Uit de Provincie Gemeenteraad van Axel De moord op Stanley Wilson Regering sanctionneerde onrecht volgens polder Walcheren De via Antwerpen naar Caïro vervoerde afgedankte Britse tanks Leden van de Toedeh- partij gearresteerd AGENDA De melkprijs DRIE BELANGRIJKE OPDRACHTEN VOOR E. T. I. VOOR ZEELAND Punaises als medicijn Postwisselverkeer met Nederlands Nieuw-Guinea Verklaringen van Markaros en Harding HERLEVING VAN DE „KAFFEEFAHRTEN MIDDELBURG. ..Geen afwijking van de gebrui kelijke werkwijze in ruil- en her verkavelingen wordt gevraagd door de algemene vergadering van de polder Walcheren, maar herstel van onrecht, dat ontstaan is door een handelwijze van de herverkavelingscommissie Wal cheren, welke in strijd is met de wet. De minister tracht de om vang van het onrecht te bagatel liseren en de bal naar het dage lijks bestuur terug te kaatsen. Maar het ligt juist op de weg van de regering een oplossing te zoeken. De regering heeft zelf een minder juiste situatie in het leven geroepen door te sanction- neren, dat de herverkavelings commissie zich een bevoegdheid heeft aangemeten, die de wet haar niet toekent". Aldus enige critische opmerkingen in het ontwerp-antwoord aan minister Manshöit van de polder Walche ren naar aanleiding van zijn brief over de betaling van polderlasten van gronden, die men in het ka der van de herverkaveling is kwijtgeraakt en nu dus niet meer bezit. Reeds op 3 Januari 1955 richtte de algemene vergadering van de polder een adres aan de minister, waarin de rechtmatigheid van de genomen maatregel, n.l. de voor lopige toetreding, werd betwist. Op 26 September antwoordde de bewindsman o.m., dat zowel de ruilverkavelingswet 1954 als de iierverkavelingswet Walcheren 1947 de gelegenheid tot voorlopi. ge ingebruikneming van de ka vels op een eerder tijdstip biedt. Vruchteloos heeft het dagelijks feestuur echter gezocht naar een bepaling hieromtrent in de her- verkavelingswet. Het beroep op de ruilverkavelingswet faalt, om dat deze niet op de herverkave ling van Walcheren van toepas sing is. Uit het feit, dat daarin wel een bepaling voorkomt om trent het tijdelijk in gebruik ge ven van gronden en deze niet aan wezig is in de herverkavelingswet moet worden geconcludeerd, dat deze bevoegdheid voor de herver kaveling van Walcheren niet be staat Overigens gaat het niet om de voorlopige ingebruikneming, maar om de voorlopige toedeling aan de gebruikers en zakelijk ge rechtigden. Minister Mansholt heeft verder fcetoogd dat de betaling van dijk- geschot over een grotere opper vlakte dan de toebedeelde niet tot onbillijkheden aanleiding geeft. Aangevoerd wordt, dat toedeling •jan een geringere oppervlakte gecompenseerd wordt door de dogere waarde van de grond, m theorie moge dit juist zijn, aldus her dagelijks bestuur, wanneer de Tond door het uitvoeren van cul tuurtechnische werken die hoge re waarde heeft verkregen, maar ée onbillijkheid wordt juist ge voeld in het overgangsstadium, waarin deze werken nog met klaar zijn en de grond-dus nog geen hogere waarde heeft. Be twijfeld wordt ook, of zoals de minister verwacht de herver kavelingsactie in '56 zal woraen gepasseerd. Gezien het grote aantal bezwaren tegen het plan van toedeling is er voor deze ver wachting geen grond. „Maar de minister ziet over het hoofd, dat met de voorlopige toedeling reeds enkele jaren geleden is be- gonnen en de onbillijkheid dus niet van vandaag of gisteren dateert" aldus het ontwerp-ant woord. Wat dat „terugkaatsen van de bal" betreft, wordt nog gezegd, dat een verrekening van polder- lasten ongetwijfeld voor de over grote meerderheid van de 5700 eigendomsartikelen billijk zal zijn, maar dat het uitgesloten is, dat de polder daartoe overgaat. Daar toe is „regelend optreden" nodig, waarbij van het bijzonder regle ment, dat taak en bevoegdheid van de polder omschrijft, wordt afgeweken. Deze bevoegdheid mist de algemene vergadering. Maar ook al zou zij