oit! Voortzetting van spionage vluchten openlijke bedreiging van de vrede Vermiste 16-jarige Joke Groenendaal is vermoord N- AKER SS Daarom voorkeur! HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Donderdag 12 mei l%f slasaus VRIJDAG 13 MEI 1960 16e Jaargang Nr 4983 PERSCONFERENTIE VAN CHROESJTSJEF ZAL CHROESJTSJEF .WILLEN KOMEN TOT UITSTEL VAN EISENHOWERS REIS NAAR RUSLAND EERSTE VROEGE AARDAPPELEN VAN DE KOUDE GROND INTERNATIONALE DIEVENBENDE IN PARIJS OPGEROLD Overstromingsramp in Hong Kong Dader was ontsnapt uit psychiatrische inrichting DE WERKLOOSHEID IN FRANKRIJK De aanklacht tegen piloot Powers De storing van de „Veronica" SLUITING INLEVERINGSTERMIJN ZILVEREN DUBBELTJES PRINS ALI CHAN VERONGELUKT s alweer rden... eine ïnsen ezond er J a ireskens; O. P. Martens n, Malotauxstr. 16, van e; B, Martens, Malox- zan IJzendijke; H. Wis- eyskens, Malotauxstr. 18, name; R. E. van Kwik met echtg., Westdam Vestdorpe; G. Samijn Gr. Majoorstr. 11, van n; G. E. M. van der Wie- echtg., Plataanstr. 25 t. ken: G. Zevenhuizen- en gezin, Dijkslr. 14 i Haag; \V. Deighton tr. 3. naar Middelburg :ijLuhrman, B. Hoef- 40, naar Terneuzen; H ieshout, B. Hoefnagel- ar Terneuzen; E. J. Aar- in S. H. Aarnoudse, an 19, naar Rotterdam; Driel met gezin, Prin- 0, naar Terneuzen; D. ;ers, N. Bogaardst'r. 1. euzea. Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Nfi. 5 «ur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; pei maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Achttien uur na de opmerkin gen van Chroesjtsjef dat hij niet graag in Eisenhowers schoenen zou staan als deze volgende maand de Sowjet-Unie bezoekt, had het Russische persagent schap Tass nog geen melding van deze toespeling gemaakt. De Russische kranten gaven wel uitreksels van de mededelingen van de premier, maar publiceer den niets over zijn opmerkingen over Eisenhower. Buitenlandse correspondenten ondervonden ook moeilijkheden bij het doorgeven van hun ver halen naar het buitenland. De eerste hoogtepunten van de rede .verden uitgeseind, maar veel van hun latere kopij, die werd in. gediend bij de Russische censuur, is nog niet vrijgegeven voor pu- blikatie. Volgens sommigen zou pre mier Chroesjtsjef op het tijdstip dat hij zijn opmerkingen maakte, nog niet op de hoogte zijn ge weest van de verklaring van Eisenhower dat hij nog steeds verwacht naar de Sowjet-Unie te gaan en niet meent dat het vooruitzicht voor de topconferen tie beslissend is gewijzigd. Andere waarnemers in Mos kou achtten de toon van premier Chroesjtsjef een aanduiding dat zijn enthousiasme voor de top conferentie en het bezoek van Eisenhower taande. Het Russische partijblad de „Prawda" schreef donderdag dat de Amerikaanse journalisten die Chroesjtsjef woensdag op de tentoonstelling van het verniel de vliegtuig ontmoette, „bloosden van schaamte". Chroesjtsjef heeft op zijn persconferentie van woensdag nog gezegd dat vluchten als van 't Amerikaanse spionage- vliegtuig de vrede in gevaar brengen omdat, als het weer gebeurt, de Sowjet-Unie de be trokken luchtbases zal vernie tigen. „En dat zou oorlog kun nen betekenen", aldus de Rus sische premier. De verklaring van de Ameri kaanse minister van Buitenland se Zaken Herter dat Amerika wel moet spioneren om de vrije we reld voor een onverwachtse aan val te behoeden, noemde premier Chroesjtsjef „brutaal en ge waagd". De persconferentie van pre mier Chroesjtsjef was onver wacht. De premier had de ten toonstelling van stukken van het neergehaalde