Gelukte staatsgreep in Brazilië Neutraal Nederland naast rood Duitsland WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN oii# u Soekarno: Verkiezingen worden gebruikt om R.l. naar ondergang te voeren Sowjet-Unie blijft Westelijke verzoeken afwijzen ie veel wordt WEKELIJKSE WERELDSCHOUW Als Molotov zijn zin kreeg HET WEER Wanneer* Afgezette leiders verlaten per kruiser het land Vice-premier weet van niets Geest van Genève' verdwenen Woensdag a.s. laatste bijeenkomst De staking op de Franse vliegvelden Franker!ng bij abonnement Terneuzen nirecteur-Hoofdrèdacteur I. van de Sande Noord straat 55—57 Terneuzen Redactieadres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRIJE ZEE ZATERDAG 12 NOVEMBER 1955. 10 Jaargang No. 3610 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De conferentie te Genève toon de tot dusver 'n weinig opgewekt vertoop. Van de toenadering, die van Sowjet-Rlusland werd ver wacht, nu het er op aankomt de ontspanning van de topconferen tie in Juli in daden om te zetten, bleek nog niets. Dit bracht de Westelijke Drie in de aanvang in zekere moeilijkheden, omdat zij 'het probleem der Duitse her eniging wilden bespreken en Mo lotov op zijn gewone arglistige wijze aan dit verlangen wist te ontkomen zonder vierkant neen te zeggen. Men is zelfs een ogenblik over gegaan tot het minder belangrijke agendapunt van betere betrek kingen, waarbij opviel de krach tige toon van de Engelse minister MacMillan, die zeide, dat volko men vrijheid voor vreemdelin gen een Westeuropees begrip is, dat niet kan worden opgevangen door geleidelijke en kleine con cessies aan wat het Sowjetregime is. Molotov, die tussen de regels door duidelijk deed blijken, dat hij aan hereniging van Duitsland niet denkt, voordat een algemeen Europees Veiligsheidspact in Rus- sisehe geest is totstandgekomen, heeft van Eden's, ook in het Westen gecritiseerde voorstellen betreffende 'n veel te uitgestrek te Europese bufferzone gebruik gemaakt om het te doen voorko men als zou zekere overeenstem ming tussen West en Oost kun nen worden verkregen, indien het Westen maar afstand wilde doen van zijn eis, dat eerst de Duitse hereniging wordt geregeld. Dit kan het Westen natuurlijk niet zonder door West-Duitsland van verdragontrouw te worden be schuldigd, en zelfs Eden's en daarmede evenwijdig lopende Amerikaanse voorstellen zijn on aannemelijk, zolang niet eerst ze kerheid is verkregen over de her eniging van Duitsland. Molotov wilde, door ook Neder land in de bufferzone te betrek ken, de NATO, gelijk men zeide, naar zee terugdringen. IMPASSE EN CRISIS. De Westelijken bleven eensge zind in het zelfs niet door het secretariaat aannemen van een Met afgelopen etmaal wijzigde zich de algemene luchtdrukver- deÉng, nadat een gecompliceerd lagedrukgebied zich langer dan ee» week ten westen van de Brit se eilanden had weten te handha ven. Dit zorgde in West-Europa veer een zuidelijke stroming, d.w.z. aanvoer van zachte lucht. De temperatuur in ons land is gemiddeld dan ook circa 5 gra den boven normaal geweest. De restanten van het lagedruk- gejried boeten nu boven Schot land en het noorden van de Ncordzee snel aan betekenis in. ©p de Oceaan ten westen van Ierland heeft zich nu een rug van hcge luchtdruk ontwikkeld. Deze breidt zich naar West-Europa uit. Als gevolg hiervan verplaatst een oud front zich van Engeland naar ons land. We neerslagactiviteit ervan is vcijwel geheel onderdrukt. Er wcrdt dan ook vrijwel nergens regen verwacht. De wind gaat wtrt meer naar het westen en de temperaturen komen geleidelijk op een wat lager niveau te liggen. Oostduits plan betreffende sa menwerking tussen Oost- en West-Duitsland, zelfs van de op richting van een gemeenschap pelijke