van Kersttoespraak H. M. Koningin Juliana K a Aanslag op Parijse Sacré Coeur Ö/ERH0GÉNf Kerstboodschap van de Paus De Opperste bijeen Sowjet Wapenstilstand in Malakka? salons, j-obèrt" DINSDAG 27 DECEMBER 1955 11e Jaargang No 3647 Vuurwerk in Ceylon Kerstboodschap van Koningin Elizabeth Vele opvarenden van Britse treiler omgekomen Amerikaans vliegtuig neergestort Ernstig treinongeluk in Brazilië HET WEER. WEERBERICHT. HOOGWATER ZON- EN MAANSTANDEN op onder op onder Dec. 27 8.50 16.36 14.58 6.52 28 8.50 16.36 16.06 7.59 29 8.50 16.37 17.25 8.52 30 8.50 16.38 18.51 9.32 31 8.50 16.39 20.16 10.04 Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 - Temeuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per rrjaönd 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks— Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur H. M. Koningin Juliana heeft op Eerste Kerst dag des middags over beide zenders Hilversum een Kersttoespraak gehouden. De Koningin sprak als volgt: Het is mij altijd een bijzonder voorrecht, met Kerst mis een heilwens tot U allen te kunnen richten en me als het ware met U te bezinnen op dit feest. Bijna iedereen trekt zich nu graag terug uit de afleiding van het dagelijks leven, om na te gaan, wat er aan warmte en licht is in de menselijke samenleving de grote optelsom van wat er in ieders leven gebeurt, die beduidt wat in aller leven aan de orde is. Daarbij blijkt er dan in de menselijke samenleving niets om trots op te zijn. Geschiedde hier of daar een nodige verbetering of vooruitgang, dan was dat een eenvoudig staaltje van plicht, en het werd hoog tijd, dat het daar van kwam. Klinkt dit te somber? Toch zeker niet in de oren van de velen, die bij het opentrekken van de gordij nen op Nieuwjaarsochtend, en zelfs in de lichtschijn van Kerstmis, aat vreselijke gevoel hebben van het nutteloze van alle streven, van een algemeen schaak mat. De enkeling is dikwijls wijs, maar de mens in groepsverband is vaak van een beangstigende kort zichtigheid. Hij sluit de ogen voor wantoestanden elders, hij wil niet beseffen dat die alleen nog erger dreigen te worden en zet daarom nog liever zijn den kon stop, en vergeet dan maar dat de rekening voor wat elders verkeerd gaat, hem nog wel eens thuis gepresenteerd zou kunnen worden. De mens in onze tijd vereenzaamt in eigen kring. Hoe groter en dichter de menigte om hem heen wordt, hoe verlorener voelt hij zich. Een enkeling, alleen in de woestijn, is even eenzaam als een naam loos nummer in de massa. Bovendien heeft hij twee wereldoorlogen meege maakt, en leeft sindsdien voortdurend mot op de achtergrond angst. Het enige verlossende gevoel, dat hij in zijn leven soms ervaart, is het samen met anderen werken voor een doel, dat niet zijn eigen, maar een groter en hoger belang dient. Vreemd genoeg voelt hij zich dan door de voldoening, die het geeft, weer tot zijn recht komen, zijn eenzaamheid en angst verzwakken en hij heeft het gevoel, dat zijn wezen verruimd is geworden. Over het algemeen lijkt het dan toch echter, alsof we allen samen zijn gekomen, met één keer bij de Kerstboom, zoals vandaag, maar alle dag in een groot moeras, door de onnadenkendheid van elk van ons. In hoeverre con ieder voor zich zich betrokken voelt in deze gemeenschappelijke schuld, is zijn eigen strikt persoonlijke zaak. Hij zal dit zelf tegenover God en zijn medemens moeten verantwoorden. Waarom eigenlijk toch blijft de -mens zo volslagen berustend neerzitten bij de pakken van deze gemeen schappelijke schuld? waar de onderlinge verhou dingen immers uit ontstaan zijn? Er