*"1?obnackten in Radio-Televisie .Verlichting I Radio de Koek c D Incident in Havana Het mislukken van de Nederlands-Amerikaanse luchtvaartbesprekingen ZON- en MAANSTANDEN ZATERDAG 6 FEBRUARI I960 16e Jaargang Nr 4902 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneazen Echte zege? Beroering rond Israël Kerala Atoombom in de Sahara Politieke motieven r~ Klemmend betoog DE KONINGIN EN DE PRINS NAAR BELGIE Rijk van Rijk ten einde AMERIKAANS AANVALSWAPEN IN DE RUIMTE Dr. Moore volbrengt haar „wandeling" Communiqué van Warschau-landen De verklaring van de Warschau-landen 1/OIHlwill VLIEGRAMP IN BOLIVIA HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER fraaJBerfag bij abonnement; Terneuzen. Directeur-Hoofdredacteur I. van dé Sande Redactie-adres; Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 en 2510 N4 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand 2,per week 48 ct Losse nrs 9 ct DE VRIJE Advertentieprijs per nun 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Nadat dc Franse regering cn vooral De Gaulle dc Europese muiters van de stad Algiers tot onderwer ping heeft gebracht, kon hij zijn overwinning consoli deren door volmachten te vragen cn te verkrijgen voor de regering van Debré die nu wel enigszins zal worden gewijzigd. Te veel elementen sympathiseerden immers met de rebellen, en De Gaulle heeft dat duidelijk als een rem gevoeld. Om te voorkomen dat de pre mier de volmachten zal aan wenden voor doeleinden die niet overeenstemmen met die van de president, zal deze alle besluiten mede ondertekenen. Men heeft dus te doen met een tamelijk dictatoriaal presiden tieel regime, hoewel de Kamers van het parlement niet worden ontbonden. Komt het er echter op aan. dan hebben zij weinig te zeggen. Tegen wie vraagt De Gaulle die volmachten voor zijn rege ring? Tegen de Algerijnse ul tra's en hun bondgenoten in Frankrijk. Maar hij kan in het moederland overtuigd zijn van de steun der overgrote meerder heid, waar het zijn beleid van ..zelfbepaling na een staken van het vuren" aangaat. En worden de bevoegdheden niet misbruikt, dan kunnen zij dus dienen om de wil van die meer derheid uit te voeren, tegen eventuele samenzweerders in. Natuurlijk wordt er gespecu leerd over de mate, waarin De Gaulle de vrije hand heeft. Tal van conservatieven leggen er de nadruk op. dat hij in zijn rede heeft beloofd, dat alles zal worden gedaan om met militai re middelen een beslissing in Algerije te forceren in de strijd tegen de nationalistische mos lims. En dat hij wederom heeft geweigerd, met de z.g. voorlo pige regering der moslims te onderhandelen. Zo heeft hij dus toch om de ultra's te verslaan conces sies gedaan aan het leger, dat van zelfbepaling weinig wil we ten. Doch wellicht is het te vroeg, cm te zeggen in welke mate De Gaulle kan doen wat hij wil. Hij moet eerst op de belangrijkste posten zijn eigen vertrouwde mensen hebben, voordat hij een stap verder kan doen om een staken van het vuren te verkrijgen met de be lofte, dat daarna zelfbeschik king zal volgen. Intussen heeft men thans weer wat meer aandacht voor kwesties buiten Frankrijk. Daar is dan een wederom opgeleefde reeks van gevechten langs de grenzen van Israël, die aanto nen, dat in het naburige oosten de rust niet veilig is gesteld. De Syriërs hebben Israëliërs wil len verdrijven uit een gedemili tariseerde zóne in het noorden, waar Israël werken doet uitvoe ren om het Jordaanwater te benutten voor bevloeiingen. Na die aanval hebben de Is raëliërs een Arabisch dorpje beschoten. Daarop heeft Nas ser Egypte is immers met Syrië verbonden in een repu bliek Egyptische troepen ge concentreerd in de Sinai, bij de zuidelijke grenzen van Israël. Er zijn allerlei Israëlische grieven. Zo laat de Verenigde Arabische Republiek nog steeds geen schepen met lading van of naar