Het vergeefse Geneefse gedoe 1*2 HÉ Circa 32 doden bij vliegramp in Seattle Besluit van dronken chauffeur INDONESIË Na de Geneefse conferentie HOOGWATER Ravage in paleis van sultan Ben Joessef WEERSVERWACHTING ZON- en MAANSTANDEN WEKELIJKSE WERELDSCHOUW VERSCHERPT DUITS TOEZICHT Op wegen tussen Oost- en West-Duitsland IIIIKIIIIillllBIII GRAHAM TREKT BEKENTENIS IN „Nooit meer achter het stuur" y/gpkt-fl Beslag op Panamees schip „Fortune" opgeheven Frankrijk zendt dienstplichtigen naar huis Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redact „e-adres: Telefoon 2073 en 2510 NA 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct ZATERDAG 19 NOVEMBER 1955. 10 Jaargang No. 3616 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum p«r advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrae Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De ministersconferentie te Ge- nève is het valt niet te ontken nen op een mislukking uitge lopen. Te verwonderen is het niet en men vraagt zich af of, gezien de tekenen van geringe toenadering van Russische zijde, de ministers van het Westen niet beter hadden gedaan om in over weging te nemen, de conferentie uit te stellen totdat een klimaat, daarvoor meer geschikt, is ont staan. Men heeft dit uiteraard niet aangedurfd, omdat de veel te optimistisch voorgelichte open bare mening in 't Westen, West- Dtritsland inbegrepen, dan zou zijn teleurgesteld, maar men heeft zich gewaagd aan een con ferentie, waardoor de spanning zeker is vermeerderd en waarbij weer een stuk prestige van het Westen is verloren gegaan. De verrassing, die Molotof in zijn bagage zeide verborgen te hebben, toen hij na een beraad van een paar dagen uit Moskou t era g kwam, was geen aange name. De rede die hij hield, in antwoord op de nieuwe voorstel len der Westelijke drie, was af wijzend. Daarmede hebben de Weste lijke ministers dan in zekere zin hun doel bereikt. Voor ieder die hnren en zien wil, staat nu vast, dat de schuld bij Rusland ligt. Natuurlijk niet bij lieden als Ol- lenhauer, die hieruit munt zul len slaan voor de oppositie tegen Adenauer. Niet alleen wees Mo lotof de voorstellen af, die de Westelijken hem deden; niet al leen schoof hij de waarlijk niet geringe concessie van die kant, aat er een soort gemeenschappe lijke raad van vertegenwoordi gers van Oost- en West-Duits- land zou komen, van zich af, maar hij heeft duidelijk te ver staan gegeven, dat Rusland on der geen voorwaarde bereid is tot vrije verkiezingen en tot her eniging van Duitsland, tenzij het verzekerd is van een in meerder- "heid communistisch Duitsland. Ken satellietstaat dus naar het genre, gelijk men aanvankelijk daeht, dat China zou zijn. EEN SPRONG 'T DUISTER. IN Feitelijk zijn de drie Westelijke ministers alleen naar Genève ge gaan om dit van Molotof in ont vangst te nemen. Een bewijs, dat ondanks de zorgvuldige pogin gen hunnerzijds, de voorberei- dteg der conferentie alles te wen sen heeft overgelaten. Zij heb ben zich blind gestaard, althans Amerika en Engeland, op een veiligheidsplan, dat niet eens met de NATO-bondgenoten was be raden en Molotof wilde daarvan niets weten. Ook terzake van ontwapening heeft men geen resultaat be reikt; Molotoi heeft nu de plan- nen-Eisenhower verworpen. Er lijkt weinig kans, dat de betrek kingen West-Oost nauwer wor den toegehaald. Het heette, dat men het eens was geworden over de toelating van vier Oostelijke satellieten waartegenover dan een gehele reeks van leden, die het Westen in de V. N. wenst op genomen te zien, zou staan. Hier was echter splitsing in de Westelijke gelederen, evenals over een nieuwe datum. Dit laat ste lijkt weinig belangrijk. Na September 1945, toen