ER7 CUBA: Ernstig r Leopoldstad wordt weer rustig i Terneuzen orijzen W eeroverziclit Vermoedelijke dader van overval gevat Weekend-reklame ij DE KOEIJER tte, p. 100 gr 20ct n, p. 100 gr 28 Ct RST per I00 gr. 35 ct per stuk 99 ct NU voor 98 ct and, per 500 gr. 39 ct DE TOESTAND IN KONGO Belgische waarschuwing aan Kongolese regering HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN m omlwili BELGISCHE WAARSCHUWING MEPPEN TERNEUZEN SE RIB2,50 IR. RUNDERLAPPEN 1,75 >UDERCARBONADEN 1,90 ÏRHAMWORST ƒ0,50 Üke PLOCKWORST .ƒ0,76 uit 38 Terneuzen ;n. Want o Chips oc per zak Xw Cl nadesiroop Qgz >er grote fles QJ C ram 26 ct per 100 gram 28 ct gram 30 ct gram 26 ct iNBIEDING iVORST, 100 gram JD Ct enmetworst «a 100 gram J7 Ct speciaalzaak TERNEUZEN fjasltertag bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur i. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; Per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 9 JULI I960 16e Jaargang Nr 5029 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum jus advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur, MOSKOU IN AANVAL Het suikereiland Cuba gaat nu voor Amerika een ernstig pro bleem vormen. Men weet dat de premier Fidel Castro fel tegen de f Ver. Staten agiteert, omdat deze zich aan ..economisch imperialis me" zouden schuldig mak^n. De Amerikanen hebben overigens ook een basis op Cuba. De hoofdoorzaak van het conflict is dat de Amerikaanse ondernemers (suiker, olie, ijzer, handel) die op Cuha onder dictator Batista een bevoorrechte positie hadden, die hebben verloren, toen de radicale nationalist Castro door een burgeroorlog aan de macht kwam. In de eerste plaats zijn grote landgoederen en plantages ont- pigrnd en hervormd tot coöpera ties van kleine boeren. Daarbij zouden de eigenaren schadeloos worden gesteld, doch dat is nog steeds niet gebeurd. Dan heeft Castro een afzetgebied gezocht voor de overtollige suiker, te meer daar hij vreesde dat de Ver. Staten 'de grootste kopersi minder zouden gaan afnemen uit repressaille. Hij vond een kopev in de Sowjet-Unie, die in ruil daarvoor ruwe olie leverde. De suikerraffinaderijen grotendeels Amerikaans) werken door, want zij kochlen toch meestal het sui kerriet, en betrekken dit nu van de coöperaties. Doch wat te doen met de ruwe Sowjet-otie? Die moet worden gezuiverd in de raffinaderijen van de internationale maatschao- pijen. Amerikaanse en Engelse, en deze ondernemingen, Standard en Shell, weigerden Sowjet-olie te verwerken, omdat zij contrac ten hadden met Venezuela. Daar op heeft Castro ook beslag laten leggen op de olie-raffinaderijen, waarop de oliemaatschappijen de hele import van ruwe olie hebben gestaakt. Een complete econo mische oorlog. STRIJD Wat zijn nu de kansen op een nederlaag voor Castro? Hij kan wel enigszins rekenen op sympa thie voor zijn oiiebeleid van de zijde van Mexico. Dit heeft in 1938 de oliemaatschappijen ge nationaliseerd en tenslotte ge wonnen. Maar sindsdien is Mexi co een goed vriend van de Ver. Staten. Dan zijn er kringen in Panama, die het Panama-kanaal willen nationaliseren. De invloed van de Pers Mossadek (die de olieraffinaderij van Abadan naastte) en van Nasser (de het Suezkanaal nam) wordt voelbaar in Latijns-Amerika. Doch voor Castro is er ook een tegenslag. Hij had een bond genoot in het linkse regime van i Venezuela. Doch dit ziet thans I zijn olie geweerd uit Cuba. En I bet moet die wel verkopen aan I de Standard en de Shell, omdat I bet anders geen afzetgebied heeft. De positie van de olie-on- I dernemingen is sterk, door hun enorme tankvloten en hun ver kooporganisaties. Ook Perzië en Mexico hebben laler hun olie toch weer aan deze concerns moeten verkopen. En er is olie genoeg in de wereld. Bovendien: