Na de luchtvaartbesprekingen te Los Angeles Eisenhower over ontwapening en defensie MINISTER MARIJNEN De Ronde-Tafel-Conferentie over Kongo te Brussel Ambassadeur Van Roy en teleurgesteld en verontwaardigd over „Los Angeles voert voorbesprekingen in Brussel HET WEER WEERBERICHT ZON- en MAAÏ iSTAN DEN Dodelijk ongeval in Dokkum tomkerins bÜ abonnement: Terneuzen, Directeur-Hoofdredacteur I. van de sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 N& 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 et VRIJE DONDERDAG 18 FEBRUARI 1960 16e Jaargang Nr 4912 Verschijnt daereliiks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 et; minimum pra advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handela- advertenties)5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. 'Amerikaanse luchtvaart wil zich concentreren op vier grote Europese toegangs- of uitgangspoorten zonder Amsterdam „Ik ben bijzonder teleurgesteld en verontwaardigd over de nega tieve resultaten van de .lucht- aartonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Nederland", aldus verklaarde dr. J. H. van Royen, de Nederlandse ambassa deur in Washington, die gister middag met het K. L. M.-toestel uit New York op Schiphol aan kwam. „Ik heb minister Herter een memorandum overhandigd waar in de tekst van de motie, zoals c" ze door de Tweede Kamer is aanvaard, was opgenomen. Ik heb de Amerikaanse minister in lichtingen verstrekt over de ver klaring. die minister Luns on langs over deze aangelegenheid in de Kamer heeft afgelegd. Mi nister Herter heeft mijn verkla ring aangehoord, maar hij heeft mij bepaald geen hoop gegeven dat het verzoek binnen afzien- iare tijd nog zou worden ingewil ligd. Eerlijk gezegd, de Ameri kanen hebben ons van het begin ïf gewaarschuwd, dat de zaak or liet goed voor stond. De Neder landse delegatie heeft ti.' lens de onderhandelingen ronduit kun nen spreken. De Amerikanen be grijpen onze houding, onze ver ontwaardiging. Ik ben ervan overtuigd, dat Nederland uitein delijk landingsrechten op Los Angeles zal verkrijgen, maar ik kan zeker op dit ogenblik niet aangeven wanneer". Amsterdam er niet bij Uitvoerig ging dr. Van Royen Vervolgens in op de argumenten welke van Amerikaanse zijde zijn aangevoerd. De Amerikaanse luchtvaart wil 7.ich nu en in de toekomst con- eentreren op vier grote Europese toegangs- of uitgangspoorten, n.l. Parijs, Londen, Frankfort en Rome. Amsterdam is daar beslist niet bij. Hun politiek gaat dus die richting uit en het verstrekken van landingsrechten aan de K. L. >1. zou hun plannen doorkruisen. Vervolgens verklaarde dr. Van Royen: ..Het afwijzen van het verzoek van Nederland is een on verbloemde discriminatie van ons land. dal klein is en economisch niet zo een machtig potentieel achter zich heeft staan, ook niet op het gebied van het luchtver keer. Eigenlijk komen de Ameri kanen rond voor dit standpunt uit. Een derde argument van Amerikaanse zijde is om in het luchtverkeer geen liberalisatie toe te passen maar zich te hou den aan de mogelijkheden welke door de beide landen op dit ge bied geboden worden. Daardoor komt men in conflict met de Nederlandse opvatting, immers onze economische basis is voor een belangrijk deel gebouwd op het vrije verlenen van interna tional" vervoersdiensten in de wereld". Dr. Van Royen betoogde dat de Nederlandse delegatie de onder handelingen uitstekend heeft ge voerd, en er niet meer uit heeft kunnen halen. Op een vraag of de Nederland se delegatie bereid was vervoers cijfers van de K L. M. over te leggen, antwoordde dr. Van Royen dat men dit onder zekere voorwaarden zeker gaarne had willen doen. Maar het verstrek ken van statistisch materiaal zonder van te voren het eens te zijn aan welke eisen de cijfers dienen te beantwoorden is niet mogelijk. Dat Nederland openlijk uiting geeft aan zijn teleurstel ling heeft niets te maken met de werkelijke verhouding tot onze bondgenoot, noch heeft dit con sequenties voor onze NAVO-ver- plichtingen. De onderhavige aan gelegenheid moet worden gezien in de juiste proporties, meende Dr. Van Royen. LOONEISEN VAN BRITSE MIJNWERKERS De leiders van de Britse Nationale Mijnwerkersbond heb ben woensdag voor 300.000 ar beiders die op dagloon werken, een loonsverhoging van 12 shilling' per week geëist. Inwil liging van deze eis zou de mijn industrie 100 