N.A.V.O.-raad te Parijs bijeen m Verscheidene schepen in nood Zestien landen toegelaten tot lid maatschap van Verenigde Naties Jordanië en 't verdrag van Bagdad Soedan gaat zich onafhankelijk verklaren Besluiten van N.A.V.O.-raad De algemene verkiezingen voor de constituante VRIJDAG 16 DECEMBER 1955 11e Jaargang No 3639 De ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Fiaanciën van de vijftien NAVO-landen zijn Donder dagochtend in het paleis van Chaillot in de Franse hoofdstad bijeengekomen voor hun jaarvergadering. Nieuwe Zwitserse president gekozen VERZETSDADEN OP CYPRUS BOELGANIN EN OHROESJTSJEF NAAR KABOEL Koningin ontvangt leden Indonesische delegatie N ederlands-Indonesische onderhandelingen te Genève SYRISCFI-ISRAëLISCH GRENSINCIDENT Het luchtmacht-incident te Tjilitan Nieuw transport Duitsers aan Oostduits-Poolse grens aangekomen Moeilijkheden in het Sultanaat Oman STAKING IN CHILI Mijnwerkers beschuldigen de regering Opnieuw staking op Orly en Le Bourget De meest gebruikte oplosbare koffie ter wereld ZIEKENFONDSPREMIE VERHOGING Van 4 tot 4.2 procent VARA heeft meer dan 375.000 leden Binnenkort Frans bezoek aan Moskou HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- EN MAANSTANDEN Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 - Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per mftond 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijksUitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum »er advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De secretaris-generaal, Lord Ismay begon met 't „huishoudelijk" rapport over het afgelopen jaar. Volgens conferentiekringen dan maakte hij melding van een toenemende activiteit buiten 't zuiver militaire terrein, waardoor men beoogt nauwere banden te leggen tussen de aangesloten landen. Vervolgens begonnen de mi nisters een uitgebreide politieke gedachten wisseling, uitgaande va* een analyse van de huidige Sowjet-politiek. ®e bijeenkomst werd geleid doer Kristinn Gudmundsson, de IJslandse minister van Buiten landse Zaken. •e Italiaanse generaal Manci- neBi, die indertijd de belangrijkste verbindingsofficier tussen de Ita liaanse en de Duitse troepen in Naord-Afrika onder veldmaar schalk Rommel was, is aangewe zen als voorzitter van de militaire commissie van de NAVO. Hij volgt de Griekse generaal Stylia- nos Pallis op. Generaal Mancinelli werd tij dens de campagne in Noord-Af rika staf-chef van het Italiaanse leger in Tunesië. In 1943 werd hij gevangen genomen en in Enge land geïnterneerd. In April van het vorige jaar werd hij chef van de Italiaanse generale staf. Minister Dulles, die voor de bijeenkomst een onderhoud van drie kwartier met zijn Canadese ambtgenoot Lester Pearson had gehad, was een van de eerste sprekers. Hij bracht verslag uit over de mislukte conferentie van Gënève met de Sowjet-Unie. Dulles noemde liet Sowjet- otffensief in Azië een „ernstige bedreiging", die evenwel niet ao gevaarlijk is als vroegere bedreigingen. Een jaar geleden moest afge- vacht worden, wat de Sow.iet- Unie zou doen als de Parijse .ac eoorden voor herbewapening van West-Duitsland uitgevoerd zou den worden, aldus Dulles, doch het Westen is zijn gang gegaan en, „heeft gelijk gekregen". De Sowjet-politiek in het afgelopen jaar was er een van „zigzag-be wegingen", wellicht als gevolg van nieuwe denkbeelden op een star stelsel en een herleving van De gemeenschappelijke verga dering van de beide Zwitserse Kamers hebben Donderdag Mar kus Feldman tot president van Zwitserland voor 1956 gekozen. Feldmann, de huidige vice-presi dent en tevens hoofd van het de partement van justitie en politie inde Bondsraad (regering),kreeg 167 stemmen van de 227. Er wa ren geen andere candidaten. Hans Stpeuli, hoofd van het de partement van financiën en in- en uitvoerrechten, is tot vice-pre sident gekozen. Feldmann is lid van de boerenpartij, Streuli is een radicaal. het Stalinisme, ,,dat nog lang niet dood is". Over de kracht van de Sow jet-Unie sprekend zei Dulles, dat de Russen nog niet voldoen de consumptiegoederen hebben, doch dat zij over een surplus van wapenen beschikken, aldus de conferentiekringen. Na Dulles spraken Pinay (Frankrijk), Von Brentano .