DE W ERELD VAN WEEK TOT WEEK Debat over de zondagsarbeid in de Westduitse bondsdag De ontwapeningsbesprekingen in Londen I i mm Hulpverlening aan minder ontwikkelde gebieden TWEEDE BLAD Vrijdag 12 april 1957 1 2e jaargang no. 4037 De Israëlische plannen voor een oliebuisleiding Westduitse socialisten slaan uitnodiging van UIbricht af INDONESIË Militaire commandant van Koepang door eigen troepeji gearresteerd Preekt rfe °°k in Ki Bondsdag verwerpt amnestievoorstel Pelgrims in India verdronken Bevan over India's houding tegenover Egypte Beroep van radio-Algiers op opstandelingen Radio-Algiers heeft woensdag ROMANS Speld *1 Juiste methode op juiste plaats? Voeten Grot Kussen Bons Walvis Miljonair Postzegel Geen rock-and-roll ve soep Passage Nieuwe Russische kernproef VRIJE ZEEUW De Westduitse bondsdag heeft woensdag meer dan twaalf uur Jang gedebatteerd over de invoe ring van een zg. glijdende werk week, waarbij de zondagsheili ging in het gedrang zou komen. De fractie van de C.D.U./C.S.U., die bezwaar tegen niet strikt noodzakelijke zondagsarbeid heeft, had om dit debat verzocht. Een woordvoerder van deze frac tie zei, dat verkorting van de werktijd toe te juichen is, maar ook mogelijk is zonder opoffe ring van de zondag. Niet alle werk op zondag was te vermij den, maar de grens diende zo nauw mogelijk te worden getrok ken. De directe oorzaak van de be zorgdheid der christelijke par tijen is de invoering van de glij dende werkweek in de ijzer- en staalindustrie van Noordrijn Westfalen, en bij een aantal an dere bedrijven. Zij is tot stand gekomen bij onderhandelingen tussen werkgevers en werkne mers. De afgevaardigde van de C.D.U./CSU ■sprak van een schen ding van de wettelijke bepalin gen door de hoogste autoriteiten. Naar zijn mening was een ande re oplossing ook mogelijk ge weest. Ook in de papierindustrie, de glasindustrie en delen van de chemische industrie was men continu gaan werken of bestond het plan daartoe. De afgevaar digde vroeg de regering welke maatregelen zij in deze denkt te nemen. Minister van Arbeid Storch zei in zijn antwooid, dat over leg tussen politici en het be drijfsleven noodzakelijk is in deze kwestie. Alles moest gedaan worden om de zondagsheiliging in stand te houden. De bondsre gering sloeg aandachtig en met bezorgdheid de uitbreiding van de zondagsarbeid gade. In vele gevallen was sprake van grove veronachtzaming van de wette lijke bepalingen. Men diende te proberen de noodzakelijke pro- duktieverhoging zonder het prijs gaven van de zondagsrust te be reiken. Aan de regeringen van de afzonderlijke staten was ver zocht bij het geven van een ver gunning voor zondagswerk stren ge maatstaven aan te leggen. Naar Radio-Israël meldt, over weegt. de Israëlische regering drie plannen voor de aanleg van een oliebuisleiding van Ei- !ath naar de Middellandse Zee. De minister van Financiën, Le vi Eshkol, heeft woensdag ir, het parlement mededeling over deze plannen gedaan. Een der drie plannen voorziet in de aanleg van een buisleiding met een doorsnee van 40 centi meter van Eilath naar Ashdot Yain. De kosten van deze lei ding bedragen 32 millioen dol- iar. Minister Eshkol deelde me de, dat de Franse regering be reid is de helft van dit bedrag beschikbaar te stellen. Een twee de plan voorziet in het aanleg gen van een leiding met een doorsnee van 80 centimeter tus sen dezelfde plaatsen. Deze lei ding zou dan een verlenging met een doorsnee van 40 centi meter naar Haifa krijgen. Frank rijk is eveneens bereid voor de uitvoering van dit plan een bij drage te leveren, terwijl ook an dere belangen zich bereid heb ben verklaard deel te nemen. Het derde van cle plannen, waaruit een keuze zal moeten worden gemaakt, houdt de aan leg in van een leiding met een doorsnee van 80 centimeter van Eilath naar Beersheba met een verlenging (doorsnee 40 centi meter) van Beersheba naar Ashdot Yam. Binnen twee maanden zal worden beslist welke der plan nen zal worden uitgevoerd. Het bestuur van