ROXY m Binnenlands nieuws zuiver en koeler roken Vrijdag 10 juni I960 ic afscheid It GOL DEN BRUILOFT van echtpaar Federmann-Jansen te Sluiskil UITSPRAAK INZAKE „ROZE BALLETTEN" Arrestaties op Cuba VERKLARING VAN ROCKEFELLER DE JUWELEN VAN SOPHIA LOREN AMERIKAANS MINISTER OVER CHINA Zuidslavische communisten slaan terug Botsing tussen mijnwerkersbussen in Heerlen TWEE DODEN EN VERSCHEIDENE GEWONDEN DAMPO-MASSAGE Minister De Pous over lonen en prijzen Protesten tegen veiligheidsverdrag V. S.-Japan dag 10 juni I960 DE VRIJE ZEEUW Pagina 3 It als dat van een I mens, die geen he in nemen, die tegen indruisten. Zo moest s de bezettingsjaren en aanhoren, hoe zijn echtgenote ge. jenomen. Niets bleet mkere jaren uit zijn trd. In 1944 werd r Van Rosevelt ge- de oorlogshande- t zou tot 1945 duren ke haar burgemees. lorlogse jaren, toen - nagenoeg geheel oest worden, heeft Van Rosevelt zich zijn gehele persoon- is voor zijn gemeen, us spreker, dat hij ht genieten van een 'bouwd Schoondijke. >c Feijter sprak de t mevr. Van Rosc- it zal kunnen vin- •erlies te dragen. A. M. Mes, lid van rzitter van de afde- van de Vereniging andse Gemeenten, irledene vooral als ens, wars van alle beminnelijke per die juist daarom geroepen werd an- len. Wij hebben in ot vriend verloren, akkelijk te vervan- ter M. J. Verbrug- •rlandkerkje voerde lamens alle onder: i in Schoondijke, imelijk op de land- rieht. ■r Verbrugge merk- burgemeester Van vele vrienden wist ider allen die met en of andere wijze n. He collegae sprak P. F. van Hoote- luis, vice-voorzitter niging van Burge- •retarissen en Ont- Westelijk Zeeuws- Hij bracht dank reukbare leiding in gsleven. A. van Baal voerde amens het vereni- in Schoondijke. dat ster altijd op voor- ize steunde. 'erd nog gespro- jrgemeester J. J. n Cadzand voor de n de B.B., de heer tens de vereniging luisverpLeging in deren, de heer L r de Stichting Ro- tehuis voor bejaaf- en door,.^„Botten de Stichting Geref. 5- go jw sprak burgemees- ostense ais vriend afscheid en een tot mevr. Van Ro se stilte betrad na eidswoorden ds. L. td. Herv. predikant i e, de kansel, irte kerkdienst had t gekozen Ps. 130 in hij voor mevr. lt troostwoorden tang over het heon- e predikant, in een nde rede, komt de de goedertienheid Gemeente Gez. 53 ;en had, en de ze- uitgesproken, ging vstoet naar de be stoet meisjes, met nsen en bloemen, in mevr. Van Ro- familie, een prach- an de gemeente n van het Provin- bloemenpracht de kist, mevr. Van ■leid door de Com- Koningin, de naas- de honderden be ier van de toren de stoet zich lang- ging. Voor het ge werd een ogenblik De prachtige hel- intevlag hing half- laatste groet aan le malen het raad- :den e stilte betrad men Eerbiedig volgde afcnispleohtigheid, ds. L. Brinkman ze Vader werd de esloten. an Rosevelt, broer den burgemeester, oor de enorme be welke de familie tijdens de ziekte voorafgaande aan had ondervonden, twoord betrok de ;evelt de doktoren an hef Elisabeth- Sluiskil, waar de xsevelt bijna een zorgvol werd ver- nkele korte woor- ten slotte de over- ror de liefde en de lie de gehele fa- an hem mocht on- werd de begraaf- honderdtallen ver- entehuis was nog e familie Van Ro- 3leren. teestpr Van Rose- een een goed bur- iaar bovenal een is heengegaan, die ie vriendschap en elling, zijn liemin- zijn eerlijkheid rvangen zal zijn. Gisteren bereikte het echtpaar J. E. Feder- mann—-Jansen de mijl paal in het huwelijks leven, welke niet voor een ieder bereikbaar kan worden geacht. Een halve eeuw hebben zij er n.l. gezamenlijk op zitten in het deels ro mantische en vaak ook wisselvallige gebied van de