Franse kolonisten erkennen nu ook Ben Joessef als sultan Koninklijk Paar in Lissabon De kwestie Burgess en Maclean Herdenking October-revolutie De loon- en prijspolitiek in West-Duitsland WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Jordanië meldt grensschendingen MAROKKO Onrust in Celebes Oliebrand op Sicilië President Eisenhower Vrijdag uit het ziekenhuis Het scheepvaartverkeer in de Golf van Ajaba Surinamers wilden mevr. Boesman niet beschieten Townsend in Brussel Congres van Franse radicale partij geëindigd Aardverschuiving bij Magelang en Semarang Algerije Vliegtuig van Amerikaarse missie verongelukt HET WEER Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRUEZ DINSDAG 8 NOVEMBER 1955. 10 Jaargang No. 3606 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1,— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, oi: Adre« Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De „Présence Frangaise", de organisatie van Franse kolonis ten in Marokko, heeft Maandag voor het eerst officieel Sidi Mo hammed Ben Joessef als sultan erkend. In een lang communiqué zegt de beweging hiertoe gekomen te zijn door twee nieuwe feiten le het aftreden van Ben Arafa en ten 2e de nieuwe houding van de pasja van Marrakesj, El Glaoui, die na twee jaar geleden er mede voor gezorgd te hebben dat Ben Joessef werd verbannen, thans heeft bewerkstelligd, dat de sul tan de volgende week naar zijn land mag terugkeren. In het communiqué stelt de „Présence Frangaise" overigens een reeks eisen. Zo zijn de kolo nisten van oordeel, dat de toe komstige status van de Fransen in Marokko moet gebaseerd zijn op een numeriek gelijke verte genwoordiging van Fransen en Marokkanen in de verschillende organen, zoals de regeringsraad en de gemeenteraden. De status van de Fransen moet worden vastgesteld onder auspi ciën van Frankrijk, doch recht streeks tussen woordvoerders van de Fransen en woordvoer ders van de Marokkanen. Een statuut of conventie, die zonder medewerking der Franse kolo nisten tot stand komt, zal door hen niet worden erkend. Onder de Franse bevolking van Marokko moeten verkiezin gen worden georganiseerd om te komen tot een raad van de Fran sen in Marokko. Deze raad zai met de toekomstige Marokkaan se regering moeten spreken over de status van de Franse kolonis ten, aldus het communiqué van de „Présence Frangaise". Stirijd om de macht. In politieke kringen te Rabat verwacht men na de terugkeer van de sultan een strijd om de macht tussen de twee nationalis tische partijen, de Istiqlal en de Democratische Onafhankelijk heidspartij. De eerste wil Ben Joessef slechts een symbolische rol als constitutioneel monarch toebe deeld zien, terwijl de 'tweede vol gens haar programma van oor deel is, dat de sultan van Gods vvege is bestemd om het land ac tief te leiden. Gewelddaden in .Marokko. In Marokko zijn Zondag op de derde dag van een nieuwe golf van gewelddaden aan de voor avond van de terugkeer van sul tan Ben Joessef in totaal tien Marokkanen gedood en veertig Marokkanen en Europeanen ge wond. Alleen in Cassablanca vie len al zeven doden. Terroristen hebben Zondag avond j.l. een aanslag gepleegd op bezoekers van een kermis te Agadir. Een kermisganger is om het leven gekomen, terwijl er negentien werden gewond. Een employé van de Bank van Marokko werd door twee scho ten in het hoofd getroffen en ge- Op een onderneming bij Me- nad is gevochten tussen een ben de en de mobiele brigade. Hierbij werden drie bendeleden gedood. De leider ontsnapte. In het regentschap Bakssar is* een bus door een bende van 20 man overvallen. Twee militairen, die meereden, verdedigden de bus en hielden de bende een half uur lang op een afstand, tot er versterking arriveerde. Eén bur ger werd gedood. De bende sloeg op de vlucht. Te Paloppo zijn 180 huizen af gebrand door