Duitse Raad. Zo kon het niet anders of men kwam in een impasse, waarbij Molotov nu toch gedwongen werd om te zeggen, dat hereniging van Duitsland thans niet mogelijk is. MacMillan was ook hier weer het scherpst bij het afwijzen van Mo- lotov's nieuwe plan voor Duits land, terwijl Dulles daarentegen mogelijkheden aanwezig achtte om tot overeenstemming betref fende het Veiligsheidspact te ko men, mits natuurlijk eerst het Duitse vraagstuk geregeld was. Men heeft daarom de besprekin gen 3 dagen afgebroken. De Westelijken hoopten nu van Molotov een concreet antwoord te vernemen op haar voorstellen, waarna de Rus tenslotte een crisis verwekte met zijn onver bloemd antwoord, dat het Krem lin alleen een herenigd Duitsland onder communistisch bestuur kan aanvaarden. DE STRIJD IN FRANKRIJK. Inmiddels strijdt Faure zijn strijd tegen velerlei invloeden. De Nationale Vergadering heeft zich met niet minder dan acht voor stellen ter hervorming van de kieswet beziggehouden. Zij heeft deze alle verworpen, ook het stel sel van de kamercommissie, dat gedeeltelijk evenredige vertegen woordiging bedoelde. Intriges van Mendès France in de Radicale partij hebben Faure genoopt de regering, die zich tot dusver neutraal toonde, stelling te doen nemen. Hij heeft voor de vierde keer binnen een jaar tijds, de kwestie van vertrouwen ge steld en gewonnen. Maar nu ko men er enerzijds moeilijkheden van formele aard van de Raad van de Republiek, en anderzijds van de radicale partij. Deze, waar van Herriot opnieuw als voorzit ter is opgetreden, heeft nu aan Mendès France als vice-president de eigenlijke leiding gegeven. Mendès France wil verkiezin gen volgens het districtenstelsel met verkiezingen gelijk wij dat in ons land vóór 1918 kenden. Faure en zijn regering hebben gekozen voor behoud van de kies wet, die in 1951 werd opgemaakt om zowel Gaullisten als commu nisten invloed te ontnemen. Nog steeds schijnen de politici in Frankrijk niet te beseffen, dat het zonder meer om de gehele toe komst van Frankrijk gaat. De Marokkaanse aangelegenhe den nemen een merkwaardige wending. Sultan Ben Arafa heeft medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Zaterdagoch tend tot Zaterdagavond. Minder wind. Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. 2taakke tot matige zuidelijke wind. Dezelfde middagtemperatu- ren als gisteren of iets lagere. ZONDAG 13 NOVEMBER. v.m. n.m. Breskens 0.51 1.06 'férneuzen 1.26 1.41 Hemsweert 2.06 2.21 Walsoorden 2.16 2.31 MAANDAG 14 NOVEMBER. v.m. n.m. Bweskens 1.29 1.43 "iQiiïieuzen 2.04 2.18 Hamsweert 2.44 2.58 Walsoorden 2.54 3.08 Nav. 12 7.55 16.57 5.49 15.39 13 7.56 16.55 6.59 16.05 14 7.58 16.54 8.06 16.35 15 8.00 16.52 9.08 17.13 16 8.02 16.51 10.04 17.58 vanuit Tanger verklaard, dat hij van alle rechten afstand doet. Dit ten bate van de twee jaar geleden door de Franse regering afgezet te Ben Joessef, die nauwelijks zijn Franse nieuwe woonplaats had bereikt, toen hij dit nieuws hoorde. Hij zal nu spoedig naar zijn land terugkeren en er zijn oude waardigheid hervatten, dit te meer, omdat ook zijn tegen stander pasja El Glawi zich voor hem heeft verklaard. ROND DE MIDDEL LANDSE ZEE. Foster Dulles is ijverig werk zaam tijdens Genève. Hij heeft met de Italiaanse regering te Rome overlegd; heeft direct con tact gezocht met Franco te Madrid en met Tito te Belgrado, dit laat ste om zich ervan te overtuigen, dat Tito niet weer naar de Rus sische zijde is overgelopen. Men schrijft hem zelfs toe, dat hij het oude plan van een pact voor de Middellandse Zee weer heeft op gevat, dat dan niet militair zou zijn. Maar het zou Spanje en Frankrijk nader tot elkander brengen, van Spanje's invloed op de Arabische staten gebruik ma ken en ook de twist tussen