n HET SAARSTATUUT VERWORPEN Het Koninklijk bezoek aan de West WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Het bezoek aan Aruba sulons „rcbert* Saar-regering afgetreden De Koningin danste mee.... 1 Het bezoek aan de Bovenwinden Oostenrijks protest bij Hongarije IpMaaffeti 5K MAARTEN SABA ST. EU STATUI A De wapenleverantiei aan Egypte Demonstraties met kleufenlelevisie in Engeland Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW MAANDAG 24 OCTOBER 1955. 10e Jaargang No. 3593. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum par advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: ZateTdags 10 uur. Aruba was volledig in feestdos, toen even voor vijf uur (pl. tijd) Vrijdagmiddag het koninklijk vliegtuig op de landingsbaan van Dakota tot stilstand kwam. De Arubanen hadden zich bijzonder op dit bezoek verheugd en maandenlang alles gedaan wat in hun vermogen lag, om de ontvangst tot in alle puntjes verzorgd te hebfcen. Het was een teleurstelling, dat de creme calèche niet naar Aruba kon worden overgebracht en Oranjestad dus niet getuige zou zijn van een soortgelijk ceremoniëel dis de tocht van het gou vernementshuis op Curacao naar de statenzaal. De tocht van .Dakota" naar Strandhotel, dat ingericht was als logeergebouw voor de Konin gin en Prins Bernhard en de leden van het gevolg, was slechts kort, maar lang genoeg om een eerste indruk te geven van de bijzonder smaakvolle versierin gen, die overal op het eiland zijn aangebracht en van het en thousiasme van de Arubanen, die zich toy honderden langs de weg hadden geschaard, om jui chend en met vlaggen zwaaiend Koningin en Prins te verwelko men. Ruim duizend vlaggen en 13.600 lampjes zijn bij de versie ring der openbare gebouwen en wegen gebruikt. De vermoeiende dag op Bonai re noopte de hoge gasten een kor te rust te nemen, maar toch was er kort vóór het diner gelegen heid om de gedeputeerden van Aruba te ontvangen. In de avond begaven Koningin en Prins zich naar het Wilhelmi- na-stadion, waar onder leiding van de heer J. Kooymans een grootscheepse sportdemonstratie werd gehouden. Een frisse taptoe van de mari nierskapel onder leiding van balcon voor de werkkamer van de gezaghebber om de vele wui vende kinderen, die zich voor het bestuurskantoor hadden opge steld, de gelegenheid te geven tot het brengen van een zeer ge slaagde aubade. AUBADE Het was een goed begin van deze dag om de jeugdige Aruba nen hun Koningin te laten toe zingen, want later op de dag zou den deze kinderen, die nog talloze malen de Koningin zouden zien en toejuichen, zonder twijfel t schor zijn geschreeuwd om nog behoorlijk te kunnen zingen. Na afloop van de aubade begaf de Koningin zich weer naar buiten voor een korte rondrit door Oranjestad, waarna ze om goed ogenblikken niet verwijlden bij de vroegere vorstin, die thans op het Loo in Apeldoorn woont en die, hoewel nooit de Aruba ge weest, toch ook Zaterdag nog zo sterk in de geest der Arubanen voortleeft. De enkele ogenblikken van stilte, die na de onthulling waren ingevallen. werden verbroken door het Wilhelmus, gespeeld door de marinierskapel van Cu racao, en na het Wilhelmus klonk het gejuich van de honderden, die van de plechtigheid getuige wa ren geweest hoog op naar de blauwe Caraïbische hemel, terwijl de Koningin langzaam en zicht baar ontroerd door een erehaag van padvinders naar haar auto Wandelde om zich naar de Aru baanse technische school te bege ven, waarvan zij de officiële ope ning zou verrichten. OPENING technische; SCHOOL De Koningin werd bij de ingang van de Arubaanse Technische School verwelkomd door de heer Amelink, hoofd van deze school, en de. gedeputeerde