Vijftig BINNENLANDS NIEUWS Amerikaanse krantenjongens Nederland Rechtszaken de S5S- ««si» «r - in De moeilijkheden met Ambonezen Steenwijkerwold Zjoekof over de moderne oorlogvoering BEURSOVERZICHT BURGERLIJKE STAND «Mijnheer Robert is teruggekomen» MARKTBERICHTEN in Uitslag van prijsvraag bezorgde hun deze reis De Verenigde Naties en de kwestie van het Suezkanaal BIRMA EN CHINA KUNSTMATIGE SATELLIET. uitgesteld Besprekingen over een olie-pijpleiding door Israël Geen Russisch vlootbezoek aan Midden-Oosten AGENT VAN POLITIE TE ROTTERDAM MISHANDELD. „Crescendo" van het strand getrokken Verkoop juwelen van Egyptische kon. familie Teleurstellende markt Daling voor oliefondsen op Londense beurs Op een van de dezer dagen zeld zame ogenblikken dat geen regen maar zonlicht Schiphol overgoot, is dinsdagmiddag op de Amster damse luchthaven een Constella tion van de K. L. M. geland met aan boord vijftig Amerikaanse krantenjongens die uitgedost in de meest wilde toeristencomhina. ties, vanaf 25 juli een bezoek heb ben gebracht aan Stockholm. Gisteren en vandaag brengen de jongelieden, in leeftijd variërend van dertien tot achttien jaar en afkomstig uit verschillende ste den van de Verenigde Staten, een bezoek aan het westelijk gedeelte van Nederland. Ze worden junior diplomates genoemd en hebben met duizenden collega's deelge nomen aan een prijsvraag, waar- De Egyptische bladen stelden dinsdag eensgezind de vraag aan welke zijde de Verenigde Naties in het geschil over het Suezka naal staan. Het Parijse blad „Paris-Press' heeft dinsdag de veronderstel ling geopperd, dat president Nas ser over de kwestie van het Suezkanaal waarschijnlijk de hulp zal inroepen van de Verenigde Naties. ..Waarschijnlijk zal dit het te genvoorstel van president Nasser zijn. Dit voorstel zal hij doen met de steun van de Sowjet-Unie die zijn veto-recht in de Veiligheids raad kan gebruiken". Volgens dit blad hoopt kolonel Nasser, dat het voorstel tot behandeling van de kwestie door de Verenigde Na ties zal worden gedaan door een „neutraal land". van de uitslag hun deze reis heeft opgeleverd. Zij worden begeleid door een redakteur van American Weekly en een televisiecameraman en hebben gistermiddag op het stad huis in 'Amsterdam uit handen van de loco-burgemeester B. Ram ieder een Amsterdamse medalje ontvangen. Vandaag worden be- .zoeken gebracht aan Aalsmeer, Monnikendam en Volendam. 's Avonds gaan de jongens weer terug naar New York. Op Schiphol werden de kna pen welkom geheten door mr. William A. Bell, namens de Ame rikaanse ambassadeur in Neder land. Deze attaché van de Ameri kaanse ambassade en hoofd van de information service, zal bin nenkort na een verblijf van vijf jaren in Nederland waarbij hij contacten tussen de ambassade en het Nederlandse volk heeft ge legd, naar Amerika terugkeren en vandaar weer worden uitge zonden naar Bonn. De heer Bell heeft een twintigjarige loopbaan als journalist achter de rug. De krantenjongens zijn gister middag als echte „vips" (zeer be langrijke personen") ingehaald in Amsterdam. Een schril fuiten- de agent baande op een met open knalpot daverende motor een weg voor de Ibussen met de kranten- verkopertjes, dwars door het spitsuurlijk hoofdstedelijk ver keer. Glunderend deden de jongelui hun intree in het stadhuis van Amsterdam, waar zij werden ont vangen en toegesproken door loco-burgemeester B. Ram, die de wens uitsprak dat de krantenjon gens later Amsterdam eens als miljonairs zullen bezoeken. Daar. na reikte hij hun stuk voor stuk de „good citizenship medals" uit. De jongens