De Westelijke luchtdefensie Communiqué van de Nederlandse Indonesische en regeringen Oplossing van kwestie-Cyprus a.s.? Adenauer antwoordt op socialistische interpellatie Eerste Marokkaanse regering legt eed van trouw af HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Beursoverzichl WEERBERICHT DONDERDAG 8 DECEMBER 1955 11e Jaargang No 3632 Geleide projectielen ook voor Nederland De reis van de Russische leiders Vele doden bij gasontploffinq te Frankfort De lawine in Oostenrijk Attlee in de adelstand verheven over de komende besprekingen ministerieel niveau op De overstromingsramp in India Pr«even met „Honest John" uitgesteld Nehroe over de kwestie- Cyprus West-Duitsland en de radio-activiteit in de lucht Toelating van Oost-Duits- land tot de Unesco gevraagd Perscensuur in Brazilië Gevechten in Laos Indonesische minister van Buitenlandse Zaken heeft niet het recht beloften te doen t.a.v. Nederlandse arrestanten Soekarno spreekt weer over documenten HET WEER Dec, 9 8.37 10 11 12 13 8.38 B.39 8.40 8.41 16.31 16.31 16.31 16.30 16.30 Franke ring bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Eedactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nèl 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 et. Verschijnt, dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pac advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel» J 1,— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur Het ziet er naar uit, dat binnen enkele jaren de Westerse lucht defensie een complete gedaante verwisseling zal ondergaan. De verzoenlijke houding van de laat ste tijd van de zijde van de Rus sen en hun satellieten hebben de ogen van de Westerse „luchtbon- zen" niet kunnen doen sluiten voor 'hét grote gevaar van een eventuele Oostelijke luchtaanval, waarbij praktisch gesproken ge heel West-Europa onverdedigd staat. Inderdaad, wij hebben onze jachtvliegtuigen en wij maken bijna dagelijks kennis met de straaljagers als zij met veel lawaai laag over de huizen gie ren, maar dit alles blijkt niet vol doende te zijn. „Over enkele jaren". Hoewel alles zeer geheim wordt gehouden ten aanzien van de Westerse luchtdefensie, lekt hiel en daar toch wel eens „iets" uit en dat „iets" is voldoende om te beseffen, dat achter de schermen hard gewerkt wordt om in de ontstane situatie van „onverde digd te zijn" te voorzien. Het staat namelijk onomstote lijk vast, dat over enkele jaren de jachtvliegtuigen, met inbegrip van de supersonische straaljager en de straalbommenwerper, te langzaam zullen zijn om tegen een Oostelijke aanval weerstand te kunnen bieden. Dit heeft men in de Westerse luchtvaartkringen ingezien en men is thans, op grond van jarenlange ervaringen, van het jachtvliegtuig overgestapt naai de vervaardiging van geleide pro jectielen, waarvan verwacht wordt, dat zij bij een eventuële luchtaanval in elk geval beter geschikt zijn voor de afweer als dit nu met de jachtvliegtugine het geval is. Van jachtvliegtuig naar ge leid projectiel. Het is voornamelijk de Britse luchtdefensie, die zich thans in een periode van overschakeling bevindt. De grote Britse vlieg tuig- en electronische industrieën houden zich momenteel intensief bezig met de vervaardiing van verschillende klassen van geleide projectielen, o.m. de scheepsra- ketten en de anti-luchtdoelpro- jeetaelen. Het grote voordeel, dat men met de bouw van de raketten be oogt, is niet alleen een trefzekere verdediging te hebben tegen vijandelijke aanvallen met vlieg tuigen, maar ook tegen vijande lijke