België deed te weinig voor politieke evolutie van Kongo Nieuw uitstel voor onafhankelijkheid van Cyprus Tweede Kamer steunt de regering inzake de landingrechten der K.L.M. Eilandsraad aanvaardt voorstellen van Curasao afgewezen De spanning tussen Israël en de V.A.R. De Argentijnse duikboot] acht HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN EERSTE BLAB Treinbrand in tunnel Frankering bij abonnement: Terneuzen. Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—67 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 N4 5 uur uitsluitend 207S Gironamme* 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 et Losse nrs 9 ct WOENSDAG 10 FEBRUARI 196» 16e Jaargang Nr 4905 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Ternenet® Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adtae Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 u«r. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 «nr. De Belgische eerste-minister, de heer Eyskens, heeft de over tuiging uitgesproken, dat het be sluit de souvereiniteit op 30 juni aan Kongo over te dragen het mogelijk zal maken de vriend schap en broederschap tussen Kongo en België en de economi sche banden tussen beide landen te behouden en zelfs te verbete ren. De premier zei, dat Kongo ook na de souvereiniteitsover- dracht België nodig zal hebben. Mountbatten toevoeging voor verwijderde takken van Britse koningshuis Koningin Elisabeth van Qroot-Brittannië heeft besloten dat sommige van haar afstam melingen slechts van de meer verwijderde takken van het koningshuis de familie naam Mountbatten van haar echtgenoot toegevoegd zullen krijgen en MountbattenWind sor zullen heten. De eerste af stammelingen op wie dit be sluit van toepassing zal zijn, kunnen pas over een veertigtal jaren worden geboren daar de maatregel geldt voor de klein kinderen van zoons die na de troonopvolger Charles volgen en dus niet voor de directe lijn. Ook geldt het besluit niet voor prinses Anne die de naam van haar toekomstige echtgenoot zou aannemen. Maar wel voor de kleinkinderen van koningin Elizabeths derde kind, indien dit een jongen is. De officiële mededeling volg de na geruchten waarvan het Britse persbureau Press Asso ciation en Londense avondbla den melding maakten, volgens welke de koninklijke familie haar naam Windsor in Mount batten zou veranderen. De naam Mountbatten da teert van 1917, cp het hoogte punt van de eerste wereldoor log toen de vader van de hui dige graaf Mountbatten zijn Duitse titel prins Louis van Battenberg opgaf. Hij zei voorts, wijzende op het vele dat België in Kongo tot stand heeft gebracht, het te be treuren, dat ,,in feite zo weinig werd gedaan om de politieke evolutie van Kongo te verge makkelijken". De heer Eyskens stelde vervol gens Frankrijk als voorbeeld, dat naar hij zeide het hoger onder wijs in zijn overzeese gebieden heeft bevorderd en volksver tegenwoordigers uit die gebieden in de nationale vergadering in Parijs heeft opgenomen. .Indien België thans kon beschikken over een dergelijke organisatie op provinciaal niveau, dan zou de politieke oplossing voor Kongo veel kunnen worden vereenvou digd". Inmiddels hebben de twee op de ronde tafelconferentie in Brus sel gevormde commissies, een voor de verkiezingen en een voor de structuur van de onafhanke lijke staat, hun werkzaamheden nog niet kunnen beëindigen. Afgezien van de moeilijkheden over technische kwesties is in beide commissies ook nog geen oplossing gevonden voor de eis van het „kartel" van Kongolese nationalistische bewegingen, dat aan het einde van tje vorige week de instelling van een voorlopig nationaal comité heeft verlangd, dat tijdens de overgangsperiode tussen het einde van de R.T.C. en de 30e juni het gezag zou moe ten uitoefenen. In het „Congrespaleis" in Brus sel, waar alle vergaderingen van de R.T.C. worden gehouden, wordt echter vernomen dat de kloof tussen deze eis en het Bel gische standpunt, dat de vorming van een voorlopige regering vóór 30 juni juridisch 'liet mogelijk is, „niet zo breed is en dat op de eerstvolgende plenaire bijeen komst ook voor dit vraagstuk een oplossing zal k..nnen worden gevonden." De Kongolese r. -tionalistische leider Kasavoebot. die ee eis lot vorming van de voorlopige rege ring reeds in het eerste stadium van de R.T.C.