op hun beurt boden oorkonden en brieven aan van de gouverneur van Oregon en Michi gan en de burgemeester van Port land aan Amsterdams burgerva der. Een en ander geschiedde on der de alziende ogen van de ca mera's, die de krantenverkopers bij zich hadden. Ieder vriendelijk woord tot hen gericht werd be antwoord met een hartelijke klik van hun camerasluiters. Oe Ba Swe, de Birmaanse pre mier, heeft gisteren op een pers conferentie verklaard, het niet waarschijnlijk te achten, dat Bir ma zijn toevlucht zal moeten ne men tot gewapend optreden om de Chinese troepen in de staat Wa in Noord-Birma tot ontrui ming van het betrokken gebied te dwingen. De premier legde her haaldelijk de nadruk op de vriend schappelijke betrekkingen tussen Birma en China en zei de grens situatie niet gevaarlijk te ach ten. Zij zou door de besprekingen die thans gevoerd werden opge lost, kunnen worden. De grens van de staat Wa met China moest nog worden afgebakend en de Chinese troepen in Birma waren zich waarschijnlijk er niet van bewust, dat zij Birmaans gebied geschonden hadden, aldus Oe Ba Swe. Volgens een maandag afgeleg de verklaring van geleerden van het Amerikaanse laboratorium voor zeevaartkundig onderzoek kan de raket, die Amerika's kunstmatige satelliet „Baby Moon" het volgend jaar zal af werpen, zelf een tweede satelliet worden. De raket brengt de „Baby Moon" tot op een afstand van 300 tot 2400 km van de aarde. De geleerden deelden mede, dat volgens de huidige Constructie methoden, de satelliet van de neus van het derde gedeelte van de raket automatisch wordt ge scheiden, nadat de noodzakelijke „tot de hemelsferen behorende snelheid" is verkregen. Dit derde gedeelte van de raket zal dan niet alleen zelf satelliet worden, maar bovendien de satelliet, door verschil in gewicht en omvang, voorbij stijgen en naar men ver wacht, boven deze rond de we reld draaien. Het is bekend, dat de Ver. Sta ten van plan zijn één of meer satellieten af te schieten tijdens het internationale geofysische in een kleine fabriek van de fir- jaar, dat in juli van het volgend ma K. Evenblij in de Oostzijde te jaar begint. Zaandam, waar plastic golfpla ten werden vervaardigd. Omwo- nenden zagen hoe metershoge vlammen uit het dak sloegen. Terechtstelling van Graham Men verwacht dat de setede zal meevallen, daar het gebouwtje HAAGSE BIERVERTEGEN WOORDIGER GEARRESTEERD. De politie te 's-Gravenhage heeft dinsdagmorgen de 31-jarige biervertegenwoordiger A. S. en zijn broer, de 20-jarige J. H. S. beiden uit 's-Gravenhage, op ver denking van openbare geweld pleging gearresteerd. A. S. zou met zijn broer en enige anderen caféhouders in de omgeving van de Wagenstraat te 's-Gravenha ge met geweld bewogen hebben, het merk bier te gaan verkopen, dat hij vertegenwoordigde. On dermeer zouden zij de klanten van verscheidene caféhouders zo danig lastig gevallen hebben, dat deze genoodzaakt waren hun zaak te verkopen. De zaak is nog in onderzoek bij de officier van justitie. BLIKSEMINSLAG Maandagavond omstreeks ne. gen uur is de bliksem ingeslagen SMOKKEL IN Z.G. STRATEGISCHE GOEDEREN BERECHT De meervoudige Economische Kamer van de rechtbank te Rot terdam heeft de 46-jarige C. J. van K. en de 37-jarige G. J. K., beiden uit Rotterdam, ieder ver oordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden met aftrek, waarvan drie maanden voor waardelijk, met drie jaar proef tijd. De eis tegen beiden was een ge vangenisstraf van tien maanden met aftrek, waarvan vier maan den voorwaardelijk, -met drie jaar proeftijd. Hun was ten laste gelegd, dat