Het Koninklijk bezoek aan de West SAAR-REGERING AFGETREDEN tszsssasex Na het Saar-referendum 59ERMQGÉNE WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Sowjet economen verwachten economische crisis in de V .S. Nog geen datum vastgesteld voor Nederlands-Indonesische besprekingen Westelijke overeenstemming over Geneefse politiek „GEEN GOUD ZO GOED" Eerherstel voor Griekse vlag in Turkije DINSDAG 25 OCTOBER 1955. 10e Jaargang No. 3594. Sepp Dietrich vrijgelaten Boodschap van Adenauer aan Faure Zuid-Afrika verlaat commissie vergadaring de V. N. van Frans Noord-Afrika Frankrijk erkent voortaan Ngo Dinh Diem als staatshoofd De komende conferentie van Genève Terugkerende Duitse gevangenen Tsjechische wapens voor Egypte Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum pee advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De begroeting van Hare Ma jesteit op het eiland St. Maarten vond haar hoogtepunt op het ogenblik dat de Koningin op het balcon van de gezaghebbers woning verscheen. Daarna sprak de gezaghebber, de heer J. C. Paap, een kort welkomstwoord. Hierna volgde een zanghulde van de schooljeugd van St. Maar ten, tezamen ongeveer 60 leer lingen. De Koningin had hier mede haar intrede op de Boven winden gedaan en zij begaf zich voor een korte rustperiode naar het Little Bay hotel waar ook het diner gebruikt werd. In de avond begaf het gehele gezelschap zich naar de Passang Graham waar Koningin en Prins, staande op de voorgalerij, een défilé en fak keloptocht van de bevolking en ik geef u de verzekering dat er niemand aan dit défilé ont brak gadesloeg. Ongetwijfeld was dit défilé het' meest spontane en daardoor meest hartverheffende van de tot nu toe gehele koninklijke reis. Na afloop hiervan scheepte de Ksningin zich in aan boord van de „De Rluyter" en nog diezelfde! avond begon de tocht naar Saba. In de vroege morgen lag de „De Ruyter" op de rede van Saba. HET BEZOEK AAN SABA Het aan land gaan bleek een voudiger dan aanvankelijk was gedacht, omdat de zee zeer rus tig was en de Sabanen goede maatregelen hebben genomen. 3 roeiboten, bemand met een stuur man en twee roeiers, ieder in een keurig wit zeemansuniform ge stoken, pikten de passagiers van de „De Ruyter" op uit de barkas en brachten deze naar het land, waar dertig mannen in keurig khaki-uniform, de boten de wal op trokken. Het uitstappen was vergemakkelijkt door een trapje. Toch moet men over dit aan land gaan niet te licht denken. De zee rond de uitgedoofde vul kaan, die Saba tenslotte is, kan lelijk spoken en de barkas, die het bezoekende gezelschap van de „De Ruyter" naar Fortbaai bracht, lag zelfs op deze kalme zee nog aardig te dansen. Het was jammer, dat het weer niet meewerkte. Er viel 'n stevige regenbui. Sterke Sabanen, die tot over het middel in het water stonden, hielpen bij het overstap pen op de geïmproviseerde stei ger. Na de officiële begroeting ging het met een auto en jeeps naar boven langs een fantastisch steile weg, die de passagiers noopten vertrouwen te hebben in de chauf feur, naar The Bottom, het hoofdplaatsje van het eiland, waar in de Passanggraham een commissie van ontvangst de Ko ningin en Prins begroetten. Sepp Dietrich, de gewezen be velhebber van de ,,I>eibstandarte Adolf Hitler" is uit de gevangenis van Landsberg ontslagen. Hij was door een geallieerd gerechts hof tot levenslang veroordeeld wegens het bedrijven van oor logsmisdaden. In de gevangenis van Landsberg bevindt zich nu nog slechts de gewezen kolonel der S.S. Peiper. Dietrich gelastte in 1934 per soonlijk Ernst Roehm, de leider S.A., Ook hier werd 'n kort welkomst woord door administrateur W. G. Buncamper gesproken en werd een heildronk op de Konin gin en haar familie uitgebracht. RONDRIT OVER HET EILAND Daarna volgde een korte rond rit over het eiland, die o.a. naar Windwardside en St. Johns voer de. Koningin en Prins hadden de rit per jeep gemaakt en waren kennelijk verrukt van de schoon heid van het eiland en de harte lijkheid van de bevolking. „A lo vely place to live you have here", zeide H. M. aan de oudste in woonster van