Molotof zet standpunt uiteen Koninklijk Paar terug uit de West Genève Zeker pessimisme bij hei Wesien De toestand in Marokko WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN De Amerikaans-Chinese besprekingen Indonesië niet in het Zoavo HET WEER De vacante zetel in de Veiligheidsraad Nov. 9 7.49 17.02 2.11 1# 7.51 17.00 3.25 11 7.53 16.58 4.37 12 7.55 16.57 5.49 14.39 14.58 15.17 15.39 Een westelijke ballon ont ploft in Tsjecho-Slowakije Britse uitnodiging aan Russische parlementsvoorzitters De „Gele Zeein actie Geen buitenlandse mijn werkers in West-Duitsland Botsing aan Israelisch-Egyptische grens Blankenhorn 'over de Geneefse conferentie Koreaans vliegtuig cp school gestort Beweging van Poujade stelt candidaten Britten vinden schuilplaatsen van opstandelingen op Cyprus De Soedan Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Nci 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct VRUE ZEEUW WOENSDAG 9 NOVEMBER 1955. 10 Jaargang No. 3607 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. „De voorstellen, die de Wester se mogendheden vier dezer hen- ben gedaan betreffende het, in September 1956, houden van vrije algemene verkiezingen in geheel Duitsland, houden niets nieuws in. Het doel ervan is een herenigd Duitsland in de Noordatlantisehe verdragsorganisatie op te nemen en 'hiermede zal de Sowjet-Unie nimmer kunnen instemmen", al dus heeft de Sowjetrussisöhe mi nister van Buitenlandse Zaken, Viatsjeslaf Molotof, op de Dins dag hervatte besprekingen der ministers van Buitenlandse Zaken van de „Grote Vier" verklaard. RHa vervolgde: „In de Westerse voarstellen, die zijn opgesteld na overleg met Westduitse vertegen woordigers, wordt geen rekening gehouden met het Oostduitse standpunt. Ook miskennen zij de werkelijke toestand in Duitsland daar deze voor het houden van algemene verkiezingen nog niet rijp is. En ook al zouden wij een dergelijk kunstmatig voorstel aanvaarden, dan nog zou het niet kunnen worden toegepast zon der aanvaard te zijn door de Duit sers zelf, zowel die in Oost-, als in West-Duitsland". Na aanhalingen gedaan te heb ben uit hetgeen door de Sowjet- russische premier, maarschalk Boelganin, op de in de afgelopen zomer te Genève gehouden bij eenkomst der regeringsleiders van de „Grote Vier" over dit on derwerp was gezegd, verklaarde Molotof dat hereniging van Duitsland op vreedzame en de mocratische basis zeker wense lijk was, doch dat de werkwijze, om dit te bereiken, „nóch snel, nóch gemakkelijk" kon zijn. „Hiervoor is tijd, geduld en zelf beheersing nodig", zeide hij. Molotof herinnerde er aan, dat de Sowjet-Unie de Westelijke mo gendheden destijds had gewaar schuwd, dat een van kracht wor den der overeenkomsten van Parijs een Duitse hereniging voor onbepaalde tijd zou uitstellen. „Deze hereniging kan slechts stap voor stap, door toenadering en een conferentie tussen Oost en West-Duitsland, tot stand ko men", meende hij. Tenslotte stelde Molotof dat de Westerse voorstellen geen reke- Neg altijd bevindt West-Euro pa zich in een Zuidelijke stro ming, waarmee zachte lucht wordt aangevoerd. Beze stroming wordt in stand gehouden door een depressiege- bied ten Westen van de Britse eilanden enerzijds en een gebied van hoge luchtdruk, dat van Scandinavië naar Rusland is ge trokken anderzijds. Sinds Maandag ontwikkelen zich boven Frankrijk kleine sto ringen, die in genoemde stroming over onze omgeving naar het Noorden trekken. Een dergelijke stroming veroorzaakte Dinsdag bij ons veel bewolking, waaruit voornamelijk in de Oostelijke helft van het land wat regen viel. Samenhangend hiermee waren de middagtemperaturen overal 3 tot 6 graden lager dan Maandag. Een volgende storing