(W. Duitsland), Martino (Italië), Bir- gi (Turkije) en Da Cunha (Portu gal). Zij legden allen de nadruk op de noodzaak om zowel de econo mische en politieke als de militai re aspecten van de NAVO te ver sterken. Een NAVO-woordvoerder heeft meegedeeld, dat de Raad zijn goedkeuring heeft gehecht aan een militair verslag van zijn staf chefs, waarin geconcludeerd wordt, dat de „militaire dreiging voor de NAVO op het ogenblik groter is dan ooit tevoren" en dat er geen tekenen zijn die wij zen op een vermindering van de Sowjet-inspanning ter vergroting van de militaire macht. Het verslag, gebaseerd op rap porten van de inlichtingendienst, komt in grote trekken overeen met het verslag dat in October aan de ministers van Defensie werd voorgelegd. Het is aange vuld met nieuwere gegevens. In het rapport wordt gezegd, dat nu ook de Sowjet-Unie kern wapens bezit van de Getaonklas- se (dat zijn wapens die wat kracht betreft gelijk staan met een millioen ton T. N. T.). De re cente vermindering van de Sow- jet-strijdkrachten met 640.000 man wordt in dit rapport „geen vermindering van betekenis" ge noemd, aldus de woordvoerder. Verzetslieden hebben Donder dagmorgen een aanval gedaan op een munitieopslagplaats te Ki- noussa, 110 km ten W. van Nico sia en op Britse schildwachten geschoten. Een Britse militair werd licht gewond. De schild wachten beantwoordden het vuur waarop de verzetslieden de wijk namen. Griekse scholieren hebben Don derdagmorgen in Famagusta be togingen gehouden, waaraan door Britse militairen en politie, met gebruikmaking van traangas en gummiknuppels, een einde werd gemaakt. Drie verzetslieden hebben gis teren bij Lefka, 50 km ten W. van Nicosia, een Britse auto be schoten. Een Britse militair werd gedood. Een Britse officier, die in de auto reed, beantwoordde het vuui' en schoot één der drie aanvallers neer. Na identificatie is gebleken, dat op het hoofd van de verzetsman een beloning van 50.000 gulden stond. De Ver. Naties hebben Woens dagavond op een speciale ple naire zitting van de algemene vergadering zestien nieuwe leden tot de organisatie toegelaten. Hierdoor is het aantal leden van de Ver. Naties gestegen tot 76. De lidmaatschapsaanvragen van de 16 landen werden stuk voor stuk goedgekeurd. Slechts enkele uren vóór het einde van de tiende zittingsperiode van de algemene vergadering. De stemming over de lidmaat schapsaanvragen in de algemene vergadering volgde slechts en kele uren nadat de Veiligheids raad de toelating van deze 16 landen had goedgekeurd. Toen, na de stemming in de algemene vergadering, voorzitter José Maza van Chili bekend maakte dat alle zestien landen waren toegelaten steeg et een daverend applaus op. Maza zeide, dat de vergadering een diepe wens had vervuld, die verscheidene jaren in de organi satie heeft bestaan, namelijk de moeilijkheden te overwinnen die in de weg stonden van de ont wikkeling van de Ver. Naties tot »e ex-moefti van Jeruzalem, Hadj Amin el Hoesseini, heeft aan koning Hoessein van Jorda nië een telegram gezonden, waar in hij deze waarschuwt tegen „pogingen van het imperialisme en zijn helpers' om Jordanië tot toetreding tot het verdrag van Bagdad te bewegen. Van dit ver- drag zijn Engeland, Pakistan, Turkije, Irak en Iran lid, terwijl Egypte en Saoedi-Arabië er sterk tegen zijn gekant. Intussen poogt de voormalige vice-premier Hazzah Mahali een nieuwe Jordaanse regering te vormen, nadat het Britse ver zoek om toetreding tot het ver drag van Bagdad tot een kabi netscrisis had geleid. De chef van de Britse impe riale staf, generaal sir Gerald Templer, die het Britse voorstel aan de Jordaanse regering heeft overgebracht, is inmiddels uit Amman in Londen teruggekeerd. Volgens diplomatieke kringen in de Britse hoofdstad zullen via diplomatieke weg de onderhan delingen met Jordanië worden hervat, zodra