zij als directeuren van een N.V. te Rotterdam meermalen in het tijdvak van 1 april tot en met 13 juli 1956 te Rotterdam opzettelijk in strijd met het deviezienbesluit 1945 metaal hadden uitgevoerd. Zoals ter terechtzitting is geble ken is het hun twee keer gelukt kobalt, nikkel of nikkellegerin gen naar Oost-Duitsland uit te voeren met schepen, die dit me taal, nadat de schepen reeds uit geklaard waren, na uitklaring alsnog te Rotterdam aan boord namen. De derde keer, toen men begonnen was aan de Boompjes het Duitse kustvaartuig „Planet" te laden met 61 vaten koper, en nikkelafval en een kist metalen platen, grepen ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen in. De 33-jarige kapitein van de „Planet", H. F. J. K. uit Stade an De terechtstelling van Gilbert uit plaatijzer is opgetrokken. De eigenaar van een naast het Graham, de Amerikaan die ter staande fabriek, die op het De Ambonezen uit het kampstellen, maar daarvoor was het Beenderribben bij Steenwijker- ,teJ,aab wold, hebben zich niet onbetuigd aan het melken waren, de mei-ruststokers. Intussenz kers de gevulde melkbussen on- hogere instanties gorden o der de handen weggehaald, met ,legd' wat er-Yerd*;r k de boodschap dat de rekening gesel^ed"f£-Met de Commiss Burgemeester Van Panthaleon deelde mede dat onverbiddelijk der Ellbe, wie eenmaal uitvoer in strijd met genoemd besluit ten laste was gelegd, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand met aftrek. De eis tegen hem was een gevangenisstraf van vijf maanden met aftrek. Tevens werden de inbeslagge- nomen goederen verbeurd ver klaard. „RECHTSKUNDIG ADVISEUR" ONTKENDE IN HOGER BEROEP OPLICHTING Bevestiging van het vonnis heeft d£ procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam gistermiddag in hoger beroep geëist tegen de 41-jarige zich noe mende rechtskundig adviseur L. J. D. uit Hilversum, die door de Amsterdamse rechtbank was vrij gesproken voor twee gevallen van oplichting uit zijn praktijk als „adviseur", doch wegens op lichting meermalen gepleegd en wegens een andere verduistering was veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf met aftrek. Een Amsterdamse autorijschool houder en een monteur had ver dachte voorgespiegeld grote kre dieten te kunnen verstrekken door een geldschieter, waarvan hij weigerde de naam te noemen. Hij bedong vooraf 2 der lenin gen als voorschot voor onkosten, doch van dit geld, resp. 640, en 180,zagen beide mannen nooit iets terug. Ook van de kre dieten die hun zouden worden verstrekt hebben ze nooit iets vernomen. Voorts zou verdachte zich hebben schuldig gemaakt aan verduistering doordat hij een ijs machine en een conservator, die hij in bruikleen had, als onder pand heeft gegeven voor schul den, die hij had aangegaan. De procureur-generaal, die de oplichting en verduistering be wezen achtte zei, dat het dikke dossier over verdachte's praktij ken een schril licht werpen op zijn persoon. Hij is al eerder ver oordeeld wegens oplichting. De raadsman vroeg ontslag van rechtsvervolging op juridische gronden. Het hof zal op 21 augus. tus a.s. arrest wijzen. dood verdoordeeld is wegens het plaatsen van een tijdlbom aan boord van een passagiersvlieg. tuig waarmee zijn moeder reisde, is uitgesteld, nadat zijn advocaat beroep had aangetekend. Graham, die het op de erfenis van zijn moeder had voorzien, zou op 26 augustus worden te rechtgesteld. Het door hem ver oorzaakte ongeluk kostte aan 44 mensen het leven. Volgens gezaghebbende Israëli sche bron zijn er besprekingen gaande tussen Israël, de Ver. Staten