)E REE U oier ooier! l Persconferentie van Chroesjtsjef W eeroverzicht Mobiele mannen v. Reicotexof Blue Star Reicotex i stijft U mooiev va Uw vitrages béter t: prachtig geplooid! tar te kijken. Daarom met Nova. tOSWIJKSTRAAT LSESTRAAT MAANDAG 4 APRIL 1960 16e Jaargang Nr 4951 PRINSES MARGRIET DOET BELIJDENIS. Blue Star t Radiotoren en T.V. gedemonstreerd VERHOGING MELKPRIJS SUIKER 1 CENT GOEDKOPER. Onenigheid tussen Makarios en Kutchuk Kapel verrold in Zwitserland Koning van Cambodja overleden. BRITSE MINISTER UIT' BED GEHAALD ROCKEFELLER DUITSE DEPOTS IN FRANKRIJK? TELEFOONNET ZAL WORDEN VERDUBBELD salons sobèrt" WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN tl. 2284 - Terneuzm rw fi TEIT Terneuzcn VERTENTIE UIT t U In ome zaak terwijl al klinkt en U kunt deze ntvanpt U een geschenk- Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Sowjetrussische premier Chroesjtsjef heeft zaterdag op een persconferentie in het stad huis van Rambouillet, nabij Parijs, waar hij in het landhuis van president De Gaulle verblijft, verklaard dat de Sowjet-Unie en Frankrijk „veel van elkander kunnen leren". Op de conferentie, die door vele Franse en buitenlandse jour nalisten werd bijgewoond, zei de Russische premier ook dat het geen kwaad kon de wederzijds verkregen kennis uit te wisselen. „Hier zijn wij weer vrienden, en" ik moet zeggen dat ik in de algelopen elf dagen veel over Frankrijk heb geleerd en dat ik hier heel gelukkig mee ben. Ik heb met president generaal De Gaulle over uiteenlopende on derwerpen een geheel openhar tig gesprek gehad en ik geloof dat ons overleg geslaagd kan worden genoemd. Het gebruikelije communiqué is opgesteld en ik geloof niet, dat ik daar iets aan toe te voegen heb. Wij zijn geheel voldaan. Het was ons niet mogelijk alle vraagstukken op te lossen, doch wij maakten zeer goede vorderin gen. Chroesjtsjef deelde mede dat president De Gaulle een uitnodi ging had aanvaard om de Sow- jet-Ünie te bezoeken. Over het tijdstip zal later over leg worden gepleegd. In antwoord op de vraag, of hij optimistisch gestemd was ten aanzien van de komende topconferentie tussen oost en west, antwoordde Chroesjtsjef: „Natuurlijk ben ik optimistisch en dat is ook de wijze waarop ik altijd naar een topconferentie heb uitgezien. Ik weet, met wie ik ga beraadslagen en ik weet ook dat zij er, evenals ik, van overtuigd zijn dat wij alles in het wei k moeten stellen om de inter nationale toestand te verbeteren en voor de vrede te werken". Chroesjtsjef werd ook de vraag gesteld of de Sowjet-Unie, die heeft voorgesteld dat West- Berlijn een vrije stad zal worden, bereid is bij aanvaarding van dat voorstel te waarborgen dat de stad zich dan vrij zal kunnen ontwikkelen, en zonder inmen ging door de communistische Oosteuropese staten. Chroesjtsjef beantwoordde de ze vraag bevestigend. Hij zei dat de Sowjet-Unie te allen tijde be reid is dergelijke waarborgen te verstrekken en hij voegde hier aan toe, dat z.i. de Verenigde Naties hiervoor tot op zekere hoogte zouden moeten worden ingeschakeld. In antwoord op de vraag wat gedaan kan worden om misluk king van een topconferentie te voorkomen zei de Russische pre mier dat in de eerste plaats de grote mogendheden bereid moe ten zijn tot overeenstemming over ontwapening te komen; an- ders zal de wereldvrede in ge vaar komen. De volkeren moe ten echter niet met gevouwen handen zitten wachten. Zij kun nen invloed op hun regeringen oefenen om deze ertoe te bren gen de vereiste maatregelen te nemen om het zoeken van