De ontwapeningskwestie in de politieke commissie Politiek debat in Westduitse Bondsdag Het incident in Berlijn De toestand op Cyprus De besprekingen tussen Nederland en Indonesië MacMillan verdedigt woord voerder van Foreign Office Resolutie van de R.K. Arbeidersbeweging WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DONDERDAG 1 DECEMBER 1955 11e Jaargang No. 3626 Verschijnt Uitgeefster N. V. T/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. DE REIS VAN MINISTER STAF DE PROEVEN MET ATOOMWAPENS DE DELTAWET Franse parlement wordt ontbonden De Westduitse Bondsdag begint vandaag een debat over de politieke toestand, zoals die na de conferentie van Genève is ontstaan. Bondskanselier Adenauer zal voor het eerst na twee maanden weer in het parle ment verschijnen, doch de regeringsverklaring, waar mee zal worden geopend, zal door minister Von Brentano worden afgelegd. Amerikaans oordeel over Nederlandse scheepsbouw MIST IN LONDEN HET WEER Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande N&ordstraat 55—57 Temeuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Né 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 oent. Losse nrs 8 ct Rubriek Kleine Advertenties: 5 regela t,— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. In de politieke commissie van dia Ver. Naties is Woensdag het debat over de ontwapenings kwestie begonnen. De Russische. De Nederlandse minister van Oorlog en Marine, ir C. Staf, is Woensdagochtend uit Washing ton vertrokken naar Omaha (Ne braska) en Colorado Springs (Colorado), waar hij achtereen volgens het commando van de strategische luchtmacht en dat van de luchtverdediging bezoeken zal De minister wordt 2 Decem ber in Washington terug ver wacht, van waar hij de volgende dag de terugreis naar Nederland aanvaarden zal. Maandag en Dinsdag heeft ir Slaf in de Amerikaanse hoofd stad besprekingen gevoerd met hoge functionarissen van het Amerikaanse ministerie van De fensie over politieke en strategi sche NAVO-vraagstukken. Wat het resultaat van de besprekin gen is, wordt streng geheim ge houden. 1 Dé Britse minister van Buiten landse Zaken, sir Anthony Eden, hééft Woensdag in het Lagerhuis vèfklaard, dat Moskou's nieuwe voorstel om proeven met kern wapens te staken „in een beter liéht" zou zijn gekomen als het gedaan was voor de jongste Rus sische waterstofbomontploffing. EJden gaf dit de leider van de Labottr-oppositie, Clement Attlee len antwoord, die gevraagd had of met het oog op de medede ling van Moskou, Engeland zich mét de Verenigde Staten en de Sow jet-Unie zou verstaan met hét doel een einde aan de proe ven te maken. Eden zeide, dat het voorstel om d# proeven te staken door een commentator van radio-Moskou •was gedaan. De Engelse regering had over déze kwestie geen me dedeling van de Russische rege ring ontvangen. Bovendien wa ren de bewoordingen en strek king van het voorstel „verre van duidelijk". De Britse regering was bereid deze zaken te, allen tijde te bespreken. Maar, zo-zeide Eden, bij dergelijke besprekin gen zouden het aantal en de aard van de proeven, die de verschil lende landen reeds genomen had den en wilden nemen in aanmer king genomen moeten worden. De Britse regering was van oor deel, dat een veelomvattende ontwapeningsovereenkomst de enige definitieve oplossing van deze vraagstukken was. Zestien leden van de Labour- iraetie hebben Woensdag een motie ingediend waarin wordt aangedrongen op het stopzetten van alle proeven met atoom- en waterstofbommen omdat zij een gevaar voor de mensheid kunnen zijn. De Britse regering wordt verzocht zich er toe te verplich ten, geen proeven meer te ne mer en de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie te