De rebellen in Algiers gaven zich over Weero verzicht HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT Weer ongeregeldheden in Kongo De Nederlands-Belgische overeenkomst over het Gent-Terneuzenkanaal Leider Lagaillarde meldde zich pra.i«erlng abonnement: ferneuzen Otrecteur-Hoofdredacteur 1. van de Sanne Redactie-adres: Noordstraat 55 -57 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 en 2510 Na 3 uur uitsluitend 2073 RIJE ZEEUW Gironummer 38150 Uil waw Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 et DINSDAG 2 FEBRUARI 1960 16e Jaargang Nr 4898 Versrhtinr rtfureiliks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,Iedere regel meer 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Aan de opstand van de Europese kolonisten in^ Al giers is gisteren een einde gekomen toen de roodge- baarde rebellenleider Pierre Lagaillarde met 500 man en de Franse vlag voorop het universiteitscomplex verliet. Even voor twaalf uur wa ren volgelingen van café houder Joseph Ortiz, die de leiding van 'n andere groep oproerlingen had, begonnen de barricaden voor hun commandopost tegenover het stadhuis af te breken. De Franse troepen keken hierbij rustig toe. Een andere groep volgelingen van Ortiz was met liaar wapens naar liet kamp van Lagaillarde in het universiteitscomplex ge gaan. Ook deze mannen kwamen spoedig naar buiten. De oproer lingen klommen in vrachtauto's van het leger, die hen volgens radio-Algiers naar het gebied van Constantine zullen brengen, waar zij tegen 'Je Algerijnse ver zetstrijders zullen worden inge zet. Verzet ineengestort Het verzet stortte ineen, nadat zwaar bewapende Franse troepen prikkeldraadversperringen rond de barricaden hadden aange bracht en de inwoners van Al giers gehoor hadden gegeven aan het bevel van generaal Jean Cre- pin om aan het werk te gaan. Toen de rebellen uit het kamp vertrokken waren, steeg er een witte helikopter op van de uni versiteit. die pamfletten begon uit te werpen bov ende wachten de menigte. De helikopter werd achtervolgd door hefschroef- vliegtuigen van het Franse leger. De witte helikopter, die enkele dagen geleden in handen van de rebellen was gevallen, landde toen weer op het terrein achter de barricaden. Franse troepen tegen de Algerijnse verzets strijders in de bergen te gaan vechten. Radio-Algiers meldde later dat Ortiz gevlucht was. Officieren zeiden later dat De Gaulle een zeer krachtige hou ding heeft aangenomen tegen over de rebellen. Delouvrier zou echter aangedrongen hebben op minder drastische maatregelen. Het leger zou Lagaillarde en Or tiz uit de buurt willen houden totdat de orde in Algiers volledig is hersteld. Generaal Crepin, De algemeen regeringsafge vaardigde, Paul Delouvrier, en de opperbevelhebber van de strijdkrachten in Algerië, Mau rice Challe. zijn om 15.30 uur uit Reghaja in Algiers terugge keerd. Lagaillarde in arrest De Algerijnse oproerlingen- ider Pierre Lagaillarde bevindt zi< h in arrest, aldus is maandag avond te Parijs bekend gemaakt. Hij is in handen van het leger. Over het lot van Ortiz is niets bekend geworden. Op de foto de beide rebellenleiderslinks Lagaillarde rechts Ortiz. gemengd. Volgens een communiqué van generaal Crepin waren de op roerlingen in de nacht van zon dag op maandag drie mogelijk- heden geboden: trokken later het kamp binnen. zij konden individueel naar Vele rebellen, die het kamp huis gaan na hun wapens bij de verlieten, zagen er vermoeid on