Grie kenland en Turkije helpen be slechten. Middelerwijl geeft het Midden- Oosten aanleiding tot grote be zorgdheid. Ongetwijfeld draagt Israël daartoe het zijne bij, want het heeft de vijandelijkheden, die thans ver ten Zuiden van Gaza in de woestijn van Auja woeden, uitgelokt. En nu is er opnieuw agressie. Maar men vergete niet, dat Israël op eigen kracht aange wezen is en de Arabische staten gemeenschappelijk tegenover zich ziet. Zelfs Irak heeft aan Egypte hulp aangeboden, indien Israël het verder mocht aanvallen. Er zijn werkelijke veldslagen in de woestijn geleverd, en van alle kanten, ook door Hammarskjoeld te New York, worden pogingen in het werk gesteld om de bevei ligde zóne tussen Egypte en Is raël te herstellen. Dat dit te moei lijker wordt, naarmate Molotov ronduit toegeeft, dat de Russische wapentoevoer naar Egypte door gaat en ook Saoedi-Arabië en Syrië van Russische wapens wor: den voorzien, is begrijpelijk. Te midden van al deze verwik kelingen heeft Haile Selassie zijn 25-jarig regeringsjubileum ge vierd met oude Oosterse pracht. Hij mag een vooruitziend en ge lukkig vorst worden geoordeeld. VAN DER MANDERE. (Nadruk verboden). is vaak nervositeit de oorzaak. Twee of drie Valdispert-dra- gées brengen de zenuwen tot rust en U gevoelt zich weei goed Valdispert is een zuiver natuurproduct, bevat geen chemische toevoegingen en is daardoor onschadelijk. De dragées zijn zonder reuk of smaak. Flacon met 30,100 en 20& dragées Vraagt Uw Apotheker ol Drogist HERDENKING WAPEN STILSTANDSDAG Elf November 1918 werd in de eerste wereldoorlog de wapen stilstand gesloten. Na de tweede wereldoorlog worden op die da tum de gevallenen uit beide we reldoorlogen herdacht. Zo was het ook deze Vrijdag. In hoofd steden in de gehele wereld vond de herdenking van deze doden plaats. In Pakijs werd te elf uur 's och tends een minuut stilte in acht genomen, gevolgd door een ere salvo. Op de Champs Elysees werd een parade gehouden, die door duizenden Parijzenaars werd gade geslagen. In Brussel trokken grijze vete ranen uit de eerste wereldoorlog langs koning Boudewijn, die zich had opgesteld voor het graf van de onbekende soldaat. In Londen zijn de doden uit de beide wereldoorlogen Zondag j.l herdacht. Dit werd, als compromis, gedaan omdat de wapenstilstands data van eerste en tweede wereld oorlog respectievelijk in Novem ber en Mei vallen. In Washington leidde ex-presi dent Hoover, uit naam van pre sident Eisenhower, een herden kingsplechtigheid, waarin hij op de Amerikanen een beroep deed naar „blijvende vrede, niet alleen voor ons, doch voor alle mensen" te'streven. En te Tokio werd een vredes- standbeeld onthuld, dat gewijd is aan terechtgestelde Japanse oor logsmisdadigers. DE BURAIMI-OASE. Saoedi-Arabië heeft wederom een nota aan Engeland gezonden over de bezetting van de Burai- mi-oase. Het ministerie van Bui tenlandse Zaken wenste in eerste instantie niets over de inhoud mede te delen. De vorige maand zond Saoedi-Arabië een protest nota. INDONESIË Er zijn documenten in mijn handen, die bewijzen dat de alge mene verkiezingen worden ge bruikt omi de Républiek Indonesië naar de ondergang te voeren door het plegen van sabotage op eco nomisch en politiek terrein, aldus president Soekarno, Donderdag avond tijdens een rede te Ban dung ter gelegenheid van Hel dendag. Sprekend voor een bijeenkomst, waar ook de Goodwillmissie's uit Malakka en Egypte met vele In donesische autoriteiten samen waren, zeide de president, dat er elementen in Indonesië aanwezig zijn die de proclamatie der R.l. van 1945 met subversieve acties willen ondermijnen. Uit de docu menten blijkt, dat er een twee delig plan bestaat om de R.l. tot de ondergang te'brengen. Het eerste