kt De bijeenkomst van de vier ministers I Boodschap van Marokkaanse sultan aan vooravond van zijn terugkeer De toestand in Argentinië MacMill an spree Molotof met WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Rede van Soekarno op het volkscongres te Bandung Het Westen wil geen nieuwe conferentie der ministers van buitenlandse zaken GENÈVE op Amerikaans vliegtuig Kleine oorzaken, groteögevolgen. Nov. 15 8.00 8.02 8.04 8.05 8.07 8.09 16 19 16.52 16.51 16.50 16.48 16.47 16.46 Nederland en België gaan onderhandelen over waterwegen Meer dan een millioen moterrijtuigen in Nederland De toestand in Brazilië Hevig gevecht in Marokko HET WEER P. N. I. heeft geen vertrouwen in het kabinet-Harahap Niemöller over nieuw Duits leger De vrijlating van Duitsers in Tsjecho-Slowakije Demonstraties op Cyprus Israëlische post beschoten Frankerlng bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I- van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW DINSDAG 15 NOVEMBER 1955. 10 Jaargang No. 3612 Verscliijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Be Sowjet-minister van Bui tenlandse Zaken, Molotof, is Maandagmiddag op een bijeen komst met zijn drie Westelijke collega's „tamelijk onverzoen lijk" geweest, aldus is in confe- ren tink ringen te Genève verno men. De ministers kwamen bijeen om erover te spreken, waarom de deskundigen, die veertien dagen afzonderlijk hebben beraadslaagd geen overeenstemming hebben bereikt over de ontwikkeling van het contact tussen Oost en West. Volgens Westelijke ambtenaren kwam Molotovs houding er op neer, dat de Sowjet-Unie niet ge negen is het „IJzeren Gordijn' op te halen, nu niet en later niet. I i De Britse minister van Buiten- Beschuldigin j van aanslag Ilandse Zaken, MacMillan, heeft tot minister Molotov gezegd, dat de twee groepen deskundigen De Amerikaanse federale re cherche heeft Maandag bekend gemaakt, dat in Denver (Colora do) een zekere John Gilbert Gra ham is gearresteerd op de be sehuldiging van het plegen van sabotage aan een verkeersvlieg tuig van de „United Airlines". Dh vljegtuig stortte op 1 Novem ber bij Denver neer. De 44 inzit tenden kwamen bij het ongeluk om het leven. Volgens Edgar Hoover, de lei der van de F. B. I., het centrale recherchebureau zal de 23-jarige Graham vervolgd worden op grond van overtreding van de fe derale bepalingen omtrent sabo tage van nationale verdedigings werken en dergelijke, waartoe ook vliegtuigen van de burger luchtvaart gerekend worden. ®raham zou een verzekering ad 37.500 dollar op zijn moeder afgesloten hebben, toen hij haar op 1 November naar het vlieg veld van Denver bracht. Zij ging naar Anchorage in Alaska en kwam bij de ramp om het leven. GRAHAM BEKEND. De openbare aanklager heeft medegedeeld, dat John Gilbert Graham schriftelijk bekend heeft de aanslag op het vliegtuig ge pleegd te hebben, dat 1 Novem ber bij Denver, zeven minuten na dat het was opgestegen, neer stortte. Hierbij kwamen 44 men sen, onder wie zijn moeder, om het leven. Graham is gearre steerd. Hij kon de 100.000 dollar borgtocht niet opbrengen. Graham zei een helse machine in het vliegtuig te hebben ge plaatst. Graham had verklaard enige dynamietstaven in het vliegtuig gebracht te hebben, die met een rïjdapparatuur en een batterij tot ontploffing waren gebracht. Graham heeft betrekkingen als technicus gehad. Het ziet er naar uit, dat Graham vaak met zijn moeder onder meer over geldza ken twistte. DULLES DONDERDAG NAAR WASHINGTON Naar AFP uit Genève meldt aal minister Dulles Woensdag avond of Donderdagavond per vliegtuig uit Genève vertrekken, op weg naar Washington. terwijl zij dezelfde woorden en zinswendingen gebruiken, heel iets anders bedoelen. Hij vroeg waarom Rusland, als het werke lijk voorstander was van uitbrei ding van de handel, geen practi- sche voorstellen heeft ingediend. In conferentiekringen zeide men. dat de deskundigen alleen over eenstemming hebben bereikt over punten van minder belang, zoals uitwisseling van studiemateriaal tussen universiteiten, uitwisse