De Nederlands-Indonesische besprekingen De kwestie-Berlijn a&w Cïïnüï I f *£S&2SSSZi Verenigde Naties De gasontploffing in Frankfort Opnieuw Russische toeschouwers voor de rechter? HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Voorzitter en adviseurs van Indonesische delegatie naar Nederland vertrokken Activiteit van rebellen in Algerije Britse mijnwerkers wensen foonsverhoginq Uranium in Zweden gevonden Nleuw transport Duitse krijgsgevangenen onderweg Engeland ontkent speciale afspraak met nationalistisch China Indonesische zaakgelastigde uit Indonesië teruggekeerd Algemene Vergadering beveelt toelating 18 landen aan Jane's handbbek over militaire vliegtuigen Britse bommenwerper verongelukt De orkaan over Madras VER. NATIES Speciale politieke commissie neemt Canadese resolutie aan Amerikaanse negerleider werd door rasgenoot vermoord Ver. Staten nemen olietankboot in beslag Nieuw type vliegtuig verongelukt Uitzending van Britse T V-programma's in België Treinongeluk in Frankrijk Om de oase van Boeraimi WEERBERICHT Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Nd 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRIJE Z I VRIJDAG 9 DECEMBER 1955 11e Jaargang No 3633 Verschijnt dagelijks - Uitgeefster N. V. v/h Firma F. J. van de Sande. Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum p&s advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel* f 1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adze* Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Anak Agung Gd? Agung, die de Indonesische delegatie naar de besprekingen op ministerieel niveau tussen Ne derland en Indonesië zal leiden, is Donderdagochtend met een vliegtuig van de K.L.M. met zijn adviseurs: Moh. Roem. mr. Su- bardjo, dr. Rustamadji en mr. Tong Tjin Leng, en de secretaris van Anak Agung, Suwardjo, naar Nederland vertrokken. Franse strijdkrachten hebben een aanval van goedgewapende Algerijnse rebellen op het be langrijke veeteeltcentrum Le Khroubs bij Constance afgesla gen, aldus is Donderdag te Parijs vernomen. Volgens de correspondent van het„folad „Soir" sneden de op standelingen de kabels door die Dé tKhroubs van licht voorzien, >n»,gebruikmakend van de duis ternis, te pogen binnen te drin gen. Na een gevecht van drie uur dreven de Fransen de opstande lingen terug, die hun doden en gewonden meenamen. Enkele ministers, hoge func tionarissen en leden van het corps diplomatique deden het ge zelschap uitgeleide. Anak Agung verklaarde te ho pen, dat zijn delegatie de steun zal krijgen van alle Indonesische groeperingen, opdat de onder handelingen tot bevredigende re sultaten kunnen leiden. Hij ver wees naar het gezamenlijke com muniqué, dat Woensdag door de Nederlandse en Indonesische re geringen is uitgegeven en zei verder niet te kunnen zeggen, welke resultaten men zal berei ken. „De delegatie wordt ten vol le gesteund door het kabinet. De politiek, die zij zal volgen, is door het gehele kabinet goedge keurd". Anak Agung legde er de na druk op, dat de delegatie zich zal dienen te houden aan de door het kabinet goedgekeurde poli tiek. Hoe lang de besprekingen zullen duren, kon hij niet zeggen maar hij hoopte niet lang, „want in Indonesië wacht veel werk, dat afgewikkeld moet worden." De heer W. Latumeten van het ministerie van Voorlichting zal de woordvoerder van de Indone sische delegatie zijn. De heren Ejamaluddin van Pia en Mohidin van het socialistische blad „Pe- doman" maken op uitnodiging van de regering de reis mee. De oppositiebladen die uitgenodigd waren, sloegen de uitnodiging af. In de komende dagen vertrekken de andere delegatieleden, advi seurs en journalisten. Leiders van de Britse vakver eniging van mijnwerkers hebben Donderdag in Londen besloten voor de ongeveer 700.000 mijn werkers onmiddellijk een nieuwe loonsverhoging te eisen van één pond per week. Dit zou de genationaliseerde industrie komen te staan op een nieuwe uitgave van ongeveer 35 millioen pond sterling per jaar, boven de 