Soedan moet „geheel republiek worden souvereme De verkiezingen in Saarland Nieuwe demonstraties in Jordanië Memorandum van het I.C.V. Israëlisch vredesplan Busongeluk te Hoensbroek Watersnood in de Libanon DINSDAG 20 DECEMBER 1955 11e Jaargang No 3642 Besluit van Soedanese Parlement n Sowjet-leiders terug naar Moskou De strijd tegen de communisten op Malakka Brand in communistisch bureau te Aalborg Evatt behoudt zetel Pinay's besprekingen met Von Brentano. Overwinning van de Chr. Dem. Unie Oproep van Koning Hoessein EEN DODE EN NEGEN GEWONDEN VULPENNEN N. V. Fa P. J. van de Sande N eder lands-Indonesische conferentie Motie van wantrouwen tegen de minister van Justitie in Suriname PACHTOENISTAN De huwelijkswetgeving in Oostenrijk HET WEER. WEERBERICHT HOOGWATER ZON- EN MAANSTANDEN 26 Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 - Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per mand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRUE Verschijnt dagelijksUitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1,— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Het Soedanese parlement heeft Maandag met algemene stem men een resolutie goedgekeurd waarin wordt verklaard, dat de Scfedan „een volledig souvereine republiek" moet worden. De gouverneur generaal, sir Knox Helm, zou Engeland en Egypte, die het gebied sinds 1899 gezamenlijk bestuurd hebben, NED. KUSTVAARDER IN HANGOE BINNENGEBRACHT De Nederlandse kustvaarder „Paloma" (499 ton) is Maandag- opetend door een schip van de Fi«se kustwacht in Hangoe, Zuid- FuiLand, binnengebracht. De Paloma" maakte zware slagzij. Het schip was Zondagochtend 'oij het eiland Dagoe in nood komen te verkeren. Een gedeelte van ae deklading moest overboord gezet worden. De „Paloma", die onderweg was van Kotka naar Sas van Gent, is van de Gebr. Westers uit Groningen. De Sowjet-leiders maarschalk Boelganin en Nikita Chroesjtsjef zijn gisteren per vliegtuig uit Ka boel naar Moskou vertrokken na een verblijf van vijf dagen in Af ghanistan, aldus meldt radio Mos kou. De Russische eerste minister, Boelganin, en de eerste-secreta- ris van de communistische partij van de Sowjet-Unie, Chroesjtsjef, zijn Maandag na hun reis naar India, Birma en Afghanistan geestdriftig ontvangen te Tasj- kent, de hoofdstad van de socia listische Sowjet-republiek Oezbe kistan, aldus heeft radio-Moskou gemeld. Ruim een half millioen inwo ners van Oezbekistan hebben bei de Sowjet-leiders bejubeld, toen zij van het vliegveld naar de stad reden. De Australische premier, Ro bert Menzies, heeft gisteren de verwachting uitgesproken, dat het volgende jaar Australische troepen in Malakka tegen de com munistische opstandelingen in actie zullen komen. Zondagavond zijn te Aalborg de kantoren van de communistische partij, die gevestigd zijn op de eerste verdieping van een groot gebouw, door brand verwoest. De Deense politie heeft een onder zoek ingesteld. De leider van de Australische labour (oppositie) partij, dr Her- bert Evatt, heeft zijn zetel in het Huis van Afgevaardigden behou den. Bij de verkiezingen, die tien dagen geleden gehouden zijn, heeft de coalitie van liberalen en agrarische partij onder leiding van Menzies haar meerderheid in het Huis tot ongeveer 30 zetels vergroot. De officiële uitslag van de verkiezingen voor de helft van het aantal senaatszetels is nog niet bekend, doch vrijwel zeker is, dat de regeringscoalitie hier over slechts 30 zetels zal beschik ken tegen 28 voor de labour-op- positie en twee voor de anti-com munistische labourgroep. Evatt kreeg 20.8896 stemmen. Zijn liberale tegencandidaat kreeg er 19.903. moeten verzoeken, het besluit