Conferentie zal Vrijdag in Genève worden voortgezet Dr John naar West-Duitsiand gevlucht Verklaringen van Chroesjtsjef Geen toelating van nieuwe leden in de Veiligheidsraad Nederland onder de ijzel Communistische betogers in West-Berlijn gearresteerd HOÖGWAIM ZON- en MAANSTANDEN WOENSDAG 14 DECEMBER 1955 11e Jaargang No 3637 Verscfdjnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. De Nederlands-Indonesische besprekingen Minister Luns heeft Dinsdag medegedeeld, dat de Nederlands-Indonesische besprekingen Vrijdag a.s. in Genève zullen worden voortgezet. De minister deed deze mededeling na de informele bijeenkomst op ministeriëel niveau, die Dinsdag om 11 uur was begonnen en kwart voor twee was geëindigd. GEMEENSCHAPPELIJK COMMUNIQUé Indonesische reactie op V.N.-resoIutie inzake Nieuw-Guinea Dr DE BRUIJN OVER NIEUW-GUINEA Voormalige Duitse krijgsgevangenen in West-Duitsland aangekomen NOG STEEDS JAPANSE SOLDATEN OP MOROTA1 SYRIË VRAAGT OM BIJEENKOMST VAN DE VEILIGHEIDSRAAD VERKIEZINGEN IN LYBIE Na de communistische betoging in West-Berlijn Z. K. H. Prins Bernhard bij Konnig Boudewijn van België HET WEER WEERBERICHT Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè. 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 .per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pat advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel» L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, oi: Aar*» Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Na afloop van de informele bij eenkomst van Dinsdag is het vol gende gemeenschappelijke dom- mtmiqué uitgegeven: „De Leden van de Indonesische en Nederlandse delegaties zijn Dinsdagmorgen bijeen geweest, zonder adviseurs, voor de eerste gedachtenwisseling over de over eengekomen agendapunten. Voorts is gesproken over de plaats, waar de conferentie zal worden voortgezet. Besloten is, dat de beide dele gaties op Vrijdag 16 December te Genève de tweede formele bij eenkomst zullen houden. Op Zon dag 18 December zullen de Neder landse delegatie-leden wegens an dere amlbstbezigheden naar Ne derland moeten terugkeren. Over de verdere gang van zaken tal voor hun vertrek naar Nederland in Genève nader worden beslist. Ook over de vraag, welke Neder landse ministers in de loop van die week naar Genève zullen te rugkeren. Inmiddels zullen in dè kamende dagen nog enkele infor mele vergaderingen in Den Haag worden gehouden". Zo komen vandaag de beide delegaties om 15.00 uur weer bij een. Naar wij vernemen heeft het informele overleg tussen de In donesische en de Nederlandse de legaties, dat gisteren in de Lai- ressezaal op het Binnenhof in Den Haag is gehouden en ruim twee en half uur heeft geduurd, een vlot verloop gehad. Behalve de bespreking van de plaats voor de voortzetting van de conferen tie, die zoals gemeld heeft geleid tot overeenstemming over Ge nève, is van gedachten gewisseld over- het gehele terrein van onderwerpen, zoals dat is aange geven in de vier punten tellende agenda van de conferentie. Uiteraard is daarbij zo ver nemen wij in conferentiekringen vhn Indonesische zijde ook punt drie van de agenda betref fende Nieuw-Guinea ter sprake gebracht. Hierbij werd van In donesische zijde gesteld, dat dit agendapunt de mogelijkheid opent mede de kwestie van de souvereiniteit over dit gebied in de besprekingen te betrekken. Van Nederlandse zijde zou naar aanleiding hiervan zijn aan gevoerd, dat men uitgaat van het agendapunt, zoals dit is gefor muleerd (bespreking van be paalde vraagstukken betreffende Nieuw-Guinea met dien verstan de, dat ten aanzien van de sou vereiniteit iedere partij