De onlusten in Zuid-Afrika VELPON Frituren zonder spatten! Premier Chroesjtsjef in Frankrijk aangekomen Amerikaanse ambassadeur in Kaapstad ontboden HEÏ WEER DONDERDAG 24 MAART 1960 16e Jaargang Nr 4942 EERSTE BLAD REACTIES O? DE GEBEURTENISSEN IN ZUID-AFRIKA ONDERZOEK IN ZUID-AFRIKA AFRIKANEN TE JOHANNESBURG VOOR DE RECHTER Zuidafrikaanse negers in Durban veroordeeld Ook christelijke werkgevers tekenen bouw C.A.O. REGERINGSCRISIS IN BOEI VIE Prinses Anne met haar broertje AMERIKAANSE SATELLIETLANCERING MISLUKT T elevisie-uitzending uitreiking kardinaalshoed aan mgr. dr. B. Alfrink De huwelijksreis van Prinses Margaret De opslag van militaire voorraden in Nederland en Duitsland Chroesjtsjef Nederland boven met de nieuwe dop WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Frankering bij abonnement: Terneuzen nirecteur-Hoofdredacteur 1. van do Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. VV. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De campagne van het Pan- Afrikaanse congres voor afschaf- fmg van het voor Zuidafrikaanse negers verplichte persoonsbewijs schijnt tot stilstand te zijn geko men, aldus is woensdag uit Jo hannesburg gemeld. Na de bloe dige onderdrukking van de beto ging van negers op maandag is het in Transvaal overal rustig. In de industriesteden Vereeni- ging en Vanderbijlpark werden desondanks sterke politia-eenhe- den en groepen blanke vrijwilli gers paraat gehouden om on middellijk te kunnen ingrijpen. De negerarbeiders zijn woens dagochtend in grote getale opge komen naar de fabrieken, maar toch ondervond de produktie nog hinder doordat velen niet op het werk verschenen. In de Kaapprovincie en in het bijzonder te Langa was de toe stand woensdag nog zeer ge spannen. De bisschop van Johannes burg, dr Reeves, heeft woensdag meegedeeld autoriteiten te heb ben gevraagd waarom een spe ciaal soort kogels tegen de ne gers is gebruikt die op de plaats waar zij het lichaam binnendrin gen een kleine wond veroorza ken, maar op de plaats waar zij weer uit het lichaam komen, een grote wond. Zoals gemeld, heeft bisschop Reeves orn een gerech telijk onderzoek naar de schiet partij in Sharpeville verzocht. Hij stelde de vraag nadat hij in een ziekenhuis gewonde negers had bezocht. De Zuidafrikaanse minister, dr Verwoerd, heeft woensdag meegedeeld dat het kabinet heeft besloten commissies samen te stellen voor een onderzoek naar de incidenten in Sharpeville en Langa on maandag. Het plaatsvervangend hoofd van de politie van Witwaters- rand, kolonel Lemmer, heeft woensdag met ambtenaren van het ministerie voor Naturellen- zaken een rondrit gemaakt door Sharpeville en andere Afrikaan se woonoorden in het gebied van Vereeniging en Vanderbijlpark. Met gebruikmaking van luidspre kerauto's verzekerden zij de ne gers die het werk willen hervat- schoten en 182 gewond. Dinsdag zijn vier gewonden overleden, zodat het aantal doden 71 is. In Langa heeft de politie dins dag weer van de vuurwapens gebruik gemaakt. Er vielen drie gewonden. Verder is het overal betrekkelijk rustig geweest. In Johannesburg, Kaapstad en Fretoria zijn dinsdag 150 negers politiebureaus binnengelopen zon der pas. Zij wilden gearresteerd worden. In Kaapstad is 60 tot 80 pro cent van de negers dinsdag niet aan het werk gegaan. Het schijnt dat men de stakingsactie wil voortzetten zolang het dragen van een pas verplicht is De bisschop van Johannesburg, Ambrose Reeves, heeft