Grote oefenreis van het Smaldeel 5 Hoogconjunctuur bleef voortduren De Palestijnse kwestie De moord op 't I -jarige meisje te Enschedé De geëxporteerde Britse surplus-tanks De financiering van de grote stuwdam bij Assoean in Egypte DONDERDAG 29 DECEMBER 1955 11e Jaargang No 3649 De Nederlandse economie in 1955 PRODUCTIE NOG TOEGENOMEN In het thans bijna verstreken jaar 1955 bleef de hoog conjunctuur in Nederland onverminderd voortduren- De productie is wederom toegenomen. De totale vraag naar arbeid overtrof ook in dit jaar het totale aanbod. Het algemene tekort aan werkkrachten bleef dan ook 1955 voortbestaan. De heersende hoogconjunctuur m wprdt in stand gehouden door een grote vraag naar goederen en diensten zowel in binnenland als in buiten land. In het binnenland vertoont het verbruik een stij gende lijn terwijl de investeringsuitgaven, met name ook ill de industrie, zich op een hoog niveau blijven bewe gen. Daarnaast heeft de Nederlandse uitvoer zich onder iAvloed van de gunstige wereldconjunctuur eveneens vérder uitgebreid, aldus een door de persdienst van het ngmisterie van Economische Zaken samengesteld over zicht. MAN OVER BOORD VAN KOTTER GESLAGEN Loodsdienst Wielingen gestaakt Opstandelingen uit Spaans- Marokko naar Frans- Marokko President Eisenhower naar Key West vertrokken De grotere mate van acti viteit, die in de bouwnijver heid heerst, heeft uiteraard mede invloed op de conjunc turele ontwikkeling hier te lande. Het aantal gereed ge komen woningen was in de eerste 10 maanden van 1955 weliswaar dan gedaald van 53.629 tot 46.606, doch daar tegenover staat, dat het aan tal in uitvoering zijnde wo lgen per eind October 55 78.750 bedroeg tegen 65.118 een jaar geleden. OVERSTROMING IN COLUMBIA Naar Egypte en Israël Grote zendingen uit Antwerpen en Rotterdam Het oefensmaldeel 5 onder bevel van commandeur L. J. Goslings en bestaande uit Hr Ms kruiser De Zeven Provinciën, commandant kapitein ter zee G. B. I or- tuyn, Hr Ms torpedobootjager Evertsen, commandant kapitein-luitenant ter zee H. M. van den Wall Bake, Hf Als fregat Van Ewijck, commandant luitenant ter zee der eerste klasse N. J. H. Gregory en Hr Ms onderzee boten Zeeleeuw en Walrus, commandanten luitenants ter zee der eerste klasse A. S. de Vries en G. P. F. Munnink, zal op 12 Januari 1956 uitvaren voor'n oefen- reis naar de Middellandse Zee, waarvan 't eind Maart in Nederland wordt terugverwacht- SOWJET-WAPENS VOOR ZU1D-SLAVIE Zware wapens en straal vliegtuigen JORDANIË EN ENGELAND Coalitie van pro-Duitse Saarlandse partijen Duitse artsen protesteren Koninklijke Familie in Sankt Anton aangekomen DE VACANT IE DER KON. FAMILIE PSEUDO-VOGELPEST IN PUTTEN. SPIONNAGE PROCES IN WARSCHAU Twee Britse spionnen ter dood veroordeeld Een officiële woordvoer der van de Egyptische rege ring heeft verklaard dat nog geen enkele overeenkomst tussen de Ver. Staten en Engeland enerzijds en Egyp te anderzijds is afgesloten voor de financiering van de grote stuwdam bij Assoean. Bij het verhoor door de Enschedese recherche van de 21-jarige fabrieksarbeider J. Spin, die heeft bekend op de avond van de Tweede Kerstdag het 17-jarige meis je H. Broeils te hebben ver moord, zijn nog de volgende daarmee over de grens gereden Amerikaans sergeant in West-Berlijn terug bijzonderheden bekend ge worden. HET WEER WEERBERICHT. HOOGWATER ZON- EN MAANSTANDEN op onder op onder Dec. 29 8.50 16.37 17.25 8.52 30 8.50 16.38 18.51 9.32 31 8.50 16.39 20.16 10.04 Frankering bij abonnement Terneuzen Dirqpteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 - Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per -"hou iQun ind 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijksUitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum oer advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1,— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Het binnenlandse prijsniveau vertoonde een grote mate van stabiliteit, tot uitdrukking ko mend in een vrijwel gelijkblijvend indexcijfer voor groothandelsprij- zert. Het indexcijfer voor de kos ten van levensonderhoud onder ging eveneens slechts geringe veranderingen. ©e uitbreiding van de uitvoer en de grotere binnenlandse vraag ieWden tot een stijging van de invoer. Het dekkingspercentage van de invoer door de uitvoer zal, daar de uitvoer eveneens is toe genomen in vergelijking met 1954 naar verwachting slechts weinig verandering ondergaan. Gezien de hogere invoerwaarde betekent dit echter wel, dat het tekort op de handelsbalans in guldens ho- geps zal zijn dan in het voorgaan de jaar. De betalingsbalans blijft evenwel een evenwichtig beeld vertonen, waarbij echter naar het zieh laat aanzien, het overschot geringer zal zijn dan over 1954. In de goud- an deviezenreserves zijn slechts geringe wijzigingen opgetreden. De productie in de industrie vyas in de eerste 10 maanden Het prijsniveau vertoonde in 1955, mede dank zij het actieve prijs, en kartelbeleid van de Ne derlandse regering een opmerke lijke stabiliteit. Het indexcijfer van groothandelsprijzen hand haafde zich met kleine afwijkin gen op het gemiddelde peil van 1954. Ook de kosten van levens onderhoud ondergingen slechts geringe veranderingen. Het in dexcijfer was in November 1955 even hoog als voor de algemene loonsverhoging van October 1954. Voor de internationale concur rentiepositie van ons land is deze stabiele prijsontwikkeling, mede met het oog op de noodzaak van een stijgend exportvolume, van het grootste gewicht. De uitvoer, waarvan het ver loop niet alleen van groot be lang is voor de binnenlandse con junctuur, doch tevens voor de economische ontwikkeling van ons land op langere termijn, gaf in 1955 wederom een stijging te zien. In de eerste 10 maanden van 1955 beliep de waarde van de uitvoer 8,3 milliard gulden, d.i. ruim 11 meer dan in dezelfde periode van 1954. De stijging van het volume in het eerste halfjaar Midden- en Zuid-Amerika betreft, steeg het aandeel in de totale uit voer van 6,5 tot 6,9 Het aan deel in de totale invoer daalde van 7,9 tot 6,5 Ten aanzien van Azië is zowel m.b.t. de invoer als de uitvoer een daling opgetre den. De invoer daalde van 15 in 1954 tot 12,5 van de totale invoer. De uitvoer van 9,6 tot 8,6 van de totale export. Door stijgende inVoer uit en een dalende export naar de Ver. Staten was 't handelstekort t.o.v. dit land in 1955 groter dan in 1954. De invoer uit Afrika is pro. eentueel gedaald terwijl de uit voer naar dit gebied procentueel een weinig is gestegen. Van de kotter HD 87 „Pieter- tje" is Woensdagmiddag een ra dio-telefonische melding binnen gekomen, dat Woensdag tijdens het ruwe weer een van de leden van de bemanning overboord is geslagen en hoogstwaarschijnlijk verdronken. Donderdagmiddag om 17.15 uur is de loodsdienst op de Wielingen voor alle schepen gestaakt. Volgens berichten van de Fran se geheime dienst zijn duizend zwaar bewapende opstandelingen uit Spaans-Marokko ten Noorden van Fez de grens overgegaan en in Frans-Marokko gekomen. Men gelooft, dat de opstande lingen een nieuw offensief tegen Franse posten in het Rif-gebergte ten Zuiden van de zönegrens voorbereiden. President Eisenhower is Woens dagochtend voor verder herstel naar Key West, in Florida, ver trokken. van 1955 8 hoger dan in de bedroeg t.o.v. het eerste halfjaar jfereenkomstige periode van 1554. De stijgingspercentages in in een aantal voorafgaande ja ren waren als volgt1954 t.o.v. 1953: 10 en 1953 t.o.v. 1952: 9Deze productiestijging was hft grootst in de metaalnijver- ■Wéid, in wetlke bedrijfstak de productie t.o.v. de overeenkom, sfrige periode van 1954 met ruim