haar standpunt handhaaft) en gelijk bekend is altijd van Nederland se zijde gesteld, dat de souverei niteit over Nederlands Nieuw- Guinea niet ter discussie staat. In de laatste ontmoetingen tus sen de beide delegaties of hun voorzitters zijn voorts besprekin gen gevoerd over andere vraag stukken, zoals o.a. de zaak van de Nederlandse arrestanten in Indonesië. Hierover was men noch in Nederlandse, noch Indo nesische delegatiekringen bereid verdere inlichtingen te verstrek ken. Naar aanleiding van de berich ten, dat prof Sumitro, de Indo nesische minister van Financiën en de heer Kasimo, minister van Economische Zaken en leden van de Indonesische delegatie, op 16 December uit Djakarta naar Europa zullen vertrekken vernemen wij, dat de Nederland se ministers Van de Kieft en Zijlstra vermoedelijk op 20 Dec. of kort daarna naar Genève zul len vertrekken. Verwacht kan worden, dat het overleg bij ae Nederlands-Indonesische bespre kingen dan in het bijzonder be trekking zal hebben op het Indo nesische voorstel op de agenda tot vervanging van de bestaande financieel-economische overeen komsten door één of meer nieuwe overeenkomsten en de methoden, die daartoe zouden kunnen leiden. Van de overige leden van de Indonesische dele gatie zal de minister van Ge zondheid, dr. J. Leimena, op 15 December uit Djakarta vertrek ken. De conferentie in Genève zal van 24 tot en met 26 December voor de Kerstdagen worden on derbroken. De woordvoerder van het In donesische ministerie van Buiten landse Zaken, Suwito, heeft op een vraag inzake de aangenomen resolutie in de politieke commis sie der V.N. over Nieuw-Guinea verklaard ,,Wij dienen rekening te houden met de toestand en ons tevre den te stellen met hetgeen on der de huidige omstandigheden en gezien de machtsverhoudin gen in de V.N. kan worden be reikt. Geheel tevreden zullen wij pas zijn, als West-Irian op genomen wordt in het Indone sische grondgebied". Hij gaf als toelichting, dat de 15 Afrikaans-Aziatische landen die met Indonesië samenwerkten in deze kwestie, te werk gingen volgens het beginsel, dat de re solutie zodanig diende te worden opgesteld, dat een meerderheid van tweederden bereikt werd. NEDERLAND HAD MORELE VERPLICHTING om N.-GUINEA TE BLIJVEN BESTUREN Dr J. V. de Bruijn, die een func tie uitoefent bij het onderwijs in Hollandia, heeft op een perscon ferentie in San Francisco gezegd, dat de Nederlandse regering het jammer vond en verwonderd was over, wat hij noemde een gebrek aan Amerikaanse steun in het ge schil tussen Nederland en Indo nesië over Nederlands Nieuw- Guinea. Hij beschreef het gebied als een „barrière" tegen het Azia tische communisme. Hij zei, dat Nederland een mo rele verplichting had om N.- Guinea te blijven besturen, tot dat de 700.000 Papoea's vol doende waren opgeleid om :n staat te zijn over hun lot te beschikken. Nikita Chroesjtsjef, de eerste secretaris van de Russische com munistische partij hoeft Dins dagmiddag op een plechtighei I in Nieuw Delhi verklaard, dat India door zijn bevolking en zijn grote bijdrage aan de beschaving in de vodrste gelederen van de volkeren behoort te staan. Dat dit niet het geval is, is een gevolg van een eeuwenlange Britse over heersing. De imperialisten hebben India achterlijk en onderont wikkeld willen houden, aldus Chroesjtsjef, doch in zekere zin is India groter dan Groot- Brittannië, de Sowjet-Unie, China, Frankrijk en de Ver. Staten. „Nu India bevrijd is van het imperialistische juk, is er geen reden waarom het niet naar voren zou komen en de Te Herleshausen zijn in de nacht van Maandag op Dinsdag, kort na middernacht, 98 voor malige