Provinciaal nieuws Pagina 2 DE VRIJE ZEEUW, Vrijdag 10 juni I960 TERNEUZEN AXEL. BOSCHKAPELLE OSSEN ISSE. STOPPELDIJK. VOGELWAARDE. IJZENDIJKE- ZAAMSLAG GERUCHTEN OVER PANTSJEN LAMA KRITIEK OP VERWOERD BESTRAFT Schoondijke nam op indrukwekkende wijze afscheid van burgemeester Van Rosevelt Rechtbank Rotterdam behandelde dood van „Tijger-Annie" Argentinië antwoordt niet op uitleveringsverzoek In één jaar ruim 600 zelf- bedieningsbedrijven meer. AGENDA Elke dag heeft zijn geheim Vrijdag 10 junï 1 GOUDEN BR UITSPRAAK „ROZE BALI VKAAG NAAK KRUISBESSEN BLIJFT GOED. De vraag naar groene kruis bessen blijft goed op peil. Deze week zijn in Zeeland de aanvoe ren wat toegenomen, maar de prijs kon zich handhaven op on geveer een gulden per kg. Het is vooral de Zweedse markt wel ke veel belangstelling toont voor dit produkt. Vorige week was bij gering aanbod de prijs terug gelopen tot rond 65 cent per kg. Voor deze prijs konden vele telers de moeite niet doen om de bessen te plukken omdat er te weinig aan de struiken hin gen. Dc prijs, welke nu wordt betaald, maakt de pluk in elk geval weer meer lonend. Het Centraal Bureau voor de Tuin bouwveilingen heeft voor groene kruisbessen hoven 15 mm door snee een minimumprijsregeling in het leven geroepen. Beneden 30 cent per kg zullen ze niet verkocht mogen worden. Bij doordraai is de vergoeding voor kwaliteit I 24 cent per kg en voor kwaliteit II 18 cent. Ge zien de zeer geringe oogst wel ke er is ligt het niet voor de hand dat de bessen dit jaar tot de minimumprijs zullen dalen. GROTE AANVOER VAN AARDBEIEN. De pluk van vroege aardbeien van de volle grond is thans vol op aan de gang. Groot was het aanbod gedurende de laatste paar dagen. Vooral op de Zeeuw se aardbeien veiling Kapelle-Bie- zelinge is thans elke dag een flink kwantum aardbeien voor verse consumptie te koop. De laatste twee dagen bedroeg het aanbod op deze veiling ruim 25 ton per dag. Ook elders gaat het aanbod toenemen, zij het ook dat het nog minder groot is dan op genoemde veiling. Op Zuid- Beveland worden namelijk zeer veel vroege aardbeien geteeld. In de andere centra van het land kent men ook wel de vroege ras sen, maar de late rassen, zoals Jucunda en Talisman nemen daar toch dc belangrijkste plaats in. De prijs is in vergelijking met vóór Pinksteren sterk gedaald. De goede kwaliteiten noteren thans rond 30 cent per doosje van 250 gram. Mindere kwali teiten brengen het hoogstens tot 20 cent per 250 gram op de vei lingen. In Zeeland is ook een begin gemaakt met de levering van aardbeien voor de industrie. Deze worden zonder dop aange boden, in tegenstelling tot die voor verse consumptie, welke met dop worden geplukt. Het aanbod voor de industrie is nog niet groot. IDe prijs voor de goede kwaliteit zonder dop ligt rond 80 cent per kg. Verwacht mag worden dat vol gende week de aanvoer van aardbeien voor de industrie vol op zal beginnen. Eindexamen >1. -II. S. Bij de op 8 en 9 juni gehouden eindexamens Middelbare School voor Meisjes aan het Petrus Hon- dius Lyceum te Terneuzen slaag den de volgende kandidaten: Ts Pennings te Axel, Eh Ee Me Slock te Sas van Gent, en Ma Ae de Bruijne, Ca Eh Henry en Ja Je Visser, allen te Terneuzen. Verkeersongeval Gistervoormiddag te half elf reed in de Burgemeester Geill- straat achter een auto. be stuurd door de heer A. P. uit Philippine, de heer P. L. Z. uit Terneuzen op zijn brommer in de richting van de Markt. Plotseling moest de heer P. zijn auto afremmen, daar uit tegenovergestelde richting een bestelauto, bestuurd door de lieer J. A. W. uit Terneuzen, die een vóór hem rijdende auto in haalde en daardoor op het lin- korgedeelle van de rijweg kwam te rijden. Door dit afremmen van de heer P. botste de brommer van de heer Z. tegen de achter zijde van de vóór hem rijdende auto, welke enige schrammen en indeukingen bekwam, terwijl de bromfiets aan de voorzijde werd ontzet. Goed afgelopen. Woensdagmiddag te ongeveer half vijf reed de heer Lansu uit Nijmegen met zijn auto door de Pironstraat. toen het vierparig zoontje van de familie Maas plot seling de straat overstak en par does onder de auto van de heer