RADIO EN TELEVISIE Eric de Noorman - De huid van de beer Gemeentelijke her-indeling van Schouwen-Duiveland Het wetsontwerp op het afbetalingsstelsel SPORTNIEUWS Oost-Duitsland beschikt over Amerikaanse militaire plannen VOETBAL BOKSEN BEURSBERICHTEN Twee gewonden bij verkeersongeluk buiten Amsterdam Vrijdag 10 juni 1%0 DE VRIJE ZEEUW] Pagina 7 In z.ijn memorie van antwoord op het ontwerp van wet tot ge meentelijke her-indeling van Schouwen-Duiveland licht de mi nister van Binnenlandse Zaken nogmaals uitvoerig toe, waarom zijn keus op hel vormen van zes gemeenten gevallen is. liet vormen van één gemeente acht hij onjuist, omdat ruim 7000 inwoners van de 23.000 Schou- wenaren in de stad Zierikzee wonen, waardoor de belangen van stad en platteland wellicht in een verkeerde verhouding zou den komen. Bovendien acht de minister de structurele verschil len en de onderlinge afstanden te groot. Ook voor het vormen van de gemeente Zierikzee en een gemeente met „de rust" van het eiland acht de minister de zelfde bezwaren aanwezig. Het in twee stukken verdelen van deze „restgemeente", zodat drie gemeenten zouden ontstaan van 0000, 7000 en 10.000 inwo- nt^'s, lijkt naar 's ministers oor deel theoretisch mooi, maar daarbij wordt voorbij gegaan aan de realiteit. Schouwen noch Duiveland vormen een eenheid. Het westelijk deel bestaat on. miskenbaar uit de Westhoek en „het platte van Schouwen" ter wijl het oostelijke deel uiteen valt in Brouwershaven met om geving (de corridor), Duiveland en Bruinisse. Bij het instellen van vier gemeenten zou geen re kening worden gehouden met de structurele verschillen tussen de Westhoek en het platte en tussen Duiveland en Bruinisse. Het zal nog lang duren voordat het eigen karakter van de visserij bevolking van Bruinisse ver loren gaat. Over een vijf.gemeentenpian hebben de bestaande gemeenten zelve een afwijzend oordeel ge geven. Blijft het voorgestelde zes-ge- meentenplan. Naast het regio nale centrum Zierikzee vormen Brouwershaven en Bruinisse ste delijk gebied. Niet wordt ver wacht, dat het plattelandsgebied zich onder invloed van de Delta werken structureel aanzienlijk zal wijzigen. Gezien de structurele situatie blijft de minister van mening, dat naast Zierikzee en Bruinisse, een gemeente „Westhoek" met tevens een recreatief karakter kan worden gevormd door Burgh, Haamstede, Kcnesse, Noordwel- le en Serooskerke. Een agrari sche gemeente op het platte van Schouwen zullen Duivendijke, Eikerzee, Ellemeet en Kerkwer- ve kunnen vormen. Een gebied met minder sprekend, "doch wel overwegend agrarisch karakter vormt de corridor met Brou wershaven, Noordgouwe, Zonne- maire en Dreischor. Duiveland met Nieuwcrkerk. Ouwerkerk en Oosterland is weer een uitge sproken agrarisch gebied. De minister acht tal van inge brachte bezwaren tegen dit voor stel niet zwaar genoeg wegen om zijn standpunt te herzien. De wens van Zierikzee met zijn teruglopende bevolking om Schuddebeurs voor uitbreidings plannen te verwerven acht hij niet relevant en ook niet in over eenstemming met het agrarisch karakter van Schuddebeurs. Dat Dreischor dank zij steun uit h"t Rampenfonds betere gemeente lijke voorzieningen heeft dan Brouwershaven acht hij geen bezwaar voor samenvoeging. De minister gelooft niet, dat samen voeging van het „linkse" Ouwer kerk met de „rechtse" gemeen