Het proces Jungschlager SNEL 12 getuigen uit Nederland zullen gehoord worden Officiële benoeming mgr dr Alfrink tot aartsbisschop van Utrecht President Paasikivi Zondag 85 jaar KOOKPAN Gespannen toestand in het Rifgebergte Weg Rotterdam-Den Haag wordt steeds onveiliger THANKSGIVING DAY De toelating van nieuwe leden totdeVer. Naties De toestand op Cyprus WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN MAROKKO PALESTINA De besprekingen van mr. Utoyo Ramelan Minister Pinay tot Commissie van Franse assemblée Oprichting van nieuwe bisdommen per pauselijke bulle bekend gemaakt ZEEPOST „Joegopress" protesteert tegen arrestaties in Hongarije Griekenland en Turkije De oase Buraimi De kwestie Suriname en de Ned. Antillen in de beheerschapscommissie DE POSITIE VAN DE FRANSE REGERING HET WEER Frenkerlng bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 - Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1.80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRIJDAG 25 NOVEMBER 1955. 10 Jaargang No. 3621 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum p« advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, a£: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Rechter Maengkom heeft Don- 'ileMlag op de zitting in de zaak- ,Ji«gschlager erin toegestemd, 12 van de 15 getuigen a décharge, die mevrouw Bonman had voor gesteld uit Nederland te laten komen, te horen. De drie andere, getuigen, zo meende de rechter, behoeven niet gehoord te worden, aange zien zij weinig te maken hebben zij de zittingen niet bijwonen. Verder zegt hij, dat de getuigen, die mevrouw Bouman deed op roepen, ook steeds de zittingen mochten bijwonen. Soenario acht het niet moge lijk het verhoor der 12 getuigen uit Nederland binnen één of twee dagen te voltooien, teneinde hen gelegenheid te geven Kerstmis en Nieuwjaar thuis te vieren. Soe nario wijst er op, dat hun verho ren langer dan enkele dagen zul len duren, aangezien een onder- ajj '""b ien ciuicHi, ddiigc^icii ecu vuus» met de getuigenverklaringen, 7oek nodig zal zijn naar de onder en Bert Luntungan van de „Air Traffic Control" op het vliegveld Kemajoran. De eerste zegt naar zijn gevoel Jungschlager wel eens ontmoet te hebben, maar hij kan het zich niet meer herinneren. De tweede toont het logboek over de bewegingen op het vlieg veld en geeft daarbij technische verklaringen. Heden zal Van Helsdingen met Manoch geconfronteerd worden. waarin hun namen voorkomen. Zij zijn Tuinstra, Megens en seheltinga. Mevrouw Bouman merkte op, dat er eigenlijk nog drie getuigen in Nederland zijn, die gehoord zouden dienen te worden. Rechter Soenario merkt op, dat de getuigen, die naar Indone sië komen, bereid zullen dienen te zijn alle consequenties van hun komst te aanvaarden, ook voor het geval de politie maatre gelen tegen hen zou wensen te nemen Hij meent, dat verschei- lenen hunner betrokken kunnen zijn geweest in de activiteit van illegale organisaties in Indone sië. Verder dienen zij ook bereid te zijn de consequenties te aan vaarden voor het geval zij mein eed mochten plegen. Mevrouw Bouman werpt op, dat hetgeen Soenario zegt, eerst bewezen zal dienen te worden. Soenario vraagt verder de linge overeenstemming der ge tuigenverklaringen en omdat con frontaties noodzakelijk zijn. Hier voor zal zeker één maand nodig zijn. J Als getuigen worden vervol gens gehoord Van Helsdingen, werkzaam bij een Djakartaans technisch bedrijf, dat betrekkin gen onderhoudt met de K.P.M. Anti-kinderverlammings campagne in Denemarken stopgezet De Deense anti-kinderverlam mingscampagne is stopgezet en Naar A.N.P. verneemt is tij dens de ontmoeting van gisteren tussen de Indonesische ambassa deur in speciale missie, mr Uto yo Ramelan, en minister Luns op het ministerie van Buitenlandse Zaken het oriënterend gesprek ter voorbereiding van een Neder landsIndonesische conferentie op ministerieel niveau voortgezet. Daarbij zouden in het bijzonder de financieel-economische aspec ten zijn besproken. PRINSES WILHELMINA BEZOCHT EXPOSITIE. In