De conferentieteGenève mislukt SAARLAND WEERSVERWACHTING HOOGWATER De toestand in Marokko De kosten van de West-Duitse bewapening ZON- en MAANSTANDEN mm n -f Oost en West ten aanzien van Duitsland verder van elkaar dan twee jaar geleden HET WEER De Hertog van Windsor in Londen De kwestie van kerk en staat in Engeland De mtest p*»*' oplosbare koft' ter ivere Koninklijk Paar terug op Nederlandse bodem r, k I De Soedan Nieuwe lord Mayor van Londen geinstalleerd Officiële uitslag Braziliaanse presidentsverkiezingen Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRUE ZEEUW DONDERDAG 10 NOVEMBER 1955. 10 Jaargang No. 3608 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De ministers van Buitenlandse Zaken op de Geneefse vier-mo- gendhedenconferentie hebben Woensdag besloten de bespre king van het eerste agendapunt hereniging van Duitsland en de veiligheid te schorsen en heden te beginnen met het twee de punt van de agenda: de ont-- wapening. Het besluit werd genomen, na dat de Westelijke ministers had den verklaard, dat de besprekin gen over het eerste punt ^vruch teloos" zijn, doch dat tegen het einde van de volgende week, te gen de tijd dat naar men ver wacht de conferentie eindigen zal, de kwestie van Duitslands hereniging en de Europese vei ligheid opnieuw bezien zal wor den. MacMILLAN. De Britse minister van Buiten landse Zaken, MacMillan, en zijn Amerikaanse ambtgenoot, Dul les, hebben op de vergadering van Woensdag, die drie-en-een- half uur duurde, de Sowjet-Unie de schuld gegeven van de impas se waarin de besprekingen over Duitsland en de veiligheid zijn ge raakt. MacMillan noemde Molotofs toespraak van Dinsdag „een zeer ernstige verklaring". Hij kon niet inzien, wat voor nut een verdere bespreking van het eerste agen dapunt zou kunnen hebben. Ove rigens waarschuwde hij, dat ,,ons falen op dit punt ernstig de sfeer zal benadelen", waarin de minis ters de andere agendapunten van contacten tussen Oost en West behandelen moeten. MacMillan verklaarde voorts hog in zijn rede: „Het naakte feit bestaat, dat voor de Sowjet- regering de enig aanvaardbare garantie voor de vereniging van 'Duitsland de bolsjewiseripg van het gehele land is". FOSTER DULLES. Dulles zei, dat Molotofs ver klaring van Dinsdag het vertrou wen dat in de wereld was gewekt door de topconferentie in Juli, „grotendeels teniet is gedaan". De geest van Genève heeft zwaar geleden. De weigering van de Sowjet-Unie om de hereniging van Duitsland voor te bereiden zal „in het algemeen de betrek kingen tussen de Sowjet-Unie en andere staten, w.o. de Verenigde Staten, nadelig beïnvloeden", al dus Dulles. De Amerikaanse minister vrees de, dat bespreking van de andere agendapunten weinig baten zal, als' de ministers het gevoel heb ben, dat zij geen regelingen kun nen treffen, die houdbaar zijn. Dulles verklaarde, dat ondanks In de loop van Woensdag trok een depressie van 987 mb over Zuid-West Engeland en Wales naar het Noorden. Tegelijkertijd verplaatste een randstoring ervan zich over Frankrijk en België in de richting van Nederland, waar de storing ziah tegen de avond, vergezeld van fikse regenbuien en flinke windstoten, in het Zuiden aan diende, om zijn tocht naar het Noorden te vervolgen. Na het voorbijtrekken van deze storing begon de barometer weer te stij gen, ruimde de wind, al afnemend naar het Zuidwesten en nam de buiigheid af. De Zuidwestelijke wind zal in de loop van Donderdag lucht aan voeren van de Golf van Biscaye. Hierdoor blijft het vrij zacht. •p de nadering van een zwak ke rug van hoge luchtdruk neemt de to.uiigheid geleidelijk af en worden de opklaringen groter. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig tot Donderdag avond. Zuidwestelijke wind. Wisselend bewolkt met enkele verspreid optredende buien. Ma tige tot vrij krachtige Zuidweste lijke wind. Tamelijk zacht. VRIJDAG 11 NOVEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.27 0.02 0.42 0.52 n.m. 11.43 12.18 12.58 1.08 de bezorgdheid in de gehele we reld over de onwrikbare houding van de Sowjet-Unie, de Verenig de Staten geen terugkeer van de toestanden van vóór de Geneef se topconferentie in Juli wensen. Wij blijven met alle macht stre ven naar een rechtvaardige en duurzame vrede. Als er zulke be langrijke kwesties behandeld worden als op deze conferentie, zijn wij niet spoedig ontmoedigd, zo zei hij. Wij blijven hopen, dat de Sowjet-Unie indien niet nu, dan toch spoedig loyaal inhoud zal geven aan de overeenkomst die de regeringsleiders in Juli be reikten en volgens welke Duits land door vrije verkiezingen ver enigd moet worden. Als het zover is, kan de Europese veiligheid verzekerd worden en zal de geest van Genève een belangrijk deel van de rijke vruchten, die hij scheen te beloven, hebben afge worpen, aldus de Amerikaanse minister. MOLOTOF. Minister Molotof, die Dinsdag het Westelijke plan voor hereni ging van Duitsland verwierp als „niet opbouwend, onpractisch en onrealistisch" heeft zich Woens dag, naar verluidt, inschikkelijk getoond, toen het besluit geno men werd om de bespreking van Duitslands hereniging en de Eu ropese veiligheid te beëindigen. Molotof verklaarde in zijn ant woord opnieuw, dat de tijd en de omstandigheden nog niet rijp zijn voor verkiezingen in, Duits land. Het is het Westen, èn niet de Sowjet-Unie, dat zich niet houdt aan de geest van Genève, en de richtlijnen van de rege ringsleiders. De Russische minister diende een voorstel in voor een niet-aan- valsverdrag tussen de Navo en de Westeuropese Unie enerzijds en de communistische landen van het pact van Warschau ander zijds. Dit voorstel was ook reeds in Juli door premier Boelganin naar voren gebracht. Dit niet- aanvalsverdrag zou op de duur vervangen moeten worden door een Europees collectief veilig heidsverdrag. Ook stelde Molotof voor de buitenlandse troepen in Duits land met de helft te verminderen en een overeenkomstig aantal mi litairen te demobiliseren. Volgens het Sowjet-voorstel voor een verdrag tussen de be staande militaire groeperingen in Europa dienen de leden van de Navo en de West-europese unie aan de ene kant en de deelnemers van het pact van Warschau aan de andere kant overeen te komen geen militair geweld tegen elkaar te gebruiken. Het recht van indi viduele of collectieve zelfverdedi ging in geval van 'n aanval blijft bestaan. Voorts verplichten de staten zich overleg te plegen als een conflict of meningsverschil tussen hen de vrede in Europa zou kunnen bedreigen. De Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, Von Brenta- no, heeft onmiddellijk na de ver gadering van Woensdag een be zoek aan Dulles gebracht, die hem uit de eerste hand een ver slag van de vergadering gaf. Westelijke diplomaten in Genè ve menen, dat het mislukken van de pogingen om de standpunten inzake de Europese kwesties na der tot elkaar te brengen, zal lei den tot een slechter worden van de betrekkingen tussen Oost en West, dit te meer aangezien deze mislukking volgt op het ontstaan van een nieuw gebied van span ning in 't Midden Oosten als ge volg van communistische wapen leveranties aan Egypte. De ministers zullen vóór zij hun conferentie beëindigen nog wel tot het vraagstuk-Duitsland en de Europese veiligheid terugkeren, doch een Britse woordvoerder verklaarde Woensdagavond, dat het zeer onwaarschijnlijk .is dat het Westen de grotendeels oude Sowjet-voorstellen nader wil be spreken. De buitengewoon krach tige bewoordingen van tie Weste lijke verklaringen van Woensdag lieten wel zeer goed uitkomen, dat Oost en West ten aanzien van de Duitse kwestie nu verder van