r Tito De toestand in het Midden-Oosten Algerije zonder Frankrijk zou hongerdood sterven Onderhoud Dulles en tussen Het Koninklijk bezoek aan de West De Ch inees-Amerikaanse besprekingen te Genève Hef einde van de reis Ben Joessef 16 November naar Marokko Thorez doet beroep op Socialisten WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN MAANDAG 7 NOVEMBER 1955. 10 Jaargang No. 3605. Beroep van V.S. op Israël en Egypte Aardbeving in Chili Tien millioen mensen moeien leven in een gebied dai aan vier millioen bestaan verschaft salons Robert" Lagerhuis keurt anti-mistontwerp goed LELYDORPPLAN. Gewapende Afghaanse stamleden over de Pakistaanse grens Lijk van Eindhovenaar te Westmalle gevonden De Verenigde Naties Watersnood in Vancouver JONGEMANNEN PLEEGDEN NA VLUCHT BEROVING. HET WEER Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 NA 5 uur uitsluitend 2073 Gifonummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De Verenigde Staten hebben Zaterdag bij monde van George Allen, onderminister van Buiten landse Zaken voor aangelegen heden van het Verre Oosten, een beroep gedaan op Egypte en Is raël, zich te verenigen met de voorstellen van de V. N. tot her stel van de vrede in de Sinai- woestijn de afgelopen week 't toneel van ernstige grensinciden ten tussen beide landen. Allen heeft tegenover de am bassadeurs van Egypte en Israël de ernstige bezorgdheid van de V. S. uitgesproken over het toe nemend aantal gevallen van bot singen tussen Israël en Egypte. Belde landen hadden de Palestijn se wapenstilstandsovereenkomst geschonden. Allen verzocht Israël waarnemers van de V. N. in staat te stellen hun taak in de Sinai- woestijn te vervullen. V. S. OVERWEGEN WAPEN LEVERINGEN AAN ISRAEL. Van gezaghebbende zijde is Zondag te Washington vernomen, dat de Verenigde Staten bereid zijn Israels verzoek voor het leve ren van verdedigingswapenen, gedaan i.v.m. de Tsjechoslowaak- se wapenleveringen aan Egypte, te overwegen. Gedacht wordt aan het zenden van iuchtdoelartillerie, antitank- geschut en andere, uitsluitend voor verdediging bestemde, wa pens. Tevens zal de gehele Ameri kaanse politiek op korte en lan- In Santiago (Chili) heeft Vrij dagnamiddag gedurende onge veer 15 seconden een aardbeving geheerst. Mensen liepen de straat op terwijl de huizen wankelden. Het verkeer kwam tot stilstand. De schok was heviger in de havenplaats Valparaiso. Naar schatting bevond het epicentrum zieh ongeveer 260 kilometer ten Zuiden van Santiago. Er is enige schade aangericht doch persoonlijke ongelukken zijn niet gemeld. ge termijn in het Midden-Oosten opnieuw in studie worden geno men. Op het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse Zaken groeit de ongerustheid over het streven der Sowjet-Unie, om haar invloed in het Midden-Oosten uit te breiden, en het gevaar voor de wereldvrede, dat de botsingen aan de Israëlisch-Egyptische grens opleveren. De Israëlische ambassadeur in Washington en hoofd van de Isra ëlische delegatie naar de Verenig de Naties, Abba Eban, heeft, te zamen met het plaatsvervangen de hoofd van de delegatie bij de V.N., Mordacai Kidron, een on derhoud gehad met de secretaris generaal, Dag Hammerskjoeld. Na afloop zeide Kidron, dat het bezoek los stond van de jongste voorstellen, welke de secretaris generaal aan Israël en Egypte had gedaan. Hierop zou mogelijk via het hoofd van de wapenstil standscommissie, generaal Burns, geantwoord worden. De voornaamste reden van het bezoek was de wens geweest, om de secretaris-generaal op de hoog te te brengen van de besprekin gen van Mosje Sjaret en de minis ters der Grote Vier in Genève. Bij deze besprekingen had Amerika een grotere bereidheid getoond om de Israëlische defensiebehoef ten te overwegen. Eban had Hammarskjoeld me degedeeld, dat Israël zijn militai re actie in het gebied van El Auja geheel gerechtvaardigd achtte en indringers van Israëlisch gebied wilde verdrijven. De Egyptenaren hadden zich na vijf afzonderlijke waarschuwingen van de zijde van waarnemers der V.N. niet terug getrokken. ISRAËLISCH VLIEGTUIG NEEGESCHOTEN. De