L. terecht kwam. Hoewel de heer L. ogenblikke lijk uit alle macht remde, kon hij niet voorkomen, dat de auto ge heel over het knaapje heen schoof. Gelukkig is een en ander toch nog goed afgelopen, want het knaapje bleek slechts enkele lichte vleeswonden te hebben op gelopen en kon. nadat eerste hulp was verleend door dokter Wech- gelaar uit Sluiskil, door de huis arts dokter Kats thuis verder worden behandeld. Succes voor V.V. Vogelwaarde. De voetbalvereniging Vogel waarde heeft tot nu toe in het door haar georganiseerde neder- laagtournooi fraaie successen geboekt. Uiteraard zijn alle uit genodigde verenigingen uit een hogere klasse, maar de elf van Boschkapelle boeken niettemin de ene overwinning na de ande re. Achtereenvolgens werd ge wonnen van Hulst II met 2- 0, van Steen I met 41. van Clin- ge 1 met 72 en van Koewacht I met 50. Thans resten nog de wedstrijden tegen Hontenisse en Oostburg. Vooral de wedstrijd tegen Hontenisse, de club die Hulst en Vlissingen voor de be ker heeft uitgeschakeld, wordt met spanning tegemoet gezien. Als Vogelwaarde met dezelfde sterkte in de volgende competi tie aantreedt, moet er wel een kampioenschap in het verschiet liggen. Uitstapje bejaarden. De bejaarden uit onze paro chie maakten een uitstapje per bus naar België. Eerst werd een bezoek gebracht aan het bede vaartsoord 's-Gaverland, terwijl op de terugtocht Antwerpen werd aangedaan. Op de verschil lende pleisterplaatsen werden verversingen gebruikt en zelfs waagden verschillende oudjes zich nog op de dansvloer. In de beste stemming arriveerde het gezelschap 's avonds weer in ons dorp. Voorzitter R.K. Middenstand. Op een gehouden ledenverga dering van de plaatselijke afde ling van de R.K. middenstand is de heer J. de Theije gekozen tot voorzitter van de afdeling. De nieuwbenoemde wordt in deze functie de opvolger van de heer E. Kindt, die sinds de oprichting van de afdeling voorzitter is ge weest, maar zich thans, in ver band met zijn leeftijd, niet meer herkiesbaar stelde. Nieuwe bushalten. Hoewel de busdiensten van de Z.V.T.M. al een jaar Boschka pelle aandoen, was deze plaats nog altijd verstoken van een of ficiële bushalte. Thans is daar in voorzien door plaatsing van een haltebordje aan de R.K. la gere school. Stoppeldijk heeft er een tweede bushalte bijgekregen aan het begin van de Dorps straat. Uitslag schietingen. De kermisschietingen trokken, evenals vorig jaar, weer veel schutters naar IJzendijke. De eerste schieting bij A. Groosman waren er meer dan 40 schutters opgekomen, die in een opgewekte stemming elkaar be- kampten. De hoogvogel was voor Frans Pikeur te Zele (B.), Ie zij vogel voor A. Groosman te IJzen dijke en de 2e zijvogel voor Fr. Claeijs te IJzendijke. De uitge loofde beker ging naar Biervliet. De extra prijzen waren in volg orde voor L. Bonte, Bouchaute; P. van Vooren, Biervliet; Fr. Lu- taert, Bouchaute; W. Hoevenagel, Biervliet, en Th. de Betué te Sas van Gent. De schieting op woensdag had tot uitslag; hoogvogel H. Cretèl te Caprijcke, 2e hoogvogel: R. Deveneijns te Watervliet, le zij vogel: j. lCarijs te IJzendijke en 2e zijvogel: A. de Baere, Water landkerkje. „Rustoord"-bewoners maakten uitstapje. De bewoners van het Rusthuis der Ned. Herv. Kerk ..Rustoord" hebben hun zomeruitstapje et- weeral opzitten. Begunstigd door fraai zomer weer vertrok men om 12.30 uur met 8 luxe auto's van Zaamslag. Behalve de bewoners van „Rust oord" maakten de reis ook mede ds en mevr. Becht, de heer en mevr. Heijboer en het personeel van het rusthuis. Via Sas van Gent werd naar Zelzate gereden om daarna naar Brugge te rijden, de eerste pleis terplaats waar een kopje koffie werd gebruikt. Daarna ging 't via Blankenber- ge-Ostende naar Heijst, waar ook een verversing werd aangeboden. Verder ging de reis over Knokke naar Sluis, waar een koffiemaal tijd gereed stond en een uurtje werd vertoefd. Om half acht werd de terugreis over Oostburg-Schoondijke-Bier- vliet-Hoek en Terneuzen aan vaard om te 9 uur weer te Zaam slag te arriveren. Bij aankomst in het rusthuis werd onder het genot van een kopje thee met versnapering nog wat nagebabbeld over het