bewegen dit voorbeeld te volgen. De Amerikaanse commissie van atoomenergie heeft medege deeld, dat de recente Sowjet- Russische atoomontploffing ,,over grote gebieden" de atmos ferische radio-activiteit verhoogd heeft. Deze verhoging wordt ech ter nog ver beneden de gevaren- grens genoemd. afgevaardigde, de onderminister van Buitenlandse Zaken Koez- netsof, verklaarde, dat een eer ste overeenkomst over de ont wapening gesloten zou kunnen worden op grond van die punten waarover de mogendheden het reeds eens zijn of waarover nog maar weinig verschil van me ning bestaat. Een dergelijke overeenkomst zou, naar hij meende, een beper king van de strijdkrachten der grote mogendheden tot de door het Westen voorgestelde nor men, die later door de Sowjet- Unie aanvaard zijn, kunnen om vatten, evenals een belofte van de landen die atoomwapens be zitten om deze wapens niet als eerste te gebruiken. (De indertijd door het Westen voorgestelde beperking der strijdkrachten voorzagen in een millioen tot anderhalf millioen man voor de Ver. Staten, de Sow jet-Unie en communistisch Chi na en 650.000 man voor Frank rijk en Engeland.) De Amerikaan Cabot Lodge herhaalde de Amerikaanse ver klaring, dat de Ver. Staten alleen atoomwapens, of andere wa pens, zullen gebruiken als ver dediging tegen aanvallen. Koeznetsof beschuldigde het Westen ervan, dat het weigert maatregelen om tot ontwapening te komen, te overwegen. Zodra overeenstemming tus sen de grote vier over een aan tal essentiële aspecten van de ontwapening mogelijk scheen, begonnen de Ver. Staten, Groot- Erittannië en Frankrijk zich terug te trekken van de tevoren ingenomen standpunten, zo zei hij. De Sowjet-Unie is tegemoet gekomen aan de wensen van het Westen voor beperking van de bewapening, verbod van atoom wapens in stadia en maxima voor de strijdkrachten der vijf grote mogendheden, zo betoogde Koeznetsof. Hij herhaalde, dat de Sowjet-Unie bereid is het plan van president Eisenhower voor wederzijdse luchtverkenning in „welwillende overweging" te nemen, mits het wordt be schouwd in verband met een re geling voor het gehele ontwape- ningsvraagstuk. Controleplannen zonder sta king van de bewapeningswedloop kunnen slechts een illusie van veiligheid scheppen, terwijl in werkelijkheid de bewapenings wedloop als voorheen voortduurt, aldus Koeznetsof. Cabot Lodge merkte op, dat de Sowjet-Unie zeif verklaard had, dat clandestiene vervaardiging van atoomwapens onmogelijk ontdekt kan worden. Niettemin vraagt de Sowjet-Unie om uit schakeling van atoomwapens, doch wij vinden dat gevaarlijk en hypocritisch en wij zullen ons daar niet voor lenen". Lodge verwierp Koeznetsof's beschuldiging dat de Ver. Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hun ontwapeningspolitiek verla ten. De Ver. Staten hebben zich verbonden energiek te streven naar een allesomvattend ontwa peningsprogram met doelmatige coströle en inspectie, doch er zijn twee grote belemmeringen, nl. de weigering van de Sowjet- Unie om inspectie zoals het Wes ten die aanvaarden wil, toe te staan en het feit, dat de voor raden atoomwapens en -materia len niet met de bekende midde len opgespoord of ontdekt kun nen worden. De Amerikaanse afgevaardig de zei, dat het huidige debat geen „gewoon routine debat" is. Wij kunnen een grote stap doen om de wereld te beschermen tegen verrassingsaanvallen en de weg naar ontwapening te ope nen, zo meende hij. Lodge gaf te kennen, dat hij latei- in het debat een langere verklaring afleggen zou. Woensdagmiddag is in de vergadering der Tweede Kamer medegedeeld, dat de centrale afdeling heeft besloten de Del. taXoet te verzenden naar een Commissie van voorbereiding. De Franse regering heeft gis teravond