De Deltawet vergt 2400 millioen In 2D jaar WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Ontwerp Deltawet naar de Staten-Generaal Financieel en economisch mogelijk De vakbeweging in Argentinië De a. s. besprekingen tussen Nederland en Indonesië Reis van ons Koningspaar in kleurenfilm gedocumenteerd Gigantische dammen en nieuwe dijken zullen, indien de Staten Generaal het thans verschenen ontwerp Delta wet aanvaarden, over 25 jaar ons land beschermen tegen erfvijand de zee. Nieuwe wegen zullen het Zuidwesten des lands tot groter bloei en de randstad Holland nader tot Antwerpen brengen. Dit werk dat door de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Financiën en van Land bouw, Voedselvoorziening en Visserij op een duur van ongeveer 25 jaar tegen geschatte kosten van 24 millioen gulden wordt gesteld, zal Nederland een nieuw gezicht geven. Volgens het plan zal de Nieuwe Waterweg niet worden afgesloten met sluiswerken. De Westerschelde blijft ook open. De dijkswerken daar zullen aanzienlijk verbeterd worden. De afsluiting van het Haringvliet met een dam en grote uitwateringssluizen zal het eerste aan de beurt komen. Deze dam zal zo ver mogelijk zeewaarts als met het oog op de golfaanval mogelijk is, komen te liggen, namelijk ten Westen van Hellevoetsluis op Voorne en nabij Stellendam op Goeree. Verzilting en verdroging. Verkeer. De kosten en voordelen. ZEEPOST Telegram van Mollet aan Pinay en MacMillan Eerste deel van Polygcon-profilti's project gereed Ministers verlaten Genève Duitse demonstratie aan Nederlandse grens Indonesische infiltranten in Nieuw Guinea bekennen Israëlische parlement steunt verklaring van Ben-Goerion De actie tegen prijsstijgingen in West-Duitslard Soedanese premier herkozen Molotof in Oost-Beriijn Frankering bij abonnement Terneuzen Dtrecteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 NA 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 18 NOVEMBER 1955. 10 Jaargang No. 3615 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pat advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Vervolgens zal het Volkerak worden afgesloten nabij de Oost punt van Flakkee in de richting van de Brabantse kust Noorde lijk van Dintelsas. In deze dam komt een doorlaatwerk voor de lozing van zoet water. De waterkeringen langs de Nieuwe Waterweg zullen aanzien lijk worden versterkt terwijl ten behoeve van de waterhuishou ding in het achterliggende gebied de Oude Maas zal worden afge sloten tussen IJsselmonde en de Welplaat. Vervolgens zal een dam gelegd worden door de Grevelingen van Bruinisse op Duiveland over de grote zandplaat met een schut sluis door de bocht van Sint Ja cob naar Flakkèe in Oostelijk Noord-Oostelijke richting. Omdat deze dam de waterstand in het Brouwershavense Gat bij storm vloed zal verhogen, zullen, Weste lijk van deze dam, waar nodig, de dijken van Schouwen-Duiveland eri Goeree-Overflakkee worden verhoogd. Na het gereed komen van deze werken zullen de dammen door het Brouwershavense Gat, Weste lijk van Brouwershaven en aan sluitend op de Goereese duin-I strook en door de Oosterschelde van de Noord-Bevelandse kust naar Burghsluis op Schouwen worden gelegd. Welke van deze twee reuzendammen het eerst zal worden gebouwd, zal, van Wa- terstaatstechnische overwegingen in de toekomst afhangen. De buiten de dammen blijvende waterkeringen zullen moeten worden versterkt en verhoogd, waarbij ook aan de duinen voor zieningen moeten worden getrof fen. De versterking van de dijken langs de Westerschelde zal onaf hankelijk van de overige werken kunnen worden uitgevoerd. De waterstand in de Schelde zal door de afsluitingen slechts enkele cen timeters stijgen. Aansluitend op genoemde Del ta/werken zal het Drie-Eilanden plan met een dam tussen Walche ren en Noord-Beveland door het Veeregat en een dam met sluis door de Zandkreek werden ver wezenlijkt. De voorbereiding voor de uitvoering van dit plan is reeds aan de gang. In de Memorie van Toelichting op het ontwerp van wet worden de geraamde kosten als volgt ver deeld: Voor het Deltaplan zelve zal 1800 millioen gulden