Vandaag staking in Frankrijk De ontwapeningsconferentie in Genève Het Japans-Amerikaanse veiligheidsverdrag Tyfoon treft Honkong Geen staatsgreep in Indonesië Bevolking betuigt steun aan nieuw Turks bewind Drama in Wieringermeer HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER Drievoudige moord in Fins bos ZON- en MAANSTANDEN De ontploffing op de basis „Mc Guire" frtnSerteg KJ aSoiui'Mneirt: Terneuzeu Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 10 JUNI 1960 16e Jaargang Nr 5004 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,—. Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur, VOLMAAKTE RUST IN BELGISCH KONGO KOEL WEER Een storing ten zuidwesten van Ierland beweegt zich in de richting van Normandië en zal het weer in ons land niet beïn vloeden. Wel is dit het geval met een boven het noordelijk deel van de Noordzee gelegen depres- ie, die nog maar langzaam in )ostelijke richting beweegt en geleidelijk opvult. Aan de achter kant van deze depressie voeren noordwestelijke winden over de Britse eilanden polaire lucht naar ons land. Hierin komt een wisselende bewolking voor, waaruit voornamelijk in het bin nenland plaatselijk enkele buien tot ontwikkeling kunnen komen. De wind ruimt naar westelijke richtingen en blijft matig tot vrij krachtig. In het temperatuur- verloop komt weinig verande ring. medegedeeld door het K.N.M.I te De Bilt, geldig tot heden avond. Wisselend bewolkt Wisselend bewolkt en voorna melijk in het binnenland enkele buien. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke tot westelijke wind. Koel weer. VRIJDAG 10 JUNI v.m. n m. Breskens 2.01 2.27 Terneuzen 2.36 3.02 Hansweert 3.16 3.42 Walsoorden 3.26 3.52 „De toestand in Belgisch Kon go wijzigt zich van uur tot uur en alles staat in het teken van de vorming van de eerste i-egering. Er heerst echter volmaakte rust, ook in die gebieden waar zich de laatste tijd de meeste inciden ten hebben voorgedaan''. Dit verklaarde de Belgische minister voor algemene Kongo lese zaken, de heer Ganshof van dor Meersch, donderdagochtend bij zijn aankomst in Brussel uit Leopoidstad. Hij zal in Brussel rapport uitbrengen aan het kabi net over de algemene toestand in Kongo, drie weken voor de pro clamatie van de onafhankelijk heid. Verwacht wordt, dat minister Ganshof van der Meersch voorts Koning Boudewi.jn zal adviseren over de aanwijzing van de for mateur voor de eerste onafhan kelijke Kongolese regering en over de vraag, of de Belgische vorst de uitnodiging zal aan vaarden van het Kongolese uit voerende comité om de plechtigv- hoden in Kongo bij de souverei- niteitsoverdracht bij te wonen. Het zou in dc bedoeling liggen, dat de minister reeds zaterdag of zondag naar Kongo zal terug keren. Tijdens de zitting van donder dagmorgen van de 10-mogend- hedenconferentie inzake de ont wapening heeft de Amerikaanse afgevaardigde de communisti sche gedelegeerden verzocht een einde te maken aan hun herhaal de beweringen, als zou het Wes ten het vraagstuk van ontwape ning met een volkomen gebrek aan goede wil benaderen. De Amerikaanse vertegenwoordiger, Eaton, wees erop. dat anders se rieuze onderhandelingen wel bui tengewoon moeilijk zullen wor den. De Tsjechoslowaakse gedele geerde had de communistische beschuldiging herhaald als zou den de Verenigde Staten de top conferentie hebben doen misluk ken, terwijl hij voorts verklaar de, dat de spionage met de „U-2" heeft bewezen, dat het niet de bedoeling der westelijke landen is controle over de ontwapening te verkrijgen, doch slechts om geheime