van onder wijs, de heer Petronia. De heer Petronia verzocht hierop H.M. de opening der school te willen verrichten. Hij zeide daarbij o.a.: Aruba is een land van enkel industrie. Van daar dat het het streven was het de kapper me) hel aparte cache! markt [6 brouwerijstraat 9 terneuzen j voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen. aparte salon voor huidverzorging, depositair „lamcome"-dr. payot" -„yardley". kwart over negen terugkeerde ^derw is oo de Ne op de L. G. Smith-boulevard voor e onderwiJs °P de We het verrichten van een handeling, die naar veler mening het hoog tepunt van het bezoek aan Aruba betekende. ONTHULLING WILHEL- MIN A-MONUMENT Hier namelijk heeft de Arubaan- Gilstoert Nieuwlandt besloot ditlse bevolking, schuin tegenover JL het bestuurskantoor, in een spe- daarvoor aangelegd park, bijzonder geslaagde festijn en daarmee een dag, die ongetwij feld tot de meest vermoeiende van dit bezoek behoorde. ZATERDAG 22 OCTOBER I>C Arubaanse ambtenaren en werklieden zijn er „beter af ge- kojwen" dan hun collega's op Curacao. Was alleen de eerste dag van het koninklijke bezoek op Curacao een officiële feest dag, waarop iedereen vrij had, het eiland-bestuur van Aruba had zijn mensen en dit voor beeld was door het particuliere bedrijfsleven grotendeels ge volgd reeds Vrijdagmiddag om 12 uur vrij gegeven en Zater dag, tot nationale feestdag ver klaard. Hierdoor hadden de eüandelijke werklieden en amb tenaren ditmaal een ,,long week end" en belette niets hen zoveel als maar mogelijk was deel te nemen aan de gebeurtenissen, die het bezoek van Koningin en Prins aan Aruba kenmerkten. Rond half negen (14.00 uur Ned. tijd) verlieten Zaterdag morgen Koningin Juliana en Prins Bernhard het Strandhotel en begaven zij zich naar het nieuwe bestuurskantoor aan de Lleyd Smith-boulevard, waar zij do&r de gezaghebber en de leden van het bestuurscollege officiéél ontvangen werden. Met de Aru baanse bestuurders begaven Koningin en Prins zich naar het ciaal ■een monument opgericht ter ere van ,,nos Reina Stima", onze ge liefde Koningin, Wilhelmina. Aan Koningin Juliana was ver zocht dit monument ter gedach tenis van de 50-jarige regerings periode van haar moeder Prinses Wilhelmina te onthullen. Het monument, vervaardigd door de Italiaanse beeldhouwer Umberto Gianesi, stelt Koningin Wilhelmina voor ten voeten uit. Het is vervaardigd van wit mar mer; het voetstuk is uit marmer van verschillende kleuren opge trokken. Van grote dioriet-stenen, een steensoort, die op Aruba wordt gevonden, is een soort spreekgestoelte gevormd, dat, voor de eerste maal door gezag hebber Kwartsz in gebruik werd genomen om de Koningin toe te spreken en uit te nodigen de ont hulling te verrichten. Nadat de gezaghebber was uit gesproken, trad de Koningin naar voren en met een vlug gebaar verrichtte zij de handeling, die nodig was om het doeK, dat tot nu toe de beeltenis van haar moe der had omhuld, te verwijderen. Het was een ogenblik stil in het nieuwe, Wilhelminapark en van de vele honderden, die er bijeen waren om de onthulling mee te maken, zal er geen een zijn ge weest, wiens gedachte in deze derlandss Antillen en speciaal ook op Aruba vooruit te brengen. Een grote schaar, versierd met een rood-wit-blauw-oranje strik, werd de Koningin aangereikt door de twee oudste leerlingen van de school en met het door knippen van een lint opende de vorstin het gebouw, waar een deel van de Arubaanse jeugd vak technisch onderwijs zal krijgen Tgzamen met de gezaghebber begaf de Koningin zich vervol gens paar de patio van het ge towaar de oudere schoolkin deren van Aruba verzameld wa ren. Na afloop van deze