ling van groepen toeristen, ge leerden, studenten en sportslie- den. Over andere punten cen suur. ongehinderd verspreiding van bladen, boeken, tijdschriften, de wisselkoers van de roebel, de beperkingen voor diplomaten en luchtverkeer werd geen over eenstemming bereikt. De besprekingen van de des kundigen over de vijf door de Sowjet-Unie ingediende voorstel len zijn in een impasse geraakt, aldus werd vernomen. Bijzonder heden over de behandeling van deze voorstellen werden niet ge geven. Een klein wondje, te gering om er acht op te slaan, kan soms de poort zijn waardoor ziektekiemen binnendringen Dan omstaat er infectie en een min of meer ernstige ontsteking of ver zwering is het gevolg. Gebruik daarom bij elke verwonding de reeds door drie geslachten geprezen Akker's Klooster balsem. de wondbalsem bij uitnemend heid Zuiverend, ontsmettend en gene zend Ook gij zult zeggen: „Akket's Kloosterbalsem, geen goud zo goed". OPMERKING VAN DULLES •ver SOWJET-WAPENUITVOER Minister Dulles heeft in een passage van een toespraak over tie betrekkingen tussen Oost en West de Sowjet-Unie gewaar schuwd tegen de uitvoer van surpius-wapens, teneinde op deze wijze tegemoet te komen aan haar behoefte aan invoer „en an dere doelen". Een dergelijke ex pert zou dan de andere landen der wereld „met gevoelens van de grootste zorg" beschouwen. medegedeeld door het K. N. M. I., geWig tot Dinsdagavond. Enkele opklaringen. op de Overdrijvende wolkenvelden en i de meeste plaatsen droog weer. lakke tot matige wind uit noor- iijke richtingen. Dezelfde of iets lagere maximumtemperatu ren als gisteren. WOENSDAG 16 NOVEMBER. Breskens Terneuzen 1 bnsweert Walsoorden v.m. 2.41 3.16 3.56 4.06 n.m. 2.48 3.23 4.03 4.13 Maandag is te Genève van wel ingelichte zijde vernomen dat de Verenigde Staten gekant zijn tegen een nieuwe bijeenkomst der ministers van Buitenlandse Zaken van de „grote vier" in het voorjaar of de zomer van 1956 en men verwacht, dat Groot-Brit- tannië en Frankrijk dit stand punt zullen onderschrijven. Aanvankelijk was gemeld, dat de „Westerse grote drie" wèl voor dergelijke beraadslagingen gevoelden, in de hoop dat het grote meningsverschil met de Sowjet-Unie over het vraagstuk ener Duitse hereniging tot gerin ger afmetingen zou kunnen wor den teruggebracht. Te Genève vertoevende Russische ambtena ren hadden gezegd dat ook mi nister Molotof er voor was de besprekingen op een der genoem de tijdstippen te hervatten. Doch het algehele falen om in de afgelopen drie weken van be sprekingen de standpunten van het Westen en de Sowjet-Unie m.b.t. een Duitse hereniging na der tot elkander te brengen, heeft gemaakt dat de Westelijke leiders hun mening m.b.t. even tuele nieuwe besprekingen heb ben herzien. De Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken Foster Dul les zou zijn Sowjetrussische ambtgenoot Molotof hierin ge schraagd door zijn Britse en Franse collega's thans willen mededelen dat de totdusverre te Genève gevoerde besprekingen niets hebben opgeleverd, dat on der de huidige omstandigheden een hervatting zou rechtvaardi gen. RHEUMAT1EK... Uw tergende winterkwaal legt het at tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. Naar verluidt zijn de Westerse diplomaten op een Maandagoch tend in het verblijf der Franse delegatie gevoerde bespreking tot bovengemelde slotsom geko men. In Amerikaanse kringen is men bovendien van mening dat be langrijke Amerikaanse binnen landde' overwegingen pleiten te gen bet ih 1956 wanneer de Verenigde Staten zich midden in de verkiezingscampagne voor de presidentsverkiezing en het aan wijzen van nieuwe congresleden bevinden heropenen der be sprekingen met de Russen. Het zou waarschijnlijk zijn dat Foster Dulles onder dergelijke omstandigheden onvoldoende po litieke speelruimte zou worden gelaten. Elke concessie, hoe klein ook, die hij in een diplomatiek spel van geven en nemen aan de Sowjet-Unie zou doen, zou door de in de oppositie zijnde demo craten als wapen in de verkie- zingsstijd worden gebruikt. Het