Nederlandse touristen teruggekeerd uit Rusland Trieste ontdekking op parkeerterrein te Amsterdam 50 Ambonese gezinnen kunnen per maand naar Indonesië terug Het Koninklijk Paar op weg naar Willemstad Oostduitse geleerde ontwierp wapen voor de Russen Amerikaanse stem over de Benelux WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DINSDAG 18 OCTOBER 1955. 10e Jaargang No. 3588. Onrust in Colombo Israëlische tegenspraak over wapenaanbiedingen De Marokkaanse Troonraad geïnstalleerd Lijkjes van vermiste broertjes gevonden De vijfdagen-week in België Deense vakbeweging eist prijzenstop Oct. 19 20 21 7.12 7.13 7.15 17.42 17.40 17.38 Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 NA 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De Indonesische regering heeft er geen bezwaar tegen, indien de Ambonese gezinnen, die in Ne derland vertoeven, weer naar In donesië terugkeren, voorzover ze eerlijk te kennen hebben gege ven, dat zij spijt hebben van hun verblijf in het buitenland, aldus heeft de woordvoerder van het Indonesische ministerie van Bui tenlandse Zaken Maandagoch tend bekendgemaakt. Velen onder de Ambonezen, die thans in Nederland zijn, zagen hun fouten in en maakten hun verlangen kenbaar tot terugkeer naar Indonesië. De vertegenwoor diger van de republiek Indone sië te Den Haag heeft gedurende Ben menigte onder aanvoering van 300 Boeddhistische priesters heeft Zondag te Colombo met stenen en handgranaten gewor pen en zich toegang pogen te verschaffen tot het raadhuis, waar de Trotskyïstische partij een vergadering hield. De politie verjoeg de betogers met gebruik making van traangasbommen en gummiknuppels. Enige dagen geleden zijn soortgelijke onge regeldheden voorgevallen. Het strijdpunt is de kwestie van de nationale taal van Ceylon. De communisten willen het tamil (de taal van het zuiden van In dia) op één lijn stellen met het Singalees. Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft Maandag tegengesproken, dat een land van het Sowjet-blok een direct wapenaanbod aan Israël heeft gedaan. Woensdag j.l. zeiden een woordvoerder van de Israëlische ambassade te Washington en officiële kringen in Jeruzalem, dat Tsjecho-Slowakije en een ander land van het Sowjet-blok gezinspeeld hadden op een mo gelijke verkoop van wapens aan Israël. De woordvoerder zei Maan dag, dat er geen direct aanbod was gedaan en hij voegde er aan toe, dat Israël niet het voorne men heeft wapens van het Sow- jet-fclok te kopen. enkele maanden een onderzoek ingesteld en op grond daarvan vastgesteld, dat dit verlangen in derdaad ontstaan is. Na overleg met de Nederlandse regering is vastgesteld dat per maand 50 Ambonese gezinnen zullen wor den gerepatrieerd. De kosten hiervoor, zoals de scheepspassage zal de Nederlandse regering dra gen. Na aankomst te Djakarta zal de Indonesische regering met medewerking van sociale organi saties en bevolkingsgroepen uit de Molukken deze personen op vangen en zo spoedig mogelijk met hun familie herenigen. De Indonesische regering is tot deze maatregel overgegaan, daar zij gedreven wordt door haar ver- antwoordelijksgevoel tegenover Indonesische staatsburgers, die moeilijkheden ondervinden in het buitenland en voorts naar aan leiding van besluiten van organi saties en verenigingen van Mo lukse bevolkingsgroepen te Dja karta en elders, die aandrongen op terugkeer van deze Ambone zen, aldus de bekendmaking. Reeds een jaar geleden hebben vertegenwoordigers van één der Ambonese organisaties in ons land contact opgenomen met het Indonesische hoge commissariaat in Den Haag over terugkeer naar Indonesië van hun leden. Naar wij van de C.R.A.M.S. vernemen wensen van deze or ganisatie de aangesloten 5000 zie len voor terugkeer in aanmerking te komen. Men deelde mede, dat er nog geen besprekingen zijn gevoerd over de wijze, waarop dit principiële besluit van de In donesische regering kan worden uitgevoerd. De tweede organisatie, waar van de leden terugkeer naar In donesië voorstaan, is de in Dja karta gevestigde P.P.S. (Partai Pant ja Sila, partij gegrondvest op de vijf beginselen van de re publiek Indonesië). Naar wordt vernomen zou het ledental van deze partij in Ne derland door de bericMen over de mogelijkheid