deel, dat op korte termijn moest werken, is mislukt. De toe gepaste methoden waren: econo mische ondermijning door sabo tage der economie, en industrie, corruptie, geldvervalsing, sabo tage in de administratie en het financieel beheer van het land en tenslotte het toebrengen van de genadeslag van buitenaf als de eerste vier methode's doorge werkt zouden zijn. Daarnaast wordt ernaar gestreefd, dat de R.l. verdragen met het buiten land zal sluiten, die ze niet kan nakomen en die bij overtreding tot militaire acties tegen Indone sië zullen leiden. Hiernaast wor den infiltraties tot stand gebracht in het distributieapparaat en wordt de distributie van goederen in handen van zwartehandelarer. gelegd. In staatsbedrijven en ver voersondernemingen wordt sabo tage gepleegd door de arbeider zelf. Verder wordt gepoogd twee dracht te zaaien in de staatsinstel lingen. Handlangers van diegenen, die ondermijnende activiteit voeren, worden geplaatst op het mini sterie van Defensie. Vitale bedrij ven krijgen niet voldoende finan ciën en de niet-vitale bedrijven krijgen deze overvloedig. De buitenlandse overeenkom sten der R. I. zijn in dit plan slechts lokmiddelen om de repu bliek een aanleiding te doen op leveren voor een zogenaamd ge rechtvaardigde militaire aanval naar aanleiding van deze sabota ges. Het tweede deel van het plan berust op het principe: verdeel en heers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van explosieve elemen ten, die in het Indonesische volk aanwezig zijn. Fanatisme, over gevoeligheid, jaloezie, haat, feo dalisme, provincialisme, federa lisme, intellectualisme, armoede en ongeletterdheid worden hier voor misbruikt. Dit tweede deel van het plan wordt uitgevoerd in twee stadia: een ontwrichtings periode en een omwentelingspe riode. Gedurende de eerste perio de wordt gestreefd naar chaos op alle terreinen. Er wordt ge poogd tweedracht te zaaien tus sen de T.N.I. en de oud-K.N.l.L.- leden. Er worden opstanden ont ketend op West-Java, de Moluk- ken, in Atjeh en Celebes. In de omwentelingsperiode zou den volgens Soekarno pogingen worden gedaan 'n federale struc tuur in de staatsapparaten in te voeren, en het onderhouden van betrekkingen met Nederland. Verder zou in die periode worden gestreefd naar het stationneren van een volledige divisie op West- Java en Celebes. Saboteurs zou den worden losgelaten op de staatsapparaten en infiltraties zouden worden verricht in de par tijen om de tegenstellingen te verscherpen. Er zou kapitaal worden aangewend om de econo mie van het land te ontwrichten en propagandisten zouden in dienst worden genomen, die be taald zouden worden door be paalde bedrijven en ondernemin gen. Soekarno zeide het document te hebben bekend gemaakt, om dat het land en volk voor een be slissend ogenblik staan. „Op deze heldendag moeten wij er ons van bewust zijn, dat de R. I. door vele gevaren omringd is. Het Indone sische volk moet zich de eigen schappen eigen maken van de helden, die het op deze dag ver eert. Soekarno riep het volk op om terug te keren tot de geest, die 17 Augustus 1945 werd gebo ren. „De ondergrondse contra-re volutie is nog steeds gaande. On ze revolutie is nog steeds niet voltooid. Er zijn mensen, die dit niet geloven. Pas als ik de gehele inhoud van deze documenten voorlees, zullen zij inzien, dat on ze revolutie nog niet is afgelo pen. Wij moeten op alle terreinen waakzaam zijn. Laten wij op onze hoede zijn aan de vooravond van de verkiezingen voor de consti tuante. Laten wij niet in de val lopen, doch de strijd van het volk steunen", aldus Soekarno. Eerste vice-premier weet niets van documenten. De eerste vice-premier, Djanu Ismadi, heeft Vrijdag aan de pers verklaard, dat hij niets afwist van Een bloedeloze en bijna stil zwijgend verlopen staatsgreep heeft Carlos Luz, die als waarne mend president van Brazilië op trad, nadat zijn voorganger Joao Cafe Filho door een hartziekte hg.