een oplossing van dit vraagstuk te doen slagen. Chroesjtsjef antwoordde op een vraag over de gevolgen van een eventueel verdrag tussen de Sowjet-Unie en Oost-Duitsland,' dat indien de leiders van de lan den die samen met de Sowjet- Unie tegen het nationaalsocialis- tische Duitsland hebben gestre den, geen overeenstemming over een vredesverdrag met Duitsland wensen en er geen andere weg is, de Sowjet-Unie en andere lan den die tegen Duitsland streden, een afzonderlijk verdrag zullen tekenen. Op grond van zo'n af zonderlijk verdrag zal geheel Oost-Duitsland volledig soeve rein zijn en zullen alle bezettings rechten van nul en gener waarde zijn. Over de Franse atoombom zei de premier dat de Sowjet-Unie op de eerste Franse atoomproef heeft gereageerd en dat zij bij haar oordeel blijft. Hij zei ver dere ontploffingen te betreuren. Hij sprak zijn spijt erover uit dat er nog geen overeenkomst is bereikt over een verbod van dergelijke proeven. Als er wel een dergelijk akkoord zou be staan, zou het voor Frankrijk veel moeilijker zijn toch proeven te nemen. Hij zei te geloven dat er wel een dergelijk akkoord zal komen en dat Frankrijk zich er bij zal aansluiten. Verder zei Chroesjtsjef een ge- sprek met de Westduitse bonds kanselier, Adenauer, niet als on mogelijk te beschouwen. Een dergelijk gesprek zal nuttig zijn. Er zijn meningsverschillen met Adenauer maar deze kwesties moeten niet door oorlog worden geregeld. De Sowjet-premier zei Adenauer dan te zullen aanto nen hoe slecht de politiek van zijn regering tot herbewapening van de Duitse strijdkrachten is. De tijd van Duitse revanchisten is voorbij maar mochten zij toch tot actie overgaan dan zal een ramp voor Duitsland het gevolg zijn. Op de vraag over het voorstel van president Eisenhower en de Britse minister-president, Mac- millan, tot een verbod voor kor te tijd voor kleine ondergrondse atoombomproeven zei de Russi sche minister-president dat hij de verklaring niet had gezien, maar als die luidde zoals hem was verteld, dan is hij er ver heugd over. De persconferentie heeft een uur en twintig minuten geduurd en er waren on ge- eer duizend journalisten aanwezig. De aanwezige journalisten von den dat Chroesjtsjef er ontspan nen uitzag en vriendelijk was. FRANS-RUSSISCH COMMUNIQUÉ Frankrijk en de Sowjet-Unie hebben blijkens een zaterdag avond na de besprekingen tussen president De Gaulle en premier Chroesjtsjef uitgegeven gemeen. schappelijK communiqué vastge steld, dat de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de twee landen in een geest van vriend schap en samenwerking evenals het scheppen van een Deter we derzijds cegrip zullen bijdragen tot vermindering van de interna tionale spanning en tot consoli dering van de vrede in Europa en in de wereld. De Gaulle en Chroesjtsjef zijn het erover eens dat de ontwape ning het belangrijkste en het dringendste prooleem van deze tijd is. Zij spreken de hoop uit dat de huidige tienmogendheden- besprekingen te Genève zullen leiden tot zekere punten van overeenstemming over een alge hele ontwapening o der doelma tig internationaal toezicht. Colgens het communiqué zijn De Gaulle en Chroesjtsjef het erover eens dat alle hangende in ternationale vraagstukken niet door gebruikmaking van geweld maar door vreedzame middelen langs de weg van onderhandelin- gen moeten worden opgelost. Bij hun overleg over net Duit se vraagstuk hebben de twee staatslieden hun standpunten volledig uiteengezet. Zij spraken onder meer over de kwestie van een vredesverdrag en de toe