ten Nieuwerkerk en Oosterland tot politiek ongewenste situatie zal leiden. „PRIMARY" IN CALIFORNIE Zowel de republikeinse, als de democratische partij in Califor- nië beweren de overwinning te hebben behaald in de dinsdag in Californië gehouden primary- verkiezingen. Gouverneur Brown van de democratische partij verkreeg het grootste aantal stemmen van de uit 162 leden bestaande delegatie naar de nationale de mocratische conventie; zijn de mocratische tegenstander, Geor ge H. Mclain, die een ouder domspensioen propageert en te gen de gouverneur in de strijd is getreden, kreeg echter onge veer 30 procent der door de de mocraten uitgebrachte slem- men. Vice-president Nixon, die geen republikeinse tegenstander had, behaalde meer stemmen dan gouverneur Brown, doch bleef belangrijk onder de 'gecombi neerde democratische stemmen. Volgens de laatstbekende uit slagen verkreeg Nixon 668.073 stemmen in 17.679 der 28.783 kiesdistricten en gouverneur Brown 627.548 stemmen. Op Mclain werden in dezelfde dis tricten 291.180 stemmen uitge bracht. Volgens dc in Hamburg ver schijnende „Die Welt" zou de leider der Oostduitse communis tische partij, Walter Ulbricht, hebben beweerd dat Oost-Duits land in het bezit is van plannen van de aan het Russische hoofd kwartier in Oost-Duitsland toe gevoegde Amerikaanse militaire missie. Ulbricht zou dit hebben verklaard tegenover een delega tie uit Hamburg van een jeugd vereniging van tegenstanders van atoomwapens, die hiervan in het verenigingsblad medede ling had gedaan. Volgens dit blaadje zou Ul bricht hebben gezegd dat de Amerikaanse militaire missie niet in Oost-Duitsland is, omdat zij zo bijzonder geïnteresseerd is in de uitvoering van do over eenkomst van Po'tscTam, doch om een oorlog voor te bereiden. „Wij zijn zo vrij geweest om de door hen uitgewerkte plannen weg te nemen,-met inbegrip van bases en al. Zij zijn in ons bezit en wij hebben onze dank aan de missie overgebracht". Een woordvoerder van het Amerikaanse legerhoofdkwar- tier in Heidelberg was niet be reid commentaar op dit bericht te leveren. In een de vorige maand door hem gehouden rede had Ulbricht gezegd dat de Oostduitse staats veiligheidsdienst in het bezit was gekomen van kaarten van Oost-Duitsland, waarop doelen De ministers van Justitie, van Financiën, van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Maatschappelijk Werk en de staatssecretaris van Economi sche Zaken hebben aan de Tweede Kamer toegezonden de memorie van antwoord op het voorlopig verslag, alsmede een nota van wijzigingen met be trekking tot net destijds inge diende ontwerp varf wet op het afbetalingsstelsel. Daarnaast werd terwille van de overzichte lijkheid een gewijzigd wetsont werp aangeboden. De nieuw ontworpen wet heeft tot doel enerzijds voor waarden te scheppen die een gezonde ontwikkeling van het afbetalingsstelsel bevorderen ordelijk economisch verkeer met gezonde concurrentiever houdingen anderzijds om misbruiken zoveel mogelijk te voorkomen. In dit ontwerp is ernaar gestreefd de bepalingen zoveel mogelijk te doen aanslui ten bij de usances, die in bona fide afbetalingsbedrijven reeds gelden. In het wetsontwerp worden voorwaarden gesteld, waaraan afbetalingsleveranciers, -finan ciers en -colporteurs moeten voldoen om hun bedrijf te kun nen uitoefenen dan wel daarin