miljoen gulden per jaar kosten, en daarbij dan nog de kosten van evenredige verhoging voor administratief mijnpersoneel en arbeiders op stukloon komen. De bond eist tevens verkorting van de ar beidstijd. "ff Een recente foto van H.K.H. Punses Maria Christina (Marijke) die vandaag haar 13e verjaardag viert. (Foto: Max Koot.) De Nederlandse minister van Landbouw en Visserij, mr. V. G. .VI. Marijnen, is woensdagmiddag in Brussel aangekomen waar hij voorbereidende besprekingen zal voeren niet zijn Belgische col lega, de heer De Vleeschauw er, met hei oog op de „Benelux-top- conferentie", die zaterdag in de Belgische hoofdstad zal worden gehouden. Naar in Brussel wordt verno men zal de Nederlandse minister trachten met de heer De Vleeschauwer, die maandag j.I. zijn werkzaamheden na een lang- WISSELEND BEWOLKT Het K. N.M. I. deelt mede: Koude lucht, die om een lage drukgebied boven Zuid- Scandinavië en Denemarken naar West Europa stroomde, is tot Zuid-Frankrijk en de Alpen doorgedrongen. Plaatselijk kwa nten hierin hagel- en sneeuw buien voor. Ten westen van Schotland ontwikkelde zich een diepe de pressie. die langzaam zijn in vloed over de Britse eilanden uitbreidde en in ons land de medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Veranderlijke bewolking. Veranderlijke bewolkin g mot plaatselijk buien. Aanvankelijk weinig wind. Later zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Tem peraturen even boven het vries punt. wind zal doen krimpen naar west tot zuidwest. Hierdoor wordt de aanvoer van koude lucht gestagneerd. Overdag stij gen de temperaturen dan ook enkele graden boven nul cn zullen, naast opklaringen, plaat selijk nog enkéle sneeuw of hagelbuien voorkomen. VRIJDAG 19 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 6.09 6.41 Terneuzen 6.44 7.16 Hans weert 7.24 7.56 Walsoorden 7.34 8.06 ZON MAAN op onder op onder Febr. 18 7.52 17.57 10.21 19 7.50 17.59 0.59 10.55 20 7.48 18.01 2.11 11.36 21 7.46 18.03 3.19 12.24 22 7.44 18.05 4.22 13.22 durige ziekte heeft hervat, over eenstemming te bereiken over een aantal maatregelen voor de harmonisatie van het landbouw beleid en de liberalisatie van de handel in landbouwprodukten. Inmiddels schrijft het in Brus sel verschijnende blad „De Stan daard" woensdag, te vrezen dat het Benelux-overleg van zater dag „andermaal een gesprek tus sen doven" zal worden. Het verwijst daarbij naar het memorandum, dat de Nederland se regering aan de vooravond van de conferentie aan de rege ling in Brussel heeft doen over handigen en waarin een aantal wensen voor de landbouwpolitiek van de Benelux zijn vervat. „Niets wijst er op", aldus de standaard, „dat de Nederlanders, die er naar streven zo spoedig mogel jk de volledige vrijmaking van de handel in landbouwpro dukten te verwezenlijken, bereid zouden zijn ook maar een stap te doen om te trachten de kloof te overbruggen, die hen van het Belgische standpunt scheidt." Het blad betoogt, dat zowel volgens de Benelux-overeen- komst van 1955 als volgens de bepalingen van het Unieverdrag van 1938 de leidraad van het landbouwbeleid was: eerst har monisatie en daarna afschaffing van de minimumprijzen. „Nu blijkt echter, dat de Nederlandse regering zal blijven vasthouden aan haar standpunt, dat sedert jaren iedere vooruitgang in de Benelux belet." De Standaard schrijft voorts, dat thans 98 procent van de han del tussen de Beneluxlanden is geliberaliseerd. „Het is om de vrijmaking van de laatste twee procent, die uitsluitend op land bouwprodukten slaat, dat al de herrie is ontstaan." Over de door de Nederlandse regering uitgesproken vrees, dat de samenwerking in E. E. G.-ver band zal worden verstoord indien de Benelux-conferentie van za terdag geen positief resultaat zal opleveren schrijft het blad voorts, dat „in de geest van de Nederlanders te verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt afhankelijk zou zijn van de aanvaarding van de Neder landse landbouwpolitiek. Geen enkel van de vijf andere landen van de E. E. G. voelt er iets voor de dirigistische landbouw politiek van Nedeiland over te nemen. Indien de Nederlanders ook op het Europese vlak even hardnekkig blijven vasthouden aan hun politiek van subsidiëring op grote schaal en onder allerlei vormen van de produktie en de handel in landbouwprodukten, zullen Duitsland. Frankrijk en Italië geen ogenblik aarzelen zich te beroepen op de in het E.E.G.