er daar een nieuwe regering is gevormd. Be Russische leiders Chroesjt- sjetf en maarschalk Boelganin zijn Banderdag uit Stalinabad, de haotfdstad van de Sowjetrussische republiek Tadjikistan, naar de Afghaanse hoofstad Kaboel ver- tarokken, aldus meldt radio-Mos keu. De Russische leiders, die van plan zijn vijf dagen in Afghani stan te blijven, werden op het vliegveld van Kaboel door pre mier Mohammed Daoed Chan be groet. Zij zulLen de gasten zijn van Daoed Chan. Naar men meent, zal Russi sche hulp aan Afghanistan het voornaamste onderwerp zijn van de bespreaingen tussen Russische en Afghaanse lei ders. De banden van Afghanistan met de Sowjet-Unie zijn de laat ste tijd sterker geworden door het geschil met Pakistan over de Pathanen, die volgens Pakistan deel uitmaken van de bevolking van dat land maar volgens Afgha nistan het recht van zelfbeschik king moeten krijgen. een internationale organisatie die alle landen ter wereld ver tegenwoordigt. „Het is waar", zo vervolgde hij, „dat dit doel nog niet is bereikt, doch de vooruit gang die vandaag is gemaakt be tekent een historisch stadium in deze ontwikkeling, dat het pres tige van de Ver. Naties alleen maar kan vergroten en de Ver. Naties nieuwe kracht geeft." De zestien nieuwe leden zijn: Albanië, Jordanië, Ierland, Por tugal, Hongarije, Italië, Oosten rijk, Roemenië, Bulgarijë, Fin land, Ceylon, Nepal, Lybië, Cam bodja, Laos en Spanje. Éénstemmige goedkeuring ver kregen bij de stemming Finland, Ceylon, Ierland, Portugal, Italië, Oostenrijk, Laos, Cambodja en Nepal. Bij de verkiezing van Lybië en Jordanië onthield Israël zich van stemming. België en Mexico onthielden zich van stem ming bij de toelating van Spanje. Nederland onthield zich met vier andere landen van stemming bij de toelating van de commu nistische candidaten Bulgarije, Hongarije, Albanië en Roemenië. Bulgarije verkreeg verder 50 stemmen vóór en twee tegen; Hongarije en Roemenië beide 49 vóór en twee tegen en Albanië 48 stemmen vóór en drie tegen. De toelating van de zestien nieuwe leden betekent voor de wereldorganisatie een aanvullen de uitgave van ongeveer 173.000 dollar. Dit bedrag, dat benodigd is voor het inrichten van kanto ren voor vertegenwoordigers van deze nieuwe leden in het hoofd kwartier, is afgelopen Dinsdag reeds goedgekeurd aan het einde van de zitting van de begrotings commissie. De nieuwe leden zouden kun nen bijdragen tot de oplossing van de impasse in de verkiezing van een niet-permanent lid van de Veiligheidsraad, ter vervan ging van Turkije, welks lidmaat schap 31 Dec. is verstreken. Men meent, dat de meeste nieuwe leden Zuid-Slavië zullen steunen. De Ver. Staten steunen de an dere candidaat: de Philippijnen. De premier van Soedan, Ismail Azhary, heeft Donderdag in het parlement in Khartoem ver klaard, dat Maandag in het par lement de onafhankelijkheid van Soedan uitgeroepen zal worden. Hij sprak de hoop uit, dat voor die tijd alle partijen overeen stemming bereikt zullen hebben over de kwestie der onafhanke lijkheid en dat alle partijen de bijeenkomst op Maandag zouden bijwonen. Het parlement zal dan tevens een besluit nemen over Azhari's H.M. de Koningin heeft Don derdagochtend ten paleize aan het Voorhout te 's-Gravenhage ontvangen drie leden van de In donesische delegatie, voor de be sprekingen op ministeriëel niveau met Nederland. Ontvangen wer den de heren Anak Agung, voor zitter der delegatie, mr Moham med Roem en mr Utoyo Ramelan. De Nederlands-Indonesische on derhandelingen te Genève zul len vandaag te 14.00 uur begin nen. Zij worden gehouden in het „verkiezingsgebouw", dat tijdens de conferenties der Grote Vier en die van de vier ministers van Buitenlandse Zaken, eerder in dit jaar, was opgericht als perscen trum. De bemanning van het Noorse m.s. „Spjeroey" (180 ton), is Donderdagochtend vroeg ter hoogte van de Zweedse kust van boord gegaan. Zij is door een IJslands schip opgepikt. De „Spjeroey" is later gezonken. Het Amerikaanse motorschip „Monster" is bij de Bahama- eilanden