werkzaam te zijn. Daartoe wordt voorzien in het instellen van een inschri,vingsplicht voor afbetalingsleveranciers bij de Kamer van Koophandel en van een vergunningstelsel voor afbe talingsfinanciers en afbetalings colporteurs. Het begrip „afbeta lingstransactie" is zo ruim ge formuleerd. dat het ingediende ontwerp van de nieuwe wet, be halve op de vanouds voorko mende normale afbetalings en huurkoopovereenkomsten bijvoorbeeld ook op huur- en verhuurovereenkomsten, al of niet met koopoptie, van toepas sing is. Verder bevat hot wetsontwerp gedragsregels, die bij het sluiten van afbetalingsovereenkomsten moeten worden nageleefd. Het wetsontwerp voorziet in de instelling van een commissie Van advies. Een doeltreffende regeling van het afbetalingswezen is slechts mogelijk indien men bij de begripsbepalingen zoveel mogelijk aansluiting zoekt bij de in de praktijk voorkomende transactievormen. Aan het be zwaar van een aldus ruim afge bakend terrein, waardoor bijv. huurtransacties van roerende goederen onder de begripsbepa ling vallen, wordt tegemoet ge komen door de omschrijving van het begrip afbetalingstrans acties zo te formuleren, dat transacties, aangegaan voor een kortere periode dan drie maan den niet onder dat begrip val len. Voorts is bepaald, dat al leen die verhuurtransacties on der de werking der wet zullen vallen, die betrekking hebben op met name in een algemene maatregel van bestuur genoem de goederen. Verder is ook op afbetalings transacties van goederen die uitsluitend of overwegend in de uitoefening van een bedrijf of zelfstandig beroep worden ge bruikt zoals kantoormachine, tandartsinstallaties, etc. de voor gestelde regeling' niet van toe passing. Onder consumptief geldkre- diet wordt in de wet verstaan de in termijnen terug te beta len geldleningen, die particulie ren opnemen bij geldschieters teneinde met het geleende geld consumptiegoederen te kunnen kopen. Aangenomen mag worden, dat door de werking van de geld- schieterswet de betrokken geld schieters een zodanige selectie zullen toepassen, dat eventuele overkreditering wordt tegenge gaan. voor liet uitwerpen van uitrus ting voor vliegtuigen waren aan gegeven, alsmede geschikte plaatsen voor het inrichten van gecamoufleerde posten en het verbergen van wapens en agen ten. Zuivering Turkse minister van Buitenlandse Zaken Volgens goede bron wordt een zuivering van het Turkse ministerie van Buitenlandse Za ken voorbereid. Enkele afdeling- hoofden zouden reeds zijn ge schorst op last van de nieuwe minister van Buitenlandse Za ken. Selim Sarper, na een on derzoek naar hun houding tij dens het regiem van minister Menderes. Voorts zouden enkele Turkse ambassadeurs naar Ankara worden teruggeroepen. Met na me worden door bedoelde krin gen genoemd de ambassadeur in Zwitserland, Farettin Gokay, en die in Mexico, Turgut Bayar, gen zoon van de afgezette pre sident Bayar. AMERIKAANSE MENING OVER DE ECONOMIE VAN DE SOWJET-UNIE De Sowjet-Unie zal de Ver enigde Staten niet inhalen, in elk geval niet voor het jaar 2000. Dit heeft woensdag een van de voornaamste economische advi seurs van president Eisenhower, W. A. Watlis, tijdens een maal tijd in New York van de finan ciële pers verklaard. „Het is absoluut onmogelijk, dat de Sowjetrussische economie de onze voorbijstreeft, althans niet binnen afzienbare