mooie uitstapje. De leider van het rusthuis, de heer De Regt, betuigde namens allen zijn dank voor de prachtige rit waai'bij hij natuurlijk aller eerst betrok de eigenaars van de auto's, die hun wagens beschik baar stelden en de chauffeurs. Ook de administrateur, de heer Riemens, werd dank betuigd voor de voorbereiding van dit uitstap je, en werd ook dank gebracht aan ds en mevr. Becht en de heer en mevr. Heijboer. Verder werd nog dank gebracht aan de kos ter der Herv. Kerk, die zich be reid had verklaard om tijdens de afwezigheid van het personeel van het rusthuis de verzorging van de overige bewoners van het rusthuis op zich te nemen. Ds Becht wees er in zijn slui- tingswoord op dat de heer en mevr. De Re.gt. weer alles tot in de puntjes hadden voorbereid terwijl onder Gods hoede dit uit stapje uitstekend is geslaagd. Na het zingen van 'k Wil U. o God. mijn dank betalen, sprak ds Becht het dankgebed uit. Gemeentelijke badinrichting. Gedurende de maand mei werd de gemeentelijke badinrichting door 670 baders bezocht. Do in Nieuw Delhi verschij nende Hindustan Standard" heeft donderdag uit Kamandu gemeld, dat de Pantsjen Lama van Tibet door de Chinezen zou zijn vermoord. De voorzitter van de A.F.R.O. Aziatische raad in Nepal zou dit van Tibetanen heb ben vernomen. Een correspondent van het blad in Darjeeling, nabij de Tibetaan se grens, heeft gemeld dat de poging van de Pantsjen Lama om naar India uit te wijken, dooi de Chinezen is verijdeld. De cor respondent had uit hoge Indi sche regeringskringen vernomen dat de Pantsjen Lama op onge veer 20 kilometer afstand van Lhasa, de hoofdstad van Tibet, werd gearresteerd na een „wan hopige speurtocht" van meer dan 28 uur, en vervolgens naar een onbekende plaats werd ge deporteerd. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Een aantal inheemse leerlin gen van een Hervormde zen dingsschool bij Fort Virtoria in Zuid-Rhodesia is gestraft naar aanleiding van kritiek op pre mier Verwoerd van Zuid Afrika en diens collega ran Zuid-Rhode- sië. sir Edgar Whitehead. Edison Zhoe, die in een debat over Verwoerd zei dat deze zich „tot God gemaakt had door ten pleziere van een massa een menigte neer le schietenwerd van de school verwijderd. 33 leerlingen, die een leraar uit jouwden. toen deze tegen derge lijke uitlatingen waarschuwde, werden geschorst. Volgens de betrokken leraar wordt dc kwestie door leden van de veiligheidsdienst onderzocht. derdag verklaard, dat dc rege ring niet over inlichtingen be schikt over een vlucht, gevan genneming of het vermoorden Zaken in Nieuw Delhi heeft don- van de Pantsjen Lama. Op indrukwekkende wijze heeft Schoondijkp, Westelijk Zeeuws- Vlaanderen, nee geheel Zeeland, gistermiddag afscheid genomen van burgemeester F. A. van Rosevelt. Naar zijn laatste rustplaats werd hij begeleid door zijn naaste familie, de Commissaris dei- Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, het lid van G. S„ mr. dr. Mes. de voltallige raad dei- gemeente Schoondijke, en nage noeg alle burgemeesters van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Voorts bemerkten we bijna alle Een gevangenisstraf van twaalf jaar en terbeschikking stelling van de regering heeft mr. H. van Buuren, officier van Justitie bij de Rotterdamse rechtbank, gistermiddag geëist tegen de 20-jarige zeeman S. R. uit Rotterdam. Deze stond gis teren terecht, omdat hij op 11 februari j.l. de 28-jarige A. W. van der S„ die op Katendrecht bekend stond als „Tijger-Annie", van het leven zou hebben be roofd. Tijdens het verhoor, dat ge leid werd door mr. J. Beren schot, president, bekende ver dachte, doch zei niet de bedoe ling te hebben gehad de vrouw te doden. Op de avond van de tiende februari had hij na bio scoopbezoek een aantal bars en café's bezocht en zeven of acht glazen cognac gedronken, 's Nachts om twee uur, toen „hij nog geen zin had om naar huis te gaan", had hij zich per taxi naar Katendrecht laten rijden. Daar ontmoette hij ten slotte in een bar „Tijger-Annie". oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam. Zij nodigde hem uit, aldus verdachte, samen ver der de nacht, door te