huwelijkssector. Twee markante dorps figuren, die geliefd bij hun mede-ingezetenen tot op de dag van he den het leven nog niet zittend wensen te bele ven: Johannes Feder- man, die heel lang ge leden, als Oost-Pruisi sche jongeling zijn ge boorteplaats Alt-Piltau verliet, om er r.»mmer meer terug te keren, en Jeleijntje Jansen, af komstig van de Zeven Huisjes. LIEFDE RAAKTE KANT' NOCH WAL. Dit gezegde kan in spreekwoordelijke en letterlijke betekenis van toepassing gebracht worden op jongeling „Hannes", die na in Nederland te zijn aan gekomen aanmonsterde op het zeeschip ..Richard1 van de destijds Terneuzense Scheep vaart Mij. A. C. Lensen. Voerde „Richard" in de onmiddellijke nabijheid van de Zeven Huisjes dan was het met die varensrust gedaan. De Oostduitse zeeman zag daar telkens de hupse be wegingen op het land van het meisje zijner dromen, dat haar juk met twee melkemmertjes 'dragende, niet de flauwste ver moedens had van Hannes serieu- se bedoelingen op afstand. ..Dat wordt ze", riep hij tel kens tegen zijn dekmaat tijdens het voorbijvaren, maar het bleef liefde die kant noch de wal raak te, tot een moment vele tijd la ter zijn profetisch geworden uit spraak werkelijkheid werd. Jeleijntje Jansen, het melk meisje van de „Zeven Huisjes dat dagelijks in deze hoedanig heid naar Terneuzen liep om ha%r melk waren te brengen, werd het roerend eens met zee mans voorstel, en het destijds genomen besluit heeft tot op heden aan zonnigheid niets in geboet. Als men nu nog in de kanaal- zóne over dat kittige meisje spreekt, die kortweg Line wordt genoemd, dan komt er een lach op ieders gezicht: om de eenvou dige reden dat ze door haar op gewektheid en vrolijkheid steeds de gave verstaat een lach op ieders gezicht te toveren. Zelfs in de ernst van het leven weet zij dit op tactische wijze met luim te doorspekken. Het is de nu inmiddels 76-jarige bruid, die zich evengoed thuis voelt in de sfeer van de bejaardensoos als bij een huiselijke teenager-par ty, waarvoor zij meerdere malen geïnviteerd wordt. Doch de huwelijksverbintenis bracht ook de strijd om het levensbestaan met zich mede en beluistert men thans het ver haal van deze twee nog beiden gezonde en vitale oudjes bij de kinderen, dan wordt men ver vuld van een diep respect voor de wijze waarop vader Hannes na een niet al te gelukkige jeugd zich op prijzenswaardige wijze een weg door het leven heeft weten te banen. Na de huwelijksvoltrekking in Terneuzen werd naar Merk- xem bij Antwerpen getrokken, alwaar de bruidegom bij de ha venwerken tot electricien werd opgeleid, een vak waaruit hij steeds de arbeidsvreugde heeft verworven. In de jaren daarop volgend was hij in een zelfde functie eveneens werkzaam op verschillende Zeeuws-Vlaamse klein-bedrijven, doch het geluk zat toen de bruidegom nog niet mee, want waar hij zich vertoon de was er steeds een faillisse ment op til, dat hem noopte weer naar elders te vertrekken. Totdat zijn komst naar Sluis kil een vaste en stevige levens- Een Parijse rechtbank heeft donderdag de 75-jarige oud-voor zitter van de Franse nationale vergadering André le Troquer tot een voorwaardelijke gevan genisstraf van één jaar en een boete van 3000 nieuwe franken (2400 gulden) veroordeeld we gens zijn aandeel in het schan daal van de „roze balletten". Pierre Sorlut, een 35-jarige po litieman, kreeg vijf jaar onvoor waardelijk, omdat hij in wonin gen van particulieren en in de ambtswoning van Le Troquer orgiën zou hebben georgani seerd, waaraan vooraanstaande zakenlieden en minderjarige meisjes hebben deelgenomen. In totaal waren 23 personen van het aanzetten van minder jarigen