Israël, door het Suezka- naal varen. De Ver. Naties heb ben na 1956 veel gedaan om nieuwe botsingen te voorko men, o.a. door politietroepen der V.N. te legeren langs de Golf van Akaba. Toch komt er weer een taak voor secretaris Hammarskjoeld, om te voorko men, dat een echte oorlog' uit breekt. En het wordt er niet ge makkelijker op. omdat niet al leen de Israëliërs, maar ook de Arabieren zich geleidelijk ver sterken. In de Indische deelstaat Ke rala, waar vóór de afgelopen zomer de communisten regeer den over 14 miljoen zielen, en waar onlusten uitbraken door het partijdige regime, hebben nu de communisten een grote nederlaag geleden. De kennis making met een communistisch kabinet viel niet mee. Boven dien hadden deze rode leiders te veel sympathie voor China, dat de grenzen van India schond. Ook hier bracht het nationalisme een nederlaag toe aan het communisme. In de politieke commissie van de assemblee der Ver. Naties is een debat ontketend door Ma rokko over voorgenomen Fran se proevent met een atoombom. Deze bom zou al klaar zijn. doch het proefterrein zou nog niet in orde zijn gemaakt en zeker is het. dat de explosie niet voor de deur staat. De Afrikaanse volken maken zich nu ongerust over de ver giftiging van de lucht. De Fransen hebben degelijke voor zorgsmaatregelen genomen, de ruimte rond het proefterrein is groter dan bij experimenten in Amerika en de Sow jet-Unie. Maar dat overtuigt de meeste Afrikanen niet. Deze beweren dat hun werelddeel „goed is voor het vuile werk". De repu blieken van de Frans-Afrikaan se gemeenschap echter hebben Sich laten overtuigen, dat de gevaren sterk zijn overdreven. Èn de resolutie die Marokko heeft voorgesteld, is ook gema tigd. Zij behelst dat de Fransen worden uitgenodigd de proef niet te laten doorgaan. En wel. omdat in Genève een conferen tie wordt gehouden om de proeven (die de V.S.. Engeland en de Sowjet-Unie al een jaar lang hebben gestopt) voorgoed te staken. Als Frankrijk nu deze pauze zou onderbreken geeft het gelegenheid aan an dere landen, om ook atoom bommen te maken. En daarbij denken velen aan rood China, dat toch al vrij agressief op treedt en dat Aziatische naties ernstig verontrust. Er wordt nog een reden aan gevoerd, om de Fransen te be wegen van hun proefneming af te "zienzij hebben sympathie nodig' als straks het debat be gint over Algerije. En dus. zo redeneren kritische vrienden van Frankrijk, is het beter de proeven in de Sahara maax uit te stellen. Nu heeft Frankrijk eigenlijk geen militaire oogmerken met de bom. Voor het westen is de Franse bijdrage niet nodig. Al leen zal 't land van De Gaulle wel nooit oorlog voeren, en in Afrika kan het bij gevechten daar zo'n vreselijk wapen niet gebruiken. Maar de Fransen willen tot de atoomclub" be horen. om te kunnen meepra ten over de grote internationa le politiek. Naast de Grote Drie (de V.S.. Engeland en Rusland) willen zij de vierde zijn. Boven dien verklaren zij. dat voor in dustriële en vredelievende toe passing van kernenergie het eerst nodig is een atoombom te hebben en te constateren dat die werkt. In beide gevallen kan men wellicht tot een ver gelijk komen. Het moet mogelijk zijn. kern centrales te bouwen, met de vele beschikbare gegevens en met wat Amerikanen en Brit ten al verkopen, zonder kost bare bommen te vervaardigen. De V.S. en Engeland kunnen de Fransen wel tegemoet komen met uitwisseling van .gegevens. En zeker is het doenlijk, hun meer stem te geven inzake be slissingen van internationaal belang. Wel rijst hierbij een vraag, namelijk welke andere landen dan ook tot „top" willen beho ren. De Chinezen eisen die paats op. Maar ook.... de Westduitsers. Men zegt dat Adenauer een brief heeft ge schreven aan De Gaulle, waar in de Duitse kanselier zich be klaagt dat De Gaulle voor Frankrijk een ereplaats opeist zonder voldoende