gaat nu Cuba alle olie uit de Sowjet-staten betrekken, dan betekent dit een politieke afhan kelijkheid. waartegen de andere Spaans-sprekende landen ern stig waarschuwen. Castro staat dus niet zo sterk. Aan de andere kant kan Washington moeilijk militair ingrijpen, want dat zou Latijns-Amerika weer wel kwa lijk nemen. Een spannende strijd! CHROESJTS.JEF IN WENEN De Sowjet-premier Chroesjt- sjef is op zijn officieel bezoek aan Oostenrijk door de bevolking toch ontvangen, maar het gebrek aan belangstelling heefl hem niet gehinderd: hij reist als een toerist door 't land en legt toet allerlei verklaringen af. De be langrijkste over de Duitse en Berlijnse kwestie. De Sowjet- premier wil Berlijn weer ter sprake brengen-, als Amerika een andere president heeft. Kan ech ter een nieuwe president de Ver. Staten gaan praten met de Sowjet-leider, die Eisenhower zo heeft uitgescholden? Men zal dus wel via de ministers moeten onderhandelen. De vraag is ook nog, of er een nieuw vliegtuig-incident dreigt, nu een Amerikaans verkenners- toestel zoek is in het Poolgebied. Inzake Berlijn verweet Cthroesjt- sjef aan de Westduitse bonds republiek, dat deze soldaten „ronselt" in West-Berlijn. hoe wel dit officieel niet tot West- Duitsland behoort. Ook maakt Moskou aanmerking op het feit, dat in Bonn een wet is aanvaard inzake de legering der buiten landse troepen en de materiële voorzieningen van de Navo- legers en dat daarin West-Ber- lijn wordt beschouwd als te val len onder de wet. Dat is niet ge heel waar. West-Duitsland houdt West-Berlijn economisch op da been en formeel hoort het stads deel bij de bondsrepubliek. Maai de Westelijke bezetters van West-Berlijn kunnen elke wet van Bonn terzijde stellen, die volgens hen niet geldt voor Ber- Tiree beelden van de ongere geldheden in de Italiaanse stad Genua. loven: terwijl een zwaarbe wapend politieman worste't net een communistisch beto ger. snellen collega's toe om hem te helpen. Onder: politiemannen, zwaai end met geweren in gevecht met demonstranten tegen een bijeenkomst van Neo-Fascisten. Chroesjtsjef in Moskou terug Croesjtsjef is vrijdag uit We nen in Moskou teruggekeerd. Hij heeft zoals bekend een of- "oiiel bezoek van negen dagen aan Oostenrijk gebracht. lijn. Dat neemt niet weg, dat West-Berlijn valt onder de be scherming van de Navo. En daarop heeft Chroesjtsjef dan vooral zijn pijlen gericht. De Oostduitse regering tracht ver der kinderen uit W.-Berlijn naar haar vakantiekampen te lok ken. Het vrije stadsdeel ligt mid den in Oost-Duitsland, en de kinderen kunnen het gemakke lijkst met vakantie gaan in dit communistisch gebied. Verleden jaar kwamen er 50.G00 kinderen uit West-Berlijn en West-Duits- land naar Oostduitse vakantie kampen. Het kost bijna niets Geen wonder, dat dit in Bonn on rust wekt. De Berlijnse kwestie komt telkens weer op de voor. grond. PARTIJ KWESTIES In Bonn is beroering ontstaan omdat de Duitse Partij op haat- einde loopt. Deze conservatieve en nationalistische Duitse Partij werkte samen met Adenauers Christen-Democraten, en aldus bleef zij in leven. Zij had zelfs 2 ministers in Adenauers kabi net, Seebohm en Merkatz. Die twee zijn nu met zeven andere Kamerleden der D. P. overgelo pen naar Adenauers partij. Seebohm heeft overigens niet veel politieke toekomst. Hij is als minister van Verkeer geen succes geweest en als leider der Sudetenduitsers heeft hij geëist, dat deze Sudeten terugkeren naar Tsjecho-Slowakije. Zijn vrienden hebben zelfs geëist, dat rle Tsjechen weer Sudeten-Duits- land zouden afstaan in 1938 nam Hitier het). En dit nationa lisme is niet zo erg populair in Adenauers partij. De vluchtelin gen zijn in 't algemeen roerig en roepen om verandering der gren zen. Hun eigen partij van réfu giés betekent niet veel meer, ook al door het veelvuldig over lopen naar Adenauer. Nu brok kelt de Duitse Partij af. Tenslotte blijven er dus drie partijen: de Chr.