Koninklijk bezoek aan de West het Eerste groep vluchtelingen-bouwvakarbeiders in Nederland aangekomen Persconferentie van Dulles De verkiezingen in Indonesië 'De terugkeer van Koninklijk Paar WEERSVERWACHTING Wapenleveranties aan Egypte HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DONDERDAG 20 OCTOBER 1955. 10e Jaargang No. 3590. Westduitse bondsdag in West-Berlijn bijeen Frankrijk en het Saargebied De stemming in Saarland De conferentie van Genève De watersnood in Mexico Braziliaanse militaire leider ontslagene Protest van Westduits blad v.m. n.m. Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I- van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. AUBADE VAN DE CURAqAOSE KINDEREN. Het waren vooral de kinderen van Curagao, die op deze tweede dag van het bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard der Nederlanden aan het Antillaanse eiland de kans kregen met hun Vorstin kennis te maken. Het weer was tamelijk goed het leek iets minder warm dan Dinsdag, maar de lucht was nog wat betrokken. Precies half negen Curagaose tijd (14.00 uur Nederl. tijd) gin gen de paleisdeuren open en ver schenen Koningin en Prins. 7500 kelen juichten, 7500 vlaggetjes gingen in de lucht. Ebi dan opeens weerkaatsen de muren van het oude fort, waarin aiefc al zoveel wat voor de histo rie van Curagao belangrijk is heeft afgespeeld, van het geluid, dat deze 7500 jonge kelen kun nen produceren. Liedjes in het Nederlands en in het Papiaments en natuurlijk ook het Wilhelmus klinken op. Aan het slot komt een groepje naar voren om bij de tonen van een spelliedje een rondedans te maken. De Koningin komt naar beneden en als zij hoort, dat het liedje ook haar in het spel be trekt aarzelt zij niet en treedt in de kring om mee te doen, precies zoalSI zij dat ook wel deed in Nederland, wanneer zij een van de prinsesjes van school haalde en er ook juist een spel werd gespeeld. Het enthousiasme van de kin deren is onbeschrijfelijk. Vooral, toen ook de Prins mee ging doen. Steeds opnieuw werd het liedje herhaald en onderbroken door luid gejuich. ONTHULLING AUTONOMIE MONUMENT. Het dansje is uit, de aubade voorbij en de auto's wachten weer, ditmaal om de Koningin en Prins te brengen naar de ro tonde aan het einde van de nieuwe havenweg, waar in de laatste weken hard is gewerkt aan het Autonomie-monument, door het bestuur, van Curagao hier opgericht als blijvende her innering aan het verwerven van de autonomie. „Steunend op eigen kracht, doch met de wil met elkander samen te werken" is de spreuk, die rond de basis van het monu ment is aangebracht. Het was een moeilijke opgave, die archi tect J. Fresco moest uitvoeren namelijk het begrip autonomie tastbaar te maken. Hij deed het door de zes Antillaanse eilanden voor te stellen als jonge vogels, die uit het nest opvliegen en ver bond deze vogels onderling en met de basis door rechte lijnen, de samenwerking voorstellende. „Vrij en toch gebonden". De gezaghebber van Curagao, de heer M. P. Gorsira, hield een korte toespraak en besloot zijn rede aldus: „Moge de nieuwe structuur van het koninkrijk leiden tot een nog hechter onderlinge band, ge schraagd door eigen kracht, met de wil elkander bij te staan". schenk van deleerlingen, die ieder hiervoor 2 cent hadden ge geven. De jongens, H. R. Louw- rens en T. L. Adamus, leerlin gen van de bedrijfsschool der Curagaosche Petroleum Industrie Maatschappij, brachten haar naar het spreekgestoelte, van waar zij de honderden jongens en meisjes, die op de plaats van de school bijeen waren, leerlin gen van Mulo-scholen, de am bachtsschool en de middelbare scholen het openbare Stuyve- santcollege, het R.K. Radalphus- college en de R.K. middelbare meisjesschool, het Maria