9 Up- en downs van de Sande 'vuld LES van generaal De Gaulle IjtMMlwill Belgisch prinsje geboren Roland Peugeot heeft de losprijs betaald WEEROVERZICHT TERNEUZEN ZON- ei MAANSTANDEN HOOGWATER 3SEMARIE Vrijdag 15 april 1%0 .oxy is ssmaak zuiver ïot vao ml in het icrkoe- is nu ft 600» snisiw. ONDAC 17 ArRIL lur chnicolor superpro- GIANNA MARIA N in het machtige ichten van HERCU- sterkste avonturier, de verschrikkelijke iwelijke draak, zijn verwinnelijke HER- racht van een god, eerste keer op het oze avonturen aller Toegang 14 jaar. 'ENSDAG 20 APRIL ïur t besproken films iren: TEE VAN EYK ind in opschudding ;je Rosemaric Nitri- Juitse „Wirtschafts- ichtc zeden, welke ;ing in het na-oor- nde en realistische se liefde. Dit is de ds besproken film g geen toestemming ndat zij U de waar- oze openhartigheid. »ang boven 18 jaar. erbijsterende wijze anden in het Duitse men in de Neder- de verdachte in de adviseur geweest nde opzienbarende TANKS". 18 jaar. RCT'LES" 14 jaar. IT BOVIE" 14 jaar. RIE" 18 jaar. dagmitldag 18 april stelling: VAN DIK TROM" Ftmkering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 381-50 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJ ZATERDAG 16 APRIL I960 16e Jaargang Nr 4962 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. OBERLAENDER WEG Vrijdag j.l. is de Franse president De Gaulle terug gekeerd in Parijs na*een uiterst hartelijke ontvangst in Londen. Hij heeft er zeker prettige dagen gehad, want hij kon er na zeventien jaar van afwezigheid zijn oude hoofdkwartier weer eens opzoeken, waar voor deze gelegenheid de oude vlag van het Vrije Frankrijk hing voorzien van het kruis van Lotharingen. Bovendien werd de Franse president er op allerlei wijzen herinnerd aan het bondgenootschap tijdens de oorlog. Hij heeft wel veel strubbelingen gehad met Churchill, doch ditmaal was het onderhoud dat zij hadden zonnig. En de grote menigten hebben hartelijk gejuicht. In het parlement heeft De Gaulle veel gezegd dat ook de Britten dierbaar was. Hij ge waagde van de onverbrekelijke alliamie. van de moed der Brit ten i ijdens de oorlog en hij prees MacMillan omdat deze door zijn tocht naar de Sowjet-Unie het eerst de weg had bewandeld van het onmiddellijke verkeer tussen regeringsleiders. Inzake de Sow- jet-1 nie drukte hij zich zect ge matigd uit: men moest een vorm van samenleven vinden tussen de Westelijke regiems, waarin de idee der vrijheid overheerste, en de Oostelijke waarin men aller eerst op doelmatigheid het oog bad gericht. Men kon vermoeden, dat. De Gaulle het aan C-hroesjt- s.jef niet zo kwalijk neemt, dat deze een dictator is, want men weet dat de Franse president niet ovei loopt van bewondering voor de parlementaire democratie. Er blijven natuurlijk nog aller lei problemen in de Westelijke wereld, zoals die inzake het sta ken van kernproeven en de ver deeldheid in twee economische blokken, waarvan juist Engeland en Frankrijk de twee uiteen lopende leiders zijn. Maar geluk kig weiden de meningsverschil len op de achtergrond gedreven door de hartelijkheid van de oude „entente". Ontwapening Wat de ontwapening aangaat kwam men intussen niet veel verder. De Gaulle zei nog eens, dat de Fransen recht hadden op eigen kernwapens, zolang de anderen die niet afschaffen. En daar is weinig kans op, want deze „stokken achter de deur' blijven aanwezig, eerder dan de klassieke legers, totdat er een wereldvrede is gewaarborgd, waarin niemand meer een ander vreest. En daar zijn wij nog ver van verwijderd. Sinds eind oktober zijn er geen proeven met kernprojectielen meer genomen, behalve door de Fransen. Maar de Amerikanen willen in elk geval ook nog on dergrondse explosies doen plaats vinden. In de eerste plaats wil len zij weten of die kunnen wor den geregistreerd en kunnen worden onderscheiden van aard