- vedrag voorziene beschermings- clausuies en precies hetzelfde doen als België en Luxemburg in Benelux-verband hebben ge daan. op basis van het landbouw- protocol, nl. minimumprijzen vaststellen voor de invoer van Nederlandse landbouwprodukten en het vergunningsstelsel toepas sen Dan zuilen de besprekingen die zaterdag in Brussel begin nen slechts een voorspel zijn tot nog grotere moeilijkheden, waar mede nadien op het vlak van de Europese gemeenschap zal moe ten worden afgerekend'aldus de „Standaard". 35.000 STAMLEDEN IN KONGO OP DE VLUCHT In Brussel is woensdag be kendgemaakt dat een 35.000 stamleden in het zuid-oosten van de Kongolese provincie Kasai hun gebied zijn ontvlucht nadat de vorige maand weer strijd was opgelaaid tussen Ba- loeba- en Lceloeakrijgers. De Belgische autoriteiten hebben voor de vluchtelingen een ex tra-krediet van 15 miljoen frank beschikbaar gesteld. Eisenhower „Het risico dat veel landen kernwapens zouden gaan vervaardigen moet men zien te vermijden" President Eisenhower heeft woensdag op zijn wekelijkse persconferentie verklaard, dat het onder de huidige omstandig heden natuurlijk was. dat eerst Engeland en nu Frankrijk een kernwapen heeft geconstrueerd en tot ontploffing gebracht. Hij herhaalde echter dat de Verenigde Staten streven naar een akkoord, dat een einde maakt aan alle kernproeven. In aii ver band herinnerde hij er aan, dat de Amerikaanse vertegenwoor diger in de V. N.-commissie voor kernenergie Bernard Baruch in 1947 al had betoogd, dat één van de grootste risico's die men moest zien te vermijden, was dat veel landen kernwapens zouden gaan vervaardigen. Volgens de president was het echter moeilijk tot een interna tionaal akkoord 'inzake kernont wapening te komen, omdat de geest van het nationalisme niet alleen bij onderontwikkelde vol keren die onafhankelijkheid wen sen. maar bij iedereen leeft. Over het jongste voorstel van de Russen op de Geneefse confe rentie over een verbod op kern wapenproeven zei Eisenhower, dat dit scheen te betekepen, dat de Sowjet-Unie haar tot dusver volkomen starre standpunt ver laat. Toen hem vragen waren ge steld over kritiek in het congres, dat de regering op het gebied van de defensie het Amerikaanse volk zou hebben misleid en dat zij uit zuinigheidsoverwegingen de op bouw van de verdediging zou remmen, zei de president boos, daf hij iemand die dat dacht, wel eens in zijn gezicht zou willen zeggen, wat hij van hem dacht. Hij noemde het een verachtelijke beschuldiging, dié hij zelf nooit tegen iemand had geuit. Naar aanleiding van vragen over de hulp aan het buitenland, opperde Eisenhower de mogelijk heid van een „congres van de vrije wereld" om van gedachten te wisselen over verbetering van de wereldeconomie. In dit ver band sprak hij over de komende bijeenkomst van economische deskundigen van acht landen, die te Washington gaan oraten over middelen om het verlenen van hulp op lange termijn aan onder ontwikkelde gebieden te stimu leren. Volgens hem was het niet louter een zaak voor de groep van betrekkelijk rijke landen om uit te maken wat nodig was voor de andere landen. Dit was veel eer een zaak voor de gehele vrije wereld. Eisenhowers reis naar Latijns-Amerika President Eisenhower heeft woensdag op zijn persconferentie meegedeeld, dat hij zondag aan de vooravond van zijn reis naar een aantal Zuid-Amerikaanse landen een radio- en televisie toespraak zal houden. Het Ame rikaanse staatshoofd zal Brazi lië, Argentinië, Chili en Uruguay bezoeken. In antwoord op een vraag zei hij zich geen zorgen te maken over zijn veiligheid op de komen de reis. Zoals bekend werd vice-presi dent Nixon in Venezuela en Peru vijandig bejegend, toen hij in '58 een aantal Latijns-Amerikaanse landen bezocht. Israël President Eisenhower heeft het donkbeeld van een verdrag van wederzijdse verdediging tussen de Verenigde Staten en Israël, als middel tegen eventuele mili taire initiatieven van de Arabie ren, geïnspireerd door de Sowjet- Unie, van de hand gewezen. Hij zei dat de Verenigde Staten altijd bereid zijn. alle landen van het Midden-Oosten te helpen bij het verwezenlijken van plannen voor economische samenwerking. Berlijn President Eisenhower heeft te kennen gegeven, dat de vrees van bondskanselier Adenauer ten aanzien van de