inlichtingen te verzame len. Eaton merkte nog op dat als de nieuwe Russische voorstellen even grondig en verreikend zijn als wordt beweerd, het duidelijk is dat zij de ernstigst mogelijke overweging door de westelijke mogendheden verdienen. Het ligt ook in het voornemen van het Westen om zulks te doen. De enige andere spreker $p deze zitting, die slechts 35 mi nuten heeft geduurd, was de Canadese generaal Burns, die volgens conferentiekringen de nieuwe Russische voorstellen „behoedzaam toejuichte". Generaal maakt excuses Brigade-generaal Pritcharcl heeft woensdag aan het Ameri kaanse volk zijn verontschuldi gingen aangeboden voor de opschudding, welke dinsdag is veroorzaakt door het loos alarm over een kernexplosie op de luchtmachtbasis Macguire. De generaal, die de comman dant van deze basis is, heeft tijdens een persconferentie me degedeeld, dat het valse alarm was gegeven door een sergeant, die naar het schijnt het in brand raken van de ontsteking van een „bomarc"-projectiei heeft gedramatiseerd en bij zijn melding aan de politie had ge zegd dat het gehele omliggende gebied radio-actief zou worden besmet. Frankrijk maakt vandaag de ernstigste staking door sedert generaal De Gaulle twee jaar ge leden aan de macht kwam. Niet minder dan 1,3 miljoen ambtena. ren staken 24 uur om een on middellijk ingaande salarisver hoging en een hoger minimum- salaris af te dwingen. De posterijen zuilen volkomen verlamd zijn en het luchtver keer met vliegvelden in Europa zal zo goed als onmogelijk zijn. Bovendien worden grote vertra gingen in het niet-automatische telefoonverkeer verwacht. Op scholen en universiteiten zal niet worden gedoceerd en stad- en gemeentehuizen en bu reaus van sociale diensten zullen gesloten zijn. Bij de waterleiding zal met sterk verminderd personeel wor den gewerkt, zodat dc water druk kan verminderen, maar de gas- en elektriciteitsvoorziening zal normaal zijn. Verwacht wordt dat het per soneel van de Parijse metro, en autobusdiensten hun onverwach te stakingen nu hier en dan daar zullen voortzetten. Bovendien heeft het spoorweg personeel uiting gegeven aan zijn sympahie voor de stakers en aangenomen wordt dat enkele afdelingen van hun vakbond zullen besluiten aan de staking deel te nemen. Het spoorwegpersoneel en dat van het Parijse vervoerbedrijf eisen loonsverhoging en korte werktijden. Het Franse kabinet heeft na een vergadering op woensdag beloofd binnenkort met een loonplan voor 1961te komen voor genationaliseerde bedrijven maar het beloofde geen onmid dellijke salarisverhogingen. Het herhaalde wel de reeds in febru ari genomen beslissing dat de ambtenaren dit jaar een salaris verhoging van vijf procent in 3 stadia zouden krijgen. De vak bonden hebben dit al als onvol doende afgewezen. In een aantal staalfabrieken en hoogovenbedrijven in alle de horloges en geld meegeno men. De omgeving wordt afge zocht door politie, militairen en burgers ten einde ditaf schuwelijke drama tot klaarheid te brengen. Foto boven: politiemensen met. honden om de omgeving af te zoeken. Foto onder: met bloed besmeurd tentlinnen, een stille getuige. Hongkong is gisternacht ge teisterd door een tyfoon, welke windsnelheden ontwikkelde tot soms 190 kilometer per uur. Zeker z,estig doden en vermis ten en meel- dan 4.000 daklozen zijn het resultaat van deze wer velstorm. Straten kwamen blank te staan en huizen werden be roofd van hun dak. Tientallen boten en bootjes vergingen. In de loop van de nacht sloeg een vijftal sc-hepen van hun an kers. Vier ervan konden de be manningen