de Westduitse socialistische partij heeft donder dag een uitnodiging van de secretaris der Oostdultse socia listische eenheidspartij, UIbricht afgewezen, om vertegenwoordi gers naar Oost-Duitsland te zen den als waarnemers bij de ko mende gemeenteraadsverkiezin gen. Volgens het socialistische par tijbestuur is de uitnodiging niets meer dan een propagandama- noeuvre. De kiezers kunnen, ook al zouden de verkiezingen ge heim zijn, toch niet vrij kiezen, omdat er maar een lijst van kan didaten is opgesteld door het nationale front in Oost-Duitsland, dat geheel onder communisti sche invloed staat, aldus het par tijtoestuur De wet op de zondagsarbeid, die van 1895 dateert, noemde de minister verouderd. De regering is van plan bij een herziening van deze wet geen zondagsarbeid toe te laten, die niet voor het al gemeen welzijn noodzakelijk is. Bedrijfseconomische motieven kunnen niet worden erkend. De minister denkt er echter niet aan, de vakverenigingen het recht tot het sluiten van tariefovereen komsten te ontnemen. Bij het debat kwam tot uiting, dat er onder de afgevaardigden geen meningsverschil bestaat over de zondagsheiliging. De so ciaal-democratische afgevaardig de Straeter wees het verwijt, dat zijn partij de zondagsrust zou willen afschaffen, met veront waardiging van de hand. Een andere socialistische af gevaardigde zei, dat de glijdende werkweek voor de staalarbeiders ertoe heeft bijgedragen deze ar beiders een zondag te verschaf fen in plaats van hun die te ont nemen. De staalarbeiders, zo werd van socialistische zijde verklaard, kennen al meer dan 30 jaar lang geen echte zondag van 24 uur. Volgens uit Makassar ontvan gen berichten, hebben de in Koe pang (Oost-Indonesië) gelegerde troepen hun commandant ma joor A. Latief ontwapend en ge arresteerd. Tevoren hadden de leden van het betrokken batal jon een bijeenkomst gehouden, waarin uiting werd gegeven aan de onder de militairen levende gevoelens van ontevredenheid. De territoriaal commandant van Oost-Indonesië, die vijf we ken geleden het gezag in Oost- Indonesië overnam, heeft een delegatie naar Koepang afge vaardigd, om de militairen een uiteenzetting te geven van de doelstellingen van de „proclama tie van 2 maart", die tot de in stelling van het militair bestuur in, Oost-Indonesië heeft geleid en door 51 Oost-Indonesische leiders ffras getekend. Volgens de legerwoordvoerder van Oost-Indonesië is het com mando Koepang tijdelijk overge nomen door majoor Kadiwoh. De legerwoordvoerder in Dja karta weigerde commentaar op de berichten uit Makassar, doch gaf toe dat het hoofdkwartier van de landmacht over deze kwestie was ingelicht. Doer de Ver. Naties ingestelde v jj fmogendh eden-subcommissie voor de ontwapening heeft op woensdag te Londen haar hon derdste bijeenkomst gehouden, die was gewijd aan een voortge zette bespreking van het punt „Vermindering der gebruikelijke bewapening". Dit punt is het tweede van de agenda der subcommissie, die in totaal zeven punten omvat. De besprekingen over het eerste punt de proefnemingen met atoomwapens zijn verleden week tijdelijk opgeschort, nadat zij verscheidene dagen hadden geduurd. FRANSE MENING. Van Westerse conferentiezijde wordt vernomen dat de Franse afgevaardigde, Jules Moch, ver klaarde niet te kunnen instem men met het voorstel van zijn Amerikaanse collega Stassen, die wilde dat de grote mogendheden zouden overeenkomen hun be wapeningsuitgaven in de eerste twee jaren na het tot stand ko men van een algemene ontwape ningsovereenkomst met 'n kwart te verlagen. Moch stelde een nieuwe bena dering van het vraagstuk voor. Hij meende, dat eerst voor elk land diende te worden uitge maakt, welke bewapeningspeil het nodig had. Daarna zouden alle staten hun bewapening en niet slechts de sterkte hunner strijdkrachten tot dat peil moeten verminderen. Volgens Moch bezaten bepaal de landen hij zei niet welke veel meer wapens dan zij no dig hadden voor hun militairen. „Indien deze staten hun bewa