(l moeten aftreden, uit zijn ambt ontzet en het land doen ver laten. De afgetreden Braziliaanse mi nister van Oorlog, Teixeora Lott, heeft Vrijdagochtend verklaard, dat hij maatregelen neemt om de militaire discipline in het land te herstellen. Vrijdagochtend hebben troepen met tanJcs de voornaamste open bare gebouwen in Rio de Janeiro bezet. Voorts is bekend gemaakt, dat de voorzitter van de senaat, Ra mos, de functie van president van de republiek op zich neemt. Deze functie was dezer dagen door de voorzitter van de kamer van afgevaardigden aanvaard in verband met ziekte van president Cafe Filho. Volgens de Brazi liaanse grondwet komt bij ont stentenis van de president het eerst de voorzitter van de kamer van afgevaardigden en daarna de voorzitter van de senaat in aan merking voor het presidentschap. De ministers van Marine en Luchtmacht hebben zich tegen de actie van Teixeira Lott uitgespro ken. Zij blijven Carlos Luz, die president Cafe Filho was opge volgd steunen. Het garnizoen van Rio de Janeiro steunt Lott. Luz zou zijn gevlucht naar een lucht basis. Er wordt melding gemaakt van een aantal arrestaties van hoge officieren, o.w. admiraal Pena Boto, de commandant van een eskader, generaal De Castro, die door Luz was benoemd tot opvolger van Lott als minister van Oorlog en generaal Etche-Go- yen. Teixeira Lott heeft in de nacht van Donderdag op Vrijdag, direct na zijn aftreden, besprekingen gevoerd met enige militaire lei ders, de voorzitter van de senaat, de minister van Arbeid en een aantal afgevaardigden. Vrijdag ochtend werd daarop een procla matie uitgevaardigd, waarin Lott verklaarde, de militaire discipli ne te zullen herstellen. In bepaalde kringen was het aftreden van Lott van Donderdag beschouwd als een eerste succes van de voorstanders van een staatsgreep om de presidentsver kiezingen van 3 October onge daan te maken. Deze verkiezin gen werden gewonnen door Jus- celino Kubitchek, die door het le ger als 'n ongewenst figuur voor het presidentschap wordt be schouwd. Het hoofd van de politie van Rio de Janeiro is gearresteerd. Het ziekenhuis in de stad waar president Cafe Filho verpleegd wordt, is door troepen omsingeld, evenals de woning van generaal De Castro. Voorts staan tanks opgesteld bij de brug die de mili taire luchtbasis van Rio de Ja neiro, gelegen op een eiland, met de stad verbindt. Blijkens speciale edities van kranten heeft Teixeira Lott ver klaard, dat het uitblijven van sancties tegen kolonel Mamede, die in een politieke redevoering op een staatsgreep had aange drongen, herstel van de discipline nodig maakt. Hij verzocht de ma rine, de luchtmacht en de gou verneurs der provincies zich so lidair te verklaren met zijn actie voor terugkeer naar de constitu tionele legaliteit. Later verklaarde Lott in een boodschap aan de bevelhebber der militaire districten, dat de voorzitter van het opperste ge rechtshof en de voorzitters van Kamer en senaat hem steunen. Evenals de bevelhebbers van de militaire gebieden in het noorden en het centrum van het land, die met elkaar 11 staten en 4 territo ria omvatten. Het congres is bij eengekomen om de toestand te bespreken. Een aanhanger van Teixeira Lott, generaal Mendes de Morais, heeft de leiding van het gemeen tebestuur van Rio de Janeiro op zich genomen. Volgens Braziliaanse radiobe richten hebben veel hoge officie ren van luchtmacht en marine bij minister Teixeira Lott hun op wachting gemaakt. De enige strijd waarvan mel ding is gemaakt, was een vuur gevecht dat Vrijdagochtend ont stond, toen