tijd en zeker niet in dc loop van deze eeuw", zo verklaarde Wallis, die onder-voorzitter is van de inter departementale commissie, wel ke door president Eisenhower werd ingesteld om „de economi sche expansie te bevorderen door stabiliteit van de prijzen". Wallis verklaarde, dat de econo mische vooruitgang van talrijke andere landen veel indrukwek kender was dan die van de Sow jet-Unie. Als voorbeelden noem de hij West-Duitsland, Japan en Mexico. Hij zei verder, dat „in feite Rusland onder het Tsaren- regiem in de laatste tien jaar voor de eerste wereldoorlog veel sneller vooruitging." Als de economische expansie in de Sowjet-Unie sneller schijnt te gaan dan in de Ver. Staten komt dit naar de mening van Wallis doordat de Sowjet-Unie van een lager niveau is begon nen van eerder tot stand geko men technische vooruitgang kan profiteren en doordat de Sowjet-Unie massa's mensen uit de landbouw, welke een geringe produktiviteit heeft, naar de in dustrie overhevelt. In de Sow jet-Unie werken nog 50 procent van de arbeidskrachten in de landbouw, in de Ver. Staten slechts 8 procent, aldus Wallis. OM DE WEEKENSTROO- BEKER Zeeland naar Utrecht Op zaterdag 11 juni a.s. aan vang 3 uur zullen op de terrei nen van de voetbalvereniging U. V. V. te Utrecht wedstrijden plaats vinden tussen de zater dag-afdelingselftallen van de afdelingen Rotterdam, Utrecht, Zeeland en Zwolle, met als in zet dc jaarlijks te verspreiden landelijke Weekenstroo-bekcr. De Zeeuwse zondagvoetbal lers zullen helaas niet kunnen deelnemen aan de op 12 juni te spelen Moormanbekerwedstrij den, omdat ze in de voorwed strijden, waarin weliswaar te gen Brabant met 2—1 werd ge wonnen maar van Limburg met 2—3 werd verloren, door laatst- genoemde werden verdrongen, want Limburg won ook van Brabant met 20. Het program ma van de te spelen wedstrij den luidt als volgt: le ronde: Zwolle—Rotterdam en ZeelandUtrecht; 2e ronde: ZeelandRotterdam en Utrecht Zwolle3e rondeZeeland Zwolle en Utrecht—Rotterdam. De technische commissie van de afdeling Zeeland heeft de volgende spelers uitgenodigd de reis mee te maken. De opstel ling van het elftal geschiedt te Utrecht. P. Romeijnse (Driewegen); J. Harms (Hoek); J. A. Kriekaard; M. Lobbezoo, G. Traas en A. J. v. d. Vrede KrabbendijkeF. J- Kouse maker en A. Kodde (Kapelle); L. Vader (R. C. S D. de Smet en M. de Visser (Spui); J. Cor- nelissen (Tern. Boys) en H. Houtekamer; T. de Jonge en E. Minnaard (Wemeidinge). De nacompctitie van de K.N.V. B. Voor de nacompctitie van de KNVB is woensdag te Eind; hoven gespeeld de wedstrijd PSV Fcyenoord. De ontmoeting ein digde in een gelijkspel: 3—3. De stand in de nacompetitie is thans: Feyenoord 3 2 10 5 16-5 PSV 3 1113 6-10 Ajax 2 0 0 2 0 1-8 Het internationale tornooi in New York Het. internationale voetbaltor- nooi te New York is woensdag avond voortgezet met de wed strijd tussen Kilmarnock (Schot land) en Nice. Do wedstrijd ein digde in een gelijkspel 1—1. Bei de doelpunten werden in de tweede helft gescoord. Door dit gelijke spel is Kil marnock. dat de voorgaande drie wedstrijden heeft gewonen, vrij wel zeker winnaar van groep I van dit tornooi. Cyprioten voetbalden: 20 gewonden De kleedkamers werden in brand gestoken, flessen en ste nen vlogen over en weer, stoe len werden kapot geslagen en de tribune werd bijna afgebroken. Dat