bevingen, voordat zij een verbod willen aanvaarden. Zulk een to tale afschaffing zou immers slechts te verwerkelijken zijn, als er doeltreffende controle zou zijn op de naleving ervan. Voorts meent men. dat ondergrondse proeven nuttig zijn voor vreed zame doeleinden, zoals bij het maken van kunslmeren, het ver anderen van de samenstellin der materie enz. De Russen zouden moeten in stemmen met zulke proeven on der gezamenlijke controle. Maar daar niemand denkt aan afschaf fing van de bestaande voorraden van afschrikwekkende wapen zullen de Fransen die toch ook willen aanleggen en voorlopig zij het niet deze zomer nog wel willen experimenteren. Economische blokvorming Wat de economische blokvor ming aangaat, beslaan er zo men weet een Klein-Europese ge meenschap op het vasteland en een vrijhandelsassociatie waar van Engeland de leiding heeft. De voorzitter van de uitvoerende commissie der gemeenschap, Ilallstein, wilde nu de totstand koming daarvan versnellen. Dan zou natuurlijk een compromis tussen de twee nog weer veel moeilijker zijn. Doch dat gevaar is verschoven. De Amerikanen die altijd de Europese gemeenschap hebben gesteund (van Fransen. Duitsers, Italianen en Benelux) hebben nu toch blijkbaar druk uitgeoefend op die E. E. G. om nogmaals te praten met de Britten en niet overijld de klove te verbreden. In Bonn heeft de minister van Eco nomie, Erhard, zich verzet tegen zulk een verhaasting der proce- dure, omdat hij in het algemeen tegen afsluiting en ommuring van het kleine Europa is. Alles wordt nu nog eens nader bestudeerd. Vandaar dat De Gaulle in Londen op dit punt de Britten enigszins kon gerust stellen. Franse problemen Eenmaal thuis in Parijs moet voor De Gaulle de feeststemming wel zijn geweken. Hij werd er midden in de moeilijkheden ge worpen. De boeren demonstreerden bij tienduizenden in tal van steden op de dag voordat de president terugkeerde en zij eisten schade loosstelling voor de droge zomer. De regering heeft wel gelden beschikbaar gesteld voor herver kaveling, kredieten voor mecha nisering. betere scholing en voorlichting, maar niet voor on middellijke schadevergoeding voor een droge zomer. Bovendien willen de boeren prijsgaranties, die de regering weigert. Zij heeft in het najaar veel levensmidde len uit het buitenland ingevoerd (met name groenten, melk en boter) om de hoge arijzen te be teugelen. Van zulke methoden van prijsverlaging, als de pro- duktic in Frankrijk zelf geringer is. willen de boeren in de toe komst niets meer weten. Dit conflict is nog geenszins bijge legd. als er- heeft. de Oder-Neisse-lijn oostgrens voor de Duitsers kend. In West-Duitsland zal men nu ook nog eens de rechters aan een kritische studie onderwer pen: velen hebben als gewezen nazies niet zo'n beste staat van dienst. Het onderzoek kan de democratie ten goede komen. Dr. A. C. (Nadruk verboden.) (Advertentie) Advertentie BINNENVERINGBED SCHUIMRUBBERBtO BOTSING TUSSEN TWEE STRAALJAGERS IN BELGIE Beide vliegers wisten zich te redden met de schietstoel Een „Hunter" straaljager van de Belgische luchtmacht is giste ren bij tie Franse grens op 12.900 meter hoogte in botsing ge komen met een Frans toestel van het type „Super Mystere". De beide vliegers konden hun toestel met de schietstoel verlaten en zijn veilig geland. Het Belgische toestel stortte op Belgisch en het Franse op Frans grondgebied neet. Algerije Ook Algerije, waar de laatste maanden niet veel over werd ge sproken. is weer in het nieuws gekomen. Het gaat er voor de Franse troepen nog steeds niet best. Ter voorbereiding van een voorjaarsoffensief blijken de mohammedaanse rebellen hun soldaten weer in ruimere mate in het veld te brengen (ten dele worden zij in Tunesië opgeleid) en het Franse leger denkt aan een groot offensief om de natio nalisten voor te zijn. Van be rechting