Zal de mensheid ooit vrede leven? in Prins Bernhard naar Amerika vertrokken Jordanië verlangt sancties tegen Israël IP Japans-Russisch getekend verdrag Onrust in Oost en II est VOERMAN, de PAUW De Veiligheidsraad over Palestina Sudibjo: Geen reden tot vrees voor Indonesische aanval op Oost-lrian HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Abonnementsprijs: per kwartaal: gPer ZATERDAG 20 OKTOBER 1956 11e Jaargang Nr 3900 WEKELIJKSE WERELDSCHOUW HET DEBAT over de Suezkanaalkwestie in de Veilig heidsraad van de Verenigde Naties te New York is, gelijk tevoren te verwachten viel, geëindigd met een Russisch veto voor wat de belangrijkste clausules van de door Engeland en Frankrijk ingediende resolutie betrof. Onrust bij de Liga Verscheurde radicalen Onrust in het Oosten SrccKcn MOEILIJKHEDEN MET BRITSE DUIKBOOT ONTVANGSTEN OP SOESTDIJK Deense administrateur van Suezorganisatie HIIHMMW De strijd in Algerië Koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst Canadese straaljagers voor Israël VUUR IN MIJN VAN MARCINELLE EINDELIJK GEDOOFD EREDOCTORAAT VOOR MEVROUW BOUMAN De senaat van de Rijks universiteit te Groningen heeft in zijn vergadering van vrijdagmiddag besloten, een eredoctoraat in de rechtsge leerdheid toe te kennen aan mevrouw A1. S. Bouman van den Berg, wegens de voortreffelijke wijze, waarop zij hoewel zelf geen ju riste de verdediging van de in Indonesië gevangen ge nomen Nederlanders Jung schlaeger en Schmidt heeft gevoerd, en de bijzondere moed, die zij daarbij aan de dag heeft gelegd. Als promotor van mevr. Bouman zal optreden prof. mr. B. V. A. Roling, hoog leraar in het strafrecht en het strafprocesrecht. De dag van de promotie zal nog na der worden vastgesteld. Frankerfne Ml abonnement: Terneuzen Redactie-adres: Noordstraat 55-57 - Terneuzen Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sand* Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V.v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25 Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1. iedere regel meer cent Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer Inzending advertenties tot 's namiddags 2 urn Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur De atmosfeer, waarin deze zitting van de Veiligheidsraad werd geopend, was niet ongunstig voor een overeenstemming, waarvoor achter de schermen zelfs van de besloten zittingen ijverig en tactvol werd gewerkt. Alhoewel Sjepilof bij zijn aankomst te New York aan de pers vertelde, dat het en Rusland om te doen was om een constructieve bijdrage aan de wereldvrede te verlenen, heeft hij nadat het onmogelijk bleek Engeland en Frankrijk, gesteund door Amerika en een groot deel van de overige leden van de Veiligheids raad te doen afzien van alle gerechtvaardigde eisen terzake van internationaal toezicht en beheer, toch het veto uitgesproken, dat, els zo menigmaal tevoren, aan alle hoopvolle verwachtingen een einde maakte. Het waren vooral de' paragra fen in de voorgestelde Engels- Franse resolutie, die de alleen macht van Egypte over dit altijd op internationale grondslag ge administreerde kanaal wilden bre. ken, welke Rusland's verzet wek ten. Hiermede is opnieuw duide lijk getoond, dat Rusland veel verder strekkende politieke be doelingen heeft met de aan Egyp te^ schijnbaar zo onbaatzuchtig verleende politieke hulp dan door Moskou wordt toegegeven. HET RUSSISCH VETO lijkt niet bepaald geschikt om de on rust, die zich van de overige be langrijke leden der Arabische Liga, in het bijzonder Saoedi- Arabië en Irak heeft meester ge maakt ten aanzien van Russische inmenging, tot bedaren te bren gen. Men is uiteengegaan, zonder dat de deur voor verder overleg geheel is gesloten, maar de Sow- jét-Unie heeft de elementen ih Engeland en Frankrijk, die blijk baar van mening zijn, dat kracht dadig, desnoods eenzijdig moet worden opgetreden, in de kaart gespeeld. Nu is, als zo vele malen tevo ren gebleken, dat het Russisch veto, tal van malen in de loop der laatste tien jaren uitgesproken, de weg naar