Windwardside. Onderweg was trouwens her haalde malen gestopt om van het uitzicht te genieten. De wo ning van de administrateur in The Bottom was het eindpunt van deze tocht en hier ook werd de Koningin een geschenk, Sa- baans kantwerk, aangeboden. Een défilé van schoolkinderen, verenigingen, en bevolkingsgroe pen, bij elkaar ongeveer 500 men sen, besloot dit deel van het be zoek en tegen kwart over elf in de morgen (16.45 Ned. tijd) ver trokken Koningin en Prins met hun gevolg weer naar Fortbaai om zich in te laten schepen aan boord van de „De Ruyter" en naar SL Eustatius te varen. Bondskanselier Adenauer heeft in een boodschap aan premier Faure verklaard, er vast van overtuigd te zijn dat de bestaan de goede betrekkingen tussen West-Duitsland en Frankrijk niet in gevaar worden gebracht door het feit, dat de Saarlanders het Europese statuut hebben ver worpen, aldus is te Parijs bekend gemaakt. In zijn antwoord zeide Faure, dat er zich nieuwe moeilijkheden hebben voorgedaan waardoor de taak gecompliceerder is gewor den. Dit feit zou evenwel geen afbreuk doen aan de vastbeslo tenheid van Frankrijk en West- Duitsland om Europa en het be grip tussen beide landen te die nen. Maandag is de Marokkaanse kabinetsformateur Si Fathmi Ben Slimane het overleg over de vor ming van de eerste representa tieve Marokkaanse regering be gonnen. De voormalige pasja van Fez heeft zijn hoofdkwartier ge vestigd in het paleis van sultan Sidi Mohammed Ben Moelay Arafa, die 1 October afstand heeft gedaan van de troon. In het Rif-gebergte zouden Franse troepen goede vorderin gen maken met het opruimen van het laatste belangrijke bol werk der opstandelingen. In Ca sablanca is Maandagochtend een bom ontploft bij een pompstation. Niemand werd gewond, doch de schade zou aanzienlijk zijn. In Algerije werd een markt te Rouafla in brand gestoken, twee Mohammedanen vermoord en drie gewond. Algerijnse opstan delingen, die Tunesië waren bin nengevallen en drie Fransen doodden, verloren 42 man. 50 Op standelingen werden gewond, al dus is van officiële zijde te Tunis medegedeeld. NED. SCHIP HAD AANVARING OP DE THEEMS. Het 379 ton metende Nederland se motorschip „Prins Bernhard" (Groningen), is Maandagmorgen tegen een aanlegsteiger in de Theems te Londen gevaren. De „Prins Bernhard" voer de Theems op. De laatste plaats, die het schip heeft aangedaan is Corck in Ierland. Zowel het schip als de steiger zijn beschadigd. Van slachtoffers is geen melding gemaakt. De Franse regering erkent voortaan Ngo Dinh Diem als staatshoofd van Zuid-Vietnam, aldus heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken te Parijs be kend gemaakt. In een verklaring van het mini sterie wordt gezegd, dat een ge weldige meerderheid van het Vietnamese volk bij de volks stemming van bondag zich voor Diem heeft uitgesproken en dat de Franse regering daarom aan neemt dat Diem staatshoofd is geworden. Ook de Amerikaanse regering zal Ngo Dinh Diem voortaan als staatshoofd van Zuid-Vietnam beschouwen. Zij zal de Zuidviet- namese regering echter eerst van haar besluit tot „blijvende steun" in kennis stellen, wanneer de uit slag der volksstemming haar officiéél is medegedeeld, aldus wordt te Washington van offi ciële zijde vernomen. Fernand Dehousse, de Belgi sche voorzitter van de commis sie die toezicht heeft uitge oefend op het referendum, zei op een persconferentie Maandag in de vroege ochtend, dat het plebisciet bijzonder correct en eerlijk is verlopen. Ondanks het feit, dat de Euro pese formule de nederlaag had geleden, was hij van mening, dat Europa niet „dood" is. Er zouden nieuwe formules gezocht moeten worden. Het was zijn persoonlijke mening, dat er internationale onderhandelingen over de Saar moeten worden ge voerd. Hij was ervan overtuigd, dat er velen onder de neen-zeg- gers zijn, die gunstig staan te genover de Europese eenheid en dit in de toekomst zullen bewij zen. Hij deelde mee, dat de com missie 140 klachten had ontvan gen gedurende de gehele ver- Spoedig nadat de speciale politieke commissie van de alge mene vergadering der Verenigde Naties Maandag was