is toch geen enkele reden waarom we deze onhoudbare toestand in ons aller levens zouden behoeven te dulden? Is er een gemeenschappelijke uitweg? Ons ge meenschappelijk geweten kan die wijzen, want het is het geweten, dat de beste krachten in ons wezen actief maakt. Maar de grote moeilijkheid in het algemeen gezien is, dat we altijd weer onze beperkingen hebben lief- gekregen. We zitten in een kooi, we zien door de tralies heen het zonlicht. We zouden wel graag onze vleugels uitslaan en ons in het volle licht begeven. Maar uit de kooi komen kost moeite, ja misschien pijn. Dat is schijnbaar onaanvaardbaar. Och, laten wij erin blijven. De kooi is toch ook zo knus, en sluit zoveel buiten wat wij niet aandurven ja, maar niet de ondergang, en dat beseffen wij wel, met diep heimwee naar de vrijheid. Want velen weten uit eigen ervaring hoe sterk de geestkracht is, waardoor een mens kan stijgen tot op grote hoogte en hoe hij gedragen kan worden tot in een zeer hoge vlucht, van waar zijn uitzicht veel wijder en ruimer wordt. Door de ons gegeven mogelijkheden ongebruikt te laten, laadt men voortdurend schuld op zich. In het bijzonder spreekt dat in onze kritieke tijd. Wij moe ten niet alleen samen in een kring blijven rond draaien en op dezelfde lage hoogte, die daarbij steeds lager wil worden. Wij moeten voor ons behoud ge meenschappelijk naar hoger peil. Alleen zó kunnen wij de nood van al onze broeders overzien en die ter harte en tor hand nemen. Alleen zó is het licht van vandaag het Kerstlicht niet morgen of over morgen gedoofd, maar wordt het steeds sterker, tot dat het oe krachtbron is, waaruit de mensheid leoft. Christus is de bron, waarin wij alle leed, ellende en mislukking kunnen werpen, omdat Hij zelf de Liefde is, die zuivert tot nieuw leven en het mensenleven van zijn begin tot zijn einde verlost, evenals het ge hele wereldbestaan. Wat is het, dat verruimt? Dat ons uit onszelf haalt? Is het niet al wat wij voor een ander over hebben? Hebton wij veel over overvloed misschien van welwillendheid voor al wie in wezen onze broeder of zuster is? En daarbij gaat het niet alleen om het willen, maar vooral ook om het doen. Het wonder van ons leven is, dat het alles kan doen verkeren, zelfs het meest volstrekte kwaad in het meest volstrekte goed. Het is ieder mens gege\en hierin de hand te hebben. Een toestand kan als bij toverslag veranderen, zeggen we, en wij allen bezit ten zelf de toverstaf, dat is de gave, die God ons bij de geboorte heeft meegegeven om alles op te kunnen wekken en in stand te houden, wat maar menselijk denkbaar is om het leven op een hoger plan te bren- gen. Daardoor zal pas blijken welke mogelijkheden er in het leven verborgen liggen, hoe het ons tegemoet kan korren en ons helpen en hoe ons zo openbaar kan worden, wat het leven in een mens vermag. In tegenstelling hiermee, dus wanneer wij ons deze mogelijkheden niet ten nutte maken, worden we tot degeneratie gebracht en tot een ondergang ge voerd, die tenslotte door niets kan worden weerstaan. God houdt rekening met onze hoogste verlangens, als wij onze geconcentreerde kracht opbrengen, en strijdvaardig zijn. De allerschoonste taak ligt nu klaar, juist nu, waar de wereld is geworden tot een volstrekt on houdbare woonplaats voor mensen, die van goede wille zijn en die vaak menen, dat zij tegen de muren te pletter zullen lopen de allerschoonste taak om met ons allen deze wereld uit liefde voor God, die ons haar geschonken heeft als tijdelijke woonplaats, weer te maken tot een gastvrij oord, zoals God het bestemd heeft en daardoor