on middellijk te aanvaarden. De leider van het parlement, Sayed Moebarrak Zarroek, heeft een beroep gedaan op Engeland en Egypte, c!e onafhankelijkheid van de Soedan terstond te er kennen „daar het een voldongen feit is". De bevolking van de Soedan zou in een volksstemming onder toezicht van een neutrale com missie hebben moeten kiezen tus sen onafhankelijkheid en aanslui ting bij Egypte, doch premier Is mail el Azhary maakte Donder dag bekend, dat zijn regering on middellijke onafhankelijkheid voorstond. In een vraaggesprek met het blad „Al Goemhoerija" heeft de Egyptische luitenant-kolonel Za karia Mohieddine, die belast is met Soedanese aangelegenheden sedert het aftreden van majoor Salah Salem, uiteengezet, dat de politiek van Egypte steeds be zield was door een oprecht ver langen om de Soedan te helpen bij het verkrijgen van de vrijheid en het land over zijn tcekomst te laten beslissen naar eigen goed dunken en zonder enige druk van buiten. Deze politiek was in over eenstemming met de Egyptische revolutie, die het recht van vrije zelfbeschikking opeiste voor alle volken. De Kamer van Afgevaardig den heeft voorts eenparig een motie aangenomen waarbij een commissie van vijf wordt inge steld, die de bevoegdheden van staatshoofd krijgt, ter vervan ging van de gouverneur-generaal totdat een president is gekozen. Donderdag zullen de door de Kamer aangenomen voorstellen door de senaat behandeld wor den, die ze naar verwachting eveneens met algemene stemmen zal goedkeuren. De Kamer heeft voorts in een resolutie de grondwetgevende vergadering aanbevolen, volledi ge aandacht te wijden aan het verlangen van Zuid-Soedan naar een federale status (de bevolking van het noorden bestaat hoofdza kelijk uit Arabieren en Moham medanen, die van het zuiden uit negers). Volgens Sayed Zarroek, zullen de betrekkingen met Engeland en Egypte afhankelijk zijn van de houding van deze landen „op dit critieke ogenblik". Hij zeide aan het adres van Egypte, dat een on afhankelijke Soedan „een vriend van Egypte is en de kracht van de Arabische wereld versterkt". De voorzitter van de Kamer drong er bij Egypte op aan, zijn vriendschappelijke betrekkingen met de Scedanezen te bekrachti gen door de onafhankelijkheid van het land terstond te erken nen. Tenslotte is nog een resolutie aangenomen, die voorziet in de instelling van een grondwetge vende vergadering. De dag van gisteren is tot openbare feestdag in geheel Soedan verklaard. Een opgeto gen menigte omstuwde het parle mentsgebouw en duizenden ston den opgesteld aan weerszijden van de hoofdstraat naar 't parle ment. Velen van hen hadden draagbare radio's bij zich om het- gebeuren in de Kamer te kun nen volgen. De Soedan kreeg in Februari 1953, op grond van een te Cairo getekend Brits Egyptisch ver drag, het recht om zijn lot te be palen. Oorspronkelijk zou een constituerende vergadering over deze kwestie een beslissing ne men. Het Soedanese parlement verzocht echter later Engeland en Egypte, een volksstemming te organiseren. Dit leidde weer tot de eis van onmiddellijke onafhan kelijkheid. De vorige maand hebben de Britse en Egyptische troepen het land ontruimd. De gouverneur-generaal, sir Knox Helm, is dezer dagen naar Londen teruggekeerd voor over leg nadat hij te kennen had ge geven om persoonlijke redenen te willen aftreden. Engeland heeft medegedeeld, dat het geen opvolger zal benoemen. De Franse minister van Buiten landse Zaken, Pinay, heeft in een vraaggesprek met het Franse blad „Figaro" over zijn bespre kingen van de vorige week met zijn Westduitse collega, Von Bren tano, verklaard, dat hij" „de na druk gelegd heeft op de dwingen de