besloten de nationale vergadering te ontbinden en nieu we verkiezingen ie doen houden. meegedeeld kabinetszit- Het besluit werd na afloop van een ting. Vijf ministers, de radicalen Bourges Manoury, Berthoin, Mo- rice, Laforest en Gilbert Jules hebben zich van het besluit ge- distancieerd. Het kabinet heeft aan presi dent Coty de aanbeveling gedaan opdracht te geven tot het hou den van verkiezingen binnen de komende maand. Naar A.F'.P. verneemt zal het decreet betreffende de ontbin ding van de' nationale vergade ring later worden gepubliceerd. Het besluit tot ontbinding is ge nomen op een kabinetszitting, die meer dan drie en een half uur heeft geduurd. Hef besluit van de minister raad is gebaseerd op een artikel in de grondwet dat in deze proce dure voorziet wanneer twee re- neringen binnen een periode van coalitie hebben de grondslagen 18 maanden met een absolute van de verklaring goedgekeurd, meerderheid door het parlement zodat de sedert enige dagen in de ten val zijn gebracht. coalitie woedende strijd om de De Bondsregering heeft de lij vige- verklaring Woensdag goed gekeurd na een discussie, waar aan ook door Adenauer, naar een woordvoerder zeide „iris en uit gerust', heeft deelgenomen. Ook de drie partijen der regerings- eigenzinnige houding der libera len, buiten het debat kan worden gehouden. Het ziet er niet naar uit, dat po gingen die na Genève onderno men zijn om ook de socialistische oppositie te winnen voor het her nieuwde streven voor Europese integratie en bewapening der re gering bij dit debat reeds resul taten zullen opleveren. De Bonds regering zal in haar verklaring alle contacten met de Oostduitse regering in Pankow van de hand wijzen, terwijl de socialisten het nut van zulke contacten blijven prediken. Volgens de regering heeft de Geneefse conferentie de standpunten der groten duidelijk getoond en zij ziet geen andere mogelijkheid, dan een versterkte Westelijke samenwerking om de Russische pogingen om invloed op heel Duitsland te winnen, te doorkruisen. De socialisten ver langen van de regering, dat zij de verwezenlijking van de Parijse het vertrouwen heeft, dat zijr, coalitiegenoten niet te eniger tijd zullen omzwaaien naar zelfstan dig beraad met Moskou en naar het opofferen van de Parijse ver dragen. Leden der christen-democraten verklaarden Woensdagavond na een onderhoud van twee uur met Adenauer, dat de bondskanselier bereid is na 't debat in de Bonds dag .met Dehler over de menings verschillen te spreken in bijzijn van andere leiders der coalitie partijen. In dé te Cleveland verschijnen de „Plain Reader" komt een arti; kei "Voor ovér de bouw van hel vlaggeschip van de H. A. L.. dé „Rotterdam". Het artikel besluit met de' volgende passages: „Waarom stellen wij, Amerika nen, hierin zoveel belang? 'Omdat het kleine Holland laat zien dat een handelsvloot op eigen benen kah staan zonder een beroep té verdragen thans niet op de voor- doen op regeringssteun, rege- Gezaghebbende geallieerde functionarissen zijn van mening, dat de Russische verklaring, dat Oost-Berlijn niet langer bezet ge bied is, zo'n ernstige zaak is, dat zij op regeringsniveau moet wor den besproken. Dit komt name lijk neer op terzijdestelling van het in de oorlog genomen besluit om de stad in vier te bezetten sectoren te verdelen, terwijl de Westelijken het recht hebben de Oostelijke sector vrijelijk te be treden. De Russen zouden nu in theo rie het bezit van een Oostduits visum verplicht kunnen stellen voor een bezoek aan Oost-Berlijn. In geallieerde kringen gelooft men echter niet, dat zulks in de bedoeling ligt. Na de spoedzitting van Woens dagavond verklaarde het West- berlijns stadsbestuur te verwach ten dat ue regeringen van