weer meester wor den, doch oen vijfde met een voor het grootste deel uit Indonesiërs bestaande bemanning, liep in de Baai van Kowloon aan de grond. Hongkong bood donderdag morgen een triest beeld door de ontwortelde bomen, weggewaai de daken en door de storm inge drukte vensterruiten. De schade beloopt volgens de eerste be richten in de honderdduizenden dollars. De veerdiensten van het eiland naar het vaste land zijn gestaakt. Volgens officiële gegevens zijn 28 mensen omgekomen en wor den 32 vermist. Er zijn 27 zwaar gewonden. In de vissershaven van Tsjeng Tsjau in het gebied van Hong kong zijn 150 jonken en kleinere vaartuigen omgeslagen. Bij aardverschuivingen zijn drie mensen omgekomen en twaalf gewond. Het bijna 3.400 ton metende Britse schip ..Shun Lee" met 55 opvarenden is 260 km ten zui den van Hongkong op een rif ge lopen. Het loopt gevaar te bre ken. De schade aan eigendommen zal, naar men verwacht, in de miljoenen Hongkongdollars lo pen. Er is in zeven uur tijds 27 cm regen gevallen. Amsterdamse schipper in Duitsland verdronken In de rivierhaven van de Duit se piaat.s Heilbronn is zaterdag ochtend (4 juni) de 60-jarige schipper R. van der M. van het Amsterdamse m.s. „Moerdijk" overboord gevallen en verdron ken. Volgens de politie in Karls ruhe was hij van het schip ge vallen toen hij van een restau rant in Heilbronn terugkeerde. Een van de opvarenden ont dekte later het stoffelijk over schot drijvend naast het schip aan. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdag verklaard dat een aanval, die vanuit de Sowjet- Unie op Japan zou worden uit- gevoerd, door de V. S. zou wor den beschouwd als een gewa penderhand uitgevoerde aanval, overeenkomstig artikel vijf van het Amerikaans-Japans veilig heidsverdrag. In dit artikel, waartegen de socialisten en andere groepen zich in Japan verzetten, wordt gezegd dat beide landen erken nen dat een gewelddadige aan val op een van beiden in onder Japans bestuur staande gebie den als gevaarlijk zal worden beschouwd voor de veiligheid van elk der staten en als een bedreiging van de vrede. In dit artikel wordt voorts een beroep gedaan op Japan en de V. S. om het alsdan ontstane „gemeenschappelijke gevaar" het hoofd te bieden in overeen stemming met de bestaande grondwettige en andere bepalin gen. Het comité tot bestrijding van het verdrag heeft meegedeeld, dat er zaterdag een 70.000 per sonen zullen worden gemobili seerd om tegen het verdrag te demonstreren. De linksgeoriënteerde studen tenhond heeft aangekondigd dat op 15 juni 30.000 studenten het parlementsgebouw zullen bele geren om de opening van de ver gadering van de Eerste Kamer te verhinderen. In die vergade ring moet het verdrag worden geratificeerd. Aan de massale bptoging van zaterdag doen ook 20.000 studen ten mee. Een Japans parlementslid is uit de Japanse iiberale-demo- cratische partij getreden om dat hij, naar hij zei, als vroom Boeddhist niet zijn steun kan geven aan de ratificatie van het veiligheidsverdrag tussen Japan en de Verenigde Staten. Dit is het eerste uittreden door een lid van de regeringspartij op grond van het verdrag. apanse socialisten dreigen met geweld als regerings partij bij afwezigheid van een oppositie het veiligheidsverdrag met de V. S. bekrachtigt De -Japanse socialisten hebben donderdag besloten, zo nodig tot geweld over te gaan teneinde te voorkomen, dat de regeringspar tij bij afwezigheid van een op positie het herziene veiligheids verdrag met de Ver. Staten be krachtigt. Alle 125 socialistische parle mentsleden zullen