bijeen komst en na net afscheid van de kinderen, begaf de Koningin zich naar het San Pedro-hospitaal, waar zij een korte rondgang maakte en een ogenblik verpoos de voor het inwinnen van inlich tingen en 't drinken van een kop koffie. Daarna begaf zij zich naar het logeergebouw aan de boulevard. DE PRINS BIJ DE PADVINDERS Prins Bernhard begaf zich van het bestuurskantoor naar een cocosplantage bij het beroemde Paim-beach om er met de Aru baanse padvinders een barbecue te houden. Meer dan twee uur verbleef de Prins tussen de Aru baanse padvinders en liet zich het aan het spit gebraden vlees goed smaken,. Pas tegen kwart voor twee keerde de Prins in het logeerge bouw terug, juist op tijd om zich nog even te verkleden en daarna am half drie met de Koningin veer te vertrekken voor een rondrit, die vorstin en Prins in le eerste plaats naar het vlieg veld van Aruba zou voeren. PRINSES BEATRIX- VLIEGVELD In de hal van het stationsge bouw aangekomen, werden de Koningin en de Prins verwel komd door de gedeputeerde voor verkeer en vervoer, de heer Croes, en de luchthavenmeester de heer Pauw, die Koningin en Prins naar een nog niet onthulde plaquette brachten. Hier aange komen nam de heer Croes het woord om namens de bevolking van Aruba Koningin en Prins te danken, dat zij .er hun goedkeu ring aan wilden verlenen, dat het vliegveld Dakota in het vérvolg Prinses-Beatrix-vliegveld zal he ten. De gedeputeerde nodigde daarna Prins Bernhard uit, de plaquette te onthullen en met een daverend „Leve Prinses Bea trix" was deze korte plechtigheid, die de naam van onze kroonprin ses onverbrekelijk aan Aruba verbindt, ten einde. RONDRIT OVER ARUBA De rondrit werd hierna ver volgd in de richting van Savane- ta, waar voor de openbare school gestopt werd en de jeugd de Ko ningin toezong en bloemen aan bood. Het zelfde beeld kon men kort daarna zien bij de R.K.-meis jesschool in San Nicolaas en daarna was het de beurt aan de Lago Oil and transport company om Koningin en Prins te ontvan gen. De directie van de maatschap pij begroette de Vorstin en de Prins aan de hoofdingang. Ver volgens begaf men zich over het terrein langs de enorme installa ties naar het hospitaal. De Prins begaf zich vandaar naar de jacht club voor het bijwonen van een zeildemonstratie. Na het bezoek aan het Lago-hospitaal en aan de „Youth-canteen", een jeugd club, die als voorbeeld heeft gediend voor de jeugdclubs, die zullen' worden opgericht, uit de fondsen, die H.M. als nationaal geschenk zijn aangeboden^ ging zij naar de „Esso-club". Daar wer den enkele leidende employés en hun dames aan de Koningin en de Prins, die inmiddels ook hier was aangekomen, voorgesteld. Hier werd H.M. ook een spe ciaal ingebonden exemplaar van „Born to toe queen", een in sa menwerking met Ladies home journal en het A.N-P- tot stand gekomen uitgave in het Engels en Papiament, dat alle Lago- werknemers hebben ontvangen, aangeboden. Dit Kleine boek werkje geeft een zeer levendige beschrijving van het leven van Prinses Beatrix. Na een kort verblijf in deze club zetten de Koningin en Prins hun rondrit over het eiland voort, die hen voerde naar Santa Cruz, Paradera en Noord, in welke drie plaatsen steeds de schooljeugd de Koningin en de Prins een bij zondere hulde bracht, naar het Imeldahof, in Noord, dat Konin gin en Prins bezochten. Het Imel dahof is een tehuis van de zus ters van Bethani voor kinderen, die uit de ouderlijke macht zijn ontzet, de enige instelling van deze aard op de Ned. Antillen. Met grote belangstelling liet de Koningin zich door de moeder overste over het werk van de zusters in deze instelling inlich ten en nadat zij het hele