veroor zaakte Dinsdagavond in het Zui den en Westen van het land op nieuw plaatselijk regen. Hier en daar werd ook onweer waargenomen. t>e storing zal Woensdag ons land gepasseerd zijn. Er zullen daarom Woensdag opklaringen voorkomen, maar over het alge meen houdt het weer toch een tamelijk onbestendig karakter. ning houden met de Europese veiligheid, terwijl in het door de Sowjet-Unie voorgestelde het be lang van alle Europese volken, dat der Duitsers inbegrepen, is verdisconteerd, terwijl zij boven dien zijn afgestemd op de wer kelijke toestand. DULLES ANTWOORDT. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, beantwoordde als laatste spreker, mede namens zijn Wes terse ambtgenoten, Molotofs toe spraak. Hij stelde dat de verkla ringen van Molotof dermate ern stig en een zo uitgesproken schending van de richtlijnen, versterkt door de eerder te Ge nève vergaderende regeringslei ders der „Grote Vier" waren, dat hij zich eerst wilde beraden, al vorens er op in te gaan. Foster Dulles zal daarom eerst heden op het door Molotof naar voren gebrachte reageren. De be sprekingen beginnen heden te 16.00 uur. In bepaalde Westerse kringen te Genève beschouwt men Molo tofs stellingname van Dinsdag als een ondubbelzinnige weige ring, om in te stemmen met het houden van vrije algemene ver kiezingen in geheel Duitsland. De Russische minister van Bui tenlandse Zaken gaf te kennen slechts met Duitse hereniging te kunnen instemmen, indien ten volle rekening zou worden gehou den gehouden met het Oostduitse standpunt. Er heerste Dinsdagavond, na deze achtste bijeenkomst der vier ministers van Buitenlandse Za ken, een zeker pessimisme in Westerse kringen te Genève. C OMMISSIE VAN DESKUN DIGEN AAN HET WERK. Te Genève is Dinsdag een com missie van deskundigen, die in opdracht van de ministers van Buitenlandse Zaken der „Grote Vier" de betrekkingen op cultu reel en handelsgebied tussen Oost en West zal bestuderen, met haar werkzaamheden begonnen. Op de agenda staat o.m. hec vraagstuk van het toerisme in de Sowjet-Unie. Er zal in dit ver band een Brits voorstel worden behandeld, dat de Russen een spe ciale toeristenkoers voor de roe bel vaststellen. Ook zijn er voorstellen inge diend. die beogen de visa-bespre kingen e.d. te beperken en de hotel-accomodatie te verbeteren. Volgens welingelichte kringen is er -bij het overleg nog niet veel voortgang gemaakt. In de algemene vergadering van de Ver. Naties is Dinsdag op nieuw geen beslissing gevallen over de nog vacante zetel van de Veiligheidsraad. Na negen onbe sliste stemmingen besloot de ver gadering, op voorstel van Irak, de kwestie twee weken uit te stel len om nieuw onderling overleg tussen de delegaties buiten de vergaderzaal mogelijk te maken. Bij de negende stemming van Dinsdag, die de 21e stemming was sedert over de zetel gestemd wordt, kregen de Philippijnen 30 stemmen en Zuid-Slavië 27. Er waren twee onthoudingen. Voor verkiezing zijn 39 stemmen no dig. Vóór de vergadering verklaar de de Amerikaanse afgevaardig de Cabot Lodge te geloven, dat er een „nieuw denkbeeld" bestaat dat overweging verdient. Later verluidde in Amerikaanse krin gen, dat het hier gaat om een denkbeeld van Spaak, de Belgi sche minister van Buitenlandse Zaken, om de zetel de eerste twee jaar te laten bezetten door de Philippijnen, als vertegenwoordi ger van Azië, en nadien door een Oosteuropees land, vermoedelijk Zuid-Slavië. Over dit plan, dat Spaak via diplomatieke kanalen naar New York heeft gezonden, zouden de Ver. Staten buiten de vergaderzaal overleg willen ple gen met andere delegaties. De Amerikanen zijn optimistisch over de kansen van dit plan. Na een reis van 3% wepk zijn Koningin Juliana