Israëliërs zware brengen verliezen Syriërs toe C.V. P.-congres in Brussel Het ontwapeningsdebat in de Verenigde Naties Het verblijf van de Sowjet-leiders in India Duitsers uit de Sowjet-Unie in West-Berlijn Geen openbaar onderzoek naar oorzaken ongeluk met de «Willem Bontekoe» HOOGWATER PrinsRainier van Monaco naarV.S. ZON- en MAANSTANDEN Nieuwe gevechten in Palestina Franse deserteurs als spionnen naar Israël Arrestatie in verband met moord op Janet Marshall Minister Luns had onder houd met minister Anak Agung Resolutie over Nieuw-Guinea door politieke commissie aanvaard Storm en overstromingen in Madras eisten 472 slacht offers Op het elfde nationale congres van de Belgische Katholieke volkspartij, dat dit weekeinde in Brussel is gehouden, is een aantal reso luties aangenomen, waarin de liberaal-socialistische re gering ervan wordt beschul digd, dat zij een anti-sociale en anti-clericale politiek voert. Ook wordt de linkse regering verweten, dat de parlementaire instellingen geweld wordt aangedaan en dat op het stuk van het eco nomische en financiële be leid een gemakkelijkheids- politiek gevolgd wordt. In het bijzonder laakt deC.V.P. in deze resoluties: Het streven der regering een eenheidsschool in te stellen door geleidelijk de Katholieke onderwijsinstel lingen uit te schakelen. DE AUSTRALISCHE VERKIEZINGEN HET STANDPUNT VAN DE NAHDATUL ULAMA Geen concrete aanwijzingen HET WEER WEERBERICHT LEZING VAN Mr VAN HEUVEN GOEDHART Tienduizenden vluchte lingen leven thans onder beschamende omstandig heden ACTIE VLUCHTELINGEN HULP VERLENG© Tot 31 December NOORS SCHIP STUUR LOOS IN DE STORM Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DINSDAG 13 DECEMBER 1955 11e Jaargang No 3636 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pw* advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel» L—- iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Een Israëlische militaire woord voerder heeft Maandag meege deeld dat bij de Israëlische aan val op Syrische posities op de Noordelijke oever van het Meer van Galilea Zondagavond meer dan vijftig Syriërs zijn gedood. De Israëlischetroepen namen ongeveer dertig Syriërs gevan gen. De woordvoerder zeide dat bij de gevechten vier Israëlische sol daten werden gedood en 12 ge wond. Hij verklaarde dat de Is raëlische strijdkrachten de Syri sche stellingen bezetten en wa pens en andere buit in beslag na men alvorens naar hun basis te rug te keren. Later openden Syri sche kanonnen het vuur. Volgens dé woordvoerder werd het vuur door Israëlische artillerie beant woord. Van officiële zijde te Tel Aviv is bekend gemaakt, dat aan de Israëlische aanval van Zon dagavond tegen Syrische stellin gen op de Noordoostelijke oever van het Meer van Galilea 300 Is raëlische militairen hebben deel genomen. Volgens een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken is het thans rustig „aan het front van het Meer van Galilea". Israëlische vissers hadden het vissen op :1e Noordoostelijke visgronden her vat. De aanval op de Syrische ver sterkingen bij El Koersi, tussen Gergesa en Bethsaida, geschiedde bij hevige regen en onder be scherming van de duisternis, al dus de woordvoerder. De Israëli sche aanvallers, gesteund door ar tillerie, veroverden het Syrische garnizoen bij verrassing. De Sy riërs herstelden zich echter en er speelde zich 'n verbitterd gevecht af van man tegen man, dat onge veer een uur duurde. De Isra ëliërs drongen door in een net van loopgraven en versterkingen en maakten zich geleidelijk hier van meester. De versterkingen werden opgeblazen. Vier uur lang werd het geluid van ontploffin gen