de kruiser Tamanaa- re trachtte zijn basis in de haven van Rio de Janeiro te verlaten en beschoten werd door het leger- fort te Copacabana. Het schip be antwoordde het vuur van de kust- batterijen. Er is geen melding gemaakt van slachtoffers of schade. Het congres heeft op een spe ciale vergadering besloten, dat Carlos Luz „niet langer geschikt is voor het presidentschap". Eerst was gemeld dat Luz naar 'n luchtbasis was gevlucht, doch volgens latere berichten zou hij zijn toevlucht hebben gezocht op een oorlogschip in de baai van Rio de Janeiro. Er worden troepenversterkin gen naar Rio de Janeiro gezon den. Alle winkels in de stad zijn gesloten. Men beschouwt de staatsgreep van generaal Lott als een „pre ventieve coup" om te verzeke ren, dat de grondwettig gekozen presidentscandidaat Kubitshek aan het bewind komt. Er is censuur ingesteld op de uitgaande perstelegrammen. Het schijnt, dat de vloot en de lucht macht nog een afwachtende hou ding aannemen. Men gelooft, dat zij wachten op de besluiten van het congres. De luchtverbinaingen met Rio de Janeiro waren Donderdag avond reeds verbroken als ge volg van het slechte weer. Wnd. president aangewezen. De Braziliaanse Tweede Kamer heeft de vice-voorzitter van de senaat, Nereu Ramos, met 18ë tegen 62 stemmen als waarne mend president aangewezen. Afgezette leiders verlaten het land. De tot nu toe waarnemende president van Brazilië, Carlos Luz, de ministers van Marine en Justitie, admiraal Amorim d« Valle en Prado Kelly, en de op perbevelhebber van de Brazi liaanse vloot, admiraal Pena Pot to, zijn Vrijdag, aan boord van de kruiser „Almirante Parrosso". met onbekende bestemming uit de baai van Rio de Janeiro ver trokken. Een kustbatterij te Copacabana loste nog een schot op de wegva rende kruiser, die zijn reis echter voortzette. K.L.M.-toestel deed Rio de Janeiro niet aan. Met het oog op de binnenland se situatie in Brazilië, heeft de K.L.M. Vrijdag de D.C. 6b, die on derweg was van Recife naar Rio de Janeiro, opdracht gegeven laatstgenoemde plaats niet aan te doen en rechtstreeks naar Montevideo te vliegen. Het toe stel vliegt op de lijn Amsterdam. Lissabon, Dakar, Recife, Rio de Janeiro, Monte Video, Buenos Aires. Het betreft hier een inciden tele maatregel. De gedragslijn in de komende dagen zal afhanke lijk zijn van de verdere ontwik kelingen in Brazilië. de documenten, waarover Soekar no in zijn rede te Bandung sprak. Djanu Ismadi zal de verklaring van de president nauwkeurig be studeren en een verder onder zoek instellen. Regering zal vertrouwens votum aan parlement vragen De Indonesische regering zal Maandag het vertrouwensvotum aan het parlement vragen inzake de regeringsverklaring. Donderdagavond was er ten huize van de tweede vice-premier een bespreking tussen de rege ring en de regeringspartijen. Over het algemeen bleek, dat de rege ringspartijen achter het kabinet staan. De ontwerp-noodwet inza ke de bestrijding van de corrup tie kwam niet ter sprake. Vrijdag komt het kabinet opnieuw bijeen. De mogelijkheid bestaat, dat ge noemde ontwerp-noodwet dan ter sprake zal komen. Inmiddels hebben de vier minis ters Vrijdag op him elfde bij eenkomst het ontwapenings- vraagstuk besproken, zonder dat zij, volgens een Britse woordvoer der, hierbij voortgang boekten. Een ieder zette zijn eigen stand punt uiteen en na 'n vergadering van vier uur in een „slechte at mosfeer", volgens conferentie kringen, werd besloten het over leg hedenochtend voort te zetten. Westelijke kringen verklaar den dat het verdwijnen van de „geest van Genève", dat in de laatste bijeenkomsten is opge merkt, evenzeer een gevolg is van Ruslands weigering om de beperkingen ten aanzien van het normale verkeer tussen Oost- en West-Europa