te ijveren voor Duitse belangen. dr. A. C. (Nadruk verboden.) Advertentie', f NOORDSTRAAT 102 - TEL. 3128 - TERNEUZEN Vrijdagmiddag hebben zich in de Cubaanse hoofdstad inci denten voorgedaan op het ogen blik, dat vice-premier Mikojan van de Sow jet Unie een krans met de Russische kleuren neer legde voor het beeld van de Cu baanse patriot Jose Marti. Een groep anti-communisten was tezelfdertijd met een ande re krans gekomen en had de bedoeling de Russische krans te vervangen en de Russische vlag mee te voeren. De politie schoot in de lucht om groepjes betogers te verja gen. Er zou een twintigtal ar restaties zijn verricht- Premier Fidel Castro van Mikojan bevonden zich op een verhoging waarop zij het woord zouden voeren ter gelegenheid van de opening van een Rus sische tentoonstelling. Om Mi kojan te beschermen liet Cas tro hem het gebouw van schone kunsten binnengaan, waar de tentoonstelling wordt gehouden. De Cubaanse eerste minister keerde vervolgens naar het po dium terug en maande het pu bliek tot kalmte aan. De anti-communistische Cu baanse betogers hebben ver klaard. dat toen op 28 januari New Yorkse Cubanen een krans hadden gelegd voor het stand beeld van Marti, zij door de po litie beschermd waren. De be togers droegen borden met de woorden,.Leve Fidel. Weg met Mikojan en het communisme". Op de conferentie van de West- F.uropese Uniewelke donderdag in Londen is gehouden, hield de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. mr. J. M. S. H. Luns kennelijk een klem mend betoog tegen zijn Engelse ambtsgenoot Selwyn Lloyd. Op de conferentie, welke een dag duurde, hebben ministers uit zeven leden-landen problemen betreffende de Europese een wording besproken. Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden zullen zich, op uitnodiging van Zijne Majesteit de Koning der Belgen, van 30 mei tot 2 juni 1960 naar België begeven voor het brengen van een staatsbezoek, aldus heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag bekendgemaakt. f Aflv.l Bulldozers, draglines en pneu matische boren hebben een einde gemaakt aan het bestaan van Rijk, de buurt in de Haar lemmermeer bij Aalsmeer, die verdwijnen moet voor de uit breiding van Schiphol. Nog staan er enkele huizen overeind, doch ook hun dagen zijn geteld. Gistermiddag is het hoofd van de Nederlandse luchtvaartdele gatie, de heer E. G. Stijkel, op Schiphol teruggekeerd, na een langdurig verblijf in Washington, waar sedert 7 januari onderhan delingen zijn gevoerd met de Amerikaanse delegatie over het verkrijgen van commerciële lan dingsrechten in Los Angeles ten behoeve van de K. L. M. In het restaurant „De Wijde Wereld" werd een persconferen tie gehouden, waar de heer Stij kel de volgende verklaring af legde; „Op 3 februari heeft de leider van de Amerikaanse luchtvaart delegatie in Washington ver klaard, dat de regering van de Verenigde Staten op dit tijdstip niet kan voldoen aan een amen dering van de bepalingen van het in 1957 tussen Amerika en Ne derland gesloten luchtvaartver drag, n.l. om aan Nederland com merciële landingsrechten in Los Angeles toe te kennen. Met be heerste verontwaardiging heb ik deze afwijzing vap het Neder lands verzoek aangehoord. De regering van de Verenigde Sta ten heeft een aantal andere lan den wel het recht gegeven een luchtvaartverbinding met de Westkust van Amerika te exploi teren. mits het vervoerspotentieel aan beide zijden voldoende zou zijn. Nederland heeft aangetoond, dat dit vervoerspotentieel lussen Nederland en Los Angeles wel degelijk bestaat en nu de Ame rikaanse regering de K. L. M. dus niet in staat stelt dit potentieel te exploiteren kan de conclusie slechts luiden dat men aan Ame rikaanse zijde discriminatie toe past. Nederland neemt deze af wijzing ook om een andere reden bijzonder ernstig op. immers sinds onheuglijke