de eerste ministerraad te Londen zonder resultaat uiteenging, was er ook geen nieuwe datum en Byrnes heeft toen 'n reden weten te vin den, waarom toch in Moskou in December een nieuwe conferen tie volgde. Alleen, men mag zich dan die volgende keer wel goed verzekeren, dat er enig resultaat kan worden bereikt. De Westelijke drie zijn ook per soonlijk boos op Molotof. Het diner bij Pinay, dat op de gespan nen zitting volgde, blijkt weinig aangenaam te zijn geweest. Velen zien in dit nieuwe Genève een fase en niet meer. Anderen trachten de „sfeer van Genève" nog levendig te houden. De rea listen in de Westelijke landen zullen nu toch wel inzien, dat Moskou langs een andere weg geprobeerd heeft de Westelijke eenheid en de NATO kapot te maken, en dat nu dit bleek niet te gelukken, het maar weer op de oude tactiek is teruggevallen. De vraag is alleen deze of het in derdaad^ gelijk men meent, Kroestsjef is geweest, die in Mos kou die boventoon heeft gevoerd, e* Boelganin ter zijde schijnt te stellen. DULLES REED VISITE. Dulles heeft ook zijn verdere tijd in Genève niet nutteloos laten voorbijgaan. Hij is bij Tito geweest en men krijgt wel de in druk, dat dit onderhoud zekere vriendschappelijke resultaten beeft opgeleverd. Dulles blijkt zkeh ook met de nog altijd in gang zijnde onderhandelingen AmerikaChina te hebben inge laten en men gewaagde reeds van de mogelijkheid van een ont moeting tussen hem en Tsjoe-en- Lai. Er zal nog wel even wat moeten gebeuren, voordat deze plaats heeft. In de verhoudingen in het Midden-Oosten is een adempauze ingetreden. Het TurksIraks verbond schijnt versterking te krijgen door de toetreding van Jordanië en de Libanon. In dit geval komt Syrië een beetje in de knel, vooral militair-strate gisch. Amerika doet verluiden, dat het krachtig zal optreden, indien de vrede verstoord wordt, dit zo wel tegen Arabieren als tegen Israël. Egypte rekent oorlog met Israël haast onvermijdelijk; in dien dit het geval zou zijn, zou den de wapens, die Rusland nu in overvloed aanvoert, wel eens te laat kunnen komen, tenzij Rus land het waagstuk onderneemt om daarbij ook manschappen ter bediening te zenden. In het Midden-Oosten valt ook de aandacht op Abessynië; Haile Selassie heeft bij zijn 25-jarig re- geringsfeest min of meer onbe merkt het kustland Erythrea in gelijfd. Tot nu toe heette dit een federatieve band, maar daarvan blijft weinig over. ROND DE VERKIEZINGEN IN FRANKRIJK. De Franse president heeft door het plotseling sterven van zijn vrouw, die zich grote sympathie in Frankrijk en daarbuiten had weten te veroveren, een groot verlies geleden. Faure worstelt met het verkie- zings- en kiesrechtprobleem. De Kamer heeft hem nog eens haar vertrouwen geschonken, maar dank zij het feit, dat de commu nisten met hem stemden, omdat zij gevoelen voor het stelsel van de evenredige vertegenwoordi ging. De i'egering verkeert intussen in grote moeilijkheden, omdat de datum van 18 December voor de nieuwe verkiezingen al bijna on mogelijk is. Het kan dan ook best zijn, dat Faure komt te val len en dan staat Mendès France klaar om het bestuur van hem over te nemen. Ben Joessef bezet weer zijn troon in Marokko en Frankrijk heeft een nieuwe resident-gene raal, de vijfde in een jaar tijds, benoemd. De vraag-Algiers is nog steeds niet in de assemblee der Verenigde Naties ter sprake gekomen; de latijnsAmerikaan se staten willen nu, om Frank rijk weer terug te krijgen, water in hun wijn doen. Maar inmid dels is Zuid-Afrika uit de verga dering weggelopen, omdat dit land eigen behandeling van het rassenvraagstuk als een interne aangelegenheid beschouwt waar mede de assemblee zich niet heeft te bemoeien. DE ZIEKEN