een vredelievende compromis-oplossing verspert. Het valt niet te verwonderen, dat in deze omstandigheden de grote Amerikaanse petroleummaat- schappijen, de Standard Oil voor aan, op beleefde wijze de uitnodi ging hebben afgeslagen, krach tens welke zij tot een overleg met de technische kanaaldeskundigen der Egyptische delegatie werden uitgenodigd. Overleg, dat ten doel had Egypte in het bezit te stellen van de miljoenen dollars, die reeds dadelijk bij het begin van deze nationale Egyptische exploitatie van het kanaal blijken te ontbreken. Of Engeland en Frankrijk, die In Parijs opnieuw overleg pleegden, tot daden van krachtige aard zullen overgaan, valt op het ogenblik moeilijk te zeggen. Hoewel Engeland in de reis, die prinses Margaret met de van haar uitgaande charme in Kenya onderneemt, een uitnemende pro. paganda heeft tegen de geruch ten, als zou de Mau Mau-opstand het gehele gebied nog steeds ge vaarlijk maken, zijn de ongere geldheden, die nationalistische Chinezen in Hongkong hebben veroorzaakt, daar om te bewijzen, dat Engeland bijkans in elke ves tiging over zee een zwak punt heeft. IN DE INWENDIGE politieke verhoudingen in Frankrijk is door het grote congres der radicalen te Lyon enige verandering geko men. Mendès France is er, hoe wel men na het formeel aftreden van Herriot de presidentsplaats onvervuld heeft gelaten, als eer ste vice-president, dus als leider van de partij gehandhaafd, maar dit heeft een scheuring teweeg gebracht, die een aantal radica len van de groep Mendès-France in de Nationale Vergadering zal samenbrengen met die radicalen, die reeds tevoren de leiding van de uitgestoten Edgar Faure heb ben aanvaard. De Franse radicale partij, die, gelijk Herriot met droefenis constatec.de, ir de loop der jaren zo grote invloed heeft geoefend op de Franse politiek, zal door deze scheuring een deel van haar kracht verliezen. In Duitsland heeft Adenauer, tot verwondering van velen, zijn regering aanmerkelijk gewijzigd. De voormalige lede van de vr .- zinnige partij, die na de scheu ring, door Dehler teweeg ge bracht, geen medestanders in „e Bondsdag achter zich hadden, zijn grotendeels uitgetreden. Als vice- kanselier is Blücher, die een ge zantschapspost zal krijgen, ver vangen door Von Brentano met behoud van diens portefeuille van Buitenlandse Zaken. Belangrijker is nog, dat de veel gecritiseerde minister van Defen sie, Blank, zijn min^terie aan Strauss, tot nu toe minister voor de Atoomenergie, heeft overgege ven, en Arbeid daarvoor in de plaats krijgt. De regering blijft bij haar besluit, dat zowel in de NATO als in de "V.FTT. zekere onrust heeft gewekt, om de dienstplicht op 12 maanden te stellen, en zij meent in staat te zijn dan goede soldaten te leveren. Opnieuw is de vraag .an hereni ging van de beide delen van Duits land bij Rusland aanhangig ge maakt, zowel door een nota van Duitsland aan de drie Westelijken als door nota's van deze laatste in Moskou, maar veel zal dit niet helpen. Dehler heeft contact trachten op te nemen met de libe ralen in Oost-Duitsland, en dit is natuurlijk, gelijk tevoren viel te voorzien, op een jammerlijke mis lukking uitgelopen. IN OOST-EUROPA blijven ver- schilende gebeurtenissen sterk de aandacht trekken. In de eerste plaats is daar het terugtreden van een belangrijk deel van de Poolse regering, vooral van die leden, die door het volstrekt ver trouwen van Stalin, daarin hun plaats hadden ingenomen. De be zoeken, die aan Joegoslavië en president Tito worden gebracht, wekken sterk de indruk, dat wel verre van Tito's invloed te ver minderen, Moskou door zijn te rugkeer op de „onstalinisering" het gezag van Tito in de hand werkt, al is voorlopig tussen Joe goslavië en Bulgarije niet de over eenstemming bereikt, die men verwacht had. In het Midden-Oosten levert Jordanië thans een nieuw geva- renpunt op. Dit is ten dele het gevolg van dp agressiviteit van Israël, die reeds op Jordanisch grondgebied is ten uitvoer ge bracht. Het is ten dele ook gevolg van de zwakke positie, die de jon ge koning