begonnen met de behandeling van de .apartheidspolitiek" in Zuid-Afri ka, heeft de Zuidafrikaanse af vaardiging de bijeenkomst veria ten. De Zuidafrikaanse delegatie protesteerde tegen wat zij noem de, de voortgezette inmenging van de Verenigde Naties in de binnenlandse aangelegenheden van de Zuidafrikaanse Unie. De afvaardiging verklaarde niet aan een debat te zullen deelne men. De delegatie behield zich het recht voor in de commissie terug te keren en deel te nemen aan de stemming over ingediende reso luties. Dit is de tweede maal dat tij dens de huidige zitting van de al gemene vergadering een land niet langer aan de werkzaamhe den van een orgaan van de we reldorganisatie wil deelnemen. Op 1 October heeft Frankrijk, zoals gemeld, haar delegatie bij de algemene vergadering terug getrokken, omdat het er bezwa ren tegen had, dat de kwestie Algerije op de agenda werd ge- kiezingscampagne. Tijdens de stemming zelf waren er slechts enkele onbelangrijke incidenten geweest. Het corps internationa le waarnemers had „bewonde renswaardig" gewerkt. De pro-Duitse leiders geloven, dat er nieuwe onderhandelingen tussen Frankrijk, West-Duits land en een nieuwe Saar-rege- ring moeten worden gevoerd over de toekomst van het gebied. Naar hun mening moet de Saar politiek bij Duitsland terugko men, waarbij rekening moet worden gehouden met de recht matige economische belangen van Frankrijk en het Saarge- bied. Verklaring van Franse rege ring over de Saar. De Franse regering heeft Maandagochtend vroeg een com muniqué gepubliceerd, waarin commentaar op de uitslag van het Saarreferendum wordt gele verd. „De Franse regering heeft nota genomen van de beslissing van de meerderheid van de Saar- bevolking. De thans geschapen toestand kan alleen worden be zien in het kader van de bestaan- De komende verkiezingen in Saarland. Waarschijnlijk zullen midden Januari verkiezingen voor een nieuwe.Landdag in Saarland wor den gehouden. Naar de vertegenwoordiger van Saarland te Straatsburg, Hasslacher, meedeelde, kunr.en de verkiezingen om technische redenen niet op een vroeger tijd stip worden gehouden. De tegen woordige Landdag heeft nog tot taak een nieuwe kieswet te aan vaarden. Sowjet economen zijn er nog steeds van overtuigd dat in de Verenigde Staten een ernstige economische crisis is te verwach ten. Het vooraanstaande Sowjet economische tijdschrift „Econo mische vraagstukken" heeft een waarschuwing gepubliceerd, dat een daling in de Amerikaanse productie „binnen de eerstkomen de maanden is te verwachten", welke zal leiden tot een zich over de gehele kapitalistische wereld uitstrekkende crisis van over productie, welke nog ernstiger zal zijn dan de depressie in de Verenigde Staten van 19291933. Volgens een schrijver in het tijdschrift heeft zich een scherpe wanverhouding ontwikkeld tus sen de toegenomen productiemo gelijkheden en de afzetcapaciteit niet alleen in afzonderlijke lan den, doch ook in het gehele ka pitalistische kamp. Als gevolg hiervan zijn de voorwaarden ge schapen voor de eerste economi sche wereldcrisis van overpro ductie in de tweede phase van de der bruinhemden van de neer te schieten, na de „revolte'plaatst. van de S.A.". Hij was belast met De stap van de Zuidafrikaanse de zorgen voor de veiligheid van afvaardiging veroorzaakte weinig Hitler in de onrustige tijd voor j of geen opzien onder de andere de „Machtübernahme". Iafgevaardigden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Westelijke grote drie zijn Maandagmorgen 2V2 uur lang te Parijs bijeengeweest om te spreken over de samen hangende problemen van de Europese veiligheid en de Duitse hereniging. De ministers, John Foster Dulles van de V.S., Harold Mac- Millar. van Engeland en Antoine Pinay van Frankrijk, hebben, volgens conferentiekringen, ,,vo]- Agrement voor bijzondere ambassadeur van Indonesië reeds verleend. Naar aanleiding van de ver klaring van de Indonesische mi nister van Buitenlandse Zaken, mr. Anak Agung Gde Agung, dat Indonesië en Nederland in No vember de financieel-economi- sche betrekkingen tussen beide landen zullen bespreken, ver