-Democratische, de Socialistische en de vrij klei ne Vrij-Demoeratische. Na de verkiezingen van volgend jaa1' moeten twee daarvan een coali tie vormen: het touwtrekken is nu al begonnen. ITALIË Ook in Italië dreigt weer een kabir.etscrises. De regering van Tambroni steunt op de Christen- Democraten en op rechtse mo narchisten en neo-fascisten. Een deel der Chr. Democraten zou met links in ?ee willen gaan, en deze vleugel bedreigt al Tambro ni. Nu zijn ih Genua ernstige woelingen voorgekomen, doordat communisten en linkse social's- ten het congres der neo-fascis- ten onmogelijk hebben gemaaku Deze fascisten verwijten Tam broni, dat hij als premier de po litie niet krachtig genoeg heeft doen optreden tegen de commu nisten. En zij dreigen hem hun steun te ontzeggen. Het is een moeilijke kwestie. Want het is ook niet mogelijk, dat de Chr.- Democraten öf> links steunen. Zelfs als de rechtse C.-D.-vleu gel zou willen samenwerken mei gematigde socialisten en repu blikeinen, dan zou zulk een coa litie toch nog de steun behoeven van de linkse socialisten van Nenni. Doch dat de Chr.-Demo- craten daarmee in zee zullen gaan is nog heel onwaarschijn lijk. En ook deze crisis is daar om van lange duur. Dr A. .C (Nadruk verboden.) In de chaotische toestand in "opoldstad is vrijdagmiddag plotseling een omkeer gekomen. Nadat de stad bijna een dag lang was geterroriseerd door manschappen van liet Kongolese leger, maakte een overeenkomst tussen de Kongolese regering en een delegatie van de muitende Fotoin de Afrikaanse gemeen te n'Djili te Leopoldstad over handigt een Kongolese ser geant aan een Belgische adju dant de wapenuitrusting van een betoger. Razzia op Mau Mau-leden in Kenya De politie van Nairobi heeft vrijdagochtend vroeg in de Af. rikaanse wijken van de stad en in omliggende woonoorden van de Kikoejoe's een razia op Mau mau-leden gehouden. Alleen in Nairobi namen ongeveer 200 agenten aan de actie deel. >-,tie.) Enkele opklaringen. Een ondiepe depressie, samen hangende met een hoeveelheid koude lucht in de hogere luchtla gen, trok vrijdag over ons land. Dit gaf aanleiding tot het optre den van buien, die zich slechts langzaam verplaatsen en derhal ve over het algemeen van lange duur waren. Plaatselijk werden dan ook grote neerslaghoeveelhe den afetapt. Zo werd in Den Helder 41 mm en in Woensdrecht en Eelde 33 mm gemeten. Op het ZATERDAG 9 JULI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 1.46 2.21 3.01 3.11 ZONDAG 10 JULI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.38 3.13 3.53 4.03 n.m. 2.08 2 43 3.23 3.33 n m. 2.58 3.33 4.13 4.23 vliegveld Valkenburg daaren tegen viel slechts 1 mm. Na het wegtrekken van de depressie draait de wind naar het noord westen en wordt koelere lucht over -zee aangvoerd. Hierin ko men naast enkele buien ook op klaringen voor. medegedeeld door bet K.N.M T te De Bilt. geldig van zaterdag ochtend tot zaterdagavond. Noordwestelijke wind. Enkele buien, maar ook opkla ringen. Matige noordwestelijk? wind. In het oosten van het land iets lagere temperaturen dan gis. teren, elders ongeveer dezelfde temperaturen. ZON op onder Juli. 10 4.32 20.58 11 4.33 20.57 12 4.34 20.56 MAAN op 21.53 22.27 22.56 onder 6.45 8.03 9.21 militairen een einde aan een toe stand, die vele honderden Euro peanen de schattingen lopen uiteen van 1.300 lot 6.000 een veilig heenkomen hebben doen zoeken naar het aan de over zijde van Leopoldstad aan de Kongo.rivier gelegen Brazzav ille. Dit wil echter niet zeggen, dat met dit akkoord een einde is ge maakt aan de onrust onder de inwoners van de