pening, overeenkomstig het voor stel van de heer Stassen, met een bepaald percentage zouden ver minderen, zouden zij toch nog over meer wapentuig beschikken dan de andere landen. Hierdoor zouden zij in staat zijn snel reser visten in werkelijke dienst te roepen en van wapens te voor zien", aldus Moch, die voorts meende dat het belangrijk was céfi jn elk stadium van bewape- mr.gsvermindering te weten, over hoeveel oorlogsmateriaal ieder land beschikte. Op een gisteren gehouden stu dieconferentie van het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft prof. mr W. F. de Gaay Fortman gesproken over de hulpverlening aan minder ontwikkelde gebie den. Ten minste zestig mensen zijn nabij Bhadrachalam, ongeveer 300 km van Haiderabad, in de ri vier de Godavari verdronken, doordat twee boten met bijna 200 pelgrims omsloegen. Dit is mee gedeeld in berichten, die in Hai derabad zijn ontvangen. De Westduitse Bondsdag heeft woensdag een wetsvoorstel van de liberale vrije democraten om amnestie te verlenen aan men sen die wegens politieke misdrij ven veroordeeld zijn, verworpen. De socialisten stemden met de vrije democraten en de vluchte- lingenpartij voor de motie, doch de christen-democraten waren vegen. De vrije democraten verlang den vrijlating van veroordeelde communisten als een vriend schappelijk gebaar jegens Oost- Duitsland. Volgens hen zouden de Oostduitsers dan wellicht hun" politieke gevangenen vrijlaten. De christen-democraten meen den evenwel, dat gezien de hui dige politieke spanning tussen Oost en West een dergelijk ge baar van Oostdvxitse zijde niet verwacht kan worden. Na de verwerping van de libe rale motie werd een regerings motie goedgekeurd, waarin ver klaard wordt dat de gerechtelijke autoriteiten matiging betracht hebben bij de toehandeling van politieke misdrijven. De hoop wordt uitgesproken, dat deze ge dragslijn voortgezet zal worden. Bij de stemming over deze motie onthielden de vrije democraten on enige afgevaardigden van de vluchtelingenpartij zich. De socia listen stemden tegen. De behandeling van. de kwestie verliep donderdag zeer rustig, in tegenstelling tot vorige week donderdag, toen een tumult ont stond nadat de socialist Wehner in felle bewoordingen de minis ter van Binnenlandse Zaken, Schroder, aangevallen had. De F.D.P.-afgevaardigde mevr. Lüders riep de Bondsdagleden donderdag op toch vooral eerbied te hebben voor elkanders stand punt. Hij zei, dat de grot? ongelijk- j sociaal-economische heid voor wat betreft de mate-1 aldus de inleider, riëie levensomstandigheden in de verschillende delen van de wereld, groter wordt doordat het tempo van de ontwikkeling in de hoger ontwikkelde gebieden gro ter is dan in de minder ontwik kelde. onderbouw, Motieven van politieke, econo mische en ethische aard nopen tot hulpverlening van de meer ontwikkelde landen aan de min der ontwikkelde. Volgens het handvest hebben de Ver. Naties ook hier een taak. Het streven naar hulpverlening vindt krachti ge steun bij het Internationaal Christelijk Vakverbond en bij de Wereldraad van Kerken. De hulp. verlening, die kan worden onder scheiden in technische bijstand en financiële hulp, kan geschie den langs bilaterale en multilate rale weg. Multilaterale hulpver lening verdient volgens prof. De Gaay Fortman, de voorkeur. Het uitgebreide proramma voor technische bijstand van de Ver. Naties nomde hij een grodt suc ces. Daarentegen geeft de finan ciële hulp meer moeilijkheden. De Internationale Bank voor her stel en ontwikkeling en de Inter nationale Financieringsmaat schappij voorzien slechts in een fractie van de behoeften. Vooral is de financiële hulp nodig voor het leggen van een deugdelijke Aneurin Bevan, de woordvoer- I der van de Britse labourpardj o; Sedert 1950 worden in de Ver. het gebied van de buitenlandse Naties besprekingen gevoerd over politiek, heeft op een persponfe de oprichting van een bijzonder rentie te Nieuw Delhi verklaard, fonds van de Ver. Naties voor dat India president