elkaar staan dan twee jaar geleden, toen de kwestie in Ber lijn werd besproken, aldus deze zegsman. Naar A.F.P. Woensdag verno men heeft, bevindt de hertog van Windsor zich incognito in Lon den. Hij zou daar reeds Maan dag aangekomen zijn met de ka naalboot, komende uit Parijs. Hij zal hedenochtend een on derhoud met premier Eden heb ben op 10 Downingstreet. Hij zou ook een bespreking met zijn zaakwaarnemer voeren. Er is geen audiëntie voorzien op Buckingham palace. De Labourafgevaardigde Step hen Swingier heeft Dinsdag mee gedeeld. dat hij de volgende week Dinsdag in het Lagerhuis de kwestie van de scheiding van kerk en staat aan de orde zal stellen. Hij zal dan vragen om instelling van een commissie voor onderzoek naar de betrek kingen tussen kerk en staat in Engeland. Swingier verwees naar de be roering die is gewekt door ae houding van de leiders der An glicaanse kerk in de kwestie- Townsend. Hij vroeg zich af, of het huidige statuut van de kerk nog wel in overeenstemming is met de opvatting van de meer derheid van het volk. In bussen voor ten minste 35 koppenf 2.60 Coffeïne-vrij, in bussen met rood etiketf 2.95 Grote bussen voor ten minste 140 koppen f 9.45 Coffeïne-vrij f 10.95 Na de jongste besprekingen over de Duitse financiële bijdra ge aón de bewapening, die in het NATO-hoofdkwartier in Parijs zijn gevoerd, heeft men in Bonn goede hoop, dat men niet veel meer zal behoeven op te brengen dan de negen milliard mark per jaar, die steeds door de minister van Financiën als het maximum waren gesteld. Daarmee is de vrees verdwenen, dat de finan ciële commissie der NATO zou vasthouden aan de oude eis een vastgelegde financiële bijdrage te verlangen, die op grond van de Duitse productiekracht zou wor den gebaseerd en ettelijke mil- liarden hoger zou zijn. Volgens de Duitse onderhandelaars zal, wanneer de ministerraad der NATO zich hiermee accoord ver klaard, van de bondsrepubliek geen concreet bedrag worden verlangd, doch zal haar alleen worden opgedragen haar half millioen soldaten binnen drie jaren, te rekenen vanaf 1 Januari 1956, op de been te brengen. De bondsregering meent daar toe in staat te zijn zonder haar oude belofte, niet meer dan negen milliard per Jaar te zul len geven, te moeten intrekken. Zij heeft namelijk door de grote vertraging, die bij het uitvoeren der militaire plannen reeds ont staan is, in het lopende jaar vele milliarden overgespaard. Men rekent op totale kosten van 36 milliard, die over vier jaren zul len kunnen worden verdeeld. Deze kosten sluiten evenwel niet die der zware wapenen in, die op acht of negen milliard worden geschat en die men op grond van een leen- en pachtverdrag van de Ver. Staten hoopt te verkrijgen. Het ligt in de bedoeling deze leveranties zodanig te verreke nen, dat de Duitse dollarspositie er niet door zou worden beïn vloed. Een weg daartoe zeit men in een voortgaande deelname der bondsrepubliek aan de kosten der stationering van Amerikaan se troepen in Duitsland. Naar schatting zal de bonds republiek het zesde deel van de door haar rechtstreeks op te brengen bewapeningskosten moe ten besteden voor importen uit landen der Europese betalings unie. Uit deze landen zou de bondsrepubliek, volgens de door haar in Parijs overgelegde plan nen, voor rond zes milliard mark militaire goederen willen be trekken. Zeventig procent der bewape ningskosten zullen naar schatting eerst in de jaren 1957 en 1958 ontstaan. Tot het zover is zouden in de bondsrepubliek de voor waarden voor een aanzienlijke belastingverlaging geschapen zijn, doch de minister van Finan ciën, dr. Fritz Schaeffer, voelt daarvoor kennelijk weinig, aan gezien hij ervan verzekerd is, d%t zulk een verlaging vanaf 1957 weer ongedaan gemaakt zou moeten worden. OPNIEUW BEZORGDHEID. Marokkaanse en