g Mislukte ontwapening fjtmtlwill s eurs TRUM te (In Loup RADIO de BUCK Argentijnse president land in ons Mm HAARD' HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Üdag 1 juli I960 Terneuzen iten van orgia ERNEUZEN ZATERDAG 2 JULI 1960 16e Jaargang Nr 5023 Overleg inzake Algerije Het ei en de kip Onafhankelijk Kongo Eichmann KONINKLIJKE FAMILIE OP VAKANTIE AUTORIJLESSE^ VAN DEN HEMEL ChroesjtsjefsbezoekaanOostenrijk V SPECIALIST 4^5 WERELDCAMPAGNE TEGEN DE HONGER in KOMENDE VIJF JAAR Boodschap van Koningin Juliana aan de FAO te Rome Boodschap RadiodeKock Fokker friendship' PH-PBF overgedragen 7.46 'N&Zn M 116 250.2 Zeestraa* 'ang 6.30 en 9 uur Aanvang 3.45 uur LARK GABLE in: van een avontuur de sfeer der plan van Noord-Ame- van een exotische :er. DAG 4 JULI ur HES SERNAS CIER in: emloze duels ron- risto vrouwen. AAT aan het HOF Toegang 18 jaar. #r*r»fcering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 N& 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 eï; mfnfnrnm m advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties Cgéén Knmfrif, advertenties)5 regels 1,—. Iedere regel 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrai Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nor. Maandag werd men verrast door de mededeling, dat de afge vaardigden van de vijf communistische landen, die met vijf Wes terse delegaties over ontwapening spreken, de bijeenkomst in Genève hadden verlaten Zij zeiden, dat zij zo niet wilden verder gaan en dat nu de assemblee (de algemene vergadering) van de V N. maar de problemen moest behandelen. Het Westen saboteer de de onderhandelingen, zo heette het, door geen antwoord te geven op de Russische voorstellen. Van hun kant zeiden de Westelijke afgevaardigden hetzelfde: er viel met de Russen niet te praten, want zij gingen niet in op de door het Westen ingediende plannen. Het is allebei waar en 't is nutteloos elkaar verwijten te doen. In deze fase kan men niet ontwapenen. Wat op papier staat is van beide kanten zo mooi, cn zij overbieden elkaar dusdanig, dat geen sterveling kan geloven in het realisme van ztdke utopische voorstellen. Men zou moeten aannemen, dat het paradijs op aarde nabij is, omdat van alle kanten wordt aangeboden, te ontwapenen op drastische sch .al. Mitsja, daar gaat het om. Op voorwaarde dat iedere partij gelooft in de goedheid van de andere. En zulk een vertrouwen in de ethische bedoelingen is nu eenmaal niet aanwezig. We kunnen het zo zeggen: als staten bondgenoten van elkaar zijn, hebben zij geen belang bij eikaars ontwapening. Zijn zij liet niet, dan zijn zij bang, dat de een de ander wil ontwapenen, om dan zelf'zijn slag te slaan. Vandaar dat nog nooit een ontwapenings conferentie is gelukt. Het gaat er een beetje mee, als als met de kip en het ei. Doch dan is de vraag niet, wie of wat cr het eerst is geweest, maar wat er het eerst moet komen. Het Westen zegt: eerst een streng systeem van inspectie, en dan pas, als dit goed blijkt te werken, de bewapening beper ken Neen, zeggen de Russen, want dan gaat intussen de wed loop in bewapening door en komen jullie alleen bij ons spio neren, hoe het er mee staat. Eerst, aldus Moskou, beginnen wapens af te schaffen. En komt dat op gang, dan bij elkaar kij ken wat er is afgeschaft en ot de likwidatie is geschied. De twee partijen hadden elk een plan ingediend in drie fasen. Maar binnen de Westelijke we reld bleek wel verschil van mening te zijn over de opvolging van de perioden. Toen de Rus sen dat bemerkten, wijzigden zij hun voorstellen en namen een Frans plan over, om zo binnen de Westelijke wereld verdeeld heid te zaaien. Want dat Franse voorstel zinde de Amet ikanen niet, Het behelsde, dat men moest beginnen met toezicht op cn afschaffing van de transport middelen, waarmee kernwapens konden worden vervoerd: vlieg tuigen, raketten, enz. Toen zei den de Fransen, dat zij iets an ders hadden bedoeld. En als de Russen bezwoeren, dat zij in spectie zouden dulden, en men kwam met voorstellen dienaan gaande, dan hadden zij het weer niet zo bedoeld. Langzamerhand want men is