brandstichting door een bende. Hierdoor werden 700 personen dakloos. dood. Eén der gewonden, een legionnair, werd tweemaal in de borst getroffen. De achttien an dere gewonden kregen kwets uren door het ontploffen van handgranaten. De aanslagplegers wisten te ontkomen. Vijf gewon den moesten in een ziekenhuis worden opgenomen. Te Fedala, nabij Casablanca, is één Marokkaan door een bom ontploffing om het leven geko men, en één ernstig gewond. Tenslotte heeft te Oudia een verzetsman een Frans-Moham medaanse koopman ernstig ge wond. De aanslagpleger ont kwam. El Glaoui in Frankrijk aangekomen. Si Thami El Glaoui, de pasja van Marrakesj, is Maandag aan boord van het passagiersschip „Djenne" uit Casablanca te Marseille aangekomen. Hij is naar Frankrijk geko men voor besprekingen met zijn voormalige tegenstander sultan Ben Joessef. GROOT-BRITTANNIE LEVERT JORDANIË STRAALJAGERS Groot-Brittannië zal de Jor daanse luchtmacht tien straalja gers van het type „Vampire" le veren, aldus heeft het Jordaanse ministerie van landsverdediging bekendgemaakt. De vliegtuigen zullen ongeveer in het midden van deze maand door Britse vliegers worden over gevlogen, die piloten van het Ara bische legioen zullen scholen m het besturen van de „Vampire's". Het besluit tot levering van de toestellen werd genomen, nadat koning Hoessein van Jordanië enige tijd geleden tijdens een be zoek aan Groot-Brittannië met Britse autoriteiten had geconfe reerd. NEDERLANDSE SCHAPEN NAAR EGYPTE. In opdracht van de Egyptische regering zullen deze maand, door bemiddeling van de Nederlandse Wolfederatie en in samenwerking met het Texelse Schapenstam boek in Noord-Holland, 360 scha pen naar Egypte worden geëxpor teerd. De afgelopen zomer zijn reeds 23 woldragers naar de oevers van de Nijl vertrokken. De prijzen der ooilammeren be dragen 140 tot 150 en die van de schapen ƒ.170 tot 210. Deze schapen zijn in alle delen van het land aangekocht In de buitenwijken van Ragu- sa, een stad op Sicilië van 50.000 inwoners, is een oliebron tot ont branding gekomen, welke dezer dagen door een Amerikaanse maatschappij was aangeboord. Waarschijnlijk zal uit de Ver. Staten een deskundige moeten komen om de geweldige vuurzee, die nabijstaande tanks met die selolie bedreigt, met behulp van dynamiet te doven. Men probeert intussen de olie uit de bedreigde tanks af te voeren. President Eisenhower zal Vrij dag 11 November het ziekenhuis in Denver verlaten en terugvlie gen naar Washington. Volgens zijn artsen zal hij pas laat in Januari of vroeg Februari een be sluit kunnen nemen over de vraag of hij zich al dan niet can- didaat zal stellen voor de ver kiezing van een president. De Britse minister van Buiten landse Zaken, Harold MacMillan, heeft op desbetreffende vragen in het Lagerhuis verklaard, dat de verdwijnen van de Britse di plomaten Burgess en Maclean als een „lijflijke wonde" door het ministerie wordt gevoeld. Hij zeide verder, dat het een onjuiste veronderstelling was, dat diplomaten hun eigen beslissin gen namen. Dit was geheel de taak van de ministers. De oppo sitieregering en de conservatieve regering deelden volgens de mi nister de verantwoordelijkheid voor hetgeen in deze was gebeurd. De voornaamste gebeurtenissen hadden zich afgespeeld in de tijd van de Labourregering. De minister zei verder, dat de autoriteiten van de universiteit niets gezegd hadden van de linkse sympathieën met het oog op de „buitengewone capaciteiten" van Maclean, toen hij in de buiten landse dienst trad. En zelfs, zo vroeg de minister, al had men ge weten van de communistische nei gingen van Maclean als student, zou het Huis het dan gerechtvaar digd hebben gevonden, dat men de gebeurtenissen van 1930 had doen gelden? De minister zei verder geen be wijzen te hebben voor de veron derstelling dat H. A. R. Philby, een