Enge land, Frankrijk en de Verenigde Staten onmiddellijke stappen zul len ondernemen in Moskou om een verandering in de huidige status van Berlijn te voorkomen. Het bestuur protesteerde ver der tegen de Russische verkla ring van Dinsdag dat Oost-Ber lijn de hoofdstad van Oost-Duits- land en niet langer een bezette sector van Berlijn is. Mr Utoyo Ramelan zal zijn be sprekingen met de Nederlandse regering voortzetten en de Indo nesische regering verwacht, dat deze besprekihgen tëgën het ein de van deze week zullen zijn be ëindigd. Dit Is in Djakarta mee gedeeld in een communiqué, dat werd verstrekt na de Dinsdag avond begonnen zitting van het Indonesische kabinet, die vijf uur duurde. De minister vap Voorlichting, Makmur, legde er de nauruk op, dat de besprekingen van mr Utpyo Ramelan goed vorderen, „anders zou hem niet de tijd ge geven zijn tot het einde van de week". De rapporten, die van Utoyo Ramelan ontvangen zijn wijzen er op, dat zijn besprekin gen voortgezet kunnen worden. De Indonesische legering heeft tot nu toe geen beslissing geno men over de plaats waar de mi nisteriële conferentie gehouden zal worden, maar zij geeft de voorkeur aan een plaats buiten Inuonesië en buiten Nederland, aldus Makmur. Gevraagd naar een verklaring over het feit, dat de kwestie- Nieuw-Guinea op de agenda van de Verenigde Naties staat, zei Makmur: Wij doen pogingen in twee richtingen, n.l. door direct contact met Nederland en door de Verenigde Naties. Wij zien daar geen bezwaren in. Belang rijk voor ons is, dat de kwestie op de agenda is voorts, dat het A Een 34-jarige boerin te Alma in de Amerikaanse staat Georgia, mevrouw Nelson, heeft Dinsdag het leven geschonken aan een vierling, drie meisjes en een jon gen. Volgens de behandelende arts bestaat ér goede hoop, dat de vierling in leven zal blijven. Harold MacMillan, de Britse minister van Buitenlandse Za ken, heeft Woensdag in het La gerhuis Peter Matthews, de. woordvoerder van het „Foreign Office" die onlangs een verkla ring van premier Boelganin van de Sowjet-Unie, „door en door hypocritisch" noemde, verdedigd. Niettemin meende hij, dat critiek op vreemde mogendheden aan „de ministers overgelaten moet worden, omdat zij de last dra- gein „Ik zou niet willen, dat er blaam op deze voorlichtings functionaris geworpen werd", zo verklaarde MacMillan. Matthews had zijn commen taar geleverd, op een dagelijkse persconferentie van 't „Foreign Office", naar aanleiding van de rede in het Indiase parlement waarin maarschalk Boelganin zeide, dat de Sowjet-Unie zich niet> mengt in de binnenlandse aangelegenheden van andere lan den. Een Labourafgevaardigde vroeg de minister, of overwogen dient te worden, dat dergelijke com mentaren slechts op gezag van ministers geleverd kunnen wor den. Volgens MacMillan was het echter voor een minister ondoen lijk alle opmerkingen goed te keuren, die iedere dag op ver scheidene persconferenties wor den gemaakt. Een opmerking van een andere Labourafgevaardigde, dat het woord „hypocritisch" zinloos en veel te zwak was, als het ging om „de beschuldiging dat het Britse volk Hitier steunde voor de aanval op de Sowjet-Unie", noemde MacMillan „een zeer goede opmerking". (Deze be schuldiging had Chroesjtsjef, de eerste secretaris van de Russi sche communistische partij, dezer dagen geuit in een rede voering in India.) Aartsbisschop Makarios, leider der beweging op Cyprus, die aansluiting ran het eiland bij Griekenland wil, heeft de Britse regering er Woensdag in een preek, uitgesproken in een kerk in een voorstad van Nicosia, van beschuldigd een „totalitair be wind" op Cyprus te hebben ge vestigd door het afkondigen van de staat van nood. „Doch de dagen van het Britse bewind