autoriteiten te hebben inge- mistroostig uit. Zij kwamen naar leverd. buiten met hun slaapzak op hun De „territoriale eenheden" kon rug. In totaal verlieten 700 man den zich bij hun commandopost het rebellenkamp tijdens de over- nelden. gave. Het is niet bekend waar Zij die dat wilden, konden zich Joseph Ortiz zich bevindt. Kort ter beschikking van het leger voor de overgave bedroeg de blijven stellen voor de operaties totale sterkte van de rebellen tegen de rebellen, circa 1.500 man. Zondag schatte Voorts werd gezegd dat de evacuatie van het kamp maan dag om elf uur plaatselijke tijd ARRESTATIES IN FRANKRIJK De Franse autoriteiten heb ben maandag verscheidene per sonen in hechtenis genomen we- provocaieur is geios. i het jn gevaar brengen van die zich onder de betogers had tje binnenlandse veiligheid van commandant van de Franse strijdkrachten in het gebied van Aigiers, heeft in 'n 'communiqué meegedeeld dat het schot, waar mee de gevechten op zondag 24 januari in Algiers begonnen zijn, door een provocateur is gelost, men deze nog op 5.000 man. Onverwacht De overgave van Lagillarde was voltooid. „Dit geschiedde overeenkomstig het vastgestelde plan in de beste omstandigheden. kwam onverwacht en duurde De mannen die niet individueel niet langer dan 20 minuten, j vertrokken waren begaven zich Van officiële zijde verklaarde naar de versperringen buiten het men dat de schikkingen hier- kamp. Nadat zij deze waren ge- voor vermoedelijk door rege- passeerd, werden zij ontvangen ringsgevolmaehtigde Paul De- door een cordon van het vreem- louvrier zijn getroffen. Men delingenlegioen. Vervolgens wer- weet nog niet wat er met La gaillarde zal gebeuren. Hij had kortgeleden via de korte golf aangeboden zijn'verzet te sta ken en met zijn volgelingen den zij in militaire auto's naar het kamp van het eerste regi ment parachutisten van het vreemdelingenlegioen overge bracht". VORSTGRENS OVER NEDERLAND Ook maandag handhaafde de vorstgrens zich over ons land Zo bleef het kwik in de provin cies Groningen en Friesland de gehele dag beneden het vries punt, terwijl in het uiterste zui den temperaturen van 6 tot 8 graden werden bereikt. De vorst grens scheidt koude continentale lucht die uit het zuidoosten aan stroomt van vochtiger en zachte subtropische lucht die via Frank rijk, het Engelse Kanaal en de Britse eilanden naar het noord oosten tracht door te dringen WOENSDAG 3 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.56 6.31 7.11 7.21 n.m. 6.23 6.58 7.38 7.48 ZON op onder Febr. 2 8.21 17.28 3 8.19 17.29 MAAN op onder 10.37 11.02 0.04 met een matige zuidwestelijke stroming. Deze stroming wordt in stand minister-president Debré maan- gehouden door depressies die de staat. Onder de arrestanten bevindt zich generaal Chassin, een uiterst rechtse figuur en op richter van de „volksbeweging van de dertiende mei". HET FRANSE PARLEMENT IN BUITENGEWONE ZITTING BIJEEN Het Franse parlement komt lieden in buitengewone zitting bijeen om een verzoek van de legering om speciale bevoegd heden in behandeling te nemen, aldus een maandag uitgegeven communiqué na een vergad ering van het Franse kabinet. De regering heeft, aldus het communiqué, een wetsontwerp opgesteld waarin haar de be voegdheid wordt gegeven in over eenstemming met artikel 38 van de Franse grondwet bij decreet te regeren. De beide huizen van het parle ment, de Nationale Vergadering en de Senaat, komen heden om 17.03 uur bijeen. De minister