33 47 85 it! Vliegtuigbotsing bij Rio de Janeiro Het proces-Van R. W eeroverzicht Februaristaking herdacht WEERBERICHT Minister Straus verdedigt Westduitse plannen in Spanje 39 VRIJDAG 26 FEBRUARI 1960 16e Jaargang Nr 4919 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. 3. van de Sande, Terneuzen 78 personen verongelukten in de Botafogo-baai Alitalia-vliegtuig verongelukt Eisenhower in Brazilië HOOGWATER Eerste Franse Monorail in gebruik genomen ii- en iï. eridag 25 februari 1959 500 gram ,k 4 rollen 48 astic Ofl 1 10 meter w*J grote bus 38 i0 x 60 cm 55 200 gram 59 100 gram 58 .per fles 350 it per fles 165 per fles 63 per bilk 77 Frankering bij abonnement: Terneuzen. Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 Né 5 uur uitsluitend 2073 Strontruimer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per -naand ƒ2,per week 48 ct Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Advertentieprijs per ram 15 ct; minimam per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handeia- advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrêa Bureau van dit Biad, 20 cent meer. inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Een Amerikaans passa giersvliegtuig met 19 leden van de Amerikaanse mari nekapel, 18 andere marine mannen en een bemanning van 7 man is donderdag bo ven de Botafogo-baai bij Rio de Janeiro in botsing geko men met een Braziliaans passagiersvliegtuig, waarin zich 34 passagiers en 4 leden van de bemanning bevon den. Ooggetuigen verklaarden dat de vliegtuigen bij de bot sing ontploften en in de baai neerstorten. Volgens A. F. P. zijn hier bij 78 personen om het leven gekomen. Vier gewonde Amerikanen zijn gered. De toestand van één van hen is zeer ernstig. Veertig lijken zijn geborgen. Het Amerikaanse vliegtuig maakte een „goodwillreis" in verband met het bezoek van pre sident Eisenhower naar Latijns- Amerika. De Amerikaanse marinekapel zou donderdagavond in Rio de Janeiro hebben gespeeld op een receptie die president Eisenho wer aan president Kubitsehek van Brazilië zou aanbieden. De Amerikaanse president arriveer de donderdagavond in de Brazi liaanse hoofdstad na een bezoek aan Sao Paulo. In 't verongelukte Amerikaan se vliegtuig, reisden o.a. ook 12 man van de Amerikaanse anti- duikbootdienst, die in Argentinië waren geweest in verband met de jacht op de geheimzinnige duikboot in de Golfo Nuevo. Zij waren op de thuisreis. Hel Braziliaanse toestel was op weg van Campos naar Rio de Janeiro. Kikvoorsmannen zijn er in ge slaagd de plaats te bepalen waar het Amerikaanse toestel is neer gestort. Het ligt in vrij ondiep water. Het wrak van het Bra ziliaanse vliegtuig is niet gevon den. Het officiële banket dat presi dent Eisenhower donderdagavond in Rio de Janeiro zou aanbieden, is afgelast. In plaats daarvan dineerden Eisenhower en Kubit sehek met een klein gezelschap. De ramp van donderdag is het vijfde ernstige vliegongeluk in Brazilië in 14 maanden tijds. Op 30 december 1958 kwamen 20 mensen om het leven toen een toestel van de „Viacao Aerea Sao Paulo" in de haai van Rio de Janeiro neerstortte. Een maand later werden 36 mensen gedood toen een vliegt: van de West- duitse „Lufthai.o.. op het vlieg veld van Rio de Janeiro veronge lukte. In september j.l. ontplofte een toestel van de „Viacao Aerea Sao Paulo" op een vlucht van Sao Paulo naar Rio de Janeiro, het geen 20 mensen het leven kostte, en in december werden 32 inzit tenden van een toestel van de „Viacao Aerea" en 10 inwoners van een voorstad van Rio de Ja neiro gedood toen het vliegtuig na een botsing met een militair oefenvliegtuig op een aantal hui zen stortte. 