40 millioen per jaar die zou voortvloeien uit reeds eerder gedane eisen tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de mijnen. Deze nieuwe verho ging zou de kolenprijs met on geveer drie shilling per ton om- hoogbrengen. Als beide eisen volledig zouden worden ingewilligd zou de kolen- prijs tussen zes en zeven shilling per ton moeten worden verhoogd. Bovendien zou ook gas- en licht duurder worden. Vervoersstaking »n Noorwegen ten einde deringen aan te brengen in de De stakende Noorse arbeiders Positie van Berlijn of het verkeer in de vervoersbedrijven hebben jdoor de Russische sector van deze Woensdagavond een regeling aan vaard, voorgesteld door de natio nale bemiddelaar. Hierdoor is een einde gekomen aan een staking van 12 dagen,,die vele industrieën in het land beeft stil gelegd en waardoor duizenden woningen van stookolie waren verstoken. Ongeveer 10.000 arbeiders van liet wegvervoer en havenarbei ders hebben aan de staking deel genomen. Berlijn niet meer bestaat", waar in hij toevoegde: „Don derge- In Zuidwest-Zweden, in de heuvel Billingen, is de rijkste uraniumlaag gevonden, die tot dusver is ontdekt, aldus dr Josef Eklung. Het aluminium houden de-gesteente van Billingen bevat 300 gram uranium per ton, dat is vijfmaal zoveel als de rijkste Amerikaanse uraniumlaag. De Britse wapenleveranties aan het Midden-Oosten De Britse minister van Buiten landse Zaken, MacMillan, heeft Woensdag in het Lagerhuis een suggestie van de la bouraf ge vaar digde Zilliacus verworpen, vol gens welke Engeland zijn wapen leveranties aan Egypte en andere Arabische landen diende stop te zetten, zolang deze landen blijven dreigen „dat zij geweld zullen ge bruiken tegen Israël". MacMillan zei, dat de Britse wapenleveranties gebaseerd zijn op de drie-mogendhedenverkla- ring van 1950 (waarin het even wicht in het Midden-Oosten ge garandeerd werd) en op verdrags verplichtingen. Zilliacus vroeg nog, of uit de recente verklaringen van pre mier Eden en minister MacMillan opgemaakt moet worden, dat de regering overhelt naar het stand punt, dat men moet trachten Israël te dwingen tot gebiedscon- cessies onder bedreiging van ge weld door de Arabische staten. MacMillan betreurde deze uitla ting van Zilliacus en verklaarde, dat Engeland slechts wil helpen een regeling in het Midden-Oos ten te bereiken. 'stad stop te zetten, aldus is Don derdag in bevoegde Oostduitse kringen vernomen. In deze kringen werd gezegd dat de Russen de vier-mogendhe- den-status van deze stad nog steeds erkennen en dat alle ande re beweringen tot het „rijk der bespiegelingen" moeten worden verwezen, aangezien deze niet in overeenstemming zijn met de fei ten. „De feiten zijn dat niets is ver anderd als gevolg van de recente verklaring van generaal majoor Dibrova over de status van Oost- Berlijn, die de aanleiding is ge weest tot zulke bespiegelingen", aldus deze kringen. Volgens deze Oostberlijnse kringen zijn de feiten: 1. Dat alle Duitse en gealli eerde staatsburgers zich nog steeds vrijelijk in en uit de Rus sische sector bewegen; 2. Dat geallieerde staatsbur gers. die de Oostduitse wetten overtreden, nog steeds worden overgeleverd aan de Russische autoriteiten, en 3. Dat geallieerde militaire voertuigen nog steeds zonder con tröle de Oostduitse politie, die aan de grenzen van de Oostelijke sector douanecontrole uitoefent, mogen passeren. Volgens radio-vrij-Berlijn, het officiële Westberlijnse omroep- station, heeft een woordvoerder van de Sowjet-Russische ambas sade Woensdag j.l. in een onder houd met Westerse journalisten verklaard, dat er tot dusverre ,geen Sowjetrussische verkla- Na een onderbreking van (bijna twee maanden is nu weer een transport Duitse krijgsgevange nen uit de Sowjet-Unie onderweg naar het Westen. Te Bonn is bericht ontvangen, dat het transport ongeveer 600 man telt. Het zal 13 December in West-Duitsland aankomen. Er zijn tot dusver 5.900 gevan genen gerepatriëerd van de 9.626 die zijn toegezegd. Engeland heeft