Cabot Lodge pleit in de V. N. £//ermogènc Het bezoek van Boelganin Chroesjtsjef aan Birma en MacMillan over de kwesfie-Cyprus De komende verkiezingen in Frankrijk Indonesië stemde nog niet in met agenda Britse premier naar de Verenigde Staten HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN voor Eisenhowers inspectieplan Hoog spel van verzetsstrijders WEERBERICHT DINSDAG 6 DECEMBER 1955 11e Jaargang No. 3630 Wenry Cabot Lodge, de leider der Amerikaanse de legatie naar de Verenigde Naties, heeft Maandag, bij het in de speciale politieke commissie gehouden ont- wapeningsdebat, gepleit voor Eisenhowers voorstel voer toezicht op de weder zijdse bewapening door luchtinspectie. Hij drong er bij de Sow jet-Unie op aan, dit plan te aanvaarden. Brand bij veiligheidsdienst van Australische staat VER. NATIES. De politieke commissie GEVECHTEN IN ALGERIJE Bij hevige gevechten, die zich Zondag in het Algerijn se stadje Lamy nabij de Tu nesische grens hebben afge speeld, zijn veertig personen gedood, aldus wordt uit Bone gemeld. De strijd tegen het zand in het Midden-Oosten De toestand bij Berlijn De besprekingen Zijn de Russische leiders wel welkom Premier Grotewohl naar Azië Generaal Templer naar Jordanië HET WEER De Duitse oorlogsmisdadigers in Nederland K-rankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 NA 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande. Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel» V- iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adr«« Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. „De vooruitzichten zouden veel beter zijn, indien de Sow jet-Unie de volgende vier vragen zou wil len beantwoorden", verklaarde Lodge: „1. Wanneer zal de Sowjet- Unie zich aan de zijde der Ver enigde Staten scharen door het voeren van een openlijke politiek, die de wereld zou gerust stellen en de zaak der ontwapening be vorderen? 2. Waarom blijft de Sowjet- Unie, als eerste stap, om tot ont wapening te komen, pleiten voor het verbieden van atoomwapens, wanneer zij zelf de wereld zo on omwonden heeft meegedeeld dat die onmogelijk is? 3. De Sowjet-Unie wil, dat de staten zich onderwerpen aan een gehele reeks maatregelen, welke van vitaal belang zijn voor hun nationale veiligheid. Waarom is zij dan tegen een doelmatige in spectie en toezicht om te verzeke ren dat dergelijke maatregelen op gelijke wijze voor alle betrok ken landen worden toegepast? 4. De Sowjet-Unie zegt be zorgd te zijn voor de mogelijk heid van een aanval uit het Wes ten. Indien dit zo is, waarom is zij dan niet bereid deel te nemen aan opstelling en uitvoering1 van een direct uit te voeren practised programma, om een dergelijke verrassingsaanval, van welke zijde ook, onmogelijk te maken?" Cabot Lodge vervolgde: „In dien de Sowjet-Unie er naar zou streven de vrije staten met een politiek-van-de-glimlach in slaap te sussen en hen te bewegen hun verdediging te verwaarlozen, e.e.a. gepaard gaande met ont binding der door deze landen aan gegane bondgenootschappen, welke een antwoord waren op politiek en optreden van de Sow jet-Unie na de tweede wereldoor log, dan zou een schoon schijnend ontwapeningsprogramma zonder toezicht op de uitvoering er van, hét middel zijn om dit te bereiken. Doch wij zijn er afkerig van te denken, dat dit het antwoord op onze vragen zou zijn. Laat ons duidelijk uitspreken. De wereld heeft er recht op". De Amerikaanse afgevaardigde bracht in herinnering dat het in- spectievraagstuk in de afgelopen negen jaar hét grote struikelblok is geweest in de ontwapeningsbe