Syrische luchtdoelartillerie heeft een Israëlisch vliegtuig neergeschoten, dat op Libanees gebied is terechtgekomen en in vlammen is opgegaan, aldus heeft radio-Caïro Zaterdagavond ge meld. De radio haalde een bericht uit Beiroet aan, volgens hetwelk 'n In het protectoraat Tunesië is de toestand op het ogenblik, dankzij de door Frankrijk gedane concessies, vrij rustigin het protectoraat Marokko is de situatie, hoewel nieuwe ongeregeldheden anders schijnen te duiden, niet langer tragisch; maar in Algerije, dat geen protectoraat, doch in ieder geval in naam een deel van het Franse moederland is, staan de zaken er werkelijk hachelijk voor. Daar ziet Frankrijk zich namelijk voor taken gesteld, die gelijken op het vraagstuk van de kwadratuur van de cirkel. Israëlische vlieger het heeft overleefd. incident NIEUW INCIDENT. Van officiële zijde te Cairo is be kend gemaakt, dat 4 Israëlische pantserwagens Zaterdagochtend ten Z. van het gebied Chan Joe- nes, ten O. van Gaza, opgerukt zijn en een Egyptische stelling hebben beschoten. Deze beant woordde het vuur. Het gevecht duurde 45 minuten. Aan Egypti sche zijde waren geen verliezen te betreuren. Volgens een Egyptische woord voerder werden de Israëliërs met zware verliezen teruggeslagen. De Israëliërs waren ongeveer 1 km in Egyptisch gebied binnenge drongen. ISRAËL WAARSCHUWT EGYPTE EN JORDANIË. Israël heeft Zondagavond zo wel Egypte als Jordanië gewaar schuwd voor mogelijke tegenac ties, die het gevolg zouden zijn van activiteiten van guerillaben- den. In twee verklaringen van een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse 21a- ken wordt gesproken over inci denten van Zaterdagavond, waar tij guerilla's betrokken waren, een poging om drie huizen van de nederzetting Shed Hemed aan de Jordaanse grens op te blazen en een Egyptische poging om Beit Kama in het Noorden van de Ne- geb binnen te dringen. De waarschuwing aan Egypte was in krachtige termen gesteld, die aan Jordanië was gematigder. Dr DREES LIJSTAANVOER DER P. v. d. A. VOOR KAMERVERKIEZINGEN. Het secretariaat van de Partij van de Arbeid deelt mede: „Op Zaterdag 5 November heeft de partijraad van de P. v. d. A. vergaderd. Door de voorzitter van de Tweede Kamerfractie, mr J. A. W. Burger, werden de besprekin gen over de samenstelling van de candidatenlijsten in verband met de wijze, waarop de Kamerfractie in de volgende periode behoort te zijn samengesteld, ingeleid. Hierbij werd o.m. meegedeeld, dat de heer J. Schildhuis te ken nen heeft gegeven zich niet meer voor het lidmaatschap van de Ka mer beschikbaar te stellen. Tijdens de korte discussie is van alle zijden een dringend be roep gedaan op dr W. Drees om zich wederom als lijstaanvoerder voor het gehele land beschikbaar te stellen. Met groot enthousias me heeft de partijraad er kennis van genomen, dat dr W. Drees aan dit beroep gehoor heeft ge geven". <fckopp*riMf hel oporto cocW I markt 16 brevwerjjjfraat 9 terneuzen voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen. aparte salon voor huidverzorging. depositair „lamgome"-dr. payot" -„yardley". De kern van dit moeilijkste van Frankrijks Noordafrikaanse problemen is, dat in Algerije op een door de natuur zeer stiefmoe derlijk bedacht gebied, dat in het beste geval drie of vier miljoen mensen zou kunnen voeden, niet minder dan bijna tien miljoen mensen leven. Daarvan zijn onge veer 1 miljoen Fransen en bijna negen miljoen inheemsen. Een snel stijgend geboortecij fer en een door de hygiënische verbeteringen sterk gedaald sterftecijfer hebben bewerkt, dat de bevolking met 2,6 procent per jaar toeneemt, zodat over enige tientallen jaren vijftien inplaats van de huidige acht miljoen men sen om de reeds op het ogenblik volledig ontoereikende levensmo gelijkheden strijd zullen moeten leveren. De arbeidende Arabische bevolking wordt op 2,5 miljoen geschat; de rest bestaat uit vrou wen, kinderen enwerklozen. Het gemiddelde inkomen van een familie bedraagt slechts 15.000 franken (150 gulden) per maand te veel om van te ster ven, maar veelt te weinig om van te leven. De