Oostduits plan voor Duitse hereniging Rustdag in Genève Het Koninklijk bezoek aan de West PUROL weersverwachting" HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Het onderhoud Ben Joessef-Pinay Onderhoud Franco-Dulies De Arabische bewapening Ulbricht beschuldigt bisschop Dubelius Huidgenezing Nicht van Sowjet-geleerde verdwenen WOENSDAG 2 NOVEMBER 1955. 10 Jaargang No. 3601. Ontwerp aan de Grote Vier overhandigd De Boeraimi-oase Faure stelt vertrouwenskwestie De Britse wet op de Koninklijke huwelijken Bezoek aan kindertehuizen Egyptische aanval op Israëlische patrouille Vrouwerorganisaties over Soekarno's tweede vrouw Proces tegen Zuidkoreaanse samenzweerders Bevordering van kolonel fownsend Algerije Het weer Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur Hoofdredacteur I- van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redact, e-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 oent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Oost-Duitsland heeft de minis ter van Buitenlandse Zaken der grote vier een plan toegezonden voor de geleidelijke hereniging van Duitsland. Verwacht wordt, dat de Russische minister van Bmtenlandse Zaken, Molotof, het plan Woensdag of Donderdag bij wijze van Russisch voorstel aan de ministersconferentie te Ge- nève zal voorleggen. Volgens een Oostduitse woord voerder voorziet het Oostduitse plan in een geleidelijke toenade ring van Oost- en West-Duits land, die na een bepaalde niet na der aangeduide periode tot her eniging zou moeten leiden. Uit bevoegde communistische b®on is vernomen, dat Molotof niet verder zal aandringen op vertegenwoordiging van Oost- en West-Duitsland bij de huidige besprekingen te Genève. De uitvoering van het Oost- Duitse plan zou moeten samen vallen met die van een voorlopig Buropees veiligheidsverdrag en de inrichting van een bufferzone, die beide Duitse staten omvat. Het Oostduitse voorstel voor ziet voorts in de instelling van een raadgevende „raad voor ge heel Duitsland", bestaande uit vertegenwoordigers uit de parle menten van Oost- en West-Duits land. In deze raad zou geen pa riteit behoeven te bestaan tussen de vertegenwoordigers van Oost- Duitsland (17 millioen inwoners) en West-Duitsland (50 millioen). De raad zal tot taak hebben de hereniging voor te bereiden door vergroting van de samenwer king tussen beide delen van Duitsland op elk gebied. Aanbe velingen van de raad moeten door beide parlementen worden goed gekeurd. De twee Duitse staten zouden overleg moeten plegen zowel in de periode van het „be perkte" als in die van het vol ledige door Molotof voorgestelde veilig heias ver d rag. Zij zouden ook gezamenlijk toe zicht moeten houden op de strijd krachten en bewapening in de beide gebieden overeenkomstig het Sowjet-Russische plan voor een veiligheidszone. Een belang rijke taak zou zijn het effenen van de weg voor een versmelting van de economische stelsels in de twee gebieden. Het plan beoogt tenslotte een uiteindelijke hereni ging waardoor een militair neu traal Duitsland ontstaat, waaruit alle bezettingstroepen zijn terug getrokken. Dit Duitsland zou een eigen leger hebben. Het Oostduitse voorstel is Maandagavond aan de delegaties van de grote vier overhandigd met een brief van de Oostduitse premier, Grotewohl. In een aan het voorstel voorafgaande ver klaring protesteert de Oostduitse regering tegen de weigering van de Westelijke mogendheden om Oostduitse vertegenwoordigers op de conferentie toe te laten en behoudt zij zich het recht voor, toelating tot nieuwe conferenties over Duitsland te eisen. Het centrale comité van de so- cialistisch-communistische partij in Oost-Duitsland heeft Dinsdag in een resolutie, die als grond slag moet dienen voor het toe komstige