gehoord. Een Syrische militaire woord voerder heeft medegedeeld, dat twee Israëlische vaartuigen Za terdag in de namiddag vuurden op de Syrische dorpen Bteiha en Doke, aan de Oostelijke oever van het Meer van Galilea. Zij werden door het vuur van Syrische pos ten verdreven. Aan Syrische zijde waren geen slachtoffers te be treuren. Naar een Israëlische militaire woordvoerder nader heeft ver klaard, bedragen de Syrische ver liezen in de strijd van Zondag avond 55 doden en 29 gevangenen. De Israëlische aanvallers waren op vier plaatsen over een breedte van 16 km van de bestandslijn ten Noordoosten van het Meer van Galilea tot de aanval overgegaan. Van Israëlische zijde heeft men de nadruk gelegd op het verlan gen van Israël, een einde te ma ken aan Syrische aanvallen op Is raëlische vissers op het Meer van Galilea. In de eerste tien maan den van dit jaar waren 25 inciden ten voorgevallen waarbij verlie zen aan mensenlevens en schade aan eigendommen waren veroor zaakt. Te Damascus is officiëel bekend gemaakt, dat de Israëlische aan val de Syriërs 25 doden, onder wie drie officieren, heeft gekost. 28 Syriërs worden vermist. Het Israëlische leger heeft Zondagavond twee verklaringen gepubliceerd die zouden zijn ge geven door twee deserteurs van een Frans troepenschip en waar in wordt gezegd, dat zij naar Israël zijn gezonden om voor Egypte te spionneren. De twee deserteurs, Norbert Schneider en Philippe Connard, zouden zich afgelopen Donderdag bij de Israëlische grensautoritei- ten hebben gemeld. Volgens de publicatie van het Israëlische leger zijn de deserteurs bij het passeren van het Suezkanaal van een Frans troepentransportschip afgesprongen en werd hen later door de Egyptische autoriteiten opgedragen naar Israël te gaan en zich daar bij het leger aan te melden. Vervolgens zouden zij dan militaire documenten aan het Egyptische leger moeten doen toekomen. De Franse politie heeft een boerenarbeider gearresteerd, die zij voor Paul Albert Legrand houdt. Legrand is de voornaamste verdachte bij de zaak van de moord op de Britse onderwijze res Janet Marshall. Naar wij vernemen heeft de voorzitter van de Nederlandse delegatie voor de Nederlands-In donesische conferentie, minister Luns Maandagochtend voor het begin van de vergadering van de ministerraad een onderhoud op het ministerie van Buitenlandse Zaken gehad met de voorzitter van de Indonesische delegatie, mi nister Anak Agung Gde Agung. Het onderhoud werd bijgewoond door mr Utoyo Ramelan (de In donesische ambassadeur in bijzon dere missie in ons land. Over het besprokene zijn geen mededelin gen gedaan. De Politieke Commissie der V. N. heeft gisteren een onomstre den resolutie aanvaard, waarin de hoop wordt uitgesproken, dat het geschil tussen Nederland en Indonesië ten aanzien van weste lijk Nieuw-Guinea op vreedzame wijze zal worden opgelost. De resolutie werd zonder debat eenstemmig goedgekeurd. De Algemene Vergadering der Verenigde Naties moet zich er nog over uitspreken. Canada, Engeland, Frankrijk en de Ver Staten hebben Maan dag voorgesteld, dat de algemene vergadering een beroep zal doen op ,,de desbetreffende landen" om spoedig een begin te maken met de vermindering van de be wapening, zonder te wachten op een allesomvattend ontwape ningsplan. Het voorstel, dat was vervat in een herziene resolutie, werd door de Amerikaanse afgevaar digde Cabot Lodge ingediend in de politieke commissie. De reso lutie stelt voor, dat ,,de desbe treffende landen" zo spoedig mo gelijk overgaan tot die vermin dering der bewapening die vol doende gecontroleerd kan wor den. Ook wordt aangedrongen „nu een begin te maken" met