Duitse gevangenen uit de Sowjet-Unie aangekomen. Dit is de eerste groep die sedert 20 Oct., toen de Russen de terug zending van oud-gevangenen plotseling staakten, in West- Duitsland is aangekomen. Onder de repatriërenden be vonden zich een vrouw en twee kinderen. De meesten zijn poli tieke gevangenen die na de oor log naar Rusland werden over gebracht. Ook bevindt zich on der hen een aantal Duitse krijgs gevangenen, dat door de Russen als oorlogsmisdadigers werd ver oordeeld. Een groep van 596 Duitsers die in de Sowjet-Unie als oorlogst misdadigers gevangen gezeten hebben, heeft bij aankomst in het kamp Friedland in West- Duitsland een plechtige verkla ring uitgegeven, waarin zij zwe ren geen oorlogsmisdaden be gaan te hebben. Tot grote verlegenheid van de autoriteiten die de groep ver welkomden, zwoeren de mannen toen zij op het kampplein voor de Katholieke kapel stonden, met de rechterhand omhoog: „Bij onze doden en de doden van de Sowjet-Unie, en bij de kinderen die ons eens zullen beoordelen, zweren wij, dat wij niet gemoord, niet geschonden, niet gebrand schat hebben en niet geplunderd hebben. Als wij ellende en leed in dat land gebracht hebben, dan deden wij dat onder de oorlogs- wetten en indachtig onze solda- teneed". Men had het officiële welkom in het kamp met opzet sober ge houden, om de Sowjet-Unie geen aanstoot te geven. Buiten het kamp kregen de mannen echter een uitbundige ontvangst bereid door de bevolking, die hen over laadde met sigaretten, chocolade en koek. Samen met een kleinere groep van 106 man, die in de voorgaan de nacht aankwam, zijn dit de eerste Duitsers die de Sowjet- Unie terugzendt, sedert de repa triëring op 20 October onderbro ken werd De mannen verklaar den, dat in de Sowjet-Unie nieuwe groepen Duitsers voor repatriëring samengebracht wor den. Zij zeiden voorts, dat in vele kampen protest- en hongersta kingen uitgebroken waren, toen de repatriëring in October onder broken werd. Bondskanselier Adenauer is volgens sommigen van hen in de Russische kampen ,,de man van het jaar", niet alleen voor de Duitsers, doch ook voor Russi sche gevangenen, die aan hem de amnestie voor bepaalde catego rieën Russische gevangenen toe schrijven die gelijk met de vrij lating der 9.626 Duitsers be kendgemaakt werd. Negen Japanners, die zich sinds de capitulatie van Japan in Augustus 1945 op het eiland Mo- rotai verborgen hebben gehouden, hebben zich een dezer dagen aan Indonesische militairen overge geven. In Djakarta wordt aange nomen, dat zich op Morotai nog een 50-tal soldaten van het voor malige Japanse leger verborgen houden. voorste plaats in de wereld in nemen". De Russische leider zei dit, toen de afgevaardigden van de Hin doe-organisatie aan hem en pre mier Boelganin 300 Hindoeboeken aanboden. Voorts verklaarde Chroesjtsjef, dat de Sowjet-Unie geen twee dracht zaaien wil tussen India en Groot-Brittannië of de Ver. Sta ten. Beweringen dat hij en maar schalk Boelganin het Aziatisc.be volk tegen Europa wilden opzet ten. noemde hij „fantastisch". De Ver. Staten steunen het Por tugese standpunt inzake Goa en wij steunen het Indiase stand punt, dat Goa niet aan Portugal behoort, maar aan India. Dat het gebied 400 jaar geleden met ge weld onderworpen is, geeft de Portugezen nog niet 't recht hun overheersing te handhaven, ?o meende hij. Radio-India zond Dinsdagavond, de vooravond van het vertrek der Russische leiders, redevoeringen van Chroesjtsjef en Boelganin uit. Premier Boelganin zei o.m., dat de betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en India een treffead voorbeeld zijn van vriendschap en samenwerking tussen