brengen. Verdachte had niet gemerkt, dat de vrouw behoorlijk be schonken was. Het tweetal ging, weer met. een taxi, naar een hotel in de Witte de With- straat, dat verdachte kende, omdat, hij er een week eerder met een andere juffrouw had vertoefd. Op de hotelkamer kregen zij onenigheid, die er volgens verdachte tenslotte op uitdraaide, dat hij een zich om haar hals bevindende nylonkous zou hebben aangehaald. Uitvoe rig ging de rechtbank in op de vraag of de vrouw zelf de kous, bij wijze van uitdaging, om haar hals had gedaan of dat ver dachte dit op zijn geweten zou hebben. Verdachte verklaarde alleen de kous te hebben aangehaald om haar angst in te boezemen. Hij deed het, volgens zijn zeggen gedurende een seconde of 25. Toen hij de kous losliet bewoog zij niet meer. Eerst had hij ge dacht dat zij deed alsof, maar later werd hem duidelijk, dat zij was overleden. Hij heeft het hotel (mgezien verlaten en is naar huis gegaan, waar hij la ter werd aangehouden door de politie, niet verdacht van moord maar van diefstal uit flatgebou wen. De dode vrouw was pas de volgende morgen in de hotelka mer ontdekt. De politie kreeg achterdocht tegen hem, omdat hij in het gelaat was gekrabd. Hij ontkende iets van de dood van de vrouw te weten, maar op 27 april bekende hij wat er ge beurd was. Dr. A G. Regensburg, zenuw arts te Rotterdam, die verdach te verminderd toerekeningsvat baar achtte, had tot terbeschik kingstelling van de regering geadviseerd. Had u dit ook ge zegd, zo vroeg de president, nu u weet, dat verdachten in dit ge val na een half jaar wel eens met proefverlof worden ge stuurd wegens plaatsgebrek in inrichtingen of na enige jaren als genezen worden ontslagen? Dr. Regensburg merkte o.m. op, het niet eens te zijn met colle ga's, die verdachten vaak te vroeg met proefverlof sturen. Doordat er geen druk van de maatschappij is. is de aanpas sing van verdachten dikwijls een „schijnaanpassing". Psy- chatrisch gezien is er volgens hem weinig aan verdachte te doen. Paedagodisch waarschijn lijk wel. Mr. H. van Buuren beschreef in zijn requisitoir het leven van het slachtoffer en hoe zij tot. prostitutie was gekomen. Op tal van punten, zo sprak hij, had hij medelijden met. haar. Verdachte werd door hem ge schilderd als een „half-was"- die in zijn leven steeds de nega tieve kanten heeft gekozen en zich geïdentificeerd heeft met zijn vader, de kwade genius van het gezin, aldus de officier. Een veroordeling wegens doodslag zal moeten volgen. Hij voelde er wel voor de jongeman ter be schikking van.de regering te stellen, mits dit als een laatste controle is na een vrijheidsstraf van niet te korte duur. Uitspraak op 22 juni a.s. totgulAr ge De Argentijnse regering heeft nog steeds niet geantwoord op een Westduits verzoek om uit levering van dr. Karl Klingen- fuss, een vroegere functionaris van het nazi-ministerie van Bui tenlandse Zaken, die verdacht wordt van moord op Joden, zo heeft de openbare aanklager van Bamberg woensdag verklaard. Het verzoek is reeds enige jaren geleden gedaan. Klingen- fuss heeft kort na de oorlog kans gezien Duitsland te ver laten en hij woont nu in Argen tinië. Tijdens een proces tegen een vroegere nazi-functionaris, een zekere Franz Rademacher, in 1952, zijn beschuldigingen aan het adres van Klingenfuss ge uit. Rademacher werd bij dit proces wegens medeplichtigheid aan de moord op 1300 Servische Joden tijdens de oorlog tot drie jaar en vijf maanden gevange nisstraf veroordeeld. De open bare aanklager ging tegen dit vonnis in beroep, doch Radema cher, die hangende dit beroep op vrije voeten werd gelaten, verdween. Men gelooft dat hij ook naar Zuid-Amerika is ge- trokken. Het aantal zelfbedieningswin kels in Nederland bedroeg op 1 januari j.L, volgens gegevens van de vereniging van zelfbe- dieningsbedrijven, 1785, of 637 meer dan op 1 januari 1959. Opmerkelijk noemt men van de zijde van deze te Arnhem ge vestigde vereniging de stijging van het aandeel der kruideniers waren dat via zelfbediening wordt omgezet. Dil aandeel was in 1954 drie procent, in 1955 vijf, in 1956 acht, in 1957 der tien, in 1958 negentien en in 1959 vijf en twintig