beleid van de partij ver klaard, dat een verenigd, vreed zaam en democratische Duits land zal ontstaan „uit de strijd van de vredelievende en demo cratische krachten in Duitsland tegen het militarisme en de re actie." De hereniging zou slechts tot stand kunnen komen „volgens een collectief veiligheidsstelsel in Europa en door de samenwer king tussen de twee Duitse rege ringen." In een verenigd Duits land zouden „militaristen en im perialisten" verjaagd en een I agrarische hervorming toegepast worden. Op het ogenblik zou er geen sprake kunnen zijn van „vrije verkiezingen", gezien de omstandigheden, die buitenland se mogendheden in staat stellen zich in de binnenlandse aange legenheden van West-Duitsland te mengen. Volgens de resolutie hebben de leden van de partij de plicht, de „godsdienstige vooroordelen" te bestrijden, hetgeen geen be lemmering voor de kerk behoeft te zijn om haar opvattingen te verdedigen. Met practisch geen kansen op enig resultaat zullen de via,- mi nisters Woensdag hun voor een dag onderbroken onderhandelin gen over Europa en Duitsland voortzetten. De besprekingen over het probleem der Europese veiligheid zijn blijven steken, daar de Russische minister tot dusver geweigerd heeft zijn voor stellen voor het Duitse probleem ter tafel te brengen en al zijn plannen op een verdeling van het land heeft gebaseerd. De Weste lijke ministers wensen de Euro pose veiligheid niet los van het Duitse vraagstuk te behandelen. Ze hebben tlat in de laatste zit ting duidelijk te verstaan ge geven en wachten thans af of Molotof Woensdag eindelijk met zijn lang beloofde voorstellen voor de dag zal komen. Doch ook wanneer dit het ge val zou zijn, dan nog worden de kansen op een vruchtbare voort zetting der discussies over de veiligheid van Europa minimaal geacht. De Russische minister heeft er namelijk in zijn vroe gere redevoeringen niemand over ©e Franse minister van Bui tenlandse Zaken Pinay heeft gis teren in z'n ambtswoning te Celle Saint-Cloud een bespreking ge had met ex-sultan Ben Joesssf van Marokko, die dezer dagen uit ballingschap in Frankrijk is te ruggekeerd. Men heeft gesproken over de voorwaarden voor de te- Marokkaanse delegaties ontvan gen. El Glaoui herhaalt verklaring. El Glaoui, de pasja van Mara- kesj, heeft door zijn zoon aan de pers een verklaring doen toeko men, waarin hij zijn eerder afge legde verklaring, dat hij de thans Demonstraties in Marokko. Toen de aankomst van Sidi Mohammed Ben Yoessef in Zuid- Frankrijk in Marokko bekend werd, vulden de straten zich met demonstranten. Men zwaaide met vlaggen en droeg portretten van Ben Yoessef rond. De dag werd tot feestdag uit geroepen en men werkte over het algemeen niet. In Casablanca kwam het tot een incident, toen een patrouille van de ordedienst, die door een grote menigte onder de voet ge lopen dreigde te worden, van vuurwapens gebruik moest ma ken. Er viel één dode. Een vrouw werd gewond. fn Marakkesj werd 'n patrouille van de Marokkaanse politie met stenen bekogeld. Zij maakten ge bruik van een handgranaat. Er vielen drie gewonden. Ben Yoessef zelf heeft enkele sultan Sidi Mohammed Ben Yoes sef zo spoedig mogelijk weer op de Marokkaanse troon hoopt te zien, herhaalt. een de dat rugkeer van de eens door Frank- jn Frankrijk teruggekeerde ex- rijk verjaagde sultan op de thans vacante Marokkaanse troon. Zijn herstel als geestelijk leider staat in feite al vast. Maar noch de Marokkaanse nationalisten, nech de Franse autoriteiten wen sen, dat Ben Joessef zijn oude rnacht herkrijgt. Wat thans moet werden vastgesteld is een verde ling van macht tussen de souve- rein en de toekomstige regering. Zowel de Fransen als de verant woordelijke nationalisten zijn van mening, dat Marokko een demo