Donderdag ont kend dat er enige kwestie is van een „afspraak" met nationalis tisch China waarbij de Chinese nationalisten zou zijn aangeboden hun verblijf in de Verenigde Na ties te rekken in ruil voor de be lofte de toelating van nieuwe leden niet door een veto te blok keren. Een woordvoerder van de na tionalistisch Chinese delegatie bij de Verenigde Naties heeft het bestaan van zulk een afspraak eveneens ontkend. De „New York Times" had in een artikel verklaard dat de re gering te Taipeh de toelating van Buiten-Mongolië tot de V.N. zou goedkeuren in ruil voor de garan tie dat nationalistisch China niet lijke yerklaring is ook niet in de sowjetrussische pers gepubli ceerd. De Sowjet-regering kan met verantwoordelijk worden ge steld voor berichten in de Oost duitse dagbladen". Van Westerse zijde acht men dit een merkwaardig bericht, daar het, indien het juist zou zijn een verwerping zou inhouden van de verklaring, welke de Sowjetrussische bevelhebber van Oost-Berlijn, generaal-majoor Dibrova, 29 November j.l. heeft afgelegd en waarin hij zeide dat Oost-Berlijn niet langer bezet gebied was en dat het thans be hoorde tot het gebied van de „souvereine Oostduitse democra tische republiek". Men acht het van deze zijde ook merkwaardig dat van Sow jetrussische zijde een dergelijke verklaring zou zijn afgelegd in een niet-officieel onderhoud met Westerse verslaggevers, terwijl de Russische ambassadeur nog niet heeft geantwoord op de Britse, Franse en Amerikaanse verzoeken om opheldering op dit punt. „Het zou voor mij een verras sing zijn geweest, als de kleine moeilijkheden voor de Neder landsIndonesische conferentie niet in orde zouden zijn geko men". Dit heeft de Indonesische zaakgelastigde in Den Haag, de heer Kwee Djie Hoo, die van avond uit Djakarta in ons land is teruggekeerd, na aankomst op Schiphol verklaard. De heer Kwee Djie Hoo heeft in Djakar ta, zoals hij zeide „twee belang rijke punten toegelicht" bij zijn regering betreffende het voor overleg tussen mr. Utoyo en mi nister Luns in Den Haag. Hij was hiertoe Vrijdag j.l. naar In donesië vertrokken. De heer Kwee Djie Hoo weigerde in te gaan op vragen, op welke kwes ties hij deze toelichting heeft ge geven. De heer Kwee Djie Hoo zeide, dat de duur van de komende conferentie zal afhangen van het verloop daarvan. Hij voegde hieraan toe de veronderstelling, dat twee a drie weken wel vol doende zullen zijn. De Indonesi sche- zaakgelastigde in Den Haag zeide, dat de openingsvergade ring van de conferentie in Den Haag zal worden gehouden en dat verder zal worden geconfe reerd in het buitenland. De plaats daarvan zal nog nader in onderling overleg worden vast gesteld. Over de kwestie van de Neder landse arrestanten in Indonesië zeide de heer Kwee, dat dit vraagstuk de volle aandacht heeft, doch dat zijn, regering deze kwestie los wenst te zien van de komende besprbkinjgen. Volgens de jongste uitgave van het bekende Britse handboek over militaire vliegtuigen Jane's, AU the worlds Aircraft" zullen de Russen „zeer binnenkort" be schikken over een geweldige vloot bommenwerpers. In dit ver band worden gegevens verstrekt over de viermotorige straalbom- menwerper van het „type 37", die een maximum-snelheid van 900 km heeft en een actieradius van 11.400 km. De tweemotorige straalbommenwerper van het „type 39" zou dezelfde snelheid hebben en een actie-radius van ongeveer 7.000 km. Ook wordt gesproken over- een nieuwe straaljager, de „Mig 17". die een belangrijke verbetering van de „Mig 15" zou zijn. Voorts wordt in het handboek melding gemaakt van een her leving van de Duitse vliegtuig industrie. Waarschijnlijk zou de Westduitse luchtmacht worden uitgerust met toestellen van Mes- serschmitt, Heinkel en Dornier. De eerste machine zal een straal- lesvliegtuig van Messersehmitt zijn. De algemene vergadering van de V. N. heeft Donderdag de Vei ligheidsraad verzocht, 18 landen tot de wereldorganisatie toe te laten. Zij keurde een resolutie goed van de speciale