-bespiekingen stel de en niet meer aan het overleg heeft deelgenomen, omdat deze De afkondiging van de onaf hankelijke republiek Cyprus, clie reeds van 19 februari tot 19 maart was uitgesteld, zal na het uitblijven van overeenstem1 ming tussen de Britse en Cy prische leiders in Nicosia op maandag, wederom moeten worden uitgesteld Aartsbisschop Makarios en dr. Kutchuk, die gekozen zijn als president en vice-president van de nieuwe republiek, heb ben geantwoord op de „defini tieve" Britse voorstellen over de kwestie van de bases op Cyprus in een onderhoud met de Britse onderminister van Koloniën, Julian Amery. Later werd in een verklaring gezegd dat, daar geen overeen stemming werd bereikt, het Britse parlement onmogelijk tijdig de nodige wetten kan goedkeuren voor het afkondi gen van de republiek op 19 maart. w De 250 passagiers van de trein van Bologne naar Floren ce in Italië kregen zondag een onplezierig avontuurtoen mid den in een 10 km lange tunnel een der electromotoren van de trein door kortsluiting in brand vloog. De trein stopte en korte tijd later vatte ook de wagen boven de defecte motor vlam. Er ontstond een korte paniek, waarbij enkele reizigers licht gewond werden door glassplin ters in hun pogingen het rijtuig te verlaten. Ongeveer zestig andere reizigers liepen lichte vergiftigingsverschijnselen op tengevolge van de rook, die in de tunnel kwam te staan en waardoor zij over een afstand van ongeveer vier kilometer moesten lopen voordat zij weer in de frisse lucht waren. Links: Hulptroepen onderweg naar de brandende trein. Rechts: Terwijl dikke rook wolken nog steeds uit de tunnel komen, komt de trein te voor schijn. Amery zou tot vandaag op Cyprus blijven teneinde „met de gouverneur en de militaire autoriteiten de daaruit voort vloeiende administratieve rege lingen te bespreken". Politieke kringen op Cyprus noemden het uitstel een grote tegenslag voor alle partijen. De zaak ziet er extra somber uit omdat in de officiële bekend making niets wordt gezegd over verdere besprekingen om de meningsverschillen op te hef fen en de duur van het uitstel te beperken. Een Grieks-Cypriotische woordvoerder zij dat de Britten de besprekingen hebben afge broken en dat zij dus het ge sprek weer op gang zullen moe ten brengen. eis werd afgewezen, heeft op een persconferentie verklaard weer aan de conferentie te zullen gaan deelnemen. Op de persconferentie betoog de hij, dat een voorlopige Kongo lese regering daarom nodig is, omdat in Kongo het koloniale ge zag aan invloed inboet. „Hetzelf de is gebeurd in Marokko, aldus Kasavoeboe, die zeide dat een voorlopige regering is „om een brug te bouwen tussen het ^oude en het nieuwe regime". Over het Belgische argument, dat er in Kongo geen gekozen parlement is, waaruit een derge lijke regering kan worden ge vormd en waarin deze regering verantwoording zou kunnen af leggen zeide hij slechts: „Dat is niet onze schuld". Met name betoogde de natio nalistische leider, dat „koloniale inmenging" in de eerste alge mene verkiezingen in het onaf hankelijke Kongo onaanvaard baar zou zijn en dat een voor lopige regering verdere onlusten in Kongo zal kunnen voorkomen. V.N.