en Groot-Brittannië over een plan tot aanleg van een pijp leiding dwars door Israël. Door deze leiding zou 4 miljoen ton olie per jaar kunnen stromen. Zij: zou in een jaar gebouwd kun. nen worden. De kosten bedragen 30 miljoen dollar. maar naar het ministerie van Ider Koningin in de provincie Maatschappelijk Werk gezonden -Overijsel was de burgemeestei moest worden. De rijkspolitie tot de conclusie gekomen, dat er heeft het kamp daarop onder ingegrepen dient te worden zware bewaking gesteld. De Am- Gebleken is, dat de hew bonezenlieten zich toen niet meer van het kamp Beenderribben de buiten zien en tot dusverre lijkt alles in Beenderribben rustig. De bevolking van het kamp be staat hoofdzakelijk uit leden van de P.N.M.S., met aan het hoofd de algemene leider van de P.N. M.S., Latupeirissa. Zij zijn van het begin af aan weigerachtig ge bleven de nieuwe menageuitke- xingsregeling te aanvaarden. Zij gingen tot nu toe dagelijks afgelopen dagen intensief telefo- nisch contact hebben gehad met andere kampen. Niet alleen in Steenwijk, maar ook in Steenwij kerwold hebben Ambonezen maandag inkopen gedaan zonder te betalen. Naar thans blijkt zijn maandag middag in Steenwijk drie Ambo nezen gearresteerd wegens het niet betalen van inkopen. Er heb- De Russische ambassade in Damascus, Syrië, heeft verklaard niets te weten van Syrische pers. berichten als zou een Russisch vlootbezoek aan Arabische ha vens zijn voorgesteld omstreeks 15 augustus. Ook op het Syrische ministerie van Buitenlandse Za ken wist men niets van 'n derge lijk Russisch voorstel. alarm snel naar zijn bedrijf wil de gaan, kreeg onderweg pech, omdat de taxi waarmede hij ver voerd werd, in brand vloog. Ten slotte kwam hij per fiets op de plaats van bestemming aan. DODELIJK ONGEVAL TE 's-GRAVENHAGE Maandagavond te 19.40 uur is op de hoek van de Prinsegracht en de Brouwersgracht te 's-Gra venhage een personenauto, be stuurd door de 19-jarige A. W. A. D. uit 's-Gravenhage vermoede lijk door slippen, tegen een paal van de elektrische leiding van de tram opgereden en totaal ver nield. De 14-jarige P. L. B. uit 's-Gravenljage die naast de be stuurder zat, vloog met zijn hoofd door de voorruit en werd met ernstig letsel aan het hoofd naar het ziekenhuis Zuidwal ver voerd, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. De bestuurder werd licht ge wond ONGELUK AAN BOORD VAN URKER BOTTER. „Brandaris" aan boord. bracht arts Maandag is aan boord van de Urker botter U K 243 een vrij ernstig ongeluk gebeurd. De be manning van het bootje, dat op weg was naar Den Helder, ver zocht dringend om medische hulp, omdat de schipper bekneld was geraakt en daarbij een gecompli ceerde beenbreuk had opgelopen. De reddingboot uit Den Helder lag echter ter reparatie op de hel ling, zodat ijlings de „Brandaris" van Terschelling uitvoer. Aan boord van deze redding boot van de K.N.Z.H.R.M., die in de nacht van maandag op dins dag om half één de haven ver liet, bevond zich de arts D. Smit uit Terschelling. Enkele uren later klom deze in volle zee aan boord van de botter en behandelde daar de gewonde schipper, een vader van twaalf kinderen uit Urk. De stuurman van de „Brandaris", de heer De Beer nam het roer van de botter over, nu de schipper het zelf niet meer kon besturen, en zette koers naar de haven van Harlin- gen. Dokter Smit keerde later in de „Brandaris" terug naar Terschel ling. Hij deelde mede, dat de schipper het thans redelijk goed maakt en dat, in tegenstelling tot de eerste berichten, diens been vermoedelijk behouden kan blij ven, al was