M5 is gestegen. De productie in de chemische industrie nam tfe met bijna 8 in de voe- dings- en genotmiddelen indus trie met 5 In de textielin dustrie week het productieni veau af van dat in 1954. Deze productiestijging was in belangrijke mate het resultaat va* een hogere productiviteit in de Nederlandse industrie. Be productie per werknemer steeg in de eerste drie kwartalen van 1955 t.o.v. de overeenkomsti ge periode van 1954 met circa 4 9e zeer lage werkloosheidscij fers zijn kenmerkend voor de werkgelegenheidssituatie. De sei zoensinvloeden op het peil van de werkloosheid buiten beschou- wi*g latende, bedroeg het aantal werklozen rond 50.200 in October 1985 tegen rond 57.500 in October 1954. Be afzet op de binnenlandse markt staat onder invloed van het stijgende niveau .van de con sumptieve uitgaven van de Ne derlandse bevolking. In de eerste 10 maanden van 1955 nam het verbruik per hoofd van de be- vflffidng naar hoeveelheid gere kend t.o.v. de overeenkomstige periode van 1954 toe met 4 T.e.v. 1953 bedroeg deze stijging 8 Het totale verbruik is in ver band met d,e bevolkingstoene- mtng uiteraard meer gestegen. Be investeringen bewogen zich in liet afgelopen jaar met name in de industrie op een hoog ni veau. Naar verwacht, zullen de bruto investeringen in vaste ac tiva in de industrie inclusief ver vangingsinvesteringen in 1955 wederom de in de vierde indus trialisatienota opgenomen taak stelling van 1800 millioen gul den (in prijzen van 1952) over schrijden. van 1954 13 De invoer nam in de eerste 10 maanden van 1955 toe van 8,8 milliard gulden in 1954 tot 10 milliard gulden in 1955 d.i. een stijging van bijna 14 vo. Het volume van de invoer steeg ongeveer in dezelfde mate. Aangezien de toeneming bij de invoer verhoudingsgewijs ster ker was dan die bij de uitvoer daalde het dekkingspercentage van de invoer door de uitvoer van 85 tot 83 De ontwikkeling van de buiten landse handel is gepaard gegaan met enkele verschuivingen. Het procentuele aandeel van Europa in de invoer steeg over 9 maan den van 58 in 1954 tot 62,4 in 1955. Voor de uitvoer waren deze percentages resp. 67,4 tot 68,4. Wat het handelsverkeer met Een plotselinge overstroming tengevolge van voor dit jaarge tijde ongewoon zware regenval heeft zestig huizen in Columbia, 885 km ten Zuiden van Neiva en Huila, in het gebied van de Mag- dalena-rivier, verwoest. Acht mensen kwamen om het leven en dertig worden vermist. Een woordvoerder van het Britse ininisterie van Buitenland se Zaken heeft medegedeeld, dat Engeland „redenen (heeft) om te geloven", dat 180 tot 190 Britse surplustanks, welke uit Groot- Brsttannië naar België zijn uitge voerd, doorgezonden zijn naar Egypte. De tanks, 16-ton tanks van het type „Valentine", waren in de afgelopen zes maanden door Antwerpen verzonden. Zij wa ren als schroot verkocht en in België weer in orde gemaakt. De vorige week deelde het mi nisterie van Buitenlandse Zaken mede. dat Engeland nieuwe be palingen voor de uitvoer van mi litaire surplusgoederen toepast. Een lading van deze goederen uit Engeland is reeds opgehouden. Een onderdeel der nieuwe bepa- Bij het smaldeel zal een aantal vliegtuigen van de Marinelucht vaartdienst worden ingedeeld, dat van walbases uit zal opere ren. Het zijn Lockheed Neptune lange-afstands patrouillevliegtui gen van Squadron 320, Hawker Seafury gevechtsvliegtuigen van Squadron 860 en Grumman Aven ger onderzeebootbestrijdingsvlieg. tuigen van Squadron 4. Voorts ligt het in de bedoeling, dat het smaldeel gezamenlijk zal oefenen met Britse en Franse zeestrijdkrachten. Tot 20 Januari worden de ope raties van het smaldeel gehou den in Het Kanaal en de Weste lijke Atlantische Oceaan, waarna een bezoek aan Oran in het voor. nemen ligt. Van 27 tot 30 Januari zullen zo mogelijk de beide on