van terugkeer naar Indonesië de laatste maan den zijn aangegroeid van onge veer 550 tot omstreeks 1000 zie len. Voorts zou ook de organisa tie van de bewoners van de Kel- eilanden, met een ledental van omstreeks 1000, terugkeer naar Indonesië overwegen. Zoals bekend bedraagt het aan tal Ambonezen in ons land onge veer 16.000 zielen. De Marokkaanse troonraad, waarvan de vorming Zaterdag bekend werd gemaakt, is Maan dagochtend te Rabat geïnstal leerd, in tegenwoordigheid van de resident-generaal, Boyer de Latour, en andere Franse en Marokkaanse autoriteiten. Bij de installatie werd een ver klaring van de ruim honderd jarige El Mokri, één der leden van de troonraad, voorgelezen, waarin wordt gezegd, dat, daar de troon op het ogenblik vacant is, in overeenstemming met de Franse regering een troonraad is gevormd. El Mokri deed een beroep op de Mohammedaanse en Joodse Marokkanen om kalm te blijven en zich rondom de troonraad te scharen. Marokko staat aan het begin van een nieuw tijdperk, waarin gelijkheid van rechten en plichten voor alle Marokkanen, ongeacht hun godsdienst gewaar borgd is. De troonraad erkent, dat de Franse bevolking in Marokko die Op Schiphol is Zondag met i „Intourist" de reis heeft georga- een toestel van de S.A.S. het ge- niseerd, „maar de kleding van zeischap van 11 Nederlandse toe- de mensen in Rusland komt niet risten, dat onder leiding van de overeen met wat wij hier gewend heer J. P. van Olffen (reisleiderj zijn. Ouden van dagen lopen er van Lissone Lindeman) een veer tiendaagse reis door de Sowjet- Unie heeft gemaakt, aangeko men. „Veel gezien.". Het was een drukte van be lang in de hoek van het restau rant op Schiphol, waar zich tra ditie getrouw journalisten en fotografen hadden verzameld om de toeristen te ontmoeten. Even nadat het vliegtuig was geland kwamen de eerste reizi gers binnen en streken neer. „Het was een mooie reis, en ik ben blij dat ik iben meegegaan", zei één van hen met een zucht. De heer Van Olffen vertelde na- door haar werk zoveel voor ditmens het gezelschap het een en land heeft gedaan het recht heeft, dat haar rechtmatige be langen worden beschermd. Generaal Boyer de Latour heeft in een antwoord van één zin verklaard te hopen, dat de troonraad Marokko zal helpen bij het herstel van vrede en rust. De troonraad zou Maandag middag een eerste-minister aan wijzen. bepaald pover bij. De jeugd maakt een gunstige uitzonde ring!" De heer Van Olffen vertelde verder, dat er in de Sow- jet-Unie veel aandacht wordt be steed aan de aanleg van parken „De straten zien er schoon uit. Het was ook opvallend," zo zei hij „hoeveel televisie-antennes er op de daken van de steden staan.' Over het toerisme in de Sow- jet-Unie zei de heer Van Olffen, dat het niet te vergelijken is met wat wij er onder verstaan. „Ook nog zaken kunnen doen". ,,Ja, ik heb ook nog zaken kunnen doen", zei de heer Am van Poppel, directeur van een textielweverij in Tilburg. Hij had met zijn vrouw de reis meege maakt. „U moet weten, dat ik in 1953 en 1954 al zaken met Rusland heb gedaan, en dat tot redelijke tevredenheid." Op deze reis, zo vertelde de heer Van Poppel, had hij de gelegenheid met het Russische reisbureau om zakeincontacten te leggten. Daartoe had hij een onderhoud gehad met een ambtenaar van het ministerie van Buitenland se Zaken. „Als Nederland ge noeg koopt", aldus de heer Van Poppel, „wil de Sowjet-Unie oojt van ons kopen, dat hangt samen met de handelsbalans." ander over de reis. „We hebben veel gezien: Moskou, Kief, Odes- sa en Leningrad, waar we nog het Engelse vlootbezoek hebben meegemaakt." De bevolking en het hotelper soneel zijn erg vriendelijk tegen over toeristen, aldus de reisleider van Lissone Lindeman, het reisbureau, dat in samenwerking huisvrouw 18,60 roebel. Marga rine kost 29,60 per kg. 8,70 roe bel telt men neer voor een Ne derlandse reep chocolade." Voortreffelijk ballet in prach tige schouwburgen. „Twee ballet voorstellingen heb ik gezien en het was prach tig" dit zei de heer H. E. Jans zen, journalist te Den Haag. Hem was op zijn reis door Rusland opgevallen, dat er daar zo veel wordt gedaan voor het culturele leven. Het toneel in de schouwburgen is over net algemeen ruim en royaal opge zet. De