Amerikaanse vlieg tuig bezocht en maakte aanstal ten te vertrekken, toen de Wes telijke verslaggevers hem opvin gen en hun voldoening uitspra ken over het feit dat zij in de ge legenheid waren gesteld de ten toonstelling te bezoeken. „Ik zie dat u tevreden bent over de persconferentie (van Gromyko)", zei de premier. „U moet op al uw vragen antwoord hebben gekregen. Ik heb al ge zegd dat wij van plan zijn de kwestie van het vliegtuig voor de Veiligheidsraad te brengen. Als de Veiligheidsraad waar de Amerikanen ongetwijfeld druk zullen uitoefenen niet de juiste beslissing neemt, zullen wij de kwestie in de algemene vergadering van de V. N. ter sprake brengen". De Amerikaanse verklaring dat (le spionagevluohten worden voortgezet, noemde Chroesjtsjef een openlijke bedreiging van de vrede. Chroesjtsjef zei ook: „Als de Amerikanen een oorlog ontkete nen. zullen zij ongetwijfeld in de eerste minuut van die oorlog zien wat het betekent als er een atoombom in hun land neer komt". Diplomaten is Moskou zijn van mening dat Chroesjtsjef op de topconferentie te Parijs zal trach ten te komen tot uitstel van Eisenhowers reis naar Rusland. Ik ben van mening, zo vervolg de Chroesjtsjef, dat de sfeer rond de internationale betrekkin gen „opgefrist en opgeklaard" zal worden, als de publieke opi nie in de wereld zich de ernst van de toestand goed realiseert en dus deze daad van de Ameri kanen veroordeelt en als de Amerikaanse regering afziet van dergel'jke methoden tegenover andere landen. Bij het lezen van de Ameri kaanse persverslagen over het incident heb ik geconstateerd dat, op een paar gangsters-met- de-pen na die deze daad tracht ten te verontschuldigen, verre weg de grootste meerderheid van de Amerikaanse journalis ten zij die berucht zijn om hun gebrek aan objectiviteit in begrepen verontwaardigd is over het incident, aldus Chroes jtsjef. En dit is een goed voor teken. Als jullie journalisten liet publiek juist voorlichten, zal dit incident, zoals elk ander in cident, tenslotte verteerd" wor den. Per slot van rekening, mijn heren, moeten wij in vrede le ven, en niet alleen in vrede maar ook in vriendschap. Men vroeg de Russische premier toen of men optimistisch kan blijven met betrekking tot de Ameri kaanse politiek. Chroesjtsjef antwoordde: Ik houd mijzelf voor een onverbe terlijke optimist. Ik beschouw de vlucht van het Amerikaanse toestel over ons land niet als een oorlogsvoorbereiding, doch als een „peiling". Zij hebben ons nu „gepeild" en wij hebben een flinke timmer gegeven op de neus van de „peilers". Men vroeg Chroesjtsjef toen of zijn achting voor Eisenhower een wijziging had ondergaan. Chroesjtsjef antwoordde: De verklaring, die het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Za ken in verband met het incident heeft gegeven, heeft natuurlijk mijn mening, dat president Eisenhower niets met deze zaak te maken heeft gehad, veran derd. Ik wist niet dat Washing; ton dergelijke spumageplanneri had en dat deze plannen ook voorzien in vluchten boven Rus sisch gebied. Uit de verklaring van het State Department, die door Eisenhower is goedgekeurd, blijkt dat deze vluchten geen gril zijn van een of andere on verantwoordelijke officier, maar het gevolg van een plan, door de leider van de Amerikaanse ge heime dienst, Allen Dulles, voor bereid. En deze geheime dienst valt onder de jurisdictie van de Amerikaanse president dit plan is dan ook door de Amerikaan se president goedgekeurd. Op de vraag of hij nog steeds wil dat