Kongolese hoofdstad. Zodra in de siad be kend werd, dat veerboten over de Kongo heen en weer voeren, trokken talloze Belgische gezin nen, die er vrijdagochtend niet in waren geslaagd Ie ontkomen, naar de aanlegplaatsen om de nacht buiten in de acht dagen oude republiek Kongo door te brengen. Inmiddels is bekendgemaakt, dat een 800-tal van vrijwel alle bezittingen beroofde Belgen in de komende 48 uur met extra vliegtuigen uit Brazzaville naar het vaderland zullen terugkeren. Gistermiddag, toen zwaar be wapende militairen de vrijwel verlaten straten van Leopold stad beheersten, iedereen die zij tegenkwamen nauwkeurig onderzochten en in burger ge klede officieren van het leger arresteerden en naar de kazer ne overbrachten, werden de be sprekingen gehouden tussen de muiters en de Kongolese mi nisters, die uiteindelijk tot overeenstemming leidden. Volgens niet bevestigde be richten had de Belgische rege ring inmiddels aan minister president Loemo»mba laten weten, dat de ongeveer 2.000 man Belgische troepen in Kon go zouden worden ingezet ter bescherming van de levens en bezittingen van de Belgische onderdanen, indien de orde niet op korte termijn zou worden hersteld. Het akkoord houdt in. dat president Kasavoeboe zal op treden als opperbevelhebber van de Kongolese strijdkrach ten met een Belgisch chef-staf en dat een programma zal wor den opgesteld voor de „Afrika- nisering" van het kader. Toen dit nieuws zich door de stad verspreidde, nam de spanning onder de Belgische inwoners, die zich de weg naar Brazzaville door het stilleggen van de veerdiensten zagen vcr- perd en noodgedwongen in Leopoldstad moesten achter blijven, af. De eigenmachtig optredende patrouilles van de militairen uit de Leopold Il-kazerne keer den naar hun kwartieren terug en in hun plaats verschenen „geregelde" troepen in de stad. De avondklok voor de ge hele stad met inbegrip van de Europese woonwijken werd op zes uur gesteld. In de foop van de dag deden talioze geruchten de ronde. Zo werd melding gemaakt van een aanslag op de Kongolese mi- nister-president, Loemoemba, door Europese burgers gepleegd. Later bleek echter, dat een van de vele patrouilles enkele in burger geklede Europese liji- wachten van de premier had den aangehouden. Zij werden kort na hun arrestatie op vrije voeten gesteld. Ook is gemeld, dat verschei dene Kongolese politieke lei ders zijn gevangen genomen. Deze berichten zijn echter niet bevestigd. Met de voor het leger getrof fen regeling zijn echter zeker niet alle vraagstukken in Leopoldstad, waar de gesloten v. nkels en de verlaten terras sen op de grote boulevards de indruk van oorlogstijd gaven, opgelost. Voor de Kongolese politie, die zich bij de muitende mili tairen had aangesloten, is nog geen regeling getroffen en vol gens de laatste berichten heb ben de politiemannen nieuwe eisen ingediend. Nóch uit Leopoldstad, nóch uit andere de'en van Kongo, waar het vrijdag zover bekend rustig is gebleven, worden slachtoffers onder de blanke bevolking gemeld. Een aantal burgers en offi- Advertentie) BINNENVERINGBED /ÜZET - FABRIEK EN ZEVENBERGEN SCHUIM RUBBERBED eieren liep vuistslagen op. De enorme paniek, die don derdagnacht onder de Euro peanen ontstond, wordt voor een groot deel toegeschreven aan de angst, toen plotseling ongecontroleerde groepen Kon golese militairen de Europese wijken van de stad binnen kwamen en de Belgen de be richten over hetgeen zich in Thysstad en andere plaatsen de afgelopen 48 uur heeft af gespeeld, nog vers in het ge heugen hadden. Onder de blanke bevolking was vrijdagavond zoals de correspondent van Belga uit Leopoldstad seinde esn ze kere opluchting waarneembaar over het bereikte akkoord. Dit neemt echter niet \veg, dat het volkomen ontbreken van