gewezen ambassadelid in Washington, verantwoordelijk was voor het waarschuwen van Burgess en Maclean, toen verden king op hen was gevallen. De minister zei verder, dat veiligheidsmaatregelen 4 ambte naren van de buitenlandse dienst de diplomatieke loopbaan vaar wel hebben moeten zeggen met het oog op hun politieke instel ling. In zes gevallen was het nodig gebleken, dat ambtenaren naar een minder belangrijke post overgeplaatst werden. Sinds 1952 waren ongeveer 900 ambtenaren van de buitenlandse dienst aan een onderzoek onder worpen. MacMillan zei, dat het Huis er zeker van kon zijn, dat er geen herhaling zou komen van een zaak als die van Burgess en Maclean. „De veiligheidswaarbor gen zijn thans zeer veel krachti ger", zeide hij. Gemeld is, dat Burgess en Maclean thans de Sowjet-autori- teiten, die belast zijn met de bui tenlandse politiek, helpen. Het Lagerhuis-debat kwam na scher pe critiek op het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het jarenlang de feiten aangaande het verdwijnen der beide Britse diplomaten geheim had gehou den, totdat onthullingen van de voormalige Sowjetrussische ge- heime-dienstman Petrof, die in Australië asyl vroeg, ook het „Foreign Office" dwongen deze zaak meer aan de openbaarheid prijs te geven. MacMillans verkLaring voegde weinig toe aan hetgeen reeds in een kortgeleden gepubliceerd wit boek over deze aangelegenheid van regeringswege is meegedeeld. Hierin was onder meer verklaard dat Maclean op het tijdstip van zijn vlucht verdacht werd van het uitleveren van Britse staatsge heimen aan de Sowjet-Unie. MacMillan gaf toe niet te we ten op welke wijze Maclean ge waar is geworden, dat zijn gan gen werden nagegaan. „Hij be hoeft niet noodwendig door een derde te zijn ingelicht, alhoewel dat wel de omstandigheden van zijn vlucht zou verklaren. Het on derzoek in deze is nog gaande", verklaarde hij. Verklaring van Morrison. Herbert Morrison, de socialisti sche minister van Buitenlandse Zaken ten tijde van de verdwij ning der beide diplomaten, ver klaarde te menen dat Maclean in derdaad door een derde was ge waarschuwd. Hij las een brief voor van een man, die met Maclean op de dag, voorafgaande aan zijn vlucht, het noenmaal had gebruikt en die schreef er zeker van te zijn dat de diplomaat er op dat tijdstip niet over dacht het land te ver laten. Morrison drong aan op een on derzoek in de gelederen der Brit se geheime diensten en in de wijze, waarop ambtenaren voor het ministerie van Buitenlandse Zaken worden aangeworven en bevorderd. De Britse minister van Buiten landse Zaken, MacMillan, heeft Maandag, in antwoord op vragen, in het Lagerhuis meegedeeld, dat de Egyptische regering in nog lopende besprekingen te kennen heeft gegeven mogelijk geneigd te zijn de beperkende maatregelen, die zij thans toepast op het scheepvaartverkeer door het in ternationale kanaal, dat begint aan de mond van de Golf van Akaba, te verzachten. „De Britse regering erkent de wettigheid van deze Egyptische maatregel (genomen in verband met ladingvervoer naar Israël) n i e t", aldus voegde hij hieraan nog toe. MacMillan zei voorts vernomen te hebben, dat het scheepvaart verkeer door de Golf van Akaba en het genoemde kanaal thans drukker is dan ooit tevoren. In antwoord op een andere vraag deelde de minister nog mee, dat Groot-Brittannië na medio Augustus j.l. geen vecht- wagens meer aan Egypte heeft geleverd en dat er thans geen leveringen geschieden. HET OPONTHOUD TE DAKAR. Koningin Juliana en Prins Bernhard hebben tijdens hun op onthoud te Dakar eerst enige ogenblikken rust genomen in het gouvernementspaleis. Daarna hebben zij, vergezeld door de hoge commissaris Cornut-Gentille. een bezoek gebracht aan verschillen de wijken van de stad en het dorp N'gor, enkele kilometers van Dakar verwijderd. Vóór hun vertrek