komst van Berlijn. De geleidelij ke regeling van deze kwesties zal van groot belang zijn voor de handhaving en de versterking van de vrede in Europa en in de wereld. Chroesjtsjef heeft generaal De Gaulle uitgenodigd een officieel bezoek aan de Sowjet-Unie te brengen. De Franse president heeft deze uitnodiging gaarne aanvaard, aldus het communi qué. De datum zal langs diplo matieke weg worden vastgesteld. De besprekingen gingen zowel over de huidige internationale vraagstukken in het licht van de aanstaande topconferentie als over de ontwikkeling van de be trekkingen tussen Frankrijk en de Sowjet-Unie. Volgens het communiqué zijn de twee staatslieden verheugd dat zij hun discussies op de aan staande topconferentie kunnen hervatten met de president van de Verenigde Staten en de minis ter-president van Groot-Brittan- nië. Zij spreken de hoop uit dat de topconferentie zal leiden tot een nieuwe vermindering van de internationale spanning. De Gaulle en Chroesjtsjef heb ben met voldoening vastgesteld dat in de laatste paar jaar de handel tussen Frankrijk en de Sowjet-Unie zich gunstig voor beide landen heeft ontwikkeld. Er is overeengekomen dat in 1960 deskundigen bijeen zullen komen ter bespreking van de goéderenruil in 1962, het laatste jaar san het lopende verdrag, en voor de drie daaropvolgende jaren, aldus het communiqué. CHROESJTSJEF IN MOSKOU De Russische premier heeft zondagmorgen te 10.25 uur de terugreis naar zijn land aan vaard, na een officieel bezoek van twaalf dagen aan Frankrijk. Chroesjtsjef en zijn vrouw werden uitgeleide gedaan door de Franse premier Michel De- bré op het vliegveld Orly, waar een kapel van de luchtmacht de 1 volksliederen speelde voordat de Russische leider in zijn toestel stapte, dezelfde Iljoesjin 18 die hem op 23 maart uit Moskou naar Parijs had gebracht. Vóór zijn vertrek zei Chroesj- sjef tevreden te zijn met de re sultaten van zijn bezoek aan Frankrijk. Hij sprak de hoop uit, dat heente en duurzame vriend schappelijke betrekkingen tussen Frankrijk en de Sowjet-Unie zul len bestaan, opdat de vrede en de veiligheid in Europa gewaar borgd zijn. De Russiscne premier legcie er nogmaals de nadruk op dat het onmogelijk is ineens alle vraagstukken op te lossen, die na het einde van de oorlog zijn gerezen. Het was nodig ten min ste een betere verstandhouding tot stand te brengen. Premier Debré verklaarde, dat een sterke wil nodig is om tot ontspanning te komen. Hij bracht hulde aan Chroesjtsjef omdat hij getoond had ontspan ning te willen. De vrede is niet het werk van één dag, maar het resultaat van langdurige arbeid en van voortdurende vasthou dendheid, aldus Debré. lerwijl Chroesjtsjef zijn af scheidstoespraak hield, bracht een bediende van Orly een pakje voor hem met gewijde medailles van een inwoonster van Lour- des. Nadat de volksliederen van bei de landen waren gespeeld, kreeg mevr. Chroesjtsjef bloemen aan geboden door vier meisjes en een jongetje. Mevr. Chroesjtef om helsde de kinderen. Een menig te van naar schatting duizend mensen, gewapend met vlagge tjes, juichte 't echtpaar Chroesjt sjef toe. Om half drie gistermiddag lahdde het toestel met Chroesjt sjef en de zijnen op het vliegveld van Moskou. De vlucht van Pa rijs naar Moskou duurde 4 uur en 10 minuten. Radio-Moskou meldde dat het vliegveld niet groot genoeg was om plaats te bieden aan de mas- H. K. H. Prinses Mhrgriet zal eerste Pinksterdag in de Neder lands Hervormde kerk te Soest openbare belijdenis des geloofs doen en ais lidmaat van de Ne derlands