van Voorlichting, Frey, heeft maandagmiddag na de kabinetsvergadering gezegd dat alle misdaden tegen de vei ligheid van d'e staat zullen wor den berecht. Volgens het communiqué heeft zich op de oceaan bevinden, ten wrsten van de Britse eilanden, terwijl de zuidoostelijke stroming dagmiddag de ministerraad ver slag uitgebracht over de toestand in Algerië en een wetsontwerp voorgesteld over de overdracht zijn ontstaan dankt aan de aan- j van bevoegdheden aan de rege wezigheid van een omvangrijk ring dat door het kabinet werd hogedrukgebied, dat zich van goedgekeurd noord-Seandinavië naar zuidoost- sueuge* u u' Europa uitstrekt. 0p de vraa„ „f pjerre Lagail- Het is met uitgesloten dat de larde en Joseph Ortiz, de leiders zac ite lucht erin slaagt de ko- mende 24 uur enige vorderingen in noordelijke richting te maken, van de rebellie, zouden worden vervolgd, antwoordde de minis- I ter: „Dat is duidelijk". „Alle mis- traarwfindminl ï;1"'?1--; bedreven tegen de veilig- Een bestendiging vani de status heid va de taat WOrden quo met vorst in net nooruen van het land en zacht weer in het zuiden lijkt voor vandaag dan ook het meest waarschijn lijk. berecht". Dat geldt ook voor liet moederland", zei hij. De leden van de Nationale Ver gadering en de Senaat zijn tele grafisch voor de speciale zitting medegedeeld door het K.N.M.I. te !van heden °Pproepen Politieke waarnprnfire ctaan vorhaacn nvor De Bilt, geldig tot hedenavond. Weinig verandering Half tot zwaar bewolkt, maar overwegend droog weer. Plaat selijk mist. Zwakke tot matige wind tussen zuidwest en zuid oost In het noorden temperatu ren om het vriespunt, in het zui den maxima van 6 tot 8 graden. waarnemers staan verbaasd over de spoed die betracht wordt. Het is nog nooit gebeurd dat het par lement binnen een dag van recès wordt teruggeroepen. Een woordvoerder van premier Debré verklaarde dat de regering van plan is de speciale bevoegd heden te vragen voor de duur van twaalf maanden. PRINS BERNHARD NAAR AFRIKA Z K. H. Prins Bernhard is gisteren voor enige weken ver trokken naar Frans Equatoriaal Afrika om een niet-officieel be zoek te brengen aan de regering van de republiek Tehad. Aldus deelt de Rijksvoorlichtingsdienst mee. Daarna zal de Prins, op uit nodiging van enkele Franse vrienden, een film- en jachtsa- fari in de zuidelijke Sahara ma ken. In aansluiting' hierop zal de Prins zich naar Kartoem be geven om met de regering van de republiek Soedan een groot project van samenwerking tus sen de Soedan en het Neder landse bedrijfsleven te bespre ken, Einde dezer maand wordt de Prins in Nederland terug verwacht. ERNSTIG MIJNONGELUK IN JAPAN Tengevolge van een mijngas- ontpioffing zijn zondag in de steenkoolmijn te Joebari op Hok kaido, het noordelijkste eiland van Japan, 62 arbeiders van de buitenwereld afgesneden. Acht van hen, die lichte ver- wodingen hadden opgelopen, kon den in veiligheid worden ge bracht. Later heeft men nog elf mijnwerkers kunnen redden. Men vreest dat de overige mijn werkers om het leven zijn ge komen daar men niets meer heeft gehoord. Door een nieuwe ontploffing moesien de reddings ploegen een einde maken aan Hun pogingen om de mannen te bereiken. 