de uit voering van de plannen van Eisenhower en Boelganin. Naar in politieke kringen in Nieuw Delhi wordt vernomen, dringen premier Boelganin en partijsecretaris Chroesjtsjef er bij hun gastheer Nehroe op aan, een gemeenschappelijk commu niqué te ondertekenen waarin het kolonialisme wordt veroor deeld. Met name zouden de Rus sen willen verwijzen naar het ge schil van India met Portugal over het bezit van Goa en naar de kwestie betreffende de toe komst van Kasjmir. Zoals be kend hebben de Sowjet-leiders het Indiase standpunt in deze kwestie gesteund. Indiase functionarissen zouden er evenwel de voorkeur aan geven, het slotcommuniqué in vage bewoordingen te stellen en hierbij geen speciale kwesties aan te roeren. Het communiqué zal heden avond worden uitgegeven, vóór het vertrek van de Russische gasten naar Kaboel, de hoofd stad van Afghanistan. Gisterochtend brachten Boel ganin en Chroesjtsjef per auto een bezoek aan een project voor dorpsontwikkeling te Sonepat, 65 km ten N. van de Indiase hoofdstad. Daarna zetten zij hun overleg met Nehroe voort. Het hoogtepunt van het bezoek aan het modeldorp werd ge vormd door een „voorstelling" van de yogi Deb Moerti. Nadat de yogi zich op de grond had uit gestrekt legden acht mannen een nauwelijks t tillen houten schot op hem, waarop een 20-tal personen ging staan springen. Vervolgens reed er een vracht auto van een ton over het schot, doch de yogi werd nauwelijks hierdoor gehinderd. Nadat de Sowjet-leiders hem hadden gelukgewenst met deze prestaties, verrichtte Deb Moer ti nog enige toeren. Zo „goochel de" hij zijn ingewanden weg, waardoor de buikwand en zijn rug één schenen te zijn gewor den. Hierop blies hij zijn buik op als een ballon, die door de Rus sische gasten belangstellend werd beklopt. Tenslotte liet hij zijn hart stil staan, hetgeen werd gecontro leerd door Boelganin en Chroesjt sjef, die hem herhaaldelijk de pols voelden en hun oor op zijn borst te luisteren legden. Als af sluiting van de voorstelling voer de de zoon van de yogi een buik dans uit. Elders in de nederzetting woon den de Sowjet-leiders een wed strijd vrij-worstelen bij. Een van de worstelaars, een zekere Har- dit Singh, had een zo groot over wicht, dat zijn tegenstander bin nen tien seconden een hevige bloedneus had en drie tanden uitspuwde... toen Hardit Singh de ander nog een slag had toege bracht, die normaal een os zou hebben geveld, werd hij tot over winnaar uitgeroepen: In een korte redevoering spoor de Chroesjtsjef de Indiase boe ren aan om de landbouw collec tief uit te oefenen en van mecha nische middelen gebruik te ma ken, ,,de enige manier voor de boeren om de beschikking over de nodige vrije tijd te krijgen voor lichamelijke en geestelijke ontwikkeling". „Onze boeren hebben deze weg gekozen en dui zenden onder hen hebben onder wijs kunnen krijgen, zijn leraar geworden en hebben zelfs zeer belangrijke ontdekkingen op we tenschappelijk gebied gedaan", aldus de Russische partijsecre taris. (Eisenhower's plan voorziet in wederzijdse luchtverkenning en uitwisseling van militaire ge gevens, dat van Boelganin in vermindering van gewone bewa pening, verbod van atoomwapens en instelling van controle op strategische punten.) In een vroegere Westelijke resolutie was gevraagd om „voorrang" voor $e?e plannen. Lodge zei Maandag dat de Ver,. Staten willen dat Eisenho wers plan en een algemeen be gin van ontwapening gelijktijdig uitgevoerd worden. Hij geloofde evenwel niet, dat uitstel van Eisenhowers plan nodig was, ter wijl overeenstemming gezocht werd over de inleidende maat regelen voor ontwapening. Wij geloven niet, dat