was het beeld bij een wed strijd om het voetbalkampioen schap van Cyprus. Twintig toeschouwers moesten in een ziekenhuis worden opge nomen, vuurwerk werd als strijdmiddel gebruikt en zelfs zou er geschoten zijn. De oorzaak? Als zo vaak, een deel van het publiek was het niet eens met enkele arbitrale beslissingen Opnieuw bokser overleden aan gevolgen knock-out Voor de tweede maal in dit jaar is in de Ver. Staten een bokser overleden aan de gevol gen van een knock-out. Ditmaal was het de 29-jarige Tommy Paeheeo (Porto-Ricoi, die maan dagavond j-l- bewusteloos uit de ring was gedragen nadat hij en kele seconden vóór het einde van zijn gevecht tegen Benny Gorden was uitgeslagen. Men slaagde er in de kleedkamer niet in Paeheeo bij te brengen. Hij werd onmiddellijk naar een ziekenhuis gebracht, waar hij een hersenoperatie onderging, die anderhalf uur duurde. Paeheeo overleed donderdag morgen zonder weer bij kennis tc zijn gekomen. Hij laat een vrouw en een zoontje achter. KRACHTIG HERSTEL Dc internationale waarden gaven gistermiddag bij de ope ning een zeer krachtig herstel te zien sneciaal voor aandelen Philips. Ook AKU's waren zeer vast evenals Hoogovens. Unile- veTs tien punten hoger op 983. Certificaten Hoogovens behoren niet tot de groen van de inter nationale waarden. Aangezien deze stukken internationaal sterk in de belangstelling staan en in Amsterdam steeds voor buitenlandse rekening uit de markt worden genomen vraagt de beurs zich af. waarom dit fonds niet tot de groep „inter nationale waarden" ter beurze wordt gerekend. Wall Street was woensdag tegen het slot ho ger ook voor de Nederlandse fondsen Philips en Unilever. Dit was voor de niet-officiële ochtendhandel van gistermor gen aanleiding om vaste note ringen te registreren voor alle internationals. Vanzelfsprekend kwam de vraag hoofdzakelijk van buitenlandse zijde. Als hoogste prijzen werden gister morgen betaald voor AKU 501, Kon. Olie f 149.50. Philips 1164, Unilever 994 en Hoogovens 753. De handel gedurende de offi ciële beurs was, evenals woens dag, rustig. Philips gaf een zeer krachtig herstel te zien en haal de op 1150 het gehele verlies van dertig punten van woens dag in. Unilevers vast op 983, doch daalde daarna tengevolge van middenkoerfcaanbod tot 974, om op circa 976 de markt te verlaten. De slotkoers van woensdag was 973' h. AKTJ's zeer vast tot willig bij een prijs van 503, tegen woensdag als slotprijs 487 Ook in dit fonds waren buitenlandse kooporders aanwezig. Kon. Olies zetten de vaste tendentie verder voort op f 149.30, plus een gulden. Hoog ovens „willig" bij een opening op 744, tegen woensdag als slotprijs 711. Gedurende de ver dere beursduur daalde dit fonds tot 738. Scheepvaarten kalm met koerswinsten van een tot c'rie punten. Voor de leidende cultu res bestond gisteren meer be langstelling dan de laatste we ken het geval is geweest. Er was wat speculatieve vraag op onbe vestigde geruchten over politie ke onzekerheden in Indonesië. Amsterdam Rubbers noteerden op 121 circa zeven punten hó ger. Certificaten Deli fluctueer den van ƒ186 tot ƒ181 en ver lieten de markt op 183. tegen een vorig slotpeil van 180,10. HVA's drie punten hoger op 160. De drukte in deze fondsen duurde niet langer dan een kwartier waarna de hoeken weer het aanzien gaven van de vorige dagen. In de