Franse func tionarissen maken zich bezorgd over een nieuwe golf van ter reurdaden in Marokko. Dinsdag vielen weer drie doden. De vier leden van de troonraad die Dinsdag uit Parijs te Rabat terugkeerden, zeiden op 't vlieg veld dat de sultan er op rekent, dat zijn terugkeer zonder inci denten zal worden gevierd. Maar agitators in Casablanca en andere grote steden hebben Ben Joessef „een collaborateur met de Fransen" genoemd en vele portretten van de sultan zijn plotseling uit de straten verdwe nen. ALS BEN JOESSEF TERUG KEERT. Voor acht Marokkaanse jonge vrouwen heeft het feit, dat sul tan Ben Joessef over een dag of wat naar zijn land terugkeert om daar wederom de troon te bestij gen, een zeer bijzondere beteke nis. Het zijn acht voormalige haremvrouwen, die bij Ben Joes- sefs overhaaste vertrek twee jaar geleden, in tegenstelling met de 21 andere, hun heer en meester niet in ballingschap volgden, maar de vrijheid verkozen. Eén van die acht, Chem Seddana, was nog wel de „paarl van de harem" en naar men zei trok de sultan zich haar ontrouw ten zeerste aan. In de afgelopen twee jaar zijn enkele der acht jonge vrouwen in het huwelijk getreden, ande ren hebben onderdak gezocht in een klooster en enige zijn bij Marokkaanse bestuursambtena ren ondergebracht. Zij vragen zich nu af, of Ben Joessef, even als hij dat aan de pasja van Ma- rakesj, El Glaoui, verzekerd heeft, ook te haren opzichte het ver leden zal vergeten. ISTIKLAL BELOOFT TROUW AAN SULTAN BEN JOESSEF. Een delegatie van het bestuur der Marokkaanse Istiklal heeft aan sultan Ben Joessef trouw be loofd. De sultan ontving Woens dag de delegatie in zijn tijdelijke residentie bij Parijs. De woord voerder van de delegatie zei na het bezoek, dat zij het volste ver trouwen in de sultan stelde. Nadat in Rabat, Sale en Mara- kesj portretten van sultan Ben Joessef en emblemen van zijn waardigheid waren verwijderd, wordt thans ook in de Arabische wijken van Maknes en Casablan ca het parool gegeven deze ver sieringen te verwijderen. Zij wa ren 28 October, aan de vooravond van het feest van de geboorte van de profeet aangebracht. NIEUWE RESIDENT-GENE RAAL IN MAROKKO. André Louis Dubois, de 52- jarige hoofdcommissrais van po litie te Parijs, is Woensdag be noemd tot resident-generaal in Marokko als opvolger van de huidige resident-generaal gene raal Pierre Boyer de Latour du Moulin. Volgens een woorvoerder van de Franse regering is generaal Nov. 10 7.51 17.00 3.25 14.58 11 7.53 16.58 4.37 15.17 12 7.55 16.57 5.49 15.39 13 7.56 16.55 6.59 16.05 Ruim 3.000 postduiven zullen op 2 en 3 December te Londen te aanschouwen zijn op de „Inter nationale Postduivententoonstel- ling". Er komen inzendingen uit Nederland, Frankrijk, Japan, Luxemburg, België, Oostenrijk, West-Duitsland en de Verenigde Staten. Op de tentoonstelling zal de „wereldkampioen postduif" worden aangewezen. De Latour op eigen verzoek van zijn functie ontheven. Roger Genebrier, prefect van het departement Seine-et-Oise, krijgt de functie van hoofdcom missaris van politie te Parijs. Dubois is bekend als de „hoofd commissaris van de stilte" we gens het uitvaardigen van een verbod op het gebruik van cla xons in Parijs. Dubois is in Bone, in Algerije, geboren. Hij was één van de eer ste hoge ambtenaren, die door de regering van Vichy in 1940 werd ontslagen. In de oorlog was hij actief werkzaam in de verzetsbe weging. In Parijs voerde hij tal rijke verkeershervormingen in. Hij was juist een campagne tegen de rook in het gebied van Parijs begonnen. Desgevraagd deelde een rege ringswoordvoerder mee, dat op de kabinetsvergadering, waarop een en ander was besproken, niet de vervanging van de Latour als opperbevelhebber in Marokko te berde was gebracht. De Latour werd indertijd benoemd tot resi dent-generaal