politieke commissie, waarin de Veilig heidsraad gevraagd wordt, de verzoeken om toelating van lan den „waaromtrent geen kwestie van hereniging rijst", te overwe gen. 52 Landen stemden voor de re solutie, twee stemden tegen en vijf onthielden zich. De tegen stemmers zijn China en Cuba, blanco stemden de V. S„ Frank rijk, België, Griekenland en Israël. De stemming komt voUe- dig overeen met die van Woens dag in de speciale politieke com missie. De vergadering begroette de uitslag van de stemming, die door voorzitter José Maza werd bekend gemaakt, met applaus. De algemene vergadering der Verenigde Naties heeft wederom gestemd over de bezetting van de zetel in de Veiligheidsraad, welke door het verstrijken van de ter mijn van Turkije is vrijgekomen. In het geheel had men Dinsdag 29 stemronden achter de rug zon der dat overeenstemming kon worden bereikt. De voornaamste rivalen zijn de Philippijnen en Zuid-Slavië. (Cu ba en Australië zijn in de plaats gekomen van Nieuw-Zeeland en Brazilië). Bij de stemmingen van Dinsdag kregen de Philippijnen steeds enige stemmen meer dan Zuid-Slavië. Voorzitter Maza wees er op, dat de Veiligheidsraad in minder dan een maand tijds zijn werk zaamheden dient te beginnen. Als men niet over het dode punt zou geraken, zou hij niet aarze len een vergadering bijeen te roe pen, die niet verdaagd zou wor den alvorens men tot een oplos sing was gekomen. De Zuid-Afrikaanse afvaardi ging, die onlangs de algemene vergadering van de Verenigde Naties 'verliet, zal tijdens de hui dige zitting niet terugkeren, al dus een bekendmaking gepubli ceerd door de Zuid-Afrikaanse consul-generaal te New York. In de bekendmaking wordt ge zegd, dat hoewel de algemene vergadering de commissie, die het rassenprobleem in Zuid- Afrika heeft bestudeerd, niet weer heeft benoemd, Zuid-Afri ka niet kan terugkeren/daar een resolutie werd aangenomen, waarin bezorgdheid werd uitge sproken over de rassenpolitiek in Zuid-Afrika. Zoals gemeld werd, verliet Zuid-Afrika de algemene verga dering, omdat de Verenigde Na ties zich zouden inlaten met bin nenlandse aangelegenheden van Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Eric Louw, heeft Woensdag verklaard, dat het jongste besluit van de algemene vergadering der Ver. Naties om de rassenkwestie in Zuid-Afrika niet verder te on derzoeken, de deur opent voor de terugkeer van de Zuid-Afri kaanse delegatie. Omdat er in de slotresolutie van de algemene vergadering sprake was van „be zorgdheid" over de rassenpoli tiek in de Unie, zal de delegatie evenwel niet nog tijdens deze zitting terugkeren. Of dit het volgend jaar het geval zal zijn, hangt af van het standpunt, dat de algemene vergadering op deze of in het begin van de volgende zitting inneemt ten aanzien van de klacht van India over de be handeling van de Indiërs in Zuid-Afrika, aldus minister Louw. De woordvoerder van het na- tionalistisch-Chinese departement van Buitenlandse Zaken heeft Donderdag verklaard, dat zijn regering vastbesloten is de toela ting van Buiten-Mongolië tot de Ver. Naties te verhinderen, on danks de uitslag van de gehou den stemming over toelating van achttien nieuwe leden tot de volkerenorganisatie. Nationalistisch China is één van de vijf landen, die het veto recht in de Veiligheidsraad heeft. De mogelijkheid van een veran dering van standpunt te elfder- ure ligt geheel en ai in handen van generalissimus Tsjiang Kai Sjek, aldus werd vernomen in gewoonlijk betrouwbare kringen te Taipeh. Een hefschroefvliegtuig heeft Donderdag de twee inzittenden opgepikt van een Britse bom menwerper, die nabij Cromer, in het Engelse graafschap Norfolk, in zee was gestort. De twee man nen zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Het Britse s.s. „Levenwood" (1058 ton), dat het vliegtuig had zien neerstorten, kon als gevolg van de hoge zee geen hulp bie den. Volgens de Indiase radio heb ben door de orkaan, die vorige week drie kustdistricten van de staat Madras heeft geteisterd ongeveer 