cratische staat moet worden on der een constitutionele monar chie. Naar vernomen wordt, zal PbAy Zaterdag opnieuw een on derhoud hebben met Ben Joessef. Na de bespreking van gisteren zei de ex-sultan in een verklaring aan de pers, dat een nieuw tijd perk is aangebroken, dat 'n keer punt zal betekenen in de geschie denis van het Marokkaanse volk. Hij noemde het zijn dringendste plicht te voldoen aan het verzoek van zijn volk. Pinay verklaarde, dat Ben Joes sef blijk had gegeven van zijn op rechte wens om tot een overeen komst te geraken. Groot-Brittannië heeft in brief aan de voorzitter van Veiligheidsraad verklaard, het de oase van Boeraimi heeft doen bezetten teneinde de rech ten van de heersers van Muscat en Aboe Dhabi te beschermen. Een woordvoerder van de Brit se ambassade te Cairo heeft de persberichten, volgens welke in Boeraimi nog gevochten zou wor den, tegengesproken. Er was maar een botsing geweest en wel bij de bezetting van de Oase. in twijfel gelaten, dat hij de snel le oplossing van het Duitse pro bleem die de Westelijken voor staan, niet zal toelaten. Alle tot dusver geproduceerde Russische plannen waren dan ook geba seerd op de aanvaarding van de status quo van het bestaan van twee afzonderlijke Duitste sta ten. Ten overvloede heeft de Oost- Duitse regering zich thans nog tot de ministers gericht met de voorstellen die een flagrante tegenspraak met de Westelijke concepties zijn. In een memo randum aan de conferentie heeft de regering-Grotewohl haar oude eis van de vorming van een raad voor geheel Duitsland gesteld. Deze zou moeten worden ge vormd uit vertegenwoordigers van beide helften van Duitsland en hij zou de toenadering van de beide republieken tot elkaar moeten bevorderen. Daarnaast wil men deze raad ook practische samenwerking in binnenlandse Duitse problemen laten nastre ven. Van de ministers wordt ver langd dat deze alle maatregelen om tot een toenadering der beide delen van Duitsland te komen zullen ondersteunen. De Westelijke ministers heb ben het memorandum van een niet door hen erkende regering niet als document ter conferen tie willen aanvaarden. Men neemt hier evenwel aan, dat dit geschrift de hoofdlijnen der Duitse voorstellen inhoudt, die Molotof beloofd heeft. Het geldt bij voorbaat als zeker dat deze door de Westelijken zullen worden verworpen aangezien zij aansturen op een erkenning van de Oostduitse regering en een voortbestaan van de Duitse ver deling. Dit wordt naar de opvat ting in conferentiekringen wel zeer duidelijk gedemonstreerd door het feit, dat de Oostduitse socialistische eenheidspartij een verklaring heeft gepubliceerd waarin zij zich tegen verkiezin gen in geheel Duitsland uit spreekt. Gisteren heeft de conferentie ter gelegenheid van Allerheili gen gepauzeerd. Minister Dulles heeft van deze pauze gebruik gemaakt voor een bezoek aan generaal Franco in Madrid. Mi nister Pinay werd wegens de Marokkaanse verwikkelingen naar Parijs geroepen. Beiden zouden in de loop van de avond in Genève terugkeren. Premier Faure heeft in de na tionale vergadering de vertrou wenskwestie verbonden aan het wetsontwerp van de regering over het houden van vervroegde verkiezingen in December. Da regering stelde de vertrou wenskwestie, nadat de nationale vergadering een plan tot kies- hervorming, dat eerder op de dag door de regering was Ingediend, met 459 tegen 145 stemmen had verworpen. De premiers van het Britse ge menebest, die in Juni te Londen vergaderen, zullen waarschijn lijk spreken over een wijziging van de wet op de koninklijke hu welijken, daterend van 1772, zo neemt men in Londense politie ke kringen aan. Naar van gezaghebbende zijde wordt vernomen, heeft de Britse regering geen enkel initiatief in deze genomen. In