der Europese muiters van januari (die De Gaulle niet meer willen) hoort men niet veel. Hun verdedigers hebben nu beweerd dat premier Debré het eigenlijk met hen eens was. Debré was in Algiers en sprak daar met de generaals. Dezen hebben hem toen verklaard, dat zij niet op de Europese ontevre den barricaden-bouwers wilden schieten. Debré moet dit hebben gebillijkt. Hoe de advocaten dit weten? Zij zeggen dat er een ge heime bandopname is gemaakt van het gesprei; (door dc gene raais) en dat die opname het be wijs is. Als het waar is heersen er fraaie toestanden in Algerije. Oberlaender weg De Westduitse minister voor Vluchtelingenzaken Obei jander is nu toch voor onbepaalde tijd met vakantie, en hij zal wel niet meer terugkomen Er komen zoveel bedenkelijke dingen aan het licht over zijn nazistische verleden tijdens de oorlog (o.a. in Polen), dat de communisten hem niet zonder succes onder vuur nemen. En dit kan Aden auer niet hebben. Oberlander wekie ook de vluchtelingen op, alles te doen om de verloren gebieden terug te krijgen 'evenais trouwens minister Seebohm) en zijn „re vanche-geest'' zinde het Westen niet erg. De Gaulle bijvoorbeeld 101 kanonschoten en extra- rauio-uitzemangbfi neboen vrij- uag in Brussei ue geuoorve aan- genOiiaigu >an pluis i'üuippe Beopoiu joouis .uarie, ae Zuoii van prinses i aoia en prins oen, oroer van Koinng douih- v ijii. in een oïi icieie meueueung van net oeigisene noi is ge«rg.,, nat ue prinses van buik en naar zoon in goede gezonuneiu i er geren. De jonge prins woog oij zijn geboorte „jdv grain, uij is 'M cm <ang en neelt blauwe ogen en biond naar. Enkele minuten nadat het eer ste saiumscnot over biussel uau gedavera, veiscneen ue nauonaie viag op alle open nare gebouw en en veie wonmgen in de ueigi- scne noofcistaa. nen grote me nigte stroomde naar het park van Brussel, waar de Kanonniers met tussenpozen van tien secon den de lüo mm houwitsers af vuurden. Prins Philippe, na zijn vader tweede in de iijn van troonopvol gers, is genoemd naar zijn oucl- overgr.ooivader, de vader van Koning Albert. Zijn peetouders zijn ue moeder van pnnses Pao- ia, donna Kulio, en Koning beo- pold, die juist donderdag van een reis naar india in Brussel is teruggeKeerd. Ruim een uur na de geboorte arriveerden ai de eerste geluk wensen en bloemenmanden op net kasteel belvédère, de resi dentie van Aloert en Paoia. In de étalages van verscheidene winkels m de binnenstad wer den ïoto s van prinses Paoia ungesiaid. De Brusselse bloe menwinkels werden overstelpt met orders van diplomaten, re geringsvertegenwoordigers, or ganisaties en particulieren. Op de beroemde Grote Markt van Brussel, die in enkele minuten met een zee van viaggen was ge tooid, sloten talrijke buitenland se touristen, die de Paasdagen in de Belgische hoofdstad komen doorbrengen, zich bij de teest- vreugde van de samengestroom de Brusselaars aan. De jonge prins zal waarschijn lijk reeds heden voorlopig wor den gedoopt tijdens een intieme plechtigheid in het kasteel Bel védère, die door leden van de Belgische koninklijke familie en een aantal autoriteiten zal wor den bijgewoond. Dan zal ook de geboorteakte worden opgemaakt, die zal worden getekend door de vader, prins Albert, de Belgische minister van Justitie en de bur gemeester van Brussel, Coore- rnans, die ook zorg zal dragen voor het opnemen van de ge boorte in de registers van de burgelijke stand. De officiële doopplechtigheid zal waarschijn lijk over enkele maanden plaats hebben. Hoewel daarover geen officiële mededelingen zijn ver strekt, zal dit waarschijnlijk ge beuren in de St. Goedelekerk in Brussel, waar het huwelijk, van Albert en Paoia op 2 juli van het vorig jaar werd ingezegend. FELICITATIEREGISTER. Ter gelegenheid van de ge boorte van dc zoon van H.H. K.K. H.H. dc Prins'en de Prin ses van