Veiligheidsraad over Kongo Belgische autoriteiten in Stanleystad gearresteerd Radioboodschap van Koning Boudewijn VRIJDAG 22 JULI I960 16e Jaargang Nr 5040 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sar.de, Terneuzen Sow jet-Unie eist terugtrekking Belgische troepen binnen 3 dagen Verenigde Staten wensen geen Russische troepen in Kongo De weg naar de Veiligheidsraad AARDBEVING EISTE SLACHTOFFERS Libanon in feeststemming over het aanblijven van Sjehab De gebeurtenissen in Kongo DE TREK VAN BELGEN UIT LEOPOLDSTAD NEEMT WEER TOE RUSSISCHE DELEGATIE BIJ LOEMOEMBA HET ONGELUK MET HET BELGISCHE VLIEGTUIG IN KONGO Koningin bezocht «Floriade» HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN m de Week voor int bij aankoop -ruyter-artikelen.. jen zijn geldig van 26 juli 1960. Amnkering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5o—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand f2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pêl advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel»* advertenties)5 regels 1,—. Iedere regel maar 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Russen hebben donderdag morgen \roeg in de Veiligheids raad een ontwerpresolutie inge diend, waarin geëist wordt dat dr Belgen huil troepen binnen due dagen uit Kongo terugtrek- le'n. Amerika reageerde onmid dellijk met de belofte alles in het werk te zullen stellen 0111 het binnenrukken van troepen in Kongo, die niet door de Ver. Na ties te hulp zijn geroepen, te be letten. Kennelijk met verwijzing naai de mogelijkheid van een Russi sche interventie, verklaarde de Amerikaan abot Lodge, dat liet toelaten in Ivongo van dergelijke troepen, niet alleen een uitda ging aan het adres van de Ver. X ities betekent, inaar ook „elke poging om orde en rust ill Kon go te brengen, ernstig in gevaar zal brengen". De eis, dat België zijn troepen binnen drie dagen uit Kongo te rugtrekt, werd door de Russen gesteld na een heftig debat tus sen de vertegenwoordigers van Kongo en België, die elkaar van wreedheden en gruwelen in Kon go Beschuldigen. De Rus Koeznetsof eiste ook terugtrekking van de Ameri kaanse soldaten in Kongo. Hij beriep zich hierbij op de verkla ring van Hammarskjaeld. dat leden van de Veiligheidsraad geen troepen naar Kongo dienen te zenden. Sir Claude Corea, de huidige voorzitter van de Veiligheids- laad heeft later meegedeeld, dat hij en Mongi Slim van Tunesië nog een ontwerpresolutie zullen indienen, waarin België wordt verzocht zijn troepen „zo snel mogelijk" uit Kongo terug te trekken. In de loop van zijn betoog ci teerde de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Pierre Wig- ny. uit een verslag van de gru weldaden, die door de Kongole zen zouden zijn bedreven, enkele voorbeelden, 'n Belgische vrouw was in het bijzijn van haar zeven kinderen, negen maal onteerd. Vier vrouwen waren verkracht door 15 a 17 negers. Een moeder was 20 maal verkracht. Men had haar gedreigd haar kind, dat zij op haar arm had. te zullen ver moorden als zij niet toegaf. Moet ik hiermee doorgaan?, zo riep Wigny uit. De Belg ver klaarde hierop dat België bereid was de lijst met gruweldaden aan een internationale commissie van onderzoek voor te leggen. Hij gaf echter toe, dat de Belgen in Kongo ook „betreurenswaar dige incidenten" hadden uitge lokt. De Amerikaan Cabot Lodge zei in antwoord op de Russische beschuldigingen aan het adres van het Westen, voorts nog dat de Russen de koude oorlog naar Afrika trachten te brengen door do terugtrekking van de Ameri kaanse technici uit Leopoldstad te eisen. De hele