Imma- culata-college, zou toespreken. REDE KONINGIN. In haar toespraak tot de rijpe re jeugd van Curagao zeide de Koningin: „Ik ben hier gekomen ter ere van de zelfstandigheid van jullie land. Zelfstandigheid is iets, waar iedereen heel veel waarde aan heeht. Ik ook. Alles groeit voortdurend, niet alleen lichamelijk, maar ook innerlijk, alle mensen en ook de wereld. Van deze groei moet iets goeds gemaakt worden, zeker iets be ters dan voorheen. Aan de daden zal men zien, wat je waard bent. De wil is de maker van de daad... ieder ontwikkelt een eigen per soonlijke stijl. Ieder mens is on vervangbaar. In de eerste plaats moet men mens zijn. Dit is de speciale taak voor jullie. Ieder mens is verschillend, en als je dieper kijkt merk je, hoe waar dig. Dit zijn waarden, die ieder een raken." DéFILé VAN HET GAR NIZOEN. Vervolgens verrichtte H. M. de onthulling van De Koningin zeide vooras: „Over deze'waarden pratend kan men ook over God praten, maar ik zal dat nu niet doen." Sprekend over de mens als gemeenschapswezen zeide de Koningin: „Iedereen is een stuk gemeenschap. Een groep of ge meenschap is uniek en onver vangbaar. Wat niet voor een mens kan, kan ook niet voor de gemeenschap. Ook de ge meenschap groeit voortdurend, zeker innerlijk. Dat is door de scheppingsdrang. Jullie wonen in een land van de toekomst. Maakt ervan, wat je kunt voor jullie zelf en voor jullie land. Opvallend is, aldus de Konin gin, hoe de jeugd de bron is van de idee, dat de wereld moet veranderen en verruimen. Er be staat een ingeboren belangstel ling van de jeugd voor de jeugd van andere landen. Dit is een hoopvol teken; daaruit groeit broederschap. Vervolgens weid de de Koningin uit over de mo gelijkheden van de techniek, die de verbindingskroon kan zijn voor de mensen door onge- droomde mogelijkheden en stond zij stil bij de vrouwelijke aspira ties en die der mannelijke jeugd. De Koningin wees er hierbij op, dat hier verschillende gemeen schappen in vrijheid samengaan en door de ligging van deze eilanden komt men steeds meer met vele landen in aanraking. Hierdoor is er ruimte voor wijde aspiraties, waaruit een eigen cultuur kan groeien. Het gaat om het vrijwillig en bewust meedoen aan de wereldgemeen schap", aldus de Koningin. Met grote aandacht hadden de het monument, jongens en meisjes naar de woor den van hun Vorstin geluisterd. Het was duidelijk dat de jeugd van Curagao gegrepen was door de woorden die de Koningin tot ming van het door de Ned. Antil len aan de Koningin aangeboden nationale geschenk. Ook werd van gedachten gewisseld over de verschillende facetten van het in werking treden van het statuut van het Koninkrijk der Nederlan den. STEENLEGGING MARIËN- BIOLOGISUH INSTITUUT DOOR DE PRINS. Te half vijf Nederlandse tijd heeft Prins Bernhard te Willem stad de eerste steen gelegd voor het eerste project van de tech nisch economische raad van de Nederlandse Antillen het Mariën biologisch instituut aan de Pisca- derabaai. Men hoopt, dat dit in stituut in de eerste helft van 1956 gereed zal zijn, waarna dr J. S. Zaneveld de directie op zich zal nemen. Het hoofdbestanddeel, waaromheen werkplaatsen, een practicumzaal en een laborato rium, eventueel aangevuld met een bibliotheek. Het zal het eer ste wetenschappelijk centrum op Curagao zijn, gewijd aan datgene wat Curagao zo na is, namelijk de zee en wat erin groeit en leeft. Niet alleen het zuiver we tenschappelijke, maar ook het practische bereikbare zal in dit centrum worden bestudeerd, op dat het eventueel van directe waarde zal mogen zijn voor de welvaartsbevordering der Antil len. Nadat de gedeputeerde voor visserij en watervoorziening, de heer G. H. M. Pieters Kwiers, in zijn toespraak Prins Bernhard had verzocht de eerste steen van