tot ontucht beschuldigd. Met uitzondering van een hoofd inspecteur van politie werden allen schuldig bevonden. Le Troquer had verklaard on schuldig te zijn, evenals zijn 45- jarige vriendin mevrouw Elisa beth de Pinajeff, die tot een boe te van 2000 franken werd ver oordeeld. De eigenaar van een kapsalon en de voormalige di recteur van een luxueus restau rant in het Bois de Boulogne kregen twee jaar gevangenis straf. De eigenaar van een gro te winkel in Parijs kreeg ander half jaar. De veroordeelden hebben twee weken de tijd om beroep aan te tekenen. boterham betekende op hel co- kesbedrijf. dat Hannes na een bescheiden start tot een hyper modern bedrijf heeft zien uit groeien. Zijn werk-posilie aldaar was in feite moeilijk te definiëren, want op iedere afdeling waar iets haperde werd de Pruisische immigrant erbij gehaald en hij vertrok niet huiswaarts of het euvel moest verholpen zijn. Na pensionering kwam het overslagbedrijf Ovet halverwege Terneuzen-Sluiskil een beroep op de nu gouden jubilaris doen en omdat hij zich aan arbeids- vitaliteit nog niets ingeboet ge voelde, sprong deze ook hier weer in de bres. De huisvestingen van het gou den echtpaar blijken wel een ge heel apart levensperikel te zijn geweest. Het was een installeren en verhuizen dat met de regel maat van de tijdsklok werd uit- gevoerd. Was het niet voor een ont eigening (nabij het Axels brug getje) naar Oostzijde kanaal, dan brandde daar in 1940 hun gehele bezit af. Ook in andere dorpsgedeelten, o.m. Fabrieks- straat en Vinkenstraat hebben zij gewoond, maar thans vertoe ven zij op Sluiskils mooiste ge deelte, de Kanaalzicht, tussen 't lover van de bomen: het vrije zicht op een gezellige weg in een geriefelijke en comfortabel ingerichte alleenstaande woning. OVER EEN TWEEDE LIEFDE, HUN HOBBY'S EN NOG WAT. Op het dak van pand no. 22 staat een T.V.-antenne, welke, aldus de oudste en enige doch ter, er de oorzaak van geworden is, dat ma Fcdermann zoals zij ook zelf getuigt, voor de tweede maal verliefd is geworden, en wel op niemand minder dan Mattias van de Vlaamse T.V.- sectie. Zij geraakt over schip pers familiecapriolen niet uilge- praal en is voorts geïnteresseerd in alles wat het medium tot haar laat doorzenden. De kinderen zijn wel eens min der blij met deze T.V.-aanwinst, want als de knop is ingescha keld gaan pa en moe er rustig bij zitten en aan een af te leg gen bezoek of kaartje leggen moet dan niet meer gedacht wor den. Is de hobby van Pa: vissen en voetbal (hij was jarenlang de mede-animator van v.v. Sluiskil) de gouden bruid is dolgelukkig als ze maar kan reizen. Hun beider gezondheid laat niets te wensen over, al gaat de bruid, zoals zij zelf zegt, op ge regelde tijden in medische revi sie. Hun huwelijk werd gezegend met twee jongens en een doch ter, die ook allen bijzonder goed in de maatschappelijke wereld zijn terecht gekomen. GEEN FEEST ZONDER KAREL Over de Bovenweg stapte gis teren parmantig en nog wel haast even kittig als destijds het melkmeisje van de Zeven Huis jes mevrouw FedermannJan sen. Het reisdoel was het zieken huis, waar zoon Karei tijdelijk wordt verpleegd. Zij bracht zoon lief de garantie dat er niet ge feest zou worden vooraleer ook hij erbij zal zijn en op de door hem gedane suggestie, toch maar te feesten en twee kippen voor hem later te reserveren, werd niet ingegaan. Het feest wordt enkele weken uitgesteld, maar het belooft dan ook een dubbele vreugde-uiting te worden. Wij van onze kant kunnen er niets anders aan toevoegen, dan dat het gouden paar, nog in lengte van jaren, hun sprookje, dat van Hannes en Line, nog heel lang mogen