gezelschap van haar dame du palais en haar particulier secre taresse, heeft Prinses Wilhelmi- na Woensdag een bezoek ge bracht aan de expositie, die de Londense schilder Henri Kley in zal misschien geheel opnieuw ..Kunst en Historie" te Apeldoorn moeten worden begonnen, aldus houdt. Prinses Wilhelmina liet is Donderdag te Kopenhagen ver nomen. De stopzetting is het gevolg van het ontdekken van levende virus in een voorraad van 180 li ter vaccin, een hoeveelheid die groot genoeg was om 540.000 kin deren mee te vaccineren. De president van de Finse re publiek, J. K. Paasikivi, viert Zondag 27 November a.s. zijn 85e verjaardag. Paasikivi werd in Maart 1946 voor het eerst tot staatshoofd ge- 3oeiia.nu »iaa6i kozen. Daarvoor had hij reeds rechter de getuigen Tomasoa en <een jaar iang zijn land gediend Manoch van nu af de zittingen te ajs eerste-minister met buitenge laten bijwonen, opdat zij op de hoogte zullen zijn van het behan delde. In een discussie met mevrouw Bouman over het wijzigen van verklaringen door getuigen, merkt Soenario op, dat de getui gen dit ook kunnen doen, indien Braziliaanse Kamer van Afgevaardigden keurt staat van beleg goed De Braziliaanse Kamer van Afgevaardigden heeft Donderdag het verzoek van de waarnemende president, Nereu Ramos, en de minister van Oorlog, Teixera Lott, om de staat van beleg af te kondigen totdat de nieuwe geko zen president op 31 Januari zijn ambt aanvaardt, ingewilligd. De stemverhouding was 178 stemmen voor en 91 tegen inwilliging van het verzoek. De Kamer weigerde echter ver dere bevoegdheden, die de rege ring had verzocht, te verlenen. Het debat duurde veertien uur. Thans moet de senaat zich nog over de afkondiging van de staat van beleg uitspreken. wone volmachten. In die functie moest hij de politiek leiden van een land dat de oorlog had verlo ren en ciat een duistere toekomst tegemoet ging. En toen hij tot president werd gekozen, bij wijze van uitzondering voor vier jaar, was er in die onzekere toestand nog weinig verandering geko men. Aan het einde van deze termijn had Paasikivi niet alleen in het buitenland erkenning gevonden als talentvol en vooruitziend staatsman, doch had hij tevens grote populariteit verkregen in zijn eigen land. Toen in 1950 de nieuwe verkie zingen kwamen was er geen ern stige tegenstander in de verkie zingen voor „eerste burger van de republiek Finland". De tweede termijn, die thans bijna teneinde loopt, heeft de positie van Paasi kivi in het openbaar bewustzijn merkbaar versterkt. In deze pe riode heeft Finland, ondanks koude oorlog en onrust over de gehele wereld, zowel in zijn bin nenlandse als buitenlandse poli tiek kalme wateren bereikt. De toestand in 't land is standvastig en evenwichtig en de welvaart van het Finse volk komt thans duidelijker dan ooit naar voren. De periode van Paasikivi's pre sidentschap wordt in het alge meen gekenmerkt door het ver trouwen van de natie in zijn pre sident en het vertrouwen van de president in de toekomst van de natie. De moeilijkheden zijn groot ge weest en de problemen vele, doch ondanks dit alles heeft het land vooruitgang gemaakt onder het waakzame en alziende oog van de oude president. President Paasi kivi is een vurig democraat en in overeenstemming daarmee heeft hij de politieke activiteit de vrije teugel gelaten binnen het kader van de grondwet. In beslissingen aangaande belangrijke aangele genheden is hij echter steeds af gegaan op zijn eigen oordeel en heeft hij zich nooit in de partij strijd laten meeslepen. Op zijn 85ste verjaardag zal de Finse natie zijn president onge twijfeld eensgezind en zonder zich door de schilder zelf rond leiden en kocht een doekje, dat Kley tijdens zijn jongste verblijf in Noorwegen heeft geschilderd. De Franse minister van Buiten landse Zaken, Antoine Pinay, heeft Donderdag aan de commis sie voor buitenlandse aangelegen heden van de nationale vergade ring een uiteenzetting gegeven over het verloop van de conferen tie te Genève. De minister zei dat de wil van Frankrijk, om door