naar Lissa bon ontvingen Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid leden van de Nederlandse kolonie. Een afdeling van de rode garde, in groot tenue, was op het vliegveld aangetreden. KONINKLIJK PAAR IN PORTUGAL AANGEKOMEN. H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Bernhard zijn gistermiddag om 16.21 uur Nederlandse tijd in de „Jan van Riebeek" op het vliegveld van de Portugese hoofd stad Lissabon geland. Zij werden daar begroet door de president van Portugal, generaal Craveiro Lopes. Het Koninklijk Paar ver trekt hedenochtend om 10 uur uit Portugal en wordt hedenmiddag om half drie op Schiphol ver wacht. Koningin Juliana en Prins Bernhard hebben bij hun landing in Lissabon de ontvangst gekre gen van oprechte vrienden. Hoe wel het bezoek een onofficiëel ka rakter droeg werd het Koninklijk Paar begroet door de Portugese president generaal Craveiro Lopes en echtgenote. Onder meer waren aanwezig de vice-president, de premier, de minister van Bui tenlandse Zaken en de minister van Overzeese gebiedsdelen. De president sprak de wel komstwoorden in het Frans uit. Op het vliegveld had zich een aanzienlijke menigte verzameld die de gasten toejuichte. De Nederlandse gezant, mr E N. van Kleffens, stelde in de hal van het vliegveld de Nederlandse kolonie voor. Allen hadden een rood-wit-blauwe roset in het knoopsgat en de kinderen zwaai den met Nederlandse vlaggen. Daarna begaf het Koninklijk Paar zich in een schitterende zon neschijn naar het presidentiëfcl paleis. De Koningin, maakte een rijtoer in de omgeving van Lissabon. De rijtoer van de Koningin in de prachtige streek tussen Lissa bon en het paleis te Cintra, 30 km van de Portugese hoofdstad, eindigde in een zware regenbui. Prins Bernhard, die vermoeid was van de luchtreis, had zich direct naar Cintra begeven. Op het paleis, dat als hotel is ingericht en geheel beschikbaar is voor het Koninklijk Paar en zijn gevolg, waren de Nederland se en de Portugese vlag gehesen. 's Avonds waren Koningin Ju liana en Prins Bernhard de gas ten van president Lopes aan een diner in het paleis van het Portu gese Staatshoofd aan de mond van de Taag. Het Koninklijk Paar werd bij aankomst in het paleis verwel komd door president Lopes en premier Salazar, waarna het ge zelschap eerst de prachtige win tertuin van het paleis bezichtig de, waar tropische vogels in gro te vergulde kooien vliegen. Aan het diner zaten 46 perso nen aan. De tafel, met prachtig kristallen vaatwerk, was versierd met dahlia's en rozen. Het diner werd opgediend door lakeien in scharlaken en zwarte livreien. DE PORTUGESE PERS EN HET BEZOEK VAN HET KONINKLIJK PAAR. De Portugese kranten bevatten gisteren talrijke artikelen en foto's gewijd aan en betrekking hebbend op Nederland, ter gelegenheid van het bezoek van Koningin Juliana en Prins Bern hard aan Portugal. Het grootste Portugese blad „Le Diari de Noti- cias", schrijft, dat hoewel het be zoek van het Koninklijk Paar van korte duur zal zijn, de Portugese hoofdstad deze gelegenheid zal aangrijpen om de Koningin te tonen, hoe groot de achting is van het Portugese volk voor het Nederlandse volk, waaraan het eeuwenlang verwant geweest is in maritiem opzicht en door de prestaties van ontdekkers en pioniers. TELEVISIEREPORTAGE VAN AANKOMST KONINKLIJK PAAR. De televisiereportage van de aankomst van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard op Schiphol zal hedenmiddag van 14.15 tot 15.00 uur worden uitge zonden. Aanvankelijk was de begintijd op 14,30 uur gesteld. LIJK VAN EINDHOVENAAR IN BELGIE GEVONDEN. Uit het onderzoek door Belgi sche politie-autoriteiten is geble ken, dat de moord op de Eind- hovenaar v. d. V. niet op de plaats is gebeurd waar het lichaam is gevonden. Men neemt aan, dat het slachtoffer na te zijn gewurgd in een deken werd gerold en