nodig zijn, waarin begrepen voor de afdam ming van de Oosterschelde plm. 400 millioen, van het Haringvliet 270 millioen en de verhoging en versterking der waterkeringen langs de Rotterdamse Waterweg met de afdamming van de Oude Maas 150 millioen gulden. Voorts zal de verbetering van de bedijking langs de Westerschel de 400 millioen vergen waar naast de noodzakelijke verbete ringen aan de waterkeringen ten Noorden van Hoek van Holland, de Zeeuwsvlaamse Noordzeekust, de Wadden-eilanden en, voor zo ver nodig de Hollandse en Fries- Groningse zeekusten nog onge veer 200 millioen gulden zullen vergen. In totaal 2400 millioen gulden dus. Het wetsontwerp voorziet niet in een afsluiting van de Rotter damse Waterweg met een sluizen- epmplex, hoewel dit aantrekke lijk zou zijn met het oog op de beveiliging tegen hoge stormvloe den. Er zouden echter te grote ri sico's mee worden genomen, om dat men niet kan voorzien of bui ten een dergelijke afsluiting het vereiste ruime vaarwfater zou kunnen worden behouden. Bovendien is op grond van mili taire overwegingen het behoud van een open toegang tot de na ven van zodanig belang, dat af damming bezwaarlijk zou zijn. Aan de verziltingsbezwaren van de open waterweg zal goed deels tegemoet worden gekomen door de winst aan zoet water, die door de aanleg van de Deltadam- men wordt verkregen. Deze extra hoeveelheid zal de zouttong, die reeds voorbij Rotterdam reikt, kunnen terugdringen. Ten aanzien van het „Wadden plan" waarbij de Waddeneilanden door dijken met het vaste land zouden worden verbonden, wordt in de Memorie van Toelichting opgemerkt, dat de uitvoering hiervan met het oog op de veilig heid niet noodzakelijk is. Niet alleen om redenen van veiligheid is het Deltaplan opge veeril bij een reisduur van drie kwartier tegen thans ruim twee uur. De veèrkosten zul len verdwjjnen. Betere ep snel lere verbindingen tussen Bel gië, Brabant en West Neder land worden mogelijk. Voor de landbouw in het Deltagebied alsook voor da industriële! ontwikkeling zijn deze verbe teringen van grote betekenis. Ook de binnenscheepvaart zal van de afsluiting vruchten pluk ken, omdat men niet langer met de getijden te worstelen zal heb ben en veiliger en sneller de ge hele dag door kunnen varen. Opgemerkt zij, dat de Spoor wegen voorshands afwijzend e- genover aanleg van spoorbanen zijn. Men meent, dat autotractie in het toekomstige Deltagebied economischer zal kunnen werken. De drie ministers, die het ont werp Deltawet aanbieden, zijn ;ta ampel beraad tot de slotsom ge komen, dat de uitvoering van het Deltaplan financieel en econo misch mogelijk en te dragen is. Aan de afsluitingswerkzaam heden kennen zij een zo grote al gemene betekenis toe, dat zij het aanvaardbaar achten de kosten in beginsel voor Rijksrekening te nemen. Bij het versterken van de hoog waterkeringen praeveleren ech ter de bijzondere belangen, zo dat naar mening der ministers het aangewezen zou zijn de kos ten daarvan voor rekening van de beheerders te laten. Hun draagkracht maakt doorvoering van dit beginsel evenwel niet mo gelijk. Voorts zou het bepaald on billijk zijn waterschappen, dia achter de afsluiting kpmen te liggen en daarvan grote voorde len zullen genieten zonder tegen prestatie daarvan in het. genot te stellen, terwijl waterschappen, die aan het buitenwater blijven lig gen (b.v. aan de Westerschelde 1 voor aanzienlijk hogere kosten aan verbetering en onderhoud ko men te staan. De ministers willen dan ook een „verdelende rechtvaardigheid betrachten door enerzijds het op leggen van bijdragen, anderzijds het geven van subsidies. Het wordt bij het slechts tien artikelen grote wetsontwerp dan zet. De vèr landinwaarts reikende ook mogelijk gemaakt voor bet Rijk om, gedeputeerden gehoord, hoogwaterkeringen in beheer te nemen of in beheer terug te ge ven indien het belang der uit te zee armen verzilten grote delen van de kostbare land- en tuin- bouwgrond, het allerergst® op Walcheren, Noord- en Zuid-Beve land, Schouwen, Goeree-Overflak kee, Rozenburg en het Westland. Men vindt de verzilting tot aan de lijn Gouda, Krimpen, Dord