Toegenomen oorlogsgevaar (goodwill Amerika lanceert „Echo Ballon" Radio (ie Koek Belgische Kamer woensdag Communistische partij van Laos steunt staatsgreep Brand op Liberiaans schip O O in WINST \Z Al klhCMDDI iri p V Al NUcINDKUCLC WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN De kleintjesdoen mee Hoog bezoek aan de Shetlands eilanden WOL- en KOUSENHUIS fjankertog bij abonnement: Teraeuaen ntrectêur-Hoofdredacteur I van de Sande ^^Redactie-adres: Noordstraat d5—57 Administratie-adres: SmidswaJ Telefoon 2073 en 2510 1^4 5 nur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Ahnnnementsprijs: ƒ6.- per kwartaal; per maand ™2-: Per week 48 ct Losse 9 DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1960 16e Jaargang Nr 5059 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Advertentieprijs per mm IB ct; minimum advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties Tgéén handel* advertenties)5 regels 1,Iedere regel msa 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adrai Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het gehele jaar heeft er een stemming overheerst al voor de mislukking van de Parijse conferentie in mei dat de internatio nale situatie niet hoopvol is. Het feit. dat conflicten van lokale aard - zoals in Cuba en Kongo - nu dreigen uit te groeien tot geschillen \an wereldbetekenis, bewijst, dat inderdaad de spannin gen rijn toegenomen. Grote oorlogen zijn gewoonlijk begonnen op een weinig beduidend front. Zulke „nevenzaken" leidden dan toch tot een grote krijg, om dat zij toetsstenen waren van de mate, waarin grole mogendheden elkaar al of niet vertrouwden. De eerste wereldoorlog werd ont ketend met als aanleiding de moordaanslag op een Oostenrijkse troonopvolger in zijn eigen land. De tweede mei de bezetting van Polen door de Duitsers. In beide gevallen niet doordat een grote mogendheid rechtstreeks op een andere machtige staat een aanval opende Vandaar dat Hammarskjoeld, de secretaris van de Ver enigde Naties zoveel moeite doet om kleine conflicten klein in wereldverband te beperken. I In feite heeft Cuba een geschil met de Verenigde Staten en Kongo met België. Voorheen kwamen zulke kwesties herhaaldelijk voor: tussen Frankrijk en Indo-China. Engeland en Cyprus, Neder land en Indonesië. Thans wordt zulk een botsing ..geïnternationali seerd" en dat zal ook wel het geval worden met de Algerijnse oorlog. Waardoor Waardoor zijn die spanningen zo groot, dat op kleine fronten de Verenigde Staten en de Sow- jet-Unie elkaar bestrijden? Om dat zij toch in wezen vrezen, dat een grote afrekening onvermij. deiiik zou kunnen zijn. Beide zijn er in elk geval op voorbereid. De wapens zijn weliswaar te verschrikkelijk, en men kan zich nauwelijks voorstellen, dat een land aan oorlog kan denken, ten zij deze staat meent, dat hij het juiste verdedigingsmiddel heeft gevonden tegen de vreselijke c kernw apens. Die kernwapens moeten worden overgebracht door vliegtuigen of raketten. Ais nu een grote mogendheid ge looft. die vliegtuigen en raketten te kunnen 'onderscheppen (met andere raketten) dan begint da situatie hachelijk te worden. Zo ver is men gelukkig nog niet. En er is nog een andere fac I. tor. de tot nadenken kan stem - I men: de blanken hebben altijd 1 gedacht, dat zij door een mili taire overwinning op een an dere blanke staat van elke be dreiging af waren. Dat zij de <W rest van de wereld de vrede B konden opleggen. Dat is nu Kniet meer zo. De eventuele E overwinnaar zou noch de Chi- E-nezen, noch de Indiërs, noch r- de Afrikanen naar zijn hand kunnen zptten. Een oorlog zou v dus inderdaad onderlinge ver nietiging zijn van de invloed der blanken. Maar nogmaals dat zijn allemaal redelijke ar gumenten. die hun waarde zouden verliezen als de rede het zou afleggen tegen de in- tinoten, angst en machtsbe geerte. Matiging Vandaar dat Hammarskjoeld In de