ministerie van Buitenland se Zaken deelt mede: De Nederlandse en Belgische 'regeringen rekenen ermede bin nenkort onderhandelingen aan te vangen over de waterwegen vraagstukken, die zijn behandeld in het rapport van de commissie SteenbergheVan Cauwelaert. Zij hebben besloten om onder handelingen te voeren, niet als tegenstanders, maar als Benelux- partners, wel bewust van de noodzakelijkheid elkanders be langen, die in het geding zijn, te waarborgen, ten einde een grote re gemeenschappelijke welvaart te bevorderen. De problemen die rijzen bij de uitvoering van het Deltaplan zul len in dezelfde geest worden be sproken. Het spreekt vanzelf, dat België het recht van Nederlnad van nieuwe overstromingen te verdedigen en daartoe de zeega ten af te dammen, en dat Neder land anderzijds erkent, dat het bij de uitvoering van de werken re kening behoort te houden met de België het recht van Nederland zover deze de Schelde als de tus senwateren betreffen. Volgens de berekeningen van ae K.N.A.C. bedroeg het totaal aantal motorrijtuigen in Neder land op 1 October 1.069.060. Dit totaal kan als volgt worden on derverdeeld, waarbij de tussen haakjes geplaatste aantallen, de laatst bekende, door het centraal buréau voor de statistiek gepubli ceerde gegevens voorstellen per 1 Augustus 1954,1 met uitzonde ring van de broihfietsen waar van het tussen haakjes geplaat ste cijfer het aantal bromfietsen per 1 Augustus 1955 voorstelt: Personenauto's 270.300 209.411), autobussen 6.560 6.359), vracht auto's en bestelwagens 100.200 (87.609i, trekkers met opleggers 3.990 3.846), specialè voertuigen 4.750 (4,588), motorrijwielen incl. scooters., 146.800 (130.486), brom fietsen 525.000 (503.421), tracto ren 260 230) en motordriewie: Iers 11.200 (10.096). Niet alleen is het aantal brom fietsen dit jaar in veel sterkere mate dan in de voorafgaande ja ren toegenomen, doch ook het aantal personen- en vrachtauto's is volgens becijfering van de K.N.A.C. belangrijk verhoogd. De verhouding tussen het aan tal inwoners en het aantal motor rijtuigen in Nederland past zich door deze ontwikkeling enigszins aan üe autodichtheden van de naburige landen aan. De thans nog te Saint-Gej-main- en-Laye, in Frankrijk, vertoeven de sultan van Marokko, Sidi Mo hammed Ben Joessef, heeft, twee dagen voor zijn terugkeer naar zijn land, een boodschap tot de inwoners ervan gericht, waaraan het volgende ontleend is. „Aan ons geliefd en edel volk: „Na twee jaar ballingschap is het ons een behoefte u deelge noot te maken van onze vreugde aan de vooravond van onze terugkeer naar ons geliefde land. Wij roepen u, ons volk, op ons te steunen in het tezamen bouwen aan een nieuwe toekomst, waar in wij een nieuw, vrij en onafhan kelijk Marokko hopen te zien ontstaan, waarin verdraagzaam heid en eensgezindheid zullen heersen en waarvan alle bewo ners, ongeacht hun geloof of na tionaliteit, veilig en vrjj zullen kunnen leven. Moge onze terugkeer Marok- Als een gevolg van de bloede loze omwenteling, waardoor Car los Luz als waarnemend presi dent werd afgezet, bevinden zich nog twintig Braziliaanse legerof ficieren in hechtenis. De troepen zijn uit de hoofdstad Rio terug getrokken, toen bleek dat de vloot en de luchtmacht de staats greep van generaal Lott, waar door Nereu Ramos waarnemend president werd, als een voldon gen feit beschouwden. Zoals ge meld beoogde generaal Lott met zijn actie te garanderen, dat de nieuw gekozen socialistische pre sident Kubitschek op 31 Januari a.s. zijn fuctie kan aanvaarden. kanen en ae in Marokko wonen de Fransen in de gelegenheid stellen bij te dragen tot een her stel van het vertrouwen, noodza kelijk tot het vestigen der vriend schap, die ons moet verenigen". Na de Almachtige te hebben verzocht „onze schreden te lei den, opdat onze handelingen het welzijn des volks mogen bevor deren", verklaart de sultan nog diep getroffen te zijn door „de vreugde aan de dag gelegd bij het bekend maken van onze terugkeer", waaraan hij toe voegt: „onze voldoening zal vol ledig zijn, wanneer