blijven beleven. ECHTPAAR NA ONGELUK OVERLEDEN In het St. Jozef-ziekenhuis te Doetinchem zijn woensdag kort na elkaar overleden dê heer en mevrouw Westerveld uit Vars- seveld. Verleden week dinsdag botste de auto van het echtpaar op de Vasseveldseweg door on bekende oorzaak tegen een boom, waarbij beide inzittenden zware verwondingen opliepen. Vermoedelijk is de heer Wester veld, die de wagen bestuurde onwel geworden. De heer Wes terveld, die een makelaarskan toor dreef, was 67 jaar, zijn vrouw 62 jaar. BLINDE MOEDER GAAT GEËMIGREERDE ZOON BEZOEKEN De 56-jarige mevrouw Margje Karstensde Boer, die na de emigratie naar Australië van haar zoon door heimwee suiker ziekte heeft gekregen en als ge- volg daarvan haar gezichtsver mogen heeft verloren, zal zon dagavond zeven uur van Schip hol vertrekken voor een verblijf van enige weken bij haar zoon. De behandelende artsen hebben dit bezoek wenselijk geacht. Het spaarfonds „Wij komen" heeft deze reis mogelijk gemaakt. UIT BOOM GEVALLEN Woensdagavond is in het ziekenhuis te Sittard aan de gevolgen van een val uit een boom overleden de 14-jarige zoon van de Ambonese familie Z. uit het woonoord Graetheide- Sittard. De knaap was woens dag te Urmond in een boom gaard in een kersenboom ge klommen en daaruit gevallen. De jongen liep een schedelba- sisfractuur op. JONGEN UIT BOOM GEVALLEN In de bossen van Voorthuizen is gistermiddag de 15-jarige Evert V. uit Nijkerk uit een boom gevallen en aan zijn ver wondingen bezweken. De jongen was tijdens het spelen met vriendjes in de boom geklommen. Ernstig ge wond werd hij naar het St. Eli- sabethziekenhuis in Amersfoort gebracht, waar hij is overleden, BROMFIETSER VERONGELUKT In Den Haag is gistermorgen een bromfietser bij een aanrij ding op de hoek Hoefkade- Cuyperstraat overleden. De man, de 28-jarige S. B., die loodgieter van beroep was, heeft vermoedelijk geen voor rang verleend bij het oprijden van de Hoefkade en kwam in botsing met een motorfiets (be stuurd door de 43-jarige W. T.). Hij overleed tijdens het ver voer naar het ziekenhuis. BOTSING TUSSEN DRIE AUTO'S Op de Haarlemmerweg in Amsterdam zijn dinsdag drie auto's met elkaar in botsing ge komen. Oorzaak was, dat de tot nu toe onbekend gebleven bestuurder van een personen auto, komende uit de Abraham Kuyperlaan met een bocht linksaf de Haarlemmerweg naar Haarlem opreed, zonder voor rang te geven aan een uit die richting komende bestelwagen. De chauffeur van de bestel wagen week, om een aanrijding te voorkomen, plotseling naar links uit en reed tegen een uit Amsterdam naderende perso nenauto, die op zijn beurt te gen een derde wagen botste. De 54-jarige bestuurder van de bestelauto, G. Vugt en een tweede inzittende, de 17-jarige A. Schmitz, beiden uit Amster dam, werden met wonden aan hoofd, armen en benen, naar het O. L. V.-gasthuis vervoerd, waar laatstgenoemde moest worden opgenomen. De bestuur ders van de twee andere auto's kregen geen letsel. Alle drie wagens werden zwaar bescha digd. Een radiostation in New York heeft donderdagmorgen gemeld van betrouwbare zijde in Hava na te hebben vernomen, dal on geveer negentig officieren en manschappen van het Cubaan se leger zijn gearresteerd. Vol gens onbevestigde berichten worden zij beschuldigd van tegenrevolutionaire activiteit tegen de regering van dr. Fidel Castro. Nelson Rockefeller, de repu blikeinse gouverneur van de staat New York, heeft woens dag kritiek geoefend op vice- president Nixon, omdat deze ge weigerd heeft zijn program be kend te maken voordat de repu blikeinse partij komende maand haar kandidaat voor de presi dentsverkiezingen