aanvallen met raketten, emdat men weet, dat een even tuele vijand op dit gebied zeer zeker ook niet stilzit. Het is uit proefnemingen bekend, dat ge bouwde raketten reeds een snel heid hebben bereikt van drie maal het geluid en tot op een hoogte van twintig kilometer hun doel kunnen zoeken en verwoes te». De verdediging aan het werk. Een klein tipje van de sluier, hoe deze verdediging in het werk aaA gaan, is inmiddels opgeheven. Wlen zal via vooruitgeschoven radar-posten de vijandelijke vliegtuigen en raketten kunnen ©e Russische leiders Boelga- nin en Chroesjtsjef zijn gisteren uit Rangoon op het vliegveld van Asansol in West-Bengalen aange komen. Na hun reis naar Birma zetten zij nu het bezoek aan India voort. Boelganin en Chroesjtsjef zul len eerst twee dagen naar Kasj mir gaan en vervolgens naar Nieuw Delhi terugkeren voor be sprekingen met de Indische rege ring. Op 12 December gaan de beide staatslieden naar Afghani stan voor een kort bezoek op weg naar huis. Voor hun vertrek uit Birma boden de Russische leiders pre mier Oe Noe als bewijs van de vriendschap van de Sowjet-vol- ken een van de vijf Russische Iljoesjin-14 vliegtuigen aan. De piloot zal zo lang in Birma blijven als nodig is. volgen en hierdoor gegevens over hun snelheid en hoogte kunnen verkrijgen. De ter verdediging afgeschoten raket bevat een doel zoekend element, dat reageert op de radar-echo's van de vijand of via zeer gevoelige cellen op de afgegeven hitte van de motoren van het vijandelijk projectiel. Bovendien worden afleidingsma noeuvres direct door deze „doel- zoeker" gevolgd, zodat ontsnap pen bijna niet mogelijk is. Daarnaast schakelt dit doel zoekende element de mogelijk heid voor de vijand uit om een storing teweeg te brengen in de leidende radar. Natuurlijk mag men veronderstellen, dat boven staande slechts een enkel deeltje vormt van de vele geheimen, die rond de opbouw van de Westerse luchtdefensie heersen, maar ver heugend is in elk geval te mogen constateren, dat er met man en macht aan een luchtverdediging die het „houden" zal, wordt ge werkt. Geleide projectielen ook voor Nederland? Uit het bezoek, dat Ir. Staf, de minister van Defensie, aan de Britse defensie-industrie bracht, mag men afleiden, dat Nederland niet alleen vol belangstelling deze ontwikkeling gadeslaat, maar zeer zeker ook zal worden ingeschakeld bij de moderne luchtverdedigingsmethoden. De periode van overgang, die wij thans doormaken, is natuur- Door een gasontploffing is Woensdagochtend te Frankfort een flatgebouw van vier verdie pingen ingestort, waarbij 32 per sonen onder het puin bedolven werden. De Duitse politie nam aan, dat de meesten van hen zijn omgekomen. Het blok was drie maanden geleden voltooid. Het puin wordt geruimd door Amerikaanse soldaten en West- duitse politie agenten en brand weerlieden. Door de ontploffing werden een ander huis en een huis in aanbouw beschadigd. Tot dusverre zijn zeven lijken geboren, waaronder twee van vrouwen en één van een 5-jarig kind. Ook zijn zes gewonden uit gegraven, van wie één later in het ziekenhuis aan zijn verwon dingen is bezweken. De politie vermoedt, dat de ont ploffing is veroorzaakt door olie- gassen, die ontsnapten uit de stookketel van de centrale ver warming. In de namiddag deelde de poli tie mede het aantal slachtoffers op 20 te schatten. Bij de oprui mingswerkzaamheden waren tegen het vallen van de avond 15 lijken geborgen. Zeven gewon- clen zijn in het ziekenhuis opge nomen. lijk niet van gevaar ontbloot, want een eventuële