-MISSIE NAAR BELGISCH KONGO EN TANGANIJIKA De beheerschapsraad der Ver enigde Naties heeft bepaald dat een commissie van vier, waarin vertegenwoordigers van de Verenigde Staten. Nieuw- Zeeland, Paraguay en de Ver enigde Arabische Republiek, zitting zullen hebben, medio fe bruari voor een bezoek aan Roeanda-Oeroendi Belgisch Kongo) en Tanganyka (onder Brits bestuur) uit New York zal vertrekken. In Roeanda-Oeroendi zal een onderzoek worden ingesteld naar de recente, door botsingen tussen stammen veroorzaakte moeilijkheden, die mensenle vens en bezittingen verloren hebben doen gaan. In Tanganyka zal de commis sie, die onder leiding staat van de Amerikaan Sears, de be langrijke wijzigingen, die zich in dit beheerde gebied onder meer op politiek gebied voltrek ken, bestuderen. Toestand Deense premier ernstig De Deense premier, H. Ch. Hansen, is ernstig ziek. Offi cieel is medegedeeld, dat hij longontsteking heeft. De 53-jarige Hansen heeft in de herfst van 1958 een keelope ratie ondergaan en zou aan kanker lijden. Van welingelichte zijde is ge zegd, dat de toestand van Han sen, die sinds 29 december in een ziekenhuis wordt behan deld, „zeer ernstig" is. Hansen, een sociaal-demo craat, is vanaf januari 1955 pre mier. Chiste ndemoc ratisch blad eist aftreden van Oberlaender Het christendemocratische Westberlijnse blad „Der Tag" drong gisteren in een hoofdarti kel aan op het aftreden van dr. Theodor Oberlanden de West- duitse minister voor vluchtelin genzaken. Volgens het blad zijn de com munistische verklaringen, dat Oberlander aan de massamoord van 1941 op Polen in Lemberg heeft deelgenomen, weerlegd. Maar dat neemt niet weg, dat Oberlander de nationaalsocialis- tische leer heeft aangehangen, aldus ..Der Tag". China laat Indiërs vrij De Chinese autoriteiten heb ben 14 van de 37 in Tibet vastge houden Indische burgers vrijge laten, aldus heeft de Indische waarnemende minister van Bui tenlandse Zaken, mevr. Laksjmi Menon, dinsdag in het parlement verklaard. India poogt de vrijlating van de overige Indiërs te verkrijgen maar de Chinezen bestrijden de Indische opvatting, dat het In dische burgers zijn. De 14 vrijgelatenen zijn inmid dels in India aangekomen. Premier Nehroe deelde mee, dat meer dan 2.600 Tibetaanse vluchtelingen sinds november in India zijn aangekomen. Tussen maart en november 1959 bedroeg het aantal naar India uitgeweke nen meer dan 12.000. In de dinsdagmiddag gehouden vergadering heeft de heer Oud (V.V.D.) melding gemaakt van de teleurstellende houding van Amerika inzake de landingsrech ten der K.L.M. Dinsdag heeft het seniorenconvent vergaderd. Dit meende, dat deze zaak van zodanige betekenis is, dat ze los gemaakt moet worden uit het al gemene beleid. Hij vraagt of de gelegenheid kan worden gegeven hierover te spreken. De minister van Buitenlandse Zaken, de heer Luns verklaart hierop gaarne in te gaan. Hij merkt op, dat tijdens het debat de onderhandelingen nog gaande waren. Thans is de uit slag bekend. Onze grootste bond genoot aanvaardt onze argumen ten niet. Spreker somt de voornaamste op. Bij het sluiten der luchtvaart overeenkomst van 1957 kreeg de K.L.M. gelegenheid deel te nemen aan het luchtverkeer; intussen hebben verscheidene maatschap pijen recht gekregen op de Cali- fornische westkust te landen. Van Nederlandse zijde is aan getoond dat een K.L.M.-lijn vol komen verantwoord kan worden geacht. Op 5 februari kwam de eilands raad van Cc,voor het eerst bijeen sinds de afkondiging van de algemene maatregel van rijks bestuur. Uiteraard vormde deze maatregel een dankbaar onder werp voor redevoeringen van diverse leden van diverse groe peringen, waarbij niet zelden het zakelijke element verdrongen werd door het emotionele. Veel nieuws werd echter niet naar voren gebracht, gezien de vele officiële partij verklaringen over De Algerijnse opstand Franse militaire autoriteiten hebben maandagavond te Algiers bekendgemaakt dat in de week van 30 januari tot 5 februari 520 Mohammedaanse opstandelingen buiten gevecht zijn gesteld. Van dit aantal werden er 146 gevangen genomen. Nabij de Golfo Nuenvo, de Argentijnse baai waar sinds tien dagen jacht wordt ge maakt op een duikboot van on bekende nationaliteit, zijn de póts gevonden, waarvan wordt aangenomen dat zij zijn aange legd ten behoeve van de be manning van de duikboot. Deze berichten, afkomstig van plaat- sei ke radiostations, zijn niet van officiële zijde bevestigd. Volgens genoemde radiosta tions zijn deskundigen van oordeel, dat de