opbrengst per ha is in Algerije zeven centenaars grami tegen 24 in Frankrijk en het «imaat en de bodemgesteld heid zijn van dien aard, dat op een vermeerdering van de op brengst en een uitbreiding van de bebouwbare oppervlakte niet kan worden gerekend. WEINIG INDUSTRIE. De poging, door industrialisa tie van het land de bevolking nieuwe bestaansmogelijkheden te geven, heeft tot nu toe een uiterst pover resultaat opgeleverd; sinds het einde van de oorlog slechts 150 betrekkelijk kleine fabrieken, die aan enige duizenden arbeiders werk verschaffen. De onzeker heid is te groot en de vooruitzich ten te weinig belovend om het particuliere kapitaal tot grotere investeringen te kunnen prikke len. De Franse regering heeft in grijpende economische en sociale hervormingen aangekondigd, maar hetgeen er tot nog toe is geschied, is nauwelijks meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Om een Arabische bevol king een menswaardig bestaan te verschaffen, zijn miljarden nodig. Het politieke probleem handhaving van de samensmel ting met Frankrijk of een fede ratief systeem - waarover men zich in Parijs zo druk maakt is onder deze omstandigheden van secondaire betekenis. De po litiek van de „assimilering", die de Arabieren de algehele gelijk stelling met Franse staatsbur gers heeft verleend en op grond waarvan Frankrijk beweert, dat Algerije een onafscheidelijk deel van het moederland is, is tot op het ogenblik een droombeeld ge bleven, dat enkel en alleen op pa pier bestaat. Maar hoe dit ook zij: het arme Algerije heeft voor afzienbare tijd geen andere levensmogelijk heden, dan in het kader van de Franse unie. Daarbuiten zou het aan volledige hongersnood zijn prijsgegeven. Öe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, en president Tito van Zuid-Slavië waren het Zondag tijdens hun besprekingen op het eilandje Wanga in de Brionigroep er over eens, dat de communisti sche landen in Oost-Europa „recht hebben op hun onafhanke lijkheid". Dulles zei op een persconferen tie na hun besprekingen: „Wij erkennen beiden het be lang van de onafhankelijkheid van die staten, en van de niet-in- menging in hun binnenlandse aangelegenheid en wij erkennen hun recht om naar eigen keuze hun sociale en economische orde te ontplooien". Tito die de persconferentie bijwoonde werd gevraagd, of hij en Dulles tot een gemeen schappelijke politiek ten aanzien van de Oosteuropese staten wa ren gekomen. Hij antwoordde: „Ja, dat is juist". De beide staatslieden hebben met hun adviseurs gesproken over Oost-Europa, de vorderingen op de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken te Genè ve, de Europese veiligheid, de Duitse eenheid en de toestand in het Midden-Oosten (o.m. in ver band met Tito's aanstaande be zoek aan Egypte). Dulles bracht Tito verslag uit van de conferen tie te Genève en hoorde het standpunt van de president over problemen der Europese veilig heid en de .Duitse eenheid. Het Britse Lagerhuis heeft in tweede lezing een wetsontwerp goedgekeurd, waarmee beoogd wordt de beruchte Londense mist, de „smog", tegen te gaan. De voornaamste oorzaak van deze mist is de uitwaseming van huis- en fabrieksschoorstenen. Deze zal nu geleidelijk aan moe ten verminderen. Drie jaar geleden heeft de „smog" aan meer dan drie dui zend Londenaars, die leden aan bronchiale aandoeningen, het leven gekost. Wat dat standpunt is, moet 'n geheim tussen oris blijven", aldus Dulles. In antwoord op een vraag, of beide staatslieden het eens waren over methoden om het Duitse probleem op te lossen, zei Tito: „Dat is een andere kwestie". Dulles, die verklaarde een „zeer aangename dag" te hebben gehad, keerde later naar Genève terug. In een communiqué over de be sprekingen werd onder meer nog gezegd, dat beide staatslieden het eens waren over de noodzaak van een verdere verbetering der inter nationale betrekkingen en over een vriendschappelijke samenwer. king tussen beide landen. De bij eenkomst had het nut van per soonlijke contacten om eikaars standpunten beter te leren ken nen bevestigd, aldus het commu niqué. Dit was het eerste bezoek van Dulles aan Zuid-Slavië DEFILE. Het gouvernementsplein te Pa ramaribo was Zaterdagmorgen de achtergrond van een militair schouwspel. Onderdelen van de koninklijke landmacht in Surina me defileerden hier voor Konin gin en Prins onder commando van luit.