neemt het A.N.P. in Den Haag, dat nog geen datum voor een dergelijke conferentie is vastge steld. Het diplomatieke overleg, dat aan deze besprekingen voor af zal gaan, is nog niet begonnen. Naar voorts wordt vernomen, is wel reeds agrement verleend voor mr. Utoyo Ramlan, de voor malige Indonesische ambassadeur in Australië, wiens naam reeds eerder in verband is gebracht met de bijzondere ambassadeur, die aan het hoofd zal staan van de Indonesische missie, welke tot taak zal hebben de besprekingen voor te bereiden. Zijn werkzaam heden zullen echter eerst kun nen beginnen, na het overhandi gen van zijn geloofsbrieven aan H. M. de Koningin, hetgeen eerst mogelijk zal zijn na afloop van het Koninklijke bezoek aan de West, dat tot 6 November zal duren. Inmiddels zijn reeds zeven van de elf leden van de missie, die de Indonesische regering zal zenden ter versterking van haar ver tegenwoordiging in Den Haag en ter voorbereiding van de bespre kingen, in ons land aangekomen. Het zijn de heren Kwee Die Hoo, Rohahans, Kamil, Carnadi, Mans jur, Soetedjo en Soedjoko, voor malig persattaché bij de Indone sische ambassade in Moskou. Het is nog niet bekend, wan neer mr. Utoyo Ramlan uit Dja karta naar Nederland zal ver trekken. ledige overeenstemming" bereikt over de politiek die met betrek king tot deze twee problemen op de conferentie te Genève zal wor den gevolgd. De hoofdlijnen van deze politiek waren reeds door deskundigen opgesteld en over dit ontwerp is, nadat er enige wijzigingen in waren aange bracht, gistermorgen overeen stemming bereikt Ook is gesproken over zekere aspecten van de kwestie van de ontwapening. Maandagmiddag zijn de drie ministers opnieuw bij eengekomen om te spreken over de ontwapeningskwestie en het bevorderen van de contacten tus sen Oost en West. Maandag avond zouden nog besprekingen worden gevoerd met de West- duitse minister van Buitenlandse Zaken, dr Heinrich von Brentano. Van Franse zijde wordt gemeld, dat de minister van Buitenland se Zaken der „Westerse Grote Drie" overeenstemming hebben bereikt over de politiek, welke zij op de Donderdag a.s. begin nende conferentie der „Grote Vier" zullen volgen. De middagvergadering is bijge woond door de Westduitse minis ter van Buitenlandse Zaken Von Brentano. De ministers stellen zich voor, algemene crisis van het kapita lisme. De schrijver wijst er op, dat elf jaren voorbij gingen na de eerste wereldoorlog voordat het kapitalisme in 1929 door een crisis van overproductie werd getroffen. Thans, tien jaar na de tweede wereldoorlog, begint zich, volgens deze schrijver, een wereldcrisis van overproductie af te tekenen onder nieuwe en ernstiger verhoudingen voor het kapitalistische kamp. Een nieuwe economische we reldcrisis zou volgens de schrijver spoedig beginnen en het is heel goed mogelijk, dat deze zal be ginnen met een nieuwe productie inkrimping in de Verenigde Sta ten, welke in de komende maan den zou kunnen worden ver wacht. Dit zou naar alle waar schijnlijkheid volgens de schrij ver het begin van een crisis van overproductie ook in andere lan den versnellen. Het artikel in het tijdschrift „Economische vraagstukken" van de hand van een onbekende eco noom, A. Betsjin, wordt gepubli ceerd op een tijdstip, dat de Sow- jetpers in haar. commentaren de nadruk legt op de industriële ver richtingen in de Verenigde Sta ten en de Russen de raad wordt gegeven meer gebruik te maken van de Amerikaanse ervaring op technisch gebied. De in het arti kel geuite mening komt echter wel overeen met die van prof. E. Varga, lid vem de redactie van .Economische vraagstukken", die reeds jarenlang een nieuwe crisis in de Verenigde Staten heeft voorspeld. De komende conferentie van de ministers van Buitenlandse Za ken van Amerika, Groot-Brittan- nië, Frankrijk en de Sowjet-Unie te Genève zal zich in de zelfde omgeving en in technisch opzicht op dezelfde wijze afspelen als de topconferentie van Genève. De weinige veranderingen, die aan de installaties moesten wor den aangebracht, zijn reeds ge reed en Genève is klaar om de ongeveer 3000 diplomaten, ex perts