Eisenhower naar Rus land komt, antwoordde Chroes jtsjef: Wat moet ik hierop zeg gen? Ga in mijn schoenen staan en spreek voor mij- U moet goed begrijpen, dat wij, Russen, nooit half werk doen. Als wij spelen, spelen wij en als wij vechten, vechten wij goed. Hoe kan ik nu mijn volk vragen Eisenhower hartelijk te ontvangen? Men zal zeggen; Bent u niet goed snik? Wat is dat voor een dierbare gast, die een vliegtuig stuurt om ons te bespioneren? Men vroeg hem toen of hij vluchten van westelijke vliegtui gen naar Berlijn als agressieve daden zou beschouwen na de on dertekening van een vredesver drag met Oost-Duitsland. De Russische premier ant woordde: Na de ondertekening van het vredesverdrag, is de sta tus van Berlijn gewijzigd. De be zetting van West-Berlijn zal van een voorbije episode zijn. Do democratische republiek krijgt dan het volledige gezag over haar grondgebied en zal de toe gang tot West-Berlijn controle ren. Sommige zeggen dat de Westelijke mogendheden de toe gang tot West-Berlijn zullen for ceren. Ik wil u echter een ding duidelijk maken. Als iemand dit mocht proberen, zullen onze mi litaire eenheden, die in Oost- Duitsland zijp om de vrede te waarborgen, de Westelijke heet hoofden laten merken wat het resultaat hiervan is. Chroesjtsjef,wees er nog eens op hoe nauwkeurig berekend het schot wel waj waarmee het Ame rikaanse vliegtuig werd neerge haald. Onze' militairen hebben het toestel neergeschoten zonder het in brand te schieten. De pi- lQot leeft en de instrumenten zijn intact gebleven. Tenslotte verklaarde de Rus sische premier met nadruk dat de Russen alles zullen doen om de internationale toestand weer in normale banen te leiden. Wij zullen alles doen wat in ons ver mogen is om de goede betrek kingen met de V. S. te herstellen, mits de V. S. op hun beurt ook een ontspanning willen. Ik vraag u. mijne heren, niets te schrij ven wat de spanning groter zou kunnen maken. Een oorlog brengt niemand geluk. Op hetzelfde- tijdstip als vorig jaar werden gistermorgen als primeur aan de Broeker veiling de eerste vroege aardappelen van de koude grond aangevoerd. Het betrof hier een hoeveelheid van ongeveer 80 kilogram. De prijs was resp. als volgt: 1.10-/1,25 per kilogram voor de kleine en van 1,30—1,54 per kilogram voor de grote aardappelen. In Parijs is een internationale bende ontdekt die zich op het stelen van juwelen en auto's had toegelegd. De politie schat de waarde aan gestolen juwelen op drie a vierhonderdduizend gul den. Een van de gearresteerden deed zich voor als Belgisch afgevaar digde naar de Verenigde Naties. De organisatie had vertakkingen in België. Duitsland en de Ver enigde Staten. 3W De 16-.iarige Johanna Pelronel- la Wiihelmina van Groenendaal uit Venlo. die woensdag door de 24-,jarige K. G. W. M„ die zich als persfotograaf voordeed, is ontvoerd, is vermoord. De gister middag te 14.00 ur gearresteerde M. heeft 's avonds omstreeks 7 uur bekend het meisje om het leven te hebben gebracht. Daarbij noemde'hij een plaats in de bossen van Tegelen, waar hij het meisje zou hebben ge wurgd. Twee officieren van justi tie, mr. Uiterwall" en mi'. Ear- tels zijn met andere politie-auto- riteiten naar de opgegeven plaats vertrokken. Zoals bekend had de 24-jarige M. het meisje voorgespiegeld persfotograaf te zijn en van haar foto's te zullen nemen, die in verscheidene bladen geplaatst zouden worden. Het meisje had toestemming van haar ouders om voor de man als foto-model te poseren, maar toen zij laat in de