-kolonel Raaymacers. Daarna begaf het Koninklijk Paar zich rond half negen naar het Lelydorpplan in het district Suriname. Dit is een experimen teel bedrijf voor landbouw op minder vruchtbare gronden. Er zijn verschillende boerderijen, die naar gelang de grondsoort, waar op zij zijn gevestigd, ook verschil lende gewassen voortbrengen. Het geheel staat onder beheer van de stichting machinale land bouw en men schijnt over de re sultaten, die hier worden bereikt, niet ontevreden te zijn. Tot bij half twaalf duurde dit bezoek. Toen keerde het Vorste lijk Paar weer in het gouverne mentshuis terug na onderweg nog op verschillende plaatsen halt te hebben gehouden bij Hin- dostaanse landbouwers. •KINDERHULDE. Op de terugweg bracht H. M. nog een kort bezoek aan de markt van Paramaribo, wat een welis waar weinig aangenaam riekende doch een exotische plaats is. Ook bracht de Koningin onverwacht een bezoek aan een Hindoestaans offerfeest. In de middag gingen Koningin en Prins in gezelschap van de mi nister van Onderwijs, dr L. Rens, naar het stadion, waar 18.000 kin deren voor het Vorstelijk Paar demonstreerden en een samen zang ten gehore brachten. Ver schillende jeugdgroepen voerden korte spelen op of gaven bijzon dere demonstraties, waarbij Ko ningin en Prins niet altijd op de tribune bleven, maar herhaalde malen op het veld kwamen om van dichtbij de prestaties gade te slaan. GALADINER. De dag werd besloten met een groot galadiner in het gouverne mentshuis. ZONDAG 6 NOVEMBER. KERKDIENST. In de morgen van de laatste dag van hun verblijf in Suriname woonden Koningin en Prins de dienst in de kerk der Evangelisch Lutherse gemeente aan de Steen bakkerijstraat bij. Predikant was Ds J. H. Hanneman. Deze kerk is vermoedelijk de oudste in Pa ramaribo. Zij dateert uit 1747. In betrouwbare kringen te Ge nève is meegedeeld, dat Donder dag tijdens de besprekingen, die in deze stad op ambassadeursni veau tussen Amerikaanse en Chi nese vertegenwoordigers worden gevoerd, is gesproken over een belangrijk document, dat de (communistisch) Chinese afge- Sultan Sidi Mohammed Ban Joessef, die in 1953 door de Fran se regering wegens zijn nationa listische neigingen werd afgezet, zal 16 November naar MarokKo terugkeren, aldus is Zondag ver nomen na een onderhoud, waar bij hij de leden van de Marok kaanse troonraad in hun functie bevestigde tot zijn aankomst in zijn land. Tijdens een plechtigheid in het Chateau Veile Saint Cloud, de of ficiële residentie van minister van Buitenlandse Zaken Pinay in een voorstad van Parijs, erkende Frankrijk Zondag officieel 't vol ledig herstel van de sultan op de Marokkaanse troon. De sultan en minister Pinay stonden beiden in de houding, toen een Franse militaire kapél de Marseillaise en 't Marokkaan se volkslied speelde.. De Franse en Marokkaanse vlaggen wapper den naast elkaar van het gebouw van Pinay's ambtswoning. Naar AFP van bevoegde zijde te Quetta (Pakistan) verneemt zijn deze week ongeveer 2.000 ge wapende Afghaanse stamleden inh et bergachtige en ontoegan kelijke gebied van Waziristan, een deel van de provincie van de Noord-Westgrens van Pakistan, doorgedrongen. Een en ander zou deel uitmaken van de caimpagne tot vorming van een Pathanen- staat, het z.g. Pachtoenistan, tus sen Pakistan en Afghanistan. Zaterdagvoormiddag is in een dreef op 200 meter van de Turn- houtse baan te Oostmalle (Bel gië) aangetroffen het lijk van J. van den V. uit Eindhoven, die door wurging om het leven is ge bracht. Volgens het eerste onderzoek van de rijkswacht is het niet uit gesloten, dat de man op een an dere plaats is gedood en dat het lijk daarna is vervoerd naar de dreef waar het werd gevonden. Het parket van Antwerpen heeft zich Zaterdagnamiddag naar Westmalle begeven. vaardigde, Wang Ping Nan, de vorjge week aan de Amerikaanse