op aarde te bestendigen die vrede, waarin Hij welbehagen heeft. Op Eerste Kerstdag heeft een onbekende geprobeerd een altaar in een kapel in de crypte van de Sacré Coeur, de bekende kerk op de heuvel van Montmartre te Parijs, op te blazen. De aanslag pleger, vermoedelijk een geeste lijk gestoorde, waarschuwde ech. ter zelf telefonisch de politie. Ter wijl politieauto's in aller ijl naar Montmartre reden, ontdekte ook de koster van de kerk de bom, die verpakt was in een metalen doos, waarover een wit kleed lag met er boven op een tuiltje viool tjes. Volgens deskundigen, die de bom onschadelijk maakten, zou de helse machine een ontploffing als van een 75-mm-artilIeriegra- naat veroorzaakt hebben. De onbekende, die de politie opbelde, zei o.m. dat hij een brief over de aanslag had geschreven aan de prefect van politie. Deze brief is later op de dag bezorgd en de aanslagpleger ver klaarde daarin, dat hij vijf jaar lang vergeefs getracht heeft de Paus over te halen alle atoom geleerden in de ban te doen. Hij wilde met de aanslag de aan dacht vestigen op het gevaar van atoomproeven. Een tweede brief, geadresseerd aan mgr Touzet, rector van de Sacré Coeur, werd Zondagoch tend bezorgd aan de sacristie van de kerk. Deze brief luidde: „Dit jaar, op Zondag na Pasen, kreeg ik, in de Notre Dame in Parijs, van God de Vader bevel de Paus uit te nodigen met Kerstmis naar Parijs te komen om daar op Eer ste Kerstdag om twaalf uur 's-middags de ex-communicatie (over atoomgeleerden) uit te spreken, en, als zijne Heiligheid zich niet aan de afspraak hield, de Notre Dame en de kapel van Sint Pieter in Montmartre op te blazen." De ondertekening luidde: „Daniël, geboren te Saint Maur (een voorstad van Parijs) Graaf van Parijs". Uit de brief bleek verder, dat „Daniël" met een tweede bom op weg is geweest naar de Notre Dame, doch dat God hem gezegd had „naar huis te gaan en de kwestie op een an dere manier aan te pakken.' Aan de sacristie van de Sacré Coeur is Zondagocchtend nog een derde brief afgegeven, bestemd voor Edouard Herriot, voormalig voorzitter van de Franse Nationa le Vergadering en ondertekend, .namens het Kerstmannetje, door zijn zoon Daniël". Uit de brieven blijkt voorts, dat de lbom in de Sacré Coeur om middernacht had moeten ontplof fen. In de helse machine was ech ter een goedkope wekker ver werkt, die achter liep, en de bom zou pas 's-middags om j twaalf uur ontploft zijn. Bij het Franse persbureau AFP in Parijs heeft een onbeken de Zondagavond een afschrift van een brief van „Daniël" aan kar. dinaal Feltin, aartsbisschop van Parijs, afgegeven, waar hij de vraag stelt of de kardinaal aan de gelovigen zal meedelen waar om de aanslag op de Sacré Coeur gepleegd is. De politie heeft een 45-jarige banketbakker, Daniel Havas, ge arresteerd, die naar haar zeggen bekende, dat hij de bom in de Sa. cré Coeur had gelegd. „Sedert zes jaar, negen maan den en 24 dagen heeft God mij op- RHEUMATIGK... Uw tergende winterkwaal legt het af tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. gedragen zijn plannen uit te voe ren. Ik neem. geheel en al ds ver antwoordelijkheid voor mijn da den op mij", zo verklaarde hij tij. dens de ondervraging. Havas zeide alleen gehandeld te hebben, daar hij „het enige in strument" was, dat belast werd met de „goddelijke zending om de mensen te besparen het ergste te leren kennen". Havas, die in zijn woning nabij de Sacré Coeur werd gearres teerd, heeft al veel dreigbrieven geschreven, onder meer aan één van zijn vroegere patroons, die sedert 1954 soms vijf brieven per dag ontving. Hij