22 DODEN. Een verkeersvliegtuig van de Italiaanse luchtvaartmaatschap pij „Alitalia" is hedenochtend vroeg bij het opstijgen van het vliegveld Shannon verongelukt. Het toestel was op weg naar New York en er zouden zich 22 mensen aan boord hebben bevon den, van wie er niemand het on geluk zou hebben overleefd. Het vliegtuig zou uit Rome zijn gekomen. Een functionaris verklaarde, dat er zich een ontploffing scheen te hebben voorgedaan. Hij had op een flink stuk van het vliegveld een brand gezien. President Kubitsehek van Brazilië heeft woensdagavond op een banket ter ere van Eisen hower in Rio de Janeiro gepleit voor een „kruistocht voor de welvaart". Kubitsehek verklaarde dat men, ondanks de internationale ontspanning, niet mag vergeten dat „de strijd tussen de twee oplossingen, die de wereld zijn voorgesteld, nog steeds niet be slist is. Als het Westen deze strijd om de minder ontwikkelde ge bieden niet wil verliezen, moet het kunnen aantonen dat de democratische regeringen in staat zijn om welvaart te bren gen en de economische ontwik keling van grote groepen men sen te bevorderen. Deze massa's, aldus Kubitsehek, kan men niet langer in armoede laten leven zonder de idealen van het Wes ten in groot gevaar te brengen. De vrije wereld moet zich be wust worden van haar zending en de „kruistocht voor de wel vaart" beginnen met de overtui ging te zullen slagen. De Nederlandse marconist Van R„ die in Boston terecht staat op beschuldiging van moord op de 23-jarige gescheiden Amerikaan se Lynn Kauffman, ifeeft donder-' dag voor de rechtbank verklaard dat de Amerikaanse in de vroege ochtenduren van de laatste dag van haar leven gedurende drie uur in zijn hut was. Van R., die woensdag te zijner verdediging een (beëdigde) ver klaring had afgelegd, zei donder dag tijdens een kruisverhoor dat mevrouw Kauffman van 01.00 uur tot 04.00 uur in zijn hut aan boord van de „Utrecht" was. De openbare aanklager, Mc- Auliff, merkte op dat Van R. tijdens zijn getuigenis op woens dag geen meldinfc had gemaakt van dit bezoek. Van R. verklaarde woensdag dat hij mevr. Kauffman na acht uur 's morgens op de achttiende september de dag van haar dood -niet meer gezien had, ofschoon hij wel zei dat hij tegen de middag door de patrijspoort met haar gesproken had. Bij het begin van zijn kruis verhoor zei McAuliffe donderdag dat Van R. de Amerikaanse woensdag „mevrouw" en niet PLAATSELIJKE OPKLARINGEN Een depressie die van de Golf van Eiskaye naar Noord-Frank- riik is getrokken koerst geleide lijk in noordoostelijke richting verder. Behalve in Nederland heeft deze depressie ook op de Britse eilanden en Frankrijk flinke regenval veroorzaakt. Er achter komt een rug van hoge luchtdruk voor die zich heden over Nederland zal uit breiden. In verband hiermee zijn later enkele opklaringen te verwachten. De lucht die om de depressie stroomt is tamelijk zacht. Het ziet er daarom naar uit dat de temperaturen heden ook in het noorden van het land iets hoger zullen worden. medegedeeld door het K.N.M.I., te DeBilt, geldig van vrijdag ochtend tot vrijdagavond. PLAATSELIJK OPKLARINGEN. Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijk regen, later en kele opklaringen voornamelijk in het zuidwesten van het land. Krachtige tot matige wind uit westelijke richtingen, aan de Waddenkust echter krachtige tot harde zuidoostelijke wind, later afnemend. Iets hogere temperaturen. ZATERDAG 27 FEBRUARI Daar is tot dusverre minder zachte lucht aangevoerd met gebied boven Scandinavië en Noord-Rusland staan. In dit hogedrukgebied zelf komt 's nachts flinke vorst voor, om dat de depressieactiviteit vrij groot is. Boven de Golf van Biscaye is namelijk al weer een nieuwe storing aangekomen die waarschijnlijk na heden het weer zal gaan beïnvloeden, oostelijke winden die aa.n de zuidkant van een hogedruk- „Lynn Kauffman" had genoemd. Hij vroeg Van R. of hij haar me vrouw Kauffman noemde toen zij zijn wasvrouw was. Beklaag de had woensdag getuigd dat zij soms zijn kleren opperste. Van R. antwoordde donderdag: „Nee, zij was niet mijn was vrouw. Zij perste mijn pak op". Op de vraag of hij haar mevr. Kauffman noemde toen zij het pak teruggaf, antwoordde Van R. ontkennend en zei hij dat hij haar Lynn noemde. Daarna vroeg de openbare aanklager: „Woensdag deelde u de rechtbank en de jury mede dat u de Amerikaanse op de och tend van de achttiende september voor het laatst zag toen de offi cieren haar lieten roepen. Hoe veel uur voor dat tijdstip zag u haar?" Van R.: ..Vier uur tevoren". Daarna deelde Van R. mede dat mevrouw Kauffman zijn hut bezocht had. Ofschoon een lijkschouwing aantoonde dat mevrouw Kauff man niet zwanger was op het tijdstip van haax dood, gaf Van R. tijdens het kruisverhoor toe dat. als zij zwanger was, hij „daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn geweest". ■De openbare aanklager meent dat een fatale ruzie tussen mevr. Kauffman en de marconist het gevolg was van hun gesprek over mogelijke zwangerschap. De openbare aanklager stelde Van R. de vraag waarom hij tevoren had ontkend seksuele betrekkingen met mevr. Kauff man te hebben onderhouden. De beklaagde antwoordde dat hij dat had gedaan omdat, indien zij zwanger was geweest en er een eis jegens de rederij van zijn schip zou zijn ingesteld, hij niet meer als radiotelegrafist had kunnen optreden. De openbare aanklager: „Geeft u toe, dat u ontkend hebt dat mevr. Kauffman in uw hut is ge weest. totdat op uw hoofdkussen sporen van lippenstift werden aangetroffen?" Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.05 2.40 3.20 3.30 ZON MAAN op onder op onder Febi 26 8.31 17.15 6.34 15.36 27 S.29 17.17 7.27 16.47 28 8.28 17.18 8.11 18.03 29 8.27 17.20 8.47 19.19 30 8.25 17.22 9.18 20.34 31 8.24 17.24 9.46 21.47 In Chateauneuf-sur-Loire bij Orleans is de eerste Franse Mo norail in gebruik genomen. Achttien Franse ondernemin gen nemen deel in het project. De heer John Christopher, bur gemeester van San Francisco, en de heer Pierre Devraigne, president van de Parijse ge meenteraad. behoorden bij de feestelijke ingebruikneming tot de eregasten. De luchtmetro. zoals ds Fran sen het uitdrukken, raast rond met een snelheid van 100 km per uur. De prijs van de Monorail komt inclusief het rijdende mate rieel en installaties op ongeveer 12.000.000 nieuwe franken per kilometer. F.en ondergrondse daarentegen vergt een investe ring van 70 tot 100.000.000 nieu we franken de kilometer. Van R.: „Ja". De openbare aanklager: „Heeft u niet herhaaldelijk gelogen, toen u vragen werden gesteld door po- litie-luitenant Victor Kaufman?" Van R.: „Ja, maar de heer Kaufman heeft zich eerst als dokter voorgedaan". Van R. stemde ook toe dat hij tegenover de politie-luitenant had verklaard: ,.U hebt hier een goed werkend apparaat. Ik dacht niet, dat het mij op het spoor zou komen". De openbare aanklager: „Hebt u de politie nog mededelingen gedaan over andere eisen, die aan de rederij van uw schip zijn gesteld?" Van R.: „Ik kan mij alleen her inneren te hebben gesproken over