twee landen met verschillende politie ke stelsels. Chroestsjef verklaarde, dat de Sowjet-Unie en India verschillen de wegen van ontwikkeling vol gen en dat de Sowjet-Unie altijd verklaard heeft, dat de kwestie van ontwikkeling voor elk land 'n zuiver binnenlandse aangelegen heid is. Boelganin, die als eerste sprak, verklaarde, dat de Sowjet-Unie al tijd bereid zal zijn met India haar wetenschappelijke en technische kennis te delen. Het persoonlijke contact met Nehroe en andere Indiase leiders had volgens Boel ganin opnieuw de wil om in vriendschap te leven en de vrede in de gehele wereld te beveiligen en versterken, bevestigd. De Sow jet-Unie volgt standvastig de be ginselen van Lenin, die gebaseerd zijn op eerbied voor de territoriale integriteit en souvereiniteit van andere landen en niet-inmenging in hun binnenlandse aangelegen heden, aldus de maarschalk. Chroesjtsjef zei, dat Rusland bereid is Indiase technici op te leiden, zodat India snel de moei lijke periode voor het scheppen van haar industrie, die de Sow jet-Unie achter de rug heeft, zal kunnen doorkomen. „Wij willen slechts belangeloos het volk van India helpen". „Onze volken zijn broeders, broeders in tijd en van voor spoed en ook in moeilijke tij den". „Kom naar ons land om uzelf van ons leven en werken, van onze ervaring op de hoog te te stellen", zo nodigde Chroesjtsjef zijn toehoorders uit. Dr Otto John, de voormalige leider van het Westduitse bureau voor de bescherming van de grondwet is uit Oost-Duitsland, waar heen hij het vorige jaar was uitgeweken, naar West-Duitsland teruggekeerd, aldus heeft 'n woordvoerder van de Westduitse rege ring Dinsdag medegedeeld. De woordvoerder zeide, dat John zich onder bescherming van de politie heeft gesteld. De rechter van instructie van het federale hof te Karlsruhe is be gonnen met het verhoor van dr John, aldus de woordvoerder. De functie van dr John in West- Duitsland stond gelijk met die van hoofd van de inlichtingen dienst van de bondsrepubliek. Zijn bureau in Keulen was belast met het in het oog houden van anti-grondwettelijke activiteit in West-Duitsland. Dr John verdween op 20 Juli 1954 naar Oost-Berlijn, samen met een Westduitse arts, dr Wolfgangwohlgemuth. De West- In de Veiligheidsraad is de weg Dinsdag vrijgekomen voor een stemming over een resolutie van Nieuw-Zeeland en Brazilië om 18 nieuwe leden tot de wereldorga nisatie toe te laten. De Sowjet-Unie had tevoren haar bezwaren laten varen. Zij had gelijktijdig in de Veiligheids raad en in de algemene vergade ring gestemd willen zien om te voorkomen, dat de voorgestelde vijf communistische candidaten later door de algemene vergade ring, waar geen veto kan worden uitgesproken, zouden worden af gewezen. De resolutie van Nieuw Zeeland en Brazilië (bepaalt echter, dat de algemene vergadering zal worden aanbevolen de toelating der can didaten als één geheel te beschou wen. Als de algemene vergade ring verandering in de resolutie mocht brengen, Komt de zaak op nieuw voor de Veiligheidsraad. De toelating kan nog misluk ken als nationalistisch China uit voering geeft aan zijn dreigement om de toelating van buiten-Mon- golië door een veto te zullen te genhouden. De Sowjet-Unie heeft n.l. te kennen gegeven, dat zij de toelating van alle andere candi daten zal tegenhouden als één communistisch land wordt afge wezen. De vergadering werd enige tijd Syrië heeft om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad verzocht ter behandeling van het incident bij het Meer van Tiberias van Zondagnacht. In de desbetreffende brief vraagt Syrië om een zo spoedig mogelijke behandeling van