gedelegeerde, Alexis Johnson, heeft overhandigd. Men gelooft, dat het betrokken document de algehele Chinees- Amerikaanse betrekkingen in het Verre Oosten behandelt en op merkingen bevat over een afzien van het gebruik van geweld in het gebied van Formosa door communistisch China en over een mogelijke terugtrekking van de Amerikaanse zevende vloot. Wang las dit document de vo rige week voor en Johnson zei toen, dat hij eerst verslag moest uitbrengen aan zijn regering. Naar verluidt, heeft Johnson Donderdag een verklaring over handigd, waarin Amerikaanse gezichtspunten over de Chinees- Amerikaanse betrekkingen in het Verre Oosten worden weergege ven. De volgende bijeenkomst zal 10 November worden gehouden. ONTHULLING VAN MONUMENT. Na het kerkbezoek begaf de Koningin zich naar het Sivaplein, waar zij het door de Nederlandse beeldhouwer Mari Andriessen vervaardigde monument onthul de. Dit monument is een blijk van de dankbaarheid der Nederland se bevolking voor hetgeen de Su rinaamse bevolking in en na de laatste wereldoorlog aan bij stand verleende. H. M. de Koningin sprak bij de onthulling van het monument voor de vuist weg de volgende rede: „Het is mij een groot voorrecht om op de laatste dag van mijn verblijf hier namens de Neder landse regering en het Nederland se volk voor Suriname aan te bie den een teken van dankbaarheid van Nederland aan Suriname voor alle steun, hulp en medele ven door Suriname aan Neder land geschonken, in wat voor vorm dan ook, tijdens de oorlog en daarna. Gedurende de dagen, dat wij hier zijn geweest, zijn mijn man en ik diep onder de in- Groot-Brittannië, Canada, Equa tor, Irak en Thailand hebben te zamen met de Verenigde Staten besloten in de algemene vergade ring een resolutie in te dienen volgens welke gedurende twee jaar geen besluit wordt genomen ter herziening van het Handvest der Verenigde Naties. De landen hebben zich uitgesproken voor een herziening „op een passend ogenblik en onder passende inter nationale verhoudingen". Een commissie van 18 landen, waarin de Grote Vier zitting heb ben, dient de kwestie te bestude ren en aanbevelingen te doen aan de twaalfde algemene vergade ring der V.N. in 1957. Het Noorden van Vancouver heeft met overstromingen te kam pen. De gehele Vrijdag zijn dui zenden militairen, politiemannen en brandweerlieden in het geweer geweest tegen het water. De scha de wordt reeds op millioenen dol lars geraamd. druk van deze verbondenheid des harten, die de rijksdelen verbindt en met name van de liefde, die hier Nederland wordt toegedra gen. Nederland op zijn beurt heeft grote gevoelens van mede leven en liefde voor Suriname. Moge dit teken van dankbaarheid van Nederland tot in lengte van dagen in uw midden blijven staan als symbool van een diepgevoelde band". De plechtigheid was éen diep ontroerend besluit van het bezoek van het Koninklijk Paar aan Su riname, ontroerend wegens de spontane hartelijkheid, die sprak uit de geïmproviseerde redevoe ring van de Koningin en uit de reacties van het publiek. Het monument stelt voor drie meisjes: een Creools, een Hol lands en een Hindoestaans, met de armen om elkaar heen. Op het voetstuk zijn kopjes aangebracht van een Indonesiër, een bosneger en een Indiaans meisje, tezamen vertegenwoordigend de verschil lende rassen in Suriname. Het monument staat in het park. met een klein vijvertje er voor. AFSCHEID VAN SURINAME. Om 3 uur in de middag was het ogenblik gekomen, dat Koningin Juliana en Prins Bernhard af scheid moesten nemen van Suri name. Hun tocht door Parama ribo werd een ware triomftocht. De gehele bevolking van Para maribo scheen uitgelopen te zijn om Koningin en Prins, wier aan wezigheid in dit rijksdeel van hoog tot laag en door jong en oud met zoveel vreugde was be groet een ware ovatie ten af scheid te brengen. Het was dui delijk, dat de Koningin zeer ont roerd was door dit huldebetoon en dat ook zij, evenals Prins Bernhard, slechts node afscheid nam van haar onderdanen in dit Zuidamerikaanse deel van het koninkrijk. KONINKLIJK PAAR OP DE THUISREIS. Zondagavond om vijf minuten voor half negen Ned. tijd is het K.L.M.