een vrouw, die haar enkel had verstuikt en toen een eis tot schadevergoeding jegens de maatschappij instelde". In antwoord op de vraag, wan neer hij het eerst dacht aan de mogelijkheid van zwangerschap van mevr. Kauffman, zei van R.: „Nadat zij vermist werd. Ik zocht naar een motief, waarom zij zelf moord zou hebben kunnen ple gen." Op een ander punt in het kruis verhoor vroeg de openbare aan klager, McAuliffe: „U heeft vele nachten met mevr. Kauffman in uw hut doorgebracht, is het niet?" Van R.: „Ja, zeven of acht". De beklaagde zei, dat een van de eerste plaatsen, waar hij naar mevr. Kauffman was gaan zoe ken, toen haar vermissing be kend was, zijn eigen hut was ge weest. Hij ontkende naar zijn hut te zijn gegaan, om alle sporen van haar vroegere aanwezigheid aldaar uit te wissen. Van R. zag er lusteloos en ge spannen uit. Hij schijnt geduren de het proces ook magerder te zijn geworden. Hij beantwoordde de vragen van de openbare aan klager echter kalm en geduldig. Van tijd tot tijd wees hij er rus tig op dat een bepaalde vraag hem reeds was gesteld en dat hij haar al had beantwoord. De openbare aanklager ver volgde zijn ondervraging met: „Hoe lang nadat mevr. Kauff man was vermist, vermoedde u dat zij mogelijk zwanger was ge weest?" Beklaagde: „De volgende dag". McAuliffe: „Toen u dacht, dat zij mogelijk in verwachting was, hebt u toen ook gedacht dat u daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn?" Van R.: „Ja, mijnheer." McAulife: „Maakte u zich on gerust bij deze gedachte?" Van R.: „Niet ongerust." McAuliffe: „Bevond zich iets in uw hut, dat het eigendom was van Lynn Kauffman?" Van R.: „Neen, mijnheer." McAuliffe: „Hebt u daarnaar in uw hut gezocht?" Van R.: „Neen, mijnheer." In een klaarblijkelijke zinspe ling op Van R.'s hartstochtelijke verklaringen van woensdag j.l., toen hij zei onschldig te zijn, vroeg McAuliffe: „Hebt u ooit voor het toneel gestudeerd, mijn heer Van R.?" Van R.: „Nooit intensief. Ik heb alleen in de toneelvereniging van mijn gymnasium gespeeld." Van R. had bij die gelegenheid verklaard dat hij mevr. Kauff man het laatst bijna twaalf uur vóór het tijdstip, waarop zij, naar wordt aangenomen, overleden is, gezien had. McAuliffe: „Wanneer hebt u haar voor het laatst voordien in leven gezien?" Van R.: „Te vier uur 's mor gens van dezelfde dag, in mijn hut." McAuliffe: „Hoe lang was zij toen in uw hut geweest?" Van R.: 3 uur. McAuliffe: „Waar en wanneer hebt u voor de eerste maal met Bij het standbeeld van ..de dok- jfebruaristaking herdacht, werker" op het J. D. Meijerplein \Foto: Brrgemeester mr. G. van te Amsterdam is donderdag de Hall legt een krans. Voor de vijftiende maal na de bevrijding is donderdagoch- tend in het hart van de voor- j malige, zo geschonden Joden- i buurt in Amsterdam de febru- - aristaking uit 1941 herdacht. De g Amsterdamse bevolking legde in dat jaar het werk neer uit protest tegen het eerste wrede optreden van de Duitse bezet ter tegen de Joodse stadgeno ten, die desondanks sedertdien in grote getale werden wegge voerd. De hoofdstad verloor hierdoor een achtste deel van haar bevolking. Rond het forse beeld van „de dokwerker", dat de herinnering aan deze moedige verzetsdaad levend houdt, stonden donder dagochtend opmerkelijk veel burgers geschaard, onder wie zeer vele jongelui. Aan de hoge mast bewoog zich traag de vlag met het stadswapen en het de vies „vastberaden, heldhaftig, barmhartig", dat de stad voor deze staking verwierf. „Deze staking was een bewijs van de smeulende verzetsgeest, die een vonk nodig had