en opperbevelheb ber, toen hij eind Augustus Gil bert Grandval opvolgde. De Latour had het vertrouwen van de kolonialen, die tegen de hervormingsplannen van de re gering en tevens de voornaamste tegenstanders van Grandval wa ren. De eerste phasen, namelijk het vervangen van Ben Ara fa door een troonraad, verliepen langza mer dan men had verwacht en er gingen geruchten, dat generaal De Latour instructies om de zaak te bespoedigen, in de wind sloeg. DE OUDSTE ZOON VAN EL GLAOUI BELOOFT TROUW AAN BEN JOESSEF. De oudste zoon van de pasja van Marakesj, is door de sultan van Marokko, Ben Joessef, in zijn tijdelijke residentie ontvangen. Hij beloofde bij deze gelegenheid trouw en wierp zich, evenals zijn vader, El Glaoui, aan de voeten van de sultan. De sultan zei: „Wij hebben de jongere leden van de familie Glaoui nodig om samen met de rast van het Marokkaanse volk in het belang van de natie te werken. Laat ons daarom het verleden vergeten." SURINAAMSE PERSSTEMMEN OVER HET KONINKLIJK BEZOEK. Het nieuwsblad „Suriname" schrijft naar aanleiding van het koninklijk bezoek, niet te gelo ven, dat het tegenspraak zal on dervinden, wanneer het schrijft, dat het Koninklijk Paar kwam, zag en overwon. De stoutste ver wachtingen werden overtroffen. Tot het laatste toe was er geen moeheid in de hulde. Wie de wen sen en beden voor de behouden aankomst uit de volksmond be luisterde, kan daaruit opmaken, hoe goed men het Koninklijk Paar gezind is. Voor een niet ge ring deel heeft de houding van het Kor.inkiijk Paar hiertoe bijge dragen. Het Surinaamse blad „De Tijd" schrijft: „Suriname heeft ongetwijfeld getracht zich van de beste zijde te laten zien. De be volking heeft echter en dat is het voornaamste een grote liefde en aanhankelijkheid ge toond voor het Oranjehuis. Over het algemeen was de bevolking zeer spontaan en oprecht bij haar betogingen en demonstraties. Vooral de Creolen waren volko men ongekunsteld". Het blad wijst er op, dat geen politieke organisatie getracht heeft er munt uit te slaan. Hel hoopt, dat het bezoek de gewen ste politieke, economische en an dere resultaten oplevert Het merkt op, dat men er slechts zijn bewondering over kan uitspre ken, gezien de geringe middelen, waarmede in Suriname vaak ge werkt moet worden, dat alles nog zo goed gegaan is. Volgens het Egyptische blad „Al Ahram" heeft de Soenanese regering deeis gesteld, dat de volksstemming over de toekomst van het land (onafhankelijkheid of aansluiting bij Egypte) tegelijk met de verkiezing van de grond wetgevende vergadering zal wor den gehouden. Deze eis was ver vat in een nota aan de gouver neur-generaal ter doorzending aan de regeringen van Engeland en Egypte, die gemeenschappelijk het bestuur over de Soedan heb ben gevoerd. De eis is in over eenstemming met de wens van de Soedanese politieke partijen. Na hun tocht van drie weken over de Nederlandse Antillen en door Suriname, zijn Koningin Juliana en Prins Bernhard Dinsdagmiddag 8 November met de K.L.M.-machine „Jan van Rie- beeck" weer op Schiphol aangekomen, waar Prinses Wilhelmina en de vier Nederlandse Prinses sen temidden van een grote menigte belangstellenden ter begroeting aanwezig waren. Op de foto: V.l.n.r.: Prins Bernhard, Prinses Beatrix, Prinses Marijke, Prinses Margriet en Prinses Irene en verder Koningin Juliana in gesprek met haar moeder, Prinses Wilhelmina na de gelukkige hereniging van het Koninklijk Gezin. De commissie voor buitenland se betrekkingen van de Franse nationale vergadering heeft de regering verzocht maatregelen te treffen ter handhaving van het grensgebied van het Saarland. Fransen en Saarlanders met een „Europese houding" hadden dreigementen ontvangen. Premier Welsch van het Saar land heeft op een persconferentie naar aanleiding van het Fran se protest