en Prins Bern- hard met de DC 6-B „Jan van Riebeek" van de K.L.M. Dinsdagmid dag om precies 14.22 uur van hun eerste officiële bezoek aan de West op Schiphol teruggekeerd. Uit het hetzelfde toestel stapten de minister van Overzeese Rijksdelen, prof. mr dr W. J. S. Kernkamp, met zijn echtgenote; de chef directie Suriname en dei Nederlandse Antillen van het minis terie van Overzeese Rijksdelen, de heer A. Jonkers, eveneens met echtgenote, en de waarnemend directeur van het kabinet der Konin gin, jhr mr W. F. Roëll, die het Koninklijk Paar door Suriname en de Nederlandse Antillen hebben vergezeld. Tenslotte keerde met hetzelfde vliegtuig ook het gevolg van Koningin Juliana en Prins Bernhard in ons land terug. Op het platform stonden voor- me daarover bijzonder. Het is een medegedeeld door het K.N.M.I. te Be Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond, Vrij zacht. Veranderlijke bewolking met plaatselijk een enkele bui en hier en daar mist. Zwakke tot matige wind tussen Z. en O. Vrij zacht weer. DONDERDAG 10 NOVEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 10.52 11.27 0.07 0.17 n.m. 11.25 1Z40 12.50 Portretten van sultan Sidi Mo hammed Ben Joessef en kleur rijke spandoeken met voor hem prijzende leuzen, zijn Maandag onverwachts door Marokkanen in de Arabische wijken van Rabat en Sale verwijderd. Eerder hadden Arabische na tionalisten Ben Joessef, die te Parijs onderhandelingen voert, ervan beschuldigd een „collabo rateur van de Fransen" te zijn. De thans verwijderde portret ten en spandoeken waren tien dagen geleden, toen Ben Joessefs terugkeer naar Marokko een feit bleek te zullen worden, aange bracht. BEN JOESSEF ONTVANGT EL GLAWI. De pasja van Marrakesj, El Glawi, die een leidende rol heeft gespeeld bij de afzetting van sul tan Sidi Mohammed Ben Joessef van Marokko, twee jaar geleden, heeft de in zijn waardigheid her stelde vorst Dinsdag verzocht hem te beschouwen als „één van zijn nederigste dienaren". Het onderhoud tussen Ben Joes sef en El Glawi duurde drie mi nuten en speelde zich af in het hotel te Saint-Germain-en-Laye, dat de Franse regering ter be schikking van de sultan heeft ge steld. Vóór El Glawi werd ont vangen, moest hij bijna één uur wachten. De pasja wierp zich voor de sultan op de grond en kuste de voeten van de vorst driemaal. Toen El Glawi zijn onderwer pingsformule uitsprak, luisterde Ben Joessef glimlachend toe. Hij antwoordde: „Wat gebeurd is, is verleden tijd. Wij zijn allen kin deren van de toekomst. U bent een kind van Marokko. Wij zul len u beoordelen naar wat u In de toekomst voor Marokko zult doen". El Glawi zeide in zijn onder werpingsformule, dat hij de sul tan steeds met toegenegenheid had gediend. „Ik bid God dege nen, die mij op een dwaalspoor hebben gebracht, te straffen en geen vergeving te schenken". Aan de zijde van de sultan stonden de kabinetsformateur, Ben Slimane en Ben Joessefs zoon prins Moelay Hassan. De uit vier persoonlijkheden bestaande Marokkaanse troon- In een huis te Mengusovce, na bij Poprad (Oost-Slowakije), is Zondag een ballon waarmee van uit West-Duitsland vlugschriften naar Oosteuropese landen wor den verstuurd, ontploft. Acht personen, voornamelijk kinderen, liepen ernstige brandwonden op. Het huis werd vernield, aldus een bericht van het Tsjechoslowaak- se persbureau „Ceteka". Het persbureau verklaarde, dat Zondag twee ballons met vlug- schcfiten bij Poprad waren neer gekomen. Één ervan nog met gas gevuld, was door de kinderen mee naar huis genomen, waar de ballon ontplofte. raad is Dinsdag per vliegtuig uit Parijs naar Rabat vertrokken om de terugkeer van Ben Joessef voor te bereiden. Op verzoek van de sultan blijft de troonraad