derzeeboten, tezamen met Hr Ms Evertsen, Palma (Majorca) en Hr Ms De Zeven Provinciën Ma laga bezoeken. De oefeningen in het Westelijk gedeelte van de Middellandse Zee duren tot 16 Maart. Het is de be doeling, dat het smaldeel van 16 tot 20 Maart een bezoek brengt aan Cadiz, waarna het smaldeel thuisvaart en op 27 Maart te Rot terdam wordt verwacht. Tijdens de thuisreis worden oefeningen met Britse vlooteen- heden gehouden. Zowel Israël als Egypte schen den nog steeds de bestandsover eenkomsten door troepen te lege ren in gedemilitariseerde gebie den. Dit heeft generaal Burns, het hoofd van de V. N.-commis sie voor toezicht op het bestand, Woensdag verklaard in een com muniqué, dat in Jeruzalem werd uitgegeven, nadat hij was terug gekeerd van besprekingen met Egyptenaren te Gaza. Egypte heeft nog niet zijn uit eindelijke positie bepaald ten aanzien van de voorstellen van de secretaris-generaal der Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, voor de gedemilitariseerde zóne van El Audja. Volgens Egypte zijn de onderhandelingen nog niet ge ëindigd, aldus het communiqué van Burns. Israël heeft deze voorstellen onvoorwaardelijk aangenomen. Tegenvoorstellen die Egypte gedaan heeft, komen volgens Is raël neer op verwerping van de voorstellen van Hammarskjoeld, doch het communiqué van gene raal Burns verwerpt deze Israëli sche interpretatie. Burns ver- Het rechtse Romeinse blad „Giornale d'Italia", zegt van „vol- ldig betrouwbare zijde" verno men te hebben, dat de Sowjet- Unie Zuid-Slavië voorziet van zware wapens en straalvliegtui gen. Zuid-Slavië, aldus het blad, heeft reeds 35 straalvliegtuigen van het laatste type ,,Mig" ont vangen. Zuidslavische piloten zouden in het Kaukazische deel van de Sowjet-Unie worden opgeleid. lingen is, dat de Britse autoritei, ten ingelicht moeten worden over de uiteindelijke bestemming der goederen. Genoemde woordvoerder zeide nog, dat de „Valentines" reeds in 1939 verouderd waren. Enkele van deze tanks werden in de tweede wereldoorlog tegen de as- mogendheden in de woestijn ge bruikt doch zij voldeden niet en waren niet opgewassen tegen de Duitse tanks. Een woordvoerder van een Belgisch bedrijf heeft Woens dag te Antwerpen medegedeeld dat zijn bedrijf in vijf maanden in totaal 151 tanks naar Egypte heeft verscheept. Hij zeide, dat de transactie „volkomen recht matig" is. „Ons contract met Egypte is thans afgelopen of bijna afgelopen", zo voegde de woordvoerder eraan toe. Aangenomen wordt, dat uit an dere Belgische surplusopslag. plaatsen ruim 20 „Valentines" naar Egypte zijn uitgevoerd. Een Antwerpse havenfunctio naris zeide, dat sedert September j.l. een aantal „Centurion"-tanks en luim 100 pantservoertuigen op rupsbanden, jeeps en reserve-on derdelen via Antwerpen zijn ver scheept. Minstens 50 van deze pantservoertuigen (brengun car riers) zijn via Rotterdam naar Israël vervoerd, aldus deze ha venautoriteit. HERZIENING VAN HET BRITS JORDAANS VERDRAG Samir Rif aai, de Jordaanse mi. nister van Buitenlandse Zaken, heeft verklaard, dat het nieuwe parlement zich zal moeten bera den over herziening van het Brits- Jordaanse verdrag en eventuele terugtrekking van Britse officie ren uit het Jordaanse Arabische legioen. Het legioen staat thans onder bevel van generaal-majoor Glu-bb, een voormalig Brits legerofficier en telt verder een zestigtal Brit ten in hogere functies. De leiders van de twee voor naamste pro-Duitse partijen in Saarland hebben Woensdag be sloten een coalitie te vormen met de sociaal-democraten. Dr. Hu- bert Ney, de leider der Saarland se christen-democraten, die met 14 van de vijftig zetels de sterk ste groep in het nieuwe parle ment vormen, en dr. Heinrich Schneider van de democratische partij van Saarland (12 zetels) zijn overeengekomen met de Saarlandse sociaal-democraten van