deze wel be zitten, dan nog zou het niet op de weg van de polder liggen om op eigen kosten hierin te voorzien. Het vinden van een oplossing zal niet gemakkelijk zijn, maar dit mag geen reden zijn om het on recht te laten voortbestaan, aldus het dagelijks bestuur. De militaire gouverneur van Teteran heeft Zondag bekend ge maakt, dat een honderdtal leden van de „inlichtingendienst" van de communistisch-georiënteerde „Toedeh-partij" de afgelopen da. gen is gearresteerd. MAANDAG 2 JANUARI. TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Zeven broers zoeken zeven meisjes." Concertgebouw, 8 u.: „The Command." AXEL: Het Centrum, 8 uur: „Demetrius en de Gladiato ren." DINSDAG 3 JANUARI. TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Zeven broers zoeken zeven meisjes". AXEL: Het Centrum, 8 uur: „Demetrius en de Gladiato ren." Van de zijde der regering zijn enkele dagen geleden mededelin gen gedaan over de vaststelling van de garantieprijs en de zoge naamde verrekenprijzen voor de melk gedurende het inmiddels aangevangen prijsgarantiejaar. Aan deze mededelingen werd de conclusie verbonden dat er voor verhoging van de consumen tenprijs geen aanleiding bestaat. Ter voorkoming van misverstand wordt er van de zijde van de alge mene vereniging voor melkvoor- ziening de aandacht op gevestigd dat deze regeringsmededeling geen verband houdt met de ver hoging van de melkprijs, die op 25 December j.l. plaats vond. De ze prijsverhoging staat geheel los van maatregelen der regering in het kader van de landbouwpoli tiek. Drie belangrijke opdrachten wachten het Economisch Techno logisch Instituut voor Zeeland, wanneer de algemene vergade ring der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwse eilanden in haar vergadering van Woensdag 4 Januari a.s. de voor stellen van het dagelijks bestuur aanvaardt. Dit bestuur wil n.l. aan het ETI het volgende opdra gen: 1. Een onderzoek naar de economische waarde van de mos sel- en oestercultuur in het dis trict der Kamer, in verband met het Deltaplan. 2. Een onderzoek naar de pro. ductiviteit van de woningbouw in Zeeland. 3. Het -secretariaat te vervul len van een in te stellen commis sie ter bestudering van de te ver- wachten veranderingen in de eco. nomische structuur van het dis trict der Kamer bij verwezenlij king van het Deltaplan en de ter- zake nodige onderzoekingen te verrichten en daarover een rap port samen te stellen. Het bestuur stelt daarom voor uit het te verwachten batig saldo van het inmiddels afgesloten dienstjaar 1955 een bedrag van ƒ10.000 over te boeken op een speciale rekening „reserve voor onderzoekingen" en daaruit naar behoefte de kosten te bestrijden. WATERSCHAPSBEN OEMIN. GEN IN ZEELAND Bij koninklijk besluit zijn be noemd in de provincie Zeeland tot voorzitter van het bestuur van de waterkering van de cala- miteuze Willem-Annapolder, de heer J. J. Lindenbergh te Wemel dinge; tot lid van het bestuur van de waterkering van de calamiteuze Willem-Annapolder, de heer J. A van der Maas te Kapelle. En is aan de heer J. van 't West einde op zijn verzoek eervol ont slag verleend uit zijn functie van plaatsvervanger van de dijkgraaf van de Van Citterpolder. A ARTSBISSCHOP VAN YORK OVERLEDEN. De aartsbisschop van York, dr Cyril Garbett, is Zaterdagochtend te York overleden. Hij is 80 jaar geworden. De prelaat van de Anglicaanse Kerk had in November aange kondigd, dat hij in het begin van het nieuwe jaar om gezondheids redenen zou aftreden. Hij onder- ■rine in Mei een grote operatie, welke hij nooit helemaal te boven is gekomen. De laatste dagen ging zijn gezondheidstoestand snef achteruit en de Zaterdag ochtend ging hij rustig in zijn slaap heen. In 1942 werd hij tot aartsbis schop van York benoemd. Hij is bekend om zijn uitspraken op so ciaal en zedelijk gebied. Openlijk steunde hij de vervaardiging van de waterstofbom in Engeland als middel om de vrede te bewaren. Overigens was hij