de volken nog langer deze bescherming tegen oorlog onthouden mag worden, terwijl wij tot in het oneindige praten over details, aldus de Amerikaanse afgevaardigde. Hij noemde de herziene reso lutie een daad van goed vertrou wen van de indieners, om tege moet te komen aan de wensen die in de politieke commissie naar voren gebracht waren. Wij hopen dat deze herziene reso lutie tot onmiddellijke actie op het punt van ontwapening leiden zal, zo zei hij. In vroegere herzieningen wa ren vijf Russische en zeven In diase amendementen opgenomen en de huidige lezing is aange vuld met nog enige Indiase voorstellen. De resolutie vraagt echter niet om uitbreiding van de ontwapeningscommissie, zo als India verzocht had, omdat toch over de samenstelling van alle V. N.-organen gesproken moet worden als nieuwe leden tot de Ver. Naties toegelaten zouden worden. De wervelstorm en de overstro mingen, «Lie twaalf dagen geleden de districten Tandjore en Ram- nad in de Indische staat Madras hebben geteisterd, hebben 472 mensenlevens geëist, aldus is Maandag te Madras bekendge maakt. De materiële schade is nog niet vastgesteld, maar is „bui tengewoon groot", aldus de desbetreffende officiële bekend making. Oud-minister Harmei verklaar de in zijn toespraak, dat men van linkse zijde tracht ook op de on derwijsinstellingen in de Congo, die door de Katholieke geestelijk heid bestuurd worden, druk uit te oefenen door de credieten met een half milliard te verminderen en dat bovendien gepoogd wordt de Katholieke scholen geheel on dergeschikt te maken aan de openbare sector. Oud-minister Moyersoen be toogde dat voor de eerste keer in de Belgische geschiedenis de socialisten de gelegenheid hebben gekregen in de wetgeving socia listische principes op te nemen die in strijd zijn met die der Ka tholieken. Zo kon op schoolgebied de meest centraliserende wetgeving worden ingevoerd, die België ooit heeft gekend. De linkse over heid heeft thans de bevoegdheid in de meest afgelegen gemeenten scholen op te richten en zelf on derwijzers te benoemen. Oud-minister Eyskens verklaar de, dat het probleem der kolen mijnen moet worden opgelost in de geest zoals de E.G.K.S. dit ver langt. De mijnen in Limburg moe ten worden uitgebreid, terwijl de met verlies werkende m'jnen moeten worden gesloten. Wat de landsverdediging aan gaat, aldus Eyskens, is het wen selijk, dat deze aan de nieuwe techniek wordt aangepast. De rationalisatie van het nieuwe ver dedigingsapparaat zal een ver lichting der financiële lasten en een vermindering van de duur van de militaire diensttijd met zich mee moeten brengen. De At lantische gemeenschap moet niet beperkt blijven tot militaire sa menwerking. Eyskens acht het ogenblik gekomen met betrek king tot de Benelux tot nieuwe verwezenlijking over te gaan. Oud-minister Segers vroeg zich af, waarom men Spanje stelsel matig uitsluit van de internatio nale politieke besprekingen. Als men vriendelijke uitnodi gingen richt aan maarschalk Tito en overweegt communistisch-Chi- na op te nemen in de Ver. Naties, dan zie ik geen reden meer om Spanje te weren, zo merkte hij op. De heer Theo Lefèvre, die op nieuw tot partijvoorzitter werd gekozen, verklaarde in zijn slot rede, dat in België de Katholieke gemeenschap een zware strijd voert. Worden wij niet ballingen in ons eigen vaderland, zo riep hij uit. Alles hangt thans af van de moed en opofferingsgezind heid van een ieder van ons en van de leiders. Spreker legde de nadruk op de noodzaak van een heid in actie en program. Het komt er voor ons op aan de hui dige regering zo snel mogelijk ten val te brengen, zo zeide hij. De onder-voorzitter van de Nederlandse K.V.P., oud-minister Gielen, bracht op dit congres hul de aan de voorzitter Theo Lefè vre en onderstreepte de grote ge lijkenis in de programma's der beide zusterpartijen. 