EN DE ONTTROONDEN. Pinay en Adenauer hebben el kander ontmoet; zij laten de Saarkwestie rusten tot na de ver kiezing voor de Landdag in De cember krachtens een kieswet, die door de voorlopige regering onder Welsch is ingediend en aangenomen. Adenauer is genoeg hersteld om een dergelijk onderhoud te hebben, maar moet toch nog steeds het bed houden. Anders met president Eisenhower, die uit het ziekenhuis is ontslagen, met grote geestdrift in Washing ton in het Witte Huis is ontvan gen, vanwaar hij zo spoedig mo gelijk naar zijn boerderij in Get tysburg is gegaan voor een lang durige rust. In Zuid-Amerika is er weer on rust. Ditmaal in twee der belang rijkste landen: Argentinië en Brazilië. Naar het oordeel van een groot deel van het leger ste ken de aanhangers van Péron, vooral de vakverenigingen, te veel het hoofd omhoog. Vandaar dat Lonardi moest af treden en door meer agressieve leiders is vervangen; afgewacht moet worden, wat dit met zich zal brengen. De aangekondigde staking is inmiddels mislukt. De ziekte van de vice-president in Brazilië, die tot begin 1956 het bestuur in handen houdt, totdat de inmiddels gekozen president Kubitschek is beëdigd, heeft tot een revolutie der militairen ge leid, die vermoedelijk ten doel heeft om het optreden van Kubit schek, die te extreme links wordt geoordeeld, te beletten. VAN DER MANDERE. (Nadruk verboden.) Uit een artikel in de „Berliner Zeitung" van de hand van het hoofd der Oostduitse wegenpoli- tie Anstett blijkt, dat de Oost duitse autoriteiten verscherpt toezicht op het Oostduitse gedeel te der verbindingen met West- Duitsland zullen uitoefenen, op dat aan de verkeersregels de hand wordt gehouden. Er zullen géén speciale maat regelen worden genomen cp de onder Oostduits toezicht staande gedeelten der wegen tussen Wes - pany", had 66 militairen uit het Berlijn en de rest der Bondsrepu- j Verre Oosten, een vrouw met bliek. Wel worden de weggebrui- twee kinderen en een bemanning kers in het artikel verzocht zich van (jrie aan boord. Het vliegtuig .,rneer f-e houden aan ae vi00g enkele seconden na de start Oostduitse verkeersvoorschnften. - - Westerse waarnemers te Ber- Naar raming zijn 32 personen om het leven gekomen en 40 ge wend toen Vrijdagnacht een Ame rikaans passagiersvliegtuig bij Seattle in een lichte sneeuwstorm tegen een huis vloog en veronge lukte. Het toestel, een DC-4 van de „Peninsular Air Transport Corn lijn zijn van mening dat deze aan kondiging de inleiding kan zijn van nieuwe Oostduitse „spelde- prikmaatregelen" tegen het over communistisch gebied leidenae wegverkeer tussen West-Berlijn en West-Duitsland. ONBEPERKTE GARANTIE OP Dl VISING HAZETFABRIEKEN TE ZEVENBERGEN van" een vliegveld bij Seattle te gen een huis op een heuvel en stortte brandend neer. Een vrouw en vijf kleine kinderen, die op het ogenblik van het ongeluk in het huis aanwezig waren, bleven on gedeerd. Drie uur na het vliegtuigonge luk in Seattle is gemeld, dat er 27 lijken zijn gevonden. Bij een controle in de ziekenhuizen bleek, dat er 46 overlevenden zijn, van wie de meesten in tamelijk goede toestand verkeren. Een ooggetuige verklaarde, dat van de berg Charleston, 75 km ten Noordwesten van Las Vegas, waargenomen. Het ongeluk van Vrijdag was het derde grote vliegtuigonge luk in het Westelijk deel van de Ver. Staten in zes weken tijds. Op 6 October vloog een DC-4 tegen een berg in Wyoming, waardoor 66 mensen om het le ven kwamen. Op 1 November stortte een DC-6B neer bij Long- mont in Colorado en kwamen 44 mensen om het leven. Deze week is in verband met dit laatste on geluk een man aangehouden, die ervan beschuldigd wordt een zelf gemaakte bom in het vliegtuig geplaatst te