het Lagerhuis heeft premier Eden in antwoord op een vraag van een Labourafgevaardigde verklaard, dat hij sterk aan de mogelijkheid van wijziging van deze oude wet heeft gedacht. Hij zei dat bij de jongste gebeurte nissen de raad van de regering niet door de koningin is ge vraagd. De regering had ook geen advies gegeven. De wet bepaalt, dat leden van het koninklijk huis beneden 25 jaar voor een huwelijk toestem ming aan de souverein moeten vragen. Boven de 25 jaar moeten zij de kroonraad een jaar van tevoren in kennis stellen van een voorgenomen huwelijk en de toe stemming van het parlement hebben. Koningin Juliana heeft zich Dinsdagochtend per jacht „Oran je" ontscheept en in Alkmaar een bezoek gebracht aan het tehuis voor Hindostaanse kinde ren van de evangelische broeder gemeente. Dit tehuis bestaat nu bijna 40 jaar. Het werd gesticht door het Deense Lutherse zendingsgenoot schap bij het begin van zijn zen- Een Egyptische infanteriepelo- ton heeft Maandagavond nabij de nederzetting Kissaefirn, op de Is- raëlisch-Egyptischc grens, een aanval gedaan op een Israëlische patrouille. Dit was het vijfde incident in het gebied van Gaza in drie da gen tijd. Na de aanval trokken de Egyp tische strijdkrachten zich op Egyptisch grondgebied terug. Een Israëlische woordvoerder verklaarde dat bovendien Maan dag enkele Egyptische straalja gers zijn gezien boven het weste lijke deel van d&Negefwoestijn. Een officiële Egyptische woord voerder heeft meegedeeld, dat de aanval op de Israëlische patrouil le Egypte's antwoord is op „de provocerende acties" van de Is raëlische troepen. „Wij willen niet handelen op de grondslag van „oog om oog, tand om tand", zoals de Is- raëüeërs maar wij zijn. vastbeslo ten ons te verdedigen", aldus de woordvoerder. De Jordaanse premier, Said el Moefti, heeft Dinsdag verklaard, dat zijn land binnenkort het leger en de nationale garde zal ver sterken en van moderne zware wapeps voorzien. Er zal een doel treffende luchtmacht worden op gebouwd. De premier zei bij de herope ning van het parlement, dat zijn regering van mening is, dat Jor danië behoort tot de Arabische landen, die in de frontlinie tegen het „Zionistische gevaar" staan. De regering zal met andere Arabische staten een gemeen schappelijke politiek ten aanzien van het Palestijnse probleem voeren. In politieke kringen te Damas cus wordt gezegd, dat Syrië en Jordanië in beginsel overeen stemming hebben bereikt ovei' de vorming van een gemeenschap pelijk opperbevel over de Syri sche strijdkrachten aan de grens met Israël en de Jordaanse na tionale garde. Men verklaarde, dat dit de be tekenis is van een communiqué, dat Maandag in Amman is uit gegeven na een bijeenkomst van de Jordaanse en Syrische pre miers. In het communiqué werd gezegd, dat men het er over eens was, dat „de huidige wapenstil- standsline met Israël een ge meenschappelijke Arabische ver dedigingslinie vormt". De Jordaanse nationale garde, die door het Arabisch legioen wordt gefinancierd en bestaat uit Palestijnse en Jordaanse vrijwil ligers, zou onder het gemeen schappelijk opperbevel komen, maar het Arabisch legioen (het Jordaanse geregelde leger) niet, aldus Syrische kringen. Men ver klaarde dat het opperbevel van het Arabische legioen „in bui tenlandse handen" is. De opper bevelhebber is een Britse gene raal, John Glubb (Glubb Pasja). Volgens kringen te Damascus zal binnenkort een soortgelijke overeenkomst over een gemeen schappelijk opperbevel voor de strijdkrachten langs de Israëli sche grens met Libanon worden getekend. Er bestaat reeds een Syrisch- Egyptisch en een Egyptisch- Saoedi-Arabisch militair verdrag. Door de andere Arabische mili taire plannen zou de ring rondom Israël worden