80 jaar geleden heeft een soortgelijk ongeluk in dezelfde mijn aan 160 mijnwerkers het leven gekost. De mijn produceert dagelijks 230 ton van de beste Japanse steenkool. Verdachte van Utrechtse moord gearresteerd De Utrechtse recherche heeft de 26-jarige Utrechtse chauffeur J. C. van D. in zijn woning ge arresteerd. Hij wordt verdacht van moord door wurging op de 40-jarige A. J. M. Hij heeft nog geen bekentenis afgelegd. DE WERKZAAMHEDEN IN DE MIJN NABIJ COALBROOK Een diamantboor van 76 mm heeft maandag in de mijn nabij Coalbrook in de Oranje-Vrijstaat (Zuid-Afrikal de gang bereikt waar 435 mijnwerkers al elf da gen na een steenstorting zijn in gesloten. Men zal nagaan hoe de lucht in de gang is. De boor kwam tot op can diepte van 170 meter. Met liet maken van een groter gat dat 33 cm wordt en een ander dat groot genoeg is voor de mannen van de reddingsploe gen is men nog slechts weinig gevorderd. Men is wat het laat ste betreft op een diepte van 20 meter gekomen. Een tweede kleine boor van 76 mm is eveneens diep doorge drongen. Er zal lucht in de mijn worden gepompt en men zal mi crofoons neerlaten om na te gaan of er tekenen van leven zijn. Men trof water aan maar dit wil nog niet zeggen dat het verblijf dér mijnwerkers onder water staat. BUSONGELUK IN COLUMBIA Ten noorden van Bogota in Colombia zijn zaterdag 42 men sen om het leven gekomen en 17 gewond doordat de bestuur der van een bus met 70 perso nen de macht over het stuur verloor en het voertuig over de leuning van een brug in een ra vijn schoot. Het merendeel van de slachtoffers bestaat uit boe ren uit de streek, die van een feestje naar huis terugkeerden. Minister De Schrijver verzocht om een oproep te richten tot Kongolese volk cm orde en rust te bewaren De Belgische minister voor Kongo, De Schrijver, heeft maan dagochtend de Kongolese afge vaardigden op de ronde-tafelcon ferentie verzocht een oproep te richten tot het Kongolese volk om de rust en orde te bewaren. Hij deed dit naar aanleiding van uit Kongo ontvangen berich ten over ongeregeldheden in de provincie Katanga, waar de afge- MOEIL1JKHEDEN BIJ AEROLINEAS ARGENT1NAS. Alle diensten van de Argen tijnse luchtvaartmaatschappij „Aerolineas Argentinas" zijn stopgezet in verband met moei lijkheden ontstaan tijdens de onderhandelingen tussen de di rectie en het grondpersoneel over de arbeidsvoorwaarden. Onlangs zijn ongeveer hon derd leden van het grondperso neel ontslagen, terwijl in plaats van zeven uur, acht uur per dag moest worden gewerkt. De leden van het grondpersoneel zijn daarop een langzaam-aan-actie begonnen, welke door de direc tie werd beantwoord met het stopzetten van alle diensten, ook die naar Europa, de cornet-lijn nac.r Londen inbegrepen. DOODSTRAF TEGEN POPE GEEIST De openbare aanklager van de krijgsraad in Indonesië heeft de doodstraf geëist tegen de Ameri kaanse piloot Allan Pope, die ervan beschuldigd wordt hulp aan de opstandelingen in Celebes Ie hebben gegeven in 1958. Pope is sedert mei van dat jaar in hechtenis. Met een H-26 bommenwerper zou hij acties hebben uitgevoerd tegen regeringstroepen. DE GEZONDHEIDS TOESTAND van BEVAN De plaatsvervangende leider van de Britse socialistische partij, Aneurin Bevan. is in zoverre her steld dat hij in het afgelopen weekend gewoon voedsel tot zich heeft kunnen nemen. De 62- jaiige Bevan heeft een tijd ge leden een zware buikoperatie ondergaan. lopen 24 uur drie Kongolezen zijn gedood en een twintigtal gewond bij botsingen tussen verschillen de stammen. De incidenten had den plaats in de omgeving van Jadotstad. Maandagochtend duurde de spanning nog voort, doch er zijn geen wanordelijkheden meer ge meld. De politie en de Rijks wacht hebben 33 Kongolezen