Kongo-kwcstie alles moet doen om Amerikanen en Russen uit te schakelen. Nu zeggen de Bussen, dat zij zullen ingrijpen ais de Verenigde Naties de door de Veiligheidsraad aanvaarde resolutie niet uitvoeren. Die re solutie houdt in. dat de troepen der Verenigde Naties overal in Kongo de Belgen en Kongolese troepen moeten vervangen. Over al, dus ook in de zuidelijke pro vincie Katanga, die zich onaf hankelijk heeft verklaard. Men zou gevoeglijk die kwestie kunnen uitstellen tot later, in dien de Russen niet zo begerig varen de Amerikanen een vlieg af te vangen en zich dus opwer pen ais verdedigers der Afri kanen. Zowel de regering van Loemnemba in Leopoldstad ais de andere Afrikaanse staten me. nen immers dat Katanga bij Kongo behoort en dat alleen de Belgische mijnondernemingen de afscheiding wensen. Manoeuvreren Als de V. N. dus niet Katanga bij Kongo voegen door er de Bel gische troepen te vervangen en er het gezag van Loemoemba te erkennen, dan krijgen zij de Af rikaanse staten tegenover zich en Rusland. Maar anderzijds komen de internationale troepen niet om partij te kiezen tussen provincies van een jonge staat, maar om te zorgen dat er orde heerst. Kongo heeft namelijk nog geen giondwet. Zo haastig is de on afhankelijkheid afgekondigd, dat een grondwet nog moet worden uitgewerkt. En zulk een consti. tutie zou wel eens kunnen leiden tot een statenbond in plaats van tot een bondsstaat. Dan zou Ka tanga tamelijk zelfstandig zijn In de Neder-Kongo zjjn de natio nalisten ook al voor een zo groot mogelijke autonomie van hun gewest. En in een provincie als Kasai, in het centrum, hebben twee stammen het zodanig met elkaar aan de stok. dat de één voor een gecentraliseerde Kongo- staat is en de ander voor een losse federatie van vrijwel on afhankelijke provincies. Wat hebben de Ver. Naties eigenlijk te maken met zulke onderlinge kwesties? Maar nu komen Afrikaanse staten als Ghana en Guinea en zeggen, dat zij zelf troepen ter beschikking willen stellen van Loemoemba (de Kongo-premier) opdat hij Katanga kan bezetten en weel bij Kongo kan inlijven. Loe moemba zou dus breken mst de Ver. Naties terwijl haar troe pen ai in Kongo staan en zich verbinden met Afrikaanse landen om de eenheid van zijn land te herstellen België berustend Tegenover zulk een chaos van mogelijkheden en feitelijkheden heeft België maar berusting ge toond. Het is bereid zijn troepen weg te trekken uit Katanga, als de eenheden der Ver. Naties er binnenkomen. Dat is nog niet ge beurd. omdat de gewestelijke premier. Tsjombe, heeft gedreigd met gew apend verzet! De V. N. zouden dan worden verwikkeld in een binnenlandse burgeroor log, Natuurlijk vertegenwoor digt Tsjombe niet heel Katanga. Wel dc blanken daar. de grote Belgische ondernemingen, de stamhoofden en negers, die niec gesteld zijn op negers uit andere delen van Kongo. Dc Europeanen hebben Afrika kunstmatig in stukken gedeeld. Wat er uit zal worden, als die stukken onafhankelijk worden, weet nog niemand. Doch naar de voorlopige feiten te oordelen is het niet opwekkend. Als Amerika en Rusland er maar buiten blij ven, is al veel gewonnen. Docb Amerika betrekt uit Kalanga uranium (voor kernenergie) en dat willen tie Russen wel helpen ongedaan te maken! Cuba Een zelfde gevarenhaard vormt Cuba. Het heeft nu vrijwel alls grote Noordamerikaanse bedrij ven het laatst de electrische centrales en telefoon en tele graaf onteigend en tot staatsbe zit gemaakt. Daarover zou met die Amerikaanse moedermaat schappijen zijn te onderhandelen. Maar in Washington vreest men, dat Moskou (omdat het suiker koopt, olie levert en helpt pro paganda te maken tegen de Ver enigde Staten) in troebel water vist en vaste voet wil krijgen op het westelijk halfrond. Zou die vrees toenemen, dan zal de span ning ook groeien. Want de Ver enigde Staten kunnen er niet aan denken, op het westelijk halfrond Russische