Nasser van economische ontwikkeling (Sun- Egypte er op moet wijzen, oei fed). Volgens prof. De Gaay Fort- ook hij zijn bijdrage moe* lëvi man is het door de tegenwerking ren tot de vrede i-n dat de vrede van de Ver. Staten en Engeland niet alleen afhankelijk is van de tot nu toe nog niet tot de oprich- andere partij. - ting van de Sunfed gekomen. Bevan zei, dat de Britse socia Tijdens de 11e algemene verga- listen nooit de opvatting hebben dering heeft Paul G. Hoffman, destijds hoofd van de dienst voor economische samenwerking (E.C.A.) een plan voor financiële hulp ontwikkeld, dat men een proef-Sunfed zou kunnen noe men. Mede omdat een spoedige totstandkoming van Sunfed niet waarschijnlijk is, verdienen de betrekkingen tussen Euromarkt en gebieden in Afrika ook uit dit oogpunt bijzondere aandacht. Hulpverlening aan minder ont wikkelde gebieden kan ook langs particuliere weg geschieden, b.v. door de vakbeweging in een be paald land aan een minder ont gehuldigd, dat Nasser noodzake lijkerwijze gelijk had, omdat Eden het bij het verkeerde eiwi had. Voorts zei hij, dat Israël destijds had gehandeld onder in vloed van het feit, dat het tot het uiterste getergd was. Hij was van mening, dat in India deze overtuiging langzamerhand veld begint te winnen. wikkeld land en door middel van een beroep op de Algerijnse o;> particuliere organisaties, zoals de Nederlandse organisatie voor in ternationale bijstand, aldus prof. De Gaay Fortman. N.V. Fa F. J. v. d. SAN DE Geen bloemen meer om verliefdheids- seinen te geven, dit voorjaar, aan de Amerikaanse universiteiten de stu denten doen het nu met spelden: twee parallel op de bloese gestoken, be tekent: kom maar. ik ben vrij: maken de spelden een rechte hoek, dan is dat het sein voor: ik heb een vriend, maar dat doet er niet zo veel toe; in v-vorm seinen de spelden: ik wil serieus met je uit: in gekruiste vorm waarschuwen ze: pas op, ik ben reeds verloren: in verticale stand roepen de spelden: halt! ik ben bijna verloofd. Dit zyn de tekens die de meisjes sei nen, de jongens hebben voldoende aan één speld. Naar beneden gericht bete kent die: ik ben niet geïnteresseerd; naar boven: ik zoek een ziel die me begrijpt. Tijdens zjjju reis door Afrika is vice- pr sident Nixon tot de conclusie geko men dat de methode die hjj in de Ver. Sta'en in praktijk heeft gebracht voor de presidentsverkiezing in 't algemeen hijzunder geschikt is voor achtergeble ven volken... De bijna tienduizend Duiuse jongeman nen, die voor de lichting 3957 zijn opge roepen in militaire dunst. ztin met zo veel hoffelijkheid tn de kazernes ont vangen, dat men zich afvraagt waar dat met die Duitsers heen gaat. De order luidde dat de groentjes de indruk moest worden gegeven dat zij respectabele bur gers in uniform zijn. Zij werden daarom met auto's van de trein gehaaid opdat zij niet naar de kazernes behoefden te lopen. Met dat lopen schijnt echt iets niet in orde te zijn: er is een miljoen mark uitgetrokken voor speciale schoe nen voor recruten met platvoeten. Ouders en politie hebben in Oklahoma een halve dag moeten graven om een grot bloot te leggen, waarin twee jongens van dertien en veertien jaar zich verstopten. Zeven maand lang brachten ze daar elke dag door in plaats van naar school te gaan. Vóór ze 's avonds naar huis gingen staken ze bij klasgenoten het schoolnieuws op om thuis bij vragen over school niet met de mond vol tanden te staan. Te Minneapolis in Amerika lieten twee mannen zich in een hotel inschrijven en wilden daarna de kussens van hun auto naar hun hotelkamer dragen. De por tier verwonderde zich hierover, waarop de twee verklaarden dat zij zo gewend waren op hun autokussens te zitten, dat zij ze niet wilden missenDeze verkla ring overtuigde de portier echter niet, hij belde de politie op, die spoedig ter plaatse was en voor twee miljoen gulden aan vals bankpapier in de kussens vond. De directeur van een Amerikaanse vakver jniging is gearresteerd omdat bleek, dat hij op