aangehouden. Minister De Schrijver protes teerde voorts maandagochtend op de vergadering van de R. T. C. tegen de kritiek die naar aan leiding van deze botsingen van Kongolese zijde op het Belgische bestuur in Kongo is geoefend. Hij betoogde, dat evenmin als el ders op de wereld, het bestuur volmaakt is. DE KOMENDE BLIJDE GEBEURTENIS IN LONDEN Dc plannen voor de geboorte van het derde kind van koningin Elisabeth en prins Philip worden uitgt voeid zonder dat de buiten wereld daar veel van merkt. De koningin is het toonbeeld van rustig vertrouwen en volgt o.a. een voorgeschreven dieet. Volgens haar omgeving ziet zij er bijzonder goed uit. De geboorte van de baby Je eerste van een regerend vorst sedert honderd jaar wordt niet voor de tweede week van februari verwacht. Maar zuster Helen Rower, de vroedvrouw die ook bij de geboorte van de prins van Wales en prinses Anne aan wezig was, is uit Yorkshire in Londen aangekomen. De kinder verzorgster, Mabel Anderson, is druk in de weer in de lichtgroen geschilderde kinderkamer met de rose gordijnen, waar nog veel van de meubeltjes van prins Charles en prinses Anne staan. De geboorte zal geschieden in een parterre-suite van vijf ka mers in het paleis die gewoon lijk gebruikt wordt voor staats- bezoekers, maar die nu is ge transformeerd in een „minia tuur-ziekenhuis". Drie artsen zullen de koningin bijstaan. Het kind zal de wieg gebrui ken waarin ook haar moeder destijds gebruik heeft gemaakt. Wel is een nieuwe kinderwagen aangeschaft daar de vorige te ouderwets was geworden. Uit vele delen der wereld zijn al geschenken binnengekomen. Prinses Anne is een van de ijve rigste breisters van kinderkleer- tjes. De doop van het nieuwe prin senkind zal vermoedelijk een maand na de geboorte geschie den en waarschijnlijk zal de naamkeuze tot kort voor dit tijdstip strikt geheim blijven. HAVENGELDEN ZOWEL VOOR BINNEN- ALS ZEESCHEPEN Van de totale kosten 247.5 miljoen gulden zal België 80 7e en Nederland 20 moeten betalen De totale kosten voor de verbetering van het kanaal GentTerneuzen worden geschat op 3.300 miljoen Bel gische frank (ongeveer 247.5 miljoen gulden). Hiervan zal België 80 7e betalen en 20 zal voor Nederlandse reke ning komen. Dit hebben de Belgische ministers van Verkeerswezen en van Openbare Werken, Segers en Vanaudenhove, gisteren op een persconferentie in Brussel medegedeeld. DE BREEDTE EN DIEPTE VAN HET KANAAL Volgens de op 23 januari in Den Haag bereikte over eenkomst, die nog wachtte op een oplossing voor, de kwestie van de havenrechten te Terneuzen, zal het kanaal tussen Gent en Zelzate worden verbreed tot 200 meter en van Zelzate tot Terneuzen tot 150 meter. Over de gehele lengte zal het kanaal worden verdiept van 8.75 meter tot 12.50 meter. De breedte van het kanaal is thans op Belgisch gebied 100 meter en op Nederlands grond gebied 74 meter. In Terneuzen zullen een nieuwe zeevaartsluis en een nieuwe binnenvaartsluis worden gebouwd. DE HAVENRECHTEN IN TERNEUZEN Wat de definitieve oplossing van de havenrechten be treft, deelden de ministers mede, dat in Terneuzen haven rechten zullen worden geheven, die de in België geldende rechten zo dicht mogelijk zullen benaderen, zonder even wel het hoogste in Nederland geldende recht te over schrijden Deze havenrechten zullen zowel voor bin nen- als voor zeeschepen gelden. De industrieën op Nederlands grondgebied, die over eigen kaden beschik ken, zullen voor het behandelen van