staatsfondsenaf deling noteerde de nieuwste le ning voor de eerste maal de pa- riköers. Doorelkaar was de ten dentie in deze sector goed prijs houdend tot vast. De omzetten bleven beperkt. In de lokale sector werden de bieraandelen wederom hoger gadviseerd evenals aandelen Daalderop. Aandelen 't Hart op nieuw circa tien punten hoger bij een adviesprijs op 180. Ngombezl werd op 240 ex. 15 procent dividend geadviseerd tegen woensdag 25014 "cum di vidend. Claims Bouwstoffen Braat kregen een hogere ad viesprijs evenals aandelen Fok- kcr Prolongatie 3' '2 procent. Beursindices Doordat, een kleine personen wagen dinsdagavond uit de Abraham Kuyperlaan in Geu zenveld. bij Amsterdam, plotse ling de Haarlemmerweg zou zijn opgereden om in de richting van Haarlem te rijden, moest een uit de richting Halfweg ko mende bestelwagen zover uit wijken, dat hij op de linkerweg helft terecht kwam. Hier werd hij geramd door een iiit de richting Amsterdam komende personenwagen met het gevolg dat beide inzittenden uit de be stelwagen werden geslingerd: zij werden met verwondingen naar een Amsterdams zieken huis overgebracht. De kleine personenwagen zou na het on geluk spoorloos zijn. De fotocombinatie toont boven de personenauto en onder de bestelwagen. ZATERDAG li JUNI. HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.15 Gewijde muz.; 7.30 Voor de jeugd; 7.40 Gram.; 7.45 Morgen gebed; 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.; 8.50 Voor de vrouw; 10.00 Voor dc kleuters; 10.15 Gram.: 10.30 Ben je zestig? 11.00 Voor de zie ken; 11.45 Gram.; 12.00 Middag klok; 12.03 Orkest; 12.50 Act.; 13.00 Nieuws; 13.15 Zonnewijzer; 13.20 Platennieuws; 13.25 Lichte muziek; 13.50 Voor de jeugd; 14.00 Amateursprogramma; 14.20 Kunstkroniek; 14.50 Orkest; 15.15 Franse les; 15.30 Voor de jeugd; 16.00 Gregoriaanse zang; 16.30 Instr. octet; 16.50 Sportperiscoop. 17.00 Voor de kinderen; 18.00 Lichte muz.; 18.15 Journ. week overzicht; 18.J5 Amatcursprogr.; 18.45 Vragenbeantw.; 19.00 Nws; 19.10 Act.; 19.25 Memojandum; 19.30 Orkest; 20.20 Lichtbaken; 20.30 Vakantietoeslag, quiz; 21.00 Politiek praatje; 21.10 Hoorspel; 22.15 Gram.; 22.25 Boekbespr. 22.30 Nieuws; 22.40 Jong - oud - eeuwig; 23.55 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Gym.; 7.20 Gram.; 8.00 Nws; 8.18 Gram.; 8.50 Vcor U en uw Int. Conc. Industrie Scheepvaart Banken Cultures enz. Algemeen 7/g 8/6 9/6 615.76 610.44 620.35 286.80 289.43 293.84 164.39 163.51 163.95 191.59 191.75 191.26 140.83 141.05 143.08 405.03 403.13 409.10 Nabeurskoersen AKU: 503—49S slot 498 (504%) Kon. Olie: 150 gl—148 slot 148 (149.50) Philips: ri 1-149% 1151—1140 slot 1140 Unilever: 978%—966 slot 966 (976%) Hoogovens: 741—750 gl slot 743 1745Vs) gezin; 9.00 Gym.; 9.10 Gram.; 10.00 Samen thuis; 10.05 Mor genwijding; 10.20 Gevar. progr.; 11.30 Kamermuziek; 12.00 Lichte muziek; 12.30 Land- en tuin- bouwmed.; 12.33 Orgelspel; 13.00 Nieuws; 13.15 Voor de teenagers; 14.15 Streekuitz.; 14.40 Amateur harmonie-orkest; 15.05 Van de wieg tot het'graf; 15.20 Orkest; 16.06 Boekbespr.; 16.25 Vakan- tietips; 17.00 Jazzmuziek; 17.30, Journaal; 18.00 Nws en comm.; 18.20 Operafragm.; 19.00 Artis tieke staalkaart; 19.30 Passepar tout; 19.40 Lezing; 19.55 Deze week; 20.00 Nws; 20.05 Orkest; 20.40 Voordracht; 21,00 Lichte muziek; 21.25 Soc. comm.; 21.40 Lichte muz.; 