heeft be noemd. De politiek die Nixon, tot dusver de enige kandidaat van de republikeinen, wij volgen, zou in enige opzichten van die van president Eisenhower afwij ken. Rockefellers verklaring werd bekendgemaakt op een bijeen komst van republikeinse partij leiders uit New York. Hij had tevoren Eisenhower in kennis gesteld van de inhoud van zijn verklaring. Rockefeller maakte grote be zwaren tegen de defensiepolitiek van de huidige regering. Vol gens hem moet er voor de ver dediging 3,5 miljard dollar extra worden uitgegeven. De Ver. Sta ten hebben minder lange-af- standsraketlen dan de Sowjet- Unie en deze zijn „gevaarlijk kwetsbaar", aldus de gouver neur. De strategische bommen werpers van Amerika waren op minder dan vijftig bases 'gesta tioneerd, welke alle bij de Rus sen bekend zijn en die niet te verdedigen zijn tegen een direc- •'te treffer met een raket. Vol gens Rockefeller vertrouwen de Ver. Staten geheel op de met polaris-raketten uitgeruste duik boten. Op het ogenblik is er evenwel nog geen een voor gebruik ge reed. Begin van het volgend jaar zouden er pas twee voor opera tioneel gebruik gereed zijn. „Ik ben er diep van overtuigd en ik maak mij hierover veel zorgen, dat degenen die nu het gezag in de republikeinse partij krijgen, niet duidelijk hebben ge maakt waarheen de partij gaat en waarheen zij het land denkt te leiden", aldus de New Yorkse gouverneur. Hij heeft laten we ten, dat hij een eventueel kan didaatschap voor de republikein se partij zal aanvaarden. Een directielid van een Lon- dens taxateursbedrijf dat gaat over de beloning van 20.000 pond voor inlichtingen over de van Sophia Loren gestolen ju welen ter waarde van 185.000 pond, is woensdag in Rotterdam geweest, zo is in Londen bekend geworden. Hij is inmiddels weer in Londen teruggekeerd. Hij maakte de reis. naar aan leiding van de mededeling van een Londense gevangene, dat de juwelen misschien in Nederland waren, aldus een woordvoerder van de taxateursfirma. De gevangene had de naam van een vrouw verstrekt en het adr^s van een café in Rotter dam. De vrouw was echter maandag met vakantie naar Spanje vertrokken. Voigens de woordvoerder heeft de Rotterdamse politie gezegd dat zij een onderzoek zou instellen. De Amerikaanse onderminls- ter voor Verre Oosterse aangele genheden, J. Graham Parsons, heeft voor een commissie van het Amerikaanse congres ver klaard, dat de westelijke mo gendheden moeten beseffen, dat de Chinese communisten „hun toevlucht zullen nemen tot geweld wanneer hun dit voor "hun doeleinden van pas komt". De Chinese communistische leiders zijn „bedwelmd door hun theoretisch vertrouwen op suc ces", aldus minister Parsons in zijn donderdag voor publikatie vrijgegeven getuigenis. Het dreigen met geweld, of dit wordt uitgesproken of niet, zal een belangrijke factor blijven uitmaken van hun politiek. De onbuigzame ideologische eisen van het regiem van Peking kun nen slechts tot spanningen lei den en vormen 'n belemmering om te trachten een compromis te bereiken over internationale vraagstukken. De Zuidslavische communisti sche partij heeft donderdag teruggeslagen op een aanval van de Russische communistische partij en de leiders daarvan be schuldigd van pogingen tot in menging in de binnenlandse aan gelegenheden van Zuid-SIavië en het uitoefenen van druk op, dit land om zich bij het Sowjet-blok aan te sluiten. In een uitvoerig artikel !n „Komunist", het officiële orgaan der Zuidslavische communisti sche partij, wordt Rusland be schuldigd van pogingen om de wereld in twee groepen te ver delen, n.l. degenen die bereid zijn het Sowjet-blok volledig en