hebben na een ver zekering afgesloten te hebben op het leven van zijn moeder, die met dit vliegtuig reisde. John Gilbert Graham, die deze week werd gearresteerd in ver band met het verongelukken vau een Amerikaans passagiersvlieg tuig op 1 November, heeft Don derdag zijn bekentenis ingetrok ken. Zoals gemeld waren bij het vliegtuigongeluk 44 personen, o.w. Grahams moeder, om het le ven gekomen. In een vraaggesprek met de di recteur van de radionieuwsdienst in Chicago, dat op de band is op genomen, zei Graham verschei dene malen: „Ik heb het niet ge daan". Hij zei er geen idee van te hebben hoe de ontploffing, waardoor het vliegtuig veronge lukte, ontstaan is. Voorts wordt vernomen, dat Graham aan zijn advocaat heeft meegedeeld, dat de bekentenis die hij volgens de Amerikaanse fede rale recherche afgelegd heeft, een gevolg was van de dreiging dat ook zijn vrouw gearresteerd zou worden. Een 64-jarige middenstander uit Volendam, die op Dinsdagmid- dag 27 September j.l. bij Amster- een der motoren van het vlieg- dam-Noord onder invloed van tuig uitviel, toen het toestel nog sterke drank met zijn auto drie maar vijftig meter boven de grond was. Intussen is een speciale red dingsploeg in ijzige koude in de bergen van Nevada op zoek naar veertien mensen die vermist wor den sedert hun vliegtuig Donder dag, op weg naar de proefterrei- nen voor atoombommen in Ne vada, verongelukte. Het wrak was Donderdag op een helling Uit gezaghebbende bron is Don derdag in Gettysburg waar pre sident Eisenhower voor herstel verblijft, vernomen, dat de presi dent en minister Foster Dulles vastbesloten zijn een terugkeer naar de koude oorlog als gevolg van de mislukte Geneefse confe rentie te voorkomen. Ook al zal het resultaat van de Geneefse conferentie van invloed zijn op de Amerikaanse politiek ten aan- Wanneer U nerveus en on rustig bent, wil het werk niet vlotten. Twee of drie Val- dispert-dragées doen de inner lijke onrust verdwijnen en verbeteren Uw prestaties. Valdispert is een zuiver natuurproduct, bevat geen chemische toevoegingen en is daardoor onschadelijk. De dragées zijn zonder reuk of smaak. Flacon met 30,100 en 200 dragées Vraagt Uw Apotheker o( Drogist Het beslag, dat op verzoek van de „London Steamship Owners Mutual Insurance Association Ltd" te Londen in de Amsterdam se haven was gelegd op het Pa namese stoomschip „Fortune", .s Vrijdagochtend opgeheven. De Londense maatschappij had n.l. een vordering van 85.000 op de eigenaar van het schip, .de Providentia Shipping Company S.A. te Panama. De „Fortune" was j.l. Zaterdag aan de ketting gelegd. zien van de Sowjet-Unie. Men verwacht, dat Eisenhower en Dulles zullen trachten althans iets van de „geest van Genève" te redden. De woordvoerder van het Witte Huis, James Bagerty, verklaarde op een persconferentie te Gettys burg dat minister Dulles aan pre sident Eisenhower een uitgebrei de verklaring heeft gegeven bij de dagelijkse telegrammen, die de Amerikaanse delegatie te Ge nève in de afgelopen drie weken aan de president had gezonden. Volgens de woordvoerder heb ben minister Dulles en president Eisenhower ook gesproken over het „verslag aan de natie" dat minister Dulles Vrijdag over de radio en televisie zou doen. Volgens radio-Moskou heeft minister Molotof Donderdag avond in Oost-Berlijn verklaard, dat 't vraagstuk van Duitslands hereniging opgelost zal wor den. als de Duitsers de kwestie zelf ter hand nemen". ,,De Ge neefse conferentie heeft meer dan ooit bewezen, dat elke bena dering van het Duitse vraagstuk zonder deelneming van Duitsers nutteloos is," aldus Molotof. De „Prawda", het orgaan van de Russische communistische patrtij, beschuldigde Vrijdagoch tend in