Hervormde Gemeente worden bevestigd. De Prinses heeft dit jaar de belijdeniscate chisatie gevolgd bij ds D. M. Ja- link, die haar ook zal bevestigen. Pejeha-stoflen voor maatwerk naar uw hart I VRAAG UW KLEERMAKER In overeenstemming met de medio 1959 genomen beslissing tot afschaffing van de nog reste rende consumentensubsidie op melk, heeft de regering goedge keurd, dat in het gehele land de prijzen van melk, karnemelk (beide los en in flessen) en melk- produkten met ingang van 3 april met ten hoogste 2 cent per liter zullen worden verhoogd. De minister van Landbouw en Visserij heeft de'prijs van suiker af fabriek met ingang van 4 april I960 verlaagd van 89 tot 88 per honderd kilogram. Dit blijkt uit een beschikking, gepu bliceerd in eer aterdag uitge geven buitengewone Staatscou rant. De prijsverlaging is het gevolg van het doorwerken van de lage re suikergarantieprijs voor de verbouwers van suikerbieten van de oogst 1959. Hieruit volgt, al dus het ministerie van Land bouw en Visserij mede, dat de verbruikersprijs voor suiker met 1 cent per kilogram kan worden verlaagd. sa mensen die Chroesjtsjef wil dé verwelkomen. De Russische premier sprak enkele minuten met regerings en partijfunctiona rissen, maar hield geen rede. Hij nam daarop plaats in de auto die hem naar zijn woning bracht. BOODSCHAP VOOR PREMIER DE QUAY Chroesjtsjef heeft minister president prof dr J. E. de Quay een boodschap gezonden toen hij, o pweg van Parijs naar Moskou, over Nederland vloog. De boodschap luidt: „Ik zend U, premier De Quay, en het Ne derlandse volk mijn hartelijke groeten en beste wensen. Nikita Chroesjtsjef". Het Nederlandse postmuseum in Den Haag heeft een nieuw automatisch demonstratie- systeem gereed met als onder werp de radiotoren en de televi sie, waardoor het mogelijk is ge maakt in nog geen kwartier tijds een duidelijk overzicht te ver krijgen van de werking van het Nederlands televisienet met in begrip van reportage- en Eurovi sie-uitzendingen. De foto toont ir. J. M. Ver loop, die betrokken is geweest bij het ontwerpen van het systeem, tijdens een uitleg dat hij voor be langstellenden gaf. De aan wijlen koningin Astrid van België gewijdde kapél te Lu- zern in Zwitserland, welke is ge bouwd op de plaats, waar de ko ningin in 1935 met haar auto do delijk is verongelukt, is dezer da gen verrold en aan de overzijde van de weg neergezet teneinde het lawaai van liet steeds druk ker wordende verkeer enigszins te ontwijken. De foto toont de 140 ton we gende kapél onderweg op stalen rollen. Koning Norodom Soeramarit van Cambodja is zondagochtend vroeg overleden. De koning, die 65 jaar was, ontsnapte op 31 aug. 1959 aan 'n bomaanslag op zijn leven. Koning Soeramarit volgde zijn zoon, ko ning Sihanoek, op, die in 1955 afstand deed van de troon van Cambodja om de leiding op zich te nemen van een democratische volksbeweging. Sihanoek werd daarna premier. De Britse minister van Lucht vaart, Duncan Sandys, is vrij dag vóór het ochtendkrieken uit bed gehaald door een groep schreeuwende manifestanten, die protesteerden tegen het ka baal van vliegtuigen die hun nachtrust verstoorden. De minister met zijden ka merjas over zijn blauwe pyama en blote voeten in rode muilen heeft twintig minuten op de stoep van zijn huis met de ma nifestanten gepraat om ze te kalmeren. Hij verzekerde dat hij alles in het werk zal stellen om het lawaai tot een mini mum te doen verminderen zon der dat het vliegveld daar als wereldluchthaven nadeel van zou ondervinden. Tot de on tevredenen, die hem