in de diepte verdwenen. De bemanning is door een pas serende tankboot overgenomen. Voor de Oostkust van Gott- land wordt gezocht naar het Duitse schip „Sibylle", dat sinds 5 December vermist wordt. Hulp is op komst voor het 6.219 ton metende Britse vracht schip „Lord Church", dat sedert Zondag in het Noordelijk deel van de Atlantische Oceaan stuur loos ronddrijft. Het Italiaanse s.s. „Valentina Bibolini", dat Woensdag ter hoogte van Ameland een aanva ring had met het Britse schip „Victoria City", is Donderdag bij het eiland Borkum aan de grond De Atlantische raad heeft Don derdag een plan aangenomen om de verdediging in de lucht van West-Europa en Groot-Brittannië te coördineren onder de gealli eerde opperbevelhebber in Euro pa, aldus is in kringen van de raad vernomen. Voorts besloten de ministers van de vijftien Navo-landen de eerste stappen te doen naar coör dinatie van het radar-waarschu wingsstelsel dat Europa moet be schermen tegen verrassingsaan vallen uit het Oosten. Nederland had aanvankelijk integratie i.p.v. coördinaties van alle Westeuropese jachtvliegtui gen onder een enkele opperbe velhebber voorgesteld en ir. C. Staf, de Nederlandse minister van Defensie, verklaarde op de vergadering van Donderdag, dat volledige integratie het uiteinde lijke doel dient te blijven. De verdediging in de lucht zal nu gegroepeerd worden in vier sectoren noord, zuid, midden en Groot-Brittannië zo ver luidt in conferentiekringen. Het is bekend, dat generaal Gruenther, de geallieerde opper bevelhebber in West-Europa, een radarnet wenst dat even doelma tig is als het Amerikaans-Cana- dese stelsel, dat dag en nacht waakt voor de veiligheid van het Noordamerikaanse vasteland. Volgens hem wordt de Euro pese luchtverdediging „gedwars boomd door een archaische be velsvoering". De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Engeland en de Ver. Staten, Pinay, Mac- Millan en Dulles, zijn na de ver gadering van Donderdagmiddag, die bijna drie uur duurde, nog bijeengekomen op het Franse ministerie van Buitenlandse Za ken. Een Syrisch militaire woord voerder heeft verklaard, dat Sy risch luchtdoelgeschut Woens dag het vuur heeft geopend op drie Israëlische verkennings vliegtuigen, die boven Syrisch gebied vlogen. De toestellen werden niet geraakt. Zij vlogen terug. Van Israëlische zijde wordt vernomen, dat Donderdagoch tend door Egyptische grenspos ten geschoten is op een Israëli sche patrouille. Het vuur werd beantwoord, aldus een Israëli sche woordvoerder. Het incident deed zich voor aan de grens van het gebied van Gaza. Aan Israëlische zijde vie len geen slachtoffers. gezet. De „Victoria City" is kort na de aanvaring gezonken. Het Noorse kustvaartuig „Spje- roy" (180 ton) heeft Donderdag morgen geseind, dat het onmid dellijk hulp nodig heeft. Het schip dat water maakt, bevindt zich 15 mijl ten W. van de vuurtoren Halloe. De „Spjeroy" is volgens de laatste berichten in zinkende toe stand voor de kust van Bohus- laen in het Z.W. van Zweden. Drie Zweedse reddingsboten zijn uitgevaren. Het schip is door de beman ning verlaten. De Belgische treiler „Beatrix- Fernande" uit Oostende, is Woensdagavond bij een hevige storm op de rotsen van Whitehills aan de oostkust van Schotland geworpen. Vijf van de acht leden der bemanning trachtten zwem mend de kust te bereiken. Twee van hen slaagden hierin, het lijk van de derde is op de kust ge vonden en de overige twee wor den vermist. Drie leden der be manning, die op de treiler waren gebleven, zijn later gered. De vijf overlevenden worden in een ziekenhuis verpleegd en schijnen het goed te maken. De Nederlandse treiler „Nelly" die op 2 December j.l. nabij Bou- logne-sur-Mer op de kust liep, is Woensdagochtend, tijdens 'n hoge vloed, door twee Duinkerker sleepboten, de „Risban" en de „Robuste", vlotgesleept. De treiler werd naar Boulogne gesleept, waar hij in dok is ge gaan. Het Indonesische kabinet heeft een buitengewone kabinetszit ting gehouden, die gewijd was aan het incident van Woensdag op