al 14 jaren bezig kreeg men de indruk, dat men van beide kanten maar wat te berde bracht, dat mooi leek, zonder er in te geloven. Men deed het „voor de massa". Nu, dat was niet nodig, want men heeft nooit kunnen constateren, dat die er in geloofde. De harde realiteit is, dat de vrede afhangt van een machtsevenwicht door bewape ning, door af te schrikken. De kern van die afschrikwekkende wapens bestaat uit atoom- en waterstofbommen. En de angst voor het gebruik ervan hand haaft de vrede. Algerije fn Algerije, waar men eigen lijk heeft te doen met een bur geroorlog, heeft men in 1954 toen de strijd begon, wel niet voorzien, dat ook daar een machtsevenwicht bestond, zodat na bijna zes jaar er nog geen beslissing is gevallen. Zouden beide partijen, als zij dit hadden geweten, niet alles hebben on dernomen om tot een vergelijk te komen, voordat zij gingen vechten? Nu moeten zij toch onderhandelen. De eerste „verkenners" van de Algerijnse nationalisten zijn in Parijs aangekomen, en in de grootste geheimhouding is men met dc besprekingen begonnen. Men is nog niet toe aan een ge sprek tussen de grootste leiders, De Gaulle en Ferhat Abbas. Maar intussen wordt natuurlijk reeds alles over hoop gehaald. De nationalistische moslims zou den mogen praten over een sta ken van het vuren en over het geen met de wapens der rebel len zou geschieden. Dan zouden zij de garantie krijgen, dal er na een periode van afkoeling een vrije volksstemming zou wor den gehouden. Maar natuurlijk kunnen de twee partijen daar nauwelijks enige minuten over praten. De nationalisten wijzen dat plan af, want zij menen, dat zij dan op genade of ongenade aan de Fransen zijn overge leverd. Dat weet men in Parijs ook wel. Als er dus lang wordt gedeli bereerd in n afgelegen en zwaar bewaak e prefectuur bui ten de stad, d n moet men spre ken over a as e ten van de oorlog en de kansen op een sta ken van het vuren. Zelfs over de gevolgen van een volksstem ming, als een meerderheid de onafhankelijkheid zou kiezen en de minderheid zich niet van Frankrijk wil laten scheiden. Geen wonder dat grote geheim zinnigheid in acht wordt 'geno men. De beide delegaties moe ten rekening houden met extre misten, die van geen compromis willen weten, en die roerig en- agressief zijn. Bovendien moe ten zij onophoudelijk rugge spraak houden met hun last gevers: De Gaulle aan de ene kant en Ferhat Abbas aan de andere zijde. Van een leien dakje zal het niet gaan. Intussen heeft De Gaulle in zijn laatste rede zo duidelijk ge zegd, dat het kolonialisme voor bij is, dat men van hem wel moet aanemen, dat bij geen Algerij nen binnen de grenzen wil hou den, die zich willen afscheiden. Hij vraagt echter wel waarbor gen voor Franse bezittingen en voor Europese en Mohamme daanse minderheden, die Frans willen blijven. In „zwart" Afrika bestaan die moeilijkheden niet zozeer. Daar hebben de Fransen naties ge schapen en administratief inge deeld, die voor het overgrote deel uit negers bestaan, en in Mada gascar uit een gemengde maar inheemse eilandenbevolking. Eerst heeft De Gaulle die re- publieken ondergebracht in een Frans-Afrikaanse gemeenschap, waarvan het moederland de lei ding had. Doch toen erkende hij al het recht op afscheiding, een recht waarvan Guinea gebruik maakte. Nu volgen er steeds meer staten, die hoewei zij niet met Frankrijk breken, zich on afhankelijk maken, het lidmaat schap van de V. N. aanvragen en die vrij zijn, hun buitenland se betrekkingen te regelen. Dezer dagen zijn zo Soedan en Senegal onafhankelijk gewor den (die samen de Mali-federa tie vormen), Madagascar, straks volgen er weer vier van het vroegere Equatoriale Frans- Afrika. En nu ook al de Ita liaanse en Britse gebieden van Somalilaiid, die een federatie willen vormen. Frans Somali- land is nog een kolonie, maar dat kan niet lang meer duren. Op 30 juni is Kongo onafhan kelijk geworden. Achteraf is het toch met de spanningen nog meegevallen en dc enorme vrees voor een chaos is tot nu niet bewaarheid. Men zal moeten wennen aan de hartstocht, waar mee Kongolese politici op felle manier van standpunt