om een gerechtelijk onderzoek naar ae schietpartij in Sharpeville ge vraagd. „Het wordt tijd dat ieder een met enig menselijk gevoel eis* dat de tactiek van de politie bij het onderdrukken van relle tjes wordt gewijzigd", zei hij. De Indische minister-presi dent. Nehroe, heeft woensdag in het Indische parlement ge zegd dat de schietpartij in Sharpeville een voorspel is van een toekomstig conflict. Nehroe zei het doden op grote schaa! in Zuid-Afrika zeer te betreuren. Honderden miljoe nen mensen in Azië en Afrika kunnen nooit do geest van ras- sensuperioriteit en rassenschei ding aanvaarden die schuil gaat achter de schietpartij van Shar peville. Het schijnt wel of de mens heid aan het begin staat van ernstiger gebeurtenisen, al zul- i len die niet in de onmiddellijke toekomst plaats vinden. Er kan niets ernstigere in de wereld gebeuren clr.n G rootscheepse rassenstrijd, aldus Nehroe. ten, dat de politiebescherming Premier Verwoerd legde de voldoende is om hen daartoe in verklaring in het parlement af. de gelegenheid te stellen. De twee commissies zullen, Een fabrieksdirecteur heeft naar hij zei, elk één lid tellen, woensdag gezegd dat zijn vijf- namelijk een raadsheer van het honderd Afrikaanse arbeiders hooggerechtshof. Eén zal een on- sedert maandag niet op het werk i derzoek instellen naar de gebeur- De voorzitter en de secretaris van het Pan-Afrikaanse con gres, Sobukwe en Leballa, en elf andere Afrikanen zijn gis teren te Johannesburg voor de rechter geleid op beschuldiging van opruiing. De openbare aanklager, Ro- ninson, verzocht de rechter, De Vos, de mannen tot zaterdag in voorlopige hechtenis te laten blijven. Sobukwe verzocht „namens zijn collega's" om toestemming tot het bijwonen van de begra fenis van de mensen die te Ver eeniging zijn doodgeschoten. De Vos zei dat hij geen last kon geven hen naar de begrafe nis te laten overbrengen. Esn rechtbank te Durban in Zuid-Afrika heeft woensdag een achttienjarige neger tot drie slagen met, een lichte stok veroordeeld omdat hij geen persoonsbewijs had getoond toen hij hiertoe werd gesom meerd. Negen leden van het Pan- Afrikaanse congres werden ver oordeeld tot een boete van vijf tig gulden of 21 dagen gevan genisstraf. De boeten zijn niet betaald. De voorzitter en de secretaris van de Nederlandse Christe lijke Aannemers- ,en Bouwvak patroonsbond hebben gister middag tijdens een buitenge wone algemene ledenvergade ring van de N.C.A.B. in Utrecht de opdracht gekregen, de nieu we C.A.O. voor het bouwbe drijf zo spoedig mogelijk te on dertekenen. In afwachting van de beslissing der algemene ver gadering is op het bondsbureau al een circulaire voorbereid, waarin de lonen worden ver meld die de aannemers en bou wers a.s. zaterdag met terug werkende kracht tot 1 maart j.l. zullen moeten betalen. In Bolivië is een regeringscri sis ontstaan door het aftreden van ministers van Arbeid en Landbouw en van het hoofd van het lichaam dat de genationali seerde mijnen beheert. Laatstge noemde heeft de rang van minis ter. Officieel is er geen reden genoemd voor het aftreden, maar volgens geruchten zouden de afgetredenen bevel gegeven hebben om voertuigen aan te houden, waarin zich de kandi daat van de regeringspartij voor het presidentschap, Guevara Arze, en zijn gezelschap bevon den, die zich naar de nationale conventie van de partij te Oruro begaven. Maandag werd gemeld, dat militairen het vuur hadden geopend