'In Melbourne ontdekte de po litie Zaterdagavond dat kinderen speelden met 84 stembiljetten, die ten gunste van de waarnemende leider der anti-communistische labourpartij gemerkt waren. Deze verloor zijn zetel met bijna 8000 stemmen aan een candidaat van de grote labourpartij. De kinde ren zeiden, dat zij de biljetten ge vonden hadden. De politie steit een onderzoek in. De voorzitter van de Nahdatul Ulama, Kjai H. Dachlan, heeft aan de pers medegedeeld, dat zijn partij niet bereid is tot het aan knopen van onderhandelingen met Nederland inzake West- Irian. Zij meent, dat deze kwes tie dient te worden besproken voor een internationaal forum. Daarom meent zij, dat de Ver enigde Naties zich ermee dienen te bemoeien. Indien de V. N. zou den besluiten, er bij Nederland en Indonesië op aan te dringen, besprekingen over West-Irian te openen, zou de N. U. er geen enkel bezwaar meer tegen heb- bep, om opgenomen te worden in de Indonesische delegatie naar bilaterale besprekingen. N. U.-vertegenwoordigers na:-r Ver. Naties. De N. U. heeft op verzoek van de Indonesische delegatie ter V. N. besloten twee vertegen woordigers aan te wijzen om naar de V. N. te gaan en deel uit te maken van de Indonesische delegatie daar. Dit verzoek is gedaan op aandringen van de Afrikaans-Aziatische groep lan den, die erop aandrongen, dat de N. U. zichzelf op de hoogte zou stellen. De betrokken personen zijn Datoek Djamin en Djamal- oeddin Malik. Deze kwestie heeft de N. U. Zaterdag met premier Harahap besproken. In welingelichte kringen meent men, dat de bereidheid van de N. U. om vertegenwoordigers naar New York te zenden gezien zou kunnen worden als enige op klaring in de toestand, die ont staan was na de verklaring van dë N. U., dat zij niet vertegen woordigd wilde zijn in de Indone sische delegatie op de Neder lands-Indonesische besprekingen, omdat zij geen gunstige resul taten van die besprekingen ver wacht, hoewel zij het beleid van de delegatie overigens niets in de weg wilde leggen. In deze po litieke kringen meent men ver der, dat het aandringen der A. A.- landen op het zenden van ver tegenwoordigers der 'N. U. ge zien kan worden als bewijs, dat deze landen het ernstig menen met hun bijstand aan Indonesië inzake de kwestie West-Irian. Een groep van 57 Duitsers, die in de Sowjet-Unie gevangen ge zeten hebben, is Maandagmorgen in West-Berlijn aangekomen. Het is de eerste groep uit de Sowjet- Unie sedert de repatriëring op 20 October door de Sowjet-Unie plotseling werd gestaakt. De aangekomenen deelden me de, dat het transport waarmee zij Zondagavond in het doorgangs kamp Fürstenwalde in Oost- Berlijn arriveerden 407 voormali ge militairen en burgers omvat te, die Berlijn en Oost-Duitsland tot bestemming hebben. Zij meenden dat Maandag on geveer 300 Duitsers uit West- Het is een commissie uit de raad voor de luchtvaart, die zich heeft beziggehouden met het on derzoek naar de oorzaken van het ongeval met het K. L. M.