een man van de vrede, die dikwijls heeft aan gedrongen op een verbod van al le wapens voor massavernieti. ging Hij kreeg de bijnaam „Wande lende bisschop," omdat hij, om de bijzondere noden van het volk te leren kennen, wel te voet, ge kleed in een purperen soutane en voorzien van een schaapsher dersstaf, door de velden trok, een praatje makend met de mensen, die hij tegenkwam. Dr Garbett heeft altijd een gro te onafhankelijkheid van denken getoond. Tegen het eind van de tweede wereldoorlog zei hij in het Hogerhuis bij een debat over oor logsmisdadigers, dat Hitier en rijn medewerkers vogelvrij ver klaard moesten worden, opdat zij dadelijk ter dood konden worden gebracht, zonder de sensatie van aen openbaar proces. auto en autobus vervoerd naar hét huis van bewaring in Middel burg, het Middelburgs politiebu reau en ook naar Goes, Serooskec- ke en Vlissinger. De minderjarigen zijn later op vrije voeten gesteld. De ouderen zullen worden voorgeleid. Het afbreken was bedoeld als een protest tegen de bouw van gezinskeukens. Zoals bekend, heeft minister Van Thiel enige tijd geleden be sloten tot het bouwen van deze keukens om daarmee te bereiken, dat de Ambonnese gezinnen voor zichzelf konden gaan zorgen. In de meeste woonoorden werd dit door de Ambonnezen geaccep teerd, echter niet in een aantal woonoorden op Walcheren, waar. van de bewoners zeggen, op be vel van hogerhand als militairen gedwongen naar Nederland te zijn gekomen en niet op één lijn wensen gesteld te worden met landgenoten, die vrijwillig hier heen kwamen. Zij willen zich hier niet definitief vestigen, maar wachten op de eerste gelegenheid om naar Ambon terug te keren. Reeds begin November begon nen zij met hun activiteiten in de woonoorden Nadorstweg Middel burg en Havendorp Vlissingen, door de voorbereidingen tot bouw van de keukens tegen te werken. Dit leidde toen o.a. tot overplaat sing van negen Ambonnese gezin nen (58 personen) uit het Vlis- singse woonoord naar Brugsluis op Schouwen. Doosjes punaises in Oost- Du itsland dragen het opschrift: „Driemaal daags een a twee thee lepels, tenzij de arts anders voor schrijft. Kinderen tot tien jaar de halve dosis". Dit meldde het semi-officiële Oostberlijnse blad „Berliner Zei- tung" Zaterdag, daaraan toevoe gend, dat dit blijkbaar een nieuw middel is tegen zware katers. De punaises worden gemaakt door een fabriek in Saksen. AMERIKAANS ANTWOORD OP CRITIEK VAN CHROESJSJEF. „De vreedzame bevrijding van de onderdrukte volken blijft het voornaamste doel van de buiten landse politiek van de Verenigde Staten". Deze door Eisenhower en Dulles goedgekeurde verkla ring is Vrijdag door de perschef van het Witte Huis uitgegeven als antwoord op Donderdag door de Russische partijchef Chroesjt- sjef geuite critiek. Chroesjtsjef beschuldigde Eisen hower en Dulles van „grove in menging" in Oosteuropese zaken door middel van Kerstbood schappen tot deze gebieden. Ook zei hij, dat president Eisenhower had gesproken in strijd met de geest van de topvergadering van Juli te Genève. In zijn openingsrede op de con ferentie van Genève, aldus de Amerikaanse verklaring, zei pre sident Eisenhower, dat sommige Oosteuropese volken nog steeds niet het recht hebben een rege ring naar eigen keuze te benoe men. Ook na Genève is door de president in een toespraak voor radio en televisie nog uiting ge geven aan bezorgdheid over het lot van de Oosteuropse landen en de activiteit van het interna tionale communisme. Met ingang van 2 Januari moe ten postwissels, gestort in Ne derland en bestemd voor Neder lands Nieuw-Guinea, in Neder lands Nieuw-Guinese guldens luiden. Het maximumbedrag is vastgesteld op ƒ200,(N.Ng ct). De herleidingskoers voor post wissels naar Nederlands Nieuw- Guinea is bepaald op 100, N.Ng ct ƒ100,50 N ct), die in omgekeerde richting op 100, (N ct) 100,50 (N.Ng ct). LUCHTFIETSEN VOOR HET AMERIKAANSE LEGER. Het Amerikaanse leger heeft twaalf eenpersoons