wereld be halve dan de Sowjet-Unie weet. dat er een kleine groep Amerikanen in Leopoldstad is op speciaal verzoek van de V. N. Het zijn geen troepen in de ge* wone zin des woords. Wij heb ben de uitnodiging om troepen naar Kongo te sturen, afgesla gen, aldus Cabot Lodge. DE ZITTING VAN DONDERDAG. De afgevaardigden van Cey lon en Tunesië hebben donder dagmiddag een gezamenlijke re solutie bij de Veiligheidsraad in gediend, waarin België wordt verzocht zijn troepen „zo spoe dig mogelijk" uit Kongo terug te trekken. Volgens Ceylonese kringen bevat de resolutie een verzoek aan alle landen om zich te ont houden van elke actie die tot be lemmering van het herstel van recht en orde en van de gezags uitoefening door de regering van Kongo zou kunnen leiden, en zich tevens te onthouden van elke actie die de territoriale on schendbaarheid en politieke on afhankelijkheid van de republiek zou kunnen ondermijnen. Deze laatste zinsnede is ken nelijk bedoeld om erkenning van de afscheiding van Katanga te verhinderen. Voorts zou de secretaris-gene raal der Verenigde Naties in de resolutie worden gemachtigd voort te gaan met het nemen van die maatregelen die nood zakelijk mochten blijken, zulks in het kader van de resolutie van de Veiligheidsraad van de vorige week om dc Kongolese regering hulp te verstrekken bij haar pogingen tot herstel van de orde in het door strijd ver deelde land. De secretaris-gene raai zou voorts worden verzocht opnieuw aan de Veiligheidsraad verslag uit te brengen als hem dit geëigend voorkomt. De Tunesische afgevaardigde, Mongi Slim, verklaarde na ope ning van de zitting van de Vei ligheidsraad op donderdagmid dag dat hoewel htj begrip koes tert voor de Belgische gevoelens en deze ook deugdelijk genoeg acht 0111 de Belgische interventie te rechtvaardigen, er „een grens is, die wij naar redelijkheid en eerlijkheid niet kunnen over schrijden". De nuchtere bijzonderheden, die de Kongolese afgevaardigde, Thomas Kanza. woensdag aan de raad heeft voorgelegd, kun nen de Belgische verantwoorde lijkheid niet wegnemen, aldus de spreker. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Wigny. heeft details verstrekt over vre selijke wreedheden, en Tunesië betreiu-1. deze. doch deze verha len zijn nift door een onpartijdig onderzoek gest De Belgi sche bevolking verkeerde in een algemene paniek, hetgeen be grijpelijk was. Het is echter goed te bedenken dat, als er 20 doden zijn gevallen, 20.000 Belgen heb ben kunnen vertrekken. Terwijl Mongi Slim zijn rede voering uitsprak, maakte de Ceylonse delegatie bekend dat op het laatste ogenblik een ver andering was aangebracht in de tekst van de Tunesisch-Ceylo- nese resolutie, zodat daarin thans wordt aangedrongen op een „spoedige terugtrekking der Bel gische troepen, in stede van een „zo spoedig mogelijke". Voorts werd een nieuwe alinea ingelast, waarin de speciale bu reaux van de Verenigde Naties worden uitgenodigd de secreta ris-generaal „alle bijstand die hij nodig mocht hebben" te ver lenen in de getroffen republiek. De Tunesische gedelegeerde betoogde in zijn rede dat. alle leden-landen, en in het bijzonder België, moeten vermijden dat do algehole uitvoering van de reso lutie van de Veiligheidsraad van de vorige week wordt bemoei lijkt. In deze resolutie werd aan gedrongen op het zich terug trekken door de Belgische troe pen en goedkeuring gegeven voor militaire hulp der Ver. Na ties op verzoek van de Kongo lese regering. Slim zei dat de raad tot dus ver geen bewijs heeft gekregen dat Belgische troepen werden teruggetroken. Hij meende in tegendeel dat sinds de