De Koningin in Zeeland Intrede van mr. H. Rijpstra als burgemeester van Terneuzen :horten VERLINDE inault Dauphins ia A.DEES EN Zo WEEROVERZICHT HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN DONDERDAG 19 MEI 1960 16e Jaargang Nr 4987 AMA ES, ir alle soorten s: Ja pon schorten met nder mouwtje, leuke rs of groote en kleine chortjes, moet U toch ieuwediepstraat 15 E HUUR: nieuwe ote 6-ftersoons luxe is voor binnen- en iland. - en Verhuurbedrijf „CENTRUM" estraat 59, TemeuHB el. K 115» - 2331 smeuïg, it smeer- k. ;r plant- rfijnste ama niet irgarïnc. Uw geld Frankering by abonnement: Terneuzen Direeteur-Hoofdredacteur I. van de Sandé Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties Cgéén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het werkbezoek van H. M. de Koningin, dat zij gisteren aan Zeeland bracht, kenmerkte zich wederom door spontaniteit en ongedwongenheid. Stormachtig was de ontvangst die H. M. werd bereid in Vrouwenpolder en in H'emeldinge. nix AX-caissons en de kleinere eenheidscaissons begaf de Konin gin, omstuwd door de jeugd van Walcheren, zich aan boord van het politievaartulg RP 18. Een vaartocht werd gemaakt buitenom de in aanbouw zijnde dam bij Vrouwenpolder en daar na over het toekomstige Zeeuw se meer naar Kats. In Kats vond de debarkatie plaats bij de nieu we sluis in de Zandkreek. Het drs A. G, Vlasboom, biologen van het Rijksinstituut voor visse rij-onderzoek een uiteenzetting gegeven over de oester- en mos selcultuur. In Wemeldinge, waar H. M. de Koningin gistermorgen in de tuin van de ambtswoning van de burgemeester een uiteenzetting heeft gekregen over de kunst matige kweek van oesters, viel de Koningin ongetwijfeld de van de larven van de eetbare clam in aquariumbakken op kweekt tot broed. Bij oesterlar ven is de cultuur moeilijker. 0e resultaten hiervan in het labo ratorium te Wemeldinge bereikt de 13 procent. De onderzoekin gen om dit op te voeren zijn nog in volle gang. Nadat het oesterlaboratorium was bezichtigd, begaf de Konin gin zich naar het dorpshuis te Kruiningen, waar de lunch werd gebruikt. H. M. de Koningin heeft zich in dit dorpshuis met vele genodigden onderhouden op bijzonder ongedwongen wijze. Het tijdschema werd met ruim drie kwartier overschreden. Na het gebruiken van de lunch werd gereden naar de Deltadijk onder de gemeente Kapelle, waar het verschil tussen een nieuwe zeedijk volgens Delta norm en de bestaande zeedijk werd getoond. De oude zeedijk had een hoogte van 5 meter plus N.A.P. en de nieuwe dijk van 8Vs meter plus N.A.P. In pijlsnelle vaart werd nu ge reden naar Hoedekenskerke, al waar H. M. de Koningin zich met Haar gevolg aan boord begaf van de provinciale veerboot „Prins Hendrik" voor het bezoek aan Terneuzen. De bevolking van Terneuzen heeft gisteren op spontane en hartelijke wijze zijn nieuwe bur gemeester. mr. H Rijpstra, met zijn gezin ingehaald en later op de dag H. M. de Koningin bij Haar b-ozoek aan onze stad enthousiast bejubeld. Burgemeester mr. H. Rijpstra arriveerde om 12 uur met de Sanderse waren de eersten die mevr, Rijpstra—Knook bloemen aanboden. (Er zouden er in de loop van de dag nog vele volgen, i Onder leiding van het hoofd der openbare school, de heer P. A. Ocké, zongen de kinderen der hoogste klassen der diverse lage re scholen, de burgervader het volgende welkomstlied toe: Na afloop hiervan werd door de kinderen het Zeeuws-Vlaams volkslied gezongen, na beëindi ging waarvan zij een driewerf hoera voor de burgemeester en zijn familie lieten horen. Zichtbaar verrast door deze ontvangst dankte de nieuwe bur gemeester hiervoor zowel de heer IN TERNEUZEN Reeds