vliegmachi nes, z.g. „luchtfietsen", gekocht, waarmee de infanterie proeven zal nemen. Reeds is gebleken dat iemand in 20 minuten kan leren vliegen met dit toestel, dat een snelheid van 105 km per uur kan halen en dat een reikwijdte heeft van 250 km. De „luchtfiets" is een kruising tussen een klein hefschroefvlieg- tuig en de „vliegende vlonder" van de Amerikaanse marine. De vlieger staat op een vlonder bo ven de schroef en stuurt de luchtfiets, die 90 kg weegt, door te leunen in de richting die hij uit wil. De snelheid wordt gere geld door een gasmanette op een stuur als bij een motor. CYPRUS. Aartsbisschop Makarios, de lei der van de beweging op Cyprus voor aansluiting ibij Griekenland, heeft Zondag in een kerk te Nico sia duizenden Cyprioten toege sproken. Het jaar 1956 zou nog meer offers en beproevingen kun. nen brengen „voordat*- de over winning is behaald". Sinds 1 November moeten Duit. sers, die in het buitenland zijn ge weest en wat koffie of thee naar huis willen meenemen, daarvoor resp. 2 mark per 250 gram en 90 pfennig per 100 gram invoer rechten betalen. Men hoopte hier. mee de massale uittocht van Duit sers naar sommige Nederlandse grenssteden de kop in te drukken. Terwijl de Duitse middenstan- standers juichten, hebben de Duitse reisbureaux en autobus ondernemingen, die de „kaffee- fahrten" naar „Holland" organi seren, een ander standpunt inge nomen. Zij zagen zich namelijk regelmatig „diensten" ontvallen. Het schijnt, dat deze ondernemers alsnog een poging willen doen het verloren gegane terrein te her winnen. „Kaffee-fahrgaste", die per bus een tocht willen maken, krijgen zoveel reductie op de ver- voersprijs, dat de invoerrechten er van betaald kunnen worden. In feite zullen de verkeersbureaux, die de tocht leiden de verschuldig de rechten aan het grenskantoor betalen. Tot dusverre is te Venlo nog niet gebleken dat de belang stelling voor deze regeling groot is, maar de wintermaanden wa ren ook vroeger niet de gunstig- BELGIË POMPT ZAND NAAR HET STRAND IN DE BAD PLAATSEN. De aartsbisschop onthulde, dat g^e maancjen Mogelijk is dus, dat onderhoud „t >Qff„0fQv,r. Moeilijkheden in Ambonnezen woonoord. De bewoners van het Ambon nezenwoonoord te Middelburg, al len leden van de Partai Nasinal Maluku Selatan, hebben op Oude. jaarsavond, bijna onmiddellijk na de kerkdienst die zij.hadden bijge woond, de tien in aanbouw zijnde dubbele gezinskeukens grondig verwoest. De gemeentepolitie, die reeds enig vermoeden had dat er iets gebeuren zou, rukte uit, maar toen de agenten aankwamen, was het pleit al beslecht: de keukens, waarvan er acht tot op mans hoogte reikten, waren vernield. Direct werd tot arrestatie van de daders overgegaan. Dit ge schiedde zonder enig verzet. Ruim 20 Ambonnezen werden gearres teerd, onder wie achttien meer derjarigen. Sommigen werden per politiemotor, anderen per hij 21 November een heeft gehad met de Britse gouver neur van het eiland, sir John Har ding, op diens verzoek. Sir John had echter geen aanvaardbaar voorstel gedaan. De Cyprioten, al. dus aartsbisschop Makarios, zou den nooit een oplossing aanvaar den als deze Cyprus niet het zelf beschikkingsrecht zou verzeke ren. Volgens de aartsbisschop werd Cyprus veranderd in een „reus achtig concentratiekamp". De gouverneur van Cyprus, sir John Harding, heeft Zondag in een radiorede de verzetsbewe ging Eoka gewaarschuwd, dat haar dagen „geteld" zijn. Het net rond de beweging werd „lang zaam maar zeker dichtgetrok ken". De gouverneur gaf als zijn mening te kennen, dat 99% van de bevolking een einde gemaakt wenste te zien aan „de toestand van geweld, moord en vrees". Ge weid zou het bereiken van een vreedzame regeling slechts be moeilijken. in het voorjaar de „kaffeefahr- ten" weer op min of meer grote schaal harleven. Een belangrijke proefneming voor het tegengaan van het kna gen van de zee aan de kust wordt momenteel ten uitvoer gebracht door het Belgische