noodzaak" om de Franse eco nomische rechten en belangen in het Saargebied absoluut te ver zekeren. Von Brentano had deze noodzaak niet betwist - in tegen deel, aldus Pinay. Bij de besprekingen heeft de Franse delegatie duidelijk en tot in bijzonderheden de verschillen de kwesties uiteengezet, die tot genoegen van de volgende Franse regering geregeld moeten wor den. De besprekingen zijn echter slechts „exploratief" geweest, om dat de huidige regering de nieu we regering die na de verkiezin gen gevormd zal worden, niet wil binden. Wat het Völklingen-staalbe- drijf betreft herinnerde Pinay aan de gemeenschappelijke Fran se-Duitse verklaring van 2 Dec. waarbij beide partijen verklaar den, dat zij een overeenkomst wensen volgens welke Frankrijk en West-Duitsland elk de helft van de aandelen van de familie Röchling kopen. De christen-democratische unie van dr Hubert Ney heeft Zondag de verkiezingen in Saarland ge wonnen. De christen-democraten sloegen met geringe meerder heid de Saarlandse democrati sche partij, die onder leiding staat van de vroegere nazi dr Heinrich Schneider. Volgens de eindresultaten be haalden de verschillende partijen de volgende percentages van de ongeveer 600.000 uitgebrachte stemmen: Christen-democraten 25,4% Saarlandse democr. partij 24,2% Christelijke volkspartij 21,8% Duitse soc.-democraten 14,3% Communisten 6,6% Saarl. soc.-democraten 5,8% De verrassing van de verkie zing was het onverwacht grote aantal stemmen uitgebracht op de Saarlandse democratische par tij van dr Schneider. Doch dr Schneider, dr Ney en Kurt Con rad, de leider van de Duitse so ciaal-democraten, slaagden er niet in de drie-vierde meerderheid te behalen die nodig is voor een amendement op de grondwet, welke Saarland economisch aan Frankrijk bindt. Deze drie partij en, die gezamenlijk in de volks stemming in October het Europe se Saarstatuut verwierpen zul len daarom moeten trachten tot overeenstemming te komen met partij, doch in het parlement een zetel minder krijgt. Dit staat in verband met de bijzondere ma nier waarop het systeem van pro portionele vertegenwoordiging in Saarland wordt toegepast. Gustav Diehl, een woordvoer der van het Westduitse ministe- de twee partijen, die van 1947 ;rie van Buitenlandse Zaken, heeft In de Jordaanse stad Amman is het Zondag opnieuw tot onge regeldheden gekomen tussen po litie en studenten als tevolg van het Britse voorstel aan Jordanië om zich bij het verdrag van Bag dad aan te sluiten. Bij de gevech ten kwam een burger om het le ven en werden zeven personen gewohd. Na de sluiting van het interna tionale congres, dat van 12 tot 14 December te Brussel is gehou den, heeft het Internationaal Christelijk Vakverbond aan het slot van de tiende algemene ver gadering der Verenigde Naties een memorandum gepubliceerd. De Christelijke vakbeweging be treurt, zo heet het o.a. in dit me morandum, dat het ontwape- ningsvraagstuk geen voortgang heeft gemaakt. Het I.C.V;. had verwacht, dat na de vele jaren van debatteren en argumenteren, de Verenigde Naties in staat zou den zijn op dit zo belangrijke ter rein tot practische verwezenlij kingen te komen. Het I.C.V. hoopt vurig dat de Verenigde Naties en vooral het subcomité van de ont wapeningscommissie ondanks al le teleurstellingen zullen volhar den in het zoeken naar vrede met gecontroleerde bewapening. Het I.C.V. heeft met grote vol doening kennis genomen van de besluiten, die de algemene ver gadering over het vraagstuk in zake het vreedzaam gebruik van de kernenergie heeft genomen. Het betuigt zijn instemming met de aanbeveling om binnen twee of drie jaar een tweede interna tionale conferentie voor de uit