de vreugde betogingen bij onze terugkeer ge disciplineerd, waardig, en zonder ordeverstoringen, verlopen." Nieuwe resident-generaal van Marokko aanvaardt functie. De nieuwe resident-generaal van Marokko, de oud-hoofdcom missaris van politie van Parijs André Dubois, heeft Zondag te Rabat zijn functie aanvaard. Intussen zijn Zondag weer eni ge gewelddaden gepleegd in het protectoraat. In Casablanca wer den twee handgranaten gewor pen in het café van een Frans man, die in Juli was aangehou den wegens „contra-terrorisme". Elf personen werden meer 'of minder ernstig gewond. Twee van de daders werden door café bezoekers doodgeschoten, terwijl de twee anderen konden worden aangehouden. Bij andere aanslagen in Casa blanca werd een Marokkaan ge dood, terwijl er aanzienlijke schade werd aangericht in twee Marokkaanse bedrijven. In Rabat kwam bij een aanslag een Marokkaan om het leven, terwijl drie van zijn landgenoten werden gewond. Minstens 21 mensen zijn in net a ekeinde in een van de hevigste gerechten in Marokko sedert de opstand van October gedood, ah cius hebben Franse ambtenaren Zondag te Rabat bekendgemaakt. Tien Franse en Marokkaanse militairen werden gedood en zes tien gewond, terwijl verscheidene worden vermist. Op het gevechts terrein, twee bergen ten Noorden van Boured nabij de grens met Spaans Marokko, lieten de op standelingen elf doden achter. Een eenheid Marokkanen van de Franse strijdkrachten werd Vrijdag tweemaal aangevallen door een groep van ongeveer 300 rebellen. Volgens Franse officieren maakten Marokkanen uit de Spaanse zóne deel uit van de aan vallende groep. Vrijdag en Zaterdag werden de rebellen door vliegtuigen onder vuur genomen. 9.08 10.04 10.52 11.31 12.03 12.29 17.13 17.58 18.51 19.51 20.54 22.01 Boven Schotland ligt het cen trum van een hogedrukgebied, waarin een druk van 1032 mb als hoogste stand gemeten werd. Dit hogedrukgebied hield boven West Europa een noordelijke luchtstro ming in stand. Daarin kwamen nog enkele buien voor, die in het algemeen niet veel te betekenen hadden. De kleine storing die de oorzaak van deze buien was, wordt gevolgd door een rug van hoge druk die over Scandinavië naar het zuiden beweegt. Deze rug doet de buiigheid nagenoeg verdwijnen en brengt opklarin gen met zich mee. In de middag zullen de temperaturen wel iets lager blijven, want de wind blijft in de noordhoek en houdt dus de aanvoer van koudere lucht in stand. Het hogedrukgebied begint zich meer in de richting van Groenland uit te breiden. Daar door gaat een depressie boven de Noordelijke IJszee in de richting van Scandinavië bewegen. Voor een menigte, die door Soekarno op anderhalf millioen is geschat, heeft de president van Indonesië Zondag te Bandung voor een bijeenkomst, die geor ganiseerd was door het volks congres, een vergadering, die in de verkiezingstijd niet door kon gaan, gesproken. Soekarno kwam terug op de documenten, die hij in zijn rede van 10 Nov. noemde, inzake het bestaan van plannen om Indonesië ten onder te laten gaan. Hij noemde het logisch, dat imperialisten deze plannen opstelden. Soekarno spoorde zijn gehoor aan: „Laten we onszelf en onze geest sterk maken". Hij wees er op, dat Indonesië niet alleen staat, de volkeren van Azië en Afrika staan ons bij. Indien wij eensgezind met de andere AA- volkeren strijden, zullen wij het imperialisme van de aarde kun nen wegvegen. In zijn rede, die gevolgd werd door een minuut lang „Merdeka"- geroep, wees de president de In donesiërs er op. dat zij twee tijd perken meemaakten. „Tijdens het tijdperk van de koloniale overheersing konden wij slechts verzoeken indienen en bedelen om gunsten bij de voormalige Nederlands-Indische regering. Onze moties aan de gouverneur- generaal te Buitenzorg hielden slechts verzoeken in. In het twee de tijdperk hebben wij ons zelf vertrouwen teruggevonden. Wij verzoeken niet meer, wij eisen. Tussen ons en het imperialisme is een brede kloof. Wij willen de vrijheid, maar zij willen ons een koloniaal regiem geven. Reeds vroeger heb ik het