Hoessein, wiens gezag ongetwijfeld door vreemde ele menten in eigen land wordt on dermijnd, begint in te nemen. Irak en Engeland zijn, met in stemming van Amerika, overeen gekomen om de hulp, aan Jorda nië toegezegd te verlengen, in dien de daarvoor noodzakelijke omstandigheden ontstaan. Welke gevolgen dit in de Arabische sa menleving zal hebben, en in hoe verre dan reeds zal blijken, dat Egypte, meer dan de Arabische staten lief kan zijn, zijn huid aan Rusland heeft verkocht, moet nog blijken. In Amerika nemen de verkie zingsredevoeringen feller toon aan dan tevoren. Eisenhower breidt het programma zijner ver kiezingswerkzaamheden steeds verder uit. Stevenson heeft in Kansas City, waar hij onder pre sidium van ex-president Truman sprak, de nadruk gelegd op het feit, dat Eisenhower's presiden tiële filosofie een president schept, die niet meer in overeen stemming met de Amerikaanse grondwet de forse en albeheer- sende figuur is, die Eisenhower's zowel republikeinse als democra tische voorgangers hebben ge toond. De verkiezingen in Alaska hebben voordelen opgeleverd voor de democraten, die na de over winning in de kleine staat Maine nu jubelen: Zoals Alaska stemt, stemt Amerika. Wij zullen het pas 6 november weten. VAN DER MANDERE. (Nadruk vedboden.) Deze week ontvangen Dames- en .jongedames. het nieuwe, moderne type Terneuzen. Een woordvoerder van de Brit se admiraliteit heeft vrijdag be kendgemaakt dat er eerder in deze maand technische moeilijk heden zijn geweest aan boord van de Britse duikboot „Talent". En kele van de kleppenstelsels had den geklemd, maar men had de moeilijkheden tijdig kunnen ver helpen, zodat de duikboot geen vertraging kreeg. „Er is geen sprake van opzet telijk aangebrachte schade", aldus de woordvoerder, die er later aan toevoegde, dat er ook moeilijkhe den met een controleapparaat voor duiken en vaart aan de op pervlakte waren geweest. Ook dit mankement had men tijdig ontdekt. Men stelt een onderzoek in. Vrijdagmiddag om drie uur heeft H. M. de Koningin op Soest- dijk een depuatie van 12 perso nen ontvangen, vertegenwoordi gende een groep van 120 leidende figuren uit de staat Virginia. De deputatie stond onder leiding van de gouverneur van Virginia, de heer Thomas B. Stanley. Zoals gemeld maakt deze groep een reis met het oog op de viering in 1957 van het feit, dat 350 jaar geleden in Jamestown (Virg.) de eerste kolonisten een nederzet ting vestigden. De deputatie bood H. M. de Koningin een oorkonde aan, waarvan de opdracht luidde: „Paying tribute to William of Orange, co-founder of William- and Mary-college in Virginia, and to the assistance, given to the Jamestown-colony, bij the Ne therlands East India Company" (Uit erkentelijkheid jegens Wil lem van Oranje, medestichter van het William- en Mary-college in Virginia, en voor de hulp ver leend aan de kolonie te James- twn door de Oost-Indische Com pagnie.) Om vier uur ontving Hare Ma jesteit een gezelschap van ruim 40 deelneemsters aan een studie reis door Nederland, bestaande uit fröbelonderwijzeressen, jeugd leidsters en leidsters van kinder tehuizen en speeltuinen, hoofd zakelijk in Duitsland en voorts üit Zwitserland. Deze dames brengen een driedaags bezoek. Leidster van het gezelschap is Elfride Clement, voorzitster van de Evangelische Bond van Kin derleidsters enz. in Duitsland. „Deze reis naar Amerika is al bijna een jaar geleden vastge steld". zei Prins Bernhard van avond op Schiphol, waar hij vlak voor zijn vertrek per K.L.M.