middel van onderhandelingen te komen tot een oplossing van de problemen die Oost en West nog verdeeld houden, nog niet is verflauwd. De minister sprak verder nog over de Saarkwestie en de kwes tie Marokko. Op het aartsbisdom te Utrecht zijn uit Rome de officiële docu menten ontvangen, inhoudende de benoeming van mgr dr Al frink tot aartsbisschop van Utrecht. Het zijn drie pauselijke bullen, voorzien van het loden ze gel van Paus Pius XII, de eerste gericht aan mgr Alfrink zelf, de tweede gericht aan de bisschop pen van de Nederlandse kerkpro vincie, de derde gericht aan het metropolitaan kapittel van Utrecht en de gelovigen van het aartsbisdom. De brieven zijn ge dateerd „Castel Gandolfo, 31 Oc tober 1955" en in verband met de datum van verzending, 11 No vember 1955, zal ieder jaar op de elfde November in het aartsbis dom het gebed voor de eigen bis schop in de gebeden der Missen worden ingevoegd. De 11e November valt samen met de feestdag van de Heilige Martinus, bisschop van Tours, pa troon van de stad Utrecht. DE INDELING DER BISDOMMEN. Verder is verschenen de pause lijke bulle, waarin de oprichting van nieuwe bisdommen in Neder land is bekend gemaakt. Deze bulle werd uitgegeven te Rome, 16 Juli 1955. Van het gebied van het aarts bisdom Utrecht worden afge scheiden Groningen, Friesland en Drente, alsmede de Noord- Oost-Polder. Van dit gebied wordt een nieuw apart diocees gemaakt, met Groningen als zetel en de kerk van de Heilige Martinus als kathedraal. Van het diocees Haarlem is af gescheiden de provincie Zuid- Holland, die een nieuw diocees zal vormen met Rotterdam als re sidentie. Dit bisdom zal het bis dom Rotterdam heten. De kerk van de Heilige Lauren- tius en de Heilige Ignatius zal de rechten en de waardigheden krij gen van kathedraal. Van het aartsbisdom Utrecht wordt het Gooiland afgescheiden en gevoegd bij het diocees Haar lem. Van het Haarlemse diocees wordt afgescheiden een gebied, dat ongeveer de hele provincie Zeeland omvat, en van het dio cees 's-Hertogenbosch het gebied dat behoort tot het dekenaat Geertruidenberg. Beide gebieden worden verbonden met het dio cees Breda. hèt geschenk voor elke vrouw thans „onafhankelijk" is en zi „dus" geen belasting meer behoe ven te betalen. Mede naar aanleiding van en kele recente gecompliceerde bot singen, waarbij een zeer groot aantal auto's was betrokken, heeft de A.N.W.B. zich tot de minister van Verkeer en Water staat gewend en er met de mees- te klem op aangedrongen, dat het twijfeid eensgezind e tempo van de reconstructie van terughouding danken voor wat ^eer gevaarlijke weg Den hij voor haar in de afgelopen tien I Thanksgiving Day, de vierde Donderdag in November, die elk jaar door de Amerikanen wordt gereserveerd om hun dank aan God te betuigen voor zijn zege ningen, heeft een speciale bete kenis in het kleine stadje Ply mouth in de Noord-Oostelijke staat Massachusetts. Want in deze plaats werd in November 1621 voor de eerste keer Thanks giving Day in de nieuwe wereld gevierd. Zij die deze eerste herdenking vierden waren Engelse kolonis ten, die zichzelf pilgrims noem den. Zij hadden de gevaren van de Oceaan en van de onbekende wildernis getrotseerd om hun ge- Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspnodentie uiterlijk ter post moet zijn be zorgd, staan achter de naam van het schip vermeld. Argentinië en Brazilië: s.s. „Eva Peron", 3 Dec. Australië s.s. „Bendigo", 30 Nov. Canada s.s. „Rijndam", 28 Nov.; m.s. „Black Hawk", 30 Nov.; s.s. „Nieuw Amsterdam", 3 Dec. Chili: s.s. „Nieuw Amsterdam", 3 Dec. Indonesië: s.s. „Friesland", 1 Dec. Ned. Antillen: m.s. „Sarpedon", 28 Nov. Nieuw-Zeeland via Engeland, 3 Dec. Suriname m.s. „Nestor", 29 Nov. Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afrika: ■a.s. „Arundel-Castle", 3 Dec. Inlichtingen over verzendings data van postpakketten geven de postkantoren. loof vrijelijk te kunnen belijden, een voorrecht dat hun in de oude wereld ontzegd werd. Op 21 December 1620 waren zij in het hartje van de winter aan lanci gegaan, en hadden zij God op hun knieën om hulp en godde lijke leiding gesmeekt bij de stichting van hun kolonie te Ply mouth. Heden ten dage is de rots van Plymouth, waar zij volgens de traditie het eerst voet aan wal zetten, een van de meest ver eerde historische heiligdommen in de Verenigde Staten. Minder dan de helft van de on versaagde groep van 102 man nen, vrouwen en kinderen over leefde het eerste jaar. Doch de eerste oogst welke zij hadden binnengehaald was goed, zij had den vrijheid van godsdienst en konden de toekomst vol vertrou wen tegemoet gaan. De gouver neur der kolonie, William Brad ford, proclameerde, dat een dag gereserveerd moest worden om dank te zeggen aan God voor alle zegeningen van het jaar dat juist ten einde was gelopen. jaar heeft gedaan. Het semi-officiële Zuidslavische persbureau „Joegopress" heeft Woensdag krachtig geprotesteerd tegen de recente arrestatie van veertien leden van de Zuidslavi sche minderheid in Hongarije. Het persbureau meldde, dat enige van de gearresteerden hebben be hoord to't de partisanentroepen van maarschalk Tito tijdens de oorlog en dat een van hen een geestelijke is. De Hongaarse autoriteiten heb ben nog geen verklaring gegeven voor de arrestaties, die naar ver luidt verband houden met bepaal de gebeurtenissen in 1945, toen enkele gearresteerden deelnamen aan de likwidatie van een Duitse Nazi-functionnaris en een Hon gaarse fascist, aldus „Joego press" Sir Anthony Eden heeft in het Lagerhuis in antwoord op vra gen gezegd, dat hij geen overleg met de Arabische regeringen of met Israël heeft gepleegd vóórdat hij op 9 November in een rede verklaarde, dat zij tot een com promis dienden te komen in de Palestijnse kwestie. Ook had hij niet gepoogd een richting aan te geven, waarin dat compromis zou moeten worden gevonden. Beide partijen zouden concessies moe ten doen. HaagRotterdam tot het uiterst bereikbare zal worden versneld. Deze weg, destijds aangelegd als eerste speciale autoweg, is thans met ca 21.000 voertuigen per dag de drukste van ons land en heeft ook de grootste ver- keerstoeneming, van 1954 op 1955 zelf 20 pet. De A.N.W.B. acht deze verbin ding, die slechts over een korte afstand als autosnelweg met ge scheiden rijbanen is uitgevoerd en overigens zelfs onvoldoende rijbaanbreedte heeft om een ver deling in vier rijstroken verkeers technisch te kunnen rechtvaardi gen, reeds jaren ongeschikt voor dit zeer intensieve en nog steeds sterk toenemende verkeer. Dat deze situatie, gezien het huidige tempo der werkzaamheden, nog jaren zal duren waarbij de ze kerheid bestaat dat zij van -dag tot dag zal verergeren ver vult de A.N.W.B. met grote zorg. Het kan niet uitblijven, zo meent de bond, dat in de naaste toe komst de onveiligheid hier nog in ernstige mate zal toenemen. De Uitvoering van de verbete ringswerkzaamheden waarbij de gehele weg geschieden rijba nen zal krijgen met aan elke zijde drie rijstroken zal met de meest dringende spoed dienen te geschieden.. Overigens zal, aldus de A.N.W.B., mede met het oog op deze werkzaamheden, waardoor de gevaarsfactor ongetwijfeld zal worden verhoogd, het aanbren gen van een goede voorlopige verlichting langs de weg Den HaagRotterdam ernstig over wogen moeten worden. De toestand in het bergachtige Rif-gebied, de grenszone tussen Frans- en Spaans-Marokko en van ouds een streek, waarvan de bevolking tot opstand geneigd is, is zeer gespannen. Op de toppen der heuvels rond om het Rif-dorp Taboeda bran den nog steeds de vuren, waar mede naburige stammen worden opgeroepen tot de krijg. De in woners van het dorp zijn de heu vels ingevlucht, nadat zij Maan dag j.l. een Franse bestuursamb tenaar hadden vermoord. Doch 7.000 leden van de stam in dit gebied zijn nog niet ge vlucht en Franse officieren, die de taal dezer Berbers machtig zijn, stellen alles in het werk om hen tot blijven over te halen. Meer naar het zuiden hebben 800 bereden leden van de stam der Fichtali's de zijde der opstan delingen gekozen. Zij zijn het heuvelgebied ingetrokken. De Franse