Relletjes in Leopoldstad Persconferentie Eisenhower Katanga en de V.N.-troepen Chroesjtsjef naar V. N. in New-York 7 sjomke bereid tot onderhandelen 7 ankboot vergaan in Arabische Zee HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1961 16e Jaargang Nr 5057 Verschilnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen loemoemba in gezicht verwond Katangese rekruten nemen een stormbaan KONINGIN IN ITALIË Amerikaanse luchtvaartattaché in Moskou uitgewezen I C0Jf1 er. gelanceerd. vmwL LS„de. bedoel'hg. dat zich Mammarskjoeld vrijdag in Katanga. Zal de Belgische regering heden aftreden CHROESJTSJEF NAAR WASHINGTON? yipiiVrrlnr *1*wu4*n6,Mlt: Tenuuzen njrtcteur-HooMredaetear I. van de Sande Redaetie-adresNoordstraat 5o57 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 en 2510 NA 5 nnr uitsluitend 2073 Gironummer 38150 DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per mm 15 et; minimum- BH advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties 'Pgêén haadalfc advertenties)5 regels 1,Iedere regel mm 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaÜBg, Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adnaa Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 nor. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nor, De gendarmerie heeft woens dag grote delen van de inheem se wijk van Leopoldstad afgezet, nadat daar relletjes waren uit gebroken. Volgens een politie man heeft premier Loemoemba een steen in het gezicht gekre gen. Een ander bericht wil, dat Loemoemba gehurkt op de vloer van zijn auto zat. toen betogers hem met stenen bekogelden. De auto zou zwaar zijn beschadigd. De corespondent van de Bel gische radio heeft bericht, dat Loemoemba door demonstranten „licht verwond" is. Volgens een onbevestigd be richt zouden zeven Kongolezen zijn doodgeschoten. Kongolese politie heeft woens dag het huis van de voorzitter van de Senaat, Joseph Ileo. om singeld terwijl hij een perscon ferentie hield. De politie zocht de ..samenzweerders". Toen de bevelvoerende officier merkte dat het het huls van de senaats voorzitter was, trok hij zich met zijn mensen terug en kon de persconferentie worden voort gezet. Ileo is een politieke tegen stander van Loemoemba. Hij is voor een Kongolese federatie, i Duizenden jonge negers be spraken op enige afstand van de relletjes de toestand. Een ver slaggever van Reuter werd ge dwongen de plaats van de on lusten te verlaten. Het bericht dat er V.N.-troepen ter assisten tie van de politie zijn uitgezon den, is niet bevestigd. Iemand van het Kongolese Rode Kruis vertelde aan de Reuter-verslag- gever: ,.Er is een groot aantal gewonden, misschien wel hon derden." Volgens waarnemers is deze schatting veel te hoog. De wegen naar de haard van de onrust liggen bezaaid inet ste nen. In de Europese wijk is de toestand normaal. Volgens een ooggetuige begon nen de moeilijkheden toen aan hangers van Loemoemba's par tij. de nationale beweging, een aanval deden op het hoofdbu reau van de Bakopartij van pre sident Kasavoeboe. Deze partij heeft zirh voor een federaal j Kongo uitgesproken. I Aan de bewaking van Loe moemba's woning nemen ook V.N.-militairen deel. Loemoemba heeft woensdag ochtend tijdens een persconfe rentie een felle aanval op de federalisten gedaan. Hij zei dat iedereen, die de integriteit van de natie in gevaar brengt, zal worden gearresteerd. Premier Tsjombe van de Kon golese provincie Katanga heeft opdracht gegeven de opbouw van een eigen Katangees leger te versnellen. Foto: Katangese rekruten ne men een stormbaan als onder deel van hun opleiding. Nadat Koningin Juliana en de jongste twee Prinsessen gister morgen om negen uur waren vertrokken van de vliegbasis Soesterberg. zijn