zonder reverve te steunen, en degenen die daartoe niet bereid zijn. Het blad noemt het gevaar lijk om te stellen, dat al diege nen die buiten het Sowjet-blok staan, vóór het andere blok zijn, omdat hierdoor de krachtsin spanning der nieuwe onafhanke lijke landen en van de bevrij dingsbewegingen voor socialis me en vrede wordt benadeeld. Het artikel was het antwoord op een scherpe aanval op het Zuidslavische „revisionisme" dat de vorige maand in „Komunist". het voornaamste theoretische theoretische orgaan van de Rus sische communistische partij, was verschenen. dank zij ragdun en ventilerend Elfin-papier. Wie nu ROXY rookt,, geniet meer dan een ander. Het eijin papier is zo ragdun, dat U louter tabai^ proeft, zuiver en geurig. Bovendien rookt U koeler^ want 't e/fln papier ventileert door onzichtbare openingetjes. Kies nu ROXY en geniet onbeborgd van de beste tabakken uit Amerika Nieuw jKlaar-open" pakje NOBEL ZUIVER - TROUW R6017 Distributors for Holland - Alvana Import Company Gistermorgen om ongeveer kwart over vijf zijn in de Spoor, straat in Treebeek (gem. Heer len) twee autobussen waarin mijnwerkers werden vervoerd met elkaar in botsing gekomen. Bij deze botsing werden twee mijnwerkers gedood. De slachtoffers zijn: H. Smeets, 43 jaar, uit Nieuwenhagen, ge huwd, en vader van vijf zeer jeugdige kinderen; F. Karo, 54 jaar, uit Nieuwenhagen, gehuwd en zonder kinderen. Zwaar gewond werden de chauffeur J. Kleuters, 23 jaar uit Brunssum en de mijnwerkers G. Peulen, 46 jaar; K. Krakau, 38 jaar, beiden uit Echt en P. Stegemans, 28 jaar en H. Schreij- en, 42 jaar, beiden uit Nieuwen hagen. Geen van hen verkeert in levensgevaar. Voorts liepen 43 mijnwerkers lichte verwondingen op. Het ongeluk gebeurde In een flauwe bocht van de weg, waar het wegdek glad was en vochtig van de regen die juist was geval len. Een bus (eigendom van de firma Van der Biessen uit Kerk- rade), welke uit de richting Brunssum kwam en die mijn werkers naar het werk vervoer de, slipte. Deze bus botste met de zijkant tegen een bus (van de Limburgse Tram Maatschappij) welke uit de richting Hoens broek kwam en mijnwerkers, die in de nachtploeg hadden ge werkt, naar het noorden van Limburg bracht. De eerste bus werd bestuurd door de heer J. K. uit Brunssum en de tweede door de heer H. C. uit Melick. De tweede bus raakte na de botsing aan het slingeren en reed vervolgens tegen een boom, die de carrosserie binnendrong. Hierdoor geraakten twee inzit tenden bekneld tussen de ver- I nielde banken, zodanig, dat ze door de brandweer van Heerlen moesten worden bevrijd. Zij wer den overgebracht naar het St. Joseph-ziekenhuis in Heerlen, waar zij spoedig kort na elkaar overleden. Vier andere arbei ders werden bij het ongeluk zo zwaar gewond dat ze eveneens in het St. Joseph-ziekenhuis moesten worden opgenomen. Bij het ongeval werden voorts tientallen arbeiders licht gewond. Dertieri daarvan werden behan. deld in de verbandkamer van de staatsmijn Hendrik, zestien in de verbandkamer van de mijn Oran je Nassau 3, drie in die van de mijn Oranje Nassau 4 en en kelen in die van de mijn Emma. Zij konden na behandeld te zijn op' eigen gelegenheid naar huis gaan. De cabine van de bus welke uit de richting Hoensbroek kwam, werd volkomen in elkaar ge drukt en het mag oen wonder heten, dat de chauffeur van die hus slechts lichte verwondingen opliep. Beide bussen zijn in be slag genomen. De verkeersafde- ling van de gemeentepolitie in Heerlen stelt een onderzoek in. De officier van justitie bij de rechtbank in Maastricht heeft gelast dat sectie moet worden gepleegd op de stoffelijke over schotten