versterkingen, die in het begin van deze week naar het betrokken gebied zijn gezon den, staan, in afwachting van het resultaat der besprekingen hun ner officieren, gevechtsklaar ge reed tegenover tienduizenden oorlogszuchtige Berbers. De in het gebied van Fez wo nende Marokkanen hebben ge weigerd nog verder belasting te betalen. Zij zeggen, dat Marokko Griekenland heeft Turkije mee gedeeld, dat het de schade, die bij de relletjes in September te Stamboel is toegebracht aan Griekse egiendommen moet ver goeden als het wenst dat de be trekkingen tussen beide landen weer normaal worden. Dit is door een officiële woordvoerder te Athene meegedeeld. Naar vernomen wordt, heeft de Griekse regering Turkije even eens doen weten, dat Grieken land niet zal deelnemen aan een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van het Bal kanverdrag, zolang die kwestie niet geregeld is. Engeland heeft het voorstel van Saoedi-Arabië om het ge schil over de oase Buraimi aan arbitrage te onderwerpen, van de hand gewezen. De oase, die rijk is aan olie, is kort geleden onder leiding van de Britten bezet, ten behoeve van de sultan van Mus cat en de sjeik van Abu Dhabi, met wie Engeland verdragen heeft. Engeland is van oordeel, dat het arbitragevoorstel „niet van werkelijkheidszin getuigt". Engeland zegt in een nota aan Saoedi-Arabië, dat „het geld, dat door de Saoedische regering de afgelopen drie jaar in het be trokken gebied is uitgedeeld" niet kan worden teruggenomen. „Evenmin kan het omkopen en de intimidatie van sjeiks en stamleden teniet worden ge daan." De beheerschapscommissie van de Ver. Naties zal een begin ma ken met de bespreking van de kwestie Suriname en de Neder landse Antillen, aldus heeft de commissievoorzitter, de Mexi caan Luciano Joublanc-Rivas, bekendgemaakt. Zoals bekend, heeft Nederland de Ver. Naties meegedeeld, dat geen inlichtingen over het be stuur van Suriname en de Ne derlandse Antillen meer ver strekt zullen worden, aangezien deze gebiedsdelen volgens het nieuwe uniestatuut geen kolo niën meer zijn, doch gelijkge rechtigde unie-partners. De be heerschapscommissie keurde een ontwerp-resolutie goed, waarin de beheerschapsraad gevraagd wordt in zijn jaarlijkse verslagen inlichtingen over tijdslimieten en maatregelen voor toekenning van zelfbestuur of onafhankelijkheid aan gebieden onder beheerschap op te nemen. Tegen de resolutie, die met 34 tegen 7 stemmen bij vijf onthou dingen aangenomen werd, stem den o.a. Nederland, Engeland en België. In de wandelgangen van de Franse nationale vergadering is voorspeld, dat de regering-Faure. die negen maanden aan het be wind is geweest, de volgende week zal vallen. Volgens Reuters correspondent Harold King is het gezag van de premier ondermijnd doordat hij er niet in geslaagd is zijn voorstel tot het houden van verkiezingen in December aan genomen te krijgen. Voorts heeft hij met zijn pogingen om het le ven van de nationale vergadering te verkorten door aan te dringen op vervroegde verkiezingen een groot aantal afgevaardigden van alle fracties, met uitzondering van de communistische, tegen zich ingenomen. Dit bleek op nieuw toen Donderdag de com missie voor het algemeen kies recht overweging van de jongste Woensdag ingediende plannen van de regering voor een kiesher vorming tot Vrijdag heeft uitge steld. Donderdagavond hebben Faure en zijn voornaamste ministers de toestand besproken. Enkele mi nisters drongen er bij de premier op aan, voor de derde keer te trachten, het parlement tot vei vroegde verkiezingen qp öe laatste Zondag in Januari te bewegen. Andere ministers rif den de premier deze gedachte te laten varen en de assemblée te vragen om een vertrouwensvo tum over het algemene regering. program. In diplomatieke kringen in New- York is Woensdag verklaard, dat de Ver. Staten hun verzet tegen toelating van Buiten-Mongolië tot de Ver. Naties verminderen, waardoor de vooruitzichten voor toelating en bloc van achttien nieuwe V. N.