recht, Moerdijk tot onder Breda en Roosendaal. Door het vormen van een groot zoetwaterbekken in de Ooster schelde, de Grevelingen en het Haringvliet kan deze verzilting bestreden worden. Het hoogste peil aan zoet wa ter, dat in het bekken mag wor den bereikt denkt men zich een halve meter -boven NAP, het laag ste een halve meter eronder. La ger kan men niet komen, in ver band met de scheepvaart.. Voor de lozing van water uit het bekken van Grevelingen en Oosterschelde denkt men zich spui-inrichtingen in de dammen bij Brouwershaven en Burgh sluis, bij Hansweert en eventueel bij Bath. Het winterpeil in het bekken kan laag zijn ten behoeve van de lozing van polders en boezems en in zomerse droogteperioden zal, ten behoeve van de landbouw in de aanliggende gebieden, een „schijf" ter dikte van ongeveer één meter aan zoet water voor bevloeiing beschikbaar kunnen zijn. Hiermede wordt dus een ant woord gegeven op de vraag hoe de verdroging dezer landbouw gronden, zoals die zich bij voor beeld in ernstige mate op het bre de deel van Zuid-Beveland voor doet, ondervangen kan worden. Het gevolg'zal zijn, dat deze gron den productiever worden, dan ze thans zijn. Rond de bekkens zullen zich re creatiegebieden kunnen ontwik kelen. Verder kan op enige land- aanwinst worden gerekend, ter wijl bijvoorbeeld door de aanleg van wegen aanzienlijke voorde len voor het landverkeer kunnen worden behaald. De afstand RotterdamMid delburg zal over de dammen 81 in plaats van 143 kilometer worden en de afstand Rotter damZierikzee wordt gehal- voeren werken dit noodzakelijk maakt. De bijdragen der waterschap pen zullen bij een afzonderlijke wet geregeld worden. De Delta wet maakt wel mogelijk om aan beheerders, die werken in het <ca der van het Deltaplan doen uit voeren, voorschotten uit de Rijks kas te verstrekken. Indien droogvallende gronden waardevermeerdering ondergaan, dan kan ofwel ten algemene nut te onteigening plaats vinden ol de eigenaar kan in overeenstem ming met het Rijk een vergoe ding geven voor deze waardever meerdering alsmede voor de uit voering van 'n doelmatige verka veling. In principe zal het Rijk de af sluiting van de zée-armen onder zijn hoede nemen en de overige werken, voor zover ze niet in Rijksbeheer zijn, aan de beheer ders overlaten. Het Rijk zal dus echter ook beheer kunnen over- nemen. Indien door de uitvoering er Deltawerken schade wordt gele den, dan zal het vereffenen dezer schade bij een afzonderlijke wet geregeld worden. De ontworpen wet noemt echter uitdrukkelijk: „tegemoetkomingen, hetzij door het treffen van voorzieningen, hetzij in geld". In de Memorie van Toelichting wordt te dien aanzien gezegd, dat deze tegemoetkoming zo veel mo gelijk in dier voege moet worden verleend, dat de maatschappelijke activiteit van belanghebbenden in het geheel niet of zo kort mo gelijk zal worden onderbroken, Zo weinig zal dit het karakter van „steun" mogen dragen. Dit zou de belanghebbenden naar oordeel der ministers tot een lou ter passieve houding dwingen of verleiden. De tegemoetkoming, zo zeggen zij, zal beperkt blijven tot vissers, de kwekers van oesters en mosse len en eventueel aanverwante be drijven. In de Memorie van Toelichting is nog een economische balans opgenomen, waarin globaal wordt berekend, welke de kosten van het Deltaplan zijn en welke vruchten, in geld uitgedrukt, ge plukt zullen kunnen worden. De primaire voordelen aan ge kapitaliseerde vermindering van onderhoudskosten door het Del taplan worden besomd op 85 mil lioen gulden. De opheffing van verdroging en verzilting, de land aanwinning, het verbeterde land verkeer, de recreatie en andere voordelen zouden gekapitaliseerd een voordeel van 1750 millioen opleveren. Zo redenerend komt men tot de slotsom, dat na optelling van de kosten en aftrek van de voor delen voor het Deltaplan cian sluitpost zou overblijven van 1690 millioen gulden, welk bedrag door het Nederlandse volk zal moeten worden geofferd terwllle van de bedreigde veiligheid. Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn be zorgd, staan achter de naam van het schip vermeld: Argentinië en Brazilië: m.s. „Argentina Star", 22 Nov. Australië: s.s. „Strathnaver", 24 Nov. Canada en Chili: m.s. „Westerdam", 24 Nov. Indonesië en Nw-Guinea: m.s. „Willem Ruys", Nov. Ned. Antillen: m.s. „Willemstad", 22 Nov. Nieuw-Zeeland: via Engeland, 26 Nov. Z.W.-Afrika: m.s. „Pretoria Castle", 26 Nov. Inlichtingen betreffende de verzendingsdata van postpakket ten geven de postkantoren. De voorzitter van de raadge vende vergadering van de Raad van Europa, Guy Mollet, heeft in telegrammen aan de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Pinay, en diens Britse collega, MacMillan, verklaard, dat rege lingen voor de vraagstukken der Duitse eenheid en Europese vei ligheid hand in hand dienen te gaan. Herstel van de eenheid van Duitsland op basis van vrije ver kiezingen en instelling van een Europees veiligheidsstelsel die nen parallei te lopen. Elke over eenkomst over Europa moet aan Oost en West dezelfde mate van veiligheid bieden, aldus Mollet. Het Argentijnse algemene vak verbond, een van de bolwerken van het regiem van Peron, schijnt over de gehele linie door de nieu we regering onder president Aramburu te zijn verslagen. De algemene staking, welke door 't vakverbond was uitgeroepen om zijn machtspositie, opgebouwd on der Peron, te handhaven, is aan het verlopen. Hoewel de felste aanhangers van het verbond Donderdag nog van het werk waren weggeble ven, hebben velen het werk her vat, nadat zij een telegram had den ontvangen, waarin met ont slag werd gedreigd als zij niet onmiddellijk weer aan het werk gingen. Voor het eerst sinds Maandag werd er weer in de export-slach terijen geslacht. Het krachtigste verzet tegen hervatting van het werk kwam van de metaalarbei ders, doch ook hun verzet ver zwakt. Woensdag deelde de minister van Arbeid, Migone, meer, dat 't algemene vakverbond zou wor den „vernietigd" en dat de vak verenigingen vrij zouden zijn om zich te reorganiseren. Intussen is het hoofkwartier van het vak- NEDERLANDERS WORDEN UIT RUSSISCHE GEVANGEN SCHAP VRIJGELATEN Het consulaat-generaal der Ne derlanden te Berlijn heeft be richt ontvangen, dat vandaag, 18 November, vier Nederlanders uit Sowjetrussische gevangenschap zullen worden vrijgelaten. Ver moedelijk betreft dit A. G. P. Beernink, H. Boose, jhr. W. A. G. van Panhuys en M. A. van den Wijngaardt, wie onlangs bekend is gemaakt, dat ze zouden worden vrijgelaten. De heer Suwito, woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft in een gesprek met een redacteur van P.I.A. ontkend dat de Neder landse hoge commissaris, graaf van Bylandt, Dinsdag een nota zou hebben overhandigd waarin wordt gezegd, dat Nederland wel over Westelijk Nieuw-Guinea wil spreken, doch niet over de status van dat gebied. In de nota, aldus de heer Suwito, wordt slechts verklaard, dat Nederland bereid is, zo spoedig mogelijk met Indonesië besprekingen op regeringsniveau aan te vangen. Van de vele meters film die Polygoon Profilti heeft gemaakt tijdens de reis van ons Konings paar naar en door de West heeft thans een deel de eindbewerking ondergaan. Gereedgekomen is het eerste gedeelte der „synthese van reportage en documentaire in kleur" die Polygoon zich terstond heeft voorgesteld toen het plan voor de koninklijke reis vast stond. Dit deel ;,De Antillen" zal nu eerst in de cineacs der grote plaatsen en van volgende week af ook in de voorprogramma's aller Nederlandse bioscopen ieder die dat wenst bijna 40 minuten lang ooggetuige maken van dit eerste bezoek van een regerende Oranjetelg aan die Rijksdelen. Getuige maken van de ongekun stelde door het landeigene tege lijk boeiend spectaculaire betui gingen van liefde en aanhanke lijkheid jegens hun Koningin en Prins en bovendien door de unie ke beeldenopeenvolging een voor stelling geven van de economi sche en culturele ontwikkelings- BLANKE WEGENS MOORD OP NATUREL TER DOOD VEROORDEELD Een 21-jarige blanke, C. A. van der Bank, is door het gerechtshof te Springs wegens moord op een naturellenbediende, ter dood ver oordeeld. Het verweer van de ie- schuldigde, dat hij tijdens de daad onder invloed