op bussen die congres gangers vervoerden; twee van hen werden gewond. zijn gekomen. „Wij weten dat zij worden bedreigd", zei hij. Kolonel Lemmer zei dat wan neer er op fabrieken bedreigin gen aan het adres van het perso neel worden geuit, de directies zich onverwijld met de politie in verbinding stellen. Hun arbeiders zullen dan de noodzakelijke be scherming krijgen. Officieel is dinsdagavond in Kaapstad meegedeeld, dat er bij de onlusten van maandag in de omgeving van Johannesburg en Kaapstad 67 negers zijn dor.dge- tenissen te Langa en de ander naar die te Sharpeville en andere plaatsen in Transvaal. De kwestie van de benoeming van een gerechtelijke commissie voor een algemener onderzoek van de incidenten is in studie, aldus Verwoerd. Een dergelijk onderzoek is in gesteld naar de wanordelijkheden van vorig jaar december te Windhoek waarbij twaalf men sen zijn omgekomen. Dit onder zoek werd verricht door de raadsheer Hall. Zuid-Afrika heeft woensdag officieel zijn bezorgdheid geuit over de verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de onlusten in Zuid-Afrika. Het „state department" deed dinsdag de ongebruikelijke stap een verklaring uit te geven waarin gezegd werd dat de V.S. geweld in elke vorm betreuren en hopen dat de naturellen in Zuid-Afrika in staat zullen zijn met vreedzame middelen ge noegdoening te krijgen voor rechtmatige grieven. Het bureau van de Zuidafri kaanse minister van Buiten landse Zaken, Eric H. Low, ver klaarde woensdag dat de mi nister gemachtigd was de Amerikaanse ambassadeur, Phi lip Crowe, te ontbieden. Minis ter Louw vestigde de aandacht van de ambassadeur op de be richten over een tevoren opge stelde verklaring, die dinsdag door een vertegenwoordiger van het „state department" op een persconferentie werd voorgele den. Deze berichten werden later bevestigd door een bood schap van de Zuidafrikaanse ambassadeur in Washington. De minister vees er op dat hij, door deze kwestie met de ambassadeur Op te nemen, de Amerikaanse regering niet het recht geeft zich te bemoeien met de binnenlandse aange legenheden van Zuid-Afrika zoals cle regering van de unie zich niet bemoeit met onlusten of rassenmoeilijkheden in an dere landen. De regering van de Unie achtte het echter noodzakelijk haar bezorgdheid te uiten over het feit dat het „state department" machtiging gaf tot de verkla ring aan de pers zonder zich eerst op de hoogte te stellen van de volledige feiten (die een onderwerp waren van een ge rechtelijk onderzoek) over de aanvallen van vele duizenden Bantoes op een kleine politie macht aan wie de taak was toevertrouwd recht en orde te handhaven. Een poging van de Amerika nen om woensdag een satelliet in een baan om de aarde te brengen, is mislukt doordat de derde trap van de raket zich niet losmaakte van de tweede. De satelliet, die de naam „Ex plorer 8" zou hebben gekregen, was van de basis te Kaap Ca naveral in Florida gelanceerd. Men had met behulp van de kunstmaan de tot dusver gron digste studie van de dodelijke stralingsgordels rondom de aarde willen maken. Premier Chroesjtsjef van de Sowjet-Unie is woensdagmorgen op het vliegveld Orly bij Parijs aangekomen voor een officieel bezoek van 12 dagen aan Frank rijk. Hij werd op het vliegveld be groet door president De Gaulle en de leden van het Franse kabi net. Chroesjtsjef zwaaide met zijn hoed toen hij uit het vliegtuig, een Iljoesjin, stapte. Daarna werd en het