tijden is het Nederlandse volk afhankelijk van vervoersdiensten en de interna tionale handel. Ik heb de leider van de Amerikaanse delegatie ge antwoord. dat ik niet bereid was het Amerikaanse standpunt te aanvaarden, noch de daartoe aangevoerde argumenten te ac cepteren". Voortgaande zeide staatssecre taris Stijkel: „De situatie is thans volkomen open. Nederland heeft het recht t.g.t. terug te komen op deze kwestie. Indien wij eensgezind het standpunt van de Neder landse regering steunen, twijfel ik ei' niet aan, of de regering van de Verenigde Staten zal in de toekomst de gevraagde landings rechten alsnog toekennen". Op verscheidene vragen van persvertegenwoordigers gaf de heer Stijkel de volgende antwoor den: „Er zijn vage toespelingen in Washington gemaakt op het feit dat het geen gemakkelijk ogen blik van onderhandelen was en dat de atmosfeer later misschien beter zou zijn. Ik heb echter geen concrete aanwijzingen dat dit in derdaad het geval zou kunnen zijn". „De Amerikaanse regering heeft haar afwijzend besluit ge baseerd op strikt luchtvaart- politieke en voorts op algemeen politieke overwegingen De ver houding tussen beide soorten van argumenten was niet duidelijk". „Er bestaan geen aanwijzingen om alleen Pan American aan te wijzen als de Amerikaanse lucht vaartmaatschappij welke zich verzet zou hebben tegen het Ne derlandse verzoek om commer ciële landingsrechten op Los Angeles". „Prins Bernhard heeft, toen hij zijn verklaring na zijn terugkeer uit Mexico op Schiphol aflegde, niet namens de Nederlandse re gering gesproken, maar hij heeft precies tot uitdrukking gebracht hoe de publieke opinie in Neder land over dit probleem denkt". „De Amerikaanse luchtvaart- politiek is gebaseerd op het be ginsel, dat de wederzijdse voor delen van de daarbij betrokken luchtvaartmaatschappijen in een billijke en zo mogelijke gelijk waardige verhouding tot elkaar dienen te staan. De Amerikanen interpreteren dit beginsel zo danig. dat dit neerkomt op het streven naar gelijkheid van de door de luchtvaartmaatschap pijen te behalen commerciële re sultaten". De plaatsvervangende staf chef van de Amerikaanse lucht macht voor technische ontwik keling. It-generaa.l Rosue Wilson, heeft in en verslag tot de com missies van het Huis van Afge vaardigden voor natuurweten schappen en ruimtevaart ter loops melding gemaakt van even tuele plannen voor een offen sief-wapen dat diep in de kos mische ruimte kan worden ver borgen. Hij sprak over Ameri kaanse ruimteplannen. Hij zei dat er studie wordt ge maakt van de mogelijkheid van een stelsel van aanvalswapens, die op een afstand van 160.000 km of meer om de aarde wente len. Dr. Barbara Moore. de En gelse marathonwandelaarster, is donderdagavond in Lands End, de zuidwestelijke punt van Engeland aangekomen en heeft daarmee een voettocht van 1.600 km, die begon te John O'Groats, de noordoostelijke uithoek van Schotland, vol bracht. De 56-jarige in Rusland ge boren dietiste vertrok 13 janu ari. Zij heeft tijdens de „wan deling" hoofdzakelijk geleefd op rauwe groenten, fruit, no ten, vruchtensap, honing en melk. Op de laatste 16 km van haar tocht werd dr. Moore ge volgd door een menigte van naar schatting 10.000 man. „Ik heb naar ik hoop bewezen, dat wij vrouwen alles kunnen wat mannen kunnen", aldus dr. Moore tegenover verslaggevers. Mevrouw Moore deelde mee, dat zij de tocht had gemaakt om te bewijzen, waartoe iemand die volgens het door haar aan bevolen diëet volgt, in staat is. Zij kondigde aan dat als vol gende punt haar program een wandeling door de V.S. van kust tot kust staat een af stand van 4.800 km. In het communiqué dat na de conferentie in Moskou van de leden van het verdrag van Warschau is uitgegeven, wordt gezegd dat de kwesties van al gemene en algehele ontwape ning' en het sluiten van een vredesverdrag' met