sprekingen tussen Oost en West. ,,A1 dit tijd is men, zonder enige internationale controle, voortge gaan met het vervaardigen van splijtbaar materiaal en het was tevens mogelijk de gemaakte atoomwapens te verbergen. Het is mogelijk de radio-activiteit van splijtbaar materiaal zodanig af te schermen, dat zij buiten het be reik van de huidige opsporings apparaten vallen", zei hij. Hierop begaf Cabot Lodge zich in een ontleding van de Sowjet- russische bezwaren tegen het in. spectieplan-Eisenhower. „In alle oprechtheid gezegd, deze bezwa ren wekken niet de indruk on overkomelijk te zijn. En dit is maar goed ook, want het zou tr somber voor de wereld uit zien, indien zij het laatste woord van de Sowjet-Unie waren", aldus Lodge, die als volgt besloot: „De Verenigde Staten weigeren te ge loven aan zwartgallige beschou wingen over de Sowjetrussische politiek. Wij hopen nog steeds dat de Sowjet-Unie, ibij nadere over weging en bespreking, zal inzien dat het lucht-inspectieplan-Eisen- hower in haar belang en in dat van de gehele wereld is. De Verenigde Staten hopen dat de Sowjetrussische delegatie de algemene vergadering der Ver. Naties als spreekgestoelte zal ge bruiken om de wereld kond te doen van vorderingen in de Sow- jet-denkwijze over dit vraagstuk". Vele onvervangbare dossiers zijn verloren gegaan tengevolge van een brand in het hoofdkan toor van de veiligheidsdienst van de Australische staat Nieuw-Zuid- Wales te Sydney. Naar de oor zaak van de brand w ordt een on. derzoek ingesteld. De Sow jet-afgevaardigde Ma- lik heeft Maandag in de politieke commissie van de Ver. Naties ge protesteerd, toen de Cubaanse af gevaardigde naar de Duitse kwes tie verwees bij het debat over de kwestie van toelating en bloc van 18 nieuwe leden. De Cubaanse afgevaardigde, Nunez Portyondo, diende een voorstel in om ook Zuid-Korea en Vietnam op deze lijst te plaatsen. De opstellers van de lijst van can- didaten hebben nl. de landen die nog verenigd moeten worden, niet opgenomen. De Cuibaan noemde het een anomalie, dat deze lan. den, „slachtoffers van agressie", niet tot de Ver. Naties kunnen toetreden. In dit verband verwees hij naar West-Duitsland als „nog een anomalie". Malik protesteerde onmiddel lijk, omdat de Duitse kwestie niet aan de orde was, doch de voor zitter van de commissie, prins Wan Waithajakon van Thailand, stelde de Cubaanse afgevaardig de in het gelijk, hoewel hij hem verzocht zich zoveel mogelijk tot de kwestie van de voorgestelde toelating van nieuwe leden te be perken. Georgi Malenkof is gisteren door radio-Moskou eerste vice- premier genoemd. Tot dusver ;s alleen maar over hem gesproken als vice-premier. De twee Russische leiders, maarschalk Boelganin en partijs secretaris Chroesjtsjef zijn Zon dag te Mandalay, de oude hoofd stad van Birma, aangekomen, waar zij werden begroet door de minister van Defensie, Ba Swe, en de opperbevelhebber van de Birmaanse strijdkrachten, gene raal Ne Win. Na een rit door de stad, waar bij de Russische gasten door on geveer vijftigduizend Birmanen werden toegejuicht, maakten Boelganin en Chroesjtsjef een boottocht op de rivier de Ira- waddi. De twee bezoekers werd na af loop van het boottochtje een aantal muziekinstrumenten aan geboden. Chroesjtsjef ,die er op gewekt uitzag, bespeelde een harp en gaf enige slagen op een gong. Ook trachtte hij een toon te ontlokken aan een fluit, wat hem, tot groot vermaak van de omstanders, niet gelukte. Chroesjtsjef heeft nabij Man dalay een toesprak gehouden tot plaatselijke hoofden, waarin hij Met het oog