avond van dinsdag nog niet naar huis was teruggekeerd, waar schuwde haar vader de politie. Later bleek dat de zgn. fotograaf ontsnapt was uit een psychiatri sche inrichting te Heiloo. Het sinds dinsdagavond ver miste meisje Joke van Groenen daal, de oudste uit een gezin van zeven kinderen, uit Venlo, blijkt die avond omstreeks acht uur te zijn vermoord in een met berken en struikgewas begroeid gebied, behorend tot het natuurreser vaat ,,De snelle sprong" onder de gemeente Tegelen. De plaats van het misdrijf is ongeveer een km van de Duitse grens gelegen. De verdachte, de 24-jarige K. M., heeft na een ver hoor van ongeveer twee uur een volledige bekentenis tegenover de Venlose politie afgelegd. Hier bij is komen vast te staan, dat M. met nog een tweede verpleeg de uit de psychiatrische inrich ting te Heilo op 5 mei is ont snapt. Gezamenlijk zijn ze in zuidelij ke richting getrokken, waarbij ze onderweg diverse kleine in braken hebben gepleegd, o.a. in Rotterdam en in Breda. Voorts hebben ze 350 gestolen bij de Vier (loden, dertien vermisten en meer dan zesduizend daklo zen, dat is de droeve balans van de ernstigste overstroming sinds 70 jaar, welke Hong Kong heb ben getroffen. De overstromin gen zgn het gevolg van uitzon derlijke zware regen val. In Frankrijk blijft de werkge legenheid goed. Het aantal ge steunde werklozen is er zelfs kleiner geworden en gedaald van 43.700 op 1 april j.l. tot 40.500 op 1 mei. Dit zijn de hoofdfeiten van de uiteenzetting van de Franse minister van Arbeid in de Franse ministerraad. Als enige zwarte' plek op het gebied van sociale conflicten noemde de minister de inciden ten. die onlangs voorkwamen in de fabriek Sambre et Meuse te Saint Brieuc in Bretagne, waar de directie zich tot de politie moest wenden. outekaart had De piloot van het Amerikaanse vliegtuig, dat boven Rusland werd neergehaald, Powers, is aangeklaagd ingevolge een ar tikel van het Russische wetboek van strafrecht dat handelt over de „misdadige verantwoordelijk heid voor misdaden, die tegen de staat zijn gericht", zo meldt Tass. Volgens het Russische pers agentschap zegt de aanklacht, dat Powers „als piloot in dienst van de Amerikaanse inlichtin gendienst op 1 mei 1960. komend uit Pakistan, in een speciaal uit gerust vliegtuig, de Russische grens schond om strategische in lichtingen te verkrijgen en dat hij door middel van de appa ratuur waarover hij beschikte verscheidene Russische distric ten, waaronder industriële on militaire doelen, fotografeerde en ander spionagemateriaal ver zamelde". Tass meldt dat Powers op Ce vraag of hij wist dat hij schul dig was, antwoordde„Ik erken dat ik schuldig ben aan het vlie gen boven Russisch grondgebied mijn routekaart bad aange geven'.' Verder verklaarde hij, dat hij de aanklacht zoals die geformu leerd was, begreep en dat hij dor middel van een tolk kennis had genomen van artikel „twee" (van het wetboek van straf recht). Hij voegde eraan toe, dat de inhoud van dit artikel „hem was uitgelegd en dat dit hem duidelijk was". Francis Powers heeft zijn ge tuigenis ondertekend. Naar aanleiding van de berich ten, dat P. T. T. de uitzendingen van de „Veronica" gestoord zou hebben, herhaalt P. T. T. cate gorisch haar uitspraak, dat zij geen stoorzenders in bedrijf heeft. Aldus deelt de P. T.T. mede. Naar P. T. T. heeft kunnen vaststellen, wordt de storing veroorzaakt door de rechtmatige en boven de punten die men op gebruiker van de golflengte. te Waalwijk woonachtige ouders van de andere