het vliegveld Tjililitan, waar bij een groep soldaten van de luchtmacht de officiële installa tie belette van de wnd. commo dore Sujono als plaatsvervangend chef-staf van de luchtmacht. Na afloop van de kabinetszit ting heeft de minister van Voor lichting, Sutan Makmur, aan de pers medegedeeld, dat men op de zitting een oplossing opstelde voor een serie problemen, die door het incident in het leven zijn geroepen. Makmur kon hier over echter niets verklaren. Hij duidde aan, dat de oplossing in overeenstemming zal zijn met het punt van het regeringspro gram inzake het herstel van het regeringsgezag. voorstellen voor instelling van een raad die de bevoegdheden van de aftredende gouverneur- generaal, sir Knox Helm, zal moeten overnemen. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenland se Zaken verklaarde Donderdag avond in Londen, dat Groot-Brit tannië niet geraadpleegd is over de verklaring van premier Az- hari. Er is nog geen officieel, be richt in Londen ontvangen. Als de persberichten juist blijken te zijn, zo zei hij, zal de Britse rege ring met de Egyptische regering overleg plegen over de stappen die genomen moeten worden. Een nieuw groot transport Duitse oud-gevangenen uit de Sowjet-Unie is Woensdagavond te Fürstenwalde nabij de Oost- Duits-Poolse grens aangekomen, aldus heeft het Oostduitse pers bureau A.D.N. ADN meldde niet hoe sterk het transport is en hoeveel West- Duitsers en Westberlijners er on der de teruggekeerden zijn. Volgens een officieel bericht uit Muskate, de hoofdstad van het sultanaat Oman, zijn Donder dag aldaar troepen in actie ge komen om „een verraderlijke sa menzwering tegen de sultan te onderdrukken". Er zouden schrif telijke bewijzen zijn, dat „be paalde afvallige sjeiks"*enige tijd hadden samengespannen om met behulp van geld, wapens en pro paganda uit het buitenland" het sultanaat uiteen te doen vallen. De strijdkrachten van het sulta naat staan onder leiding van Britse officieren. Enige tijd geleden hebben de sultan en de sjeik van Aboe Dhabi, met steun van Engeland, de olierijke oase Boeraimi bezet, op welk gebied ook Saoedi-Arabië aanspraken doet gelden. In drie in Amerikaans bezit zijnde Chileense kopermijnen en in een krachtstation zijn Woens dag, stakingen uitgebroken, waaraan ongeveer 15.000 arbei ders deelnemen. De regering heeft de staking niet erkend en de stakers opgeroepen het werk te hervatten. De mijnwerkers wensen verande ringen in hun collectieve arbeids overeenkomst. De mijnwerkers leiders beschuldigden de rege ring er van, dat een en ander het gevolg is van het feit, dat de re gering het nieuwé „kopersta tuut" nog niet tot stand heeft doen komen. In bevoegde krin gen ziet men voorlopig nog geen einde van de staking. De drie mijnen bevinden zich in verschil lende delen van het land. De verkiezingen voor de con stituante verliepen volgens de eerste indrukken vlotter dan die voor het parlement. De stembu- reaux hadden meer ervaring en waren bovendien ongeveer 50 °'o meer is aantal, zodat reeds na enkele uren sommige practisch geen toeloop meer hadden. Tot dusver hadden de verkiezingen een geregeld verloop, zonder enig incident. De straten vertoonden een veel levendiger beeld dan bij de parlementsverkiezingen op 29 September, toen zij verlaten lagen. Er was Donderdag aan zienlijk meer verkeer en de klei ne eethuisjes en winkeltjes her openden spoedig, terwijl de straatverkopers en de berijders van de alom tegenwoordige drie- wielige fietstaxen ditmaal geen verstek lieten gaan. De zaken- en winkelwijken bleven evenwel gesloten. Het leek, of velen zo snel mogelijk hun stemplicht vervulden om daarna te genie ten van hun vrije dag. Ook de pasars waren goeddeels verlaten, hoewel later verscheidene ver kopers van de drukte op straat gebruik maakten om hun zaken te hervatten. In de hoofdstad werd evenals bij de parlementsverkiezingen druk gepatrouilleerd door mili tairen en politie te voet en per jeep. President Soekarno stemde in een bureau, dat ingericht was op het terrein van