gebouw bekeken had, keerde zij tenslotte weer naar het Strandhotel terug en was de rondrit ten einde. KONINGIN EN PRINS TER KERKE. Zondagmorgen hebben de Ko ningin en de Prins de dienst bij gewoond in de Protestantse kerk te Oranjestad op Aruba, welke dienst werd geleid door ds Baart. Gezongen werd o.a. Gezang 147, dat ook bij de inhuldiging van Koningin Juliana werd gezongen. Tot dusverre wijzen alle teke nen erop, dat een zeer hoog per centage van de kiesgerechtigden aan de volksstemming in Saar land heeft deel genomen. Omstreeks 15.30 Zondagmid dag had in de hoofdstad 70 pro cent van de kiezers zijn stem uit gebracht. Te Saarlouis was het percentage toen 65. Op het plat te land kwamen toen al percen tages van 82 voor. De leider van de stemming te Saarbrücken verklaarde van oor deel te zijn, dat in totaal onge veer 90 procent van de stemge rechtigden aan de stemming zal deelnemen. Dit zou het hoogste percentage zijn dat ooit bij ver kiezingen na de oorlog is bereikt. Het gehele leven werd Zondag door het referendum beheerst. Niettegenstaande het prachtige herfstweer, was er nog nooit zo weinig belangstelling voor de voetbalwedstrijden. Om zes uur werden de stembu- reaux gesloten. De stemming is zonder incidenten verlopen. Meer dan 90 procent van de bevolking heeft deelgenomen. Saarstatuut verworpen. Toen nog ongeveer 100.000 stemmen moesten worden geteld, was de stand: JA 169,345; NEEN 351,633; ongeldig 15,428, zodat 't Saarstatuut teen al definitief als verworpen kon worden be schouwd. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Hon gaarse diplomatieke vertegen woordiger bij zich geroepen en hem een protest overhandigd „tegen duidelijke schending van het Oostenrijkse gebied door Hongaarse grenswachten op 18 October en wel in de nabijheid van Luising, in Burgenland". Woensdag werd medegedeeld, dat enige Hongaarse grenswach ten de grens hadden overschre den en naar een Hongaarse vluchteling hadden geïnformeerd. Het statuut is een jaar gele den door Frankrijk en Duitsland opgesteld om een einde te ma ken aan het geschil over de vraag, wie het kleine gebied, dat rijk aan kolen en staal, moest be sturen. Het Saarlandse kabinet is in middels in vergadering bijeenge komen. Tot nog toe is slechts uit een enkele gemeente gemeld, dat 'n (zeer kleine) meerderheid vóór het statuut bestond. In alle an dere delen van het land spraken de Saarlanders zich in overweldi gende meerderheid tegen het sta tuut uit. Zelfs in kleine gemeen ten aan de Luxemburgse grens, waar de stemming vóór het sta tuut nog het beste geacht werd, zegevierde het Duitse front vol komen. Ook de eerste berichten uit de grotere steden geven het zelfde beeld. Ook daar behaalde het Duitse front overal twee tot driemaal zoveel stemmen als de partijen die vóór het statuut zijn. De voorzitter van de pro-Duit se democratische partij van Saar land, Heinrich. Schneider, stuur de enkele Westduitse leiders om 22 uur Zondagavond een tele gram, waarin hij zei: „Wij heb ben de overwinning voor Duits land behaald". SAARREGERING AFGETREDEN. De regering van Saarland is afgetreden, aldus is hedenoch tend vroeg officieel meegedeeld. De ministers van Buitenlandse Zaken van de zeven landen van de Westeuropese Unie komen hedenavond te Parijs bijeen om informeel de toestand te bespre ken, die is geschapen door de stemmingsuitslag. 