het op verschillende plaatsen gebroken. Op de Schieweg te Rotterdam hebben drie mannen, n.l. de 27- jarige loswerkman W. C. N., de 19-jarige kolensjouwer J. Th. N. en de 29-jarige havenarbeider H. J. S., allen uit Rotterdam, eeh agent van politie zó toegetakeld, dat hij naar alle waarschijnlijk heid een week lang geen dienst zal kunnen doen. De daders zijn ingerekend. Maandagavond reden drie wiel rijders naast elkaar op de Schie weg. De agent hield ze aan en wees erop, dat ze in overtreding waren. Hij vroeg de „derde" man naar zijn naam, doch deze ging er vandoor, zijn twee vrienden achterna. Hij kwam niet ver, want de agent wist hem te ach terhalen en wilde hem meene men naar 't bureau. Er ontstond een vechtpartij en de politieman moest van zijn wapenstok ge bruik maken. Toen verschenen de twee anderen ook weer. Ze na men de agent zijn wapenstok af en takelden hem zó toe, dat hij onder de blauwe plekken, builen en schrammen kwam te zitten. Omstanders telefoneerden de po litie en weldra was het pleit be slecht. Het drietal zit nu in de cel. Er is proces-verbaal wegens mishandeling van een ambtenaar in functie tegen hen opgemaakt. De Russische minister van De fensie, maarschalk Zjoekof, heeft op een desbetreffende vraag van de militaire correspondent van de „New York Times" geant- Gistermiddag omstreeks kwart voor vier is het kustvaartuig „Crescendo" dat sinds maandag, ochtend bij Terheijden op het strand zat in zee gebracht door de sleepboten „Maas" en „Argus". Om 17.10 gistermiddag is de „Crescendo", geëscorteerd door de beide sleepboten, op eigen kracht de Nieuwe Waterweg op gevaren. vissen en vulden hun menu ver- ben echter veel meer personen der aan met planten als zuring e.d., die als groente werden ge nuttigd. Vermoedelijk hebben zij nog steeds over enig geld be. schikt om levensmiddelen te ko pen, welke bron thans uitgeput schijnt te zijn. In de loop van maandagmiddag is een sterke rijkspolitiemacht samengetrokken in de onmiddel lijke nabijheid van Beenderribben. De gehele avond heeft er volko men rust geheerst in het kamp. Politiemannen patrouilleren er om heen en hebben strenge or ders gekregen, direct in te grij pen. mochten zich verdere onge regeldheden voordoen. De autoriteiten zijn vast van plan verdere incidenten te voor komen. Maandagavond is in de barakken waar de politie is on dergebracht een bespreking ge houden tussen de burgemeester van Steenwijkerwold, F. M. van Panthaleon baron Van Eek, de substituut-officier van Justitie te Zwolle, mr P. J. Stigter, en mr Van der Laan uit Groningen, in specteur van de Ambonezenzorg in het noorden. Ook hebben lei dende functionarissen van de rijkspolitie aan de besprekingen deelgenomen. Eerder op de avond was reeds overwogen de avond klok voor Beenderribben in Ie aan de inkoopactie deelgenomen. Bij een zaak is voor 80 aan levensmiddelen meegenomen. In Beenderribben verblijven thans ongeveer 150 personen, allen aanhangers van de P.N.M.S. De Egyptische minister van Financiën heeft besloten, dat vol gend jaar februari of maart juwelen van de vroegere Egypti sche koninklijke familie verkocht zullen worden. Dit zial dan de derde openbare verkoping var. deze aard zijn. De juwelen omvatten diademen van Egyptische koninginnen en prinsessen. Een van de mooiste stukken van de verzameling is de diadeem van prinses Sjivekkiar, waarop rondom een briljant van 16 karaat 3.000 briljantjes zijn aangebracht. De verkoping wordt gehouden in het paleis van de vroegere kroonprins Mohammed Ali Tew- fik te Magnal El, een wijk in het zuiden van