lang voor het uur dat H. M. de Koningin zou arriveren, stonden honderden belangstellen den uit Terneuzen en omliggende gemeenten, velen getooid met oranje, in de omgeving van de aanlegsteiger van de provinciale boot. De politie had handenvol werk om bet publiek, dat naarmate de „Prins Hendrik" aan boord waarvan H. M. zich met haar ge volg bevond, nog steeds toe stroomde, op een noodzakelijke afstand te houden. Ook nu waren het welpen en kabouters die voor een erehaag op de brug hadden gezorgd. Om 6 min. over half zes meer de de „Prins Hendrik" en enkele ogenblikken later stapte Hare |vlajesteit, gekleed in een. lichtgrijze mantel met op het hoofd' een groene toque aan wal. Het was de eerste officiële daad van mr. Rijpstra en een prettige herinnering aan de dag v^n zijn ambtsaanvaarding H.M. op de ponton te mogen verwei- tomen, na te zijn voorgesteld door de Commissaris der Konin gin jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot. De jongste dochter van de bur gemeester bood de Koningin een bouquet aan, waarop H. M. glim lachend enige woorden tot haar richtte. Enige ogenblikken onderhield zich H. M. ongedwongen met het gemeentebestuur, waarna zij zich met haar gevolg te voet naar de vaste wal begaf. Zodra zij voor het publiek zichtbaar werd hief dit een enthousiast gejuich aan dat door H. M. lachend en wui vend werd beantwoord. Langs de weg die leidde naar het gemeentelijk sportterrein aan het Westelijk Bolwerk stond een dichte haag van belangstel lenden, die onze Vorstin bij het voorbijrijden hartelijk toejuich ten. Zodra H. M. de Koningin en Haar gevolg met het gemeente bestuur en genodigden op de tri bune op het sportveld hadden plaats genomen werd door de „Harmonie" het Wilhelmus ten gehore gebracht, waarna het jeugdspel een aanvang nam, I waarbij H. M. zich liet voorlich- ten door de schrijver wika R. Waster val. Het spel van dans, jeugd en vro lijkheid, geaccentueerd door een zingende vogel in de lucht, doch ook van ernst en bezinning, met overgave gespeeld, maakte op de aanwezigen een diepe indruk. Een zeer talrijk publiek was hier getuige van de aanwezigheid van H. M. en dit spel der jongeren. Voor een dergelijk evenement leent dit sportterrein zich uit stekend. Na afloop bij het verlaten van het terrein wendde Hare Maje steit het hoofd naar de groep jongeren en wuifde hen ten af- shceid toe. In de auto's, wederom om stuwd door 'n grote menigte, en hartelijk nagewuifd, begaf het hoge gezelschap zich weer naai de aanlegsteiger alwaar men om 6.50 uur aan boord ging van de „Prins Hendrik". Over de verschansing leunen de nam H. M. daarna wuivend afscheid van de velen die Haar tot in de nabijheid van de aan legsteiger uitgeleide hadden ge daan en behoorde dit bezoek aan Terneuzen tot het verleden. Tijdens de terugtocht van Ter neuzen naar Hoedekenskerke heeft de Koningin zich geruime tijd onderhouden met jongeren, die aan het jeugdspel hebben deelgenomen. Voornamelijk zij, die tijdens de oorlog één of beide ouders hebben verloren, werden aan de Konngin voorgesteld. Ongeveer kwart over acht ver trok H. M. de Koningin uit Zee land naar Woensdrecht. Indien de weersgesteldheden gunstig waren, zou de terugtocht naar paleis Soestdijk per vliegtuig plaats vinden, anders per auto. MEER WIND. Met een noordelijke wind, die geleidelijk wat toenam, dreven wolkenvelden van de Noordzee ons land binnen. Opklaringen bleven in hoofdzaak beperkt tot de oostelijke provincies, waar het opnieuw ruim 18 graden werd, en een smalle strook langs de kust van Holland en Zeeland. Boven Frankrijk bevindt zich een depressie, die vergezeld van onweersbuien naar het noorden