- vliegtuig „Willem Bontekoe" op 23 Augustus 1954 bij Bergen aan Zee, niet mogelijk gebleken te komen tot enige concrete aan wijzing met betrekking tot de oorzaken van het ongeval. Niets wijst er op dat zich op het ogenblik van het laatste ra diocontact (omstreeks 12.31 uur Ned. tijd), of gedurende de vlucht daarvoor, enige afwijking van de normale gang van zaken zou hebben voorgedaan. Aan de hand van ongeveer 90 nauwkeurig onderzochte getui genverklaringen is het mogelijk gebleken het gedurende het half uur door het vliegtuig boven land gevlogen parcours in grote trek ken te reconstrueren. Het bleek uitgesloten voor de onregelma tige vorm van dit parcours en voor de ongewone bewegingen van het vliegtuig gedurende dit gedeelte van de vlucht een ver klaring te geven. Noch uit de voorgeschiedenis van de vlucht, noch uit de weers omstandigheden, noch uit het onderzoek van de teruggevonden delen van het wrak en stoffelij ke resten, noch uit ervaringen met vliegtuigen van hetzelfde type, is enig gegeven naar voren gekomen dat aan het onderzoek naar de oorzaken een zekere richting zou kunnen geven. Getracht is de oorzaak van het ongeval aan de hand van verscheidene veronderstellingen te reconstrueren. Voor geen van deze veronderstellingen kon ech ter in de gebleken feiten en om standigheden enige grondslag worden gevonden. De commissie acht het uitgesloten dat de oor zaak in een botsing met een an der vliegtuig zou zijn gelegen. De ontwikkeling van een hoge- drukgebied in onze omgeving heeft ons in de winter gebracht. Maandag kwam op verschillende plaatsen ook overdag het kwik niet boven het vriespunt. In het Noorden van het land, waar de mist en laaghangende bewolking de invloed van de zon uitschakel de, vroor het midden op de dag 3 tot 4 graden. Boven de Oceaan ligt een diepe zeer omvangrijke depressie. De invloed ervan breidt zich langzaam in Oostelijke rich ting uit. Dit gebeurt echter dusdanig langzaam dat vandaag het koude weer nog zal voortduren. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Aanhoudend koud. Overwegend droog weer met plaatselijk mist of laaghangende bewolking, maar ook opklarin gen. In de ochtend lichte tot matige vorst, vanmiddag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. Overwegend matige wind uit oostelijke richtingen. WOENSDAG 14 DECEMBER. Duitsland 't verzamelkamp Gor ki zouden verlaten. Het Westduitse Rode Kruis heeft later medegedeeld, dat on geveer 150 van de 415 Duitsers te Fürstenwalde Maandagmorgen op transport naar West-Duits- land zijn gesteld. Nog 260 West duitsers zouden Maandag uit het kamp Gorki vertrekken. Volgens de Maandagmorgen in West-Berlijn aangekomen Duit sers zijn zij op 29 Sept. vrijgela ten en zouden 19 October naar huis gaan. Zij menen, dat de Russen hun repatriëring hebben uitgesteld in verband met de persberichten waarin de voor hen uit de Sowjet-Unie in West- Duitsland gearriveerde Duitsers werden „verheerlijkt". Zij ver zochten de journalisten zich te matigen, nu de repatriëring was hervat. De Russen hebben in Septem ber, tijdens 't bezoek van bonds kanselier Adenauer aan Moskou, beloofd 9626 Duitse krijgsgevan genen naar huis te zullen zen den. Tot dusver is de helft van dit aantal gearriveerd. Één van de Maandag terugge keerde Duitsers vertelde nog, dat de Russen, toen de repatriëring plotseling werd stopgezet, zei den, dat de Westduitse regering haar verplichtingen niet was na gekomen. Later werden „techni sche moeilijkheden" als reden genoemd. Mr G. J. van Heuven Goedhart, d.e hoge commissaris der V.N. voor vluchtelingen, heeft ter ge legenheid van het ontvangen van de Nobelprijs voor zijn organi satie,. in het Nobel-instituut te Oslo een lezing gehouden. In zijn lezing zeide hij ®.m dat de meeste vluchtelingen er naar zullen streven, om opge nomen te worden in het leven van het land waarin zij zich thans bevinden. Volgens Van Heuven Goedhart zijn er drie methoden voor de op lossing van het vraagstuk: Vrij willige repatriëring emigratie met hervestiging, of integratie in het land waar de vluchteling rich thans bevindt of volgens