Russische en het Franse volkslied gespeeld. Nadat de leden van het Franse kabinet en de premiers van de landen van de Franse gemeen schap aan de Russische premier waren voorgesteld, sprak De Gaulle een woord van welkom. De generaal noemde Chroesjt sjef de vertegenwoordiger van „een volk waarvan de wereld vrede voor e hangt". Chroesjtsjef, die zijn bril op- zette om zijn op schrift gesteld 'antwoord te lezen, dankte De Gaulle voor diens uitnodiging. Hij zei voorts dat het Russische volk generaal De Gaulle eert als de j man, „die zijn hoofd' niet gebo- j gen heeft" in de jaren van de be zetting. Ik hoop dat onze be sprekingen zullen leiden tot een beter begrip tussen het Russisch en Franse volk. aldus Chroesjt sjef. Hierna reden de Russische pre mier en De Gaulle onder begelei ding van motorpolitie naar het gastenverblijf van het Franse ministerie van Buitenlandse Za ken, waar Chroesjtsjef zijn intrek zal nemen. Een 10.000 mensen stonden langs de weg bij de Porte d'Or- leans, waar de stoet het centrum van Parys binnenreed. Vanaf dit punt werd langzamer gereden. Hier voegde zich ook een groep ruiters van de Republikeinse Garde bij de stoet. Chroesjtsjef zwaaide met zijn hoed naar de mensen langs de weg. Hier en daar werd met Franse en Russische vlaggetjes gezwaaid. Soms hoorde men „Leve Chroesjtsjef" roepen. Na een korte rust begaven de Chroesjtsjefs zich per auto naar het Elysée, de ambtswoning van de Franse president. Verscheide ne duizenden nieuwsgierigen had den zich vóór het paleis aan de Quai d'Orsay verzameld. Zij juichten en zwaaiden met Franse en Russische vlaggetjes toen de Russische regeringsleider naar buiten kwam. Ook onderweg in het centrum van de hoofdstad toonden de Parijzenaars veel be langstelling voor de Russische gasten. In de ambtswoning van het groot deel af- Franse staatshoofd bood Chroesj tsjef zijn gastheer modellen aan van de Russische maanraket Loenik en van de laatste Spoet nik. Dit laatste model was uitge voerd in wit goud op een kristal len voet. Advertentie) Het was een groot moment voor prinses Anne, toen zij voor de eerste keer haar broer tje mocht vasthouden. Omdat DELFRITE een vet is van speciale samenstelling, kunt U het tot zeer hoge temperaturen verhitten. DELFRITE is daardoor een ideaal frituurvet, dat niet spat, niet schuimt, niet walmt! Ook niet bij bakken en braden van vis en vlees. Want ook daarvoor is DELFRITE bij uitstek geschikt. U maakt er méér van met CAIVÊ CDE 1.112.100 Op donderdag 31 maart zal 's morgens van half tien tot elf uur in Nederland het Italiaanse televisieprogramma van het openbaar consistorie in de St. Pieterskerk in Rome. in welke consistorie de rode hoeden aan de nieuw benoemde kardinalen onder wie mgr. dr. B. Al frink werden uitgereikt, op het beeldscherm worden ge bracht. Koningin Elizabeth heeft het koninklijk jacht „Britannia" ter beschikking van haar zus ter prinses Margaret gesteld voor haar huwelijksreis met Antony Armstrong-Jones. De perschef van de konin gin-moeder en prinses Marga ret, die dit meedeelde, zei dat de bijzonderheden van de reis nog niet bekend zijn. Dit was een zaak van- de prinses en haar verloofde. Naar wij vernemen hebben de besprekingen tussen Westduitse en Nederlandse militaire auto riteiten ever de opslag van mi litaire voorraden op eikaars grondgebied ten behoeve van de gezamenlijke NATO-verdedi- ging, thans tot overeenstem ming geleid. Voor wat het beheer