ministerie voor openbare werken door mid del van het porppen van zand naar het strand. Hierbij wordt zeewater naar het binnenland gepompt, waarna dit vermengd wordt met zand, dat uit het lagergelegen polder gebied wordt gegraven. Dit mengsel wordt vervolgens door een buisleiding, welke de kustweg nabij Knokke op een hoogte van ruim vier meter kruist, teruggepompt naar zee. Daar wordt het mengsel van zand en zeewater in zee gestort, waar het een aanvulling vormt op het zand dat vastgehouden wordt tussen de verbeterde strekdam men. De afgelopen vijf jaar is voor de verbetering dezer strek dammen een bedrag van bijna 20 millioen gulden uitgegeven. Het verlies aan zand van de Belgi sche badplaatsen is door de gro te vloedgolf van Februari 1953 sterk toegenomen, aldus meldt de „Fin Times". Men heeft berekend, dat de kosten van de eerste millioen ku bieke meter nieuw zand, via de buisleiding aangevoerd, ongeveer twee gulden per kubieke meter bedragen. Vergadering- van Donderdag 29 December. (Slot) Z.h.s. werd op voorstel van B. en W. de bouwverordening gewij zigd in verband met de bouw van schuilplaatsen bij meergezinshui- zen van tenminste drie bouwla gen. Daar Ged. Staten niet wensen in te stemmen met 't raadsbesluit van 25 Januari 1955, stellen B. en V/. voor de staat B, behorende bij de salaris- en loonverordening 1954 en 1955, de wedde van boek houder gasbedrijf en de diploma- toelagen, en de staat A ten aan zien van de uitvoerdersfunctie opnieuw te wijzigen. De heer Oggel stelde voor on der protest hieraan gevolg te ge ven. Nadat de voorzitter had mede gedeeld, dat zulks niet mogelijk is en men vóór of tegen diende te stemmen, werd na enige dis cussie het voorstel van B. en W. aangenomen. Z.h.s. werd industrieterrein aan de Axelse Sassing verkocht aan J. J. Pieters te Axel, groot 1120 ca, aan Eug. P. Fassaert-van de Walle te Hulst, groot 1344 ca, en Hyp. de Moor te Hulst, groot 500 ca. Alle gronden tegen de prijs van ƒ4,50 per ca. Z.h.s. werd de termijn van ont ruiming der onbewoonbaarver- klaarde woningen, in verband met het nijpende gebrek aan woonruimte, als volgt verlengd: 1 jaar, tot 7 Jan. 1956 Woning Steenovens M 11 met 1 jaar, tot 7 Januari 1956, en ver volgens weer met 1 jaar, tot 7 Ja nuari 1957; woning Zuivelstraat 45, met 1 jaar, tot 28 Mei 1956; woning Oudewijk 2, met 1 jaar, tot 28 Mei 1956; woning Kijkuit K 68, met 1 jaar, tot 28 Mei 1956; woning Spuidijk N 120, met 1 jaar, tot 28 Mei 1956. Z.h.s. werd ingevolge de lager onderwijswet 1920 medewerking verleend tot verandering van in richting en uitbreiding met twee leslokalen der R-K. lagere school in de Walstraat. Daar de gemeentebegroting 1956 geen ruimte biedt voor het verlenen van nieuwe of verho ging van bestaande subsidies werden op voorstel van B. en W. afgewezen de verzoeken om een bijdrage uit de gemeentekas van: a. B. en W. van Hontenisse ten behoeve van de in die gemeente gevestigde R.K. lagere landbouw school ad ƒ100 per leerling uit Axel, met ingang van 1956. De heer Kesbeke was het er mee eens, dat het verzoek van B. en W. van Hontenisse te laat was, doch indien de volgende maal op tijd, zag hij gaarne, dat, als er kinderen uit Axel deze school bezoeken, de gevraagde subsidie werd. verleend. b. de Stichting Fruitteeltproef bedrijf „Zeeuwsch-Vlaanderen" te Philippine ten behoeve van de ze stichting. c. de kanariever. „De Edelzan- Een woordvoerder van het En. gelse ministerie van Buitenland se Zaken heeft Zaterdag in ant woord op vragen van journalisten onder meer verklaard, dat de En gelse regering geen reden had om aan te nemen, dat de via Antwer. pen naar Caïro vervoerde afge dankte Britse „Sherman"-tanks, die als schroot waren verkocht, in België weer zouden worden opge knapt, voor heruitvoer naar Egypte. De gevechtswagens waren, vóór de uitvoer, van geschutstorens en geschut ondaan. Het was de be doeling geweest, dat zij in het land van bestemming tot