wisseling vantechnische inlich tingen over het vreedzaam ge bruik van de kernenergie te hou den. Het is dringend noodzakelijk vroegtijdig aandacht te schenken aan de sociale, economische en culturele gevolgen, die onvermij-Met bijzondere voldoening stelt delijk uit een snelle uitbreidinghet I.C.V. vast, dat men zich van het gebruik van atoomkracht steeds meer bewust wordt van de zullen voortvloeien en het I.C.V. hoopt, dat een tweede internatio nale conferentie niet zal nalaten zich bezig te houden met vraag stukken, die voor alle volkeren der wereld zulk een grote bete kenis hebben. Het I.C.V. ziet ook uit naar de spoedige oprichting van een internationaal agent schap voor kernenergie onder auspiciën van de Verenigde Na ties en verwacht wordt, daf daar taak, die de vakbeweging kan en moet vervullen in het kader van de hulpprogramma's. Het ver trouwt erop, dat zo spoedig mo gelijk middelen en wegen kunnen worden gevonden om op zo ruim mogelijke schaal gebruik te ma ken van de beschikbare bronnen der vakorganisaties. Het I.C.V. onderschrijft de be slissing van de algemene verga dering om het mandaat van het bij de deelneming der arbeiders comité inzake informatie over de niet over het hoofd zal worden afhankelijke gebieden te vernieu- gezien. Het I.C.V. begroet even- wen. Het I.C.V. is ervan over- eens de oprichting van een weten- tuigd, dat de aanbevelingen van schappelijk comité, dat zich metdit comité een belangrijke rol het vraagstuk der atomische uit stralingen zal bezighouden. Het I.C.V. is ervan overtuigd dit kunnen spelen in de bevordering van het welzijn van de bewoners dezer gebieden. Eveneens is het dat internationale samenwerking j I.C.V. ervan overtuigd, dat het dringend geboden is om de eco-comité er prijs op zou stellen aan- nomisch en sociaal minder ont-vullende mededelingen te ontvan- wikkelde gebieden te helpen ont- gen van niet-gouvernementele sluiten en het ondersteunt alle organisaties, die aangesloten or- inspanningen der Verenigde Na- ganisaties in bedoelde gebieden ties die op dit doel zijn gericht.hebben. Een persoon is gedood en negen werden gewond, toen gisteroch tend te Hoensbroek een autobus met fabrieksarbeidsters tegen een met een paard bespannen wagen reed. Het ongeluk gebeurde om streeks kwart over zeven. Een autobus van een busonderneming in Nieuwenhagen, die met onge veer twintig meisjes op weg was naar een fabriek in Maastricht, botste door nog onopgehelderde oorzaak tegen een met een paard bespannen wagen die uit de tegenovergestelde richting kwam. Een van de ijzeren disselbomen, die op de wagen lagen, drong in de bus. De bestuurder werd hier door ernstig gewond. Hij raakte de macht over het stuur kwijt, waardoor de autobus naar de overzijde van de weg schoot, twee bomen ramde, weer de weg over zwaaide, een tuin binnenreed en tegen een boom tot stilstand kwam. Toen enkele omwonenden te hulp schoten, bleek de bestuur der, de 37-jarige J. M. H. uit Waubach, gemeente Ubach over Worms, reeds te zijn overleden. Negen meisjes zijn door het ongeval gewond. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht, van waar zes later op de dag naar huis konden gaan. De verwondin gen van de overige drie zijn even eens niet van ernstige aard. De voerman van de wagen kon nog tijdig opzij springen. Zijn paard kreeg enkele lichte ver wondingen. De autobus werd ern stig beschadigd. Volgens Israëlische kringen te Washington heeft Israël de Ame rikaanse regering een acht pun ten omvattend vredesplan voor het Midden-Oosten doen toeko men. Dit plan, dat aan minister Dullés voor diens vertrek vorige week naar de bijeenkomst van de Navo-raad ter hand werd gesteld, omvat het volgende: 1. Israël is bereid deel te ne men aan rechtstreekse bespre kingen met vertegenwoordigers van de Arabische landen, die het bijzonder Egypte. 