trekt. Als gevolg hiervan gaat bij ons de wind verder toenemen en draait naar richtingen tussen noord en oost. Daar de aanvoer van lucht dan gedeeltelijk over land plaats vindt zullen de mid- dagtemperaturen over het alge meen tot wat hogere temperatu ren oplopen. DONDERDAG 19 MEI v.m. n.m. Breskens 8.57 9.28 Terneuzen 9.32 10.03 Hansweert 10.12 10.43 Walsoorden 10.22 10.53 medegedeeld door het K. N. M.I. te De Bilt. geldig van donderdag ochtend tot donderdagavond. Plaatselijk een bui. Veranderlijke bewolking en hier en daar een bui. Langs de kust af en toe vrij krachtige wind tussen noord en oost. De zelfde temperaturen als gisteren of jets hogere. ZON MAAN op onder op onder Mei 19 4.41 20.33 2.22 13.53 20 4.39 20.34 2.47 15.03 'AKJE Koningin Juliana en burgemeester Rijpstra verlaten de ponton van de provinciale boot. H. M. de Koningin heeft gister morgen de werken van het drie- eilandenplan bij Vrouwenpolder bezichtigd. De politie was niet in staat de afzetting te handhaven, zodat het publiek vooral de jongeren Hare Majesteit om stuwden. eerste voertuig dat na de sluiting van de dam in de Zandkreek, die enkele weken geleden plaats vond, over deze dam reed, was een jeep, die II. M. van de sluis naar de „vastewal van Zuid- Beveland bracht. Ook hier werd stormachtigste ontvangst ten deel die haar tijdens haar twee daags bezoek aan Zeeland werd bereid. Vóór de woning van de burge meester had zich een 420-tal kin deren van scholen opgesteld, die De Koningin heeft eerst de bouwput van de zeven doorlaat- caissons te Vrouwenpolder be zichtigd. De hoofdingenieur van de Deltadienst van Rijkswater staat, ir N. Biezeveld, gaf H. M. een nadere toelichting. Aan de Koningin werden een aantal ambtenaren van de Rijks waterstaat, betrokken bij deze Deltadienst en de aannemers voorgesteld. Op de nieuwe dijk van de primaire deltadam bij Vrouwenpolder werd eveneens een aantal genodigden voorge steld, onder wie de 91-jarige heer W. Duvekot, oudste inwoner van Vrouwenpolder, die pas gedeco reerd was. De heer Duvekot heeft zich geruime tijd met H. M. de Koningin onderhouden. H. M. bezichtigde vervolgens de maquettes die door Rijkswa terstaat zijn gemaakt van de del tawerken in de directiekeet van de Rijkswaterstaat. Om precies tien uur heeft de Koningin de „dam'' in het Veerse Gat gesloten op verzoek van ir Biezeveld: „Moge ik Uwe Maje steit verzoeken het gat te slui ten". Het gat betrof echter de opening tussen de modelcaissons op de maquette. De Koningin heeft, zich uitgebreid laten voor lichten over de moeilijkheden die Begeleid door burgemeester betreedt H.M. weer een aantal genodigden voorgesteld, waarna de Konin gin, eveneens weer omstuwd door dc jeugd van Zui'1 Beveland, H. M. de Koningin verlaat, begeRid door de burgemeester, het sportterrein aan het Westelijk Bolwerk. bij de afsluiting van de zeearmen moesten worden overwonnen en het gebruik van de materialen. Na een wandeling over het nieuwe dijkgedeelte en het be zichtigen van de landhoofden, die gebouwd zijn met de grote Phoe- vertrok in de richting Wemeldin ge. IN WEMELDINGE In de tuin van de ambtswoning van de burgemeester hebben de heren drs A. C, Drinkwaart en Rijpstra en wethouder De Vos het sportterrein. een speciaal gecomponeerd wel komstlied zongen. De tekst van dit lied, met de hand geschre ven, en bloemen werden aange boden door een tweetal kinde ren, een jongen en een meisje, die beiden in Zuid-Bevelands eostuum waren gestoken. Be halve de ruim 400 kinderen was praktisch de hele bevolking van Wemeldinge naar de nauwe hoofdstraat samengestroomd om H. M. langdurig toe te juichen en toe te zingen. Op stoelen