Luik zal op do Belgische ambassade in Den Haag een fe- licitatieregister ter tekening worden gelegd. DE BLIJDE GEBEURTENIS AAN HET BELGISCHE HOF. Terwijl uit alle delen van de wereld de gelukwensen op het Kasteel-Belvédère in Brussel blij ven binnenstromen wordt ook op de voorpagina van het Belgi sche staatsblad van vrijdag de geboorte van de zoon van prin ses Paoia en prins Albert aange kondigd. In een door de hofarts, proi. dr. Straetmans, onderteken de mededeling wordt gezegd, dat „de toestand van hare konink lijke hoogheid mevrouw de Prin ses van Luik en van de jonge Prins volkomen bevredigend is." In het staatsblad worden de voornamen van de prins ver meld als Philippe-Leopold-Louis- Marie. De Belgische minister-presi dent. Eyskens, heeft in een ra dioboodschap gezegd, dat de re gering zich natuurlijk met vreugde aansluit bij de warme en geestdriftige gelukwensen, die door het Belgische volk tot de Prins en Prinses van Luik worden gericht. „Wij zijn zijne koninklijke hoog heid prins Albert zeer dankbaar omdat hij ons uit het zonnige Italië de lieftallige prinses Paoia heeft gebracht, die alle harten heeft veroverd. Vandaag vervult zij ons met vreugde cn zij mag er van verzekerd zijn, dat gans het volk en de vele duizenden, die haar zo spontaan hebben toe gejuicht, met aandoening en diepe genegenheid deelnemen aan haar moedervreugde. Ik ben er van overtuigd, dat de Belgen een vrolijk Paasfeest zullen vie ren." Op de muren van de bevlagde hoofdstad zijn vrijdagmiddag aanplakbiljetten verschenen met de mededeling, dat het Brussel se gemeentebestuur namens de bevolking een gelukvvenstele- gram aan het prinselijk gezin heeft gezonden. De vierjarige Eric Peugeot, die begin deze week is ont voerd, is donderdag nacht huilend, maar in goede welstand door een voorbij ganger aangetroffen op het trottoir voor een bar aan de Avenue Raymond Poincaré in Parijs. Het kind is kort daarop door zijn vader opgehaald bij de politie van het bureau Chailot, die zich erover had ont fermd. De foto laat zien hoe een overgeluk kige Roland Peugeot zijn in een deken gewikkelde zoontje zijn huis binnen droeg. ZON MAAN op onder op onder April 10.10 17 5.40 19.40 1.09 18 5.38 19.42 2.00 11.17 19 5.36 19.44 2.42 12.28 20 5.33 19.46 3.18 13.40 21 5.31 19.47 3.49 14.52 22 5.29 19.49 4.16 16.02 (Advertentie) Tweede Paasdag Campingshow GOVERNOR-, JAMET- en D. S. U.-TENTEN Ruime keuze - Rustige sfeer in onze nieuw gebouwde showroom Gratis toegang J. G. ME IJ ER ZOON NOORDSTKAAT 25-27 AXEL GEOPEND IEDERE DAG VAN 10—18 UUR Catalogus verstrekken wij gaarne gratis op aanvraag. TELEFOON 795 De vader van Eric Peugeot, Roland, heeft gisterochtend mee gedeeld dat hij de ontvoerders van zijn vierjarig zoontje een losprijs heeft betaald. De om vang van het bedrag is niet be kend. Er was 400.000 gulden geëist. De vader deelde mee dat hij de aanwijzingen van de ontvoer ders „nauwgezet heeft opge volgd" om zijn zoontje terug te krijgen. „Ik kon niet anders dan ze vertrouwen. Ze hadden me ge vraagd de losprijs donderdag middag naar een plaats te bren gen die door hen was aange wezen. Dat heb ik gedaan. Toen moest ik maar afwachten. Wach ten op Erics terugkeer. De laat ste uren bij de telefoon waren de ergste", aldus Roland Peu geot. Aanvankelijk eisten de ont voerders de losprijs in bankbil jetten maar, volgens onbevestig de berichten, zouden zij later goudstukken hebben geëist. Eric heeft gezegd dat hij de mannen die hem ontvoerden, niet kende. „Ze zijn niet ver met me weggegaan. Het was dicht in de buurt ergens beneden. Er was 'n televisietoestel. Ze hebben me geen pijn gedaan". De politie heeft later meege deeld dat Erie vrijdagochtend te vijf minuten voor één door een voorbijganger huilend op het trottoir buiten de bar werd aangetroffen. De voorbijgan ger nam hem bij de