hun zetel be- Naar schatting 200.000 geest driftige Turken hebben woens dag deelgenomen aan twee mon sterbijeenkomsten in Istanbul, georganiseerd door de jeugd en het leger, om hun goedkeuring te betuigen aan het optreden der militairen op 2 mei. Honderden tanks, met bloemen en vlaggen versierd, leerlingen van militiare scholen, kadetten van de marine en studenten, op vrachtauto's gezeten, trokken verscheidene uren door de voor naamste straten. Men kon por tretten van de leider van het nieuwe bewind, generaal Gursel, zien en spandoeken met de woor den „Leger, wij zijn je dankbaar" en „C is leger is ons geloof". Alle sprekers, die luid werden toegeju it, wezen op de rol van de jeugd in de ontwikkelingen welke tot de val van de regering- Menderes leidden. „De jeugd is de inspiratiebron van het leger geweest", zei onder meer de nieuwe minister van Defensie, generaal Odzilek. Jonge mannen en meisjes, op tanks en pantserwagens gezeten, zongen vaderlandslievende liede ren die door de menigte werden overgenomen. In de lucht dreef een reusachtige ballon met het portret van Ataturk, de grond vester van het moderne Turkije. De Russische lanceerbanen voor raketten Leden van het Amerikaanse congres hebben donderdag ge zegd over betrouwbare gege vens te beschikken volgens welke de Russische regering na het incident met het Ameri kaanse spionagevliegtuig de bouw van een aantal nieuwe lanceerbanen voor raketten heeft gestaakt en is begonnen ze op een andere plaats te bou wen. De congresleden die hun na men niet gepubliceerd wilden hebben, zeiden dat de Russen verbaasd waren over de scherp te van de foto's die door het neergehaalde spionagevliegtuig werden gemaakt. Op de foto's zouden voltooide lanceerbanen voor intercontinentale raketten en dergelijke banen in aanbouw voorkomen. Op de foto de commandant van het 46e projectielen eska der. luit. kol. B. Shepard tijdens zijn persconferentie. ZON MAAN op onder op onder Juni 10 4.20 20.58 21.44 5.38 11 4,20 20,59 22.37 6.43 delen van 'lland zijn donderdag arbeiders in staking gegaan. De arbeiders in deze tak van indus trie willen loonsverhoging, kor tere werktijden en een betaalde vakantie van vier weken per jaar. DE HERVORMDE KERKBOUWACTIE De kerkbouwactie der Ned. Herv. Kerk, die op 12 april de 10 miljoen gulden passeerde 10.000.413) heeft sindsdien op nieuw een ton bijeengebracht. Op 8 juni was de stand 10.100.498. schikbaar stellen en zij zullen niet meewerken niet de senaats commissie die gevormd is om het verdrag te bespreken. De re gering zou voornemens zijn, deze commissie op 15 juni te la ten stemmen. Het verdrag zou tisch van kracht dertig dagen nadat het Huis van Afgevaardig den er zijn goedkeuring aan heeft gehecht. Het Japans-Amerikaanse vei- ligheidsverdrag werd op 19 mei door het Huis aanvaard. Goed- Naar schatting 4.000.000 werk nemers in Japan hebben gepro testeerd tegen het veiligheids verdrag tussen de Verenigde dan dezelfde dag aan 'n plenaire vergadering worden voorgelegd. De linkse studentenfederatie zal met het algemene vakver bond op die dag een protest-bij- eenkomst voor het parlements gebouw beleggen. Volgens de parlementaire pro cedure in Japan wordt een ver drag of overeenkomst automa- Staten en Japan. Ongeveer 350.000 leden van de bond van spoorwegpersoneel maakten het treinverkeer vrijwel onmogelijk. keuring door de senaat is niet noodzakelijk. Naar men ver wacht zullen vandaag ongeveer 20.000 vakbondsleden demonstre ren, als de perschef van het Witte Huis, Hagerty, in Tokio aankomt voor een laatste