Cairo. In 1954 zijn reeds juwelen uit het bezit van ex-koning Faroek verkocht. woord, dat er in nieuwe oorlogen ondanks de ontwikkeling van de luchtmacht en de kernwapens grote legers en reusachtige hoeveelheden conventionele wa pens nodig zijn, aldus blijkt uit een brief van de maarschalk, ge publiceerd in de „New York Ti mes" van dinsdag. Zjoekof voeg de hier aan toe, dat de nieuwe combinatie van luchtmacht en kernwapens „op zichzelf de uit slag van een gewapend conflict niet kunnen forceren". Op de vraag waarom de Sow jet-Unie zich verzet tegen de door de Ver. Staten voorgestelde grond- en luchtinspectie ter con trole van de ontwapening, gaf Zjoekof ten antwoord, „dat het door de Ver. Staten voorgestelde systeem dat onder meer voorziet in het maken van luchtfoto's, in wezen neerkomt op de ontwikke ling van werkzaamheden, die on. AMSTERDAM NU IEDERE vermijdelijk zullen leiden tot we- AVOND VERLICHT. 'derzijdse achterdocht en een nog De feestelijke verlichting van'groter wantrouwen tussen de Amsterdam, bestaande uit circa Sowjet-Unie en de Ver. Staten. 50.000 lichtpunten langs 'n route j De Sowjet-Unie is van mening, van ongeveer 10 km, zal van dat er een strenge internationale dinsdag af iedere avond branden.controle moet worden ingesteld, Tot dusverre was de stadsillumi- zowel met betrekking tot de ver natie slechts op woensdag-, za- mindering van de gewapende terdag- en zondagavond ontsto- strijdkrachten en van de bewape. ken Op 2 september a.s. zal de ning van de landen als tot het feestverlichting definitief worden verlbod van het gebruik van Vergeleken met de koersen in het ochtendverkeer is de Amster damse Effectenbeurs gistermid dag tegengevallen. In de morgen deden geruchten de ronde dat In. dia bereid zou zijn de conferentie in Londen bij te wonen en hierop ontwikkelde zich een behoorlijk herstel voor de internationale soorten. Toen echter bleek dat of ficieel omtrent het Indiase stand punt niets bekend was kregen de verkopen weer de overhand en vooral Kon. Olie lag wederom ge drukt. Het hoofdfonds daalde van 785 tot 765, waarna slechts her stel volgde tot 768. De andere internationale soorten hielden zich iets beter en sloten in door snee prijshoudend. De handel had echter weer uitermate weinig om het lijf. De scheepvaartsector had we derom een oninteressant verloop. Voor zover hier noteringen tot stand kwamen bleven zij één a twee punten Ibij maandag ten acn. ter Hetzelfde geldt voor de In donesische sector, waar eigenlijk alleen Amsterdam Rubber het nog regelmatig tot een notering brengt. De leidende soorten lie pen een kleinigheid achteruit. De Borsumij heeft over 1955 een di vidend voorgesteld van 6 tegen vorig jaar 8 Voor de aandelen werd een adviesprijs vernomen van 100 tegen maandag 104%. De Nyma heeft opnieuw een aantal werknemers moeten ontslaan. Ook dit werd verdisconteerd in een lagere notering. Guldensbe leggingen stil en in feite onver anderd, doch de Indonesische obli. gatieleningen noteerden iets luier. Prolongatie 3 procent. Na de vakantiedag van maan dag opende de Londense Effec tenbeurs dinsdag met scherpe koersdalingen voor oliefondsen. British Petroleum daalde van 160 shilling bij het slot van vrijdag tot 145 shilling dinsdag bij ope ning, Shell daalde met bijna 3 shilling tot 147% shilling, terwijl Birma Oil bijna 7 Shilling lager was op 90 shilling 7 pence. Bij verder verloop trad een herstel in waarbij Shell en British Petro leum 1 shilling en 3 pence van 't aanvankelijke verlies konden her winnen. gedoofd. Int. conc. Industrie Scheepvaart Banken