Kurt Conrad, die over zeven zetels beschikken, een regerings coalitie te vormen. Dr. Schneider van de demo cratische partij deelde Woens dagavond op een persconferentie mede, dat de besprekingen met de christen-democraten van dr. Ney voortgezet worden op grond van voorstellen die Woensdag middag door hem en Ney be sproken zijn. Volgens deze voor stellen zou Ney niet premier worden, doch voorzitter van de Landdag. De premier zou worden geko zen uit drie candidaten die de christen-democraten stellen zou den. Behalve het premierschap zouden de christen-democraten nog vier kabinetszetels krijgen. De democraten van Schneider en de sociaal-democraten zouden elk één zetel krijgen, terwijl op twee kabinetsposten justitie en fi nanciën onafhankelijke „des kundigen" zouden worden be noemd. klaarde, dat door de recente Is raëlische vergeldingsaanval op Syrische stellingen aan het meer van Galilea de openbare mening in de Arabische landen zo in be roering gekomen is, dat „tot op heden verdere vorderingen bij onderhandelingen met Egypte onmogelijk waren". Waarnemers merken op, dat in het communiqué van Burns niet direct verwezen wordt naar het Israëlische voornemen om bij eenroeping te vragen van een conferentie ingevolge de bepa lingen van de Israëlisch-Egypti- sche bestandsovereenkomst. Dit voornemen werd Dinsdag be kendgemaakt. Een Westduitse bond van art sen en tandartsen heeft de mi nister van Arbeid, Anton Storch, een ultimatum gesteld. Hij moet binnen tien dagen een verklaring herroepen, die hij enkele weken geleden in Hamburg aflegde, n.l. dat „zestig procent van de door artsen gestelde diagnoses ver keerd zijn". Als de minister niet aan de eis voldoet, zal de bond „openbare maatregelen nemen". De voorzitter van een andere Duitse artsenbond heeft telegra fisch bij kanselier Adenauer tegen de uitlating van minister Storch geprotesteerd. Hij noem de die „kwetsend en van objecti viteit ontbloot". Koningin Juliana en de Prin sessen Beatrix, Irene en Mar griet zijn Woensdagnacht om 02,45 uur Nederlandse tijd per trein in St. Anton (Oostenrijk) aangekomen. De Koningin, de Prinsessen en haar gasten verlieten Woensdag morgen omstreeks kwart voor 9 de trein, waarin zij op het sta tion St. Anton hadden overnacht. Het gezelschap was reeds in ski- costuum gestoken en begaf zich eerst naar hotel Post. In de loop van de dag zou de Koningin met ski-leraar Albert Funder naar boven trekken, ter wijl de Prinsessen, evenals vorige jaren, weer onder de hoede zul len staan van Toni Marth. Voor lopig zal het gezelschap tot 9 Januari in Sankt Anton blijven, doch de mogelijkheid bestaat, dat dit tijdstip naar een latere datum wordt verschoven, aldus meldt men uit Sankt Anton. Bij twee pluimveebedrijven in Futten is pseudo-vogelpest ,nt- dekt. De eigenaars hebben een proces-verbaal gekregen, omdat zij van deze besmettelijke ziekte bij de bevoegde instanties geen aangifte hadden gedaan. De be smette dieren zijn afgemaakt. Een militair tribunaal in War schau heeft twee „Britse spion nen,, ter dood veroordeeld, zo meldt radio-Warschau. Vijf an dere Britten zijn veroordeeld tot straffen variërend van acht jaar tot levenslang. 'Zij zijn schuldig bevonden aan spionnage. Onder de zeven veroordeelden zijn drie vrouwen. Deze verklaring werd afgelegd na het onderhoud dat de Ameri kaanse ambassadeur in Cairo Dinsdag met de Egyptische mi nister-president heeft gehad. De Egyptische woordvoerder wees erop dat de te Washington door de Egyptische minister van Financiën gevoerde besprekingen slechts de eerste stap zijn ge weest voor het bestuderen van de financiering van de nieuwe stuwdam. Het antwoord dat de Egyptische regering op de Ame rikaans-Britse voorstellen zal ge ven zal de tweede fase betekenen. De Egyptische regering zou teleurgesteld zijn over het