op de algemene verkiezingen, die op 2 Januari in Frankrijk gehouden zullen wor den, zal wellicht een links ge oriënteerd „republikeins front" worden gevormd tegen de rege ringscoalitie van rechts en cen- trerm onder premier Faure, aldus hebben aanhangers van Pierre Mendes-France Maandag bekend gemaakt. Dit front zou worden gevormd door de linkse radicalen van Mendes-France, de socialistische partij, een radicaal gezinde groep onder leiding van Francois Mit terrand en een Gaulistische groe pering onder Jacques Chaban Drfroas. De leiders van de vier groepen hebben Maandag reeds in een gezamenlijk protest ver klaard, dat er druk wordt uitge oefend op radio en televisie, die staatseigendom zijn, om het nieuws te behandelen op een wijze die gunstig is voor premier Faure. Be nationale raad van de so cialistische partij komt vandaag bijeen om te besluiten of de par tij zich zal aansluiten bij het „republikeinse front", dat waar schijnlijk rekenen kan op de steun van 200 van de 627 afge vaardigden der ontbonden natio nale vergadering. De communis ten hebben echter ook reeds een beroep op de socialisten gedaan om met hen samen te gaan. Ge zien het feit, dat de communis ten en socialisten, als zij bij de verkiezingen van 1951 verbonden waren geweest, in 27 van de 103 kiesdistricten met meer dan één zetel alle zetels behaald zouden hebben omdat zij daarbij met elkaar meer dan 51 procent van de stemmen kregen lijkt het communistisahe aanbod voor de socialisten wel verleidelijk. Daar komt nog bij, dat het centrum en rechts de aanhangers van Faure in de radicale partij, de Katholieke volksrepublikeinen en de conservatieven waarschijn lijk ook verkiezingsverbintenis sen zullen aangaan. Vermoedelijk zal de socialistische partijraad de plaatselijke afdelingen vrijlaten om zich te verbinden met wie zij willen. Men gelooft, dat de datum van de verkiezingen, daags na Nieuwjaarsdag, gunstig is voor de communisten, aangezien hun aanhangers de meeste gediscipli neerde stemmers zijn. In 1951 was de opkomst circa 78 pro cent, doch nu 2 Januari geen werkdag is vermoedt men, dat de opkomst nog minder zal zijn, omdat veel Fransen van het lange weekeinde gebruik zullen maken voor extra-familiebezoek. Belangstelling voor de auto van Ferguson Blijkens een door de Ferguson company gepubliceerde medede ling heeft de leider van de Daim ler car company, sir Bernard Docker, belangstelling voor de fabricage van auto's op basis van de revolutionaire principes van de nieuwe volksauto, ontworpen door Harry Ferguson. In een mededeling van de Harry Fergu son research ltd wordt gezegd, dat er in Engeland en in een aan, tal andere landen veel belangstel ling voor de uitvindingen van Ferguson bestaat en dat aan En gelse fabrikanten de eerste ge legenheid om deze auto te produ ceren gegeven zal worden. De be langstelling van sir Bernard Docker is natuurlijk welkom zo wordt gezegd, maar het is nog re vroeg om verder commentaar te geven. Birma gelukwenste met het af werpen van „het juk van de Ko lonialisten". „Deze kolonialisten zijn in het verleden een hinder paal geweest voor de ontwikke ling van uw economie en uw cul tuur. Zij hebben getracht u te onderwerpen en u ervan te over tuigen, dat God hen had gezon den. Voor zover wij Europeanen zijn, schamen wij ons over het geen Europeanen vroeger heb ben gedaan", aldus Chroesjtsjef. Hij verzekerde, dat alle Euro peanen niet als kolonialisten denken. „Wij zijn evenzeer Euro peanen en Aziaten, hoewel het grootste deel van ons grondgebied in Azië ligt". De laatste opmer king