op te heffen als van het mislukken van de pogingen om grote internationale vraag stukken, zoals ae eenwording van Duitsland, op te lossen. MacMillan en Dulles deden bei den een beroep op Molotof om alsnog president Eisenhowers plan voor wederzijdse luehtin- spectie te aanvaarden als een eer ste stap tot ontwapening. De Rps- sische minister herhaalde echter zijn eerder geuite opvatting, dat dit plan, dat de V. S. en de Sow jet-Unie zou betreffen, niet een einde zal maken aan de bewape ningswedloop of van nut is ten aanzien van een verbod op atoomwapens. Hij gaf ook als zijn mening te kennen, dat het Wes ten, telkens wanneer Rusland met een deel van een Westelijk plan accoord gaat, een nieuw plan ter tafel brengt. Een Franse woordvoerder noemde de rede van Molotof een „verzameling sarcastische criti- sche opmerkihgen" over de Wes telijke voorstellen. Hij maakte melding van enige scherpe woor denwisselingen tussen de Weste lijke ministers enerzijds en de Russische minister anderzijds. Men verwacht, dat de rest van de conferentie als volgt zal ver lopen: Zaterdagochtend ver volg en afsluiting van de behan deling van het tweede punt van de agenda (ontwapening); Maan dagmiddag bespreking van punt drie (betrekkingen tussen Oost en West)Dinsdagochtend vervolg van deze bespreking; Dinsdagmiddag mogelijk te rugkeer tot eerste punt van de agenda (hereniging van Duits land en de Europese veiligheid). Het programma voor Woens dag is nog niet vastgesteld. MINISTERS WILLEN CON FERENTIE WOENSDAG BE ËINDIGEN. De ministers van Buitenlandse Zaken der „Grote Vier" hebben Vrijdag besloten, te „trachten" hun conferentie Woensdag a.s. te beëindigen, nu zij zich geplaatst zien voor een vrijwel zekere im passe ten aanzien van alle drie punten van hun agenda. Wanneer de besprekingen in derdaad Woensdag worden be sloten, betekent dat, dat het over leg precies drie weken heeft ge duurd, waarover de ministers het in September te New York eens waren. Had de conferentie echter teke nen in de richting van overeen stemming over een of ander punt vertoond, dan zouden de minis ters ongetwijfeld hun besprekin gen hebben voortgezet. Het over leg van de afgelopen twee weken heeft evenwel geleid tot een im passe ten aanzien van twee pun ten der agenda, terwijl waar schijnlijk ook ten aanzien van het derde punt een mislukking voor de deur staat. De ministers had den reeds toegegeven dat zij ge faald hadden om inzake de Duitse eenheid en de Europese veilig heid tot een. accoord te komen. In tussen is ook het officiële over leg over verbetering van de be trekkingen op niet-politiek ge bied tussen Oost en West volko men vastgelopen, terwijl de op vattingen over de ontwapenings kwestie meer dan ooit uiteenlo pen. Het besluit om de onderhande lingen niet te verlengen wordt in conferentiekringen beschouwd als een duidelijke erkenning, dat het geen zin heeft verder te pra ten én dat de „geest van Genève" vrijwel dood is. De Westelijke mogendheden zullen zich 'krachtig verzetten te gen eventuele Sowjet-plannen om commissies in te stellen ten ein de te pogen de meningsverschil len te verkleinen in afwachting van een volgende conferentie der „Grote Vier" waarschijnlijk volgende zomer. Tengevolge van de staking van verkeersleiders op de burger vliegvelden in Frankrijk is een stremming ontstaan in het lueht- postverkeer. Daarom moet reke ning worden gehouden met ver traging in de overkomst van brieven, briefkaarten en overige luchtpostcorrespondentie, alsme de van luchtpostpakketten voor Frankrijk en bestemmingen, wel ke onder normale omstandighe den via Frankrijk worden verzon den, zoals de Franse overzeese gebiedsdelen en dergelijke.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1