tot de terugkeer van Ben Joessef te Rabat het regentschap waarne men. AANSLAGEN IN MAROKKO. Gistermorgen zijn te Casablan ca drie aanslagen gepleegd. Een Franse politieagent werd met een bijl gewond. De Marokkaanse da der wist te ontkomen. Een bom ontplofte in een autobus, een tweede onder een andere bus. Slachtoffers zijn niet te betreu ren. Te Doerar Karia be Moham med. bij Fez, zijn een Marokkaan gedood en verscheidene Marok kanen gewond tijdens een beto ging voor sultan Ben Joessef. Een groep jonge Marokkanen wierp stenen naar de politie. Vier agenten werden gewond. Premier Eden heeft bekend ge maakt, dat de voorzitters van het Hogerhuis en het Lagerhuis hun collega's van de Opperste Sow- jets, de voorzitters van de Raad van de Unie en de Raad van de Nationaliteiten, uitgenodigd om een parlementaire delegatie af te vaardigen voor een bezoek aan Groot-Brittannië in Juli a.s. De Britse premier, sir Anthony Eden, heeft Dinsdag een voorstel in het Lagerhuis van de hand ge wezen, dat hij een wetsontwerp zal indienen ter afschaffing van het gebruik van titels. Het voorstel werd gedaan door Emrys Hughes, een links La- bourlid met republikeinse opvat tingen. Er werd luid gelachen, toen de premier over Hughes sprak als „het eerbiedwaardige lid (the ho nourable member), indien ik die titel mag gebruiken". Er werd opnieuw gelachen, toen een conservatief, sir Tho mas Moore, vroeg, of de aanvaar ding van een wet, als door Hug hes verlangd, zou verhinderen, dat premier Boelganin van de Sowjet-Unie en partijsecretaris Chroesjtsjef in Engeland resp. als Maarschalk en held van de Sowjet-Unie kunnen worden be groet. Volgens Amerikaanse functio narissen te Washington wensen de V.S. dat continentaal China Formosa met name zal noemen in de voorgestelde gemeenschap pelijke verklaring; waarin beide landen afzien van het gebruik van geweld als middel om in in ternationale kwesties hun wen sen ingewilligd te krijgen. Wang Ping-Nan, de commu- nistisch-Chinese afgevaardigde bij de Chinees-Amerikaanse be sprekingen te Genève, heeft een verklaring om geen geweld te ge bruiken voorgesteld, op voor waarde, dat de V. S. 't regiem van Peking twee concessies willen doen, aldus wordt van betrouw bare zijde vernomen. Deze concessies zouden zijn: 1. Het intrekken van alle steun aan generalissimus Tsjiang Kai-Sjek strijdkrachten op Formosa 2. Beëindiging van het Weste lijke geallieerde embargo op strategische goederen jegens het Chinese vasteland. In gezaghebbende kringen wordt gezegd, dat berichten vol gens de Chinese communisten terugtrekking van de Amerikaan se zevende vloot uit de Straat van Formosa hebben geëist, on juist zijn. Men wijst er op, dat de Chinese communisten de „bevrijding" van Formosa als een binnenlandse aangelegenheid beschouwen, wel ke niet het onderwerp kan zijn van internationale onderhande lingen of beloften. Men neemt te Washington aan, dat de V.S. onder geen omstan digheden accoord zullen gaan met beëindiging van hun aanzienlijke economische en militaire hulp aan Formosa en dat overweging van opheffing van het embargo op strategische goederen pas mo gelijk is na een verklaring, dat de Chinezen afzien van het ge bruik van geweld jegens Formo sa. De 550 ton metende Nederland se sleepboot „Gele Zee", gezag voerder G. L. Reay, uit Londen, is de haven van Hongkong bin nengelopen met de Pakistaanse vrachtvaarder „Al Hassan" (7165 ton) op sleeptouw. De „Gele Zee" heeft de Pakis taner 21 dagen lang dooi storm weer van de monding van de Pa kistaanse rivier de Tsjittagong naar Hongkong gesleept. De „Al Hassan" was aan de grond gelo pen en beschadigd. Het schip zal te Hongkong worden hersteld. De Duitse kolenmijnen zullen geen