van Chroessjtsjef vond, ge tuige de bijval, veel weerklank onder het gehoor. In zijn toespraak zeide Chroesj tsjef over buitenlandse corres pondenten: „Waarom zijn zij niet tevreden? Omdat ik ga zeg gen, dat de Engelsen op uw rug zitten en uw volk beroven en omdat het niet voor uw welzijn of voor verhoging van uw levens standaard is, maar om hun be schaving in te voeren in achter lijke landen." „De kolonialisten trachten de mensen ervan te overtuigen, dat alleen zij ingenieur kunnen wor den, maar dat is een leugen, die zij hebben verzonnen om hen onder de duim te houden. Bent u niet gelijkwaardig aan de Brit ten? Alle mgnsen zijn gelijk waardig en hebben dezelfde be kwaamheden. Ik beschouw deze toespraak als zeer oprecht en broederlijk. Een aantal mensen Volgens nog niet bevestigde be richten openden Franse militai ren het vuur op een vrachtauto met opstandelingen, die door een Franse wegversperring wilde rijden. Volgens latere berichten zijn de incidenten Zondagochtend op het marktplein begonnen. Vogelvrij, verklaarden hadden zich tussen de menigte gemengd en openden zal dat niet doen, maar het zal mij er niet van weerhouden de waarheid te spreken, totdat mijn hart niet meer klopt," aldus Chroesjtsjef. Radio-Moskou haalt een ge sprek tussen premier Boelganin en premier Oe Noe van Birma aan, dat Vrijdag j.l. over de her stelwerkzaamheden in de haven van Rangoon werd gevoerd. Maarschalk Boelganin vroeg daarbij: „Wie verwoestte de ha ven? De Japanners of de Brit ten?" „Beiden", antwoordde Oe Noe, volgens de radio. ,.De Japanners begonnen. Zij bombardeerden de haven. Vervolgens bliezen de Britten bij hun vertrek uit Ran goon de haveninstallaties op om te verhinderen, dat de Japanners ze zouden kunnen gebruiken." Maarschalk Boelganin ver klaarde hierop: „In het algemeen kan men zeggen, dat zij beiden het bezit van het Birmaanse volk (in de haven verwoestten". „Zeker", antwoordde de Bir maanse premier, „tijdens de oor log leden wij zeer zwai"e verlie zen". De Britse minister van Buiten landse Zaken, Harold MacMillan, heeft Maandag in het Lagerhuis verklaard dat Engeland niet be reid is een nederlaag te aanvaar den in zijn streven naar een „rechtvaardige en eervolle poli tieke oplossing van de kwestie- Cyprus". De minister zeide dit bij het openen van een debat over deze kwestie op verzoek van de La- bourpartij. De minister zeide dat op het ogenblik onderhande lingen worden gevoerd om te trachten de kloof tussen de kloof tussen de standpunten van de beide regeringen en volkeren te overbruggen. De minister ver klaarde er zeker van te zijn, dat het Lagerhuis niet zou wensen dat hij iets zou zeggen dat deze besprekingen zou kunnen be moeilijken. „Zoals de Britse re gering herhaaldelijk heeft duide lijk gemaakt is de enige goede oplossing van het probleem-Cy- prus een politieke. Daarmee be doel ik een oplossing die recht vaardig en eervol is voor alle be trokken regeringen en volke ren", aldus minister MacMillan. Het beginsel van zelfbeschik king noemde de minister een goed principe en niemand zou kunnen beweren, dat Engeland dit niet in practijk heeft ge bracht. Doch er waren geografi sche, traditionele, historische en strategische 'overwegingen, waar door Engeland zich tot op zeke re hoogte moest laten leiden bij het behandelen van de vraagstuk ken in de Middellandse-Zeege- bied. Het punt was niet het al of niet erkennen van het beginsel van zelfbeschikking, doch of het moet worden toegepast zonder te letten op andere overwegingen. De Griekse regering zegt „zelf beschikking nu of vrijwel