'De permanente Raad van de Unie Frankrijk, Engeland, Ne derland, België, Luxemburg, West-Duitsland en Italië zou bij aanvaarding van het statuut, verantwoordelijk voor het Saar- gebied zijn geweest tot de tot standkoming van een Duits vre desverdrag. De voornaamste taak van de 7 ministers van de W.E.U. zal zijn een nieuwe crisis in de Frans- Duitse betrekkingen te voorfci- men. Vele diplomaten hopen, dat de beide landen een nieuwe ma nier zullen vinden om de kwes tie tot oplossing te brengen. Ve len geloven niet, dat een algehe le terugkeer tot de toestand van vóór het referendum mogelijk is. Zoals bekend, heeft Frankrijk te kennen gegeven, dat bij eer verwerping van het statuut de toestand zou blijven zoals hij was. De uitslag van het referendum zal in November door de minis ter van de W.E.U. te Londen worden bekrachtigd. VOORLOPIGE UITSLAG. Volgens de voorlopige einduit slag is het Saarstatuut verwor pen met 423.434 tegen 201 .§73 stemmen. 96,7 procent van de kiesgerechtigden heeft aan d* stemming deelgenomen. Bet aantal ongeldige stemmen is 15.725. EEN VROLUK BEELD VAN HET VORSTELIJK BEZOE'C AAN WILLEMSTAD. Nadat een grote groep kinderen een aubade aan de Koninklijke bezoekers had gebracht, maakte een aantal van hen een rondedans, waarbij ook H. M. de Koningin zich aansloot. (Foto A.N.P.) PRINSESSEN BEATRIX EN IRENE ZAGEN FILM VAN DE REIS NAAR DE WEST. Zaterdagmiddag ongeveer 3.30 uur hebben de Prinsessen Bea trix en Irene een bezoek gebracht aan de Cineac te Amsterdam, waar de film wordt vertoond van het bezoek van de Koningin en Prins Bernhard aan de West. Gedurende het gehele pro gramma bleven de beide Prin sessen, onopgemerkt door het publiek, in het theater. De tocht van Aruba naar St. Maarten, het belangrijkste van de drie Bovenwindse eilanden, neemt enkele uren in beslag om dat de afstand tussen beide eilandsgroepen ruim 500 mijl be draagt. Deze afstand tussen bei de delen van het Antilliaanse rijksdeel komt op alle mogelijke manieren tot uiting. Niet alleen in de taal (Engels) is er verschil, ook het klimaat is anders. De Bo venwindse eilanden zijn veel vochtiger dan de Benedenwindse en daardoor ook groener en fris ser. De bevolking van de drie Bo venwindse eilanden bedraagt to taal ruim 3.000 zielen. De econo mische omstandigheden zijn er zeer slecht. Nóch de landbouw, nóch de veelteelt, nóch pogingen er industrie te vestigen hebben PROGRAMMA VAN HET KOM. BEZOEK VAM 23-27 OCTOBER 0 km 5 Saba240cM ATLANTISCHE OCEAAN Sf.Eustehus 24 Oef nr,..T 23 Oct nuns tvang v l&USDiner in 23Och I6U.3 HOTEL hotel. 20300e filé. 21.15 Ver- VERTREK 270cr.8u.naar trek near Saba Suriname 23 Oct. vertrek 24Qct20u25 naarSabc aankomstull ustatius CARIBISCHE ZEE 0 km 1 \9A5-10.45 Rondrit ATLANT OCEAAN TheBoh 240ch Aankomt 9u 240ch.\ferhrek naar ShEushahruscal3u QUtlEJSCHE ZEE ATLANTISCHE OCEAAN Wrfrek naar Sf. Maarhen 24 Och \\\v,ip..''--5 ranjwhady^^J j SI6NAALBER0 Aankomst uit Saba 24 Och 24 Oct AanKomsh I4u. 5uiïLanding. 1525 Ottont- vongitM franjKted Defilf der bevolking jeugdjongen auztek 16.15 Rondrit door Oranjestad. I If. 45 vertrek naar landingsplaats. Verlrekr.aar St.Maarten 18u25 Ce aangegeven tijden zijn plaatselijke tij den enig wezenlijk succes gehad. De nieuwste mogelijkheden die in de practijk onderzocht werden zijn het toeristenverkeer waartoe nu op St Maarten het Little Bay- hotel is gebouwd, dat als eerste gasten Koningin Juliana, Prins Bernhard en de leden van het gevolg zal herbergen. Het vliegtuig met de Koningin en Prins Bernhard kwam om half vijf aan op de Juliana-lucht- haven van St. Maarten. Dit vlieg veld is slechts geschikt voor Dc- 3-machines en daarom werd de tocht van Aruba uit via Guade loupe gemaakt, waar werd over gestapt in een vliegtuig van dit type. Toen het vliegtuig bij het of ficiële gezelschap dat ter verwel koming van H. M. en Z. K. H. aanwezig was, tot stilstand was gekomen, ging de koninklijke standaard omhoog in de vlagge- rnast