procent. Op internationaal niveau komt thans ook ervaringsuitwisseling op dit gebied tot stand tengevol ge van het onlangs te Parijs ge nomen besluit een internationa le organisatie van verenigingen van zelfhedieningsbedrijven op te richten. VRIJDAG 10 JUNI. I TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Breng de „Bismarck" tot zinken". Zuidersportpark, 18.45 uur: SpadellaRijkswaterstaat II; 20.00 uur: HKCAdvendo. ZATERDAG 11 JUNI. TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur. „Breng de „Bismarck" tot zinken". Concertgebouw, 8 uur: „Vlammen over de Philip- pijnen". Markt, 8 uur: Trekking van de loting ten bate van het Nederl. Roode Kruis". AXEL: Het Centrum, 6.30 en 9 uur: „China Doll". leden van de vereniging B. S. en O.i waarvan de burgemeester jarenlang voorzitter was. het be stuur van het Roode Kruis, depu taties van vele instellingen waarvan de burgemeester bij zijn leven voorzitter was. Naast al deze officiële belang stelling was ook de belangstel ling uit dc eigen gemeente enorm. De vele genodigden hadden zich in het gemeentehuis ver zameld. De stoet, voorafgegaan door een ontelbaar aantal bloem stukkon gedragen door leerlin gen van de Landbouwhuishoud- school werd voor het gemeente huis geformeerd. Langs de con sistoriekamer betraden alle ge nodigden het Ned. Herv. kerkge bouw. nadat de kist met stoffe lijk omhulsel van burgemeester Van Rosevelt in het voorste ge deelte der kerk was opgesteld. Begeleid door de Commissaris der Koningin betrad mevrouw Van Rosevelt en de verdere familie het kerkgebouw, waar velen met een staanplaatsje ge noegen moesten nemen. Het was de loco-burgemeester van Schoondijke, de heer Joh. de Feijter, die diep ontroerd de plechtige uitvaartdienst opende. Als eerste spreker betrad de Commissaris der Koningin het podium, waar naast de eatafalk een ruimte voor de sprekers was opengelaten. De Commissaris der Koningin schetste, dat het ook in de ambtelijke loopbanen mogelijk is vele vrienden te maken. In de eerste plaats richtte de Commis saris zich als gewoon vriend tot mevrouw Van Rosevelt, die hij, mede namens zijn echtgenote, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, verzekerde hoe hij en zijn vrouw burgemeester Van Rose velt altijd waardeerden. Juist wij, aldus de Commissaris der Konin gin, net als U mensen zonder kinderen, wij kunnen begrijpen wat dit verlies voor U betekent. Sprekend namens het Provinciaal Bestuur verzekerde de Commis saris mevr. Van Rosevelt, dat met haar man een der meest hoogstaande figuren uit de bur- gemeesterswereld is heengegaan. Hij was niet alleen een goed bur gemeester, maar vooral een bur gervader. Vader in uiterlijk en innerlijk. Een vraagbaak voor de jongeren, die hij graag met raad en daad ter zijde stond. Zijn grote hoffelijkheid, zijn intense hartelijkheid en strikte eerlijk heid gaf hem een bijzondere rol onder de Zeeuwse burgemees ters. Als blijvend monument zal het uit zijn as herrezen Schoondijke steeds herinneren aan burge meester Van Rosevelt. In de moeilijke oorlogstijd was hij als burgermeester flink en dapper. De Commissaris der Koningin hoopte, dat mevr. Van Rosevelt in de nagedachtenis aan het werk van haar echtgenoot de kracht zou vinden om het zware verlies te verwerken en de eenzaamheid te dragen. Voorts wekte hij de vele vrienden van burgemeester Van Rosevelt op, om in deze jachtige wereld tijd te vinden om mevr. Van Rosevelt te bezoeken in haar eenzaamheid. Na de Commissaris der Konin gin voerde wethouder Jon. de Feijter. loco-burgemeester van Schoondijke, het woord. Hij betuigde namens de ge meenteraad, het gemeenteperso- neel en de bevolking zijn oprech te deelname aan mevr. Van Rosevelt en de verdere familie. Het is, aldus spreker, meer dan 46 jaar geleden, dat burgemees ter Van Rosevelt als volontair in gemeentelijke dienst kwam. Het is voor een jongen, geboren en getogen in Schoondijke, een bij zondere onderscheiding zich op te werken tot de eerste burger van zijn eigen gemeente. Wethouder De Feijter schet ste het leven van burgemeester door LUISA-MARIA LINARES 76 (Nadruk verboden.) De man die haar vast hield zei