-leden beter wor den. Canada heeft toelating van achttien landen die reeds gerui me tijd op het lidmaatschap wachten, voorgesteld, doch de Ver. Staten verzetten zich aan vankelijk nog tegen toelating van Buiten-Mongolië, dat zij niet als een afzonderlijke staat beschouw den, waarop de Sowjet-Unie dreigde haar veto te zullen uit spreken over toelating van de zeventien andere, als Buiten- Mongolië niet toegelaten zou worden. In goedingelichte kringen ver klaarde men, dat de Ver. Staten hun standpunt nu wijzigen, waardoor nog slechts nationalis- tisch-China, één der grote mo gendheden met 't recht van veto in de Veiligheidsraad, overge haald zou moeten worden zich niet tegen toelating van Buiten- Mongolië uit te spreken. „MIJNENGEVAAR" IN STADION VAN LIVORNO Toen enige terreinknechten in het stadion te Livorno voorberei dingen troffen met het oog op de wedstrijd Italië B—Hongarije B, die daar Zondag zal worden ge speeld, hebben zij de schrik van hun leven gekregen. Vlak voor een opgang naar de tribune ont dekten zij een landmijn. Achteraf bleek dat het hier een z.g. pant sermijn betrof, die alleen tot ont ploffing komt wanneer er een ge wicht van meer dan 200 kg op wordt geplaatst. Het is nog niet zeker of de ont Tussen een stationair hoge drukgebied ten zuiden van IJs land en een depressie boven de Baltische staten handhaafde zich de krachtige noordelijke stroming die langs ae kustgebieden de winden tot stormkracht deed toe nemen. Over geheel Nederland vielen verspreide regen en hagel buien waarin krachtige windsto ten voorkwamen. Hoek van Hol land registreerde om 17.00 uur een grootste windstoot van 115 km per uur. Intussen ontwikkelt zich ten noorden van IJsland een nieuwe storing, die later naar het Noord zeegebied zal trekken. Deze wordt echter voorafgegaan door 'n rug van hoge luchtdruk, die uit het noorden ons land nadert. Tenge volge hiervan zal de wind heden naar noordoost ruimen en verder in kracht afnemen. De lucht die hierbij wordt aan gevoerd is nog iets kouder en droger, waardoor minder buien zullen voorkomen. Des nachts zal in het binnenland op vele plaatsen lichte vorst optreden. In de nabijheid van Nicosia is Donderdag een Britse sergeant van een auto uit met een automa tisch wapen neergeschoten. Hij overleed op weg naar het zieken huis. De sergeant was op weg naar huis en bevond zich reeds dicht bij zijn voordeur. De daders ontkwamen. Twee patrouille-auto's werden in een winkelwijk door bommen buiten werking gesteld. Een sol daat werd hierbij licht gewond. Een woordvoerder van het leger verklaarde, dat het „redelijk" was om aan te nemen, dat stren gere maatregelen getroffen zou den worden als de toestand ern stiger zou worden. Twee legerauto's liepen in een nei (s ""B mei. icivci ui w vu* i v moeting tussen de B-teams van traal-Cyprus, in het bergachtige Italië en Hongarije nu in een an- gebied bij Agros in een hmder- der stadion zal worden gespeeld, laag. Zij werden met stenguns beschoten. Een soldaat verloor hier hij het leven. Een officier en een andere soldaat werden ge wond. Reuter tekent hierbij aan, dat Donderdag de slechtste dag voor de Britten was sinds het begin van de opstandige activiteit Een Britse legerplaats aan de rand van Nicosia is Donderdag- avond met machinegeweren oe- I schoten. In Famagusta werd een bom naar de woning van een Britse sergeant geworpen. Door de ontploffing werden ruiten en deuren vernield doch geen men sen gedood of gewond. In het centrum van Limassol is Donder dagavond in een politiebureau een bom ontploft. Ook deze ont ploffing richtte slechts materiële schade aan. medegedeeld door het K.N.M.L te De Bilt, geldig van Vrijdag ochtend tot Vrijdagavond. Lagere temperaturen. Opklaringen maar nog enkele buien. Matige, aanvankelijk langs de kust krachtige noorde lijke wind. Lagere temperaturen. j ZATERDAG 26 NOVEMBER. v.m. n.m. Breskerts 10.50 11.23 Terneuzen 11.25 11.58 Hansweert, 0.05 12.38 Walsoorden 0.15 12.48 Nov. 25 8.17 16.40 14.07 2.45 26 8.19 16.39 14.30 4.03 27 8.20 16.38 14.58 5.24

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1