buitenlanders in dienst ne men om in het tekort aan arbeids krachten te voorzien, zo deelde dr Scheuble, president van een der hoogste Westduitse arbeids- organen mede. Een van de voor naamste redenen voor deze nega tieve houding is het gevaar van ondergrondse ongevallen. Kennis van de Duitse bepalingen omtrent het voorkomen van ongevallen is voor elke mijnwerker beslist noodzakelijk, maar kan van de buitenlanders niet verlangd wor den. Maandelijks wordt bemiddeling verleend voor ongeveer 5.000 Duitse arbeidskrachten voor de mijnen, zo deelde dr Scheuble nog mede, maar een groot deel daar van gaat na afloop van de oplei ding elders werken. aan de Prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Marijke haar vader en moeder op te wachten. Ook Prinses Wilhelmina was bij de aankomst van het Konink lijk Paar aanwezig. Zij arriveer de om kwart over twee per auto op het platform en bleef terzijde van de Icahal, alleen in de auto, de aankomst afwachten. Daar door bleef zij bijna geheel onop gemerkt voor de honderden oe- langstellenden op het platform en de duizenden, die op de balu strade boven de restaurants de aankomst gadesloegen. Vijf minuten nadat Prinses Wilhelmina op Schiphol was ge arriveerd streek het vliegtuig op de landingsbaan neer. Toen stap te Prinses Wilhelmina uit de auto en wandelde samen met de vier Prinsessen, die uit de wachtka mer kwamen, het platform op. Achter haar volgden in een grote groep w.o. minister-presi dent Drees, de ministers Beyen, Donker, Staf en Luns. Voorts zagen wij er mr dr R. H. Vos, gevolgmachtigde minister van Suriname, mr W. F. M. Lam- pe, gevolgmachtigde minister van de Nederlandse Antillen, de vice- president van de Raad van State, jhr mr S. Beelaerts van Blokland, de commissaris der Koningin in Noord-Holland, dr M. J. Prinsen, alsmede de burgemeesters van Amsterdam en Haarlemmermeer. Enkele minuten voor half drie bereikte de „Jan van Riebeeck", met de koninklijke standaard op de neus, het platform, de roltrap werd voorgereden, de deur ge opend en terwijl onze Vorstin en Prins Bernhard in de opening verschenen, zette de Amsterdam se politiekapel het Wilhelmus in. Terwijl het gejuich uit duizen den kelen opsteeg, daalden de Koningin gekleed in een wijnrood mantelpak en de Prins in een bruin costuum waarover hij een zwarte winterjas droeg, de trap af en liepen de Prinsessen tege moet. Koningin Juliana wist bijna niet welke van haar vier kinderen zij het eerst zou omhelzen. Er volgde een hartelijke begroeting. De Oranjefamilie was weer ver enigd, zelfs met Prinses Wilhel mina, die eveneens Koningin Juliana hartelijk omhelsde. Daarmede was het doel van haar reis naar Amsterdam ver vuld. Samen met een hofdame keerde zij dezelfde minuut over het platform terug naar de wach tende auto, waar haar een ovatie van het publiek wachtte, voor z'j in de auto terugkeerde naar Het Loo. Intussen was minister Drees samen met de andere ministers het Koninklijk Paar genaderd. Hij heette onze Vorstin en Prins Bernhard welkom in het vader land, er volgde een begroeting door de andere autoriteiten en vervolgens stapten de Koningin en de Prins op het gereed staande podium achter de microfoons voor een kort woord, dat gespro ken werd voor radio, film en tele visie. H.M. de Koningin zeide: „Het is een beetje onverwacht om bij terugkomst onmiddellijk weer een microfoon voor je neus te zien, maar ik wil toch heel erg graag iets over deze reis vertel len, want wij zijn buitengewoon onder de indruk gekomen van de ongelooflijke hartelijkheid wa9r mede we ontvangen zijn zowel in de Nederlandse Antillen als in Suriname. Dit kan alleen maar voortge komen zijn uit een diep gevoel van verbondenheid