een hoofdartikel de Wes telijke afgevaardigde naar de Ge neefse conferentie ervan, dat „zij de pers en radio gebruiken om de indruk te wekken, dat de con ferentie mislukt en de geest van Genève dood is". De tegenstan ders van vermindering der inter nationale spanning denken wer kelijk dat zij het volk terug kun nen drijven in de koude oorlog doch hun pogingen zullen niet slagen, aldus de „Prawda". ZONDAG 20 NOVEMBER. v.m. n.m. Breskens 4.54 5.16 Terneuzen 5.29 5.51 Hansweert 6.09 6.31 Walsoorden 6.19 6.41 MAANDAG 21 NOVEMBER. v.m. n.m. Breskens 5.31 6.00 Terneuzen 6.06 6.35 Hansweert 6.46 7.15 Walsoorden 6.56 7.25 MR. UTOYO RAMLAN NAAR NEDERLAND VERTROKKEN. Mr. Utoyo Ramlan, de Indone sische ambassadeur in bijzondere missie, die in ons' land inleiden de besprekingen zal voeren voor een Nederlands-Indonesische conferentie ter verbetering van de betrekkingen tussen beide landen, is Vrijdag per vliegtuig uit Djakarta naar Nederland vertrokken. Hij verklaarde bij zijn vertrek de hoop te koesteren, dat het vooroverleg op Maandag 21 No vember zal kunnen beginnen. Ook zeide hij goede hoop te heb ben dat de besprekingen op re geringsniveau tussen beide lan den nog dit jaar zullen kunnen aanvangen. „Indien deze bespre kingen worden gehouden, dan zullen zij toch zeker dit jaar die nen te beginnen", verklaarde hij. Bij zijn vertrek waren aanwe zig de secretaris-generaal van het Indonesische ministerie van Bui tenlandse Zaken, Roeslan Abdul- gani, en de Nederlandse hoge commissaris in Djakarta, mr. W. F. L. Graaf van Bylandt. SOEKARNG NOEMDE GEEN NAMEN VAN BUITENLANDSE MOGENDHEDEN. Een woordvoerder van het In donesische ministerie van Voor lichting heeft in antwoord op vragen van de pers schriftelijk medegedeeld, dat president Soe- karno in geen zijner redevoerin gen waarin hij heeft gesproken over het bestaan van een twee ledig plan om de republiek Indo nesië tot ondergang te brengen, de naam heeft genoemd van een buitenlandse mogendheid. (Volgens berichten van een buitenlands persbureau zou pre sident Soekarno Nederland en Amerika hebben genoemd als de landen, die de onafhankelijkheid van Indonesië bedreigen). OOK DAGBLAD IN ATJEH ZAL SCHADEVERGOEDING VAN SOEKARNO EISEN. Ook het dagblad „Djihad" in Kotaradja zal schadevergoeding eisen naar -aanleiding van de rede van president Soekarno, waarin deze heeft verklaard, dat nieuwe dagbladen en journalis ten worden misbruikt in een sa menzwering tegen de republiek Indonesië. INDONESISCH PARLEMENT OP VERVROEGD RECES. Het Indonesische parlement heeft Donderdagavond na een bewogen zitting besloten ver vroegd op reces te gaan: van 21 November tot 10 Januari. In de debatten werd in het bij zonder betrokken de brief van de regering, waarin wordt mede gedeeld, dat zij nog geen beslis sing heeft genomen inzake de be strijding van de corruptie, met name of deze kwestie al dan niet bij noodwet zal worden geregeld. De voorzitter van het parle ment, mr. Sartono die er op wees dat er geen agenda is opgemaakt, stelde voor na de kabinetszitting van Vrijdagavond opnieuw bij een te komen. „Dan weten wij wellicht iets meer", zeide hij. Van de zijde van de P.N.I. had men geen principieel bezwaar tegen een vervroegd reces. Men wees echter op het feit, dat er nog drie voorstellen tot interpel latie zijn, die op behandeling wachten. De 55 voorstellers van een reces met ingang van 21 No vember werden door de leden van de P.N.I. verweten, dat zij deze interpellaties onmogelijk wilden maken. De fractieleider van de P.N.I.Mangusarkoro, verklaarde tenslotte, dat zijn fractie de zaal zou verlaten als protest tegen het gebruik van een meerderheid van stemmen om dwang uit te oefenen in niet- principiële