trac tors zouden worden omgebouwd. Joseph Peters, een Brusselse schroothandelaar, die een, con tract met de Egyptische regering heeft gesloten voor de levering van afgedankte gevechtswagens, heeft medegedeeld, dat de Britse autoriteiten beslag hebben gelegd op een aantal door hem voor uit voer naar België aangekochte En gelse tanks. Peters zeide tot nu toe in to taal 359 zestien-tons Britse „Va- lentinie"-tanks te hebben aange kocht. Hiervan waren er 151 naar Egypte gezonden. „De rest is, of zal worden ontmanteld", ver klaarde hij. door PHILIPPO PRESTON. (Nadruk verboden.) (Slot.) PROEVEN MET OVERALS Het vezelinstituut T.N.O. te Delft is thans bezig met proeven met een geïmpregneerde overal, waarvan wordt verwacht, dat de levensduur langer zal zijn dan van de gangbare. Personeel van de afdeling bewapening van de N.V. Ned. Kabelfabriek te Delft zal binnenkort met deze overals worden uitgerust. T.N.O. zal het ilrjtageproces nauwkeurig na- gaan om vast te stellen of de des betreffende werkkleding aan de verwachtingen voldoet. ze Audrey zei tegen zichzelf, dat een grote dwaas was. „Hier zit ik nu weer op dezelfde kamer, waaruit ik had willen wegvluch ten, als die schat van een Marash het niet verhinderd had. Dan zouden hier nu vreemden zitten en met hun sigaretten gaten in mijn kleed branden". Ze was toch weer blij dat ze terug was. Ze had gedacht, dat het huwelijk van Shane beter te verduren zou zijn geweest, als ze die dagen in een vreemde omge ving doorbracht, maar enkele uren van afwezigheid hadden haar doen beseffen, dat ze graag terug wilde naar haar oude wo ning, waar ze over het verleden kon peinzen en het tegenwoor dige uit haar hoofd verbannen. Marash had bloemen besteld en de kamer hing vol zomergeu ren, die haar deden terugverlan gen naar de uren, met Shane buiten doorgebracht. Toen ze zich goed en wel thuis voelde, ging ze een paar boodschappen doen en kocht onderweg een krant, waarin niets anders scheen te staan dan society-nieuwtjes met portretten van Elma en bij zonderheden over de huwelijks reis. Na haar thuiskomst ver frommelde ze de krant in 't vuil nisvat met het gevoel, als had een Stormwind alle geluk uit haar kamers weggevaagd. „Och Shane!...Waarom was ze hier eigenlijk teruggekeerd?" Het liep tegen negen uur en de schemering begon te vallen toen er gebeld werd. Ze stond lang zaam van haar stoel bij het ven ster op en ging naar beneden om open te doen. En toen ze de deur opentrok, gaf ze een schreeuw van verbazing, want daar stond Shane, donker tegen het sche merlicht afstekend. „Audrey...ik ben vrij!" Hij kwam naar binnen, sloot de deur achter zich, maar durfde haar nog niet aan te raken, voor dat ze genoeg besefte, wat er ge beurd was en zijn geweldig geluk intens met hem delen kon. „Hoe dan Shane? Hoe dan?" Hij nam haar in zijn armen en droeg haar naar boven, zette haar neer in een grote stoel en knielde naast haar op de grond. „Het komt er niets op aan, al lerliefste, niets komt er meer op aan, dan dat het waar is, Audrey, volkomen waar!" Zijn toon nog meer dan zijn woorden, ontspande haar inner lijke spanning en ze klemde zich aan hem vast lachend en schrei end tegelijk. Audrey zat met Shane op het balkon van hun suite in het Grand Hotel te Venetië. Het was lente en de volle maan scheen over hen en over het gladde wa ter, dat tegen de sténen trappen beneden kabbelde en op de gon del met de muzikanten en zan gers, die oude liefdesliederen zongen, die ook in die vreemde taal begrijpelijk waren. Shane en Audrey hadden bijna een jaar rondgereisd en zouden de volgende dag naar Parijs en vandaar over Havre naar hun oude huis in Washington Square gaan om daar te wonen. Toen de gondel met de grote lampions verdwenen was, loosde Shane een zucht van tevreden heid en nam Audrey's handje in de zijne. „Gelukkig, lieveling?" Ze zuchtte van volkomen tevreden heid. „Zogelukkig als het maar mo gelijk is, Shane!" In het verlopen