Duitsland zijn besproken. De conferentie heeft een uiteenzetting van premier Chroesjtsjef aange hoord over de inkrimping van de Russische strijdkrachten en over de houding die de Sowjet- Unie zal aannemen op de ko mende topconferentie. Tijdens een algemene discus sie hebben de vertegenwoordi gers van de Warschau-landen hun toekomstige optreden ter bevordering van de internatio nale ontspanning gecoördineerd. Ook hebben zij besloten vóór de topconferentie overleg te plegen. De conferentie in Moskou werd gehouden in een sfeer van wederzijds begrip en hechte vriendschap. Uit de gedachtenwisseling bleek dat men algemeen dezelf de opvattingen heeft over de internationale toestand en over de verschillende behandelde onderwerpen. Na de bijeenkomst heeft de politieke raadgevende commis sie een verklaring van de mo gendheden van 't verdrag van Warschau aanvaard, waarvan de tekst gelijktijdig is gepubli ceerd. Na mededeling te hebben ge daan van de aanwezige delega ties, vermeldt het communiqué tenslotte dat de opperbevelheb ber van de strijdkrachten van het Verdrag van Warschau, de Russische maarschalk Konjef, de conferentie heeft bijge woond. Westelijke waarnemers te Mos kou is het opgevallen, dat er in dë verklaring van de landen van 't verdrag van Warschau niet. ge sproken wordt over verdere ver minderingen van de strijdkrach ten der met de Sowjet-Unie ver bonden Oosteuropese landen. Ook mist men een mededeling omtrent de omvang van de Rus sische eenheden in Oost-Europa na de vermindering van de Sovv- jet-strijdkrachten met een der de. In dit verband wordt ook op gemerkt, dat in de verklaring niet gesproken wordt over de mogelijkheid, dat de Sowjet-Unie haar bondgenoten mei raketten zal uitr usten als de topconleren- tie niet de gewenste resultaten oplevert. (Advertentie) BIN NENVERINGBED SCHUIM RUBBERBED Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Aeht-en-vjjftig mensen zijn vrijdag om het leven gekomen bij de ergste vliegramp in de Bo liviaanse geschiedenis. Zij reisden met een viermoto rig toestel van de Boliviaanse luchtvaartmaatschappij „Lloyd Aere Boliviano" van Cochabamba naar La Paz. Het toestel is. nadat zich in een der motoren een ont ploffing had voorgedaan, neer gestort in een lagune op 260 kin ten zuiden van de Boliviaanse hoofdstad. La Paz. Volgens een nader bericht heetf een kind te ramp overleefd. IETS KOUDER. Vrijdag bleef dc luchtdruk bo ven dc Britse eilanden en liet aangrenzende zeegebied regel matig stijgen, waardoor daar een afzonderlijk hogedrukgebied tot ontwikkeling kwam, dat via de Noordzee verbinding gaat krijgen •net een boven Rusland aanwe zig hogedrukgebied. Tegelijker tijd komen boven Zuid-Frankrijk en Spanje kleine luchtdrukdalin gen voor. Hieruit volgt, dat de wind, die bij ons vrijdag zwak was. geleidelijk naar oostelijke richtingen gaat draaien, waarbij koudere lucht uit Duitsland aan gevoerd gaat worden. Zaterdag blijft de wind echter nog zwak, zodat de koudere lucht pas latei op de dag het oosten van ons land zal bereiken. Aanvankelijk zal er mist voor komen. De bewolking zal veran derlijk zijn, maar er wordt op de meeste plaatsen droog weer ver wacht. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van zaterdag ochtend tot zaterdagavond. IKTS KOUDER. Aanvankelijk hier of daar misl. Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Aanvankelijk zwakke, latei- matige oostelijke wind. Iets kou der. ZONDAG 7 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 9.58 10.33 11.13 11.23 n.m. 10.41 11.16 11.56 12.06 MAANDAG S FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 11.12 11.25 11.47 0.27 12.40 0.37 12.50 ZON MAAN Febr. 6 7 8 op onder op onder '8.14 17.35 12.34 3.11 8.13 17.37 13.13 4.07 8.11 17.39 13.58 4.59 8.09 17.41 14.49 5.46

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1