Ind. fondsen Algemeen BEURSINDICES 3/8 6/8 7/8 300.50 288.30 284.78 168.91 167.07 165.58 168.73 166.54 165.95 145.07 143.93 143.77 121.81 116.35 113.89 222.71 215.56 213.17 De Oostduitse regering stelt jeugdige Westduitsers, die niet de kans willen lopen voor dienst plicht te worden opgeroepen in de gelegenheid in Oost-Duitsland te komen werken. HOEK. Huwelijks-aangiften: 5 juli. Cor nells A. Dees (won. te Terneuzen), 23 j. jm. en Jannetje N. de Fouw, 19 j. jd.Francois Jansen van Ro- sendaal (won. te Terneuzen) 27 j. jm. en Maria de Braai, 22 j. jd. Huwelijks-voltr.5 juli. Adriaan J. de Ljjser, 21 j. jm. en Levina de Ritter, 21 j. jd. 12 juli. Laurus M. Verburg, 43 j. jm. en Marie de Fouw, 38 j. jd. 19 juli. Cornelis A. Dees (won. te Terneuzen), 23 j. jm. en Jannetje N. de Fouw, 19 j. jd.; Frangois Jansen van Rosen- daal (won. te Terneuzen), 27 j. jm. en Maria de Braal, 22 j. jd. Geboren: 23 juli. Guillaam Jo hannes, z. van Jacobus Potters en Maria Broekhoven. 31 juli. Adriaan Petrus Jacobus, z. van Jacobus 't Gilde en Pieternella C. Lants- heer. Overleden: 4 juli. Jacoba Fran- coise de Bokx, 68 j., echtg. van Marinus Michielsen. 8 juli. Corne lis Jacobus (won. te Terneuzen), 11 j., z. van Cornelis van Eck en Neeltje A. Pimmelaar. NABEURSKOERSEN Door JOSEPH HOCKING 62) (Nadruk verboden.) „Dan moeten we dus afscheid nemen en ik kan naar huis terug gaan met de gedachte, dat je me als een oude handschoen wegge gooid hebt!" zei hij bitter. „Dat is niet waar en niet eer lijk, Arthur", zei ze. „Je weet heel goed, dat ik je nooit iets be loofd heb". „Ik weet wel, dat het om Ro bert is... altijd om Robert. Maar ik zal hem leren! Ik geloof, dat ik nu al genoeg weet om hem uit zijn huis te jagen, maar ik wil eerst nog meer zekerheid heb ben!" „Wat weet je dan wel?" vroeg ze gejaagd. „O, wil jij dat weten? Zo! ik wist wel, dat ik het goed had. Hij zal er spijt van hebben, dat hij mij de voet dwars heeft gezet, da1 verzeker ik je!" Bertha kende Arthur genoeg, om te weten, dat zijn bedreigin gen niet veel betekenden en toch voelde ze zich angstig. „Blijf je vanavond niet bij ons, Arthur?" vroeg ze op verzoenen de toon. „Het is toch mijn ver jaardag en ik zou het naar vin den, als je op zo'n dag kwaad atoom- en waterstofbommen". kon doorzien. En toch kon hij niemand anders dan Robert Reichmann zijn... „Zo, kindje... waar is Arthur gebleven?" vroeg haar vader. „Weggegaan". „Zo gauw al? Ik dacht, dat hij vanavond bij ons zou blijven Bertha zei er niets op. „Komt hij vóór het diner nog terug?" „Nee". Legner keek zijn dochter on derzoekend aan en zijn gelaat klaarde op. „Mar jij blijft toch zeker, Robert? Ik had nog een paar kennissen willen vragen voor Bertha's verjaardag, maar ze wilde liever niet. Ze was lie ver alleen, zei ze". „In dat geval doe ik ook béter, weg te gaan", zei Brichtauer la chend. „Maar dat slaat natuurlijk niet op jou! Je hoort om zo te zeggen, bij de familie. Je weet ook wel, hoe Bertha is, en als ze haar zin ergens op gezet heeft, dan laat ik haar liever haar gang gaan. Maar jij blijft vanavond. Daarin zal ik mijn zin dan toch eens hebben!" „Bertha moet maar beslissen", zei Brichtauer, haar strak aan kijkend. „Als ze wil, dat ik blijf, dan doe ik het, maar als ze aar Kon. Olie: 777—792 slot 791 (763) AKU: 251%—253 slot 254 (249%) Philips (287%) 291—295 slot 296 Unilever: 408—413 slot 413 (403%) wegliep". „Denk je dan, dat ik zou kun nen blijven, na wat je tegen me gezegd hebt? Denk je dan, dat ik helemaal geen gevoel meer heb? Om er bij te zitten als een, die de bons gekregen