volk aange spoord om een politiek van non coöperatie te volgen. Wij moe ten vertrouwen hebben in onszelf en wij behoeven niet bij anderen te bedelen". Soekarno zei voorts: Wij ha ten het imperialisme en hebben dit gedurende 350 jaar aan den lijve gevoeld. Wij kunnen het niet aanzien, dat onze medemen sen in Noord-Afrika gebukt gaan onder het imperialisme. Wij moe ten deze mensen helpen, zoveel wij kunnen". Soekarno weidde uit over de pantjasila en de noodzaak een hechte eenheid te vormen Hij besloot zijn rede met de oproep bij de verkiezingen voor de con stituante slechts te stemmen op betrouwbare partijen en perso nen, „aangezien de constituante het leven van het volk voor de komende jaren zal bepalen". Het partijbestuur van de P.N.I. heeft Zondag een verklaring uit gegeven, waarin wordt gezegd, dat het partijbestuur van de P.N.I. geen vertrouwen kan heb ben in het kabinet-Harahap. „Het huidige kabinet kan na de ver kiezingen van September niet meer beschouwd worden als een normaal kabinet, doch dient slechts de lopende zaken af te wikkelen", aldus de verklaring. De P.N.I. noemt de economische politiek van het kabinet destruc tief en zegt, dat de buitenlandse politiek Indonesië in gevaar brengt en de goede naam van R.I. omlaag haalt. Voorts zegt de verklaring, dat de personeelspo litiek de rechtszekerheid van de ambtenaren omlaag haalt en dat de politiek ten aanzien van de communicaties de buitenlandse bedrijven bevoordeelt ten nadele van de nationale bedrijven. De verklaring zegt voorts, dat het kabinet-Harahap door zichzelf tegen de wil van het volk in te handhaven en door een aantal principiële maatregelen te ne men, zijn bevoegdheden te buiten is gegaan. Pedro Aramburu, die Zondag generaal Lonardi is opgevolgd als voorlopig president van Argenti nië, heeft Maandag twee minis ters beëdigd: de 70-jarige Eduar- do Busso, die de leiding van het ministerie van Binnenlandse Za ken weer Op zich nam, uit welke functie hij Zaterdag door Lonar di was ontslagen, en kapitein- ter-zee Saadi Bonet, die minister van Vervoer wordt. In de Argentijnse pers is de machtsovername door Aramburu over het algemeen met instem ming begroet. De actie van het leger tegen Lonardi wordt be schouwd als een noodzakelijke maatregel ter voorkoming dat de revolutionnaire beweging, die in September Peron ten val bracht, een te rechtse koers zou gaan volgen. Generaal Aramburu als president beëdigd. Zondagavond is de politie in actie gekomen bij het regeirngs- paleis, waar enerzijds groepen personen hun steun aan generaal Lonardi betuigden en anderzijds betogers schout-bij-nacht Rojas toejuichten, die zijn functie van vice-president heeft behouden. Er is een militaire revolution naire raad ingesteld, waarvan de vice-president en de ministers van het leger, de marine en de luchtmacht deel uitmaken. Deze raad krijgt tot taak het contra signeren van de decreten van de voorlopige president, die tevens tijdelijk de wetgevende macht uitoefent, bovendien moet de raad „belangrijke voorstellen, De Duitse Lutherse predikant Martin Niemöller, die acht jaar in een concentratiekamp heeft doorgebracht wegens zijn ver zet tegen Hitier heeft Zondag in (New York) de vrees uitgespro ken, dat het nieuwe Westduitse leger op de oude (Duitse) oor logsmachine zal lijken. Volgens hem bestaat slechts 17 procent van de Westduitsers die zich voor het leger gemeld hebben, uit jongeren of niet-oudstrijders. Gevraagd naar de officiële in stelling van een Westduits leger in Bonn op Zaterdag, verklaarde Niemöller: „Het ziet er uit als een terugkeer naar de Europe se opvatting, dat de militairen een macht zijn binnen de rege ring. De Scandinavische landen en Zwitserland hebben militaire organisaties, die werkelijk le gers van burgers zijn, doch dat zijn uitzonderingen. Ik vrees, dat het nieuwe Duitse leger zal lijken op de oude oorlogsmachi ne". verklaringen en maatregelen die beogen het doel te bereiken, dat de bevrijdings-resolutie zich heeft gesteld" goedkeuren. PERON HAD HET VERWACHT. Ex-president