jaar was ze nog in schoonheid en lieftallig heid toegenomen. „Morgen zijn we op weg naar ons huis; wat klinkt dat heerlijk! Ons huis!". „Ja, voor mij ook en ik ben erg blij dat John en Sonia vlak na ons van hun huwelijks reis terugkomen, want ik zou graag in New York zijn, om hen te kunnen verwelkomen". Ze stonu op en trok haar sjaal wat vaster om haar schouders. Shane stak haar hand uit en hield haar vast. De kamer achter hen was donker en toen ze uit 't zilveren maanlicht van het bal kon binnentraden bukte Shane zich en kuste haar. EINDE. ger" te Bergen op Zoom in de vorm van een medaille voior de federatietentoonstelling. Naar aanleiding van het ver zoek van het Economisch Tech nologisch Instituut voor Zeeland bij wijze van verhoging van het bestaande subsidie totf' 0,07 per inwoner m.i.v. 1 Januari 1956, werd door B. en W. opgemerkt, dat in 19*46 een bedrag van 0,10 per inwoner werd toegekend aan de toenmalige Stichting Herstel Zeeland. Toen deze werd vervan gen door het E.T.I. en de Stich ting Zeeland voor Maatschappe lijk en Cultureel Werk, is op ver zoek van Ged. Staten goedgevon den, dit bedrag gelijkelijk tussen deze beide instellingen te verde len. Aangezien het bezwaarlijk is het totaalbedrag ad 0,10 te verhogen, stelden B. en W. voor aan Ged. Staten te verzoeken met ingang van 1956 het bedrag als volgt te verdelen: aan het E.T.I voor Zeeland 0,07 per in woner en aan de stichting Zee land voor Maatschappelijk en Cultureel Werk ƒ0,03 per inwo ner, waarmede de raad zich ac- coord verklaarde. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd de verorde ning op de Keuringsdienst van Vee en Vlees in dien zin gewij zigd, dat de aangifte voor be drijfsslachting ten minste 24 uur te voren dient te geschieden. Z.h.s. werd voor het jaar 1956 ingevolge de lager onderwijswet '20 beschikbaar gesteld per leer ling der openbare school 33, voor het U.L.O.-onderwijs 48,46 per leerling, het aantal lesuren vakonderwijs aan de o.l.s. vastge steld op 2-/3, het bedrag der wer kelijke kosten aan de o. 1. s. vast gesteld op 6610,90 en het hier- voro beschikbaar gestelde bedrag voorlopig vastgesteld op 6311,04. Z.h.s. werd overeenkomstig het voorstel van B. en W. beschikt op de ingekomen verzoeken om te kil-West wegens de hoge investe ringskosten ontraden. Na ernstige overweging en na bespreking met het college van B. en W. van Terneuzen aan de ■hand van de concessie voor gas levering in de gemeente Terneu zen, zijn B. en vV. tot de conclu sie gekomen, dat voorshands ai- leen aansluiting van Sluiskil-Oost verantwoord is. De stichtingskosten voor de be oogde voorziening worden glo baal geraamd op 23.000. B. en W. stelden voor te beslui ten: a. over te gaan tot aankoop van de N.V. P.Z.E.M. te Middelburg van een gedeelte grond van het perceel, Kadastraal bekend ge meente Terneuzen, sectie G, no 2682, ter oppervlakte van 55 ca, voor de prijs van 378 en verder onder de door haar in het schrij ven van 12 December 1955 gestel de voorwaarden, tot het daarop stichten van een meet- en regu lateurgebouwtje. Te zijner tijd, als alle financië le gevolgen definitief bekend zijn, zal een begrotingswijziging van het gasbedrijf ter vaststelling worden aangeboden. Het voorstel werd zonder hoof delijke stemming aangenomen. Z.h.s. werden vastgesteld de 12e, 13e, 14e en 15e wijziging dei gemeentebegroting dienst 1955 en 5e en 6e wijziging der gemeen tebegroting dienst 1956. Naar aanleiding van de ter goedkeuring ingezonden gemeen tebegroting, dienst 1955, schrij ven Ged. Staten o.a.: „Posten 176, 178 en 192: Teneinde de goed keuring van de gemeentebegro ting te bevorderen ware aan de bij ons voormelde schrijven ge stelde opmerking tegemoet te ko men bij een door de raad te ne men besluit tot wijziging der ge meente-begroting en bij een an der afzonderlijk raadsbesluit de ramingen ter zake van de Cen trale Dienst te stellen conform de wensen van de gemeenteraad. Dit heeft