verande ren. Geen partij in Kongo heeft een schijn van een meerderheid, zij zijn vooral gewestelijke groe pen. Maar de twee machtigste mannen zijn Kasavoeboe, de „koning" van Neder-Kongo, en Loemoemba. de enige die werke lijk een nationale en niet alleen een provinciale reputatie en aan hang heeft. Zij hebben onvoor ziens ean verbond gesloten: de eerste wordt president, de twee de premier. En Kongo zal een federatie worden van zes auto nome provincies. Het is razend snel gegaan. Tijdens het bezoek van de Israëlische premier Ben Goe- rion aan Nederland heeft de Veiligheidsraad Argentinië in het gelijk gesteld, dat een ont voering als die van de nazi Eichmann niet door de "beugel kan. Israël heeft verontschuldi gingen aangeboden. Maar eigen lijk vond niemand het erg, dat in dit speciale geval een man, die de moord op miljoenen Joden heeft georganiseerd, in handen van Israël is. Er zal nu met Argentinië wor den onderhandeld over de wijze, waarop Eichmann zal worden berecht. Diens uitlevering is niet beslist door Argentinië ge vraagd. Maar het wil gekend worden in zijn verdere lot. Dr. A. C. (Nadruk vebroden.) Dc koninklijke familie zal van af 10 augustus aan boord van de Piet Hein" en ,.De Groene Draeck" een gezamenlijke zomer vakantie doorbrengen in de wa teren van Zuid-Italië en Sicilië. Het koninklijke gezjn zal 30 augustus naar Nederland terug keren in verband met de ver jaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina. Het ligt in de bedoeling van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins met de Prinsessen Beatrix en Irene in de eerste helft van september enkele evenementen van de Olympische Spelen in Rome mee te maken. Dit meldt de rijksvoorlichtings dienst in Den Haag. Advertentie) BINNENVERINGBED l (Advertentie) AUTOVERHUUR Burg. Geillstraat 10, Terneuzen, Telefoon 2432 Gediplomeerde instructeurs Premier Chroesjtsjef is vrijdag zijn eerste officiële besprekingen in Oostenrijk begonnen. De ge hele Oostenrijkse regering en de Sowjet-delegatie kwamen met deskundigen bijeen in de Con greskamer van het Hofburg-pa- leis, voormalige residentie var: de Habsburgers. Men neemt aan dat voorname lijk over culturele en economi sche zaken zal worden gespro ken. Eerder had Chroesjtsjef door een onverwachte ochtendwande- Adv. VOOR SERVICE EN KWALITEIT HOOKDSTRAAT 84-86 Telefoon 2573 TERNEUZEN ling het Weertse verkeer in de war en de leden van zijn veilig heidsdienst in moeilijkheden ge bracht. toen hij uit zijn hotel een drukke straat inschoot. De men sen beantwoordden zijn glim lachen en sommigen klapten. Hij ging een moderne ondergrondse voor voetgangers op een der drukste punten binnen waar leden van de Russische veilig heidsdienst in burger het met Oostenrijkse politiemannen aan de stok kregen toen zij de Sovv- jet-premier in een koffiebar wil den volgen. Chroesjtsjef gaf een dreumes een vriendelijk tikje op het hoofd en nodigde een oude man uit naar Moskou te komen. Deze sloeg de uitnodiging echter af met de opmerking dat hij te oud was. De onstuimige Sowjet-premier kwam op een druk punt bij de opera nog bijna onder een tram toen hij plotseling de rails over stak. i)e bestuurder kon door snel remmen een ongeluk voor komen. Mevrouw Chroesjtsjef, die haar man vergezelde, schud de hier en daar mensen de hand en had moeite haar man bij te blijven. f DIT NUMMER BEVAT N» 10 PAGINA'S. J HAZET- FABRIEK EN 'Z EVJNBFrt G FN SCHUIMRUBBERBED „Honger is zelden aan de na tuur te wijten, maar vaJker aan de onwetendheid en het onver mogen van de mens", zo heeft de directeur-generaal van de Voed sel- en Landbouw Organisatie van de V. N. (FAO), de Indiër Sen, donderdagavond op een persconferentie te Rome ver klaard. Hij sprak ter inleiding van de „wereldcampagne tegen de honger" die men in de komen de vijf jaar wil voeren. In 1963 wanneer de FAO twin tig jaar bestaat, zal een wereld congres worden gehouden dat de eerste resultaten van de campag ne zal bestuderen en aan de hand daarvan plannen zal opstellen voor de volgende twee jaar. Koningin Juliana heeft bij het begin van de campagne tegen