was van drank, werd door de rechter, A. C. Ma- lan, niet als een verzachtende om standigheid aanvaard. gang, der bevolkingen op die door de natuur zo bijzonder met (zij het niet steeds nuttige) schoonheid bedeelde eilanden. Het is de bedoeling van Poly goon Profilti om als ook het slot deel „Suriname" gereed is, dat met de thans in vertoning komen de rol te combineren tot één gro te, weinig minder dan vijf kwar tier vertoningstijd vergende, kleu renfilm warai ndeze gehele zo ge geslaagde reis van ons Konings paar een blijvende documentatie vindt. De Russische minister van Bui tenlandse Zaken, Molotof, en zijn Britse collega, MacMillan, zijn Donderdagochtend uit Genève vertrokken. Molotof sprak bij zijn vertrek zijn dank uit voor de gastvrijheid van de Zwitserse autoriteiten en de bevolking van Genève. Molotof was zeer opghwekt en hij poseerde gewillig voor de fo tografen. De ministers Pinay en Foster Dulles waren Woensdagavond reeds vertrokken. Het vertrek van Molotof ver liep niet helemaal voorspoedig. Bij het afscheid nemen van de autoriteiten die hem uitgeleide deden, waaide door een plotse linge rukwind zn hoed af en zijn bril viel op de grond in stuk ken. Wat onzeker met zijn ogen knipperend verscheen de minis ter voor de microfoon om een paar afscheidswoorden uit te spreken. Woensdagmiddag om één uur verscheen aan de Duitse zijde van de zeer drukke grensover gang Elten-Hüthum een colonne van acht auto's en een bestel wagen, voorzien van transparan ten met opschriften, waarin de vrijlating van de nog in Neder land verblijvende oorlogsmisda digers werd verzocht. Ook bevon den zich op enkele der wagens grote voorstellingen van een moeder met kind en onder schrift „wann kommst du?". Aan iedere grenspassant werd een pamflet ter hand gesteld, waarin ondermeer stond: „Hol land ist das Reiseziel vieler Deut- schen, der Lieferant von Blumen und landwirtchaftliche Erzeug- nisse. Tritt auch du ein für die Freilassung unserer Brüder und handele". Tegen kwart over twee verdween de colonne wederom in de richting Emmerich. Naar van de doorlaatpost aan de Venlo-Keulse barrière wordt vernomen, komen daar de laat ste tijd wel eens vrachtwagens binnen waarop plakkaten zijn geplakt van dergelijke strekking. Alle beklaagden in de zaak van de Indonesische infiltranten in de Etnabaai op Nieuw-Guinea heb ben een volledige bekentenis af gelegd. Het getuigenverhoor bood geen nieuwe aspecten. Op 22 Nov. zal het requisitoir gehouden wor den. De landrechter zal waar schijnlijk op 23 November uit spraak doen. Het betreft hier de Indonesiërs die betrokken waren bij de in filtratie in de Etnabaai op Nw- Guinea in October 1954. De ten lastelegging houdt in: aanslag met het oogmerk het grondgebied van de staat gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te bren gen, het teweeg brengen van een omwenteling, mensenroof, het in voeren van vuurwapens zonder vergunning en diefstal met ge weld. De status van Utoyo Ramlam. Met betrekking tot de positie van de deze week naar Neder land vertrekkende Utoyo Ram- lan heeft het Indonesische mi nisterie van Buitenlandse Zaken bekend gemaakt, dat zijn status is „ambassador extraordinary and plenipotentiary on a special mis sion", om voorbereidingen te treffen voor de besprekingen op regeringsniveau tussen Neder land en Indonesië. Aan deze be kendmaking van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd toegevoegd dat alle mededelin gen, die d eronde mochten doen over de procedure der besprekin gen, die de ronde mochten doen heer Utoyo juist daarover zal gaan onderhandelen. Zulke ge ruchten kunnen de aanstaande besprekingen alleen maar scha den, aldus de mededeling. Het Israëlische parlement heeft Woensdag zijn steun gegeven aan de verklaring van premier David Ben-Goerion, waarin deze het Britse aanbod om de Arabisch- Israëlische geschillen te helpen oplossen van de hand wees. Het deed dit door de verwer ping van een motie, waarin om een algemeen debat over de rede van premier Eden werd verzocht. In deze rede deed Eden zijn aan bod. De motie, ingediend door de uiterst rechtse „Heroeth" werd afgewezen met 45 tegen 13 stem men. Voorts werd een motie van de communisten verworpen, vol gens welke de parlementaire commissie van buitenlandse za ken zou worden verzocht een al gemeen debat voor te bereiden. verbond door troepen bezet en de kapitein-ter-zee Alberto Patron Laplacer tot bewindsvoerder aan gewezen. Donderdag kwamen ongeveer twee derden van de vakvereni- gings-secretarissen onder voor zitterschap van twee afgezette leiders, Framini en Natalini, in het hoofdkwartier bijeen. Voor de bijeenkomst deelden de twee lei ders mee, dat zij nooit waren ge arresteerd en dat de regering hun en de bondssecretarissen ruime waarborgen hadden gegeven Dr. Erhard, de Westduitse mi nister van Economische Zaken, zal wellicht toch nog in staat worden gesteld met de hulp van verminderde invoerrechten tegen prijsstijgingen in de bondsrepu bliek op te treden. De economi sche commissie van de Bonds dag heeft met grote meerderheid een socialistisch voorstel goedge keurd om de minister te machti gen zelfstandige invoerrechten te verlagen. Een door Erhard zelf in het voorjaar ondernomen po ging in dezelfde richting werd door het „Groene Front" in de Bondsdag van de hand gewezen. Dit wist met kleine meerderheid door te zetten, dat de vaststelling van de invoerrechten uitsluitend domein van de Bondsdag bleef. Het voorstel is nu evenwel in dezelfde vorm terug gekeerd en men wacht hier met spanning af of de Bondsdag deze keer de ver langde volmachten zal geven. In elk geval zou de Bondsdag de be voegdheid behouden om binnen veertien dagen een eventuele verlaging van invoerrechten door ministeriële beschikking weer ongedaan te maken. Ismail El Azhari, die verleden week aftrad als premier van Soe dan, is Dinsdag als zodanig door het parlement herkozen. Bij een stemming over de be groting leed Azhari's regering de vorige week een nederlaag, doordat vier parlementaire secre tarissen overliepen naar de oppo sitie: Deze aanhangers hebben zich in het afgelopen weekeinde weer bij Azhari's partij gevoegd en Dinsdag stemden zij voor Az hari. HET WEER Het weer in ons land stond Donderdag onder invloed van een boven onze omgeving aanwezig hogedrukgehied. Het was daarbij rustig weer, zodat de in de nacht gevormde mist op sommige plaat sen in het Oosten van het land de gehele dag bleef hangen. Daar bleef de temperatuur ook laag. Zo werden maximumtemperatu ren van maar drie graden ge meld van het vliegveld Twenthe en Zuid-Limburg. Langs de Noordzeekust, waar de temperatuur tot omstreeks 9 gra den opliep, kwamen verspreide buitjes voor. die in Den Helder en IJmuiden nog een milimeter neerslag leverden. Donderdag- avond daalde in het Zuidoosten jvan het land de temperatuur weer snel. Om 19 uur werd daar al weer lichte vórst gemeld. Ook begon zich toen mist te vormen. Voor vandaag werden geen wij zigingen in dit weerbeeld ver wacht. Het blijft rustig, vrij kou j en enigszins nevelig weer. Minister Molotof is Donderdag, op de terugweg uit Genève, te Oost-Berlijn aangekomen, waar hij verklaarde dat de Geneefse besprekingen „meer dan ooit hebben aangetoond, dat er geen oplossing van het Duitse vraag stuk kan worden bereikt zonder deelneming van de Duitsers". Zijns inziens was het de taak van de Duitsers er voor te zorgen, dat de Westduitse en de Oostduitse republiek „de weg volgen van on derhandelingen en vriendschap pelijke samenwerking". Molotof zeide dat Oost-Duits- land een speciale verantwoorde lijkheid heeft voor het verzorgen van de nationale belangen van het gehele Duitse volk. medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt, geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. Rustig weer. Overdrijvende wolkenvelden ee plaatselijk ochtendmist. Voorna melijk in de kustprovincies enke le verspreid optredende buitjes. Weinig wind. Vrij koud. ZATERDAG 19 NOVEMBER. v.m. n.m. Breskens 4.21 4.36 Terneuzen 4.56 5.11 Hansweert 5.36 5.51 Walsoorden 5.46 6.01 Nov. 19 8.07 16.47 12.03 20.54 20 8.09 16.46 12.29 22.01 21 8.10 16.44 12.51 23.09 22 8.12 16.43 13.11

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1