2. De Israëlische regering is genegen, op basis van wederke righeid, in te stemmen met grenswijzigingen. 3. Israël is bereid het'land- en luchtverkeer tussen Egypte en Libanon en tussen Egypte en Jordanië te vergemakkelijken. 4. De Arabische landen zullen dan evenwel aan Israël dezelfde faciliteiten op hun gebied moeten ge\ en. 5. Jordanië kan een vrije zone in de haven van Haifa krijgen. 6. De Israëlische regering is bereid schadevergoeding te beta len aan de Arabische vluchtelin gen in het Midden-Oosten. Terug keer van deze vluchtelingen naar in hun vroegere woonplaatsen Israël is uitgesloten, doch Israël wil de Amerikaanse aanbieding voor con lening ter betaling van de schadeloosstelling aanvaar den. 7. Israël is bereid met de Ara bieren samen te werken bij de uitvcoring van plannen ter verde ling van het water van de Jor- daan en de Jarmoek. 8. De huidige verdeling van de stad Jeruzalem tussen Israël en Jordanië moet gehandhaafd wor den, doch de heilige plaatsen zul len onder internationaal bestuur kunnen worden geplaatst. Volgens genoemde Israëlische kringen weerspiegelen deze voor stellen het reeds bekende stand punt van de Israëlische regering, doch het is de eerste maal. dat de Israëliërs dit in een concreet plan hebben neergelegd, in ant woord op officiële vragen te Was hington naar de bedoelingen van Israël. *I4 ♦1*0 Keuze uit meer dan 500 In Jericho werden tegen de monstranten troepen ingezet. Het Jordaanse kabinet kwam Zondagavond in spoedzitting bij een om zich over de kwestie van de demonstraties te beraden. De bijeekomst werd bijgewoond door de chef van de generale staf van het Arabische legioen, de Britse ger.eraal-majoor John Glubb. Delegaties uit verschillende gro te steden hebben Zondag een be zoek gebracht aan de 20-jarige koning Hoessein om tegen een aansluiten bij het verdrag van Bagdad te protesteren. De pre mier, Hazzah Mahali, ontving Maandag de Britse, Egyptische, Syrische en Sacedi-Arabische am bassadeurs in audiëntie. Ook uit andere delen van het land werden Zondagavond pro test-demonstraties gemeld. In Bron voerden demonstranten on der andere een aanval uit op de kantoren van het agentschap voor hulpverlening van de V. N., dat is opgericht om steun te ge- \en aan vluchtelingen uit Palesti na. Vreedzame demonstraties werden gemeld uit Nabloes, Ra- mallah en Toelkarem. Koning Hoessein heeft er Zon dagavond voor radio-Jeruzalem bij de bevolking op aangedrongen het normale leven te hei*vatten. Hij wees op de noodzaak van eenheid van alle bevolkingsklas sen met het oog op de gemeen schappelijke vijand van de Ara bieren. Hij verzekerde zijn onderda nen dat Jordanië de demarcatie lijn met Israël blijft beschouwen als een Arabische verdedigings stelling en dat schending van een deel van de lijn zal worden be schouwd als schending van de ge hele lijn. De Palestijnse kwestie zal ntet zonder raadpleging van en over eenstemming tussen alle Arabi sche landen worden opgelost, al dus koning Hoessein. In Jordanië is Maandag op nieuw gedemonstreerd tegen het Britse voorstel aan Jordanië om toe te treden tot het pact van Bagdad. In Amman, de hoofdstad, is een algemene staking uitge roepen. Betogers trokken door de stad naar de regeringsgebouwen, waar zij door hun leiders werden toegesproken. Er.deden zich even wel geen ongeregeldheden voor. De scholen in de steden zijn tot nader order in verband met de ongeregeldheden van Zondag ge sloten. Volgens betrouwbare berichten die in Damascus (Syrië) ontvan gen zijn, zijn Zondag bij de be togingen in Jordanië zeven men sen om het leven gekomen en vijf tig gewond. tot October van dit jaar de pro Franse regering hebben ge vormd. Deze laatste partijen zijn de christelijke volkspartij van de voormalige premier Johannes Hoffmann en de Saarlandse so ciaal-democraten van Richard Kirn. het nieuwe parlement van Saar land op basis van de Zondag ge houden verkiezingen is als volgt: Christen-democraten 14 zetels. Chr. volkspartij 13 zetels Saarlandse dem.partij 12 zetels Duitse soc.