van beide overledenen. De arbeiders die in beide bussen zaten, waren afkomstig uit Kerk- rade, Eijgelshoven, Nieuwen hagen, Schaesberg en Ubach over Worms. verdrijft pijnen en stijfheid uit ledematen,spieren en gewrich- ien en maakt deze weer lenig In de rede, die minister De Pous gistermorgen heeft gehou den tijdens de jaarvergadering van het Verbond van Prote stants Christelijke Werkgevers in Nederland, heeft de bewinds man een nadere precisering ge geven van zijn visie op het loon- en prijsbeleid, mede in verband met de opmerkingen, die van werkgeverszijde over de praktijk van de gedifferen- tiëerde loonvorming zijn ge maakt. De minister stelde, dat de centraal gelolde loonpolitiek het vraagstuk van de prijsstijging als gevolg van de economische vooruitgang niet heeft kunnen oplossen. In de periode 1953-1958 stegen de kosten van levenson derhoud met ruim 3° per jaar. Een ongereglementeerde en on gecoördineerde vrije loonpoli tiek, zo ging de minister verder, kan dit vraagstuk al evenmin oplossen, omdat dan het zo g-- vreesde haasje-over effect zou ontstaan, waarbij de lonen in de verschillende bedrijfstakken ich aan elkaar optrekken en daardoor al evenzeer prijsstij gingen werden uitgelokt. De heer De Pous was dan ook van mening dat de uiteindelijke oplossing van het vraagstuk ligt in de gecoördineerde gedif ferentieerde loonpolitiek. Ingaand op het kritisch geluid ten aanzien van de spelregels der nieuwe loonpolitiek zei de minister„Inderdaad zal men In meerdere gevallen de voor genomen loonsverhoging ach teraf gemotiveerd hebben, doch deze motivering werd toch door verschillende instanties kritisch bezien, zodat ik niet geloof dat er grote afwijkingen van de werkelijkheid zijn opgetreden. Het komt mij voor, dat het pa troon van de gedifferentieerde verbeteringen in lonen en ar beidsvoorwaarden zeer wel aan sluit bij de spreiding van de produktiviteitsontwikksling in onze volkshuishouding". Hiermede is niet gezegd, dat de spelregel van de produktivi- teitsgroei voor de toekomst zon der enige modificaties moet worden gehandhaafd. Spreker had er begrip voor dat. een con sequente en continue toepassing van de produktiviteitsregel op den duur bepaalde nadelen met zich kan brengen. Daarbij doelde hij in het bijzonder op het ontstaan van te sterke dif ferentiaties, die het evenwicht tussen de verschillende secto ren van de arbeidsmarkt zou den doen ontstaan. Alvorens nader in te gaan op een zekere coördinatie in dit verband, wijdde de minister nog een enkel woord, aan de uitkom sten van de gedifferentieerde loonvorming zoals deze tot nu toe is gevoerd en wel speciaal met betrekking tot de arbeids tijdverkorting. Wanneer men bedenkt, dat de stijging van de produktie per arbeider in de industrie in 1953 en 1959 ten opzichte van het voorafgaande jaar resp. 2,6 en 8,5 o bedroeg en deze zich in het eerste kwartaal van 1960 ten opzichte van de overeen komstige periode van 1959 op een niveau van ongeveer 111 a 112 To bewoog, dan kan men concluderen, zonder ook maar op enigerlei wijze de zwaarte van de loonoperatie 1959-1961 te willen geringschatten, dat deze op zodanige wijze door onze economie kan worden verwerkt, dat uit dien hoofde een door breking van de stabiliteit van het prijsniveau niet gerecht vaardigd zou mogen worden ge oordeeld. O -enden studenten hebben in Tokio gedemonstreerd tegen hst veiligheidsverdrag lussen d". VerenigdSinten en Japan. Tijdens een botsing met de po litie werden 83 agenten en 20 studenten gewond. Foto: cameramensen maken dankbaar gebruik van de si tuatie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 3