het gebouw te leggen, en Z. K. H. daaraan had voldaan, verzocht de heer Pieters Kwiers de Prins het beschermheerschap van dit insti tuut te willen aanvaarden, een verzoek dat de Prins gaarne in willigde. De heer Kwiers bood de Prins als aandenken een carooschelp aan. Dr Zaneveld had hierna gele genheid de Prins over de bouw plannen van het instituut nader in te lichten. Na de uiteenzetting van dr Za neveld werd de erewijn geschon ken en kregen de schrijver Hak kenberg van Gaasbeek, duiker Lenderink en fotograaf Fischer gelegenheid hun geïllustreerd boek over de onderwatervisserij rond Curagao, Caraïbisch steek spel genaamd, aan de Prins aan te bieden. Acht dagen voor het begin van de Geneefse conferentie heeft de voorzitter van de Westduitse bondsdag, dr Gerstenmaier, in de West-Berlijnse technische hogeschool een voltallige zitting van de Westduitse bondsdag ge opend met een toespraak over Berlijn en de eenheid van Duits land. De Duitsers mogen zich nooit neerleggen bij de deling van hun land en bij het feit, dat achttien millioen van hun landgenoten in Oost-Duitsland geen vrijheid be zitten, aldus dr Gerstenmaier. „Wij doen geen beroep op het nationalisme, wij doen een be roep op de eensgezindheid van ons volk, op het Handvest van de Verenigde Naties en op de zedelijke grondbeginselen der volkeren", aldus de voorzitter van de bondsdag. In het middelpunt van de Woensdag geopende parlemen taire week in Bellijn staat het met spanning verwachte debat over de conjunctuurpolitiek van de regering te Bonn. Door grote overstromingen in de midden-Amerikaanse repu bliek Costa Rica zijn 25 personen omgekomen, verscheidene plaat sen overstroomd, verbindingen verbroken en te velde staande ge wassen ernstig beschadigd. Woensdagmorgen om 9 uur stoomde de Austria-expres het station Venlo binnen met aan boord 88 mannen, vrouwen en kinderen uit het vluchtelingen kamp bij Salzburg in Oostenrijk. Het was de eerste groep van de in totaal 250 vluchtelingengezin nen, die hier in de komende weken zullen arriveren, als ge volg van de beslissing van de Nederlandse regering daadwer kelijk het hare bij te dragen tot oplossing van het vluchtelingen probleem. Het was een gemel- leerd gezelschap: 12 Joegoslavi sche gezinnen, 19 Hongaarse, 5 Russische, 2 Poolse en 1 staten- loos gezin. Slachtoffers van de na-oorlogse politieke constella tie, die jarenlang een moeizaam bestaan in diverse kampen heb ben gehad en thans het perspec tief hebben binnen enkele maan den een huis te betrekken en eindelijk een normaal gezins leven te krijgen. Het was een zeer gediscipli neerd, vrolijk, goed gekleed en gezond troepje, de mannen ver langend zo snel mogelijk na hun herscholing als bouwvakarbeider De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, heeft meegedeeld, dat hij te Genève, waar volgende week de ministers van Buitenlandse Za ken van de „grote vier" .bijeen komen, bij zijn Russische ambt genoot Molotof informeel de toe stand in het Midden-Oosten, zo als die is geworden door het be sluit van Egypte om in Tsjecho- Slowakije wapens te kopen, ter sprake zal brengen. Het zou de derde maal zijn dat hij deze kwestie, die niet op de agenda staat, met zijn Sowjet-collega besprak. De vorige gedachten- wisselingen vonden te New York plaats tijdens de zitting van de algemene vergadering der V N. Bij deze gelegenheden had Dul les Molotof medegedeeld, dat naar de mening der V. S. de wa In stromende regen. Wat zolang gevreesd werd, ge beurde thans: de sinds Dinsdag eesnroken dreigende regen viel in stromen 1 ha^ "^d gesproKen. De Koningin liet uit de lucht. zich niet weerhouden en weiger de de haar aangeboden parapluie tijdens de onthulling. Nadat zij enkele ogenblikken' het bouwwerk had