de zaak „teneinde de nodige maat regelen te kunnen treffen om deze ernstige toestand het hoofd te kunnen bieden". onderbroken opdat men kon na denken over 'n amendement van nationalistisch China om ook Zuid-Korea en Vietnam toe te laten. VETO'S IN DE VEILIG HEIDSRAAD. Nationalistiseh-China heeft Dinsdag in de Veiligheidsraad zijn veto uitgesproken tegen toe lating van Buiten-MOngolië als lid van de Ver. Naties. De Sowjet-Unie heeft haar ve to laten gelden tegen de toela ting van Vietnam, Zuid-Korea, Jordanië, Italië, Oostenrijk, Por tugal en Ierland. Dit had tot gevolg, dat geen enkele van de voorgestelde can didaten zal worden toegelaten. De Sowjet-Uhie sprak haar veto achtereenvolgens tegen toelating van alle niet-communistische can didaten uit. Bij een slotstemming werden alle candidaturen verworpen. duitse regering heeft steeds ont kend, dat John geheimen aan de communisten zou hebben doorge geven of dat hij de namen wist van agenten in Oost-Duitsland. Het Westduitse ministerie van Binnenlandse Zaken zeide geen commentaar te zullen geven voordat het onderzoek van de zaak-John is voltooid. Maandag heeft minister Schroder voor de commissie van onderzoek van de bondsdag naar het geval John gezegd, dat de verdwijning van John naar Oost-Duitsland slechts een soort „kortsluiting" geweest kon zijn. Het was uitgesloten, dat John reeds lang een verrader geweest was. John is in Oost-Duitsland slechts weinige keren in het openbaar verschenen. In Januari was hij aanwezig op een pers conferentie, georganiseerd door het comité voor Duitse eenheid in Oost-Berlijn, om een „zwart boek" te publiceren over „mili tairisme" in Wést-Duitslana. De regering te Bonn heeft in December verklaard, dat een on derzoek in de zaak-John had aan getoond, dat hij geen enkele Westelijke agent in Oost-Duits land had verraden. Het West- Duitse ministerie van Binnen landse Zaken had een beloning van 500.000 mark uitgeloofd voor degenen die het geval John vol ledig tot klaarheid zouden kun nen brengen. Tot dusver heeft niemand zich gemeld. In Augustus 1954 heeft dr John op een persconferentie ver klaard, dat de Oost-Duitse auto riteiten hem volledige vrijheid van handelen hadden gegeven om Nazistischgezinden te bestrij den, die door de Verenigde Sta ten zouden worden gesteund en in West-Duitsland weer het heft in handen kregen. De gewezen leider van ae Westduitse inlichtingendienst werd in 1950, met steun van de Britse autoriteiten, benoemd. Hij verklaarde op 20 Juli 1954 naar Oost-Berlijn te zijn uitgeweken In Libye zullen op 7 Januari a.s. verkiezingen worden gehou den voor het wetgevend lichaam. Aangezien in zijn district geen tegencandidaat is gesteld, is pre mier Moestafa Ben Halim auto matisch herkozen. Het K.N.M.I. heeft gisteravond een waarschuwing uitgegeven voor gladde wegen. In de loop van de avond is het gaan rege nen, terwijl de temperatuur van de bodem nog onder nul was. Op de weg HaarlemDen Haag, zo wordt gemeld, reed gisteravond een file van honderden auto's, die zich als gevolg van de glad heid met een snelheid van nau welijks 15 km per uur voortbe woog. D^ weg Den HaagUtrecht was gisteravond tegen 10 uur prac- tisch onbereidbaar. Er was overi gens weinig verkeer op deze weg, waarlangs nogal wat „gekreukel de" auto's werden gesignaleerd door de verkeersgroep van de Rijkspolitie. Tegen half acht zijn de kantonniers van de Rijkswa terstaat om Den Haag gewaar schuwd, dat zij maatregelen moes ten nemen tegen gladheid op de wegen. Maar het schijnt, dat men in het Westen de ijzel niet af doende kon bestrijden, zodat het verkeer zich zeer langzaam moest voortbewegen. Uit 