zij omstreeks het middaguur aangekomen op het vliegveld van Rome. Zij reisden vandaar door naar Sici lië. Prins Bernhard en de Prin sessen zijn dinsdag al op weg naar het vakantieoord van het koninklijk gezin gegaan. Op het vliegveld van Rome werd de Koningin gistermorgen begroet door de Nederlandse ambassadeur en een vertegen woordiger van de president van Italië. President Eisenhower heeft woensdag op zijn persconferentie in Washington de volgende kwes ties aangeroerd: Kongo De ver. Staten stem men in met de jongste resolutie van de Veiligheidsraad, die de mogelijkheid opent deze moei lijke kwestie op vreedzame wijze op te lossen. Eisenhower prees België voor de maatregelen die zijn bedoeld om gehoor te geven P „Tass" meldt dat de Ameri kaanse luchtvaartattaché te Moskou Kirton opdracht heeft gekregen de Sow.jet-Unie te ver- laten wegens „handelingen, die Ut strijd zijn met zijn diploma tieke status". Volgens „Tass" zijn Kirton en zpn plaatsvervanger MacDonald enige tijd geleden te Koergan «chter„ de Oeral, aangehouden', „terwijl zij bezig waven militair^ doelen te fotograferen". „Een film mei foto's van vlieg tuigen en militaire industriële doelen weid in beslag genomen evenals verscheidene aanteken boekjes met geheime gegevens aldus Tass". Volgens „Tass" is Kirton. toen hij twee jaar geleden te Mosko aankwam, meteen begonnen mer een intensivering van het speur werk naar vertrouwelijke gege. vens, dat reeds door het aan"rio Amerikaanse ambassade verbon den bureau van rle luchtvaart- attaché werd verricht. „Kirton heeft gepoogd toegang te verkrijgen tot plaatsen, waar zich belangrijke militaire en in dustriële instellingen bevinden. Hij heeft vele reizen onderno men. om geheime gegevens *e vei krijgen en werd aangehouden, toen hij bezig was instellingen van de marine te fotograferen" aldus „Tass". t Het Sowjet-persagentschap [besluit met de mededeling dat h"' Russische ministerie van Buitenlandse Zaken de plaats- vervangende Amerikaanse lucht vaartattaché Mac-Ponald een waarschuwing heeft gegeven. .•Discoverer" gelanceerd Amerikaanse luchtmacht neett woensdag van de luchtbasis- itena!" in Californië de der- covere *tell.let van het type „Dis- baan nmT 3'S de2e in een een hpn d,e aarde is gekomen, op een bepaald signaal een ruimte cabine losmaakt, die men met be- vine v'an u'egtUigen in d" omge- T p.l aii wiI "Pingen.' dat de niVVerd bekenfl gemaakt over de pl0VCrP'' T in een b*an over de Polen is gekomen. De Katangese premier Tsjom be heeft de secretaris-generaal der Ver. Naties Hammarskjoeld woensdag medegedeeld dat zijn regering gereed is onderhande lingen aan te vangen over een binnenkomen van V. N.-troepen in Katanga. Tsjombe verklaarde in ant woord op een telegram van Hammarskjoeld dat Katanea er „te allen tijden naar zal stre ven bij te dragen tot hel berei ken van een vreedzame oplos sing". Hij zegt verder dat de Ka tangese regering ..niet kan in stemmen met uw verwijzing naar de centrale regering, wier premier (Loemoemba) heeft verklaard dat hij elke voogdij schap en overheersing door de V.N. zal verworpen". Hammarskjoeld verzocht de Katangese regering in zijn tele gram dringend of zij instemde met dc verplichtingen, die de Vciligheidsraadresolutie alle betrokkenen oplegt en of zij in dezelfde mate tot samenwer king bereid was als de centrale Kongolese regering en het Bel gische bewind. Hammarskjoeld wees ook op het bindende ka rakter van de in de Veiligheids- raadsresolutic vervatte beslui ten. Hammarskjoeld maakte in zijn boodschap geen melding van de voorwaarden, die Tsjom be op zijn persconferentie van dinsdagavond jl. steld" voor het geven van toestemming aan troepen der Verenigde Naties, om Katanga binnen te komen! Hij zei