500 personen het leven verloren. Een veertig dorpen zijn vermeld en veel vee is omgeko men. De autoriteiten laten per vliegtuigen levensmiddelen aan voeren voor de geïsoleerde plaat sen. f» WEER DODE IN APELDOORN. De 65-jarige G. Boeve, wonen de aan de Vossen te Öud-Milli- gen, is Woensdagmorgen om streeks half acht op de Amers foortseweg door een militaire vrachtauto gegrepen en op slag gedood. De man was op weg naar zijn werk en stak, zonder vol doende op het verkeer te letten, plotseling de rijbaan over. De speciale politieke commissie van de algemene vergadering heeft Woensdag een resolutie aangenomen, waarin de Veilig heidsraad verzocht wordt voor het einde van de huidige zitting der algemene vergadering acht tien nieuwe leden toe te laten. Deze candidaatleden zijn Oos tenrijk, Finland, Ierland, Italië. Portugal, Cambodja, Ceylon, Ja pan, Jordanië, Laos, Libië, Nepal. Albanië, Bulgarije, Hongarije. Roemenië en Buiten-Mongolië. Opnieuw zijn in Rusland bezoe kers van een sportwedstrijd in aanraking gekomen met de poli tie. Het dagblad „Vetchemaya Moskva" publiceerde een artikel, waarin liet wangedrag van drie Georgiërs wordt beschreven. Zij waren naar Moskou geko men ter gelegenheid van de Rus sische bokskampioenschappen, die daar in 't staatscircus werden gehouden. Volgens het Russische blad was één van hen zonder beroep, een ander arts en de der de student. De reis naar de hoofdstad maakten zij per vlieg tuig en onmiddellijk na aan komst deed het drietal zich in 'n Moskovisch restaurant tegoed aan een overvloedig diner Ver volgens kochten zij bij de' kassa van het staatscircus toegangs kaarten voor de wedstrijden. Hoewel deze kaarten 15 roebel kostten, betaalden de Georgiërs 50 roebel. Toen zij cfp de tribune hadden plaats genomen, lieten zij hun aanmoedigingskreten verge zeld gaan van „typische Russi sche krachttermen", vertelt het blad verder. De vrouw van één van de con- troleurs van het gebouw, die hen voor 1957 uit de Verenigde Naties ZZ.r:de" Volgen£\ dit I tot "de orde wildeToëj^n"'werd Amerikaanse hlad -moest op deze tegen de grond geslagen. De drie afspraak" nog slechts de goed keuring worden verkregen van „de hoogste kringen in Londen", alvorens zij formeel aan de natio nalisten zou kunnen worden voor gelegd. bezoekers werden vervolgens door politie-agenten uit de zaal verwijderd. Op het bureau schre ven zij hun gedrag toe aan het verlangen, hun favorieten zo goed tnogelijk aan te vuren. De „Vetchernaya Moskva" ver onderstelt, dat de mannen zich voor de rechter zullen moeten verantwoorden, vóórdat zij naar Georgië mogen terugkeren. Ge zien de straffen, die onlangs na relletjes tijdens een voetbalwed strijd in Armenië zijh opgelegd, zouden algemeen strenge maat regelen tegen deze toeschouwers worden verwacht. Op last van het Amerikaanse ministerie van Justitie is in de haven van Mobile (Alabama) de 10.172 ton metende tankboot „Fort Bridger" in beslag geno men, op grond van de beschuldi ging, dat het schip op onwettige wijze in handen van een buiten lander zou zijn gekomen. De tankboot, één van de in de oorlog gebouwde Amerikaanse surplusschepen, werd in 1948 gekocht door de „United States Petroleum Carriers", een te New York gevestigde organisatie. Vol gens het ministerie van Justitie is deze maatschappij evenwel in handen van de Griekse scheeps- magnaat Aristoteles Onassis. Op deze wijze zijn reeds 17 schepen in beslag genomen, die aan Onas sis zouden toebehoren. De 15-jarige neger L. C. Henry heeft Woensdagavond j.l. bekend de 58-jarige Herbert Johnson re gionaal bestuurder van de bond ter behartiging van de belangen van leden van gekleurde rassen, te hebben vermoord. Zijn enige motief was, dat de verslagene twee jaar geleden een geschil had gehad met zijn grootvader, die zelf een bloedverwant van John son was. De politie was reeds van het begin af aan van mening geweest dat het hier geen racistische moord betrof. Henry verklaarde zijn slachtof fer van achteren te hebben aan