-lijn- vliegtuig naar New York de aan wezige verslaggevers een onder houd toestond. Naar bekend zal de Prins in Amerika elf dagen lang een druk programma afwerken. Op 2 november a.s. wordt hij in Nederland terugverwacht. De Prins maakte de reis samen met zijn secretaris dr. F. A. de Graaff. Er werd hem gevraagd of hij nog plannen had om na zijn reis naar Amerika de Olympische spelen in Australië te bezoeken. „Daar kan geen sprake van zijn', antwoordde de FTins, en lichte lijk teleurgesteld voegde hij er aan toe: „Het spijt me zeer, ik had de spelen graag willen bij wonen, ik heb er drie uitnodigin gen voor ontvangen en ook Prins Philip, die er wel heengaat, heeft mij destijds in Stockholm al voor gesteld dat wij ze samen zouden bijwonen Maar het is volstrekt De Jordaanse vertegenwoordi ger Abdoel Monem Rifa'i heeft vrijdag in de Veiligheidsraad ge zegd, dat zijn land zelf maatrege len zal moeten nemen ter be scherming vaa zijn grenzen als de Ver. Naties niets doen. De raad besprak de klacht van Volgens de Londense „Times" is de Deense consul-generaal in New York, Eyvind Bartelt, don derdag door de bestuursraad van de vereniging van gebruikers van het Suezkanaal gekozen als ad ministrateur van de organisatie. UIIJlMIUiM Ti ZIVINIESS' In Moskou is vrijdag een ver drag tussen de Sowjet-Unie en Japan getekend, waarbjj de staat van oorlog wordt beëindigd en di plomatieke betrekkingen aange knoopt. De Sowjet-Unie belooft de eilan den Habomai en Sjikotan, de tot de Koerillen behoren, na de tot standkoming van een vredesver drag aan Japan terug te geven. Zij zijn in 1945 door de Sowjets veroverd. De betrekkingen zullen wor den gegrondvest op de beginse len van de Verenigde Naties en op het principe, dat elk land het recht heeft op individuële of col lectieve zelfverdediging. De Sowjet-Unie zal Japans aanvrage om het lidmaatschap van de V. N. steunen. De Japanse gevangenen die nog in de Sowjet- Unie zijn, zullen worden gerepa trieerd. Over de Japanners die in de Sowjet-Unie verdwenen zijn, zal de Sowjet-Unie blijven trach ten opheldering te verkrijgen. De beide landen beloven zich direct noch indirect in eikaars binnenlandse aangelegenheden te mengen om redenen van econo mische, politieke of ideologische aard. De Sowjet-Unie zal van Japan geer herstelbetaling meer eisen. Chroesjtsjef en Mikojan, die wel aan de onderhandelingen hebben deelgenomen, waren bij de ondertekening niet aanwezig. Men is overeengekomen zo spoedig mogelijk onderhande lingen te beginnen over handels- en scheepvaartverdragen. De be sprekingen over een vredesver drag zullen na het herstel der di plomatieke betrekkingen worden voortgezet. Er is ook een handelsprotocol getekend, dat voorziet in uitbrei ding van de handel. Het bevat de meest begunstigingsclausule. In het belang van de eigen veilig heid mogen verboden of beperkin gen worden ingesteld Jordanië over Israëlische aan- valsdaden. Israël heeft van zijn kant Jordanië van schending van het bestand beschuldigd. Rifa'i wil economische en di plomatieke sancteis tegen Israël genomen zien. De „agressie" van Israël kon niet meer met de naam grensincidenten worden aange duid. Het is oorlog, zei hij. De „zgn. vergeldingsaanvallen" van Israël ontspruiten volgens de Jor- daniar aan een expansionisti sche politie. De Israëliër Kidron zei, dat Jordanië verantwoordelijk is voor het bloedvergieten. Als Jordanië zijn aanvallen wil staken, is de vrede aan de grens gewaarborgd. Wanneer Israëls permanente af gevaardigde Abba Eban, die voor overleg in Tel Aviv verblijft, te rug is, zal hij „een gedetailleerd verslag van de Jordaanse aan vallen" geven. De Brit sir Pierson Dixon zei, dat het aan de grote zelfbeheer sing van Jordanië te danken is, dat de toestand niet uit de hand is gelopen. „Onze Jordaanse bond genoot heeft onze sympathie en lof. Meer wil ik niet zeggen", al dus Dixon. De Rus Sobolef sprak van de „duidelijk ongeprovoceerde" Is raëlisch aanval van 10 okt. en zei, dat ds Sowjet-Unie het „bij- zonde" onrustbarend" vindt, dat Israël heeft toegegeven die aan val als vergeldingsmaatregel op touw te hebben gezet. Vergelding was in strijd met de aanbevelin gen van de Veiligheidsraad. Er dienden maatregelen te worden genomen om een dergelijk optre den in de toekomst te voorkomen. Bernard Cornut-Gentille van Frankrijk, de voorzitter van de raad, verzocht Jordanië en Is raël niet te volstaan met hun grieven kenbaar te maken, maar ook hun goede wil te tonen. Zon der dat kon dit debat geen resul taat opleveren. De bijeenkomst werd hierop verdaagd tot „begin volgende week". De