zaken. De leider van de P.K.I. Sakirman, zeide, dat de P.S.I. en de federalisten, die de verkiezingen hebben verloren, van het kabinet-Harahap gebruik maken om toch te heersen. Ook zijn fractie verliet de vergade ring, evenals de progressieve fractie. Hierna werd met 103 tegen 3 stemmen besloten tot reces met ingang met ingang van 21 November. tegenliggers schampte, heeft Vrijdagmiddag voor de rechtbank te Amsterdam terecht gestaan en bleek bereid alle consequenties van zijn daad boetvaardig te dra gen. Toen er over ontzegging van de rijbevoegdheid werd gespro ken, zei hij: „Ik wil nooit meer rijden. Ik heb mijn auto al ver kocht". De zaak speelde zich af tegen een tragische achtergrond. Op de bewuste dag had de verdachte, die toen nog in Edam woonde, na hevige ruzie met zijn inwonende gehuwde zoon, het huis verlaten met de bedoeling er niet meer terug te komen. Het was de cli max van langdurige huiselijke moeilijkheden. Hij bezocht onder weg een café, waarna hij zijn on gelukkige reis naar de hoofdstad voortzette. Op de Leeuwarderweg ter hoogte van het DDV-terrein nam hij een bocht naar links niet ruim genoeg en schampte ach tereenvolgens 3 tegenliggers. Hij hield daarna zelfs halt en besprak de schade met zijn slachtoffers. Nadat de politie proces-verbaal had opgemaakt, nam hij de trein naar Parijs, doolde er wezenloos rond en keerde dezelfde nacht al weer terug, omdat hij naar hij ter zitting zeide zijn klein zoontje niet kon missen. „Woont uw zoon nog bij u in?" vroeg de president. „Nee", luidde het antwoord, „ik heb hem na dit voorval de zaak overgedaan en ben zelf naar Vo lendam in een kleinere van me gegaan. De verhouding tussen ons is nu ook beter geworden". Van de getuigen waren er twee, die zeiden weinig of niets van dronkenschap bij de verdachte te hebben bemerkt. De anderen zei- Sultan Sidi Mohammed Ben Joessef is Woensdag na een bal lingschap van 27 maanden in zijn paleis te Rabat teruggekeerd en is tot de ontstellende ontdekking gekomen, dat in dit crême-met- groen kleurige paleis een enorme ravage is aangericht. Woedend stormde de sultan door de zalen van het paleis toen hij tot ontdekking kwam dat een groot deel van het meubilair is vernield en vele muren en instal laties in het paleis zwaar zijn be schadigd. Bij zijn eerste bezoek aan het paleis werd de sultan vergezeld door een Franse diplo maat en twee advocaten. De slaapkamer van de sultan zag er uit alsof er een bom was ontploft, aldus werd door func- tionnarissen verteld. Het bed was versplinterd, laden van kasten lagen over de vloer en overal la gen bergen kledingstukken en lakens. Van grote stukken van de mu ren is het kalk verdwenen, in vele muren zitten scheuren en vele artikelen worden vermist. In een grote garderobe waren nog slechts enkele strooien hoe den uit het jaar 1920 overgeble ven. Van een verzameling van 100 kristallen vazen was er nog slechts één over. In totaal 54 klokken zijn verdwenen. De ten- nis- en basketballbanen, die vroe ger veel werden gebruikt door de dochters van Ben Joessef, waren gebruikt als kippenhokken en de groene tegels van het prachtige zwembad waren met hamers ka potgeslagen. In de gymnastiek zaal zijn nog slechts de kale mu- rën overgebleven. Uit de vroegere particuliere dierentuin van de den, dat hij wat versuft deed. De bloedproef had echter een alco holgehalte van 1.55 pro mille aan getoond, dus juist boven de grens van de twijfel. Uit de rapporten bleek, dat de verdachte zich het voorval uiter mate had aangetrokken. De Officier van Justitie merkte in zijn requisitoir op, dat de ver dachte weliswaar een blanco strafblad heeft en .