Oostelijke aanval met lange afstandsraket ten kan niet worden weerstaan. Derhalve is met de serie-produc tie van lichtluchtraketten en scheepsraketten in de Britse de fensie-industrie reeds een aan vang gemaakt, zodat binnen niet al te lange tijd met de aflevering van dit materiaal aan de Wes terse mogendheden kan worden begpnnen. Het aantal doden tengevolge van de eerste lawine in Oosten rijk in dit winterseizoen is Dins dag gestegen tot tien. Volgens de jongste berichten worden nog vijf mensen vermist. Drie perso nen liggen in het ziekenhuis met verwondingen tengevolge van de lawine. De sneeuwstorting vond, zoals gemeld, plaats nabij de water krachtcentrale Kaprun. Koningin Elizabeth van Enge land heeft Woensdagavond de af getreden leider van de Britse ar beiderspartij Clement Attlee de titel ..aerl" verleend. De aan spreektitel van Attlee is „lord". Hij zal zelf kunnen bepalen wel ke toevoeging de titel zal krijgen en zal zitting kunnen nemen in het Hogerhuis. Door de verheffing van Attlee in de adelstand is een tussentijd se verkiezing in zijn kiesdistrict. West Walthamstow, waar hij bij de algemene verkiezingen in Mei (voor het Lagerhuis) een meer derheid verwierf van 9.250 stem men, nodig., geworden. Attlee's zetel in het Lagerhuis is thans vacant. Met ingang van heden zal Att lee als edelman („peer") automa tisch zijn lidmaatschap van het Lagerhuis verliezen, waarin hij 33 jaar zitting heeft gehad. Gewezen premiers kunnen aan spraak maken op de titel „aerl". Churchill gaf er de voorkeur aan lid van het Lagerhuis te blijven toen hij zijn premierschap neer legde. Ir» politieke kringen in Nicosia is Dinsdag voorspeld, dat „bin nen enkele dagen" bekendge maakt zal worden, dat een oplos sing is gevonden voor de toe komst van Cyprus. De oplossing zou goedgekeurd zijn door de Griekse regering en aartsbis schop Makarios, de leider van de beweging voor aansluiting van Cyprus bij Griekenland. Enge- I land zou erkennen, dat de Cyprio ten in de, niet nader omschreven, toekomst het recht hebben om zelf over hun lot te beschikken. De regeling voorziet volgens genoemde kringen in medewer king van aartsbisschop Makarios aan zelfbestuur en bespreking over de uiteindelijke toekomst van het eiland, die zal moeten passen in de veiligheids loehoef- ten van het Midden-Oosten. Het voornaamste struikelblok voor het bereiken van een rege ling was tot dusver de houding van de Turkse regering, die ver klaarde, dat zelfbeschikkings recht voor Cyprus onaanvaard baar is, aldus deze kringen. Ame rikaanse diplomaten zouden in Ankara bemiddelen en wijzen op het belang van een regeling, die voorts garanties zou bevatten voor de 100.000 zielen tellende Turkse minderheid op het eiland. In de voornaamste steden van Cyprus zijn Dinsdagavond vlug schriften verspreid, waarin de proteststaking van vier dagen van studenten en scholieren te gen de Britse noodmaatregelen, die Woensdag Ibeginnen zou, tot nader order uitgesteld wordt, met het oog op „onverwachte ontwik kelingen". Artikelen in de Griekse bladen op Cyprus ademden Woensdag Bondskanselier Adenauer van West-Duitsland heeft Woensdag in de Bondsdag geantwoord op een socialistische interpellatie over zijn houding in de zaak Schmiesser. Deze zaak had betrekking op publicaties van het weekblad „Der Siegel" in Juli 1952 aan de hand van verklaringen van een agent van de Franse inlichtingen dienst, een zekere Schmeisser - alias Levacher volgens welke de bondskanselier en de huidige ambassadeur bij de NAVO, Blan kenhom, in de