de raad gaven 's nachts eens persoonlijk te komen luisteren naar het lawaai in de wijken rond het vliegveld, zei hij daar eens over te zullen denken. Dr Kutchuk, de leider der Turkse Cyprioten, heeft aarts bisschop Makarios ervan be schuldigd dat hij op Cyprus een volledige chaos, onrust en waar schijnlijk burgeroorlog teweeg dreigt te brengen. Hij stelde de eis dat Engeland, Griekenland en Turkije, die na- j leving der overeenkomsten van j Zürich en Londen hebben ge- j waarborgd, alles in het werk zul- len stellen om verbreking van deze verdragen te voorkomen. Hij deed ook een beroep op Grie kenland en Turkije om onver wijld troepen naar Cyprus te sturen, ter kalmering van de be volking. Kutehuks uitlatingen zijn een reactie op de (gemelde) verkla ring van Makarios dat hij een republiek wil uitroepen en de huidige onderhandelingen met Groot-Brittannië over Engelse militaire bases op Cyprus. Makarios is zaterdag wegge lopen uit een vergadering met de Britse onderminister van Kolo niën, Amery, en Cyprische lei ders. De besprekingen zijn zon der de aartsbisschop voortgezet. Een woordvoerder van dc Griekse regering heeft zaterdag avond te Athene gezegd dat Griekenland Makarios' plan tot het eenzijdig uitroepen van een Cyprische republiek voor het ge val geen overeenstemming wordt bereikt bij de huidige fcesprekin gen, niet zal steunen. Dr Kutchuk had op de bijeen- De gouverneur van de staat New York, Nelson Rockefeller, heeft verklaard dat hij „onder geen enkele omstandigheid kan didaat zal zijn voor het vice-pre- sidentschap'' van de Ver. Staten. Frankrijk is bereid de West duitse strijdkrachten opslag plaatsen, oefengebied en schiet- terreinen bij de Frans-Duitse grens te geven, zo meldt de „Frankfurter Allgemeine" uit Parijs. Frankrijk zou waar schijnlijk voorts twee lucht- 'oases voor opleidingsdoelein den ter beschikking stellen in gevolge een overeenkomst die het Franse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft opge steld en die volgens het blad binnen enkele weken zou wor den ondertekend. komst met de gouverneur, Ame ry en Makarios voorgesteld dat de oppervlakte van de Britse ba ses op Cyprus het voornaam ste struikelblok bij de onderhan delingen honderd vierkante mijl zou bedragen. Makarios liep toen weg omdat hij 80 vierkante mijl het maximum vindt. Enge land wenst meer dan 100 vier kante mijl. Dr Kutchuk zei later in een verklaring tegenover de pers het te betreuren dat hetgeen reeds was bereikt waardeloos werd ge maakt door onenigheid over en kele vierkante mijlen. De bases zijn niet onnódig of schadelijk en zullen economisch belangrijk zijn. Engeland had al aanzienlij ke concessies gedaan, aldus de verklaring. Het ondergrondse interdis- tricts-telefoonnet zal in de ko mende zes jaar worden aange vuld met een net van straalver bindingen van dezelfde omvang. Het kacelnet zelf zal bovendien nog worden uitgebreid. In het teielonie-st raai zendernet zullen vrijwel alle bestaande radio torens worden betrokken als mede enige nieuw te bouwen torens. Dit vertelde de directeur-gene raal van P.T.T. prof. ir. G. H. Bast vrijdag in het Postmuseum te Den Haag, voordat hij een welkend model van een radio- T.V.