en journalisten te ontvan gen. De vergaderingen zullen ge houden worden in het volkeren- 1 paleis, waarin na de topconfe- nu zij onderling overeenstem- rentie niets veranderd is. Even- jming hebben bereikt, heden met als toen zal nu een gehele vleu- hun Navo-collega's te beraadsla- gel gereserveerd worden voor de gen. ministersconferentie en de bewa king zal streng zijn. Men meent echter, dat de journalisten zich gemakkelijker tot de delegatie leiders zullen kunnen wenden dan op de conferentie van rege ringsleiders. Men verwacht ongeveer 1500 journalisten en fotografen. De 225 Duitsers, die één dezer dagen uit de Sowjet-Unie in Duitsland zijn teruggekeerd, heb ben medegedeeld, dat Sowjet- officieren bij Swerdlofsk 20 man nen en twee vrouwen uit de groep verhinderd hebben, om de reis voort te zetten. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis betreft het hier vermoedelijk Duitsers, die geen amnestie hebben gekregen en later aan de Duitse gerechtelijke instanties zullen worden overge- meer gezegd Te Parijs verklaarde men, dat dit betekent, dat de officiële Franse houding blijft, zoals zij Vrijdag door minister van Bui tenlandse Zaken Pinay werd om schreven: ingeval van verwer ping van het Europese statuut zal de status van het Saargebied blijven wat hij sedert 1945 ge weest is, namelijk economische unie met Frankrijk. Britse reactie cp verwerpen van het Saarstatuut. Het resultaat van de volks stemming in Saarland heeft in diplomatieke en politieke krin gen te Londen ongerustheid ge wekt. Het grote aantal stemmen tegen het Europese statuut toont aan dat, volgens de woorden van minister MacMillan, de meerder heid van de bevolking van Saar land „een zware verantwoorde lijkheid" voor de gevolgen van deze uitslag op zich heeft gela den. ter willekeurig te werk gegaan. De terugkerende Hanna Phi- lipp verklaart in 1953 in Brest- Litowsk dr Walter Linse gezien te hebben. Linse werd in Juli 1952 uit West-Berlijn ontvoerd. Hij be kleedde een functie bij de „com missie van vrije juristen". Zijn ontvoering veroorzaakte veel op hef. Volgens Hanna Philipp had Linse aan zijn medegevangenen doen weten, dat hij door een Sowjet-gerechtshof ter dood was veroordeeld. Enkele dagen ge leden verklaarden terugkerende gevangenen, dat Linse zich in het kamp van Workoeta bevindt. KOU GEVAT... Bedek keel en borst met de pijnstillende Thermogènede weldadige warmte verjaagt ver koudheid. PRINSES MARGARET EN TOWNSEND. Prinses Margaret en kapitein Townsend hebben elkaar Maan dagavond tweemaal ontmoet. De eerste keer in Clarence House, vroeg in de avond. Townsend bleef daar anderhalf uur. Een uur later vertrokken zij afzonderlijk naar een woning in Kensington, vermoedelijk ais gasten aan een diner. dat zeggen al drie geslachten van Akker s Kloosterbalsem. Hel heerlijk verwar mende wrijfmiddel bij rheumatiek en sDlerpijn, waarvan de geneeskrachtige bestanddelen door de huid en de daar onder liggende pijnlijke weefsels drin gen Bovendien is Akkers Klooster balsem' een heerlijke wondbalsem die snel geneest, wonden zuiveiten nieuwe huidvorming bevordert. Jn vele gezinnen is daarom een pot Akker's Kloosterbalsem een huisapotheek op zich zelf. Volgens te Cairo ontvangen be richten uit Alexandrië worden binnenkort drie Russische sche pen met Tsjecho-Slowaakse wa pens in Alexandrië verwacht. De Tsjechoslowaakse ambassa deur in Cairo heeft Maandag een onderhoud gehad met premier Nasser. De eerste zending Tsjechoslo waakse wapens is Donderdag met het Russische schip „Stalingrad" in Alexandrië aangekomen. Te Izmir, in Turkije, heeft Maandag een plechtig eerbetoon voor de Griekse vlag plaats ge had, zulks als eerherstel voor het, op zes September j.l. neerhalen van de vlag door tot wanordelijk heden overgeslagen Turkse be togens, die tevens het consulaats gebouw in brand hadden gesto ken. Op het nieuwe gebouw van het Griekse consulaat te Izmir werd thans, in tegenwoordigheid van de gouverneur van Izmir, de be velhebber der NAVO-strijdkrach- ten in Zuid-Oost-Europa en alle consuls ter plaatse van andere staten, de Griekse vlag plechtig