voltooid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Fos ter Dulles, heeft Dinsdag gedu rende een uur en veertig minuten met generaal Franco over inter nationale kwesties gesproken. Aan het onderhoud, dat in het paleis Ei Pardo plaats vond, werd o.a. ook deelgenomen door de Spaanse minister van Buiten landse Zaken, Martin Artajo, en de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken voor Negen Indonesische vrouwen- organistales hebben Dinsdag me degedeeld, dat zij in geen geval de tweede echtgenote van presi dent Soekarno zullen beschouwen als de „first lady" van Indonesië. De vorige week heeft de tweede vrouw van Soekarno, mevrouw Hartini, de président vergezeld op een „niet-officiële" reis, waar bij zij enkele keren met hem in het openbaar is verschenen. De vrouwenorganisaties zeggen In een gezamenlijke verklaring, dat mevrouw Hartini de presi dent bij officiële reizen en bezoe ken niet dient te vergezellen. „Haar huishoudelijke uitgaven dienen niet te worden betaald uit de Staatskas en haar moet niet worden toegestaan in een aan de Staat toebehorend gebouw te wo nen", aldus de verklaring. Europese kwesties, Livingstone Merchant. Men gelooft, dat alleen in al gemene termen over internatio nale kwesties is gespreken we gens de korte duur van Dulles' bezoek. Bij aankomst in Madrid ver klaarde Dulles 's ochtends: „Mijn bezoek is een manifestatie van het begrip, dat tussen beide lan den heerst, en ik hoop, dat het de goede betrekkingen zal be vorderen." In Franse kringen te Genève was voor het onderhoud ver klaard, dat Dulles met Franco de Marokkaanse crisis zou bespre ken en aan de generaal zuu vra gen mee te werken aan het her stel van de rust in net gehele Marokkaanse gebied. Dulles was later dc gast van Artajo. dingsarbeid onder de Hindoe stanen in Suriname. Het tehuis wil een opvangcentrum zijn vt.i verwaarloosden, wezen, halfwe- zen en andere hulpbehoevenden en heeft thans de zorg over een 70-tal kinderen, die daar onder wijs genieten en verder hun tijd nultig doorbrengen. Van Alkmaar begaf de Konin gin zich per auto naar Leliën- daal, waar zij een kindertehuis voor Indonesische kinderen, eveneens van de evangelische broedergemeente, bezocht en waar zij tot grote vreugde van de aanwezigen de eerste steen leg de voor een nieuw meisjestehuis. Hoewel dit kindertehuis aanvan kelijk bestemd was voor het op nemen van kinderen van Indo nesische afkomst, zulks naar aanleiding van een griepepiede- mie, die in 1918 uitbrak, waar door door het overlijden van hun ouders verschillende Indonesi sche kinderen onverzorgd wer den achtergelaten, worden thans daarnaast ook Indiaanse kinde ren opgenomen. De opzet komt overeen met het kindertehuis voor Hindostaanse kinderen te Alkmaar. Thans verleent het kin dertehuis te Leliëndaal aan een 60-tal kinderen onderdak. BEZOEK AAN SUIKERPLAN - TACE TE MARIËNBURG. Van Leliëndaal ging het naar Mariënburg, waar Prins Bern- hard zich bij het gezelschap van H. M. voegde. De Prins was naar Paramaribo teruggekeerd na zijn jachtpartij en had zich in de morgen van Dinsdag naar Ma riënburg begeven. Te Mariën burg bracht het Koninklijk Paar een bezoek aan de suikerplantage van de Nederlandse Handel Mij. De productie van suiker is in de laatste jaren aanzienlijk toege nomen. Vóór de oorlog expor teerde Suriname nogal wat sui ker naar Nederland, maar deze cultuur is sterk verróinderd, tot zij nu enkele jaren geleden nieuwe impulsen kreeg, vooral doordat in hoge mate tot mecha nisatie van deze vorm van land bouw werd overgegaan. Mariënburg dateert uit 1881 en is derhalve een betrekkelijk jong plaatsje, waar een belangrijke industrie zich bezig is te ontwik kelen, namelijk een rumslijterij, die het vorig jaar in bedrijf is genomen en waarvan de aanleg rond 