jongeman. Deze heeft verder met dit misdrijf niets uit te staan. M. vond zijn kameraad te onervaren en is al leen verder gegaan. Hij is in Hilvarenbeek terecht gekomen, waar hij buiten en in een hotel foto's heeft genomen, onder wel ke ook een van zichzelf in een spiegel. Met bus en trein is M. naar Venlo gereisd, waar hij maandag aankwam en de gemaakte foto s liet ontwikkelen. Nadat hij een hotelkamer had gehuurd, is hij een snackbar gaan bezoeken, waar hij met verscheidene jonge lui contact maakte. In eèn ge sprek met een serveuse verklaar de hij een fotomodel te zoeken voor publikaties in tijdschriften. De serveuse meende wel een ge schikte kandidate te kennen. Zij belde naar het huis van de familie Van Groenendaal. Dins dag is M. met het meisje in con tact gekomen in hotel „De boven ste Molen". Hier en ook in de omgeving heeft hij foto's van haar gemaakt. Vermoedelijk on der voorwendsel dat hij ook in de vrije natuur opnamen van haar wilde maken, heeft hij haar naar het eenzaam gelegen terrein aan „De snelle sprong" gelokt, waar hij zijn misdaad heeft gepleegd. Hij wurgde haar met een sjaai, die hij kort tevoren in Venlo had gekocht. Na het lijk slechts ge brekkig te hebben verstopt is M. naar Tegelen gegaan. Hier ver dween hij echter weer snel, om dat hij vroeger in Tegelen heeft gewoond en ook daar gewerkt heeft. Via het pontveer in Steijl is hij de Maas overgestoken naar Baarlo, waar hij een lunchroom en een café heeft bezocht. In een schuur heeft hij geprobeerd een auto te stelen, maar het contact sleuteltje was er niet, zodat deze poging mislukte. M. heeft vervol gens een oude damesfiets gesto len, waarmee hij naar Kessel reed. Daar wist hij een betere fiets te bemachtigen. Hiermee reed hij naar Weert, na vermoe delijk onderweg in Haelen nog een in braak te hebben gepleegd. Na de fiets op het station te heb ben gestald, is M. met de trein naar Heerlen vertrokken. De nacht heeft hij in Eijgeishoven doorgebracht, vanwaar hij gister morgen in Maastricht arriveerde. Hier bestelde hij een hotelkamer. De eigenares van het hotel, die de publikaties en de foto van M. in de pers had gezien, kreeg arg waan, ofschoon M. zich wel van zijn snor had ontdaan. Zij waar schuwde de politie. De man had zich inmiddels in zijn kamer op gesloten en hield de deur aanvan kelijk op slot. Toen hem gezegd werd. dat zijn ontbijt gereed was, ontsloot hij de deur, waarna de politie hem kon inrekenen. Na aanvankelijk ontkend te hebben viel M. door de mand toen de bewijzen zich tegen hem opstapelden. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft M. ook nog 30 gestolen. In Heerlen heeft hij te voren enkele café's bezocht en daar gevraagd om de nieuwsbe richten aan te zetten. Hij gaf zich uit voor journalist en zei verzot te zijn op primeurs. Hier legde hij ook de zeer belastende verklaring af, dat hij een pri meur kon leveren omtrent een meisje, dat met een sjaal was vermoord. Bij het verhoor ver klaarde hij aanvankelijk, dat dit op de moordzaak „Blonde Dolly" sloeg. De sjaal, waarmee M. het misdrijf heeft gepleegd, is latei- in Tegelen gevonden. Daar had iemand ook reeds zijn fototoestel opgeraapt, dat hij had wegge worpen. M. was, ter beschikking van de regering, in Heilo geplaatst. Hij heeft een zeer aanzienlijk straf blad. waarop '"liter nog geen zedendelict voorkwam. Onder an dere is hij te Nice, Frankrijk, ook tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Bij zijn bekentenis verklaarde M. tot zijn daad te zijn gekomen, omdat