aanne ming van de resolutie de vorige week nieuwe strijdkrachten in Kongo waren aangekomen. Slim noemde het zenden van Belgische troepen naar Kongo een aantasting van de territoria le onschendbaarheid van dc nieuwe staat, die niet anders kan worden gekwalificeerd dan als een agressieve daad. De gedelegeerde van Ceylon, sir Claude Corea, gaf een toe lichting waarom in de Ceylo- nees-Tunesische resolutie op België slechts een beroep wordt gedaan om zijn troepen snel uit Kongo terug te trekken. Een be vel tot onmiddellijke terugtrek king zou in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn. In dit verband merkte hij op. dat de Belgische troepen zich niet eerder kunnen terugtrekken dan nadat de troe pen van de V. N. de orde hebben hersteld. Voorts diende de resolutie aanvaardbaar en onmiddellijk uitvoerbaar te zijn. aldus de Ceylonese afgevaardigde. Nadat nog enkelp sprekers het woord hadden gevoerd, werd de zitting verdaagd tot hedenmor gen half twee Nederlandse tijd. In eon dorp bij Makassar zijn minstens twintig mensen levend begraven bij een recente grond aardverschuiving, die veroor zaakt werd door een aardbeving, zo is donderdag in Djakarta be kendgemaakt. Gezegd werd, dat na deze aardbeving een rivier in dit gebied buiten haar oevers trad, waardoor over een gebied van 1800 ha de rijstoogsten wer den vernietigd. De bevolking van Beiroet heeft het besluit van generaal Sjehab, aan te blijven als president, uit bundig met vuurwerk, schoten in de lucht en klokgelui gevierd. Toen het eerdere nieuws van zijn aftreden bekend werd luiden de doodsklokken. Ongeveer negentig leden van het parlement trokken naar S.ie- hab's paleis en verbrandden zijn ontslagbrief nadat hij aanvanke lijk had geweigerd aan het ver zoek van het parlement, aan te blijven, gehoor had gegeven. Na deze demonstratie gaf de presi dent zich gewonnen. Uit Afrika is een delegatie in New York aangekomen voor het bijwonen van de zitting van de Veiligheidsraad der V. N. over Kongo. We zien hier van rechts naar links op het vlieg veld: Thomas Kanza. ge.'u'.e- gcerd minister voor Kongo bij de V. N., André Mandi, minis ter van Buitenlandse Zaken van Ghana en André Matoe- banzoeloeattaché van Mandi. In Stanleyville zijn woensdag drie vertegen» ordigers van het voormalige bestuur in Kongo door de Kongolese autoriteiten aangehouden. 7,ij worden ervan beschuldigd „een samenzwering tegen de Kongolese staat" te hebben beraamd. Verwacht wordt, dat ze het land zullen worden uitgezet. Het zijn de voormalige gou verneur van de provincie Kasai, GoIIin, de voormalige burge meester van Stanleystad de heer Depoorter, en de chef van diens kabinet, Delecourt. Volgens donderdagochtend ont vangen berichten heerste er in Stanleystad een ernstige span ning tussen de Kongolese troe pen en de eenheden van de V. N. strijdmacht, bestaande uit mili tairen uit Ghana en Ethiopië. De Europese bevolking zou verder -blootstaan aan mishan delingen, vervolgingen en arres tatie. Alle radio-amateurzen- ders in de stad zijn in beslag genomen. De plaatselijke commandant van de V. N.