-democraten 7 zetels Communisten 2 zetels Saarl. soc.-democraten 2 zetels Westduitse politici beschouw den de uitslag van de Saarland se verkiezingen Zondagavond als een nieuwe aanwijzing, dat het belangrijke industriegebied her eniging met Duitsland wenst. Over het algemeen was men verrast over de sterkte van de Saarlandse nationalistische de mocratischs partij en de christe lijke volkspartij. De voorzitter van de Duitse christen-democraten, de zuster partij van de Saarlandse christen democraten, noemde de uitslag „een groot succes voor de chris ten-democratische unie". Hij zei dat uit dit resultaat blijkt dat de vroegere samenstelling van het parlement van de staat, dat in 1952 werd gekozen toen de pro- Duitse partijen verboden waren, niet in overeenstemming is ge weest met de wil van cte bevol king. Opvallend in de zetelverdeling is, dat de Saarlandse democrati sche partij meer stemmen heeft behaald dan de christelijke volks- verklaard dat na de verkiezingen in Frankrijk rr.et dit land naar een oplossing van de Saarkwes tie zal worden gezocht. Hij acht te, gezien de uitslag van de ver kiezingen in Saarland, een oplos sing mogelijk die door alle per tijen als „nuttig" zou kunnen worden beschouwd. Een oplos sing die neerkwam op de politie ke terugkeer van de Saar tot West-Duitsland, achtte hij niet uitgesloten. Een Franse goedkeu ring Was in elk geval vereist De financieel-economische werkgroep van de Nederlands- Indonesische conferentie heeft Maandagmiddag gedurende twee en een half uur vergaderd. Na af loop is medegedeeld, dat op deze bijeenkomst de laatste voorbe reidingen zijn getroffen voor het financiëel-economisch gesprek op ministeriëel niveau, dat Dinsdag zal beginnen. Van Indonesische zijde zal, in tegenstelling tot het geen aanvankelijk werd veron dersteld, minister Saoemitro daar. bij niet aanwezig zijn. Minister Kasimo zal dan in zijn plaats aan Indonesische zijde de leiding heb ben. Minister Zijlstra wordt Dins dagmiddag om kwart voor twee op het vliegveld Cointrin bij Ge- nève verwacht. De besprekingen zullen volgens schema hedenmid dag om drie uur beginnen. De Kaum Tani Persatuan Indo nesia heeft Zondag op een ver gadering van de partij een motie van wantrouwen aangenomen tegen Karamatali, de huidige minister van Justitie, die jaren lang adviseur van de partij is ge weest. De vergadering was aan Van officiële zijde wordt ver nomen, dat president Eisenhower niet als bemiddelaar wil optreden in het geschil tussen Afghanistan en Pakistan over de kwestie Pachtoenistan. Koning Zahir van Afghanistan had Eisenhower hierom verzocht. In zijn antwoord aan de koning zegt de Amerikaanse president dat het misschien aanbeveling verdient het onlangs door de gou verneur-generaal van Pakistan, Iskander Mirza, gedane voorstel tot een conferentie op hoog plan tussen Afghanistan én Pakistan aan te nemen. Het Oostenrijks constitutioneel gerechtshof heeft gisteren mede deling gedaan van een uitspraak volgens welke een wet van Juni 1945, bepalend dat een priester die een kerkelijk huwelijk voltrok voordat een burgerlijke huwe lijksplechtigheid had plaats ge had