-toren met bijbehorend mi niatuur straalzendernet inwijdde. Prof. Bast deelde mede, dat de kabeltechniek voor de telefoon in technisch opzicht steeds voor uit gaat. In ons vlakke land met slappe bodem is het ge bruik van kabels "aantrekkelijk, helaas ook wel eens voor graaf machines. Een met rechtlijnige zeer korte golven werkend straalzendernet heeft, naast het voordeel van een duizendtal ge sprekken tegelijk verwerkend kanaal, het nadeel van enige gevoeligheid voor storingen van natuurkundige oorsprong. Ge zien echter de enorme toene ming van het telefoonverkeer lijkt het juist beide technieken naast elkaar te gaan gebruiken. Prof. Bast verwacht nog een veel grotere toeneming van het internationale telefoonverkeer door de groei van de E.E.G. Daarna stelde hij de automa tisch werkende model-toren, die mechanisch commentaai geeft en op een verlichte landkaart laat zien hoe het nationale en het Eurovisie-net werken, in ge bruik. Met behulp van vaste en bewegende lampjes konden de toescnouwers de weg van beeld en geluid volgen. De toren met antenne is 322 cm hoog. Op de portalen ervan zijn de parabolen opgesteld. In het apparaat zijn 700 lampjes, 137 relais, 675 contactpunten en 3500 meter draad verwerkt. De directeur van het Post museum de heer R- E. J. Weber bracht hulde aan ir. C. W. Schell en diens medewerkers voor de vernuftige constructie van de apparatuur, lijdens de eerste olficiële demonstratie waren de voorzitter van de No- zema prof. L. W. G. Scholten ainrnede enige leidende figuren van de N.T.S. en de P.T.q. aan wezig. bft «port» cocM norit 16 brovwtnjjfroat 9 {«muzen individuele haarverzorging nieuwste methodes met produc ten, die precies voor uw haar geschikt zijn. door onze buitenlandse contac ten, zijn wij volledig georiënteerd op de nieuwste haarmode: Iigne „duo", dezer dagen te parijs ge lanceerd. MINDER ZACHT. Tijdens het weekeinde bleven wij juist buiten het bereik van de invloed van Oceaandepressies. Een randstoring van een om vangrijk lagedrukgebied op cir ca 800 km ten westen van Ier land, trok met grote snelheid over Portugal, Spanje en de Golf van Biscaye in noordelijke richting. Zij bereikte zondag avond de Ierse Zee. Daar boven Scandinavië en Oost-Europa de luchtdruk hoog bleef, wakkerde in ons land de wind tot matig of krachtig aan uit zuidoost tot oost. Zeer droge lucht met relatieve voehtigheidheden van nauwelijks 25 procent stroomde hiermede uit Duitsland binnen. Daar de randstoring in hoofdzaak wat sluierbewolking in de hogere ni veaus veroorzaakte, had de zon nog voldoende kracht om voor een aanzienlijke verwarming te zorgen. Zondag werd vrijwel overal 18 tot 20 graden bereikt. Tegen de avond drong vanuit het zuidwesten een koufront van bovengenoemde storing tot over ons land door, maar het had toen vrijwel alle regenactiviteit verloren. Achter dit front stroomt min der zachte lucht binnen, die een enigszins onstabiele opbouw be zit. Hierdoor kunnen zich van daag enkele buien ontwikkelen, al zal de activiteit hiervan wor den onderdrukt door het dichter bij komen van een zwakke rug van hoge luchtdruk, die tevens voor opklaringen zal zorgen. De wind zal door deze ontwik kelingen in hoofdzaak zuidweste lijk zijn en daarbij lucht aanvoe ren, waarin de temperaturen minder hoog worden dan zondag. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van maandag ochtend tot maandagavond. Zuidwestelijke wind. Opklaringen, maar landin waarts ook hier en daar een bui. Matige zuidwestelijke wind. Vrij zacht, maar minder hoge tempe( raturen dan gisteren. DINSDAG 5 APRIL v.m. n.m. Breskens 8.09 8.44 Terneuzen 8.44 9.19 Hansweert 9.24 9.59 Walsoorden 9.34 10.09 ZON MAAN op onder op onder April 4 6.09 19.18 11.22 2.17 5 6.07 19.20 12.19 2.57 8 6.00 19.25 15.32 4.33 9 5.58 19.27 16.43 5.0C 10 5.55 19.29 17.57 5.26

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1