een stel- van inter-Europese migratie. Er zijn vrijwel geen vluchte lingen, die naar het land van herkomst gezonden willen wor den en de mogelijkheid tot emi gratie over zee met wedervesti- ging door de I.R.O. (Internatio nale Organisatie voor Vluch telingen) is in aanzienlijke ma te uitgeput. Tienduizenden vluchtelingen le ven thans onder beschamende omstandigheden. „Laat ons «ie handen ineenslaan in een aöes omvattende inspanning om l»un problemen op te lossen", aid*, de hoge commissaris. De actie ten bate van de vluch telingen in Oostenrijk, in de vorm van een sleutelinzameling en de verkoop van prijsvraagkaar ten, is verlengd tot 31 December a~s. In verband daarmede is de be kendmaking via de radio van de uitslag verschoven naar 18 Janu ari a.s. zo wordt van de rijde van de „Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp" medege deeld. Een Noors vrachtschip, de 1282 ton metende „Keiaas" van „Sfciim as Birhilt" in Oslo, drijft in e*» Iiard'e storm stuurloos rond «jp «ie Atlantische O waan ten Westen van Ierland, aldus verneemt hei ANP. Het vaartuig heeft een gebro ken roerkoppeling en heeft om onmiddellijke assistentie ver zocht. Uit de noodseinen blijkt dat de koppeling onder de huidige weersomstandigheden ter plaatse niet kan worden hersteld. Nader wordt vernomen, dat hel 5593 ton metende Britse vracht schip „King City" zich op weg be vindt naar de ..Reiaas". De ..King City die in ballast vaart, ver wacht het in nood verkerende schip binnen twaalf uur te be reiken. De „King City" is eigendom van de „Leeds Shipping Company Ltd" te Bideford. Intussen is het Britse marine fregat „Loch Ruthven" uit de haven van Londonderry ver trokken om de ..Reiaas" te hulp te snellen. Volgens radio-Vigo bevinden enige Spaanse treilers zich in de buurt van het Noorse schip. Prins Rainier van Monaco ver- „United States", zal tijdens rijn trok Maandag naar de Verenigde verblijf in de V.S. mogelijk een Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 1.48 2.23 3.03 3.13 n.m. 1.58 2.33 3.13 3.23 Dec. 13 8.41 14 8.42 15 8.43 16.30 16.30 16.30 7.59 8.49 9.31 15.54 16.45 17.42 Staten voor een bezoek van twee maanden. Voor de inwoners van het klei ne vorstendom aan de Rivièra is deze reis van groot 'belang in ver band met mogelijke huwelijks plannen van hun vorst. De toe komstige status van het vorsten dom hangt namelijk van zulk een huwelijk af omdat Monaco op basis van een in 1918 getekend verdrag een deel van Frankrijk zal worden indien prins Rainier komt te sterven zonder dat er een troonopvolger is. Hierdoor zouden de inwoners van het vorstendom voor het eerst sinds de middeleeuwen Franse belastingen moeten gaan betalen en in het Franse leger hun dienstplicht moeten vervul len. De prins, die uit Le Havre is vertrokken aan boord vah het Amerikaanse passagiersschip bezoek 'brengen aan president Eisenhower. Ook zal hij twee Amerikaanse vrouwen ontmoe ten, die hem enige tijd geleden in Monaco hebben bezocht. Eén van deze vrouwen is de 20-jarige stu dente Jo Ann Stork, die in het begin van dit jaar een bezoek aan Monaco bracht. De tweede is de film-actrice Grace Kelly, die de prins 'bezocht toen rij onlangs voor het opnemen van een fiim in Monaco was. Vóór zijn vertrek verklaarde prins Rainier aan verslaggevers in Le Havre dat zijn bezoek aan de V.S. niet in verband staat met enige trouwplannen. „Ik heb op dit ogenblik geen trouwplannen", zo zei hij. De prins voegde er ech ter aan toe, dat, -hoewel hij op hst ogenblik vrijgezel is, hij niet van plan is de rest van zijn leven vrjj- gezel te blijven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1