jaren 1948—49 in lichtingen hadden verstrekt aan de Fransen. Adenauer verklaarde Woens dag, dat noch hij, noch Blanken horn tot een Franse inlichtingen dienst behoord had. Natuurlijk hadden in die tijd contacten be- Levacher" een keer 1600 mark aan Blankenhorn gezonden, doch bekend dat was voor het verschaffen van documenten over een anti-com munistische organisatie die toen in het Ruhrgelbied werkte. Alle andere aantijgingen van „Der Spiegel" noemde Adenauer onge grond. Hij verklaarde, dat hij t j- dens het proces tegen „Der Spie gel" zijn aanklacht pas na rijp beraad had ingetrokken, op voor waarde dat de aangeklaagden hun vroegere verklaringen in trokken en de proceskosten be taalden. Op Japans verzoek heeft het Amerikaanse leger in Japan de proeven met het lanceerapparaat voor raketten van het type „Ho- nest John" uitgesteld. Er is van Japanse zijde krachtig tegen deze oefeningen geprotesteerd omdat de „Honest John" een atoomwa- pea' is. De Amerikanen gebruiken céhter bij het proefschieten geen atoomlading. Volgens de officiële cijfers zijn staan tussen Duitse politici en hij de wolkbreuk, die in Zuid vertegenwoordigers van de be zettende mogendheden. De bonds kanselier ontkende echter, dat hij ooit aan Blankenhorn had opge dragen aan de Franse agent ge heime documenten te verschaf fen. Het z.g. plan-Speidel, waar over in „Der Spiegel" gesproken was, heeft nooit bestaan, behalve in de verbeelding van de laste raars, zo zei hij. De bondskanselier gaf toe, dat de agent „Levacher" na een keer bij Blankenhorn gedineerd te heb ben, wat geschenken, zoals cho colade, koffie en cognac, had ge zonden. Dat was toendertijd ge bruikelijk. Blankenhorn had ech ter nooit geld ontvangen. Wel had Oost-India na een cycloon los barstte, 301 personen omgeko men. Niet-officiële schattingen spreken van 400 in het district Tanj ore alleen reeds en 50 in het district van Rannathpuran. Veda- ranyan (district Tanjore) is ge heel door het water afgesloten. Redders en helpers moeten onge veer negen km door het water waden, dat vaak tot de borst komt. Hier viel in twee dagen evenveel water als gemiddeld in een jaar. Met boten en vliegtui gen wordt voedsel voor de slacnt- offers aangevoerd en de regering vordert bouwmateriaal, want vele huizen zijn ingestort. Ook kleren en meer voedsel zijn nodig. een zekere mate van optimisme. Volgens „Eleftheria" zijn kenne lijk onderhandelingen tussen En geland en Griekenland gaande, doch zijn er klaarblijkelijk nog meningsverschillen over de bij zonderheden van de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenland se Zaken heeft Woensdag in Lon den verklaard, dat de berichten van Dinsdagavond waarin ge zegd werd, dat binnen enkele da gen de bekendmaking van een overeenkomst over oplossing cier westie-Cyprus verwacht kan worden „ohgegrond" zijn. Premier Nehroe heeft op vra gen in het parlement geantwoord dat India van mening is dat de bevolking van Cyprus recht heeft op zelfbeschikking. De kwestie was zo ingewikkeld, niet slechts vanwege Engeland, doch ook door de houding van de Turkse minderheid. Volgens Nehroe was India van oordeel geweest, dat het beter was de kwestie te laten behande len op de indertijd gehouden con ferentie te Londen van Engeland, Griekenland en Turkije, in plaats van de zaak aan de Verenigde Naties voor te leggen. De Westduitse minister voor Kernenergie, Strauss, heeft Woensdag in de Bondsdag ver klaard. dat West-Duitsland per jaar 200.000 mark besteedt voor het controleren van de radio-acti viteit