duikboot wel licht al is ontsnapt, daar de diepte van de monding van de baai zó groot is dat dieptebom men niet tot de bodem uitwer king hebben. dit onderwerp, die in de laatste dagen reeds het licht hadden ge zien. Hoogstens zou men kunnen concluderen, dat ondanks alles de partijen beslist niet nader tot elkaar zijn gekomen. Er werden twee moties ingediend. Een waar in de raad zijn voldoening uit sprak over de genomen maat regel van algemeen bestuur, wel ke uiteraard alleen de stemmen van de D.P./K.V.P. meerderheid verwierf en aldus met 119 werd aanvaard (ex-gedeputeerde Rosa- rie, vertegenwoordiger van de Curaqaose Volkspartij, was we gens ziekte afwezig», en een waarin het besmeuren van het standbeeld van H. M. de Konin gin sterk werd afgekeurd en waarin de trouw van het Cura caose volk aan het vorstenhuis werd bevestigd. Deze werd met algemene stemmen aangenomen. De agenda vermeldde alle voor stellen, die in de afgelopen maan den door de thans afgetreden ge deputeerden waren gedaan, doch werden verworpen, waaronder de voorstellen op financieel ge bied om het bestuurscollege te machtigen kortlopende leningen bij de plaatselijke banken aan te gaan (rekening-courant), het aan gaan van een lening van N.A. 1.000.000 bij het pensioenfonds der Ned. Antillen en het aangaan van een lening van N.A. 5.000.000 voor diverse projec ten in Nederland. Al deze voor stellen werden thans met alge mene stemmen goedgekeurd, waardoor de situatie is opge klaard en gezaghebber Gorsira in zijn functie van gemachtigde kan voortwerken. Volgens de overeenkomst met Amerika hebben Amerikaanse maatschappijen recht op Neder land te vliegen. Hij wijst erop dat Nederland bij de aankoop van vliegtuigen meer dollars in Amerika heeft uitgegeven dan uit het luchtver keer op Amerika wordt gehaald. Voorts wijst hij op de vriend schapsbanden tussen Nederland en Amerika. Door Amerika aangevoede ar gumenten wijst de minister af. Opmerkend, dat 60 70 pro cent van de luchtvaart onder Amerikaanse vlag geschiedt zegt hij dit protectionisme niet te be grijpen. Hij hoopt dat de Ameri kaanse regering een andere hou ding zal aannemen. Stellig wordt dezerzijds een andere houding verwacht. De heer Oud, mede sprekend namens de heren Romme, Bur ger, Bruins Slot en Tilanus, acht het gewenst de positie van de minister te versterken. Hij dient daartoe de volgende motie in: „De Kamer, kennis genomen hebbende van de loop der be sprekingen te Washington over de landingsrechten der K.L.M., spreekt haar diepe teleur stelling uit over de daarbij door de regering der Verenigde Sta ten van Amerika aangenomen houding, welke een miskenning is van de vrijheid van luchtver- keer en van de beginselen van gezonde concurrentie, voorts discrimineert ten nadele van het nationale Nederlandse be lang en niet past in het kader van de bondgenootschappelijke betrekkingen, welke tussen de Verenigde Staten van Amerika en Nederland bestaan, verzoekt te allen overvloede de regering, hernieuwde stap pen te ondernemen om een herziening van de Amerikaan se beslissing te verkrijgen, en gaat over tot de orde van de dag." De minister veklaart in de motie een zeldzame steun te zien De motie wordt bij zitten en cpstaan met algemene stemmen aangenomen. GRONCHI NODIGT CHROESJTSJEF UIT President Gronchi van Italië, momenteel op reis door de Sow- jet-Unie, heeft de Russische leiders voor een tegenbezoek aan Italië uitgenodigd. Donder dag a.s. keert Gronchi naar Italië terug. Na afloop van het bezoek zal een communiqué worden uitge geven. De president vertelde aan journalisten dat de drie voornaamste punten van be spreking met Chroesjtsjef de ontwapening, Europese veilig heid en hulp aan onderontwik kelde landen zijn. Gronchi zei getroffen te zijn door het ver trouwen van de Sowjetleiders in de toekomst van hun land. Een vertrouwen dat hem meer op verworvenheden dan op machtsgebruik gebaseerd leek. Chroesjtsjef vond hij een „le vendige prater en een joviaal schermer" die uitstekend met