verklaard, dat de schorsing op beperkte schaal van zekere ambtenaren op dezelfde wijze in andere democratische landen geschiedt. Een en ander was strikt nodig geweest voor de binnenlandse vrede. Het Franse protest was er van uitgegaan, dat de geschorste ambtenaren mate riële nadelen zouden ondervin den. Zulks was echter niet het geval. De schorsingen hadden zowel in binnen- als buitenland aanleiding tot misverstanden ge geven en men had ten onrechte zelfs gesproken van „zuivering en represaille". De premier voegde er aan toe, dat een onderzoek gaande was naar de herkomst van dreigbrie ven, o.a. aan Fransen en Israëlie- tische Saarlanders. Hij zei van mening te zijn, dat het hier geen werkelijke dreigementen betrof, doch pogingen om onrust te zaaien. NIEUWE PARTIJ IN HET SAARGEBIED. In het Saargebied is een nieu we partij ingeschreven, de „Deut sche Reichspartij Saar". Zij staat onder leiding van Erich Witzke en Franz Sachs, beiden afkom stig van het grensgebied tussen Saarland en West-Duitsland. De nieuwe partij wil deelnemen aan de kiescampagne voor December. GRANDVAL OVER HET SAARGEBIED. De gewezen Franse hoge com missaris in Saarland en voorma lige resident-generaal in Marok ko, Gilbert Grandval, heeft Dins dagavond te Leuven het woord gevoerd voor de „Grandes confé rences de la fédération Wallon- ne". Over de uitslag van de volks stemming in het Saargebied zei Grandval, dat de nationalistische actie van de bisdommen Trier en Spiers de volksstemming heeft beïnvloed. Ook de aanwijzing van Luxemburg als zetel van de E.G.K.S. in plaats van Saarbrüc- ken, zoals door Schuman was aanbevolen, deed de balans over hellen. De spreker uitte zijn bewonde ring voor de Saarlanders, die „ja" durfden te zeggen. De Euro peanisering van de Saar was niet de inzet van de campagne: zij was een strijd tussen Fransen en Duitsers. De stabiliteit van de Duitse regering in aanmerking genomen, mag men zeggen, dat de 22 Franse regeringen, die et- kaar in tien jaar tijds zijn opge volgd, eveneens een factor zijn geweest, aldus Grandval. Ook de Marokkaanse kwestie had in vloed, want voor de Saarlandse moeders betekende „ja" stemmen, hun zonen naar Marokko zenden. „Wat kunnen wij thans doen?" zo vroeg Grandval. „Vooreerst moeten wij onze vrienden be schermen, n.l. zij die „ja" ge stemd hebben. Vervolgens moe ten wij de Franse belangen in Saarland beschermen. Ten derde moeten wij voorkomen, dat een golf van nationalisme Duitsland, waar het nationalisme zich thans reeds doet gelden, overspoelt. Saarland moet onder Europees bestuur worden geplaatst tot het vredesverdrag gesloten is". Duizenden Londenaars zijn gis teren getuige geweest van de tra ditionele optocht ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding van de nieuwe lord Mayor van de stad. Ditmaal was het een bijzonder kleurig gezicht, toen elf versier de wagens, die de „wolindustrie in de loop van de geschiedenis van de stad" uitbeeldden, door de straten trokken, voorafgegaan door militaire eenheden te paard, fanfarekorpsen en de nieuwe burgemeester te midden van de leden van het gemeentebestuur. De keuze van het onderwerp voor de optocht hing samen met het feit, dat de nieuwe lord Mayor, Cuthbert Akroyd, aan het hoofd staat van een wolbe- drijf, dat reeds twee eeuwen eigendom van zijn familie is. Volgens de officiële uitslag van de Braziliaanse presidentsverkie zingen, die Dinsdag in Rio de Janeiro bekendgemaakt is, heeft de socialistische candidaat Ku- bitschek de overwinning behaald. Kubitschek kreeg 2.878.345 stem men. De candidaat van het leger Tavora, kreeg 2.543.067 stemmen. Bij de verkiezingen voor het vice-presidentschap kreeg de so cialistische candidaat Goulart de meeste stemmen en wel 3.413.651.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1