toen naar de plaats werd vervoerd waar het later werd aangetroffen. Op het armoedig geklede slacht offer werd een bedrag van 120 gevonden, zodat roofmoord niet waarschijnlijk is. Men gelooft, dat het hier ging om een onderlinge „afrekening" van smokkelaars. Het parket te Antwerpen heeft de Nederlandse justitie gevraagd een onderzoek in te stellen naar de activiteit van de verslagene in de laatste tijd, waardoor men aan wijzingen hoopt te vinden over de dader(s). De ballon „Jules Verne" van de Haagse ballonclub is te Pa ramaribo met mevr. Nini Boes man opgestegen naar een beken de bestemming. Na een vaart op 500 m. hoogte langs de Surina- merivier en plantages dreef de ballon het land in. Op de verla ten plantage „De goede verwach ting" werd vlak voor een dicht bosterrein geland. De ballon- vaardster riep door haar „walkie- talkie": Horatee (grijp de lan dingskabel), maar de aanwezige vrouwen en kinderen holden weg. Na enige tijd daagden man nen op met grote kromme mes sen en pijl en boog. Één dezer balonnenjagers zeide: „Toen ik zag dat er een vrouw in zat, heb ben wij onze pijlen niét afge schoten". Kolonel Peter Townsend heeft Maandag, na een verlof van drie weken in Engeland, zijn werk zaamheden als luchtvaartattaché van de Engelse ambassade te Brussel hervat. Van Jordaanse millitaire zijde is bekend gemaakt dat Israël Zon dag vier maal de bestandsover eenkomst heeft geschonden. Zo zou een Israëlische patrouille in het district Hebron de grens heb ben overschreden om een kudde weg te voeren. Door Jordaanse veiligheidstroepen waren de Is raëliërs echter verdreven. Boven dien zou in twee gevallen sen Israëlische patrouille het vuur hebben geopend op Jordaanse mi litairen aan de andere kant van de grens. Tenslotte was van Elat uit, aan de Rode Zee, een granaat afgeschoten op de Jordaanse WERVELSTORM IN BUITEN WIJKEN VAN PRETORIA. Twee buitenwijken van Preto ria, Hercules en Pretoria Gar dens, zijn Zondag door 'n wervel storm getroffen. De schade wordt op een half millioen gulden geschat. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. „Geleid door de Leninistische beginselen van vreedzame samen- leveng tussen staten met ver schillende politieke en sociale stelsels, blijft de Sowjetrussische regering strijden voor de vrede in de wereld", aldus maarschalk Zjoekof, minister van Defensie van dé Sowjet-Unie in een rede, die hij Maandagmorgen heeft uit gesproken voor een militaire pa rade op het Rode Flein te Mos kou, ter gelegenheid van de 38ste verjaardag van de Octoberrevo- lutie. „De Sowjetrussische voorstel len voor de ontwapening en het verbod van atoomwapens, het initiatief van de Russische rege ring met het oog op de verbete- De Westduitse minister van van Noord-RijnlandWestfalen, Economische Zaken prof. Erhavd, heeft Maandag een nieuwe ener gieke poging gedaan, om te voor komen, dat loonactie in de me taalindustrie van het Ruhrgebied zou overslaan naar de kolenmij nen. De minister onderhandelde vele uren lang te Bonn met werk gevers der Kolen- en staalindu strie. Maandagmiddag wilde de minister de besprekingen met vertegenwoordigers der vakver enigingen voortzetten. Erhard wil in elk geval voor komen, dat de loonacties tot nieu we prijsverhogingen leiden, wel ke van invloed zouden kunnen worden op de gehele Westduitse economie. Te Bonn overweegt men even tueel loonsverhogingen zoveel mogelijk te compenseren door belastingverlichtingen. Aan de besprekingen werd ook deelgenomen door de minister van Financiën, Fritz Scheffer, de minister van Arbeid, Anton Storch, en de minister-president Karl Arnold. Het gevaar van een staking in de metaalverwerkende industrie zou acuut worden, wanneer het de uit werkgevers en werknemers bestaande arbitragecommissie niet zou lukken binnen 6 dagen voorstellen uit te werken, welke kans op