zacht: „Het was een te zware proef voor je zenuwen." Maar dat was niet de stem van Paul. Ze trachtte zich los te maken, doch de sterke armen hielden haar stevig vast. Ze was machteloos, niet. in staat zich te verzetten. Ik zal haar naar haar bed dragen. Nee, nee, bemoeien jul lie er niet meeIk zal voor haar zorgen. Het betekent niets, alleen een zenuwcrisis. Die heeft ze al meer gehad." Roe kon Xavier weten dat ze wel meer van die zenuwcrises gehad had en dat ze dan volko men machteloos was? Hoe kon hij dat weten, hij, een vreemde? „Paul," jammerde ze smekend. Maar haar stem bleef in haar keel steken. Het was Xavier, die haar in zijn armen naar haar kamer droeg, die haar op haar leeg bed legae en die kalntjes de deur voor de neuzen der anderen sloot en alleen bleef met zijn vrouw. Ze sloeg de ogen op. Hij zat naast haar bed en keek haar somber aan. Ze wist niet hoe lang ze geslapen had, maar door het raam zag ze, dat het snel donker werd. Xavier bleef haar zonder iets te zeggen aankijken. „Paul," zei ze eindelijk, zon der het te beseffen. „Paul is vertrokken," ant woordde Xavier droogjes. Olga probeerde zich op te richten. „Vertrokken? Waarheen?" „Naar het Parador. Wees maar niet bang. je zult hem vanavond terugzien als je je wat beter voelt." „Maar ik ben alweer beter. Het spijt me, dat ik me zo heb laten gaan. Ik weet niet wat me bezielde." „Denk er niet meer aan." Hij bleef enkele ogenblikken zwijgen, toen sloeg hij met bei de handen op de houten rand van het bed. „Denk niet meer aan Paul I" Ze hoorde een andere klank in de altijd zo ironische stem van Xavier. Hij scheen ernstig en buitengewoon zenuwachtig, of hij met grote moeite een or kaan ven tegenstrijdige emoties in bedwang hield. „Waarom is hij gekomen? Heb je hem geroepen?" vroeg hij heftig Olga schudde ontkennend het hoofd. „Lieg niet. Je hebt hem ge schreven. Je hebt hem natuur lijk gezegd dat je vrij was.... en hij is hals over kop naar je toe gekomen. Hij is je minnaar, hè? Hij is vijf jaar lang je min naar geweestEn hij komt je weghalen. Is het niet?" Olga richtte zich op en bleef tegen het hoofdeinde van het bed geleund zitten, geschrokken van die plotselinge uitbarsting van woede. Je bent een. „Spaar me je beledigingen. Ik weet heel goed wat ik ben, dat hoef jij me niet te vertellen. Het gaat nu om Paul en jou. Ik heb je gezegd dat je niet meer aan hem moet denken En ik herhaal het voor je eigen bestwil. Be grepen?" Hij smeet woedend zijn stok neer en begon, met de handen op zijn rug. door de kamer te ijsberen, telkens tegen een meu bel schoppend „Paul verpersoonlijkt een af schuwelijke periode van je leven. Zijn tegenwoordigheid doet die herleven, uur na uur, minuut na minuut, een ontzettend ver leden. Dat kun je niet uithou den. dat zou een marteling zijn. Je moet Paul uit je hoofd zetten. Hij is voor jou niets dan een toevallige kameraad, met wie je een drama hebt beleefd." Ik heb jou niet nodig om te weten wat Paul is," antwoord de Olga heftig, bijna met haat in haar stem. De woorden van Xavier maak ten haar ziek. Gaven haar de vage angst, dat Paul alleen maar een visioen was geweest, dat geleidelijk zou vervagen, zo als alles in haar leven vervaag de. Xavier ging voort: Paul is de incarnatie van je nare herinneringen, van jè vrees, je vervlogen hoop. Nu, nu je je plaats in de normale wereld weer gaat innemen, lijkt het je onmo gelijk zonder hem te leven. Maar begrijp goed, dat je alles op nieuw moet beginnen, dat je al die ballast van een triest ver leden overboord moet gooien." Olga balde de vuisten. „Vermoei ]e niet met over Paul te praten. liet kan me niets schelen wat je zegt. Ik heb veel geleden sedert ik met je familie in contact ben gekomen. Ik voel me ongelukkig en ver laten bij jullie. Jij lacht me uit en hebt me gedwongen een dwa ze comedie te spelen. En alsof dat alles nog niet genoog was, heb je geprobeerd.... gepro beerd Ze kon het niet uitspreken, het was tè ontzettend. Hij luis terde zwijgend. Ze drong haar tranen terug, maar het lukte haar niet een triomfantelijke klank in haar stem te leggen, die stem was snijdend toen ze zei: „Ik ben vrij en ik