invloed te dulden. Zou Engeland nog kunnen be middelen? Een briefwisseling tussen Chooesjtsjef en MacMil- lan sluit dat niet uit. Maar nog maals: de toestand is onbehaag lijk, zowel door de Cubaanse als de Afrikaanse kwesties. Het is nog 'n geluk, dat Enge land en de nationalisten van Nyasaland een akkoord hebben bereikt over instelling van een parlement, waarvan 20 van de 33 leden negers zullen zijn. En dat Chroesjtsjef tocli nog heeft voor gesteld, binnen de V. N. een top conferentie te houden. Daar is wel niet veel kans op, maar zo lang men wil praten wordt het ergste voorkomen. dr. A. C. (Nadruk verboden). Adv.) Terneuzen Amerikaanse geleerden heb ben vrijdag een van een dun aluminiumlaag.je voorziene bal lon van ca. dertig meter middel lijn als een kunstmatige satelliet 'n een baan om de aarde ge bracht. tien wil met behulp van deze ballon proeven nemen met net relayeren, door middel van terugkaatsing, can radio, en televisiesignalen. Roods vier uur na het lan ceren word een boodschap van Eisenhower, dio aan do west- Kust van de Verenigde Staten was uitgezonden, dank zij de tei ugkaatsing via de ballon aan de oostkust ontvangen. Eisen- nr,Tfrnn0<?C!C het slagcn van de n i m vfl ^"S'djke stap voor- UI in hel onderzoek van de we- het alk.teienadeelde mPde dat nol alle landen vrij staat om proeven te nemen. De gegevens hierover zijn roods weken gë Men bekendgemaakt. aldus Eisenhower. De ballon is van plastic, be kleed met aluminium. Hij was als een harmonica opgevouwen in een houder die zich aan do top van een drietrapsraket be vond Toen de houder op c-a 1600 km hoogte was gekomen werd deze door een springlading -m. opend. en de ballon werd met behulp van een chemische stof opgeblazen. De leider van liet project „Echo Ballon Robert Gray, verklaar de dat er niel de minste twiifel aan bestaat dat het in de baan brengen van de ballon volledig is geslaagd. Men beschikt niet over directe gegevens of de bal lon naar behoren is opgeblazen maar alles lijkt volgens plan te zijn verlopen, zo zei Gray De omwentelingsduur om de aarde is ongeveer twee uur. De baan ligt tussen vijftig graden noorder- en zuiderbreedte, d.w.z. de ballon beweegt zich dus over het grootste gedeelte der be woonde gebieden en zal 's nachts in de Verenigde Staten als een zeer heldere ster kunnen worden waargenomen. Het hoofd van het Amerikaan se bureau voor de ruimtevaart, dr. Keith Giennan, heeft vrijdag op het Witte Huis tegenover verslaggevers verklaard dat En geland en Frankrijk over het noodzakelijke materiaal beschik ten om de balion voor verbin dingsdoeleinden te gebruiken. Hij sprak de hoop uit dat ook de Russen van de ,.echo"-ballon gebruik zouden maken. Geleerden van de Bell Telepho ne Laboratories te Holmdel, in de Ver. Staten, verklaarden dat het met behulp van de ballon mogelijk was in enkele seconden een telefonische boodschap van de Ver. Staten naar Japan door te zenden. Ook konden televisiefoto's van de Olympische Spelen te Rome met behulp van de „echo" rond de aarde worden gezonden. Kort na het door de ballon weerkaatsen van Eisenhowers boodschap begon de Amerikaan se luchtmacht proefnemingen met de „echo" te doen. Twee uur later kon zij mededelen dat liet voor de eerste maai gelukt was een internationaal overzees ra. diosein via een satelliet door te zenden. Hei sein werd uitgezon den door een rada station van de luchtmacht te Trinidad, weer kaatst door de ballon en daarna weer opgevangen op een station te Loyd, in de Amerikaanse staat New York, meer dan vier duizend kilometer van de oor spronkelijke plaats van uitzen ding verwijderd. FRANSE MILITAIREN TERECHTGESTELD De Algerijnse „voorlopige re gering" heeft vrijdagavond be kendgemaakt, dat twee Franse militairen, die door een recht bank van de opstandelingen wegens „misdaden tegen het Algerijnse volk" ter dood ver oordeeld waren, zijn terechtge