Ame rikaanse aanbod. De Ameri kaanse ambassadeur volstond na afloop van het onderhoud, dat hij Dinsdag had gehad, met met te verklaren, dat het pro bleem zo belangrijk is, dat men het zorgvuldig moet bestude ren. In grote lijnen voorziet het Amerikaanse financieringsplan in het aanbieden aan Egypte van een schenking zonder voorwaar den van 70 millioen dollar, waar van 56 millioerf dollar te ver- met de bedoeling de schuld op een ander te werpen. De volgen de morgen is hij met de trein naar Heerlen gegaan om, naar hij aan kennissen had geschreven, oud en nieuw te vieren. met de mededeling dat hij, toen hij langs de Sleutelweg fietste, een vrouw zou hebben horen schreeuwen. De agenten zijn naar de aangegeven plaats gegaan, doch troffen niets aan. S. heeft vervolgens de fiets van het meisje gehaald en De Amerikaanse sergeant Mike Kliman, die bij zijn Duitse schoon ouders in Oost-Berlijn Kerstmis was gaan vieren en daar na een botsing tussen zijn auto en die van een Duitser door de VoLkspo- litie was aangehouden, is door de Sowjet-autoriteiten in handen van de Amerikaanse autoriteiten te Berlijn gesteld. De jongeman was naar het huis van het meisje gegaan op die avond en het meisje naar het huis van S. Zij hebben elkaar in de stad ontmoet. De moord moet omstreeks negen uur zijn ge beurd. Kort tevoren had S. inge broken bij een familie K„ waar hij enig geld had weggenomen, alsmede een mes, waarmee hij zich eventueel wilde verdedigen, indien hij zou worden gestoord. Na de moord is S. naar zijn ouderlijke woning gegaan om andere kleren aan te trekken. Vervolgens heeft hij onder een valse naam de politie opgebeld schaffen door de Verenigde Sta ten en 14 millioen door Engeland. Voorts zou een voorstel betref fende economische steunverle ning tot een bedrag van 130 mil lioen dollar ter goedkeuring aan het Amerikaanse congres wor den voorgelegd. De Verenigde Staten en Engeland zouden voor een totaal bedrag van 200 mil lioen dollar in de aanleg kosten van de stuwdam willen deelne men. De totale kosten van de on derneming zullen 970 millioen dollar bedragen en aan de We reldbank zal worden gevraagd aan Egypte een langlopende le ning van 200 millioen dollar te verstrekken, waardoor de totale buitenlandse deelneming aan de financiering 400 millioen dollar zou bedragen. Het resterende be drag zou dan door Egypte zelf moeten worden opgebracht. Terwijl zich over Spanje en de Azoren 'n gebied van hoge lucht druk handhaafde, trok een zich uitdiepende depressie tussen IJs land en Schotland door naar Je Noorse kust. Als gevolg daarvan kwam boven de Noordzee »en stormveld tot stand, dat zich Woensdag overdag over ons land uitbreidde. Er werd zachte lucht naar onze omgeving getranspor teerd, zodat de temperaturen in de middag tot ongeveer 12 gra den opliepen. Op het vliegveld Zuid-Limhurg werd zelfs een tem peratuur van 14 graden gemeten. Woensdagavond werd de zachte lucht door koudere drogere lucht verdrongen. Ln deze lucht zullen vandaag enkele buien, maar ook opklaringen voorkomen. De wind. neemt in de loop van de dag lang.' zaam in kracht af. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Lagere temperaturen. Opklaringen maar ook enkele buien. Tot krachtig afnemende westelijke^ wind. Temperaturen lager dan gisteren. VRIJDAG 30 DECEMBER. Ook bracht hij een bezoek aan de woning van een meisje, dat mj in de afgelopen zomer had leren kennen. Het meisje was echter ziek en hem werd geen toegang tot de woning verleend. Vervol gens heeft S. urenlang door Heer len rondgelopen totdat hij Dins dagavond zoals bekend is werd gearresteerd door enkele recher cheurs van de Heerlense politie. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.15 2.50 3.30 3.40 n.m. 2.35 3.10 3.50. 4.00 ZON MAAN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1