juiste dag zal nog wor den vastgesteld. Donderdag zijn in Algerië bij verschillende gevechten veertig opstandelingen gesneuveld en zes gevangen genomen. Voorts wer den 37 verdachte personen aan gehouden en veel wapens en mu nitie buitgemaakt. Bij aanslagen van verzetslieden in het departement Constantine zijn donderdag vijf Mohammeda nen om het leven gekomen. In Oran werden twee Fransen ver moord. Een bomaanslag op een Frans restaurant in Algiers mis lukte, doordat een soldaat de te genwoordigheid van geest bezat om de helse machine, voor zij ont ploffen kon, op straat te gooien, doch een bomaanslag op de druk kerij van het blad „Alger Repu- blicain" had aanzienlijke schade tot gevolg. Een militaire gerechtshof te Constantine heeft donderdag drie verzetslieden, die bij het plegen van een moord betrapt waren, ter dood veroordeeld. KONINGIN JULIANA BEZOCHT TENTOONSTELLING IN UTRECHT H. M. de Koningin heeft gister ochtend een bezoek gebracht aan de eerste lustrum aanlooptentoon stelling van werken van jonge Nederlandse kunstschilders, die mededingen naar de verwerving der jaarlijks thans voor 1957 toe te kennen koninklijke sub sidie voor vrije schilderkunst, in het Centraal Museum te Utrecht. De Vorstin, die vergezeld was door haar dame du paleis H. P. J. baronesse van Till, werd ontvan gen en rondgeleid door de heer Jo Mulder, voorzitter van de jury. Na de rondleiding liet Koningin Juliana enige der exposerende jonge schilders aan zich voorstel len, n.l. Dirk Breed, P. Defecke, C. Franse, J. Groenenstein, Abe Kuipers, Jacob Kuyper, H. J Mengels, Nies Molenkamp, Frans Nols, L. Aamae .ers, Rart Roos en Wim Strijbosch. Zij onderhield zich enige tijd met hen allen. Het bezoek duurde circa een uur. onmogelijk, ik heb er geen tijd voor." Ook op diverse vragen, hem gesteld over zijn recente verblijf in Afrika, gaf de Prins uitvoerig antwoord. „Avonturen ?Ik heb er weinig avonturen beleefd. In hoofdzaak heb ik mijn tijd besteed aan zwerftochten achter het wild aan, om het te filmen. Ik heb soms wel vijftig kilometer per dag ge lopen en heb er slechts weinig gejaagd. Ja, het is waar, ik heb een olifant geschoten en een ga zelle. Ik beschouw zo'n verblijf in het verre Afrika als een echte vakantie, waarbij ik" en hier begon de Prins te glimlachen „niet door verslaggevers wordt lastig gevallen. Laat ik er met een bij zeggen: niet door buiten landse verslaggevers wordt las tig gevallen, want u moakt het mfj op mijn vakantietochten nooit lastig." Toen kwam het gesprek op de komende Amerikaanse reis. Uit het bericht, dat minister Dulles bij de uitreiking van de Willem de Zwijgerprijs aanwezig zal zijn, mag men volgens de Prins niet afleiden dat Z. K. H. met hem besprekingen zal voeren. „Maar wanneer de gelegenheid zich voor zou doen, bent U dan niet van plan met de minister bijvoorbeeld te spreken over de betrekkingen tussen Amerika en Nederland, of over de moeilijk heden, die de K. L. M. in Amerika ondervindt?" „Uiteraard probeer ik waar ik ter wereld ook kom, altijd indien dat mogelijk is, de Nederlandse belangen te behartigen, maar eerlijk gezegd geloof ik niet. dat ik op het ogenblik de aangewezen persoon ben om over de moeilijk heden van de K. L. M. met minis ter Dulles te gaan spreken, aan gezien dit op regeringsniveau ligt." Om kwart over negen vertrok de Prins met zijn secretaris in het lijnvliegtuig van de K. L. M. naar New York. Hem werd op het platform uitgeleide gedaan door de directeur van het Afrika Instituut, de heer Aukes, door kapitein-luitenant ter zee P. J. S. de Jong, adjudant van Hare Ma jesteit, alsmede door zijn eigen adjudanten, luitenant-ter zee le klasse W. van Rossem, en res.- luit.