-troepen heeft om versterkingen gevraagd om het vliegveld van de Kongolese mui ters te kunnen overnemen en om te beginnen met de ontwapening van zowel de politie als de weer macht. Verder wordt gemeld, dat Kon golese burgers vluchtelingen, die worden geëvacueerd uit de plaats Boenia uit de Oost pro vincie hebben aangevallen. Er worden geen slachtoffers gemeld; wel zouden bezittingen van de evacués verloren zijn ge gaan. In het blad van de Nationale Kongolese Beweging, de partij van de politieke leider Kalon- dji, werd donderdag tegelijker tijd een heftige aanval gedaan op de Belgen en een beroep op hen gedaan het land niet te ver laten. Het blad richt zich tegen „de kolonialistische reactionairen en Belgische saboteurs", en schrijft dat de Belgen „tijdens de huiszoekingen sidderden van angst". De evacuatie van de Europea nen noemt het blad een doorge stoken kaart om de internatio nale opinie te beïnvloeden en een buitenlandse inmenging in dc zaken van Kongo uit te lokken. Op dezelfde pagina heelt het blad een lang artikel, waarin „de Europeanen wordt gesmeekt niet te vertrekken en Kongo niet aan zijn lot over te laten". Nu de Belgische troepen zater dag uit Leopoldstad zullen wor den teruggetrokken, heeft ook een toenemend aantal Belgen, die daar nog waren achtergeble ven, besloten Kongo te verlaten. Het aantal boekingen bij de Sabena voor Europa is zó toe genomen, dat de Belgische maat schappij overweegt opnieuw een aantal extra-vluchten tussen Leopoldstad en Brussel in te leg gen. Waren het totdusverre hoofd zakelijk vrouwen en kinderen waarbij zich later vele ambtena ren hebben gevoegd, die naar België vertrokken, thans over wegen ook vele ondernemingen voorlopig hun werkzaamheden in Kongo te beëindigen. Dat is ook het geval met vele Belgi sche kolonisten en middenstan ders. „Onze klanten zijn vertrokken", zei een Belgische winkelier. „Wij kunnen onze kosten niet meer dekken." V. N.-troepen nemen geleidelijk de taak van de Belgische militai ren in Leopoldstad over. Het zijn vooral dc Ghanesc troepen, die de plaats van de zich terugtrek kende parachutisten innemen. Vluchtelingen uit Stanleystad, die donderdag met drie Ameri kaanse vliegtuigen in de Kongo lese hoofdstad zijn aangekomen, deelden mede dat de toestand daar nog steeds verward is. Ethiopische troepen van de V. N. concentreren zich rondom het vliegveld, doch in de stad zelf is de macht in handen van Kongolese muiters en politie, die de Europeanen controleren en lastig vallen. Premier Loemoemba van Kongo heeft donderdag een kleine Russische delegatie ont vangen, die was meegekomen met een vliegtuig dat suiker had aangevoerd. Een V. N.- functionaris herkende twee van de Russen als behorend tot het ministerie van Buitenland se Zaken. Twee overlevenden van het on geluk met het Belgische trans portvliegtuig, dat woensdag bij Masisi aan de grens van Roean- da-Oeroendi met militairen ver ongelukte, zijn donderdag aan hun verwondingen bezweken. Het aantal doden is hierdoor ge stegen tot 38. Koning Boudewijn van België heeft donderdag op de Belgi sche onafhankelijkheidsdag voor de Belgische radio een bood schap tot het Belgische volk ge richt over de gebeurtenissen in Kongo. „België had de hoop gekoes terd, dat de Kongolese volkeren zich zelf konden regeren en ze waren hierin geslaagd, indien de leiders in wier handen het be heer werd overgedragen, loyaal de hulp hadden aanvaard, dia wij zo edelmoedig hadden aan geboden. Dit is helaas niet gebeurd." „Een wrede opstand werd ont ketend in de rangen van de weer macht", aldus ging koning Bou dewijn verder. „En sommige verantwoordelij ke autoriteiten hebben in plaats van deze muiterij te onderdruk ken het Kongolese volk tegen de Belgen opgeruid." De Belgische vorst herinnerde aan de duizen den gerepatrieerden en zei, dat deze hadden verkozen met vrouw en kinderen in Kongo te blijven om de Kongolezen bij te staan met raad en daad om van het uitgestrekte Afrikaanse gebied een onafhankelijke staat te ma ken, bewoond door vrije burgers. Koning Boudewijn noemde het een „heilige plicht" de bedreigde landgenoten in