Peron heeft ver klaard, dat hij de val van zijn opvolger, generaal Lonardi, reeds enige dagen had verwacht. Hij zeide voortdurend op de hoogte te zijn gehouden van het bespro kene waarvan Lonardi en de zij nen dachten dat zij geheim wa ren. Peron voorspelde dat in de komende weken in Argentinië nog meer personen van het to neel zullen verdwijnen „wanneer een reeks dwaze bestuurders hun onbekwaamheid tonen". Generaal Aramburu noemde hij „precies even incompetent als Lonardi". TELEVISIE-UITZENDING BEGRAFENIS MEVROUW C0TY De Nederlandse Televisie Stich ting zal op Woensdag 16 Novem ber des morgens van 9.30 tot 11 uur de begrafenis-plechtigheid van mevrouw Coty in de „Made leine", te Parijs uitzenden. Een groep van ongeveer 1400 Duitsers, die uit Tsjecho-Slo- waakse gevangenissen zijn ont slagen, wordt binnenkort in West-Duitsland verwacht. Een woordvoerder van de West- Duitse regering heeft gisteren verklaard, dat Tsjecho-Slowakije sinds Maart 1465 Sudeten-Duit- sers heeft vrijgelaten en 312 in de voorafgaande 12 maanden. Het overgrote deel van hen is naar West-Duitsland gegaan, de rest naar Oost-Duitsland en Oos tenrijk. Het was niet bekend, wanneer het volgende transport uit de Sowjet-Unie zou aan komen. Britse troepen en politie heb ben Maandag in Nicosia traan gas gebruikt tegen leerlingen van middelbare scholen, die met de kreten „enosis" (vereniging met Griekenland) en „eoka" de geheime pro-Griekse verzetsorga- niatie op Cyprus) door de stad trokken uit protest tegen het eerste doodvonnis dat in verband met de pro-Griekse verzetsdaden op Cyprus is geveld. De betogers werden uiteenge jaagd, nadat zij de klokken van de Phaneromeni-kathedraal had- i den geluid ojn andere studenten op te roepen zich bij hen aan te sluiten. Het doodvonnis geldt de 22- jarige Cyprische Griek Michael Karaolis, die veroordeeld is wegens het neerschieten van een politieman. Zaterdag werd het beroep, dat hij aangetekend had, verworpen. In Famaguste zijn leerlingen van middelbare scholen in sta king gegaan uit protest tegen de veroordeling van Karaolis en de arrestatie van drie studenten, die Zondagavond in Famagusta werden aangehouden, nadat twee Britse soldaten neergeschoten waren. Ook in Limassol wordt tegen de veroordeling van Karao lis betoogd. Bij de botsingen in Nicosia liepen tien scholieren en een Britse militair zodanige verwon dingen op dat zij in een zieken huis opgenomen moesten wor den. Een Israëlische militaire woord voeder heeft te Jeruzalem ver klaard, dat Egyptenaren Maan dag in de strook van Gaza het vuur hebben geopend op' een Is raëlische post in het gebied van Kissoefim, ten N.-W. van Chan Yoenis. De Israëliërs beantwoordden het vuur niet en er vielen geen slachtoffers, aldus de woordvoer der. Harold MacMillan, de Britse minister van Buitenlandse Za ken, heeft Maandagochtend, vóór de ministersconferentie hervat werd, een bezoek gebracht aan Molotof, zijn Russische collega, die met premier Eden het vorig jaar als voorzitter optrad van de Geneefse conferentie over Indo- China. De beide ministers spraken over Indo-China en MacMillan verklaarde, dat zijn regering nog steeds hoopt dat het volgende jaar verkiezingen ter vereniging van Noord- en Zuid-Vietnam ge houden zullen kunnen worden. Deze verkiezingen, die zijn voorgeschreven in de Indo- Chinese bestandsovereenkomst lo pen echter gevaar door de wei gering van president Ngo Dinh Diem van Zuid-Vietnam, om er aan mee te werken. Diem meent, dat onder de huidige omstandig heden vrije verkiezingen in Noord-Vietnam niet mogelijk zijn. In diplomatieke kringen ver luidt, dat MacMillan Molotof meedeelde, dat de Westelijke po gingen om Diem over te halen besprekingen met Noord-Vietnam te beginnen ter voorbereiding van de verkiezingen, nog zonder succes zijn gebleven. Na de bespreking met Molotof pleegde MacMillan met zijn Amerikaanse en Franse ambts genoten, Dulles en Pinay, over leg over vier-mogendhedenbe- sprekingen die Woensdag eindi gen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1