►altijd goed gereden heeft", doch dat het feil toch te ernstig is om hem buiten de cel te houden. Tegen de bijko mende ontzegging van de rijbe voegdheid zou de verdachte, die nooit meer wil rijden, wel geen bezwaar hebben, zodat de Offi cier 5 jaar ontzegging eiste. Voorts vroeg hij de rechtbank hem een maand gevangenisstraf op te leggen. „Ik heb niets meer te zeggen", zei de verdachte, toen hem het laatste woord gegeven werd. „Maar in het rapport staat, dat u bezeten bent van een alles over heersende angst voor opsluiting", begon een der rechters. „Ik kan na dit voorvtal niet meer alleen zijn", antwoordde de verdachte, „ik ben de oude niet meer en zal het nooit meer wor den". ,Bent u bereid de schade te vergoeden?" „Dat heb ik de gedupeerden meteen al beloofd". „Bent u in staat die belofte uit te voeren ook?" „Zelfs al zou ik het niet zijn, dan zal ik het nog doen". De president bepaalde daarna de uitspraak op 2 December a.s. sultan is zijn geliefde struisvogel verdwenen. Naar is gebleken is deze struisvogel opgegeten dooi' een functionnaris van het paleis, die daar trek in had gekregen kort nadat de sultan door de Fransen was verbannen. Ook ver scheidene leeuwen zijn nergens meer te vinden. Het paleis werd in Augustus 1953 overgenomen door Sidi Mo hammed Ben Moulay Arafa, die in de plaats van Ben Joessef tot sultan werd benoemd. Een paleis- functionnaris verklaarde dat het maanden zou duren voordat de schade zou zijn hersteld. Het pa leis en zijn inhoud zijn het eigen dom van de regerende sultan. De Franse regering heeft be sloten de 57.000 dienstplichtigen, die deze zomer onder de wape nen zijn geroepen om in No.ord- Afrika te dienen, met groot ver lof te zender- Met Kerstmis zullen de mannen thuis zijn. Een regeringswoordvoerder, die dit meedeelde, voegde daara'an echter toe, dat als compensatie en totdat de toestand in Noord- Afrika beter wordt, de dienst plichtigen die 1 Januari 1956 zou den afzwaaien, langer onder de wapenen zullen blijven. Er zullen ook nog andere maatregelen wor den genomen, zoals een versneld oproepen van nieuwe recruten teneinde de legersterkte op het peil te houden dat de toestand vereist. HET WEER Ook Vrijdag stond het weer in onze omgeving onder invloed van een krachtig hogedrukgebied. waarvan het middelpunt boven de Britse eilanden was gelegen. Dit hogedrukgebied was vrij wel stationnair. Noordelijke win den voerden langs de oostelijke flank van dit gebied vrij vochtige lucht over de Noordzeee naar het zuiden. In deze lucht kwam veel bewol king voor. Boven het zuiden van ons land was Vrijdag aanvanke lijk nog drogere lucht aanwezig. Deze werd geleidelijk teruggedre ven, hetgeen op tal van piaatsen met wat lichte neerslag gepaard ging. De maximum temperaturen lie pen Vrijdag sterk uiteen. Langs de kust werden waarden tussen 8 en 9 graden bereikt, maar in Zuid Limburg kwam de tempera tuur Vrijdag maar een graaa bo ven het vriespunt uit. Intussen stroomde over Noor wegen opnieuw drogere en kou dere lucht naar het zuiden. Het zag er naar uit, dat deze drogere lucht in hoofdzaak juist ten oosten van ons land naar hel zuiden zou wegstromen, zodat er bij ons zwaar bewolkt, enigszins nevelig weer verwacht werd. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Zaterdagoch tend tot Zaterdagavond. Noordelijke wind. Op de meeste plaatsen veel be wolking met tijdelijk enige regen of motregen. In het uiterste noordwesten van het land weinig verandering in temperatuur, el ders minder koud. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Nov. 20 8.09 16.46 12.29 2Ë.01 21 8.10 16.44 12.51 23.09 22 8.12 16.43 13.11 23 8.14 16.42 13.30 0.19 24 8.15 16.41 13.48 1.31 25 8.17 16.40 14.07 2.45

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1