1 millioen gulden heeft ge kost. Mariënburg is een Indone sisch plaatsje en dit kwam heel sterk tot uiting bij het kantoor van de Handel-Maatschappij, waar naar gamelanmuziek werd geluisterd. De Koningin, de Prins en het gevolg bezichtigden de Voor het Zuidkoreaanse militai re gerechtshof is Dinsdag een proces begonnen tegen negen Z. Koreanen, waaronder drie leger officieren, die worden beschul digd van samenzwering om pre- dent Syngman Rhee te vermoor den, waarna een staatsgreep had moeten volgen om een coalitie regering voor geheel Korea tot stand te brengen. Walter Ulbricht, de leider van de Oostduitse communistische partij, heeft Dinsdag bisschop Otto Dibelius, de voorzitter van de raad der Duitse Evangelische Kerk, aangevallen wegen be schuldigingen tegen de Oostduit se republiek. In een door het partijorgaan „Neues Deutschland" gepubli ceerde rede zegt Ulbricht o.m., dat bisschop Dibelius openlijk beschuldigingen heeft geuit tegen de Duitse democratische repu bliek, „gelijktijdig met zekere maatregelen van Bonn ter ver scherping van de koude oorlog." Huidzuiverheid - Huidgezondheid Houdt de winter uit handen en voeten. De Italiaanse politie is een on derzoek begonnen naar de ver blijfplaats van Natasja Veronoff, een nicht van wijlen dr. Serge Voronoff, de Sowjet-geleerde die bekendheid verwierf door zijn methode om de mens te verjon gen door middel van apenklie- ren. Natasja Voronoff verdween op 5 October uit een hotel te Triëst. De politie verklaarde van me ning te zijn, dat zij gedurende de drie dagen van haar verblijf in Triëst een groep van vier niet- geïdentificeerde Russen heeft ontmoet, die korte tijd later Triëst verlieten, waarschijnlijk om zich naar Zuid-Slavië of Oos tenrijk te begeven. Toen mej. Voronoff op 4 Oc tober het hotel verliet, zeide zij over enige dagen terug te zijn. Zij liet een koffer achter. Zij reisde op een Belgisch pas poort en met een auto, voorzien van Belgische kentekenen. Haar verdwijning werd Maandag ge meld door de eigenaar van een garage waar zij de auto voor een reparatie had achtergelaten. De vader van de vermiste, Jacques Voronoff, heeft evenals zijn broer Serge bekendheid ge kregen, als chirurg en door zijn proeven met verjongingsmidde len. Serge Voronoff, die in 1951 op 85-jarige leeftijd overleed, be weerde dat de mens volgens zijn methode 150 jaar "kon worden. Dergelijke gevallen waren ken nelijk bedoeld om de politiek van de Navo tegen Oost-Duits land te steunen en gaven aan leiding tot „ergernis bij de bevol king over dergelijke onoprechte kerkleiders." Bisschop Dibelius heeft op 23 October in een open brief een beroep gedaan op alle Oostduitse ouders, „geen compromis met het atheïsme te dulden." De ouders dienden onwrikbaar aan de zijde van hun kinderen te staan, op dat deze kunnen overgaan tot het doen van een openbare geloofs belijdenis, daar de vrijheid van godsdienst en geloof in de Oost duitse grondwet was gewaar borgd. Ongeveer een week later deel den Berlijnse kerkelijke functio narissen mede, dat de Oostduitse regering alle exemplaren van twee in Oost-Berlijn verschijnen de Evangelische weekbladen, waarin bisschop Dibelius ouders aanspoort hun kinderen geen „atheïstische" jeuginwijdings plechtigheid van staatswege te laten bijwonen, in beslag geno men had. Volgens A.F.P. verwacht' men in kringen van de Britse lucht macht de spoedige bevordering van kolonel Townsend tot air commodore, een rang, die onge veer gelijk is aan die van bri gade-generaal. Een dergelijke be vordering zou, gezien de leeftijd (22 November wordt Townsend 41 jaar) en zijn staat van dienst, normaal zijn. Hij zou dan echter zijn post van luchtvaartattaché in Brussel moeten verlaten, daar zijn nieuwe rang niet in overeen stemming