en banken hadden de ouden van dagen een plaatsje gevonden om geen glimp van het kleurige en Ueurige schouwspel te missen. Wemeldinge was inderdaad een laaiende zee van oranje. De uiteenzetting over de kunstmatige kweek van oesters werd gegeven door de heer Vlasblom. De Koningin bracht vervolgens een bezoek aan het oester-laboratorium, waar zij zich op de hoogte stelde van de genomen proeven. In zijn toe lichting heeft de heer Vlasblom er op gewezen, dat de aanleiding tot het biologisch onderzoek is of het mogelijk is de oesters kunstmatig te kweken, nadut het Deltaplan de zeegaten heeft afgesloten. De heer Vlasblom gaf een uiteenzetting over de ontwikkeling van de oestercul tuur in de vrije Oosterschelde en de kunstmatige larvenculluur. De kunstmatige larvencultuur houdt dan in het kweken van lar- ven in beperkte hoeveelheden zeewater van 20 tot 1000 liter, waarbij de millieufactoren beter en constant worden gehouden. Behalve in ons land worden ook in het buitenland, vooral in Amerika, Engeland en Japan, dergelijke onderzoekingen ver richt. Gebleken is dat de Ameri kaanse bioloog Loosanoff 80 pet. Aankomst boot uit Hoedekenskerke. in ge zelschap van zijn echtgenote, mevr. RijpstraKnook, hun bei de dochters, de moeder van de burgemeester en zijn schoon- ouders. Ter verwelkoming waren op de ponton aanwezig, loco-burge meester de heer M. de Vos, wet houder H. A. M. A. de Meijer en de gemeente-secretaris A. J. Dees. Voorts werden hier nog aan het gezelschap voorgesteld, de commandant der Koninklijke marechaussee, kapitein E. N. Spronk en de inspecteur van po litie, K. Reinders. Door een haag van welpen en kabouters die zich aan weers zijden der brug hadden opgesteld betrad het gezelschap de vaste wal, waar zich behalve de school kinderen, die hier stonden opge steld, oen dichte menigte had ver zameld. die de nieuwe ambtsdra ger met zijn familie met applaus begroette. Heleentje Berwald en Hansje van de heer en mevr. Rijpstra te Het is vandaag een vreugde dag. Wij allen zijn verblijd, Omdat ge hier gekomen bent En Burgemeester zijt Wij rbëpen luid: Wees welkom Hier aan de Scheldekust Dat U een reeks van jaren Hier wei-ken moogt met lust.)2>< U hebt in d' afgelopen tijd Gewerkt, ver weg in Noord, We hopen, dat U spoedig went Hier aan dit Scheldeboord. Dat, saam met vrouw en kind'ren Hier in 't Zeeuws-Vlaamse land Veel voorspoed steeds uw deel zij, 1 Dat g' ons Uw hart verpandt. )2X Terneuzens jeugd neemt afscheid nu, Er wacht U nog zoveel, Het is een dag, emotievol, U krijgt daarvan Uw deel, Wij wensen tot besluit dan, Die wens is Zeeuws, dus rond: Dat God U moog' behoeden Hier op dit plekje grond. )2X Terneuzen. Ocké, als het verder onderwijzend personeel en de kinderen. Voordat het gezelschap zich naar Sluiskil begaf werd nog even vertoefd in hotel „Roter- dam". Uitgeleide gedaan door de met vlaggetjes zwaaiende en juichen de kinderen door een bevlagde stad. en reed het gezelschap naar Sluiskil, alwaar het hoofd der openbare school, de heer A. J. Platteeuw, burgemeester Rijp stra en zijn familie, vergezeld van de loco-burgemeester de heer M. de Vos, begroette. Hier was het Rosalie Destom bes, die mevr. Rijpstra bloemen aanbood, waarna het gezelschap plaats nam op de kiosk, alwaar de heer Platteeuw de heer en mevr. Rijpstra-Knook namens de bevolking van Sluiskil verwel komde, daarbij wijzende op de problemen die ontstaan zijn door de a.s. verbreding van het ka naal en vele inwoners hun wo-< ningen zullen moeten verlaten. Zie verder pag. 2.' De familie Rijpstra wordt door de Terneuzense schooljeugd toegezongen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1