van de rijks delen onderling en met Neder land in het bijzonder, en ik kan ook alleen maar zeggen, dat we zo'n schat aan mooie herinnerin gen terug brengen, dat het lang zal nemen om het allemaal weer te doen herleven in onze herin nering. Deze weken zijn zo vol geweest, vol gepakt geweest met de mooiste belevingen, dat we alleen maar buitengewoon dank baar kunnen zijn, dat we dit alle maal hebben mogen meemaken". Prins Bernhard zeide: „Ik heb er heel weinig aan toe te voegen. Ik ben bijzonder blij om te zien dat de economische vooruitgang in beide rijksdelen bijzonder groot is sinds de laatste keer dat ik er geweest ben en ik verheug zeer verblijdend verschijnsel °n ik verheug me dus dubbel op de volgende keer dat ik daarheen terug kan gaan". De Koningin en de Prins ver lieten daarop weer het podium en keerden terug naar het vlieg tuig, waarvoor de bemanning stond aangetreden. Vorstin en Prins namen met een hartelijke handdruk en woorden van dank afscheid van gezagvoerder N. W. Bos en zijn bemanning. Het Koninklijk Paar onderhield zich daarna nog geruime tijd met de vele autoriteiten. De andere leden van het gezelschap gingen naar hun familieleden, die al vol ongeduld op hen stonden te wach ten. De Prinsessen Beatrix en Irene, die beiden gekleed waren in een grijs mantelpakje, en de twee jongste Prinsesjes Margriet en Marijke, die een blauwe blazer droegen, hielden zich wat achter af. Toen was het ogenblik van ver trek naar Soestdijk aangebroken. Prins Bernhard wandelde met zijn vier dochters vooruit en de televisiecamera rolde langzaam met hen mee naar de wachtende hofauto. Dr Drees en de burge meester van de Haarlemmermeer begeleidden de Vorstin naar de auto. Het was een aardig moment, toen een stewardess van de K.L.M. de Vorstin op een presen teerblad een fraaie kleine ruiker overreikte en aan Prins Bernhard een witte anjer. Lachend stak de Prins deze terstond op de re vers van zijn overjas. Het Konin klijk Paar nam mef zijn dochters in de eerste hofauto plaats, waar op reeds de koninklijke standaard was geplaatst. Snel reed de wa gen het platform van de lucht haven af op weg naar Soestdijk, nagejuicht door het grote pu bliek, dat zich op de dakpromena de en achter de afzettingen van het platform verdrong. Vele leden van het koninklijk gezelschap brachten allerlei ge schenken mee naar huis. Zo o.m. ook prof. Kernkamp, die zijn zoon behoedzaam een grote bun del pijlen gaf, waarvan de punten zorgvuldig verpakt waren. De president-directeur der K.L.M., I. A. Aler, en de directeur van de luchthaven Schiphol, U. F. M. Dellaert behoorden tot de velen die het Koninklijk Paar wa ren komen begroeten. Een Israëlische woordvoerder heeft verklaard dat een Egypti sche strijdmacht in het gebied van Elath, bij de Israëlisch-Egyptï- sche grens, een gemotoriseerde Israëlische patrouille heeft aan gevallen. Dit was de eerste botsing, die uit Elath wordt gemeld. Elath is een Israëlische haven aan de Rode Zee, in het uiterste Zuiden van het land. Later werd in Cairo beken dg e- maakt, dat vier Israëlische sol daten werden gedood en acht ge wond. Een Egyptische grens wacht liep verwondingen op. Uit Haifa werd Dinsdagavond gemeld, dat een Jordaanse „zeli- moordploeg" een bron van de nederzetting Ein Harod opgebla zen heeft. Er vielen geen slacht offers. In de gedemilitariseerde zóne van El Audja, waar verleden week felle Israëlisch-Egyptisehe gevechten geleverd werden, blij ven Israëlische troepen stellingen bezetten tot alle Egyptische troe pen teruggetrokken zullen zijn, zo is uit Israëlische legerkringen vernomen. De Westduitse ambassadeur bij de N.A.V.O., Blankenhorn, heeft Dinsdag in een vraaggesprek met het Zwitserse