om te ontbranden. Er ontstond afkeer tegen de maatregelen van de bezetter, gevolgd door een ge voel van zelfbewustheid. Op vele plaatsen in het land werd het voorbeeld van Amsterdam gevolgd. Want het verzet kreeg nieuwe", zo zei burgemeester Van Hall in zijn korte toe spraak. Hij noemde de staking een strijd voor de vrijheid van de mens. Het is nodig dat, wij deze strijd herdenken, omdat ook vandaag nog mensenrech ten met voeten worden getre den. Mr. Van Hall zei te den ken aan de recente daden van anti-seniitisme in de wereld. Hij wees op de plicht, die de ouderen hebben om de jongelui deze strijd vcor de rechten van de mens te leren. Indien deze strijd thans goed wordt ver staan, dan is de verzetsdaad uit 1941 niet vergeefs geweest. Israël en de Arabieren. Israël neemt beveiligingsmaat regelen naar aanleiding van on officiële berichten over mili taire concentraties van de V.A.R. in de Sinaiwoestijn en langs de Israëlisch-Syrische grens. In een bericht is gezegd dat de concentraties in Sinai de grootste zijn sinds de Suezcrisis van 1956. Een gewapende botsing aan de Israëlisch-Syrische grens en de uitlatingen van president Nasser van de laatste weken worden in Israël gezien als het inluiden van een hetere fase in het Israelisch- Arabische conflict. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken overweegt diplomatieke stappen om de Ara bische actie onder de aandacht van de Veiligheidsraad en be vriende naties te brengen, zo wordt uit de omgeving van dit ministerie vernomen. Drama in Pennsylvania. Acht uur lang heeft een 42- jarige arbeider bij een gasmaat schappij woensdag te Uniontown in Pennsylvania slag geleverd met de politie voordat deze er in slaagde onder dekking van een tank het houten huis binnen te dringen waarin hij zich ver schanst had. Men vond zijn lijk op de grond. De arbeider, die kennelijk waanzinnig is geweest, had drie mensen, onder wie twee vrouwen vermoord. Even later vond de politie nog een lijk van een vrouw in een auto bij het houten huis. DE MIJNRAMP IN OOST-DUITSLAND De hoop dat er kans is op red ding van de 76 mijnwerkers die sedert maandag door een ont ploffing en brand in de Oostduit- se Karl Marx-mijn zijn opgeslo ten, vermindert. Tot nu toe zijn 48 lijken gevon den. Maar na bijna vier dagen strijd tegen de vlammen en gas sen zijn vele redders pessimis tisch over het lot van de ingeslo- tenen. De situatie werd „zeer ernstig" genoemd.- In enkele kringen hoopt men echter dat een aantal mijnwer kers een luchtkoker in een van de mijngangen bereikt heeft. De luchtverversingsinstallatio in dit deel van de mijn zou in orde zijn. Lynn Kauffman over een ver houding gesproken?" Van R.: „Te Djibouti (een Rode Zee-haven in Somaliland)." McAuliffe: „Dat was dus negen dagen na het vertrek uit Singa pore?" Van R.: „Ja, mijnheer." De Westduitse minister van Defensie, Strauss, heeft donder dag over het Duitse verlangen naar depóts in Spanje gezegd van oordeel te zijn dat er niet aan kan worden getwijfeld dat de Duitse plannen gerechtvaar digd zijn. Minister Strauss wordt be schouwd als degene van wie het plan tot militaire depóts in Spanje is uitgegaan. Hij bracht donderdag de corn, missie voor defensie van de bondsdag verslag' uit over de kwestie. Na de vergadering, die twee uur duurde, zei de minis ter „zeer voldaan" te zijn. Een woordvoerder van het Westduitse ministerie van De fensie, kolonel Schmückle, heeft donderdag gezegd dat elke stap bij elk land Is gedaan met medeweten van de NAVO. De opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Euro