zal Paul vragen me mee te nemen. Dat zal een goede oplossing zijn voor jullie allemaal. Dan hoef je niet nog eens te trachten.ik ga weg en.... en ik zal er geen ogen blik spijt van hebben.... ik zal nooit meer aan je denken Er klonk een dergelijke wan hoop in die laatste woorden, dat Xavier haar spontaan in zijn ar men drukte. Olga, bevend van het hoefd tot de voeten, trok zich niet los. Ze look weer de aan gename geur, die haar twee dagen geleden in zijn kamer was opgevallen. (Wordt vervolgd.) Van Rosevelt als dat van pen hardwerkend mens. die geen be slissingen kon nemen, die tegen zijn geweten indruisten. Zo moest hij ook tijdens de bezettingsjaren onderduiken, en aanhoren, hoe de bezetter zijn echtgenote ge vangen had genomen. Niets bleef hem in die donkere jaren uit zijn leven gespaard. In 1944 werd burgemeester Van Rosevelt ge wond tijdens de oorlogshande lingen, en het zou tot 1945 duren eer Schoondijke haar burgemees ter terugzag. In dc na-oorlogse jaren, toen de gemeente nagenoeg geheel herbouwd moest worden, heeft burgemeester Van Rosevelt zich ingezet met zijn gehele persoon lijkheid. Het is voor zijn gemeen te triest, aldus spreker, dat hij niet lang mocht genieten van een nagenoeg herbouwd Schoondijke. De heer De Feijter sprak do hoop uit, dat mevr. Van Rose velt de kracht zal kunnen vin den om het verlies te dragen. Mr. dr. A. A. M. Mes. lid van G. S. en voorzitter van de afde ling Zeeland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, prees de overledene vooral als een goed mens, wars van alle streven. Een beminnelijke per soonlijkheid, die juist daarom steeds weer geroepen werd an deren te leiden. Wij hebben in hem een groot vriend verloren, die niet gemakkelijk te vervan gen za] zijn. Burgemeester M. .1. Verbrug- ge van Waterlandkerkje voerde het woord namens alie onder- wijsinstanties in Schoondijke, welke voornamelijk op de land bouw zijn gericht. Ook de heer Verbrugge merk te op, dat burgemeester Van Rosevelt zich vele vrienden wist te maken, onder allen die met hem op de een of andere wijze samenwerkten. Namens alle collegae sprak burgemeester P. F. van Hoote- gem, uit Sluis, vice-voorzitter van de Vereniging van Burge meesters, Secretarissen en Ont vangers in Westelijk Zeeuws- Vlaanderen. Hij bracht dank voor zijn onkreukbare leiding in het verenigingsleven. De heer J. A. van Baal voerde het woord namens het vereni gingsleven van Schoondijke, dat de burgemeester altijd op voor treffelijke wijze steunde. Hierna werd nog gespro ken door burgemeester J, J. Leenhouts van Cadzand voor de kring Z 3 van de B.B., de heer M. Maas namens de vereniging voor ziekenhuisverpleging in Zeeuws-Vlaanderen, de heer I. Brakman voor de Stichting Ro- zenoord. het tehuis voor bejaar den, le Sluis, en door.,ö5oBptten- berg namens de Stichting Geref. Bejaardenzorg. q0 JUj Ten slotte sprak burgemeés-' ter A. P. Kostense als vriend woorden van afscheid en een troostwoord tot mevr. Van Ro sevelt. Onder doodse stilte betrad na al deze afscheidswoorden ds. L. Brinkman, Ned. Herv. predikant i te Schoondijke, de kansel. Voor een korte kerkdienst had deze als tekst gekozen Ps. 130 vers 17, waarin hij voor mevr. Van Rosevelt troostwoorden sprak. Na de klaagzang over het heen gaan, aldus de predikant, ineen zeer ontroerende rede, komt de juichtoon om de goedertienheid Gods. Nadat de Gemeente Gez. 53 vers 3 gezongen had, en de ze genbede was uitgesproken, ging de lange rouwstoet naar de be graafplaats. Voorop de stoet meisjes, met de vele kransen en bloemen, waaronder van mevr. Van Ro sevelt en de familie, een prach tige krans van de gemeente Schoondijke en van het Provin ciaal Bestuur. Achter deze bloemenpracht de blank houten kist, mevr. Van Rosevelt, begeleid door de Com missaris der Koningin, dc naas te familie en de honderden be langstellenden. Onder gebeier van de toren klokken zette de stoet zich lang zaam in beweging. Voor het ge meentehuis werd een ogenblik halt gehouden. De prachtige hel blauwe gemeentevlag hing half stok, als een laatste groet aan hem, die zovele malen het raad huis had betreden Onder doodse stilte betrad men de