bezichtigd en en kele woorden met de gezagheb ber had gewisseld klonk het Wil helmus en trad de commandant der marine-eenheden in de Ne derlandse Antillen, commandeur H. Bos op de Koningin en Prins toe om hen te begeleiden naar het podium dat was opgericht langs de nieuwe havenweg, waar langs eenheden der mariniers van het garnizoen van Curagao, eenheden van de matrozen der marinebasis en de bemanning van het wachtschip „Willem van der Zaan" en van de „De Ruyter" defileerden. Ook het défilé geschiedde in stromende regen, na afloop daar van vertrok de Koningin naar het Stuyvesant-college in een open auto, slechts beschermd door een parapluie. Na het défilé, dat ongeveer een kwartier duurde, vertrok de Koningin naar het Stuyvesant- college en begaf Prins Bernhard zich naar Piscadera om de eerste steenlegging te verrichten. BEZOEK AAN HET STUYVESANT-COLLEGE. De Koningin werd bij de open bare middelbare school begroet door de twee jongste meisjes leerlingen en de twee oudste jon gens. De meisjes Grace Kraz en Constance Coppoolse, 11 jaar oud, boden haar bloemen aan, een ge komst gesproken over de bestem- Na afloop van de redevoering onderhield de Koningin zich een ogenblik met de onderwijsautori- teiten die op de binnenplaats van de school aanwezig waren en toen stapte zij weer in haar auto om zich naar het gouverne mentshuis te begeven. De band die de woorden van de Koningin had gelegd was verbroken en luidkeels juichten de jongens en meisjes de Koningin een afscheid en een tot weerziens toe. DE KONINGIN WOONT VER GADERING BI,I VAN HET ANTILLIAANSE KABINET. Nadat de Koningin van haar bezoek aan het Stuyvesant-colle ge in het gouvernementshuis was teruggekeerd wachtte haar een geheel andere taak. Hier waren namelijk de ministers bijeen om onder haar voorzitterschap een vergadering te houden. Hare Majesteit werd in de raad van ministers welkom gehe ten door de minister-president, de heer E. Jonckheer. Ook gouver neur Struycken was aanwezig. Als eerste punt bevatte de agen da een voorstel over gratieverle ning door de minister van Justi tie. Het voorstel komt neer op de mogelijkheid van strafverminde ring met eenkwart van de straf tijd, met een minimum van een maand en een maximum van een jaar. Het besluit is thans door Hare Majesteit als hoofd der landsregering getekend en treedt vandaag in werking. Voorts werd in deze bijeen PRINSES WILHELMINA STELT BEBRAG BESCHIKBAAR. Voor hulpverlening aan India en Pakistan. Prinses Wilhelmina heeft een zeer belangrijk bedrag ter be schikking gesteld van het Neder landse Rode Kruis met de bedoe ling, dat dit gebruikt zal worlen voor de rampslachtoffers in India en Pakistan. Het Nederlandse Rode Kruis zal voor dit geld zeer noodzakelijke medicamenten aan schaffen en verzenden. RELLETJES ONDER FRANSE RESERVISTEN./ Zeshonderd Franse reservisten, die op weg waren naar Marseil le, hebben zich onderweg wan ordelijk gedragen. Nabij Valence werd telkens aan de noodrem getrokken, zodat de trein, waarmede de reservis ten naar hun inscheephaven on derweg waren, om de vijftig me ter bleef staan. In een tunnel, juist buiten Valence, bleef de treein meer dan een half uur staan, terwijl in het station van deze stad ruim drie uur vertra ging werd ondervonden. In Valence verlieten bijna hon derd man de trein en trokken al roepend „wij willen niet naar Noord-Afrika", door de stad. Tenslotte keerden zij, na ook an ti-militaristische liedjes te heb ben gezongen, in kleine groepjes naar hun trein terug. In de wagons der mannen wa ren leuzen aangebracht als „Ma rokko voor de Marokkanen". aan de slag te gaan, de kinderen argeloos en verwonderd, de vrou wen vol zorg voor hun kinderen en hunkerend naar hun huis, dat in het vooruitzicht ligt. De