's-Hertogenbosch werd ge meld, dat door de regen de wegen ook daar glad beginnen te wor den en men in de vroege morgen zand zal gaan strooien. Het verkeer over de weg van Utrecht naar Den Bosch lag ge heel stil. De auto's konden de op ritten van de Maasbrug bij Hedel niet meer op en aan weerszijden De Westberlijnse politie heeft. Maandagavond 260 van ongeveer 1400 communistische betogers ge arresteerd, die de Franse sector van Berlijn waren binnengedron gen om te protesteren tegen wat genoemd werd een bijeenkomst van de rechtse oud-strijdersorga- nisatie „Stahlhelm", aldus is van de zijde van het hoofdbureau van politie vernomen. De meeste arrestanten zijn jongelingen uit de Sowjet-sector van Berlijn. De politie maakte gebruik van wapenstokken en waterslangen om de betogers, die van zev^n verschillende zijden opmarcheer den naar een restaurant waar zij dachten dat de bijeenkomst ge houden zou worden, te versprei den. De bijeenkomst van de „Stahl helm" was echter afgelast met het oog op oproepen van de com munistische radio en de commu nistische pers tot het „proteste ren tegen de fascisten". De radiozender van Oost-Ber lijn had Maandagavond wel be kendgemaakt, dat de bijeenkomst werd afgelast, maar de radio drong er desondanks bij de ar beiders op aan „zelf te gaan kij ken of zij niet heimelijk bijeen komen". Op elf man na zijn alle 377 com munistische betogers, die Maan dagavond bij relletjes in de Fran se sector van West-Berlijn waren aangehouden, in vrijheid gesteld. 327 van de aangehoudenen waren uit Oost-Berlijn afkomstig. Van de Westberlijners die aan de ac tie deelnamen, worden er nog vijf vastgehouden. van de brug stonden sinds half twaalf tientallen auto's. Gehoopt werd dat door het strooien van zand het verkeer weer op gang te krijgen. Kort na middernacht kon het verkeer over de brug hersteld worden, na het strooien van zand. In de Betuwe bleef het verkeer ernstig gestagneerd. Het busverkeer in de stad en provincie ondervond grote hin der van de spiegelgladde wegen. Een gemeentebus is na een glij partij op de Ouenoord tegen en kele bomen gebotst. De regen was nog niet doorge drongen tot Oost en Noord-Ne derland. Daar waren de wegen weliswaar berijpt door de mist, maar niet uitzonderlijk glad. Tegen 11 uur gisteravond kwam de regen ook in Oostelijker delen van ons land, waardoor de wegen in de omgeving van Apeldoorn onbereidbaar werden. Veel auto's zijn langs de wegen gestrand en het busverkeer ondervond enor me vertraging. Ongelukken wa ren nog niet gemeld. om de zaak van de Duitse een heid te bevorderen en de strijd aan te binden tegen een her leving van het nazisme in West- Duitsland. Dr John heeft in het verleden ontkend, communist te zijn. De vlucht van John naar Oost- Duitsland veroorzaakte gewel dige opwinding in West-Duits land en leidde tot algemene cri- tiek op zijn dienst. De vlucht van John naar Oosl- Duitsland volgde op een verga dering in West-Berlijn ter nage dachtenis van de mannen en vrouwen, die in Duitsland zijn terechtgesteld wegens hun aan deel in de aanslag op Hitler in Juli 1944. John had aan het com plot deelgenomen. Hij slaagde er in naar Spanje te vluchten door zijn betrekkingen met de Lufthansa, waarvan hij juridisch adviseur was. Van Spanje ging John naar Portugal en in 1944 naar Londen. Daar werd hij ge ïnterneerd maar verleende zijn medewerking aan de Britse ra dio-uitzendingen naar Duitsland. Toen kanselier Adenauer ver nam, dat John weer naar het Westen was gekomen hij be vond zich juist in een conferen tie van coalitieleiders zeide hij: „Heren ik heb hier een in lichting, waarover u zich zult