had eens de onvoorzichtig heid in één van zijn brieven zijn naam en adres te vermelden. Hierdoor is de politie op het spoor gekomen. Men vond in zijn woning materiaal, dat op zijn schuld wijst. In de woning van Havas wer den onder meer drie bommen ge vonden. die gedeeltelijk gemon teerd waren. Het schijnt, dat hij het plan had nog meer bommen te plaatsen. De opperste Sowjet, het parle- ment van de Sowjet-Unie, is Maandagochtend om tien uur plaatselijke tijd in het Kremlin in Moskou bijeengekomen voor een débat over de begroting en een verslag van de Aziatische reis van maarschalk Boelganin, de premier, en Chroesjtsjef, de eer ste secretaris van de communisti sche partij. De 1347 afgevaardigden kwa men in gemeenschappelijke zit ting van de beide Kamers der opperste sowjet, de Raad van de Unie en de Raad der Nationalitei. ten, bijeen. Boelganin, Chroesjtsjef en de andere leiders kregen een ovatie, toen zij het podium betraden en hun zetels onder een standbeeld van Lenin innamen. Boelganin zat rechts van Chroesjtsjef op het podium, naast Chroesjtsjef zat president Woro- sjilof, Kaganowitsj en Mikojan, vice-premiers, zaten naast Boelga nin. Achter hen zaten de minister van Buitenlandse Zaken, Molotof, de voormalige premier Malenkof, Paus Pius XII heeft Zaterdag in zijn 17e Kerstboodschap aan de wereld een nieuw beroep voor \Tcede uit doen gaan. Hij riep de staatslieden op bijtijds conflicten onder volken, die tot oorlog zou den kunnen leiden, te voorkomen ©i op te heffen. Het is de plicht van volkeren en regeringen te komen tot een internationale overeenkomst over schorsing van proeven met a|oombommen en verbod van atoomwapens, samen met contro le op de bewapening, zo zei hij. De Paus sprak zijn rede uit in de consistoriezaal van het Vati. «aanse paleis, voor een gehoor van kardinalen in lange, rode mantels. De Paus waarschuwde, dat een nog grotere bedreiging van de vorede zou kunnen voortkorpen uit het conflict tussen Europese landen en hun overzeese gebie den die voor onafhankelijkheid strijden. Een derde mogendheid zou wellicht voordeel uit dat con flict trekken „een derde die geen van de andere groepen werkelijk wenst of wensen kan". Waarschuwend tegen de geva ren van het communisme zei de Paus: „Krachtens de Christelijke leer verwerpen wij 't communis me als sociaal stelsel en wij moe- ten in het bijzonder de grondsla. gen van de natuurwet bevesti gen". „Om dezelfde reden verwerpen wij ook de opvatting, dat de Christen het communisme heden ten dage moet zien als een ver schijnsel of een faze in de loop der geschiedenis, een bijna nood zakelijk revolutionair geschiede nismoment, dat daarom aanvaard zou moeten worden, alsof 't door de goddelijke Voorzienigheid zo bepaald is". De Paus zei, dat de Christenen zich niet tevreden mogen stellen met een anti-communisme dat ge. baseerd is op leuzen en verdedi ging van een vrijheid zonder in houd. Er moet eerder een ge meenschap opgebouwd worden, waarin de veiligheid van de mens rust op een morele orde, die een afspiegeling is van de werkelijke mei selijke aaVd. In zijn rede, die door radiosta tions over de gehele wereld her. uitgezonden werd, pleitte de Paus voor inspectie vanuit de lucht en een netwerk van observatiepos ten over de gehele wereld ter ver zekering van een doelmatig ver bod van atoomwapens. Het gevaar dat voorstellen in zake ontwapening onvoldoende zijn, is volgens de Paus een ge volg van wederzijds wantrouwen tussen de betrókken mogendhe. den. Het streven naar vrede moet niet slechts gericht zijn op het be- perken van de mogelijkheid om