onmid dellijk", doch Turkije neemt een geheel ander standpunt in, aldus MacMillan. „Het zou naar mijn mening een fout zijn om niet vol doende rekening te houden met de sterkte van de Turkse opvat ting. Een dergelijke fout zou wel licht voor Griekenland, voor Tur kije zowel voor de Navo als voor onszelf en de vrede in de wereld dodelijk blijken te zijn", aldus de minister. MacMillan vreesde, dat als En geland afstand van Cyprus zou doen, niet vrede, doch oorlog in het oostelijke bekken van de Mid dellandse Zee zou ontstaan. „Wij1 zouden tekort schieten in onze verplichtingen ten aanzien van alle andere volken die op ons steunen als op één van de voor naamste bolwerken ter verdedi ging van vrijheid en democratie, zowel in de Navo als in het Mid den-Oosten". De minister voegde hier nog aan toe, dat de besprekingen met aartsbisschop Makarios, de leider van de beweging voor aanslui ting van Cyprus bij Griekenland, nog geen resultaten afgeworpen hebben, doch dat Engeland „niet zonder hoop" is. James Griffiths, de voormalige Labour-minister van Koloniën, drong er bij de regering op aan een „streefdatum" voor zelfbe schikking van Cyprus vast te stellen. Hij dacht aan een periode van vijf jaar en naar hij meende had ook aartsbisschop Makarios deze termijn voorgesteld. Er zullen elk jaar millioenen bomen meer moeten worden ge plant, wanneer men wil bereiken, dat het zand in het Midden-Oos ten niet uiteindelijk de goede groene grond in dit gebied ge heel overwint. Uitgestrekte ge bieden in het Midden-Oosten oe- staan voor ruim 95 procent uit zand of woestijnachtige bodem, welke op zijn hoogst voor het grazen van kamelen geschikt is. De regering van het Midden-Oos ten zijn thans tot overeenstem ming gekomen omtrent een be- bossings-campagne om het woes tijnzand in bedwang te houden. Na een deze herfst te Teheran gehouden bosbouwconferentie be sloten de regeringen eenstemmig tot oprichting van een bosbouw- school, waar in de Arabische taal les gegeven zal worden. De school zal in het begin van 1956 worden gesticht, waarschijnlijk in Syrië. KOU GEVAT... Bedek keel en borat met de pijnstillende Thermogènede •weldadige warmte verjaagt ver koudheid.. Een woordvoerder van de Nederlandse regering heeft me degedeeld, dat de Indonesische regering nog niet heeft inge stemd met de agenda voor de ministersconferentie zoals deze bij het overleg tussen mr Utoyo Ramelan en de minister zonder Portefeuille, mr J. M. A. H. Luns, was opgesteld. In verband hier mede had mr Utoyo Ramelan, de buitengewoon en gevolgmachtigd ambassadeur in speciale missie ter voorbereiding van de minis tersconferentie, Maandagmiddag een ontmoeting met de regerings commissaris voor Indonesische aangelegenheden, mr N. S. Blom. Mr Utoyo moet thans weer con tact met zijn regering opnemen. Van Indonesische zijde in Den Haag is vernomen, dat mr Utoyo Er bestaat voor een paniek over Berlijn geen aanleiding, al dus heeft een woordvoerder van de Westduitse regering Maandag te Bonn verklaard. Ook woorden als afsnijding en blokkade zijn niet in overeenstemming met -de werkelijke toestand. Normaal varen ongeveer 1200 binnenschepen tussen West-Duits land en Berlijn. De weigering van dezer dagen kan een gemeden- de vaarvergunning voor zestig schepen brengt het verkeer geens zins tot stilstand, aldus de West duitse woordvoerder. Maandagmiddag nog een nadere toelichting verzocht heeft betref fende de agenda van de komende conferentie. Men voegde hieraan toe, dat deze toelichting heden op de vergadering van het Indo nesische kabinet mede zal