succes hebben. Tegenover de eis van de vak vereniging der metaalarbeiders van een verjroging van het uur loon met 20 pfennig, staat een aanbod van de werkgevers van loonsverhoging van ongeveer 12 pfennig. Het tempo van de ontwikkeling zou ook bepaald kunnen worden door de stemming over een sta king in de metaalproducerende industrie, waarvan de uitslag Woensdag verwacht wordt. In laatstgenoemde industrie hebben de werkgevers een verhoging van het uurloon met 20 pfennig on aanvaardbaar genoemd, zonder dat de ondernemers echter een tegenvoorstel deden. ring van de Russisch-Zuidslavi- sche betrekkingen", aldus Zjoe kof, „hebben gunstige voorwaar den geschapen voor de conferen tie van Genève en tot de ont spanning geleid. De beperking van .onze strijdkrachten, de ont ruiming van de basis Porkkala door onze troepen, alsmede de stappen van onze regering om de betrekkingen met de andere lan den te verbeteren leveren het be wijs, dat zij door daden in het belang van de ontspanningen en de vrede werkt." Maarschalk Zjoekof verklaarde voorts, dat de Russische voor stellen voor de veiligheid van Europa en Duitsland zijn voort gesproten uit dezelfde geest. „Maar in de kapitalistische lan den zijn er reactionnaire krach ten die de vrede willen onder mijnen. Dit vereist van de zijde der Sowjetrussische regering ver dere krachtsinspanning om de macht van onze staat en onze strijdkrachten te ontwikkelen. Het Sowjetrussische volk kan er op rekenen, dat ons leger zijn strijdvaardige geest zal blijven versterken en zijn techniek ver beteren om het vreedzame werk van het volk te beschermen." Maarschalk Zjoekof besloot met de woorden, dat de volken van de Sowjet-Unie, in vriendschap pelijke samenwerking met China en de andere volksdemocratische landen, onder leiding van de Sowjetrussische communistische partij vastberaden op de weg van het communisme voortgaan. Maarschalk Zjoekof prees de „arbeiders", technici en inge nieurs van de Sowjet-Unie, die het vijfde vijf-jarenplan in vier jaar en vier maanden hadden uitgevoerd. Vglgens radio-Moskou werd de parade geopend door grote mu ziekcorpsen, gevolgd door cadet ten. Een zware bommenwerper, „van een nieuw type", begeleid door straaljagers, vloog over het Rode Plein. In de parade werd ook zeer zware artillerie meege voerd. De stoet werd gesloten door burger-e«nheden. VERKLARING BESTUUR N.V.V. OVER AFSCHAFFING GE3IEENTECLASSIFICATIE. Het dagelijks bestuur van het N.V.V. heeft in zijn vergadering van gisteren o.m. „met belang stelling kennis genomen van het voorstel van K.A.B. en C.N.V. een verdere stap te doen op de weg naar afschaffing van de gemeen- teclasificatie, aldus een com muniqué". „Het dagelijks bestuur brengt in herinnering, dat het N.V.V. zich steeds voor geleide lijke afschaffing van de gemeen- teklassificatie heeft uitgesproken. Het spreekt derhalve vanzelf, dat het dagelijks bestuur van oordeel is, dat, indien uit het thans door de Sociaal Economische Rhad in gestelde onderzoek blijkt, dat er ruimte is voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden, verdere vermindering van de gemeente- klassificatie aan de orde moet ko men", zo besluit de verklaring. Het congres van de Franse Ra dicale Partij is Zondagavond ge ëindigd imet een „eenstemmig ac- coord" over een progressieve po litiek voor Noord-Afrika, een meer federale structuur voor de Franse Unie en het instellen van een districtenstelsel bij de komen de verkiezingen, aldus heeft Pier re Mendès-France, die, thans prac- tisch de leider der partij is ge worden, op een persconferentie verklaard. De partij zou de radicale minis ters niet dwingen af te treden, in dien de verlangde hervorming van het kiesstelsel niet doorgaat, maar zij zou het aan „hun gewe ten overlaten" en hen naar hun daden beoordelen. Mèndes-France had om goed