22.05 Sportact.; 22.30 Nieuws; 22.40 Muzik. gesprek; 23.10 Amus muziek; 23.55 Nws. BRUSSEL (VL.): 12.00 Orkest; 12.30 Weerbericht; 12.35 Gespro ken aperitief; 12.45 Gram.; 13.00 Nieuws; 13.15 Muzik. kaleido- scoop; 14.30 Radiojournaal; 15.00" Gevar. muz.; 16.00 Amus. muz.; 16.30 Lichte muz.; 17.00 Nieuws; 17.10 Dagklapper; 17.20 Liturgi sche gezangen; 17.30 Gram.; 17.45; Engelse les; 18.00 Kamermuziek; 18.30 Vcor de soldaten; 19.00 Nieuws; 19.40 Vioolreo'tal; 20.00 Orkest; 22.00 Nieuws; 22.15 Amu- sementsmuz.; 23.00 Nws; 23.05 Gevar. muziek. Televisieprogramma's: NED. T.V.: 17.00 Voor de kin deren; 20.00 Journaal en weer- overz.; 20.20 TV-kroniek; 20.50- Gevar. progr.; 21.50 Vliegwereld; 22.20 Einde. VL. BELG. T.V.: 17.00 Voor de jeugd; 19.00 Progr. ever de bijen; 19.30 Nieuws, act. en weeroverz.; 19.45 Weekoverz.; 20.15 Feuille ton; 20.20 Filmprogr.; 21.05 TV- feuilleton; 21.30 Gevar. progr.; 22.25 Quiz; 22.55 Nieuws. 17. Met een geweldige klap stoten de twee schepen op elkaar. Hoewel Erwin en zijn mannen zi'-h erop voorbereid hadden, wor den ze toch door de schok tegen het dek gegooid. Voordat Erwin overeind krabbelen kan, ziet hü een geweldige gestalte op zich toespringen; h(j voelt een hevige slag tegen zijn slaap met dc zij kant van een zwaard en voor en kele lellen is hij buiten bewust zijn- Wanneer hij weer bijkomt, voelt hij, dat zijn handen gebonden zijn, zijn mannen om hem heen ver zameld, eveneens gebonden. De grote kaalhoofdige aanvoerder staat tegenover hem en neemt hem scherp op. „Dun dil is" Prins Krwin", hoort de jonge Noor hom mompelen. „En jti zou wel een Krakc Kaal kop kunnen zijn", snauwt. Erwin terug. De ander grijnst als een wolf, die zijn tanden ontbloot. „Ik had je 111e toch heel anders voorge steld", vervolgt dé aanvoerder on verstoorbaar, „eerlijk gezegd, val jc 111c mee. driftkop!" „Beter driftkop, dan stomkop", Erwin. ,.ln dc naam van Axc, die mijn pleegbroeder is, zul je me loslaten, want Axe is ook een Joms." ..Heb ik beweerd, dat wij Joms zijn", grijnst de kaalkop en zich omwendende richt hij zijn schre den na«r het achterdek om zijn bevelen te geven. Weinige lellpn laler zijn de drenkelingen van de twee bolen opgepikt en Erwin met zijn man nen op diens eigen schip meevoe rende, wendt do kaalhoofdige zee schuimer de steven om even snel te verdwijnen als hij gekomen is DE STRIJD IN TIBET Indische dagbladen hebben woensdag berichten gepubli ceerd over voortdurende gevech- ten tussen Chinese militairen en Tibetaanse opstandelingen in het westen en het zuidoosten, van Tibet. Vijftienduizend Tibe taanse recruten in het Chinese leger zouden te Chambadjong in het westen strijd hebben ge leverd met Chinese troepen waarbij ongeveer drieduizend Chinese soldaten werden gedood of gewond. In ambtelijke kringen te Nieuw Delhi heeft men gezegd niets van dit gevecht te weten. De Hindustan Times meldde uit Kalimpong aan de Indisch- Tibetaanse grens dat in de laatste tijd verscheidene malen Chinese soldaten hun officieren hebben aangevallen en gedood. De New Delhi meldt uit Dar- jeeling dat van gezaghebbende zijde in deze grensplaats is ver nomen dat de Pantsjen Lama nog steeds in Lhasa is waar hij onder strenge bewaking zou staan van leden van de Chinese geheime politie en militairen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 7