dodenakker. Eerbiedig volgde men de begrafenisplechtigheid, welke door ds. L. Brinkman werd geleid. Met het Onze Vader werd de plechtigheid besloten. De heer A. van Rosevelt, broei van de overleden burgemeester, bracht dank voor de enorme be langstelling, welke de familie Van Rosevelt tijdens de ziekte en de dagen voorafgaande aan de begrafenis had ondervonden. In zijn dankwoord betrok de heer Van Rosevelt de doktoren én zusters van het Elisabeth- ziekenhuis te Sluiskil, waar de heer Van Rosevelt bijna een half jaar zo zorgvol werd ver pleegd. Met enkele korte woor den bracht hij ten slotte de over ledene dank voor de liefde en de vriendschap, die de gehele fa milie steeds van hem mocht on dervinden. In diepe stilte werd de begraaf plaats door de honderdtallen ver laten. In het gemeentehuis was nog gelegenheid de familie Van Ro sevelt te condoleren. Met burgemeester Van Rose velt is niet alleen een goed bur gemeester, maar bovenal een zeer goed mens heengegaan, die om zijn warme vriendschap en grote belangstelling, zijn bemin nelijkheid en zijn eerlijkheid moeilijk te vervangen zal zijn. Gisteren bereikte 1 echtpaar J. E. Fedi mann-—Jansen de m paal in het huwelijl leven, welke niet vo een ieder bereikba kan worden geacht. E halve eeuw hebben ci- n.l. gezamenlijk c zitten in het deels i mantische en vaak o wisselvallige gebied v de IiuwelijKssector. Twee markante dor] figuren, die geliefd hun mede-ingezeten tot op de dag van I den het leven nog n zittend wensen te be ven: Johannes Fed< man, die heel lang i leden, als Oost-Prut sche jongeling zijn t boorteplaats Alt-Pil) verliet, om er r.»mrr meer terug te ken en Jcleijntjc Jansen, koiustig van de Zcv Huisjes. LIEFDE RAAKTE kant noch wal Dit gezegde kan spreekwoordelijke letterlijke betekenis toepassing gebra worden op jongcl „Hannes", die na Nederland te zijn a gekomen aanmonste op het zeeschip „R de destijds Terneuze vaart Mij. A. C. Len „Richard" in de o nabijheid van de Ze dan was het met dit gedaan. De Oostdu zag daar telkens d( wegingen op het la meisje zijner drome juk met twee me dragende, niet de fl moedens had van Hé se bedoelingen op ai „Dat wordt ze", kens tegen zijn dek het voorbijvaren, mé liefde die kant noch te, tot een moment ter zijn profetisch g spraak werkelijkheit Jeleijntje Jansen meisje van de „Zev dat dagelijks in de heid naar Terneuzt ha»r melk waren werd het roerend e mans voorstel, en genomen besluit 1 heden aan zonnigh geboet. Als men nu nog i zóne over dat ki spreekt, die kortwej genoemd, dan komt op ieders gezicht: ot dige reden dat ze d gewektheid en vroli, de gave verstaat i ieders gezicht te tc in de ernst van he zij dit op tactisch luim te doorspekke nu inmiddels 76-jari zich evengoed thuis sfeer van de bejaa' bij een huiselijke ty. waarvoor zij mee geïnviteerd wordt. Doch de huwelijl bracht ook de st levensbestaan met beluistert men th haal van deze twee gezonde en vitale c kinderen, dan wor vuld van een diep de wijze waarop v na een niet al te gel zich op prijzenswa een weg door het weten te banen. Na de huwelijl in Terneuzen were xem bij Antwerpe alwaar de bruidegc venwerken tot ele opgeleid, een vak steèds de arbeids verworven. In de volgend was hij functie eveneens verschillende Zee klein-bedrijven, do zat toen de bruide mee, want waar hi, de was er steeds ment op til, dat her naar elders te verl Totdat zijn kom kil een vaste en s Een Parijse ree donderdag de 75-ja zitter van de Fr« vergadering Andr tot een voorwaar genisstraf van ééi boete van 3000 n: (2400 gulden) ve gens zijn aandeel daal van de „roze Pierre Sorlut, ec litieman, kreeg vi; waardelijk, omdat gen van particuli ambtswoning vai orgiën zou heb seerd, waaraan zakenlieden en meisjes hebben c In totaal ware van het aanzette jarigen tot ontuci Met uitzondering inspecteur van allen schuldig be\ Le Troquer hac schuldig te zijn, jarige vriendin r beth de Pinajeff, te van 2000 frar oordeeld. De eig kapsalon en de recteur van een rant in het Bois kregen twee jé straf. De eigenai te winkel in Par half jaar. De veroordeeld weken de tijd on tekenen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 2