toen onder meer, dat nij hier geen gezwaai- tegen naci, zolang er geen militairen un -.floor communisten over- hfiennt 'anden" - waaronder J 00k Guinea en Ghana bleek te verstaan bij waren. In een tweede telegram aan Hammarskjoeld. dat eveneens is geadresseerd aan de Belgi sche premier Eyskens prote steert de Katangese regering Knf-," i U1,zend>ngen van de Kongolese radio-omroep in Leopoldstad, waarin wordt b" weerd dat Belgische troepen in Katanga moorden en piunde. Zij spreekt er haar verwonde ring over uit dat de V.N een dergeujke propaganda toelaten en zij verzoekt de volkeren organisatie stappen te doen bii de verantwoordelijke Kongo lese autoriteiten, „opdat er zo spoedig mogelijk een eind wordt gemaakt aan deze stelselma tige campagne van het ver spreiden van leugens en het opzetten van het ene ras tegen het andere". Graaf d'Aspremont Lynden waarnemend hoofd van de Bel gische diplomatieke vertegen woordiging te Elisabethstad, heeft woensdag in een radio toespraak tot de verscheidene duizenden Belgen in Katanga verklaard dat er ,,in de huidige toestand niets is, dat het ver laten van uw posten zou recht vaardigen". Hij bracht hulde aan de Bel gen, die in dienst der Katan gese regering zijn gebleven en hij deed een beroep op hun koelbloedigheid en vastbeslo tenheid, om te blijven. Graaf d'Aspremont Lynden verklaarde verder dat hij, als gevolmachtigd vertegenwoordi ger van de Belgische regering, cle Belgen, die in overheids dienst waren van de Katangese regering, kon waarborgen dar zij in het vervolg als vrijwillig dienenden zullen worden be schouwd. Van Belgische zijde werd hierop later de commen taar gegeven dat dit inhield, dal de betrokkenen in het ver volg 6.000 fr. per maand meer zouden ontvangen. Graaf d'Aspremont Lynden zei ook dat de door Hammar skjoeld en Tsjombe afgelegde verklaringen inhouden dat eerst moet worden onderhandeld, voordat de Belgische troepen Katanga verlaten. „Deze onderhandelingen zul len betrekking moeten hebben op de kwaliteit, samenstelling en omvang van de troepen der Verenigde Naties, en de voor hen geldend instructies, spe ciaal voor zover deze betrek king hebben op de bescherming van burgers, bezittingen en economische verworvenheden", aldus d'Aspremont Lynden. Hij voegde hieraan toe te menen dat bij deze besprekin gen ook een oplossing moet worden gevonden voor 't vraag stuk van de instelling van een Katangees leger en de rol, die dit zal spelen. Het Belgische persbureau „Belga" verneemt uit de omge ving van president Tsjombe van Katanga, dat secretaris-generaal Dag Hammerskjoeld vrijdag in Elisabethstad zal aankomen voor besprekingen over het zenden Premier Eyskens van België heeft woensdag na een kabinets vergadering van anderhalf uur een bezoek aan koning Boude- wijn gebracht. Uit betrouwbare bron ver luidt. dal de premier de koning ervan in kennis heeft gesteld, dat het land een nieuw regerings program nodig heeft. Naar vernomen wordt, willen de liberale ministers de coalitie verlaten en verwacht men van daag het aftreden van dé rege. ring. Het bestuur van de C.V.P. houdt hedenochtend een spoed vergadering. De socialisten hebben aange drongen op onmiddellijke bijeen roeping der beide Kamers. VERKLARING VAN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ Het bureau van de Belgische socialistische partij heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt vastgesteld, dat de dubbel zinnige politiek van de regering op een schromelijke mislukking is uitgelopen. In de loop van de jongste weken is de toestand voortdurend verslechterd, zowel op internationaal als op natio naal vlak. Door de schuld van de. regering kwam België in de Ver. Naties alleen te staan en werd België mede verantwoordelijk gesteld voor een toestand die de wereldvrede bedreigt. Het noodzakelijk herstel van de goede betrekkingen tussen België en Kongo is totaal mis lukt, aldus de verklaring. Betreurend dat België door de schuld van de regering voor het oog van de wereld onverdiend in diskrediet is gebracht, eist hel bureau nogmaals loyale uitvoe, ring van de beslissingen van de Veiligheidsraad en onvoorwaar delijke samenwerking met de V. N.