strafbaar was, ongrondwet tig en daarom ongeldig is. Vol gens de Oostenrijkse wet is alleer, het burgerlijk huwelijk geldie voor de burgerlijke autoriteiten. Het is nog rriet duidelijk, welke de juridische gevolgen van deze uitspraak zuilen zijn. Men meent, op het eerste gezicht, dat het thans voor weduwen mogelijk zal zijn alleen kerkelijk te hertrou wen en aldus in het genot van hét weduwenpensioen te blijven, dat door een nieuw burgerlijk huwe lijk zou vervallen. Tienduizenden Oostenrijkers zouden thans onge huwd samenleven om niet be doeld pensioen en andere finan ciële voordelen te verliezen. Het is ook nog niet duidelijk, wat de wettelijke status zal zijn van kin deren uit een alleen kerkelijk ge sloten huwelijk. De depressie, die ons in het weekeinde in de koude lucht bracht, heeft zich inmiddels naar de Oostzee verplaatst, waar ze geleidelijk in betekenis afneemt. Ze veroorzaakte in Scandinavië en Finland op uitgebreide schaal langdurige sneeuwval. Achter de depressie verplaat ste zich 'n gebied van hoge lucht druk van de Britse eilanden naar onze omgeving. In verband daarmee vielen in vankelijk door de procureur-gene-1 ons land Maandag nog slechts raai, in het belang van de orde en rust verboden, doch de rech ter besliste in kort geding, dat de K.T.P.I. bevoegd is te vergaderen. De partij was opgeroepen door een districtleider, Kasian. Tijdens de vergadering meldaen verschei dene leden zich bij Karamatali met de klacht, dat zij ondanks vertoon van hun lidmaatschaps kaart niet werden toegelaten. De partijraad gaf Vrijdag een communiqué uit, dat de vergade ring onwettig was. Een en ander is het gevolg van de arrestatie van Soemita, die op aanklacht van ae partijraad we gens verduistering is gearres teerd. Ongeveer 1500 personen woon den de vergadering bij. Meer dan 100 menren zouden zijn omgekomen en 300 vermist worden door overstromingen in het noorden van de Libanon, de ergste in de geschiedenis van het land. De schade wordt geschat op ongeveer 10 millioen gulden. Drie oude wijken van Tripolis zouden door het water van de ri vier de Aboe Ali, die door plotse linge stormen en regens buiten haar oevers is getreden, verwoest zijn. De raffinaderij van de Iraq Petroleum Company bij Tripolis is stilgelegd. Het bedrijf zou de eerste vijf weken niet kunnen functionneren. enkele buien en was er maar weinig wind. Een Oceaanstoring, die zich Maandagavond vóór de Golf van Biskaje bevond, breidt zich ver der in oostelijke richting uit. Als gevolg daarvan zal er bij ons van daag veel bewolking zijn, waarin in het zuiden van land later op cte dag wat sneeuw of regen kan vallen. Terneuzen Hansweert Walsoorden In officieuze berichten wordt gesproken van 156 doden, doch meh vreest dat dit aantal nog zalRi-rakpriq toenemen. Op de weg, die de modderstroom van de Aboe Ali hoeft genomen, bevond zich een kamp met Arabische vluchtelin gen. Vele van deze vluchtelingen worden nog vermist. Het totaal aantal vermisten bedraagt meer dan 500. De Franse ambassadeur hcoft de Libanese regering zijn leedwe zen betuigd en hulp aangeboden. Het materieel van het Franse zig- k nhuis te Beiroet is ter beschik king van de slachtoffers gesteld. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Veel bewolking. Veel bewolking met in het zui den van het land later op de dag wat sneeuw of regen. Overwe gend matige wind tussen zuid en zuidoost. WOENSDAG 21 DECEMBER. v.m. 5.48 6.23 7.03 7.13 n.m. 6.17 6.52 7.32 7.42 21 8,48 16.32 11.52 22 8.48 16.32 12.11 0^27 23 8.49 16.33 12.31 1.40 24 8.49 16.34 12.55 2.57 25 8.49 16.34 13.25 4.16 8.50 16.35 14.05 5.36

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1