oorlog te voeren, doch meer nog op het voorkomen en oplossen van conflicten die tot oorlog lei den kunnen. Voor een „preventieve pacifica. tie" der overzeese gebieden is „scherpzinnige waakzaamheid", doordrongen van onpartijdige rechtvaardigheid en zelfs vrijge vigheid binnen de perken van een gezorftl realisme nodig. Recht vaardige en progressieve politie, ke vrijheid mag niet aan kolonia le volken onthouden worden. „Deze volken zullen echter er kennen dat zij aan Europa hun vooruitgang danken aan Euro. pa, zonder welks invloed op aller lei gebied, zij wellicht door blind nationalisme in chaos of slavernij terecht zouden komen". De Paus waarschuwde ook tegen het gevaar, dat in de hui dige geïndustrialiseerde wereld de ..productieve gemeenschap" voor het volk „de enige levende werkelijkheid" en een „vervan gingsmiddel voor het geloof" worden zal. „De hedendaagse mens bezit misschien een grotere aanspraak op aards geluk, in veiligheid en vrede genoten, doch hij zal dat geluk niet kunnen verwerkelijken zolang de hoogste en invloedrijk ste factor geen onderdeel gaat uitmaken van zijn plannen en be sprekingen: God en zijn Chris tus", aldus de Paus, die zijn rede in het Italiaans uitsprak. In ziekenhuizen op Ceylon zijn Zondag 200 kinderen behandeld voor ernstige brandwonden die zij opgelopen hadden bij het afste ken van vuurwerk. Koningin Elizabeth de tweede van Engeland heeft in haar tra ditionele Kerstboodschap ver klaard, dat een groot deel van de wereld de leiding van het geme nebest verwacht op de ontdek- kingsieis teneinde „de wereld tot een betere plaats te maken". Sprekend over enige vraagstuk ken op het gebied van weten schap en menselijk gedrag zeide 03 29-jarige vorstin o.m.: „Wij moeten nog het probleem van het vreedzaam samenleven als volke ren en als mensen oplossen". „Ieder van ons kan bij dit avon tuur helpen. Want evenals het gemenebest uit verschillende vol keren is opgebouwd, zijn die vol keren uit individuën samenge steld. Hoe groter de onderneming is, des te belangrijker is onze persoonlijke bijdrage". „Geleerden spreken over ket ting-reactie over kracht die nog meer kracht vrijmaakt. Dit beginsel moet juist zijn als het wordt toegepast op de grootste kracht van alles: de naasten liefde". De koningin, die haar radio boodschap tot het gemenebest uitsprak vanuit haar buitenver blijf te Sandringham (Norfolk), besloot met de woorden: „Nu deze Kerstmis voorbijgaat en de tijd zijn loop hervat, laten wij be sluiten dat wij de geest van Kerstmis met ons dragen op onze tocht in het onbekende jaar, dat voor ons ligt". De communisten in Malakka hebben Maandag een communi qué uitgegeven, waarin zij zich bereid verklaren over een wapen stilstand te onderhandelen als de regering bereid is te onderhande len over redelijke voorwaarden. Zij gaven ook een manifest uit, waarin wordt geëist dat Malakka zo spoedig mogelijk onafhanke lijk wordt. Verwacht wordt, dat spoedig besprekingen zullen beginnen over 'n beëindiging van de strijd tussen communisten en de rege ring, die nu al acht jaar duurt. De communisten zeggen in hun manifest, dat er een volledig ge kozen assemblee moet komen, die het hoogste wetgevende lichaam zal zijn en een nieuwe grondwet moet opstellent Alle rassengroe- pen moesten op gelijke wijze worden behandeld en buitenland se zakenlieden mcosten geen spe ciale voorrechten hebben. Men vreest, dat 11 van de 23 leden van de bemanning van de Britte treiler „Prince Charles" uit Huil zijn omgekomen. Naar verluidt voer het vaartuig Vrij dagavond in volle vaart op de rotsen ter hoogte van