in Cyprus zijn geteld en wij hopen spoedig het einde er van te zien". Zijn toehoorders juichten luide bij de volgende passage: „Doch volgens een Engels gezegde is de duisternis, kort voor het aanbre ken van de dag, het dichtst. Nu de staat van nood op ons eiland is afgekondigd, is de duisternis van onze slavernij het bitterst, doch het ochtendgloren is nabij. Wij zullen aan onze nationale horizon weldra het dagen van onze vrijheid zien". Volgens aartsbisschop Maka- rios is het een tragische omstan digheid, dat „het juistonze wa penbroeders en bondgenoten uit de strijd tegen Hitier c.s. zijn, die ons thans een bewind opleg gen van dezelfde aard, als dat gene waar zij en wij tegen ge streden hebben". De aartsbisschop vervolgde: „De afgekondigde noodtoestand betekent, dat alle vrijheid van gemeenschap en individu ver- A Volgens een Dinsdag te Lon den gepubliceerd verslag van de „adviesraad voor wetenschappen" wordt Groot-Brittannië ernstig bedreigd door een tekort aan in genieurs en technici. Alleen door ingrijpende maatregelen kan wor den verhinderd, dat de toestand verergert, aldus de raad, die de regering van advies dient voor wetenschappelijke kwesties. nietigd is, terwijl de rechten van de mens op Cyprus met voeten worden getreden. Een ieder van ons ïs thans overgeleverd aan de genade van de eerste de beste politieman of Britse militair, die ons zonder beschuldiging, pro ces, of bewijs van schuld in een kamp kan doen opsluiten", Er werd „schande" geroepen, toen Makarios zeide het te be treuren dat de „intimiteit van de huiselijke kring iets waar de Britten zelf zozeer op gesteld zijn teniet is gedaan", waar mede hij doelde op de veelvuldi ge huiszoekingen, die Britse troe pen en politie bij veiligheidsope raties hebben uitgevoerd. In Athene is officieel bekend gemaakt, dat 1.680.000 Grieken een oproep van de V. N.-com- missie vcor de rechten van de mens hebben ondertekend, waar in gevraagd wordt om gratie voor de Cyprioot Michaël Ka- raolis, die ter dood veroordeeld is wegens het neerschieten van een politieman. Het document zal aan de Griekse aartsbisschop van New York, Michaël, worden ge zonden, die het aan de secreta ris-generaal van de Ver. Naties zal overhandigen. John Strachey, de voormalige Laboudminister van Oorlog, ver klaarde Woensdag in het Lager huis, dat alle Britse troepen op Cyprus nu politiediensten moeten doen, hoewel zij op het eiland werden gelegerd omdat Engeland in het Midden-Oosten troepen bij de hand wil hebben. Strachey drong aan op het bereiken van ■een politieke regeling. De minister van Defensie, Sel- wyn Lloyd, antwoordde, dat een politieke regeling wenselijk is, doch hij legde er de nadruk op, dat Cyprus strategisch van vi taal belang is voor Engeland. Nieuw-Guinea geplaatst. Makmur zei kabinet Dinsdag niet de vrijla ting vfln Van Krieken, of het be ëindigen - van het proces-Jung- schlager had besproken. Beide kwesties zijn door de Nederland se regering niét als voorwaarde gesteld voor de Nederlands-Indo nesische besprekingen. Maar hij voegde hieraan toe, dat beide vraagstukken in een vorige kabi netsvergadering waren bespro ken. Mr Utoyo Ramelan krijgt geen nieuwe instructies. Utoyo Ramelan zal geen nieuwe instructies krijgen, aldus heeft premier Harahap Woens dagochtend aan de pers medege deeld. De missie-Ramelan heeft haar richtlijnen en die worden niet gewijzigd. Op welke wijze de missie haar doel bereikt, hangt van haar eigen inzicht af en hieromtrent heeft zij dage lijks contact met Djakarta. Premier Harahap sprak tegen, dat Nederland voorwaarden zou hebben gesteld voor het ministe riële overleg. „Wij zouden voor waarden, indien zij gesteld zou den worden, afwijzen". Gevraagd naar de