ontvangst was sober en hartelijk. „Laten we de mensen niet lastig vallen met veel offi cieel vertoon", zo was het parool geweest en hieraan heeft ieder zich gehouden. „Wij hopen, dat het volgend jaar in Januari in de verschil lende gemeenten uw huizen klaar zijn, want dat is toch het voor naamste", zo zeide dr ir D. R. Mansholt, directeur-generaal van de Arbeidsvoorziening, die de groep in het voormalige „DUW" kamp te Horst toesprak, en een blijde glimlach gleed over de ge zichten bij deze woorden, waarop men zo lang had gewacht. „Wij hopen, dat u thans de voorlaat ste etappe bereikt heeft. Wij zul len trachten u zoveel mogelijk te helpen. U komt hier in een vrij land en wij hopen, dat de man nen Maandag al met hun her scholingscursus kunnen begin nen en dat de kinderen spoedig naar school kunnen". Dit was taal naar het hart van deze mensen. Er kwam een kort, maar veelzeggend antwoord na mens hen allen van het Hongaar se meisje Elisabet Cserep: „Wij hopen, dat zal blijken, dat wij dit alles ook verdienen". Kinderen zijn in deze omstan digheden vaak het meest ontroe rend, onwetend veelal van de omstandigheden waarin ze ver keren, onbewogen accepterend wat elke dag weer brengt. Het personeel van het ministerie van Sociale Zaken had dit begrepen en uit eigen middelen een schat stonden bloemen op de tafel, de bedden waren kraakzindelijk en de kranen blonken als spiegels. In een der afdelingen was een kleine kraamkamer met twee bedden ingericht. Op 11 Novem ber wordt hier reeds het eerste borelingske verwacht. Het zal het totaal van de groep die gis teren arriveerde (om elf uur kwam nog een deel uit Triest aan) in de kampen Horst en Griendtsveen op 106 brengen. En in de komende weken zal het quotum van 250 gezinnen wor den volgemaakt. Dan zal Neder land een groep mensen rijker zijn, die naar men hoopt een waardevolle aanvulling van het arbeidspotentieel zullen vormen en tevens zal daarmee een eeuwenoude traditie van gast vrijheid en menslievendheid zijn voortgezet. penleveranties niet zouden bij dragen tot een vermindering van de spanningen in het Mid den-Oosten. De Amerikaanse minister ver klaarde overigens, dat het zeer moeilijk is de waarde en de be- tekems te schatten van de twe„ specjgoed byeen gebracht SlowakiieW volgens de berichten het eerste wat deze kinderen na^ Egypte zal zenden. waarschijnlijk in vele jaren heb In antwoord op een vraag Het Franse kabinet is het er niet mee eens, dat over een nieuw Saarstatuut moet worden onder handeld als de Saarlanders bg het referendum van dit week einde zich uitspreken tegen de voorgestelde Europese status. De toestand zal dan blijven zoals zij is, heeft een woordvoerder van de Franse regering verklaard. De raad van de West-Europese Unie heeft Woensdag te Londen besloten dat de vereiste meerder heid bij de volksstemming van 23 October in Saarland de heli- plus één van het aantal geldige stemmen is. De Westelijke landen zullen op de conferentie van Genève het vraagstuk van de verbindin gen tussen Berlijn en West- Duitsland ter sprake brengen, zo wordt in diplomatieke kr:n- gen te Londen vernomen. De Sowjet-Unie heeft het Wes ten laten weten, dat Oost-Duits land zelf verantwoordelijk is voor de verbindingen door zijn gebied, maar dat zij wel bereid is tijdelijk de verantwoordelijk heid voor de militaire verbindin gen op zich te nemen. Meer dan 200 inwoners van het plaatsje Atenquique in de Mexi caanse provincie Jalisco zouden vermist worden. Het plaatsje is volgens de laatste berichten vooi het grootste deel overspoeld door het water van de Rio Atenqui que, die door de stortregens van de laatste dagen buiten haar oevers is getreden. Grote schade is aangericht in het -landbouwgebied tussen Sayu- la en Ciudad Guzman, de