in de lucht. Twee instituten, te Heidelberg en te Freiburg, houden zich hiermee bezig. Bo vendien is men voornemens tien weerstations op te richten die zich ook aan dit onderzoek zullen wijden. Minister Strauss maakte voorts dat de radio-activiteit De Indonesische en de Neder landse regering hebben besloten om een conferentie te beleggen, welke op 10 December a.s. zal aanvangen. Kortgeleden heeft, zoals be kend, de Indonesische regering de ambassadeur in bijzondere missie, mr Utoyo Ramelan, naar Nederland uitgezonden, teneinde voorbereidende besprekingen te houden over het beleggen van deze conferentie. Deze besprekingen hebben tot gunstig resultaat geleid. De vol gende agendapunten voor de con ferentie zijn overeengekomen: 1. Bespreking van het Indone sische voorstel tot vervanging van het op tien Augustus 1954 tussen Indonesië qn Nederland gesloten protocol en daarbijbeho rende briefwisseling door een Tsjecho-Slowakije heeft bij de economische en sociale raad een ontwerp-resolutie ingediend, waarin de toelating van Oost- Duitsland tot de organisatie van de V.N. voor onderwijs, weten schap en cultuur (Unesco) wordt gevraagd. Engeland, Frankrijk, Turkije en de Verenigde Staten helbben reeds eerder een ontwerp-resolu tie van tegengestelde strekking ingediend. Generaal Lima Camara, die be last is met het toezicht op de toe passing van de staat van beleg in Brazilië, heeft Woensdag op nieuw eensuur ingesteld op de pers. Voor dit besluit is geen ver klaring gegeven. Het volgt ech ter op perscritiek op een verkla ring van de minister van Oorlog, generaal Teixeira Lott, die uit eenzette waarom hij onlangs 2 staatsgrepen heeft geleid. Telegraafmaatschappijen heb ben medegedeeld, dat buitenland se persbureaux niet aan de cen suur, die slechts twee dagen op geheven is geweest, zijn onder worpen. (OOP. VRUCHTEN VEILING ZEEUWSCH-VLAANDEREN TERNEUZEN. Veiling van 7 December. GROENTEN. Per stuk in eenten: Bloemkool A II 2736, B II 20—33, C II 9— 16; Knolselderij C 48. Per bos in centen: Selderij 9. Per kg in centenAndijvie 24 58; Rode kool 58; Savoye kool 8—23; Witte kool 4—10; Breek - peen II 610; Prei 1430; Sprui ten 15—38; Uien 4—16; Witlof 21 69; Boerenkool 1619; Wis- peen 1718. FRUIT. Per 100 kg in guldens: Appe- boven West-Duitsland tijdens de len: Golden Delicious H I 43—60, atoomproeven van de grote mo-1K 48, F 21Goudreinetten A 39 gendheden slechts tien procent 46, BJC 3436, H I 3540,80, H II was toegenomen. De „uiterst ge ringe vermeerdering" van de af gelopen tien dagen was niet meer dan hetgeen werd geconstateerd na vorige proeven met waterstof bommen. Er is geen sprake van eigen gevaar voor de Duitse be volking, aldus de Westduitse' minister. 30, K 3235, F 24—26; Jonathan H I 33—42, H II 22—26, K 37 -39, F 26; Lombart Calville H I 26 41, H II 12, K 30—31, F 16; Zoete appelen 1140; Overige soorten appelen 6—30. Peren. Beurré A. Lucas K 3344; Comtesse de Pa ris H I 28—32, K 23, F 6—12; St. Rèmy H I 27, K 30—25, F 18. protocol en andere overeenkom sten. 2. Bespreking van het Indbnesi- sche voorstel tot vervanging van de bestaande financieel-economi- sche overeenkomst door één of meer nieuwe overeenkomsten en de methoden die daartoe zouden kunnen leiden. 3. Bespreking van bepaalde vraagstukken betreffende Nieuw- Guinea met dien verstande, dat ten aanzien van de souvereiniteit iedere partij haar eigen stand punt handhaaft. 