zou zijn met die welke voor een Britse luchtvaartatta ché in Brussel vereist wordt. suikerfabriek en bijbehorewie gebouwen en lieten toen ten h«- ze van de agent-beheerder rmrt de Nederlandse Handelmaat schappij verschillende functions- rissen van het bedrijf aan voorstellen. Van Mariënburg ging het naar Nieuw-Amsterdam, de hoofdateo van het district Commewijne, een plaats, die op het ogenblik niet meer betekent dan dat er oa* strafgevangenis ts gevestigd, maar die voor hen, die de ge schiedenis van Suriname ge*ë kennen, zeker geen onbeke*At klank heeft. Het Is een sta4je met oude wallen, zoals gebruike lijk versierd met oude kanonna*, en Koningin en Prins lieten aiafc niet de gelegenheid ontnemen mn dit historische plekje te bezlafc- tigen. INWIJDING TEMTW - In de woning van de districts commissaris werden enkele nota belen uit het dorp en de omge ving aan de vorstelijke personen voorgesteld en later werd ee* kindercantate ten gehore ge bracht, die de Koningin en de Prins staande op het balcon van de woning van de districtscom missaris aanhoorden. Ongeveer een uur duurde dit verblijf in Nieuw-Amsterdam en toen ging het weer verder, ditmaal naar Meerzorg, waar een bezoek werd gebracht aan de Hindoe-tempel der Arya Samaj. In tegenwoor digheid van Koningin en Prins werd deze tempel ingewijd. Tjjf jaar geleden legde de Prins bij zijn tweede bezoek aan Suriname de eerste steen voor deze tempel NAAR DE BILLITON. Rond half één (17.00 uur Ned. tijd) scheepte het gezelschap zich weer in aan boord van het m.s. „Prospector" en werd de Surina- me-rivier opwaarts bevaren om tegen vier uur te ontschepen bü Smalkalden, waar In 1941 de Bll- liton Bauxiet Mij. met de oet- ginningen begon. Leden van de staf der maatschappij waren ter begroeting en voorlichting aan wezig en per auto werd het pro ductiebedrijf en de verdere in stallaties bezichtigd. De Billiton Maatschappij werkt onder moeilijker omstandigheden dan de Surinaamse Bauxiet 1£$. aangezien de bauxietlagen br Onverdacht veel dieper liggen, hetgeen het werk ingewikkelde! maakt. De productie van de maatschappij, waarover sleAte schaarse cijfers bekend tfcn wordt voornamelijk naar de Ver Staten verscheept. Een koele dronk in het clubgebouw van dt maatschappij besloot dit bezoek en tegen kwart over zes (22.45 Ned. tijd) in de avond was Ko ningin Juliana weer terug in Pa ramaribo, na deze lange, maar bijzonder interessante reis van twee dagen door het Surinaamse land aan de Oostzijde, waar zon belangrijk deel van de welvaart van dit rijksdeel zijn oorsprong heeft. Zaken met Mohammedaanse eigenaars waren Dinsdag in Al giers gesloten, zulks in opdracht van de Algerijnse verzetsliede» Het yveer in West-Europa bieef onder invloed van een hogedruk- gebied. Dit bracht in ons land overdag zonnig weer. Het kwik liep daarbij op de meeste plaat sen op tot ongeveer 8 graden. In Brabant en Limburg echter, waar de mist lang bleef hangen, scheen de zon dusdanig kort. dat de temperatuur er niet hoger dan tot 2 a 4 graden kwam. Maandag avond om 6 uur vroor het er al weer. Op de Oceaan nam de depres sie-activiteit toe. Dc weg naar West-Europa wordt echter nog versperd door bet continentale hogedrukgebied. medegedeeld door het K.N.MJ. te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. Koude ochtend. In de ochtend hier en daar mist, overigens droog en overwe gend zonnig weer. Dezelfde of iets lagere temperaturen. Zwak ke tot matige zuidelijke wind. DONDERDAG 3 NOVEMBER. v.m. n.m. 3.24 3.44 3.59 4.19 4.39 4.59 4.49 5.09 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden Nov 2 7.37 17.14 1&38 3 7.38 17.12 19.4-1 4 7.40 17.10 20.59 5 7.42 17.08 22.19 10.34 11.38 12.28 13.07

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1