hand en ging met hem de bar binnen, waar hij onmiddellijk door de eigenaar, die voor alle zeker heid eerst nog even de foto in zijn krant raadpleegde, werd herkend. Toen men hem vroeg, hoe hij heette, antwoordde hij: „Eric Peugeot". De jongen vertelde daarop hoe hij door twee mannen in een auto op het trottoir voor de bar werd gezet. Toen hem werd gevraagd of hij goed was behandeld, knikte hij. Onmiddellijk nadat de ontvoer de jongen was gevonden, werd dooi- de politie voor geheel Parijs de toestand van groot alarm af gekondigd. In vele delen van de stad werden wegversperringen opgericht, met liet (loet op deze wijze de auto met de ontvoer ders lot stoppen te dwingen. De Franse politie heeft na„de thuiskomst van Eric Reugeot gezegd dat het zoeken naar de genen die het vierjarig jongetje hebben ontvoerd, nu pas goed gaat beginnen. Zolang Eric nog niet terug was, ging de politie uiterst omzichtig te werk omdat zij vreesde dat door haar ingrij pen de veiligheid van. 't jongetje in gevaar zou worden gebracht. Volgens onbevestigde berich ten zouden de Peugeots donder dag een tweede boodschap van de ontvoerders hebben ontvan gen. Na ontvangst ervan zou de vader, Roland Peugeot, zijn rit naar onbekende bestemming heb- ben gemaakt vanwaar hij na anderhalf uur terugkeerde. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat de Franse politie heel veel werk van deze zaak maakt omdat als deze misdaad ongestraft blijft, het gevaar be staat dat het aantal ontvoeringen in Frankrijk zal toenemen, „zo als in zekere andere landen". Gistermorgen onmiddellijk na het bekend worden van de terug keer van Eric Peugeot bij zijn Auders heeft een groep jonge mensen uit Haarlem, die werken voor een nieuw „Ankerclubhuis" een boeket tulpen en narcissen naar mevrouw Peugeot, een kist je sigaren naar mijnheer Peu geot en een paar prentenboeken naar de kleine Eric gestuurd. Zij hebben er een brief met 300 handtekeningen bij gedaan om de familie te feliciteren met de behouden terugkeer van de klei ne jongen. De Franse radioprogramma's werden gistermiddag omstreeks half vier onderbroken voor de mededeling, dat de politie de ont voerders van de vierjarige Eric Peugeot had aangehouden. In het bericht werden de daders twee mannen en een vrouw van 22 jaar bij name genoemd. Tien minuten later werd de me dedeling echter ingetrokken. Het Franse persbureau AFP, dat het bericht in de wereld had gebracht, liet later weten, dat het het slachtoffer was gewor den van een foutieve inlichting. (Advertentie^ Doordat een rug van hoge luchtdruk vanuit het westen zijn invloed over Nederland uitbreid de, nam de wind bij ons verder af en werd de buiigheid vrijwel ge heel onderdrukt. Achter de rug bevond zich een storing, die over Ierland koers zette naar het oosten, met bij behorend regen- en bewolkings- gebied. Gisternamiddag bleek dat de stroming, waardoor genoemde storing werd gestuurd, zo zeer noordwestelijk bleef, dat zij vrij wel geheel ten zuiden van Neder land zal langs trekken. Zij wordt gevolgd door een krachtig po lair hogedrukgebied dat zich ach ter de storing over de Britse eilanden naar het oosten uit breidt. Dit zal bij ons tot gevolg heb ben, dat met naar noord tot noordoost ruimende winden koude en droge polaire lucht wordt aangevoerd, waarin boven komen, die ons land kunnen bin- de Noordzee wolkenvelden voor- nendrijven maar geen regen zul len veroorzaken. Het weer be houdt een koud karakter. ZONDAG 17 APRIL v.m. n. m. Breskens 5.36 6.00 Terneuzen 6.11 6.35 Hansweert 6.51 7.15 Walsoorden 7.01 7.25 MAANDAG 18 APRIL v.m. n.m. Breskens 6.31 7.01 Terneuzen 7.06 7.36 Hansweert 7.46 8.16 Walsoorden 7.56 8.26 DINSDAG 19 APRIL v.m. n.m. Breskens 7.46 8.20 Terneuzen 8.21 8.55 Hansweert 9.01 9.35 Waloorden 9.11 9.45

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1