4. Andere aangelegenheden dan in de voorgaande agendapun ten genoemd, welke door één der partijen van belang worden ge acht vaor de betrekkingen tussen beide landen. De Nederlandse delegatie zal worden voorgezeten door de mi nister zonder portefeuille, mr J. M. A. H. Luns en verder bestaan uit de ministers van Financiën, van Economische Zaken en van Justitie, alsmede de regerings commissaris voor Indonesische aangelegenheden. De Indonesische delegatie zal worden geleid door de minister van Buitenlandse Zaken, Anak Agoeng Gde Agoeng, en voorts bestaan uit de minister van Fi nanciën, prof. dr Sumitro, de mi nister van Economische Zaken, mr Kasimo, de minister van Ge zondheid, dr Leimena, mr Moha mad Roem en de heer Arudji Sterke eenheden van de com munistische strijdkrachten van de Vietminh en de Pathet Lao heb ben gisteren hevige aanvallen ge daan op Laotiaanse troepen, al dus is Woensdag te Parijs uit Vientiane vernomen. De aanval len werden gedaan op posities rondom Muong Peun en Sam Neua. Volgens het Laotiaanse opper bevel sloeg het garnizoen van Muong Peun de aanval af doch wordt nog op verschillende pun ten gevochten. De internationale commissie van toezicht oeschouwt deze aanval len als de ernstigste overtredin gen van de wapenstilstand sinds de ondertekening ervan. HANDEL IN STOCKDIVIDEN DEN VAN UNILEVER. Er heeft zich Woensdag aan de effectenbeurs een drukke han del ontwikkeld in stockdividen den Unilever, die voor het eerst in de notering kwamen nu de bo nus van 25%i uit de agio-reserve in aandelen beschikbaar werd ge steld in de vorm van recepissen. Kartawinata. Deze beide laatst genoemden zullen voor de duur van de conferentie de persoonlij ke ranc krijgen van minister van Staat. Voorts zullen aan de dele gatie worden toegevoegd enkele politieke en techinische advi seurs. Dit communiqué wordt tegelij kertijd gepubliceerd in Djakarta. Het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Woens dag gereageerd op een verklaring van het parlementslid Max Mara- mis (P.N.I.) aan het te Djakarta verschijnende blad „Merdeka". Hierin zegt Maramis, dat de In donesische minister van Buiten landse Zaken, Anak Agung Gde Agung, reeds in September de vrijlating van Van Krieken had beloofd. Het ministerie van Bui tenlandse Zaken acht het nodig uiteen te zetten, dat de minister van Buitenlandse Zaken niet het recht heeft enige belofte te doen ten aanzien van de Nederlandse arrestanten en ten aanzien van het geval Van Krieken, omdat deze onder de competentie van de minister van Defensie en de procureur-generaal vallen. Op zijn tournee door Sumatra heeft president Soekarno weer gesproken over documenten, die naar hij vroeger heeft verklaard een „imperialistisch plan bloot leggen om Indonesië ten val te brengen". Te Padang zei Soekar no voor een menigte, die geschat werd op een half millioen men sen; „Deze documenten zijn niet vals". Hij merkte op, dat sinds hij dit plan bekend maakte, som migen beweren, dat de documen ten vals zijn, en anderen het te gengestelde. „Deze tweestrijd is juist, wat het imperialisme wenst. Met deze factor van de tweestrijd hebben de imperialisten in hun plan B rekening gehouden. Het omvat het zaaien van tweedracht en het inprenten van het federa lisme bij de Indonesische leiders, zodat straks in de constituante geen eenheid zal bestaan. Verder het veranderen van de Indonesi sche houding tegenover het im perialisme, zodat de gedachte aan honderd procent vrijheid zal plaatsmaken voor het verlangen om op meer goede voet te staan met het imperialisme", aldus Soekarno. Het bijzonder zachte weer van Woensdag werd veroorzaakt door een krachtige