steld. Volgens een bekendmaking van de voorlichtingsdienst van de voorlopige regering zijn de twee militairen. Michel Castera en Clotaire Gall, doodgescho ten. ZWITSERLAND WIJST TWEE FRANSEN WEGENS SPIONAGE UIT De Zwitserse regering heeft twee employe's van de Franse ambassade in Bern wegens spio nage uitgewezen, aldus is offi cieel in de Zwitserse hoofdstad meegedeeld. Uit een onderzoeK van het mi nisterie van Justitie naar de activiteiten van een Zwitserse zou zijn gebleken dat Robert Cardi en Eugene Genot zich heb ben schuldig gemaakt aan het organiseren van een inlichtin gendienst. Het is niet bekend tegen wie deze dienst was ge richt. Beide mannen hebben Zwitser land reeds verlaten. PRESIDENT VAN TSAAD De president van Tsaad. Tom- balbaye. is vrijdag door de par lementsleden eenstemmig tot president van de nieuwe Midden- Afrikaanse republiek uitgeroe pen. Tsaad werd donderdag een onafhankelijke republiek binnen de Franse gemeenschap. Voor het eerst sinds '00 jaar heeft een regerend vorst een bezoek gebracht aan de Shet lands eilanden. Met grote uitbundigheid is het Britse koninklijke paar in Ler wick ontvangen; alle boten lagen keurig opgepoetst en vro lijk gepavoiseerd in het haven tje. terwijl de bevolking op de dekken samenstroomde om de vorstin en prins Philip te be groeten. bij leen De Belgische ministerraad heeft vrijdag zijn besluit om de Kamer van Volksvertegenwoor digers voor woensdag bijeen te roepen gehandhaafd. Het politieke coördinatie comité van de C.V.P. heeft het besluit van premier Eyskens, het parlement tegen woensdag a.s. bijeen te roepen, bekrach tigd. Zoals bekend hebben de libe ralen te kennen gegeven dat zij het niet eens zijn met deze be slissing. Zij wensen de bijeen roeping van de Kamer een week later gesteld te zien. Ook het liberale partijbestuur zou de kwestie gisteren hebben be sproken. De vergadering van het poli tieke coördinatie-comité be staande uit het bureau van het nationale comité en het bureau van de parlementsfracties werd bijgewoond door premier Eyskens. De voorzitter van de C.V.P. DE CAPSULE VAN DE „DISCOVERER" 13 GEBORGEN Een hefschroefvliegtuig van het Amerikaanse transportschip „Haiti Victory" heeft donder dag 520 km van Honolulu de capsule van de „Discoverer" 13 geborgen. De capsule heeft als deel van de kunstmaan zestien omwentelingen om de aarde gemaakt. Het is tot dusver nog nooit gelukt een voorwerp terug te vinden dat in een baan rondom de aarde heeft gewenteld. De capsule is niet beschadigd. Binnen een paar weken zal de proef worden herhaald met een aap aan boord van de sa telliet. Dit zal dan de eerste poging zijn om een levend we zen terug te krijgen uit een sa telliet die in een baan om de aarde is gebracht. - Tevoren keerden wel apen en andere dieren terug van verticale ruim- tevluchten. Lefrevre, heeft gistermiddag een onderhoud gehad met de waarnemend voorzitter van de liberale partij, Destenay. In politieke kringen in Brus sel vraagt men zich af of het meningsverschil tussen de R.K. C.V.P. en de liberalen niet wor telt in dieper gaande geschillen tussen de twee coalitiegenoten. Doch de liberalen hebben ver klaard het eens te zijn met een hervormingsprogramma dat een gewijzigde regering over twee weken aan het parlement zou moeten voorleggen. Het centraal comité van de communistische partij van Laos heeft zich bereid verklaard met het revolutionaire comité samen te werken bij de „spoedige vor ming van een nationale coalitie regering" en „uitbreiding van de staatsgreep in de diverse provin cies", aldus bericht het Noord- vietnamese persagentschap VNA. Het lijkt echter niet uitgeslo ten dat de leider van de staats greep kapitein Kong Lae en de regering in Loeajjg Tjrabang tol een vergelijk zunen komen, op voorwaarde dat ex-premier Soe- vanna Phoema weer aan het be wind komt. (Advertentie) BINNENVERINGBED HAZET-FABRIEK EN ZEVENBERGEN