de zeer verschillende vraag stukken op de hoogte is. Gron chi zag een positief element in zijn bezoek. Nieuw Beneluxtarief van invoerrechten In het Staatsblad van dinsdag is het tariefbesluit 1960 gepubli ceerd waarbij het nieuwe Bene luxtarief van invoerrechten wordt ingevoerd. Als datum van inwerkingtreding is vastgesteld 1 maart a.s. Nederland, België en Luxem burg voldoen hiermede aan hun verplichtingen, die voortvloeien uit in groter verband gesloten in ternationale overeenkomsten. Deze hebben de herziening van het tarief van invoerrechten op basis van de in die overeenkom sten aanvaarde nieuwe Brusselse nomenlaetuur noodzakelijk ge maakt. Het nieuwe Beneluxtarief brengt in principe geen wijziging in de bestaande heffingen, al zal in enkele uitzonderingsgevallen de transponering in de nieuwe omschrijvingen tot een hoger of lager invoerrecht kunnen leiden. Het Israëlische blad „Habo- ker" weet uit zeer goede bron te melden dat Israël beloofd heeft geen militaire actie te beginnen vóór de komende topconferen tie tussen Oost en West. Israël heeft laten weten dat de vergeldingsactie tegen het dorp Kirbit Tewfik aan de grens tussen Israël en Syrië een louter plaatselijke actie is geweest en niet het begin van een grootscheepse operatie. Het blad zegt voorts dat de Israëlische autoriteiten de grote mogendheden de verzekering hebben gegeven dat Israël vóór de topconferentie geen schip meer zal sturen naar het Suez- kanaal om de goede wil van de Egyptenaren op de proef te stellen. Een woordvoerder van het Is raëlische ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft later het bericht in „Haboker", dat Is raël beloofd zou hebben geen ARRESTATIE IN ALGERIE Majoor Sapin-Lignieres, die tijdens het oproer in Algiers be velhebber van de burgerwacht in deze stad is geweest, is maan dag beschuldigd van een aan slag op de veilighied van de staat. Hij is naar de gevangenis overgebracht. Er wordt voorts een actie voorbereid tegen 16 mensen, van wie een aantal in de ge vangenis zitten en de rest voort- vlucntig is. Er is een arrestatie bevel utigevaardigd tegen de adjudant van generaal Massu, die zoals bekend vóór het uit breken van de opstand in Al giers als commandant van de stad ontslagen werd. De Franse minister van justi tie, Michelet, die drie dagen in Algiers met de rechterlijke macht aldaar overleg heeft ge pleegd over de maatregelen tegen de deelnemers aan de opstand te nemen, is gisteren naar Parijs teruggekeerd. Hij zou aangedrongen hebben op een krachtige actie tegen de leiders van het oproer. nieuwe militaire acties te on dernemen vóór de topconferen tie, tegengesproken. Hij zei dat dit nieuws volledig uit de lucht was gegrepen en dat de Israëlische autoriteiten geen enkel verzoek van deze strekking hadden ontvangen. Toenemende wind In de algemene circulatie vol trekken zich belangrijke wijzigin gen. Een van Groenland afkom stige depressie trok snel in diep te toenemend naar Noord-Zwe den. Aan de westflank van deze depressie heerst in het zeege bied tussen IJsland en Noorwe gen een zware noorderstorm en wordt koude lucht uit de pool streken naar het zuiden getrans porteerd. De sterke luchtdrukdalingen boven Scandinavië heeft tot ge volg dat bij ons de wind naar het noordwesten daarit en tot krach tig zal toenemen. In de aangevoerde onstabiele lucht kunnen later buien tot ont wikkeling komen. In het tempe- ratuursverloop overdag kamt weinig verandering. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van woensdag ochtend tot woensdagavond. Noordwestelijke wind. Wisselende bewolking en later enkele buien. Matige of krach tig toenemende noordwestelijke wind. Ongeveer dezelfde tempe raturen als gisteren. DONDERDAG 11 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Hansweert v.m. 1.10 1.45 2.25 2.35 n.m. 1.30 2.05 2.45 2.55 ZON MAAN cp onder op onder Feb»-. 11 8.05 17.44 16.47 7.04 12 8.04 T7.46 17-52 7.3'' 13 8.02 17.46 19.00 8.05

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1