over leg met het oog op de komst van president Eisenhower op 19 juni. Nadat, ook in Nederland, gis teren het gerucht de ronde had gedaan dat militairen in Indo nesië de macht in handen zouden hebben genomen, heeft radio- Djakarta dit van officiële zijde ontkend. Het gerucht werd vol komen onjuist en ongegrond ge noemd. Het Indonesische persbureau Antara verklaart dat „bepaalde buitenlandse kringen en onder mijnende elementen" reeds ge ruchten over een staatsgreep hadden verspreid nog vóór pre sident Soekarno van zijn wereld reis terugkeerde. President Soe karno zal heden zijn functie, die tijdens zijn reis door premier Djuanda is waargenomen, weer opnemen. De Indonesische minister van Voorlichting heeft in een com muniqué verklaard dat sommige EICHMANN TERUG NAAR ARGENTINIË? „Reuter'' meldt uit Tel Aviv dat de Argentijnse eis tot terug zending van Eichmann voor Is raël als een donderslag aan de politieke hemel kwam. Israëli sche waarnemers achten de toorn der Argentijnse regering om hetgeen er met de beruchte oorlogsmisdadiger Eichmann is geschied „onbegrijpelijk". Zij verwachten dat de Israëlische regering de Argentijnse eis zal verwerpen. „Reuter" verneemt in Buenos Aires van ambtenaren van het Argentijnse ministerie van Bui tenlandse Zaken dat Argentinië overweegt zijn teruggeroepen ambassadeur te Tel Aviv niet meer naar zijn standplaats te doen terugkeren. ondermijnende groepen proberen in het buitenland anti-Indonesi sche geruchten te verspreiden. SCHIETPARTIJ IN INDIA Enkele boeren uit het dorp Mohangar, nabij Ambala in de Pendsjaab, in India, gelegen, weigerden gehoor te geven aan een rechterlijk bevel tot verla ting van een stuk land. Een functionaris van het na bij gelegen Ambala begaf zich daarop, vergezeld door politie, naar het dorp om de-boeren met geweld van liet land te verwijde ren. Deze verzetten zich echter, waarop de gezagsdrager de poli tie gelastte hel vuur te openen. Dit geschiedde, hetgeen tot de dood van dertien dorpelingen, onder wie vier vrouwen, leidde. Een dertigtal personen, onder wie enkele kinderen, werden ge wond. Twee meisjes. Tuula Maki (15) en Irmeli Bjorklund (16) en een jongen. Seppo Boisman (IS) zijn 'op brutale wijze ver moord, terwijl zij in een tent lagen te slapen in de bossen te Espoo. 25 km van Helsinki, de vierde, Nils Gustafson (IS), werd ernstig verwond. De moor denaar heeft de tent op zijn slachtoffers laten zakken en toen maar raak gestoken. Bo vendien heeft de maniak ook Op de Wieringerrandweg in de Wieringermeer is gistermiddag in een auto die in een sloot lag liet stoffelijk overschot gevon den van de 24-jarige employé van de Rijkswerf W. B. De man had een schotwond in het hoofd. Deze vondst werd gedaan door de rijkspolitie, nadat daar kort tevoren twee meisjes aangifte hadden gedaan, dat zij onder be dreiging met een pistool waren aangehouden door een man met een auto. Het eerste meisje, de 17-jarige J. Renooy uit Slootdorp, werd door de man aangehouden op de Zuiderzeeweg tussen Wielingen en Middenmeer. Zij voldeed niet aan de sommatie om af te stap pen en de man schoot niet. Het tweede meisje dat aangif te deed, was de 14-jarige F. Lont uit Hippolytushoef, die werd aangehouden op de Wieringer randweg, toen zij naar huis reed van de landbouwhuishoudschool in Slootdorp. Dit meisje kreeg 'n schot na van de man toen zij doorreed, maar zij werd niet ge raakt. Vlakbij de plaats waar het tweede meisje werd aange houden, vond men het stoffelijk overschot van de man.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1