heeft en jou te zien knipogen tegen die huiche laar? Dank je wel! Maar je be hoeft niet te denken, dat ik hem zal laten ontsnappen.," Nooit en nimmer. Adieu!" Hij verliet haar haastig. Ber thó wist met haar eigen gedrag geen raad meer. En ae begreep niet, hoe het mogelijk Was, dat haar hart heftig begon "te klop pen, toen ze eeh poosje later haar vader met Brichtauer arm in arm over het grasveld voor het huis zag aankomen. Maar hij was ook zo geheel anders dan Ar thur. Hij dreigde niet en hij jam merde niet. Hij liet gewoonweg zijn kracht gelden. En dat was ten slotte toch iets heerlijks! En reeds was een deel van zijn voor spelling uitgekomen. Ze had Ar- zelt, dan weet ik wat me te doen thur niet als echtgenoot kunnen aanvaarden. Maar de jongeman, die naar haar toekwam, was de oude Robert niet meer.hij was een vreemdeeen, die ze niet staat. Wat wil je dus, Bertha?" „Vader", zei Bertha, zich be wust van het gewicht van haar woorden, „zoudt u Ulricht dan maar niet sturen om Robert's avondcostuum te halen?" „Uitstekend!" riep de oude heer lachend. „Dan zullen we een rus tige, gezellige avond hebben. Met z'n drietjes.of Borlas moest ko men aanlopen.Kijk, we krijgen thee ook. Ik heb maar gezegd, dat we buiten thee zouden drin ken met dit heerlijke weer. Het zou jammer zijn om binnen te gaan zitten!'' Onder de brede takken van een grote boom zaten ze in de scha duw gezellig babbelend thee te drinken. Alles was even vreed zaam en rustig. Brichtauer was het vrolijkste van allen, had alle sombere gedachten aan zijn moeilijkheden uit het hoofd ge zet en dacht alleen aan de heer lijke ogenblikken, die hij door leefde. Na de thee verliet Legner hen, omdat hij, naar zijn zeggen, nog een en ander te doen had. „Zullen we een eindje gaan wandelen?" stelde Brichtauer voor. Gewillig stond ze op en samen gingen ze het uitgestrekte bos bij het meertje in. Sterker dan ooit kwam het verlangen naar Bertha's liefde in zijn hart op. „Bertha!" „Ja, Robert?" „Ben je nog altijd boos op me?" Ze gaf geen antwoord. (Wordt vervolgd.) VEEMARKT ROTTERDAM. 7 augustus 1956. Aangevoerd werden in totaal 3035 stuks vee, n.l. 420 vette koeien en ossen, 1050 stuks ge- bruiksvee, 140 vette kalveren, 353 graskalveren, 328 nuchtere kalveren, 106 paarden, 87 veu lens, 516 schapen of lammeren, 35 bokken of geiten. Prijzen per kg: vette koeien: 2,603,48; «vette kalveren 2,403,20slachtp. 2,10— 2,50. Prijzen per stuk: graskalveren 300525nuchtere graskalve ren ƒ58—ƒ87; veulens ƒ300— ƒ550; schapen ƒ100—ƒ140; lam meren ƒ90ƒ115; kalf- en melk koeien 750ƒ1200; vare koeien ƒ600ƒ860; vaarzen 600 880pinken 400650. Overzicht. Vette koeien: aan voer als vorige week, kalme han del, prijzen stabiel, enkele pri ma's boven noteringvette kalve ren: aanvoer als vorige week, handel goed, prijzen 1ste kw. ruim prijshoudend, verder sta biel; graskalveren: groter aan voer, redelijke handel, prijzen als vorige week; nuchtere kalveren: iets kleiner aanvoer, vlotte han del, prijzen vooral niet lager; slachtpaarden; aanvoer gewoon, handel kalm, prijzen als vorige week; veulens: iets ruimer aan voer, levendige handel, iets stij vere prijzen; schapen: aanvoer groter, kalme handel, prijzen on veranderd; lammeren: aanvoer groter, handel kalm, ruim prijs houdend; kalf- en melkkoeien: tamelijke aanvoer, handel stil, prijzen als vorige week; vare koeien: iets ruimer aanvoer, han del stroef, niet geheel prijshou dend; vaarzen en pinken: redelij ke aanvoer, kalme handel, prij zen onveranderd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1956 | | pagina 2