amuseren". Mevr. John, die in Londen woont, is uit haar woning ver dwenen. Zij heeft ae boodschap achter gelaten, dat zij spoedig zal terugkeren. Mevr. John is Spaanse van afkomst. Toen haar echtgenoot indertijd naar Oost- Duitsland ging, vertrok zij naar Engeland, „omdat het leven haar in Duitsland moeilijk werd ge maakt". In welingelichte kringen te Bonn wordt verklaard, dat John in Oost-Duitsland in contact is gebleven met zijn vroegere ge heime agenten in het Westen. Men gelooft, dat hij met de hulp van deze agenten naar het Wes ten heeft kunnen terugkeren. De Britse ambassade in Bonn wist er van, dat John pogingen deed om weer naar het Westen te gaan. In het bulletin van dr Adenau ers Christen-democratische partij wordt Johns terugkeer een ramp voor het Oostduitse regiem ge noemd. Dinsdagavond werd te Bonn vernomen, dat dr John voorlopig op vrije voeten is gesteld. Dr John zou bij zijn eerste ver hoor te Bonn hebben verklaard, dat hij op 20 Juli 1954 naar Oost- Berlijn is ontvoerd. Naar Dins dagavond verluidde, èaf hij zijn vriend dr Wohlgemuth, 'n West Berlijnse arts, hem een verdo vend middel, zodat hij insliep Toen hij ontwaakte was hij In Oost-Berlijn, waar hij voortdu rend onder controle is geweest. Maandagavond is dr John met 2 leden van de Oostduitse gehei me politie naar de universiteit van Oost Eerlijn gereden, waar het hem gelukte zich in de menig te studenten van zijn vervolgers te ontdoen. Door een zij-uitgang had hij het gebouw verlaten, waarna hij met een auto naar West-Berlijn was gereden Eerste drijfijs gesignaleerd Op het IJsselmeer, voor de Eem, is Dinsdag het eerste drijf ijs gesignaleerd. Z.K.H. Prins Bernhard is Dins dagmiddag op het paleis te Brus sel door Z.M. Koning Boudewijn van België ontvangen. De Prins bracht de vorst een beleefdheids bezoek ter gelegenheid van zijn verblijf in de Belgische hoofd stad, waar hij het congres van de internationale' paardensport organisatie leidt, waarvan hij voorzitter is. KUSTVAARTUIG IN MOEILIJKHEDEN. Uit Vlissingen is kort na mid dernacht de sleepboot „Goeree" uitgevaren om hulp te gaan ver lenen aan het Engelse kustvaar tuig „Mairoula," dat geseind had dat ze water maakte in de ma chinekamer en dringend om een sleepboot verzocht om naar Vlis singen te worden gesleept. De „Mairoula", die 662 ton meet en in Londen thuishoort, gaf haar positie op als 14 mijlen ten Noordwesten van de Westhinder. Een hogedrukgebied. dat ons enkele dagen vriezend weer heeft bezorgd, trok verder in oostelij ke richting weg. Tegelijkertijd breidde een depressie zijn invloed langzaam over West Europa uit Hierdoor begon zachtere lucht uit Frankrijk langzaam naar het noorden te stromen. Op de nade ring ervan begon liet Maandag avond in de zuidwestelijke helft van het land te regenen bij een temperatuur om het vriespunt. In het noordoosten van het land vroor het toen nog 3 tot 4 gra den. Verwacht moet worden, dat de zachtere lucht zich over het gehele land zal uitbreiden, zodat de temperatuur zich in stijgende lijn zal bewegen. De neerslag, die met het binnendringen van de zachtere lucht gepaard gaat, zal vooral in de ochtend plaatselijk zeer gladde wegen veroorzaken. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Stijging van temperatuur. Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen of ijzel. Stijging van temperatuur. Matige tot krachtige wind uit Zuidelijke richtingen. DONDERDAG 15 DECEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 2.23 2.36 2.58 3.11 3.38 3.51 3.48 4.01 Dec. 14 8.42 15 8.43 16.30 16.30 8.49 9.31 16.45 17.42

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1