Kongo te hulp te snellen. Hij bracht hulde aan het op treden van de Belgische troepen in Kongo en vervolgde: „Hoe zou ik uiting kunnen geven aan mijn verontwaardiging dat er niet tegenstaande de zware beproe ving van de Belgen in Kongo stemmen durfden opgaan om ons te beschuldigen van aanranding en om te beweren, dat wij het land bedreigden dat zo pas van ons de onafhankelijkheid heeft verkregen." De koning voegde hieraan toe dat „evenais alle opstanden deze muiterij het werk is van een min derheid". „Gehele stammen, geleid door eerlijke en vooraanstaande man nen, blijven ons hun vriendschap schenken en zij smeken ons hen te helpen in de huidige chaos bij het opbouwen van hun onafhan kelijkheid. Het is onze plicht elk loyaal verzoek tot medewerking te beantwoorden." ..Wij hebben in Kongo een werk volbracht dat de bewonde ring van de wereld afdwong. Wij kunnen niet geloven dat het vol ledig verloren zou gaan." Koning Boudewijn was zijn toespraak begonnen met te ver klaren, dat op deze dag, „die voor ons allen een dag van vreugde moet zijn, ik mij met grote droef heid in het hart tot u richt". „Wat ons vroeger ooit kon ver delen, lijkt thans zo nietig naast het warme gevoel van nationale solidariteit, dat op dit ogenblik in ons leeft en dat ons weer zo dicht tot elkander brengt." „Hoe hartverscheurend en hoe wreed ook in deze benarde uren ons leed en onze teleurstelling zijn, iaat ons verenigd blijven en moge alleen het nationaal be lang ons allen bezielen." Woensdagmiddag heeft H. M. Koningin Juliana in Rotterdam een bezoek gebracht aan de „Floriade''. De foto toont de landsvrouwe tijdens haar bezoek aan een anjer- en fresiakas op de ten toonstelling. KOEL EN ONBESTENDIG. Het Europese weerbeeld wordt nog steeds gekenmerkt door een wisselvallig karakter, dat ver- oorzaakt wordt door van de Oceaan afkomstige slechtweer- gebieden, samenhangend met depressies en hun fronten, die via de Britse eilanden hun weg tot ver naar het oosten kunnen vervolgen, gedragen door een voor de tijd van het jaar actieve westelijke stroming in de hoge re luchtlagen. Donderdag verplaatste een vore van lage luchtdruk met bij behorend regengebied, zich via de Britse eilanden oostwaarts. Hierbij viel de meeste regen in de Midlands en in Zuid-Schot land. Vóór deze vore uit, had de atmosfeer boven ons land een zodanige onstabiele opbouw dat zich ook bij ons, vooral landin waarts, weer verscheidene regen- of onweersbuien konden ontwikkelen. Het laat zich aanzien dat het genoemde gebied met regen en ouien hedenochtend langzaam over ons land naar het oosten zal trekken. Weliswaar mogen er na de passage enkele opkla ringen worden verwacht, vooral aan de kust, maar de dan aange voerde lucht is zodanig onsta biel opgebouwd, dat zich op nieuw gemakkelijk buien kun nen ontwikkelen, vooral meer landinwaarts, zodat het koele, onbestendige weer voortduurt. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Nog geen verbetering Plaatselijk buien, maar ook enkele opklaringen, voorname lijk in het kustgebied. Naar wesl ruimende en tot vrij krachtig of krachtig toenemende wind. ivlid- dagtemperaturen van 17 tot 20 graden. VRIJDAG 22 JULI v.m. n.m. Breskens 11.25 11.59 Terneuzen 12.34 Hansweert 0.40 1.14 Walsoorden 0.50 1.24 ZON MAAN op onder op onder 22 4.46 20.46 3.49 19.35 23 4.48 20.44 4.42 20.12 24 4.49 20.43 5.40 20.45 25 5.50 20.41 6.42 21.14 26 4.52 20.40 7.45 21.41 27 4.53 20.38 8.51 22.05 28 4.55 20.37 9.58 22.29 29 4.57 20.35 11.06 22.54 30 4.58 20.34 12.16 23.51 31 4.59 20.32 13.28 23.51 I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1