bovendien het voor deel, dat, indien de Kroon op het Uwerzijds ingestelde beroep gun stig beschikt, de gevolgen daar van reeds in de begroting zijn ge raamd". Omdat het uitblijven van de goedkeuring der begroting stag natie verwekt, achtten B. en W. het gewenst, aan de suggestie van Ged. Staten gevolg te geven. Echter is 't aan te bevelen zulks in zodanige vorm te doen, dat dit op geen enkele manier verzwak king onzer positie in het bestaan de geschil met Ged. Staten, dat zoals bekend aan het oordeel van de Kroon is onderworpen, kan veroorzaken, of ook maar in de verste verte op énig toegeven aan de wensen van Ged. Staten inzake verdere medewerking aan de Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht enz. zou kunnen lijken. B. en W. hebben veiligheidshal ve de ontworpen wijzigingsbe- sluiten aan het oordeel van de deskundige jurist, die vcor Axel het geschil behandelt, onderwor pen en deze adviseert het besluit zó te redigeren en toe te lichten als in ontwerp bij de stukken is aangegeven. Hierdoor wijken B. en W. geen duimbreed af van het eenmaal ingenomen standpunt. Naar aanleiding van een aan vraag van de coöp. melk- en melk productencentrale „Vlaanderen" G. A. te Terneuzen tot het aan haar verkopen van 1000 mL> van het terrein der gemeentelijke gas fabriek aan de Buitenweg, voor het vestigen van een depót voor opslag en uitgifte van melk en melkproducten aan haar leden- melkslijters, stellen B. en W. voor, gezien het advies van de direc teur van het gemeentelijk gasbe drijf en het rapport van gemeen tewerken, bedoelde grond te ver kopen voor 4,50 per m-. De heer Pijpelink informeerde of een en ander met de desbetref fende commissie is besproken. De heer P. van Bendegem ant woordde. dat dit door de bouw kundig opzichter nog nader zal worden behandeld. Het voorstel van B. en W. werd hierna aangenomen. Omvraag. De heer Gerrits verzocht B. en W. zich in verbinding te stellen met de verkeerspolitie teneinde inhaalverbodsborden te plaatsen langs dat gedeelte van het fa brieksterrein te Sluiskil, dat even wijdig aan de openbare weg ligt. Verder verzocht hij bij de a.s. verkiezing een stemlokaal op de Sassing in te richten en wees op de noodzakelijkheid urinoirs te plaatsen bij het parkeerterrein. De heer Oggel verzocht de lantaarns op het Fort des avonds langer te laten branden. Spreker was het niet eens met het ant woord van B. en W. betreffende 't opruimen van bomen en hees ters en struiken in de Oude Wijk en vroeg of er al doeltreffende maatregelen waren genomen. Ook informeerde hij naar het eemoetkoming in de ververkos- eindje sloot aan de Nieuwendijk 0 clnDt oin. ten schoolbezoek. Gasvoorziening SluiskilOost en aankoop grond hiertoe. Reeds in 1951 werd door het gemeentebestuur van Terneuzen verzocht Sluiskil van gas te voor zien. Aanvankelijk was het onmo gelijk aan dit verzoek te voldoen, hoofdzakelijk tengevolge van ma- terialenschaarste. Intussen werd indertijd, zowel vanwege het ge meentebestuur van Terneuzen als vanwege het gasbedrijf een enquête onder de bewoners van Sluiskil gehouden. Verder werd deskundig advies ingewonnen. Na uitvoerig onderzoek en am pele besprekingen werd door de gascommissie t.a.v. Sluiskil-Oost gunstig geadviseerd, doch Sluis- en vroeg wanneer deze sloot ein delijk eens zal worden gedempt met oud materiaal, zoals hem reeds in een vorige vergadering was toegezegd. De heer Pijpelink vroeg hoe het nu staat met het Spuipaadje en of de commissie nog intact is. De heer De Feijter informeer de, of het nieuwe parkeerterrein al opgeleverd is. Er staat veel water op. De voorzitter antwoordde dat het desbetreffende werk nog niet klaar is. De heer Maas vroeg, of diege nen, die bij de verkoop van de grond in de Buitenweg aan de C.M.M.C. hun tuintje kwijt raken hiervoor een ander krijgen toege wezen. Hierna volgde sluiting der ver gadering.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1956 | | pagina 2