van de opslag betreft is overeengeko men, dat in beginsel de Duitse opslag in Nederland onder een Duitse beheerder zal staan, doch overigens Nederlands per soneel daarbij werkzaam zal zijn. Vanzelfsprekend zullen bij het beheer de Nederlandse wet ten en voorschriften in acht worden genomen. Voor de Nederlandse opslag in West-Duitsland zal een over eenkomstige regeling gelden. Premier Chroesjtsjef zwaait zijn hoed, ten afscheid bij dijn vertrek naar Parijs op het vlieg veld bij Moskou. Na de luch begaven Chroesjts jef en De Gaulle zich naar de Are de Triomphe, waar de Sow- jet-leider een boeket rozen op 't graf van de onbekende soldaat legde en het gulden boek teken de. Bij de Are de Triomphe deed zich een klein incident voor. Toen uit de menigte „Nikita, Nikita. vrede, vrede" werd geroepen, antwoordden anderen met „Zwijg". Op enkele plaatsen in de menigte geraakten mensen slaags, maar de politie herstelde de orde snel. In het fort Mont Valerien aan de rand van Parijs, waar in de oorlog 4.500 Franse verzetslieden zijn gefusileerd en vijftien in een crypt zijn bijgezet, heeft Chroesj tsjef met oud-strijders gespro ken van wie één hem de geschie denis van de plaats vertelde. De Russische premier legde een gro te krans tegen een muur en daal de, na korte tijd stilte in acht te hebben genomen, in de crypt af. Volgens een verslaggever van de televisie was de Russische pre mier zichtbaar ontroerd, toen hij weer buiten kwam. Na het bezoek aan Mont Vale rien waar hij bij zijn vertrek har telijk werd toegejuicht, keerde de Russische regeringsleider naar 't gastenverblijf van het ministerie van Buitenlandse Zaken terug. Op zijn reis naar Frankrijk heeft de Russische premier Chroesjtsjef toen zijn toestel boven Nederland vloog een tele gram van goede wensen ge stuurd aan de minister-presi dent, prof. dr. J. E. de Quay. Voorts sprak de Russische pre mier in zijn telegram wensen voor het welzijn van het Neder landse volk uit. Daar Sowjet-vliegtuigen niet over West-Duitsland mogen vlie gen, ging de route van de heer Chroesjtsjef via Kopenhagen over Denemarken, Nederland, België zonder tussenlandingen naar Parijs. Hij is dus ons hele land overgevlogen. Zoals bekend loopt de KLM-verbinding met Moskou over Warschau. (Adv.) Plak gemakkelijker! Een krachtig hogedrukgebied, dat zich uitstrekt van Scandina vië tot Midden-Rusland, bepaalt nog steeds het weer in West- Europa. Oostelijke winden voeren dro ge continentale iuchl aan, waar in de temperaturen overdag ten gevolge van de zonnestraling op de meeste plaatsen boven fle 15 graden zullen oplopen. Een uitzondering hierop vor men het Waddengebied en de kop van Noord-Hoiland waar de lucht over het nog koude water van de Waddenzee aangevoerd wordt. Vandaag zal het dus opnieuw een droge en zonnige dag zijn. De winden zullen matig en lijdelijk vrij krachtig zijn. medegedeeld door het K. N. M. I. Ie De Bilt, geldig van donderdag ochtend tot donderdagavond. Aanhoudend zonnig. Droog en zonnig weer met op nieuw iets hogere temperaturen. Zwakke tot matige, in de mid dag tijdelijk vrij krachtige oos telijke wind. VRIJDAG 25 MAART Breskens Terneuzen Hanswee rt Walsoorden v.m. 0.26 1.01 1.41 1.51 n.m. 12.57 1.32 2.12 2.22 ZON MAAN op onder op onder Mrt. 24 6.34 19.00 5.15 15.50 25 6.32 19.01 5.45 17.04 26 6.30 19.03 6.12 18.15 27 6.27 19.05 6.38 19.26 28 6.25 19.06 7.04 20.34

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1