elke bescherming in de afgelopen uren het Europese bevolkings deel diep heeft geschokt. Het kleinste incident, bij voorbeeld een Europeaan die zijn vuurwapen had gebruikt had rampzalige gevoleen kunnen hebban en de houding van de muiters op beslissende wijze kunnen veranderen. Vrijdagochtend werd één der laatste schepen die vluchtelingen uit Leopoldstad naar Brazzaville bracht door muiters beschoten. Niemand werd gewond. Geleidelijk worden dc gezinnen die naar Brazzaville zijn gevlucht herenigd. Maar talrijke Belgische vrouwen die met achterlating van lal hun bezittingen Leopoldstad zijn ontvlucht, maken zich zorgen lover- hun achtergebleven mannen. De Belgische ambassadeur in i Leopoldstad, Van den Bossche, heeft een heftig onderhoud met premier Loemoemba gehad. Loe moemba wierp de schuld voor de gebeurtenissen van de afgelopen dagen volledig op de Belgen. Andere ambassadeurs, die de veiligheid van hun landgenoten wilden verzekeren,, slaagden er niet in de betreffende autoritei ten te spreken te krijgen. De Belgische regering' heeft vrijdag een officiële waarschu wing gezonden aan de Kongolese minister-president, Loemoemba dat Belgische troepen zullen worden ingezet indien de rust in de republiek niet terugkeert. Na afloop van een zitting van het Belgische kabinet is een com muniqué gepubliceerd waarin wordt gezegd, dat het in geheel Kongo thans rustig is. De 240 man Belgische t roepen zullen vri.jdavond echter wél verterabg vrijdagavond naar Kongo ver trekken. In de nacht van donderdag op vrijdag is de vermoedelijke da der van de overval op hel Am sterdamse dienstmeisje C. A. Flipse bij Zundert gearresleerd. De 26-jarige J. B. is vrijdagmor gen op transport gesteld naar Amsterdam. Achler de doorlaatpost bij Zundert ontdekten enkele leden van de Belgische rijkswacht don derdagnacht om half twee een jongeman, die bij het betreden van de Belgische bodem kenne lijk niet de officiële weg was ge volgd. „Ho manneke, wat moet dal", riepen de rijkswachters en hiel den de jongeman aan. Ze lever den hem onmiddellijk over aan hun collega's van de marechaus- sée, die de aangehoudene her kenden als de gezochte J. B. Zoals bekend is het vrijwel zeker dat deze jeugdige Amster damse boekhouder dinsdag j.l. het dienstmeisje C. A. Flipse in de woning van haar werkgever aan het Minervaplein heeft over vallen. Hij diende zich aan als vertegenwoordiger van het zgn. elektrische keukenmeisje. Toen hij eenmaal binnen was, pro beerde hij het meisje te zoenen en sloeg de man het meisje met een hard voorwerp enkele malen op haar hoofd. Zij moest wor den opgenomen in een zieken huis. Liet punctuele signalement dat zij verstrekte heelt volgens de politie bijgedragen tot da spoedige identificatie van da vermoedelijke dader, wiens foto in het atv hief van de politie aan wezig was. De 26-jarige J. B. heeft vrij- dagmidag een volledige beken tenis afgelegd. Uit liet voorlo pige verhoor is gebleken dat hij voornemens was in te breken in de woning aan het Minerva plein. Toen B. had gemerkt dat het dienstmeisje thuis was. was hij zó geschrokken, dat hij had aangebeld. De jongeman had een schroevedraaier en een nijp tang bij zich. Met de nijptang heeft hij mej. Flipse enkele sla gen op haar hoofd gegeven. Hij heeft dit „slagwapen" op zijn vlucht weggegooid. Omdat hij geen geld bij zich had, zou hij de hele weg naar de grenspost Wernhout te voet hebben afge legd. De jeugdige boekhouder, die de laatste dagen niet had ge geten, ariveerde vrijdagmiddag omstreeks één uur volkomen overstuur per trein in Amster dam. Omdat een redelijk ver hoor niet mogelijk was, heeft de politie hem eerst enige tijd rust gegund, terwijl hij bovendien te eten kreeg.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1