gehesen. Tijdens het hijsen van de vlag stonden afdelingen Griekse en Turkse militairen aangetreden, terwijl de volksliederen van bei de landen ten gehore werden ge bracht. De Griekse pers heeft met ge temperde voldoening melding gemaakt van het eerbetoon te Izmir aan de Griekse vlag, maar zij schrijft, dat Griekenlands vol doening pas volledig is wanneer de slachtoffers der wanordelijk heden volledig schadeloos ge steld en de schuldigen voorbeel dig gestraft zijn. Met 67,7 tegen 32,3 heeft de Saarlandse bevolking het door premier Mendès-France en bondskanselier Adenauer ont worpen Europese statuut voor het Saargebied afgewezen. De raad van ministers van de Westeuropese unie zal thans de definitieve beslissing over het resultaat nog moeten nemen, doch deze wordt na het overtui gende votum der Saarlanders hier niet meer twijfelachtig ge noemd. De Saarlandse regering heeft reeds de conclusie uit de grote overwinning der Duitsgezinde partijen getrokken. Minister-pre sident Hoffmann heeft medege deeld, dat zijn regering is afge treden. Zij blijft nog slechts in functie om de lopende zaken af te werken. Minister-president Hoffmann, die aanvankelijk een persconfe rentie had aangekondigd, is niet in het gebouw van de Saarlandse landdag verschenen. Inplaats daarvan kwamen de drie leiders van de Duitsgezinde partijen die als overwinnaars voor een cordon van persfotografen en filmcamera's traden. De voorzitter der grootste partij van het Saarland, de christelijke democratische unie, Ney, verklaarde dat hij in de overwinning van het Duitse front geen triomf tegenover Frankrijk wilde zien,» „waarmee wij in echte vrede en oprechte vriendschap willen leven". De uifslag van het referendum be tekende volgens Ney niets an ders dan een uitdrukking van 't verlangen dat de Saarlanders als Duitsers in hun vaderland willen leven. De voorzitter der Duitsgezin der sociaal-democratische partij zeide dat de uitslag een hereni ging van de Saar met Duitsland moet mogelijk maken. Het toebe horen van de Saar aan Duitsland was volgens hem een voorwaar de voor een duurzame goede verstandhouding tussen Frank rijk en Duitsland. De leider van de pro-Duitse liberale partij, Schneider, de voornaamste aanvoerder van 't front der pro-Duitse partijen, sprak de hoop uit, dat de uitslag niet deprimerend zal werken op de pogingen om tot oplossing van de Europese vraagstukken te komen. Het was volgens hem nodig een leer uit deze stemming te trekken, namelijk dat de tot dusver gevolgde weg verkeerd was en dat „een millioen mensen zich niet op het schaakbord der grote politiek laten heen en weer schuiven". Schneider telegrafeer de naar zijn geestverwanten in Bonn: „Wij hebhen gezegevierd voor Duitsland". Zondag tegen middernacht kwamen de eerste extra-edities van de Duitsgezinde bladen op straat met de kop „het neen der bevolking heeft gezegevierd". De pro-Duitse partijen hadden, zo dra de uitslag der volksstemming niet meer twijfelachtig was. het aftreden van de Saarlandse landdag en van de regering Hoffmann geëist en van de Europese commissie voor her Saarreferendum verlangd, dat deze op het aftreden der rege ring zou aandringen. Hoffmann heeft tijdens de campagne vóór de vojkstem- ming herhaaldelijk verklaard, dat hij niet van plan was af te treden wanneer het statuut niet zou worden aanvaard. Hij heeft evenwel ingezien, dat de positie van de Saarlandse regering on houdbaar is geworden, nu de pro-Duitse partijen een zo duide lijke overwinning hebben be haald. medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt, geldig van Dinsdag ochtend tot Dinsdagavond. Noordwestelijke wind. Over het algemeen veel bewol king met enkele verspreide bui en. Overwegend matige noord westelijke wind. Weinig verande ring in temperatuur. WOENSDAG 26 OCTOBER. v.m. n.m. 9.37 10.19 10.12 10.54 10.52 11.34 J.1.02 11.44 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden Oct. 27 7.26 17.25 15.27 2.38 28 7.28 17.23 15.46 3.54 29 7.29 17.21 16.07 5.12 30 7.31 17.20 16.32 6.33 31 7.33 17.18 17.04 7.56

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1