worden besproken, waarna beslist zal worden, wanneer de Indonesische delegatie uit Djakarta zal ver. trekken en de conferentie zal kunnen beginnen. Een vertegenwoordiger van het Indonesische ministerie van Voorlichting zal de Indonesische delegatie naar de besprekingen tussen Nederland en Indonesië vergezellen. Voorts zal een aan tal Indonesische journalisten op uitnodiging van het ministerie van Voorlichting met de delega tie meereizen. De minister vna Voorlichting, Sutan Makmur, verklaarde nog, dat de Indonesische regering er de voorkeur aan geeft, dat de conferentie in een land buiten Nederland en Indonesië zal wor den gehouden, doch dit is geen vereiste. Makmui' zei verder, dat de sfeer rondom de besprekingen zeer goed is, zodat optimisme ten aanzien van de onderhande lingen gerechtvaardigd is. Eén het vuur op de politie. Toen de politie het vuur beantwoordde en versterkingen kreeg en militairen het plaatsje omsingelden, vlucht ten de opstandelingen in een auto bus, die op de markt stond. De autobus werd buiten het plaatsje door een militaire patrouille aangehouden, maar de chauffeur weigerde te stoppen. De soldaten' openden het vuur, waardoor de chauffeur werd gewond en de macht over het stuur verloor. De bus stortte in een gracht. Bij de schietpartij op de markt kwamen 31 personen om, terwijl de overige negen bij het incident met de autobus de dood vonden. Dit bericht werd pas Maandag bekend, doordat saboteurs de telefoon- en telegraafdraden had den doorgesneden. Sir Anthony Eden, de Britse premier zal op 30 Januari in Washington aankomen voor een bezoek van enkele dagen aan de Verenigde Staten op uitnodiging van president Eisenhower, aldus is Maandag bekendgemaakt. Premier Eden zal worden ver gezeld door minister van Buiten landje Zaken Harold MacMillan. Intussen maakte premier Eden in Londen bekend dat hij zich na zijn bezoek aan president Eisen hower naar Ottawa zal begeven. In een officiële bekendmaking werd gezegd: „De president van de Verenigde Staten heeft de Britse premier uitgenodigd eind Januari enkele dagen als zijn gast in Washington door te bren gen. Deze uitnodiging is aan vaard. De Britse minister van Buitenlandse Zeiken zal de pre mier vergezellen en zij zullen op 30 Januari in Washington arri veren". De premier voegde hier in het Lagerhuis aan toe: „Ik zou het Huis er tevens van op de hoogte willen stellen dat de minister van Buitenlandse Zaken en ik op uit nodiging van de premier van Ca nada na ons verblijf in Washing ton een bezoek aan Ottawa zul len brengen". De woordvoerder van het Wit te Huis, James Hagerty, zeide dat president Eisenhower zijn uitnodiging ongeveer een week geleden aan premier Eden heeft gericht. Sir Anthony aanvaardde deze tegen het einde van de vori ge week, zo zei hij. In diplomatieke kringen te Washington wordt speciale bete kenis toegekend aan het tijdstip van het bezoek van Eden. Ver wacht werd, dat Eden besprekin gen zou voeren met president Eisenhower voor het bezoek aan Engeland van maarschalk Boel ganin, de Russische premier, en Chroestsjef, de secretaris van de Sowjetrussische communistische partij, in het komende voorjaar. Men is te Washington van me ning, dat het Russische bezoek aan Engeland niet louter een vriendschappelijk gebaar zal zijn, doch ook gepaard zal gaan met ernstige besprekingen over de nog steeds bestaande menings verschillen tussen de Sowjet- Unie en de Westelijke mogendhe den. Volgens Reuter zal Eden onge twijfeld het standpunt van Eisen hower willen weten over de wen selijkheid om de ontvangst van de