-autoriteiten. Wat de binnenlandse toestand betreft, stelt het bureau vast dal de regering niet in staat is ge weest de economische, financiële en sociale problemen op te los sen die zowel voor de bevolking als voor de plaats van België in de gemeenschappelijke markt van zeer groot belang zijn. De socialisten kunnen niet aanvaar den dat de kleine man met de zware last van het regerings- failliet wil opschepen. Het bu reau is van oordeel dat de rege ring Eyskens-Pilar het vertrou wen van het land verloren heeft en moet aftreden. Het eist on middellijke bijeenroeping van het parlement. aan het verzoek van de Veilig heidsraad. Chi-oesjtsjef Wanneer de Sowjetpremier mocht besluiten de delegatie naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties te leiden, zal Eisenhower hem eventueel verzoeken naar Washington te komen. Eisenho wer is zelf niet van plan de zit ting van de Assemblée bij te wonen. Laos Eisenhower merkte slechts op, dat met uitzondering van de hoofdstad Vientiane het land trouw schijnt te blijven aan de koninklijke regering. Berlijn Eisenhower gelooft niet dat de Sowjet-Unie inzake West-Bel lijn of andere delen van de wereld maatregelen zal nemen die het onmiddellijke gevaar van een conflict irriSich bergen. Latijns-Anierika Het Con gres moet nog deze zitting be sluiten tot een programma voor samenwerking met Latijns-Ame rika om de levensstandaard van de bevolking der Latijns-Ameri kaanse landen te verhogen. Economie Er zijn absoluut geen aanwijzingen voor een op handen zijnde depressie of reces sie. De produktiecijfers. het per soonlijk inkomen en de werkge legenheid hebben een ongekende hoogte bereikt. Proeven met De Ver. Staten kernwapens zullen geen on dergrondse proeven met kern wapens nemen zolang niet alle mogelijkheden om met de Sow jet-Unie tot overeenstemming te komen zijn onderzocht, maar zij behouden zich volledige vrij heid van handelen voor wan neer een akkoord uitblijft. Binnenlandse politiek Er bestaan geen fundamentele ge schillen tussen hem en vice-pre sident Nixon over de defensie en andere belangrijke kwesties. Cuba Ten aanzien van Cuba zei Eisenhower dat „overheer sing door het internationale communisme" van een regering op het Amerikaanse halfrond ..zeer beslist optreden" van de Verenigde Staten zal uitlokken. Maar wanneer een land in vrij heid een andere regeringsvorm kiest kunnen de Ver. Staten niet tussenbeide komen. Overigens voegde Eisenhower hier aan toe niet te kunnen aannemen dat er een land ter wereld is waar de bevolking in vrijheid een rege ring heeft gekozen die haar be perkingen oplegt. Eisenhower ontkende ten stel ligste dat hij op advies van Nixon of de gouverneur van de staat New York Nelson Rocke feller heeft besloten tot vergro ting van de paraatheid van de strijdkrachten. Slechts mijn uitgebracht over de maatregelen die in mijn boodschap aan het Congres (van maandag j.l.) zijn uiteengezet, aldus Eisenhower. Premier Chroesjtsjef heeft dinsdag verklaard het als een „grote eer" te zullen beschou wen, als hij de Sowjet-Unie mag vertegenwoordigen in het ont wapeningsdebat op de komende zitting van de algemene vergade ring der Verenigde Naties in New York. Volgens net persbureau Tass dat dit bekendmaakte, verklaar de de eerstc-minister dit tegen over de redactieraad