van het Little Bay-hotel, het Wilhelmus werd gespeeld en Hr. Ms. „De Ruyter" vuurde de gebruikelijke saluutschoten af. Ook op St. Maarten was er een erewacht en een ontvangstcom missie. De dertienjarige Berna- dette Buncamper bood bloemen aan. Heel St. Maarten was uitgelo pen om van de aankomst getui ge te zijn en onder hen die Ko ningin en Prins zo hartelijk be groetten bevonden er zich velen die hun woonplaats hebben op het Franse deel van het eiland of zelfs op de omliggende Engel se eilanden, want van her en der uit de omgeving was men geko men om dit unieke Oranjefeest van de St. Maartenzers bij te wo nen. De tocht van het vliegveld naar het huis van de gezagheb ber in de Voorstraat van Philips- burg ging via Simpson Bay, Cole Bay, Cul de Sac, de St. Bern- hardsburg en de Lange Muurweg en duurde een kleine 20 minuten, voldoende om hen die op St. Maarten wonen, maar niet naar het vliegveld hadden kunnen ko men, de gelegenheid te geven Vorstin en Prins te zien en te begroeten. Deze begroeting vond haar hoogtepunt op het ogenblik dat de Koningin op het balcon van de gezaghebberswoning ver scheen, Voor St. Maarten is deze dag een zeer bijzondere. Met primitie ve middelen zijn versieringen aagebracht, waarbij geen huis is overgeslagen. Het weer is bijzon der mooi. Volgens geruchten, die niet of ficieel bevestigd zijn, heeft een Egyptisch vrachtschip, de -Khe dive Ismail", Vrijdag in Suez on geveer honderd ton lichte wa pens gelost. De wapens waren ;n een communistisch-Chinese ha ven geladen. In officiële Egyptische krin gen heeft men geen enkel com mentaar op deze geruchten wil len leveren. Alle Egyptische bla den drukten echter Zaterdagoch tend een bericht af, volgens het welk het Amerikaanse ministe rie van Buitenlandse Zaken een onderzoek instelt naar het zen den van wapens van communis- tisch-China naar Egypte. ,.Alah- ram" had als kop boven dit be richt: „Egypte ontvangt honderd ton wapens van de Chinese volks republiek". Waarnemers zien in deze pa blicatie in de bladen, die onder streng toezicht staan, een beves tiging van de geruchten. De inzameling die vorige week in Cairo is gehouden voor een fonds voor aankoop van wapens heeft ruim zeven millioen gulder opgebracht. In de komende week wordt een inzamelingsactie ge houden in Alexandrië en de zóne van het Suezkanaal. Eerste Tsjechische wapens gearriveerd. Egypte heeft de eerste zending wapens uit Tsjechoslowakije ont vangen, aldus is Zaterdagavond te Cairo vernomen. De zending die 133 kisten omvatte, is afgelo pen Donderdag te Alexandrië ge arriveerd. Over de aard van de wapens is niets bekend. Het vervoer ge schiedde met 't Russische stoom schip „Stalingrad". De „British Broadcasting Cor poration" (B.B.C.), heeft te Lon den haar experimentele kleuren- t televisie gedemonstreerd, die naar haar eigen zeggen „kleine verbeteringen" op het Ameri kaanse systeem vertoont, j Een woordvoerder verklaarde overigens, dat nog niet alle tech nische moeilijkheden zijn over wonnen. Waarschijnlijk zou hel nog jaren duren voordat er in Engeland een kleurentelevisienel zou zijn. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt geldig van Maandag ochtend tot Maandagavond. WEINIG VERANDERING. Veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen of motregen. Zwakke tot matige veranderlijke wind. Weinig verandering in temperatuur. DINSDAG 25 OCTOBER. v.m. n.m. Breskens 8.12 9.04 Terneuzen 8.47 9.39 Hanswee rt 9.27 10.19 Walsoorden 9.37 10.29 Oct. 27 7.26 17.25 15.27 2.38 28 7.28 17.23 15.46 3.54 29 7.29 17.21 16.07 5.12 30 7.31 17.20 16.32 6.33 31 7.33 17.18 17.04 7.56

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1