keuring van het door hem opge stelde program gevraagd en het congres had hem dit bij handop steken gegeven. Volgens Reuter kan het besluit van het congres om een gewijzigd kiesstelsel te eisen ernstige weer slag hebben bij de besprekingen van de Raad van de Republiek (de Senaat) over premier Faure's voorstel om vervroegde verkiezin gen te houden. De Raad moet zijn goedkeuring nog aan dit voorstel hechten, dat reeds door de Nationale Vergadering (Twee de Kamer) is aangenomen. haven Akaba. Bij geen van deze incidenten waren slachtoffers ge vallen, aldus het bericht uit Am man. Israël heeft van zijn kant Egyp te er van beticht, dat in het afge lopen weekeinde een commando groep een Bedoeïnenkamp op Israëlisch grondgebied heeft over vallen en de bewoners heeft ge dwongen voorraden af te staan. Tevoren had deze groep Egypte- naren tevergeefs gepoogd de Is raëlische nederzetting Beit Kama, 25 km ten Zuidoosten van de kuststrook van Gaza, binnen te dringen. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken deelde Zon dag mee, dat er tekenen waren die er op wezen dat de Egyptena- ren een „actie met commando groepen tegen Israël ontketent". In tegenstelling tot wat eerder gemeld werd, aldus wordt op het Jordaanse ministerie van Defen sie verklaard, was de granaat, die zonder schade te verooszaken op Akaba terecht kwam, niet afkom stig van Israëlisch gebied, maar van een Egyptische torpedoboot- jager. Deze schoot op een Israë lisch vliegtuig, dat boven de Egyptische territiriale wateren van de Golf van Akaba vloog, al dus de verklaring. De weg van Magelang naar Semarang is over 500 meter ver sperd door een aardverschuiving, die veroorzaakt is door twee da gen aanhoudende regen. Vijf auto's en een motorfiets raakten onder een aardmassa bedolven. Van de inzittenden van een auto en van de berijder van de motor fiets is tot dusver niets vernomen. De andere personen zijn in vei ligheid. Gevreesd wordt, dat de hele weg van de helling zal af schuiven. In de afgelopen dagen zijn 9 rebellen, die terroristische aan slagen hadden gepleegd, in bot singen met Franse veiligheids troepen om het leven gekomen. Een vliegtuig van de Ameri kaanse militaire missie in Spanje is Maandag in een bergachtig ge bied tussen Madrid en Barcelona verongelukt. De bestuurder, die zich als eni ge aan boord van het toestel be vond, is om het leven gekomen. Het vliegtuig stortte neer op od- geveer 15 km van Tortosa in de provincie Tarragona. Het zachte najaarsweer, dat ge durende het laatste weekeinde in Frankrijk, het Alpengebied, gro te delen van West- en Zuiti-Duits- land en in onze omgeving heers te, zette zich Maandag voort. Daarbij kwamen de temperatu ren op verscheidene plaatsen in ons land nog enkele graden ho ger dan Zondag. In het zuiden en midden schommelden de middag- temperaturen tussen 18 en 20 graden. In het noorden werden waarden van omstreeks 16 gra den bereikt. Was het bij ons voor de tijd van het jaar wel bijzonder zacht, in Finland en Noord-Rus land is het volon winter. Ook overdag vroor het daar plaatse lijk 5 tot 10 graden. Het zachte weer in onze omge ving wordt veroorzaakt door een depressie die zich op het oostelij ke deel van de Atlantische Oce aan ophoudt. De depressie ver toont nog geen tekenen het veld te ruimen, zodat we ook vandaag op fraai nazomers weer mogen rekenen medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Weinig verandering. Op de meeste plaatsen droog weer met flinke opklaringen, maar aanvankelijk hier en daar mist. Weinig wind. Iets minder zacht. WOENSDAG 9 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 9.41 10.16 10.56 11.06 n.m. 10.27 1L02 11.42 11.52 Nov. 8 7.48 17.03 0.56 14.21 9 7.49 17.02 2.11 14.39 10 7.51 17.00 3.25 14.58 11 7.53 16.58 4.37 15.17

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1