schepen geen haven gelden behoeven te betalen. Nieuwe industrieën, die ook over eigen kaden zullen beschikken, zullen de helft van het nieuwe tarief voor de havenrechten moeten gaan betalen. >-. <s De definitieve tekst van de overeenkomst zal worden opgesteld door de Belgische secretaris-generaal van het ministerie van Openbare Werken, Willems. en de direc teur-generaal van de Rijkswaterstaat in Nederland, ir_ Maris. die de afgelopen jaren als onderhandelaars zijn opgetreden. SINDS LANGE JAREN GEKOESTERDE WENS Minister Segers legde er de nadruk op, dat de overeen komst tegemoet komt aan de sinds lange jaren in Gent gekoesterde wensen. ,,Ik verheug mij cr over, dat wij, Nederland en België, hiermede hebben bewezen de moei lijkste vraagstukken, ook ten aanzien van de waterwegen te kunnen oplossen. Nu twee van de drie kwesties zijn op gelost de Stop van Ternaaien en het kanaal Gent Terneuzen is het ogenblik aangebroken om met dezelf de voortvarendheid het Schelde-Rijnvraagstuk op te los sen". De modernisering van het kanaal zal de haven van Gent bereikbaar maken voor schepen tot 50.000 ton. Bij Zelzate zal de vaargeul moeten worden verlegd, waarbij een groot aantal woningen zal moeten worden afge broken. In Zelzate zal geen brug over het kanaal worden gebouwd, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Minister Vanaudenhove deelde mede, dat een tunnel zal worden gegraven. GEHELE WERK ZAL 5 JAAR IN BESLAG NEMEN Het gehele werk zal volgens plan vijf jaar in beslag nemen. Dat is ook de tijd, die men nodig denkt te hebben voor dè bouw van de zeesluis te Terneuzen. Ook de verbreding van het kanaal hoopt men in vijf jaar te vol tooien. Dit zijn de havenrechten van Rotterdam en Amsterdam. Luchtgevecht boven het Syrisch-Israëlisch grensgebied Jachtvliegtuigen van de Ver enigde Arabische Republiek heb ben maandag in een luchtgevecht boven het Syrisch-Israëlische grensgebied twee Israëlische straaljagers getroffen, waarvan er één zeker is neergestort en naar aangenomen wordt, de an dere ook, aldus een legerbulletin dat maandag te Cairo is uitgege ven. Volgens het V.A.R.-bul'etin be hoorden de twee Israëlische toe stellen tot een formatie van vier „Super Mystères" die in het luchtruim boven Syrië was door gedrongen. Men heeft één van de „Super Mystères" boven Israël zien neerstorten. Een Israëlische militaire woord voerder heeft de Syrische mel ding tegengesproken, als zou er een Israëlisch vliegtuig zijn ge troffen in het luchtgevecht. Gewonden bij demonstratie in Porto Verscheidene personen raakten zondagmiddag gewond toen de politie in Porto een aantal de monstranten verspreidde dat bij het kerkhof van Prado do Re- pousso de republikeinse opstand van januari 1891 wilde herden ken. In de afgelopen week was in pamfletten, getekend door 200 leden van de oppositie, opgeroe pen om zondag „de nagedachte nis van de martelaren van de opstand te eren". De plaatselijke autoriteiten hadden echter geen toestemming gegeven tot het vor men van een stoet. Een paar hon derd mensen onder wie vele ad vocaten, artsen en bekende za kenlieden, gaven aan de oproep gehoor. De politie sloot echter de poorten van het kerkhof en ver spreidde de manifestanten. Dr. Arlindo Vicente, oud-kan didaat van de oppositie bij de laatste presidentiële verkiezingen werd aan het hoofd gewond. Tegen het eind van de middag was de rust weergekeerd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1960 | | pagina 1