oogst wordt verloren geacht en zes bruggen zijn door het water weg geslagen. Ook in Nicaragua zijn talrijke plaatsen door overstromingen ge ïsoleerd. De katoenoogst in het gebied van het Meer van Mana gua is grotendeels verwoest. over Israëlische verklaringen, dat de V. S. op grond van een in 1950 gesloten overeenkomst verplicht zijn Israël evenveel wa pens te verschaffen als Egypte -juo noz aCiMBMOis-mpafsL Hn vangen, zeide Dulles niet van mening te zijn, dat dergelijke conclusies uit de bewoordingen van het bedoelde stuk kunnen worden getrokken. Sprekend over de komende bij eenkomst te Genève gaf hij als zijn oordeel te kennen, dat de ministers ten aanzien van de drie vraagstukken, welke naar hen zijn verwezen door de vier regeringsleiders, de eenwor ding van Duitsland en de Euro pese veiligheid, de ontwapening en het contact tussen Oost en West enige vorderingen zul len maken. Hij herhaalde in dit verband een uitspraak van enige weken geleden, dat hij op het stuk van de Duitse hereniging aanzienlijke vooruitgang ver wacht. Minister Dulles deelde mee, dat hij op weg naar Genève Zaterdag een bezoek aan Rome zal brengen. De Italiaanse rege ring had hem hiertoe uitgeno digd, ook al omdat zij bijzonder belang heeft bij vele kwesties die te Genève aan de orde zullen komen. Zoals bekend zal de Ameri kaanse minister voor de confe rentie ook nog volgende week Maandag en Dinsdag met de ge allieerde werkgroep te Parijs en Woensdag met de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen van gedachten wisselen. ben gekregen. Adolf Grbic uit Joegoslavië was de eerste die een pakje kreeg. Hij was Woensdag drie jaar geworden en een prachtige bal en een speelgoedtreintje wa ren het cadeau, dat zijn nieuwe vaderland hem schonk. Rode Kruishelpsters deelden hierna aan de andere kinderen het speelgoed uit en in een oog wenk was de cantine van het kamp veranderd in een grote speelkamer, waar men de Com missaris der Koningin in Lim burg mr dr F. Houben, kon zien knikkeren met een klein jonge tje en de initiatiefnemer tot dit project, Dordrechts burgemees ter mr J. A. H. J. van der Dus- sen, grote belangstelling toonde voor een vliegtuigje dat een klein jongetje hem vol trots toonde. Het kamp ziet er eenvoudig, maar goed uit. In alle huisjes, waarin de barakken verdeeld zijn, brandde volop de kachel en President Cafe van Brazilië heeft Dinsdag een decreet onder tekend, waarbij generaal Zeno- bio da Costa ontslagen is als in specteur-generaal van het leger. Naar verluidt is dit ontslag een gevolg van het feit, dat de gene raal de militaire code heeft over treden door een politieke verkla ring te publiceren. In dit manifest, dat Maandag werd uitgegeven, drong de gene raal er bij „de soldaten van Bra zilië op aan, op hun hoede te zijn voor pogingen van de oppo sitie om de installatie van de vice- president te verhinderen. Aangezien de minister van Oor log, generaal Henrique Batiste Duffles, inzage van het manifest heeft gehad voordat het were gepubliceerd, gaat het gerucht dat hij wellicht zal aftreden. Generaal Alcides "Etsj egoyen, inspecteur van de Braziliaanse kustartillerie, is van zijn functies ontheven. H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden, zul len zoals is gemeld, op 6 Novem ber om zestien uur plaatselijke tijd (half negen 's avonds Neder landse tijd) met een Douglas DC6B vliegtuig van de K.L.M. van Paramaribo vertrekken voor de terugreis naar Nederland. Het vliegtuig wordt Maandag 7 November, 's morgens om 6.40 uur Ned. tijd op het vliegveld Yoff van Dakar, in Frans West- Af rika verwacht; het zal daar enige uren blijven en om half tien Nederlandse tijd opstijgen voor het afleggen van het traject naar Lissabon, om half vijf des middags (Ned. tijd) wordt het Koninklijk paar op het vliegveld, Portela de Sacavem van Lissa bon verwacht. Het zal in Portu gal blijven tot Dinsdag 8 Novem ber des morgens. Om tien uur Ned. tijd die dag zal het vliegtuig van Lissabon vertrekken en om half drie 's middags op Schiphol aankomen. De bemanning van het vlieg tuig dat het Koninklijk paar naar ons land zal terugbrengen is de zelfde als die voor de heenreis was aangewezen. Het is mogelijk dat de „Jan van Riebeek" ook voor de terugreis wordt gebruikt maar dit staat nog niet vast. De „Recklinghaeuser Zeitung" heeft meegedeeld, dat zij de or ganisatie van toeristentochten naar Nederland heeft gestaakt, als protest tegen de mededeling van minister Beyen, dat de Duit se oorlogsmisdadigers in Neder land niet zullen worden vrijge laten vóórdat hun straftijd om Is. Maandag heeft de bond van ontslagen gevangenen in West- Duitsland naar aanleiding van minister Beyens verklaring aan gedrongen op Duits-Nederlandse onderhandelingen ten gunste van de Duitse gevangenen in Neder land. In enkele steden worden ge rechtelijke gevallen van kleine knoeierijen bij de verkiezingen behandeld. Een burgerambte naar van de Indonesische mari ne heeft in Soerabaja terechtge staan, omdat hij had getracht een stembiljet van een overlede ne te gebruiken. Hij voerde aan zelf geen oproep te hebben ont vangen, hoewel hij wel is inge schreven en graag zijn stem wil de uitbrengen. De waarheid van zijn beweringen worden nu on derzocht. In Wonogiri heeft een man terechtgestaan, die kans had ge zien twee keer zijn stem uit te brengen. Hij was zelf candidaat en lid van het verkiezingscomi té. IN ATJEH. 1375 stemlokalen In op 29 September Van de Atjeh zijn slechts in 74 loKalen stemmen uitgebracht. In geheel Atjeh zijn 640.000 kiezers ingeschreven. In de gebieden van Atjeh, waar de verkiezingen zijn gehouden, is de stemverhouding als volgt: Masjoemi 26.268 P.N.I. 825 P.K.I. 483 P.S.I. 410 Perti 212 Gezien deze cijfers verwaeht men een aanzienlijk overwicht voor de Masjoemi. „!n.middfiS du!idtlefa!^LVm°r.r: medegedeeld door het K.N.M.l. te zitter van het hoofdstedelijke Dg Bjjt geldig van Donderdag- verkiezingscomite mede, dat over vier of vijf dagen het on derzoek naar de Djakartase stembiljetten afgesloten zal zijn. ochtend tot Donderdagavond. Nog veel wind. Aanvankelijk zwaar bewolkt en Verwacht wordt, dat over een enige regen, later vanuit 't VVes- week de kiesdeler voor de ten enkele opklaringen, maar ook hoofdstad zal zijn berekend. Met enkele buien. Krachtige tot ma- ingang van 15 November zal tige wind tussen zuid en zuid- men in Djakarta beginnen met west, maar langs de waddenkust de voorbereidingen voor de ver- aanvankelijk nog harde zuidelijke kiezingen voor de wetgevende wind. Ongeveer dezelfde tempera vergadering. turen als gisteren of iets hogere. VRIJDAG 21 OCTOBER. De Israëlische en minister van eerste-minister Buitenlandse Zaken, Mosje Sjaret, heeft giste ren in het parlement te Jeruza lem verklaard, dat de verant woordelijkheid voor een even tuele oorlog tussen Israël en de Arabische landen bij Rusland ligt. Sjaret zeide dit in een de bat over de buitenlandse poli tiek. Breskens Terneuzen Volgens hem is de onlangs door !jjansweert Egypte en Tsjecho-Slowakije ge sloten wapenovereenkomst niet uitgegaan van deze beide landen. De Sowjet-Unie nam de eerste stap door Egypte wapens uit de communistische landen aan te bieden. Later was deze politieke stap „gehuil in de mantel van een handelsovereenkomst", aldus Sjaret. Walsoorden 4.47 5.03 5.22 5.38 6.02 6.18 6.12 6.28 Oct. 20 7.13 17.40 12.12 20.04 21 7.15 17.38 12.56 20.59 22 7.17 17.35 13.32 22.01 23 7.19 17.33 14.02 23.07

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1