het eiland Soeroeya in het Noorden van Noorwegen en zonk onmiddellijk. De overlevenden zijn door het Noorse schip „Ingoey" naar Hammerfest gebracht. Een Amerikaans transportvlieg tuig is Zondagavond op het eiland Terceira (Azoren) neerge stort. Twee personen kwamen hierbij om het leven. Het was een vliegtuig van de Amerikaanse marine, waarin 4 personen zaten. De andere twee werden gewond. De eerste minister van Malak ka, Tengkoe Abdoel Rahman, heeft verklaard, dat hij niet ver eer wil gaan dan zijn amnestie aanbod. twee vice-premiers, Perwoechir en Saboerof, en Soeslof, een par- tijseccretaris. Na de opening van de vergade ring door de voorzitter, Volkof, werd de door de „Raad der Ouden" opgestelde agenda goed gekeurd. De punten van deze agenda zijn: 1. De begroting voor 1956 en ri verslag over het resultaat van de begroting van 1954. 2. Ratificatie van de decreten van het presidium der Opperste Sowjet die sedert de vorige er- gadering in Februari van dit jaar zijn afgekondigd. 3. De uitwisseling van delega ties met parlementen van andere landen. 4. Het verslag van de reis van Boelganin en Chroesjtsjef naar India, Birma en Afghanistan. Direct na het aanvaarden van de agenda volgde de begrotings- rede van de minister van Finan ciën, Sweref. De vergadering werd voorts o.m. bijgewoond door de maar schalken Zjoekof, Bagramian en Boediënni. Voorts waren aanwe zig de ambassadeurs van de Ver enigde Staten en Engeland en de Franse zaakgelastigde in Moskou- Minister Sweref deelde mede, dat de begroting voor 1956 voor ziet in ontvangsten tot een totaal bedrag van 591.900 millioen roe bel en uitgaven van 568.800 mil lioen roebel, een batig saldo dus van 23.100 millioen roebel. Sweref zei, dat op het ogenblik in de Sowjet-Unie twee kern-ener giecentrales in aanbouw zijn. één 50.000 en één van 100.000 In een spoorwegtunnel op circa 80 km van Sao Paulo is Zondag- j van nacht een personentrein in bot-1 kw. De defensie-uitgaven voor sing gekomen met een goederen-11956 zijn nog niet vastgesteld, o trein. Volgens de eerste berich-1 ten zijn er 18 doden en 80 ge wonden te betreuren. 1 deelde hij mede, doch zij zullen minder zijn dan vorig jaar Vorig jaar bedroegen de defen sie uitgaven 112.100 millioen roe bel. <w kopper nef hel aporie cache! markt 16 hrovwerijsfraat 9 i-terneuzen j voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen. aparte salon voor huidverzorging. depositair „lam?ome"-dr. payot" -„yardley". Het weer op de Eerste Kerst dag werd bepaald door een rug van hoge luchtdruk, zodat er be trekkelijk weinig wind was en enkele verspreide opklaringen voorkwamen. Op de oceaan was ondertussen de depressieactivi teit weer toegenomen. Onder in vloed hiervan wakkerde de wind geleidelijk aan en bereikte Maan dagavond aan de kust storm kracht. Met deze krachtige wind werd zachte en vochtige lucht aangevoerd, waaruit nu en dan regen viel. De temperaturen lie pen plaatselijk op tot 10 graden. Maandagavond passeerde een koufront ons land met flinke re genval en windstoten van 100 km per uur. In de koudere lucht kwa men enkele buien tot ontwikke ling. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Opklaringen. Wisselend bewolkt met enkele buien. Matige tot krachtige wes telijke wind. Iets lagere tempera turen dan gisteren. DINSDAG 27 DECEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.35 0.10 0.50 1.00 n.m. 11.56 12.31 1.11 1.21 WOENSDAG 28 DECEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0.31 1.06 1.46 1.56 n.m. 12.51 1.26 2.06 2.16 ZON MAAN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1