twee Russische leiders door te laten gaan met het oog op de toenemende critiek op het Wes ten van de kant der Sowjet-Unie, die gedeeltelijk door de beide Russische leiders werd geleverd tijdens hun Zuidaziatische reis. Er wordt reeds druk op de En gelse premier geoefend door sommige politieke kringen in En geland en een groot deel van de conservatiefgezinde pers om de uitnodiging aan de Russische lei ders in te trekken. Verwacht wordt verder, dat de Britse en Amerikaanse leiders de militaire behoeften van het Westen zullen bestuderen. Er zijn reeds tekenen dat de Weste lijke staatslieden hun opvattin gen over hetgeen nodig is om 'n militaire bedreiging het hoofd te bieden, beginnen te verande ren ten gunste van een positie vere politiek van economische bijstand aan bevriende en neutra le landen teneinde te pogen hen tegen communistische Denetratie te versterken. Een Oostduitse regeringsdele gatie onder leiding van premier Otto Grotewohl is Maandag per vliegtuig vertrokken voor bezoe ken aan communistisch China, Noord-Korea en Mongolië. Volgens het Oostduitse persbu reau A.D.N. bevinden zich onder- de 11 leden van de delegatie mi nister van Buitenlandse Zaken j men. De neerslagkansen zijn ech dr Lothar Bolz en de rector van ter niet groot. Het blijft dus ta de universiteit van Oost-Berlijn,melijk zacht met maximumtem professor Walter Neye. I peraturen omstreeks 9 graden. Generaal sir Gerald Templer, stafchef van de legermacht van het Britse rijk, is Maandagavond naar Jordanië vertrokken om zich met de Jordaanse regering te ver staan over „militaire aangelegen, heden, die de verdediging van Jordanië en het Arabische legioen betreffen", aldus is te Londen officiëel bekend gemaakt. Langs de westelijke en noorde lijke flank van een boven Beieren aanwezig hogedrukgebied stroomde Maandag zachte en vochtige lucht de Noordzee op. Aan de westzijde werd deze zach te lucht begrensd door een kou front, dat bij een diepe depressie hoorde, welke depressie door midden-Noorwegen naar het oos ten bewoog. De voorbijtrekkende depressie deed ook bij ons de wind toenemen uit het zuidwes ten, waardoor de Maandag over dag aanwezige mist oploste. Vandaag zal ons land zich in de zachte lucht bevinden, waarin vrij veel bewolking blijft voorko- schappelijke verklaring van Ne derland en Indonesië over de be sprekingen verwacht worden. Gevraagd, of ook de souverei- niteit van West-Irian besproken zou worden, antwoordde Mak mur: „Alles, wat met West-Irian samenhangt". Het Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt zich thans bezig met de toekomst van de Duitse oorlogsmisdadigers, die in Nederland gevangen worden gehouden. Men heeft de strafac- ten opgevraagd en is met het. doornemen daarvan begonnen. Ook de minister voor Vluchte lingenzaken, Oberlaender, zal de stukken bestuderen. Naar deze Maandag te Bonn verklaarde moet deze kwestie voortaan in onderhandelingen met de Neder landers geregeld worden. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Zacht. Veranderlijke bewolking met plaatselijk wat lichte regen. Ma tige tot krachtige en voorname lijk langs de waddenkust tijdelijk harde tot stormachtige wind tus sen zuidwest en west. Over het algemeen iets hogere temperatu ren. WOENSDAG 7 DECEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 7.41 8.16 8.56 9.06 n.m. 8.25 9.00 9.40 9.50 Dec. 8 8.36 16.31 2.28 13.24 9 8.37 16.31 3.39 13.44 10 8.38 16.31 4.49 14.08 11 B.39 16.31 5.57 14.37 12 8.40 16.30 7.01 15.12 13 8.41 16.30 7.59 15.54

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1