gevallen, toen Johnson bezig was zijn beesten te voeren. Hij sloeg Johnson met een knuppel dood, bond diens stoffe lijk overschot achter een auto, reed daarmede bijna een kilome ter en stak vervolgens de wagen, met het stoffelijk overschot er in, in brand. Een „Seamaster" van de Ame rikaanse marine, dat het eerste watervliegtuig voor aanvals- vluchten met meer dan een straalmotor zou zijn, is Woens dag neergestort in de Chesepeake Baai (aan de Amerikaanse Oost kust en ontploft. Twee inzitten den kwamen om het léven. Een derde werd gered. Het toestel, dat een oefenvlucht maakte, kon een snelheid van 1000 kilometer per uur behalen. Het dodental blijft stijgen. Over de oorzaken van de ramp tast men nog in het duister. Een ver warmingsketel kan niet ontploft zijn, omdat er geen was. Men acht het niet uitgesloten, dat zich in de grond een bom heeft bevonden. In de buurt zijn in de afgelopen jaren namelijk ver scheidene bommen gevonden Aangenomen wordt, dat alle slachtoffers Duitsers zijn. De politie heeft medegedeeld dat zij een theorie bestudeert dat de ontploffing met opzet veroor zaakt is. Tot nu toe is bekend dat 26 personen om het leven zijn gekomen. Hun stoffelijke resten zijn geborgen. Zeven per sonen liepen ernstige verwondin gen op. Gevreesd wordt, dat zich on der de puinhopen nog meer slachtoffers bevinden. De politie heeft Donderdag ochtend te Frankfort medege deeld, dat 26 lijken van slacht offers van de ontploffing in een flatgebouw zijn geborgen. Vér- moed wordt, dat er nog een lijk onder het puin ligt. De toestand van de zeven ge wonden is ernstig, maar de art sen hopen, dat het zevental in leven zal blijven. Volgens een verslaggever van het Belgische blad „De Stan daard" te Londen zouden de Bel gische omroep (NIR) en de BBC in principe overeenstemming heb ben bereikt over de uitzending van TV-programma's van de BBC in België. Ten noorden van Chalon sur Saone in Frankrijk is Donderdag de sneltrein van Farijs naar Rome op een stilstaande goede rentrein gereden. Vijf personen liepen min of meer ernstige ver wondingen op en moesten in een ziekenhuis worden opgenomen. Dertig personen konden na be handeling de reis voortzetten. De achterste wagen van de goede rentrein werd door de electrische locomotief van de sneltrein" vol ledig vernield. Volgens ziekenhuis-autoritei- ten heeft niemand ernstige ver wondingen opgelopen. Twee der gewonden zijn koks uit de diner wagon van de sneltrein, die brandwonden opliepen. De afgevaardigde van Saoedi- Arabië heeft Woensdag j.L in de politieke commissie der Verenig de Naties het geschil van rijn land met Groot-Brittannië over de oase van Boeraimi, in het ge bied van de Ferzische .Golf, ter sprake gebracht. Hij beklaagde zich over de Brit se houding en verklaarde dat Saoedi-Arabië bereid is in te stemmen met een scheidsrechter lijke uitspraak, mits de onder Britse leiding staande troepen van de sultan van Muscat en Oman en sjeik Aboe Dahbi, die het gebied van de oase hebben bezet, tevoren worden terugga- trokken. Volgens de Saoedi- Arabische vertegenwoordiger hadden later Britse vliegtuigen boven gebied van Saoedi-Arabië gevlogen. Da Britse vertegenwoordiger- bestreed het door de Saoedi- Arabische afgevaardigde naar voren gebrachte. De Britse vrachtboot „Hydra- lock" (980 ton), is Maandag voor de kust van Foekjen door twee jagers van nationalistisch China beschoten. Persoonlijke ongeluk ken hebben zich niet voorgedaan. medegedeeld door het K. N. M. L te De Bilt, geldig tot Vrijdag avoncl. Zachtere lucht op komst. Veel bewolking met plaatselijk enige regen. Koude ochtend; in de middag dezelfde of iets hogere temperaturen als Donderdag. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. ZATERDAG 10 DECEMBER. Breskens Terneuzen Hans weert Walsoorden v.m. 11.13 11.48 0.28 0.38 n.m. 11.25 12A0 12.50 Dec. 10 8.38 16.31 4.49 14.08 11 B.39 16.31 5.57 14.37 12 8.40 16.30 7.01 15.12 13 8.41 16.30 7.59 15.54

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1