pa. de Amerikaanse generaal Norstad, heeft donderdag bij zijn aankomst te Oslo gezegd erop te vertrouwen dat indien het Duits-Spaanse vooroverleg over basis in Spanje resultaten heeft, deze volledig zullen wor den ingepast in de NAVO. West-Duitsland heeft, aldus de generaal, speciale problemen op het gebied van de opleiding en de logistiek. Socialistische leden van de defensiecommissie van de bondsdag hebben na de verga dering een verklaring uitgege ven waarin wordt gezegd dat hun partij zich niet kan ver enigen met ae inzichten van minister Strauss. De partij be schouwt in het bijzonder sa menwerking met het regime van Franco als een in hoge mate twijfelachtige zaak. RUSSISCHE REACTIE Radio-Moskou heeft donder dag verklaard dat de Westduit se stappen om bases in Spanje te vestigen deel uitmaken van een plan om aan de Atlantische kust een Duits rakettenstelsel op te richten. „Ofschoon Bonn het tracht vcor te stellen alsof het oplei dingscentra zijn, kan men deze camouflage gemakkelijk door zien. Dergelijke verzoeken van Bonn aan andere Westeuropese landen tonen dat het West duitse militarisme zich tot over zijn grenzen wenst te verbrei den. Deze wens is het logische ge volg van de na-oorlogse ontwik keling, vooral van de politiek van de westelijke landen die de opleving en versterking van wraakzuchtige militaristische krachten in de bondsrepubliek op alle mogelijke manieren aanmoedigde. De Westduitse wraakzoekers zijn er nu op uit in zee te gaan met het bewind van Franco. Van het uiteindelijke doel van dit bondgenootschap van de twee meest reactionaire regimes in West-Europa kan men' zich gemakkelijk een beeld vormen, aldus Radio-Moskou. PERSCOMMENTAAR Vrijwel alle grote Britse bla den zijn het erover eens dat de Westduitsers een blunder heb ben gemaakt bij hun poging om militaire faciliteiten te krijgen. Zo schrijft de „Guardian": „Bonn beseft nu misschien dat het opstellen van militaire plannen een te ernstige zaak is om aan militaire deskundigen over te laten en dat het polsen van de Spaanse regering om militaire faciliteiten te krijgen een kapitale blunder geweest is". Tot ieders verbazing schijnt de Westduitse regering echter door te zijn gegaan met haar pogingen in Madrid, zelfs toen zij niet meer in twijfel verkeer de over de reactie van haar bondgenoten. Wat Bonn nu heeft gedaan is iets, waarover de vijanden van de bondsrepu bliek zich verheugen, maar wat haar vrienden ontmoedigt, al dus de „Guardian". Maandenlang is het commu nistische propaganda-apparaat doende geweest om het overi gens geheel ongerechtvaardigde denkbeeld ingang te doen vinden dat het militarisme in West-Duitsland weer de boven toon voert en zijn banden met het fascisme opnieuw aanhaalt. Helaas pasten de incidenten met de hakenkruisen op een griezelige wijze in dit beeld. En nu deze geschiedenis nog maar nauwelijks achter de rug is, be sluiten Westduitse onderhande laars verder te gaan met hun plannen ten aanzien van Span je, zonder ook maar in het minst rekening te houden met de reacties van de bondgenoten, zo besluit de „Guardian". Nehroe: „Zoutmijnen wél bezet" Premier Nehroe van India heeft in het parlement gezegd, dat de zoutmeren en -mijnen in Tsjantliam in het noordoosten van Ladak onwettig door de Chinezen zijn bezet. Zjj liggen naar Indiase maat staf 250 km binnen Indiaas grondgebied. Van officiële zijde is medegedeeld dat de verklaring van vorige week van Nehroe, dat het gebied niet bezet zou zijn, op een misverstand berust.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1