het ministerie van Voorlichting, waar hij zich achter de rij van wachtenden posteerde. Enkele functionarissen van het paleis verzochten de voorzitter van het stembureau de president voorrang te verle nen, hetgeen deze afwees, er op wijzende, dat de rechten van alle Indonesiërs dezelfde zijn. Even later werd de président evenwel toch voorrang gegeven. Vice-president Hatta was één der eersten, die reeds een uur vóór de opening van het stem bureau op zijn beurt stond te wachten. Na met zijn echtgenote te hebben gestemd, maakte hij een rondrit door de stad, waar bij hij verscheidene stembureaux bezicht. Hatta verklaarde tegen over P.I.A., dat de verkiezingen zeer goed en vlot verlopen, en dat dank zij de ervaring, opge daan bij de parlementsverkie zing, de werkzaamheden beter gaan. Vele diplomaten reden even eens van het ene stembureau naar het andere om de gang van zaken gade te slaan. Over het al gemeen heeft niemand meer dan twee uur behoeven te wachten, voor hij aan de beurt kwam. In enkele bureaux was vóór het middaguur het grootste deel van het werk reeds voltooid. Technisch grondpersoneel op de Parijse vliegvelden Orly en Le Bourget, dat zes dagen gele den het werk hervatte na een staking gezamenlijk met het grondpersoneel van andere vlieg velden in Frankrijk, is Donder dag opnieuw in staking gegaan. Zij verklaren, dat zij het werk hervat hadden, nadat de regering beloofd had, dat een gedeelte van de werkzaamheden op Orly door het ministerie van Openbare Werken overgedragen zou wor den aan de organisatie van grondpersoneel, doch dat deze belofte niet gehouden was. In bussen voor ten minste 35 koppenf 2.45 Coffeïne-vrij, in bussen met rooi etiketf 2.80 Grote bussen voor ten minste 140 koppen f 8.85 Coffeïne-vrijf 10.25 Op grond van de terzake ont vangen adviezen van de zieken fondsraad en de sociaal-economi sche raad heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezond heid besloten, dat de premie voor de verplichte ziekenfonds verze kering zal worden verhoogd van vier procent tot 4.2 procent. Deze verhoging zal gelden voor het jaar 1956 en derhalve per 1 Januari a.s. ingaan. Woensdagavond is voor de VAR A-microfoon meegedeeld, dat het aantal van deze omroep vereniging thans de 375.000 heeft overschreden. Dit betekent, aldus deelt de VARA ons mede, dat zij in enige maanden tijds haar le dental met meer dan 25.000 zag stijgen. Premier Edgar Faure heeft Donderdag op een persconferen tie verklaard, dat het bezoek van Franse regeringsleiders aan Mos kou nu binnenkort zal plaats vinden. Het bezoek was uitgesteld toen de Franse delegatie uit de algemene vergadering der Ver. Naties teruggetrokken werd, doch nu Frankrijk in de verga dering is teruggekeerd, kan ook het bezoek doorgaan, zo zei hij. (Frankrijk verliet de algemene vergadering, omdat de kwe&tie- Algerije op de agenda geplaatst werd. De kwestie is echter weer van de agenda afgevoerd). In de zachte lucht, die Donder dag met temperaturen van 911 graden over ons land stroomde, kwamen gedurende de ochtend enkele opklaringen voor. Daarna nam de bewolking ech ter weer toe, samenhangend met een storing, die over het Engelse Kanaal in de richting van de Noordzee trok. De regenzone van deze storing bereikte in de middag het Zuiden van ons land en breidde zich ver volgens verder Noordwaarts uit. Heden zal Nederland zich aan de achterzijde van deze storing bevinden, waar met matige ot krachtige Zuidwestelijke winden lucht wordt aangevoerd, waarin, naast enkele buitjes, opklaringen voorkomen. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar. medegedeeld door het K. N. M. L te De Bilt, geldig tot hedenavond. Opklaringen. Opklaringen, maar plaatselijk ook enkele buien. Matige tot krachtige Zuidwes telijke wind. Aanhoudend zacht. ZATERDAG 17 DECEMBER. v.m. n.m. Breskens' 3.25 3.43 Terneuzen 4.00 4.18 Hansweert 4.40 4.58 Walsoorden 4.50 5.08 16 8.44 16.31 10.05 18.45 18 8.46 16.31 10.56 20.58 19 8.46 16.31 11.16 22.06

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1