de honger een boodschap gezonden aan de Voedsel- en Landbouw organisatie van de V. N. te Rome. De tekst van deze boodschap luidt: Ik verheug mij erover dat ik mijn sympathie kan betuigen met de wereldcampagne tegen de hon ger en ik kan u verzekeren van de steun van mijn regering. Deze campagne zal de inspanning ver gen van alle mensen van goede wil. Slechts door gemeenschap pelijke inspanning zal het moge lijk zijn een stap voorwaarts te doen op de weg naar een wereld waarin geen gebrek zal bestaan. Ik hoop dat u erin zult slagen deze belangrijke taak te volbren gen. L— Dit is onderwijzer Kevin Tra- cey, die te Londen gearresteerd werd wegens ontvoering van de 12-jarige Tony Stephens uit Leicester^ Gistermorgen vroeg is presi dent Arturo Frondizi van Argen tinië bij Oldenzaal dc Nederland se grens gepasseerd. Hier begon het officiële bezoek van de president en zijn echtge note aan ons land, dat tot van daag zal duren. President Fron dizi en mevrouw Frondizi reis den in de Koninklijke trein. Zij kwamen uit Hamburg. De Koninklijke trein arriveer de om vijf minuten over half negen uit Hamburg in Olden zaal. waar hij o.a. werd opge wacht' door mevrouw L. A. J. baronnesse De Smeth dame du palais van H. M. de Koningin, mr. G. C. D. baron Van Harden- broek, grootmeester van het Huis van H. M. de Koningin en dr. Raul C. Migone, ambassa deur van Argentinië in Neder- land. Nadat mevrouw Frondizi een boeket bloemen in ontvangst had genomen stapte zij in de Koninklijke trein om met het Argentijnse gezelschap verder door te reizen naar Baarn. Precies op het vastgestelde tijdstip, één minuut over half elf reed de trein het station van Baarn binnen. Op het met een loper belegde perron werden de president en zijn echtgenote in het Spaans gegroet door Prins Bernhard, die hem had opge wacht in de Koninklijke wacht kamer. Direct na de begroeting, nog op het perron, hield president Frondizi een korte toespraak tot het Nederlandse volk, waar- in hij zei zeer verheugd te zijn een bezoek te mogen brengen aan Nederland, een land dat de Argentijnen zeer bewonderen en liefhebben. Hij bracht een hartelijke groet over van het Argentijnse volk en noemde de Nederlanders een voorbeeld voor de hele wereld. Hij prees het Nederlands vernuft en doorzet tingsvermogen en de bijdrage die ons land heeft geleverd aan de wereldvrede. Tenslotte sprak hij de wens uit, dat vriendschaps band. die beide volkeren reeds vele eeuwen verbindt, in de toe komst nog inniger zal worden. Buiten het station speelde de Koninklijke Militaire Kapel on der leiding van de directeur, ma joor der grenadiers R. van Yepe- ren het Argentijnse volkslied. Daarna inspecteerden president Frondizi en Prins Bernhard de erewacht, bestaande uit honderd man van het garderegiment gre nadiers met vaandel en vaandel- wacht in ceremoniëel tenu, on der commando van kapitein Koopmans. Om kwart voor elf vertrok ken de buitenlandse gasten naar Soestdijk om hun opwachting te maken bij Koningin Juliana. Men arriveerde om vijf voor elf in Soestdijk. IN AMSTERDAM De nationale dundoeken van Argentinië en Nederland wap perden aan 12 vlaggemasten voor het Amsteihotel in Amster dam, toen de 51-jarige Argen tijnse president en mevr. Fron dizi na hun ontvangst door H. M. de Koningin om klokslag 12.00 uur bij het hotel arriveer den. De zon vertoonde zich juist een ogenblikje toen de door motorrijders van de rijkspolitie vooraf gegane auto van de pre sident en zijn echtgenote met daarachter 5 glanzende volg auto's voorreden. Daarin zaten de leden van het gevolg van de president. Terwijl het gezelschap de auto's verlieten speelde de niarinekapel „Willemsoord" uit Den Helder o.l.v, sergeant G. Westendijk het Argentijnse volks lied, waarna dc president de erewacht inspecteerde. Terwijl hij dit deed wuifde hij vriende lijk naar de enkele tientallen nieuwsgierige Amsterdammers die het ceremoniële vertoon ga desloegen. Premier prof. dr. J. E. de Quay en de minister van Buiten landse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, waren de eersten die de president en zijn echtgenote aan