het meisje begon te roe pen. Hij had haar toen tot zwij gen willen brengen. Persconferentie van Eisenhower Een beeld van de persconferen tie,* welke president Eisenhower woensdag in Washington heeft gegeven. De president verklaar de o.m. dat hij, zoals reeds afge sproken, na de topconferentie naar Moskou zal gaan. Rechts op (le foto James Hagertf), de staatssecretaris van de presi dent. (Adv.) Gaten in de muren? i van Ceta-Bever (Adv.) IVOROL tandpasta geeft behoud van een gaaf gebit Op 20 mei 1960 sluit de in leveringstermijn voor de zilveren dubbeltjes, die met ingang van 19 januari 1960 buiten omloop werden gesteld. Op laatstge noemde datum waren naar schat ting nog voor 4 miljoen van deze muntstukken in circulatie. Tot eind april is nog voor on geveer 2H miljoen aan zilve ren dubbeltjes ingewisseld. Er zal zich nu dus voor een bedrag van circa 1,5 miljoen aan zil veren dubbeltjes, dat is 15 mil joen muntstukken, nog in han den van het publiek bevinden. Dit relatief grote bedrag doet vermoeden, dat een belangrijk deel van het publiek nog geen gebruik heeft gemaakt van de inwisselingsmogelijkheid, die nog slechts korte tijd openstaat, aldus een mededeling van het ministe rie van Financiën. Om echter te voorkomen, dat waardeloos geworden muntjes later worden gevonden, verdient het aanbeveling kasten, laden en oude spaarpotten nog eens goed te onderzoeken en de oude zil veren dubbeltjes (er zijn 6 mo dellen, die onderling van beelde naar verschillen) vóór 20 mei bij de postkantoren, bij- en hulpkan toren der posterijen en poststa- bij zijn grootvader in Kerkrade tions in te wisselen. Donderdagavond is in de Parij- se voorstad Suresnes prins Ali Clian bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. De auto, die hij bestuurde, een grijze „Lancia", geraakte in botsing met een „Simca Aronde", die uit tegengestelde richting kwam. De prins was op slag dood. De naast de prins zittende man nequin Bettina liep een verwon ding aan het voorhoofd op. De chauffeur van de prins, die achter in de wagen was gezeten, zou licht gewond zijn, evenals de bestuurder van de „Simca". (Adv.) MINDER WIND Tussen een hogedrukgebied voor de Noorse kust en een lage drukgebied boven de Golf van Biscaje voerden matige tot krachtige oostenwinden gisteren nog droge lucht aan, waarin aanvankelijk zonnige perioden overheersten. Een over Frank rijk naar het noorden bewegen de randstoring deed echter de bewolking in de namiddag toe nemen, en in het begin van de avond veroorzaakte deze storing op vele plaatsen in het zuiden van ons land regen- of onweers buien, die op enige plaatsen regen van betekenis brachten. Voor vandaag verwachten wc, dat de storing een groot deel van ons land gepasseerd zal zijn. Bij overwegend matige winden uit richtingen tussen zuid en oost wordt dan iets minder droge lucht aangevoerd, waarin meer bewolking zal voorkomen dan de laatste dagen het geval is ge weest. In de temperaturen komt echter niet veel verandering. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Minder wind Vrij zonnig en slechts hier en daar een bui. Overwegend matige wind, in hoofdzaak tussen oost en zuid. Weinig verandering in temperatuur. VRIJDAG 13 MEI v.m. n.m. Breskens 2.59 3.31 Terneuzen 3.34 4.06 Hansweert 4.14 4.46 Walsoorden 4.24 4.56 ZON op onder op Mei 13 4.50 20.24 23.00 14 4.48 20.25 23.56 15 4.46 20.27 16 4.45 20.28 17 4.43 20.30 MAAN onder 6.58 7.57 9.04 0.43 10.16 1.21 11.29 4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1