SCHUIMRUBBERBEO Sinds maandagmiddag woedt onder de Braziliaanse kust in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan een brand in de machinekamer van het Liberi aanse stoomschip „Panaghia T." De „Panaghia T.", die 9.240 ton meet en met een lading kolen onderweg was van Hampton- roads naar Argentinië, is door het grootste gedeelte van de be manning van 33 koppen verla ten en aan de grond gezet op de kust van Brazilië. Dit bericht is afkomstig van de IJmuidense zeesleper „Cy cloop", die de eerste noodseinen van de „Pagaghia Tmaandag middag opving en onmiddellijk van koers veranderde om het Liberiaanse schip te hulp te snellen. De „Cycloop", die onder bevel staat van kapitein J. Buurman uit IJmuiden, was zonder sleep onderweg van West-Afrika naar de Verenigde Staten en moest op het moment van de noodmelding ruim 500 mijl afleggen om het brandende schip te bereiken. Uit Brazilië is vernomen dat 24 van de 33 opvarenden van de „Panaghia T." in de redding boten aan land zijn gegaan. Aan boord verbleven woensdagmid dag nog negen man, die trachtten het vuur op het achterschip te doven. De brand is ontslaan in de machinekamer en is late r overgeslagen naar de lading kolen. Het schip is na het uitbreken van de brand door kapitein en bemanning aan de grond gezet op 60 mijl ten zuiden van Tamantare. Uit Sal- vadore is een corvet van de Braziliaanse marine naar de „Panaghia T." onderweg om eventueel hulp te verlenen. De „Cycloop", die met de modernste brandbestrijdingsmiddelen is uit gerust, was donderdagmiddag ter plaatse, maar nadere gege vens ontbreken nog. MEUBELFABRIEKJE UITGEBRAND Een oververhit geraakte vul kachel is er de oorzaak van geweest, dat vrijdagmiddag het Goudse meubelfabriekje „Steeds iets beter" geheel door brand is verwoest. De schade wordt op 20.000 gulden geschat. De eigenaar is verzekerd. U geniet voortaan 5 KORTING op alle aankopen in de voormiddag ALTIJD IETS APARTS TERNEUZEN - NOORDSTRAAT 45 - TEL. 2546 De commandant van het Lao- tische leger, generaal Ouan Rat- tikhone, die woensdag als ver tegenwoordiger van de regering naar Vientiane kwam, is donder dag in gezelschap van een ver tegenwoordiger van het revolu tionaire comité naar de residen tie teruggekeerd. Naar in Vientiane verluidt heeft het comité er in toege stemd dat het Laotische leger de controle over Vientiane her neemt, met uitzondering van enkele strategische punten. Doch de koning zou binnen 24 uur prins Soevanna Phoema tot pre mier moeten benoemen. De prins ontkende donderdag zitting te hebben in het comité. Hij zou echter bereid zijn het premierschap op zich te nemen wanneer de benoeming wettelijk geschiedde. Kapitein Kong Lae verklaarde donderdag op een bijeenkomst in Vientiane van prins Soevanna Phoema te ver wachten dat hij Laos een werke lijk neutralistische land zal ma ken, de corrupptie zal uitroeien en onderhandelingen zal begin nen met de communistisch ge oriënteerde Pathet-Lao opstan delingen. Deze opstand zuigt de kracht van het leger weg, aldus kapitein Kong Lae. De Pathet- Lao wordt geleid door prins Soep Hanoe-Vong, een halfbroer van prins Soevanna. (Adv.) medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig van zaterdag ochtend tot zaterdagavond. Opklaringen Wisselende bewolking, maar hier en daar ook een bui. Over wegend matige westelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. ZATERDAG 13 AUGUSTUS v.m. n.m. Terneuzen 6.45 7.02 Breskens 6.10 6.2" Hansweert 7.25 7.42 Walsoorden 7.35 7.52 ZONDAG 14 AUGUSTUS v.m. n.m Terneuzen 7.34 7.48 Breskens 6.59 7.13 Hansweert 8.14 8.28 Walsoorden 8.24 8.38 ZON MAAN op onder op onder Aug 13 5.20 20.09 23.11 12.57 14 5.22 20.07 23.42 14.01 15 5 23 20.05 15.01 16 5.25 20.03 0.18 15.57 17 5.26 20.01 0.58 16.47 18 5.28 19.58 1.44 17.32 19 5.30 19.56 2.36 18.12 20 5.31 19.54 3.32 18.47

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1