zuidwestelijke luchtstroming, waarin boven on- /.e omgeving op vele plaatsen De koers der certificaten kwam 1 temperaturen voorkwamen van De eerste representatieve rege ring van Marokko, geleid door de onafhankelijke nationalist Si Mbarek Ben Moestafa el Bekkai, heeft Woensdag de eed van trouw aan sultan Sidi Moham med Ben Joessef afgelegd. De plechtigheid werd gehou den in het paleis van de sultan. In de regering bevinden zich vier ministers van staat, die tot taak hebben onderhandelingen te voeren over de toekomstige be trekkingen tussen Marokko en Frankrijk. Onder de 21 ministers en staatssecretarissen bevinden zich negen leden van de Istiqlalpartij, zes van de democratische onaf hankelijkheidspartij (P.D.I.) en zes onafhankelijken, onder wie een vertegenwoordiger van de Marokkaanse Joden. Vice-premier is Si Mhmed Zet- sjari (onafhankelijk). Zijn partij genoot Si el Kaid LaChsen is mi nister van Binnenlandse Zaken en het P.D.I.-lid Si Abdel Kader Bendjelloen is minister van Fi nanciën. Tegelijkertijd maakte de sul tan de benoeming bekend van Si Mohammed tot minister van Hof huishouding, een functie die bui ten het kabinet valt. Sultan Sidi Mohammed Ben Joessef verklaarde bij de beëdi ging, dat de taak van de regering zal zijn het scheppen van een „democratisch stelsel in een con stitutioneel koninkrijk". daardoor van Dinsdag circa 488 op gister 381 minus het stockdivi- üend. Hierop ontstond enig aan bod tot 376 maar het slot was weer op 382%. De stockdividen den werden bij het begin van de markt betaald met 951, doch onder invloed van aanbod op middenkoers ontstond een reac tie tot 943, die echter later weer volkomen ongedaan werd gemaakt zodat de slotnotering kwam op 955. Unilever was de hoofdschotel van de markt, waartegenover de andere hoeken door hun geringe affaire schril afstaken. Men ver wacht weldra een bericht over het interimdividend van de Kon. Olie maar de markt vond daar in Woensdag geen enkele stimu lans. Waar zich lichte koersdalingen voordeden, waren deze van wei nig betekenis. De ondertoon bleef gunstig hoewel Indonesische fondsen nauwelijks reageerden op het nieuws dat de ministerconferen tie a.s. Zaterdag gaat beginnen. Aandelen Billiton liepen onder invloed van het dividendvoorstel omhoog tot circa 360. Woensdag was de inschrijving op de emissie Zuidafrikaansch Handelshuis voor houders van claims. De markt sloot rustig. Prolongatie 2%%. NABEURSKOERSEN. Kon. Olie: 643-652 ged. en laten slot 649% (658%) Unilever: 378 ged. en bieden slot 380% 38214 Nw. Philips: 352%-354 353) Unilever stockdividenden: 948-925 slot 950. 10 en 11 graden. Deze luchtstro ming werd in stand gehouden door een hogedrukgebied boven de Alpen en een depressie boven Scandinavië. Om deze depressie heen stroomde koudere, uit de poolstreken afkomstige lucht naar Schotland en de Noordzee, Woensdagavond bereikte hei front, dat de koudere lucht be grenst, onze Waddenkust. Heden zal ons land zich geheel in de koudere lucht bevinden. De wind waait dan matig tot krachtig uit richtingen tussen west en noord. Naast opklaringen zullen ook en kele buien voorkomen. medegedeeld door het K. N. M. I. geldig tot Donderdagavond. Iets kouder. Opklaringen, maar ook enkele buien. Matige tot krachtige wind tussen west en noord. Iets kou der dan gisteren. VRIJDAG 9 DECEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 10.10 10.50 10.45 11.25 11.25 12.05 11.35 12.15 3.39 4.49 5.57 7.01 7.59 13.44 14.08 14.37 15.12 15.54

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1