blad „Journal de Genève" verklaard het hoogst onwaarschijnlijk te achten, dai de Russen op de huidige confe rentie te Genève zullen instem men met vrije verkiezingen in geheel Duitsland. Blankenhom is waarnemer van de Duitse rege- riing op de conferentie. Volgens hem zullen de Russen ontwikkelingen afwachten, die naar hun oordeel slechts kunnen leiden tot verslapping van de Westelijke eenheid. Als voorbeel den noemde hij de ziekte en de hoge leeftijd van bondskanselier Adenauer, de gevolgen van be wapening voor de Westduitse economie, de aanstaande Franse verkiezingen, de Britse begroting en de onzekerheid tengevolge van president Eisenhowers ziekte. Blankenhorn betoogde, dat consolidatie van het Westen en herleving van de idee van één wording van Europa vereisten zijn voor een gunstige onderhan delingspositie met de Sowjet- Unie. Een jager van de Zuidkoreaan- se luchtmacht is te Kjongdjoe op een school gestort. De piloot en ongeveer 16 kinderen kwamen om het leven en tientallen leer lingen hebben letsel opgelopen. Pierre Poujade's beweging voor belastinghervorming, waarvan bijna één millioen Franse winke liers lid zijn, heeft besloten in elk kiesdistrict candidaten voor het parlement te stellen. In een communiqué heeft het Indonesische ministerie van Bui tenlandse Zaken een verklaring van de leider van de communis tische partij, Aidit, bestreden, waarin deze zeide, dat de ge meenschappelijke verklaring van de ministers Anak Agung en Casey „niets anders is dan een mdidel om Indonesië dichter bij de landen van de Zuid-Oost- Aziatische verdragsorganisatie te brengen. In het communiqué wordt gezegd, dat het kabinet- Harahap het in zijn programma en zijn verklaringen in het par lement duidelijk heeft gemaakt, dat dit kabinet een neutrale poli tiek voert en actief streeft naar vrede en samenwerking tussen de Aziatisch-Afrikaanse landen. Daarnaast streeft de rêgering De Britse veiligheidsstrijd krachten op Cyprus hebben tij dens een operatie van zes dagen, waaraan 1700 man deelnamen, zes schuilplaatsen van opstande lingen in de bergen in het N.-O. van het eiland ontdekt, aldus is officieel te Nicosia meegedeeld. Er waren „waardevolle inlich tingen aangaande de organisatie, uitrusting, tactiek en het bevoor radingsstelsel van de terroristen" verkregen. De operatie wordt de meest geslaagde genoemd, welke tot nogtoe door de veiligheidsstrijd krachten is uitgevoerd. naar een goede samenwerking met alle landen en natuurlijk ook met de nabuurlanden. Het ver langen naar een goede samen werking met Australië als buur land plaatst Indonesië echter niet in het Zoavo-blok, aldus het communiqué. India heeft ingestemd met het verzoek van Egypte en Engeland, zich te doen vertegenwoordigen in de commissie van toezicht op een volksstemming in de Soedan, aldus is Dinsdag in Nieuw Delhi bekend gemaakt. Het parlement van de Soedan heeft 22 Augustus zeven landen aangewezen voor de commissie, die moet toezien op een referen dum, waarin de Soedan zal kie zen tussen volledige onafhanke lijkheid en handhaving van een band met Egypte. Engeland en Egypte, de landen die sinds 1899 verantwoordelijk zijn geweest voor het bestuur van de Soedan, hebben in 1953 een overeenkomst gesloten, die bepaalt, dat deze keuze door een gekozen constituërende vergade ring zou worden gedaan. Tsjecho-Slowakije heeft zich reeds bereid verklaard in ge noemde commissie zitting te nemen. Premier Nehroe van India heeft onlangs verklaard, dat India geen gehoor zou kunnen geven aan het verzoek om deel uit te maken van de commissie voordat Enge land en Egypte het over de on derlinge kwestie eens waren ge worden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1