-vliegtuig PH-DFH („Jan van Riebeek") met het koninklijk paar en zijn gevolg aan boord van het vliegveld Zanderij bij Pa ramaribo vertrokken naar Neder land. Daarmede was het konink lijk bezoek aan de West beëin digd. De „Jan van Riebeek" is op weg naar het vliegveld Yoff van Dakar in Frans West-Afrika. Het vliegtuig werd daar hedenoch tend omstreeks half zeven Neder landse tijd verwacht. Twee jongemannen van 23 en 24 jaar zijn dezer dagen uit een opvoedingsgesticht te Vledder ge vlucht. Na een beroving in Gro ningen en een ongeluk met een gestolen bromfiets is de vlucht geëindigd in een arrestatie, zo heeft de Groninger politie mede gedeeld. De twee mannen waren na de ontsnapping naar Groningen ge gaan waar een van hen woonde. Zij slaagden er in van iemand wat geld los te krijgen en gingen hiermee aan de zwier. In een bar ontmoetten zij een man, die enigszins onder invloed was, be roofden hem van zijn portemon- naie met een paar honderd gul den en maakten zich meester van zijn nieuwe bromfiets. Zij beslo ten toen naar Amsterdam te gaan, maar bij Zuidhorn reden ze met de bromfiets tegen 'n boom, waarbij de 24-jarige vrij ernstig werd gewond. De gewonde ging op zoek naar een dokter, kwam bij de rijkspolit iP*terecht en werd naar het academisch ziekenhuis gebracht. Het vermoeden van de rijkspo litie dat zij te doen had met een van de daders van de beroving, bleek juist te zijn. S. had de ge stolen portemonnaie nog op zak. Hij is echter ernstig gewond en kon nog niet worden gehoord. De andere jongeman heeft zijn weg naar Amsterdam vervolgd, is al daar gearresteerd en naar Gro ningen overgebracht. De beide jongelui zullen ter beschikking van de justitie worden gebracht. Maurice Thorez, de leider van de Franse communisten, heeft Vrijdag een beroep op de socialis ten gedaan om zich met de com munisten in een volksfront te ver- enige en op deze wijze een linkse overwinning bij de komende al gemene verkiezingen te verzeke ren. Thorez deed deze oproep in een rapport aan het centrale co mité der communistische partij. Het feit werd door de commu nistische fractieleider in de Natio nale Vergadering, Duclos, meege deeld op een persconferentie, de eerste die sinds vele jaren door een vooraanstaande communist werd belegd. In zijn rapport zeide Thorez, dat de communisten be reid zijn zich met andere politieke partijen te verenigen, die in be langrijke kwesties dezelfde poli tiek als de communisten voor staan. Desgevraagd verklaarde Duclos, dat dit geen alliantie met de radicalen uitsluit. Een depressie, die zich al eni- getijd ten westen van Ierland op houdt, bezorgde gedurende het weekeinde grote delen van West- E&ropa zacht najaarsweer.. In »id-Frankrijk steeg het kwik zondagmiddag op verscheidene plaatsen boven 20 graden. Hier en daar werden zelfs temperatu ren van 25 graden waargenomen. Zuidelijke winden transporteer den deze zachte lucht naar "de Britse eilanden en onze omge ving. Bij ons liep het kwik daar door in het zuiden en midden van het land op tot 16 a 18 graden. Het vliegveld Eeek meldde toen de hoogste temperatuur, name lijk 20 graden. Enkele graden lager bleven de middagtemperaturen in Fries land en Groningen. Geourende 'n groot deel van de Zondag bleef daar namelijk mist hangen. Ondertussen zijn er geen aan wijzingen, dat de algemene circ-u latie belangrijke wijzingen onder gaat. Ons land blijft daarom in een zuidelijke luchtstroming. De temperaturen zullen ook vandaag voor de tijd van het jaar aan de hoge kant zijn. medegedeeld door het K. N. M. L te De Bilt, geldig van Maandag ochtend tot Maandagavond. VRIJ ZACHT. Bijna overal droog weer met op klaringen, maar plaatselijk mist of laaghangende bewolking. Zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Vrij zacht. DINSDAG 8 NOVEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden Nov. 7 7.46 17.05 14,00 8 7.48 17.03 0.56 14.21 9 7.49 17.02 2.11 14.39 10 7.51 17.00 3.25 14.58 v.m. n.m. 8.15 9.06 8.50 9.41 9.30 10.21 9.40 10.31

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1