de hoteltrap begroetten. Het gezelschap begaf zich vervolgens naai een dhr met bloemstukken versierde ont vangstzaal. De Argentijnse president richt te zich vervolgans in de Spaan se taal tot premier De Quay en minister Luns. Hij vestigde de aandacht op de goede verstand houding tussen zijn land en Ne derland en reikte de beide mi nisters vervolgens de bij het grootkruis van de bevrijder van Argentinië behorende versierse len uit. Minister-president De Quay overhandigde op zijn beurt aan de leden van de gevolg van de president do versierselen bij de aan het toegekende Koninklijke onderscheidingen. Om even over half één begaf de president zich per auto naar de Dam voor het leggen van de krans bij het nationaal monu ment. Iets eerder dan het program ma aangaf arriveerden president en mevrouw Frondizi met hun gezelschap bij het nationaal mo nument op de Dam, waar zij o.a. werden ontvangen door premier De Quay. In een waaier vorm stond op de bordessen een erewacht van een peloton van de Amsterdamse Koninklijke studentenschietvereniging opge steld, die het militaire eerbewijs bracht. Ondanks het regenach tige weer stonden vele kijkers achter de afzettingshekken. Terwijl de Amsterdamse po- iitiekapel het Argentijnse volks lied speelde schreden de presi dent en de autoriteiten naar de pyloon. President Frondizi legde (met zijn marine-adjudant) een grote krans van witte anjers met een blauw-wit-blauw lint aan de voet van het monument neer, trad daarna een stap terug en betrachtte enkele ogenblik ken stilte ter eerbiedige herden king van Neerlands gevallenen. Toen het hoge gezelschap, terugkerend naar de auto's, de rand van het bordes had bereikt bleef men even staan. President Frondizi poseerde, op verzoek van een der Argentijnse journa listen. wuivend voor de vele fo tografen. Nog even sprak de Argentijnse gast met professor Do Quay, begaf zich daarop, ge volgd door zijn gezelschap, naar de auto's voor de terugkeer naar het Amsteihotel voor het gebrui ken van de lunch, die de Neder landse regering de Argentijnse gasten aanbood. Te circa 4.00 uur begaf het hoge gezelschap zich naar kasteel Oud-Wassenaar, waar president Frondizi een korte ontmoeting met de pers had. Adv. Terneuzen Telef. 3128 Noordstr. 102 Op de vliegbasis Socsterberg heeft de directeur van Fokker, de heer J. L. Diepen, donderdag de Fokker „Friendship" P.H. P.B.F. in aanwezigheid van prins Bernhard overgedragen aan de minister van Verkeer en Waterstaat, de heer H. A. Kort hals. Daarna onthulde mevr. A. Sonderman-Speersstra, weduwe van de in 1950 oin het leven ge komen chef-piloot van Fokker, Gerben Sonderman, piloot en vriend van Prins Bernhard, de naam van het naar haar man genoemde toestel. De foto geeft daarvan een heeld. Tussen mevr. Sonderman en de fcrins staat minister Korthals. Adv. NIEUWE ZENDING Pracht dessins Reeds vanaf ƒ9,95 - ƒ12,95 - ƒ18,95 SPORTIIANDEL Noordstraat 76, Telef. 2532 KOEL WEER Een depressie ten zuiden van Groenland beweegt langzaam in oostelijke richting, waardoor het hogedrukgebied ten westen van Schotland en Ierland in be tekenis afneemt. Het lagedruk gebied boven Midden-Zweden vult geleidelijk op. Als gevolg var, deze ontwikkeling neemt de wind vooral in het Waddenge bied nog iets af en krimpt naar noordwest tot west, waarbij de aanvoer van koele lucht voort duurt. In het temperatuurver- loop komt dan ook niet veel ver andering. Naast opklaringen zullen slechts hier en daar en kele verspreide buien voorko men. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van zaterdag ochtend tot zaterdagavond. Weinig verandering in temperatuur. Veranderlijke bewolking met hier en daar een bui en weinig verandering in temperatuur. Overwegend matige wind tus sen west en noordwest. ZATERDAG 2 JULI v.m. n.m. Breskens 7.11 7.32 Terneuzen 8.07 Hansweert 8.26 8.47 Walsoorden 8.36 8.57 ZONDAG 3 JULI v.m. n.m. Breskens 8.13 S.36 Terneuzen S.4S 9.11 Hansweert 9.28 9.51 Walsoorden 9.38 10.01 ZON op onder Juli. 2 4.24 21.03 3 4.25 21.02 MAAN op onder 13.17 14.30 0.23 0.49

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1