-kolonel C. C. Geertsema. De Indonesische minister van Voorlichting, Sudibjo, heeft vrijdag verklaard, dat er voor Australië geen reden was om te vrezen, dat „Indonesië Oost-lrian (Australisch Nieuw-Guinea) zou aanvallen. Hij zei de verklaring van de Australische minister van Buitenlandse Zaken, Richard Casey op dinsdag, dat Australië sterk de Neder landse souvereiniteit over West-Irian steunt, te betreuren. „Ik be treur deze verklaring niet alleen, omdat Australië een naaste buur van Indonesië is, maar ook omdat Australië de sympathie van het Indonesische volk heeft". De Israëlische regering heeft met de „Canadair" ie Montreal 'n contract getekend voor de aan koop van 24-„Sabre"-straaljagers ter waarde van ruim 25 miljoen gulden, zo meldt het Canadese persbureau. De Canadese premier, St. Lau rent, heeft verklaard, dat het be sluit van de regering om aan Is raël straaljagers te verkopen „grotendeels beïnvloed" is door het feit dat Egypte „veel" straal jagers uit de Sowjet-Unie en „be langrijker nog, een aanzienlijk aantal moderne straalbommen- werpers, die Israël niet bezit", heeft ontvangen. Verwijzend naar het gezamen lijk Indonesisch-Australisch com muniqué aan het slot van het be zoek van minister Casey aan In donesië een jaar geleden, waar in verklaard werd, dat beide lan den eikaars souvereiniteit en ter ritoriale onschendbaarheid zou den eerbiedigen, zei Sudibjo, dat er voor Australië geen reden be stond om een Indonesische aan val op het Australisch deel van Nieuw-Guinea te vrezen. Ook be hoeft Australië geen communis tisch gevaar te vrezen. „Indone sië is geen communistisch land", zei hij. De Australiërs vreesden waarschijnlijk, dat West-Irian in Indonesische handen de Austra lische defensie zou verzwakken. Dat was ook geen reden. „Hoe- De brand in de rampmijn „Bois du Cazier" te Marcinelle is ein delijk geheel uitgewoed. Meer dan twee maanden hebben som mige galerijen nog gebrand. Twee honderd vijf en dertig lij ken van de 262 slachtoffers zijn tot nu toe boven gebracht, waar van 208 konden worden geïdenti ficeerd. Er moeten thans nog 27 lijken in de mijn zijn, waarvan 13 op verdieping 715 en de andere op verdieping 1035. In totaal heeft men thans 175 miljoen Belgische franc bijeenge bracht voor de nagelaten betrek kingen van de slachtoffers. veel dagen hielden de Neder landse strijdkrachten het uit tegen de Japannezen in de we reldoorlog en wat hebben ze be reikt bij de bestrijding van Indo nesische guerilla's", zo vroeg hij. De minister deed tenslotte een beroep op de Australische rege ring een diepgaande studie van de kwestie te maken en haar standpunt ten aanzien van de In donesische aanspraak op West- Irian te herzien. MEER WIND. In het grootste deel van ons land kwamen vrijdag vooral in de voormiddag opklaringen voor. Er trok namelijk een rug van hogedruk over Nederland in oos telijke richting. Deze rug werd gevolgd door het frontensysteem van een depressie die zelf op een N.O. koers in dr avonduren Schotland naderde. Het warmte- front bereikte 's avonds midden- Engeland al en de wolkenscher- men ervan kwamen in de namid dag reeds over ons land gescho ven. Hier en daar viel er in het Westen van het land een spatje regen. De kern van de depressie wordt in de loop van zaterdag boven het noordelijk deel van de Noordzee verwacht, Daarom zal de wind, die naar Z.W. tot Z. gaat krim pen, langzaam in kracht toe nemen. In verband met het passeren van het zwakke warmtefront en de nadering van het koufront van de storing zal er, voorname lijk in het noorden van het land, plaatselijk wat regen vallen. In het temperatuursverloop komt maar weinig verandering. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van zaterdagoch- td tot zaterdagavond. Weinig verandering in temperatuur Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Mati ge tot krachtige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in tem peratuur. ZONDAG 21 OKTOBER. v.m. n.m. Breskens 2.26 2.38 Terneuzen 3.01 3.13 Hansweert 3.41 3.53 Walsoorden 3.51 4.03 MAANDAG 22 OKTOBER. v.m. n.m. Breskens 3.03 3.19 Terneuzen 3.38 3.54 Hansweert 4.18 4.34 Walsoorden 4.28 4.44 ZON MAAN op onder op onder Oct. 21 7.17 17.35 18.20 9.23 22 7.19 17.33 19.05 10.33 23 7.21 17.31 20.00 11.37 24 7.22 17.29 21.06 12.31 25 7.24 17.27 22.19 13.15 26 7.26 17.25 23.37 13.51

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1956 | | pagina 1