van het partijblad Prawda, die hem vra gen stelde, over het Sowjet-voor- stel om de ontwapeningskwestie aan de algemene vergadering voor te leggen. Chroesjtsjef zei dat de rege ring de samenstelling van de Sowjet-delegatie naar New York nog niet had besproken. De Rus sische regering heeft voorge steld. dat de afvaardigingen wor den geleid door staats- of rege ringshoofden. Een Amerikaanse woordvoer der heeft verklaard, dat presi dent Eisenhower niet naar de algemene vergadering zal gaan, ook al zou Chroesjtsjef de Sow jet-delegatie leiden. De zitting begint op 20 september. President Eisenhower heeft woensdag op z-ijn persconferen tie verklaard dat hij Chroesjtsjef wellicht zal uitnodigen voor een Yes mannen zijn om het leven schamen bij 't vergaan van het Liberiaans tankschip „World Sky" in de Arabische Zee. Tien opvarenden worden nog ver mist. Negentien overlevenden worden heden in Aden ver wacht. Volgens een woordvoerder van de Niarch""7 "'-nep is de tankboot bij een van de Koeria- Moeia eilanden voor de kust van Oman gezonken Het voor stuk steekt nog gedeeltelijk bo ven water uit. De opvarenden zijn, met uit zondering van de Britse radio telegrafist, Grieken. Dit is de 12.862 ton nietende Liberiaanse tanker „World Sky" die dinsdag in de Rode Zee bui ten de Arabisehe kust is gezon ken. De bemanning is voor een deel opgepikt door een schip dat op de noodseinen van de tanker te hulp snelde, en voor een ander deel in de redding boten weggeroeid. bezoek aan Washington wanneer de Sowjpi-premier mocht beslui ten een deel van de zitting van de algemene vergadering der Verenigde Naties bij te wonen. Eisenhower zeide nadrukkelijk de kwestie nog niet te hebben bestudeerd. De journalisten vestigden de aandacht van Eisenhower op be richten dat Chroesjtsjef heeft laten doorschemeren eventueel de Sowjet-delegatie naar het ontwapeningsdebat in de alge mene vergadering van de Ver. Naties te zullen leiden. De zit ting begint 20 september. Zij vroegen de president of hij het nuttig acht Chroesjtsjef uit te nodigen naar Washington te ko men voor besprekingen wanneer de Sowjet-premier in New York is. Eisenhower antwoordde dat de mogelijkheid zo klein scheen dat hij hierover nog niet had nage dacht. Niettemin, wanneer hij tot de conclusie zou komen dat een ontmoeting met Chroesjtsjef nuttig zou zijn zou hij hem „na. tuurlijk" uitnodigen voor een bezoek aan Washington. Overi gens zeide Eisenhower te menen dat het voorste] van Chroesjt sjef „kennelijk propaganda" is. KOEL W E E R Woensdag stond het weer in ons land onder invloed van een depressie die langzaam naar de ingang van het kanaal trok. Een bijbehorend front bracht op tai van plaatsen in ons land lang durige regenval. Alleen in het Waddengebied bleef het droog. De meeste regen viel in de provincie Zuid-Holland, waar op enige plaatsen meer dan 20 millimeter afgetapt werd. Onder invloed van de regenval bleven de minimumtemperaturen tussen 15 en 18 graden, alleen in Zuid-Limburg kwam het kwik een graadje hoger. Voor vandaag wordt opnieuw veel bewolking verwacht bij een zwakke tot matige wind tussen zuid en west. Aanvankelijk zal het nog rege nen. Het blijft dan ook koel weer. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van donderdag ochtend tot donderdagavond. Koel weer. Vrij vee] bewoking en vooral aanvankelijk regen. Zwakke tot matige wind. overwegend tussen zuid en west. Koel weer. DONDERDAG 11 AUGUSTUS Terneuzen 5.10 5.30 Breskens 4.35 4.59 Hansweert 5.50 6.10 Walsoorden 6.00 6.20 ZON MAAN op onder op onder Aug 11 5.17 20.12 22.16 10.40 12 5.18 20.10 22.43 11.50 13 5.20 20.09 23.11 12.57 14 5.22 20.07 23.42 14.01 15 5.23 20.05 15-01

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1