westelijke po litiek inzake Berlijn ongerecht vaardigd is. Hij zei dat bij het bespreken van deze kwestie op de topconferentie met de Russen te Parijs rekening zal worden ge houden met de standpunten van de vier westelijke mogendheden, waaronder de Duitse bondsrepu bliek. Op verscheidene manieren werd door de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk nauw contact met Bonn onderhouden Op de ronde-tafelconlerentie over Kongo in Brussel is woens dagochtend besloten, dat het ge zag in de Belgische kolonie, die op 30 juni onafhankelijk zal wor den, tot aan die datum gezamen lijk door het Belgische bestuur en Kongolezen zal worden uitge oefend. Tot deze regeling, die na afloop van de conferentie zal in gaan, is besloten door een werk groep van de conferentie, die zich in hot bijzonder met het be wind in de overgangsperiode heeft bezig gehouden. Inplaats van een voorlopig en volledig Kongolees bewind, zo als door verscheidene groeperin gen uit Kongo tijdens de bespre kingen was geëist, zal een per manente Kongolese delegatie van zes leden in volledige gelijkheid met de Belgische gouverneur- generaal het bestuur uitoefenen in de periode tot 'li 30e juni en daarbij bevoegdheden hebben, die nog nader zullen worden be paald. Ook de Belgische provin ciale gouverneurs zullen elk drie Kongolezen naast zich krijgen. De Kongolese afgevaardigden op de R.T.C. hebben zich bereid ver klaard een oproep tot het Kon golese volk te richten om tijdens de overgangsperiode de orde en rust te bewaren. Inmiddels is woensdag offi cieel in Brussel bekendgemaakt, Woensdagmiddag om kwart voor vijf is in de Douwe Hoog straat te Dokkum het zeven jarig zoontje van de wachtmees ter eerste klasse der rijkspolitie W. de Jong, door een passerende bestelauto van de beurtdienst DokkumGroningen overreden en gedood. Het jongetje kwam met zijn fiets vlak voor de aan komende bestelwagen te vallen. Het slachtoffertje werd nog naar het ziekenhuis „De Sionsberg" overgebracht, maar het was bij aankomst reeds overleden. dat konmg Boudewijn vandaag een zitting van de kroonraad zal voorzitten, die alle vraagstukken, voortvloeiende uit de overdracht van de soevereiniteit aan Kongo, zal bespreken. De kroonraad be staat uit de koning, de minister raad en alle ministers van staat. Het bijeenroepen van de kroon raad in België is een uitzonder lijke gebeurtenis, De laatste bij eenkomst dateert van de nacht van 3 op 4 augustus 1914. toen Duitsland aan België de oorlog had verklaard. Wel werd ook in 1950 tijdens de koningskwestie in België de kroonraad bijeengeroe pen, maar deze ging uiteen zon der beraadslagingen te hebben gevoerd omdat de socialistische ministers weigerden de vergade ring bij te wonen. Aangenomen wordt, dat de kroonraad behalve de resultaten van de ronde-tafelconferentie, die naar minister De Schrijver woensdagmiddag heeft medege deeld waarschijnlijk heden haar werkzaamheden zal beëindigen, ook de verdere plaats van het Belgische koningshuis in het on afhankelijke Kongo zal bespre ken. Tijdens de ronde-tafelconfe rentie heeft de Belgische minis ter voor de Kongo o.m. voorge steld, dat de Belgische vorst de taak van staatshoefd in Kongo zal waarnemen totdat de nieuwe staat over een grondwet zal be schikken. De tijd, die daarmee gemoeid zal zijn, wordt geschat op twee jaar. Vooral van de extreem-natio nalistische partijen op de conte- rentie is hiertegen echter be zwaar gemaakt op grond van de eis, dat de onafhankelijkheid na de 30ste juni „volledig zal zijn". Overigens zouden beide Ka mers van de Belgische volksver tegenwoordiging met twee-derde meerderheid moeten goedkeuren, dat koning Boudewijn ook als staatshoofd van Kongo zou op treden. De Belgische koning zou be reid zijn deze dubbele taak op zich te nemen, aldus deelde mi nister De Schrijver eerder deze week mede, indien dit de wens zou zijn van de grote meerder heid van het Kongolese volk. Brand in geboortehuis van prinses Margaret Deze foto toont brandweerlieden tij dens het blussen van een brand, welke dinsdag woedde in de noordoostelijke vleugel van Clamis Castte te Angus in Schotland. Het kas teel, dat wordt be woond door^de graaf en de- gravin van Strathmore, zou het oudste bewoonde huis van Groot Brittannië zijn. Het is het geboortehuis van Prinses Mar garet

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1