rekening van de kas had gekocht: voor 217 dollar aan over hemden, voor 54 dollar aan golfhallen, voor 235 dollar een wasmachine, voor 1242 dollar aan meubels, enz. Een vijftigtal walvissen, variërende van 2 tot 5 meter lengte, heeft aan de kust van Florida zelfmoord gepleegd. Hun kadavers blokkeerden er de haven van Colony Beach. Volgens de belasiingscatistieJccn waren er in 1956 in de Ver. Staten 145 mensen met een inkomen van meer dan een miljoen dol lar. Op het Franse ministerie van volksge zondheid is een brief ontvangen, waarin de schrijver zich erover beklaagt, dat hij al jaren lang de behandeling voorge schreven door dit ministerie ter bestrij ding van de tuberculose volgt, maar dat hij in zijn ziekte geen verbetering kan constateren. Bij onderzoek bleek, dat de man post zegels uitgegeven ter bestrijding van de ze ziekte koeht en ze op zijn horst-plakte. Geen rock-and-roll meer, tenminste niet in Griekenland waar de Grieks Or thodoxe kerk zijn gelovigen heeft ver boden deze dans te dansen. Louis Armstrong, die al meer dan dertig jaar ongeslagen in de voorste rijen van de jazz (de échte!) staat, zegt over de rock 'n' roll-cage: ,,'t Is gewoon opgewarmde owve roep" 1 April Henderden Engelsen hebbeu de B.S.C. opgebeld om te vertellen dat do spag hetti niet aan een boom groeit. Nu wist de B.B.C. dat ook wel, maar ter gele. genheid van 1 april had ze een uitzen ding in eikaar gezet waarin de kijkers op het t.v.-scherm het groei- en oogst- proees van de spaghetti aan Zwitserse bomen werd vertoond. Een Siciliaan maakte het op die dag ook bont. Hij nodigde al zijn vrienden en familie uit om hem te komen begraven. Op de begraafplaats stapte hij zelf uit een der volgrijtuigen In de trein, op weg baar een plaats waar hij-een recital zou geven, realiseer de de pianist Hans Henk- mans zich plot seling, dat hij zijn muziek had vergeten mee te nemen. Zoals dat dan gaat, werd hij ongerust over enkele passages in een Beethoven-sonate Wat te doen? Henkemans nam ern no titieboekje en schreef de hele sonate uit het hoofd over, zonder haperen. Daar mee had W zichzelf er van overtuigd, dat hij die passages wél kende. Had hij later dit voorVal verteld aan het applau disserende publiek, dan zou men hem waarschijnlijk niet geloofd hebben standelingen gedaan, om het aanbod der Franse regering voor een staken der vijandelijkheden te aanvaarden. „Er zullen geen wettelijke stappen worden ondernomen je- gens hen die zich te goeder trouw bij de rebellen hebben aar gesloten en zich thans wflle-n' overgeven. Zij zullen zich kuhnth vestigen in de plaats hunner keu ze en de autoriteiten zullen hert werk verschaffen", aldus de op roep van radio-Algiers. In het gebied van Saida zijn een Europese boer en de officier en elf soldaten, die zijn boerderij moesten beschermen, in een hir derlaag gevallen en om het leven gebracht. De wapens van de mi litairen werden gestolen en twee auto's in brand gestoken. De da-' ders worden achtervolgd. Volgens de Amerikaanse com missie voor kern-energie heeft de Sowjet-Unie woensdag de derde kernproef in acht dagen geno men. Het meteorologisch instituut van de universiteit van Kyoto in West-Japan heeft donderdag mel ding gemaakt van abnormale at mosferische storingen, die ver moedelijk door de Russische kernproef van woensdag verocn zaakt zijn. Volgens deze waarneming zou de ontploffing van woensdag minder sterk zijn geweest dan dk- van 6 april, doch een zuivere waarneming kon als gevolg van krachtige wind niet worden ge daan, aldus het instituut Het Japanse blad „Asahi" ver klaarde donderdag, dat het ver zet tegen de Britse atoomproe- ven op Christmas Island geen zin heeft zolang de Russen hun proefnemingen voortzetten. Het feit dat de Russen hun proeven in Siberië zonder voor afgaande waarschuwing nemen doet twijfel rijzen aan de opreehi heid van hun voorstellen om de kemproeven,te staken, aldus hel blad. t i 111 j i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1957 | | pagina 5