Indonesi sche commentaren, als zou de re- gering-Harahap een „bedelpoli- tiek" volgen, zei Harahap: „het is duidelijk, dat wij geen bravour- politiek volgen. De wijze, waar op wij ons ideaal nastreven, ver schilt van die van de vorige re gering, maar de huidige regering is even serieus in haar streven naar het verwezenlijken van de nationale eis. Het vorig jaar is gebleken, dat met bravourmetho- den en klinkende resoluties niet het gewenste doel bereikt wordt". Harahap zei tenslotte, dat de regering thans voorbereidingen treft voor de besprekingen op ministerieel niveau. Het kabinet bestudeert thans de samenstel ling van een eventuele delegatie naar deze conferentie en haar in structies. grond zal stellen en veeleer naar nieuwe diplomatieke initiatieven zal zoeken om het Duitse een- heidsvraagstiik in internationale sfeer levend te houden. Om zulke initiatieven draait ook de hele strijd, die in de boe zem der regering tussen libera len en Adenauer gaande is. Ter wijl Adenauer het de buitenland se openbare mening volkomen duidelijk wil maken, dat hij niet van plan is zelfstandig met de Sowjet-Unie te gaan onderhande len, hebben de liberalen de indruk van deze verzekering sterk ver zwakt door te verlangen, dat de indertijd door Adenauer uit Mos kou meegebrachte belofte ver vuld zal worden. Het heette toen namelijk, dat de diplomatieke ver bindingen met Moskou ertoe zou den kunnen bijdragen het Duitse probleem op te lossen. Alhoewel de strijd in de coalitie onverminderd voort duurt en het wantrouwen tussen de coalitie genoten moeilijk meer te overwin nen schijnt, maken dê jongste, uitingen der partijen het duide lijk, dat men voor het komende debat een brug geslagen heeft. De heren Kiesinger en Krone hebben namelijk voor Adenauers christelijke partij verklaard, dat uiteraard de Bondsregering langs de straks te openen diplomatieke kanalen naar Moskou haar een heidsvoelhorens al uitsteken. Dat zal volgens hem echter slechts geschieden na „voorafgaand loyaal overleg" met de Westelijke geallieerden. De enige zin van een rechtstreeks contact met Moskou zou, aldus deze sprekers, kunnen zijn, dat zij nieuwe on derhandelingen tussen de Grote Vier zouden kunnen inleiden. In elk geval werd nog eens verze kerd, dat zelfstandige Duitse on derhandelingen met Moskou niet aanvaard kunnen worden en dat men niet dan na volledige over eenstemming met 't Westen met Moskou zal spreken. Voor de libe ralen heeft dr Dehler eveneens verklaard, dat hij 'n rechtstreeks contact met Moskou eerst in over leg met de Westelijke partners wenst. Ogenblikkelijk schijnt er dan ook geen moeilijkheden voor het verenigen van de gehele coalitie op een regeringsverklaring te bestaan. Dat de spanningen ech ter blijven voortbestaan blijkt wel uit het feit, dat Adenauer, blij kens de eisen, die hij aan de libe ralen heeft gesteld, nirt langer ringssubsidie komt er niet aan te pas. De gedegen Nederlanders zijn niet direct -begonnen hun re gering om allerlei gunsten te vra gen. De Nederlandse belastingbe taler zal niet worden aangespro ken om de bouw van de ..Rotter: dam" mogelijk te maken. Een lesje voor menigeen".. In Londen hangt een zware mist, zodat verscheidene vluchten naar London Airport afgelast moesten worden. Een aantal an dere vluchten ondervond enige uren vertraging. Later is het zicht qp Londen Airport beter geworden zodat verscheidene vliegtuigen konden opstijgen. Er konden echter nog geen vliegtuigen landen. Een toe stel van de K.L.M. landde in Man, Chester in plaats van in Londen. Na een stagnatie van zes uur in het luchtverkeer was de mist zodanig opgetrokken dat London Airport ook voor landingen kon worden gebruikt. Tegen het middaguur was hef in het centrum van Londen alè gevolg van de zware mist geheei donker. In de vooravond werd uit 20 graafschappen zware mist ge meld. Trein- en busdiensten wot den ernstig gestagneerd, <k scheepvaart op de Theems ligt bijna stil en het wegverkeer kan zich slechts met grote moeite voortbewegen. Het vliegveld van Londer. gedurende de gehele dag slechts een uur bereikbaar geweest. La ter in de middag sloot de miSt zich weer en moesten alle bimwj» komende vliegtiiigen naar andere vliegvelden worden gedirigeerd. Aan het slot van het Woensdag te Utrecht gehouden loonpolitiek - congres van de K.A.B., is een re solutie aangenomen, waarin op nieuw wordt gezegd, dat de loon- en salaristrekkenden bij het hui- digé systeem van loonpolitiek in het algemeen onvoldoende delen in de welvaart. Het verbonds- congres meent, dat bij dit sys teem noch de eigen verantwoor delijkheid van de bedrijfsgeno- ten, hun vakbonden en hun cen- tralen, noch de mogelijkheden van bedrijfstakken en onderne mingen voldoende tot hun reclft In de nacht van Dinsdag qp Woensdag hééft het vrijwel in 't gehele land gevroren. In de pro vincie Brabant daalde het kwik plaatselijk zelfs tot 4 graden on der het vriespunt. Overdag stegen de temperatu ren tot ongeveer 5 graden. In- Zuid Limburg was het zonnetje" in staat het kwik tot 9 graden te doen oplopen. Het rustige weer in de afgelopen dagen danken we aan een gebied van hoge lucht druk dat boven Oost-Europa „is gelegen. Vandaag bevinden we ons in het overgangsgebied tus-. sen dit hoge-drukgebied en een- depressie op het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Een koufront van de depressie trekt langzaam over de Britse eilanden in de richting van het vasteland. In verband daarmee neemt de wind bij ons iets toe. ting van de Arbeid over de toe komstige loonpolitiek en het hier op betrekking hebbende advies van de S.E.R. Het verbondscongres meent, dat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid hiertoe op zo kort mogelijke termijn een dien overeenkomstige aanwijzing zou dienen te geven aan het college' van rijksbemiddelaars. Een eventuele koppeling van deze karakterverandering van de richtlijnen aan het resultaat van het thans bij de S.E.R. aanhangi ge onderzoek naar de „ruimte" acht het congres in zijn resolutie met name ter bescherming van een juiste uitvoering van de dif ferentiatiegedachte en om der tijdswille niet aanvaardbaar. kunnen komen. In de resolutie spreekt het verbondscongres van de K.A.B. voorts als zijn oordeel uit, dat thans niet langer mag worden gewacht met het aan brengen van een zodanige karak terverandering van de richtlijnen Tenslotte wordt in deze resolu dat op oirbare wijze in de prac- tie een duidelijke principiële uit- tijk geëffectueerd kan worden spraak van de regering thans al- „een zo grote mogelijkheid van leszins wenselijk geacht ter be- differentiatie als met de coördi- spoediging van de verwerk elij- natiegedachte in overeenstem- j king van de door de S.E.R|, geda ming is te brengen", overeen- ne voorstellen met betrekking tot medegedeeld door het K.N.MJ. te De Bilt, geldig van Do neer dag ochtend tot Donderdagavond. Meer bewolking. Droog weer met overdrijvende wolkenvelden en hier en daar mist. Overwegend matige zuide lijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. VRIJDAG' 2 DECEMBER. komstig de gedachten, ontwik keld in 't rapport van de Stich- de wijzigingen in de juridische vormgeving van de loonpolitiek. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.11 3.46 4.26 4.36 nan. 3-37 4.12 4.52 5.02 Dec 1 8.26 2 8.28 3 8.29 4 8.30 16.35 16.34 16.34 16.33 18.37 19.58 21.21 22.42 10.18 11.03 11.37 12.04

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1