toegangsprijzen voor de voorstellingen zijn vrij hoog. 25 tot 30 roebel. De heer Jans zen wist niet te vertellen of de arbeiders gereduceerde prijzen voor de voorstellingen 'betalen. „De één zegt van wel, en de an der van niet. Daar ben ik niet achter kunnen komen." Maandag te ongeveer 2.44 uur Nederlandse tijd zijn Koningin Juliana en Prins Bernhard op Porto Rico aan boord gegaan van de kruiser De Ruyter, die hen naaf Willemstad zal brengen, waar zij naar verwachting heden middag zullen aankomen. Geen invloed van orkaian „Ka tie" op reis van „De Ruyter" verwacht. De meteorologische dienst op Curagao deelt mede, dat de nieuwe orkaan Katie", die in de Caraïbische Zee is ontstaan, naar verwacht, geen invloed zal heb ben op de reis van „De Ruyter" die het koninklijk paar naar de Antillen brengt. De „Katie" is intussen op ongeveer 70 km ten Oosten van Port au Prince Haïti binnengevallen. Zij neemt in kracht af. Zondagavond tegen, zes uur hebben twee mannen op het auto parkeerterrein achter het Carlton hotel te Amsterdam in een kist de lijkjes gevonden van de negenjarige Ronald George Koot en zijn zesjarig broertje Leslie Koot, die sinds Donderdagavond j.l. vermist werden. Sindsdien heeft de politie over het gehele land naspeuringen verricht. Het parkeerterrein ligt enkele tientallen meters van de ouderlijke woning aan de Geelvinckssteeg. Naar de mening van hoofdin specteur Van Rooy, de nieuwe chef van het bureau Singel, die na de vreselijke vondst de eerste onderzoekingen heeft verricht, is hier geen sprake van een mis drijf. Hij grondt deze mening op de zittende houding van de kin deren in de kist en de rust, die van de gezichtjes uitgaat. Waar- Het hoofdbestuur van de cen trale der vrije mijnwerkers van het Kempense bekken heeft tij dens een Zondag te Hasselt ge houden bijeenkomst besloten in alle Limburgse mijnen de voor- aanzegging tot staking op 1 No vember a.s. in te dienen. Dit besluit werd genomen na het aanhoren van een verslag van de voorzitter der centrale over de mislukte onderhandlingen over de invoering van de vijfda- genweek in de Belgische indu strie. Het nationaal verbond van bankbedienden heeft op een Zondag te Brussel gehouden vergadering een motie goedge keurd waarin wordt aangedron gen op de invoering van een vijfdagenweek van 40 uur bij de Belgische banken. De eis van 't verbond zal kracht worden bij gezet door de indiening van een vooraanzegging tot staking. schijnlijk zijn de broertjes Don derdagavond tegen zeven uur in de kist gekropen met het voor nemen er de nacht in door te brengen. Het deksel moet toen zijn dichtgeslagen en kon door een bijzondere constructie niet meer van binnenuit geopend worden, waartoe echter, gezien de houding van de kinderen, waarschijnlijk ook geen poging is gedaan. Het vermoeden bestaat, dat zij zittend zijn ingeslapen en de volgende morgen niet meer wak ker zijn geworden. De kinderen speelden vaker op dit terrein vlak bij hun huis en hun aanwezigheid is voor de bewaker die avond dus geen bij zonderheid geweest. Bovendien gaat de bewaker 's avonds tegen zeven uur eten in een hokje, van waaruit hij geen overzicht over het terrein heeft. Daarbij komt nog, dat de kist in een afgelegen hoek van het terrein stond en het die avond zeer mistig was. Het is voorts onwaarschijnlijk, dat de kinderen, toen het deksel dieht viel, geschreeuwd hebben. Dat zou waarschijnlijk ook niet gehoord zijn, omdat de kist zeker 12 a 15 meter van de parkeer ruimte af stond en het Donder dagavond toevallig ook erg stil is geweest met parkeren. De kist is 70 cm lang, 42 cm breed en 54 cm diep. Zondagavond wilden de 54-jarige H. G. B. en de 21-jarige soldaat D. J. O., respectievelijk een broer en een stiefzoon van de pachter van het terrein de volgens hen lege kist gebrui ken hij het zagen van een stuk triplex. Toen zij de kist optilden bemerkten zij, dat het gewicht zwaarder was dan normaal en toen zij het deksel open sloegen deden zij hun trieste ontdekking. De lijkjes zijn naar het Wil- helmina Gasthuis te Amsterdam overgebracht. Zondagavond laat was hoofdinspecteur Van Rooy nog niet op de hoogte van het resultaat van het onderzoek naar de doodsoorzaak. Naar zijn me ning is het verstikking. Ronald en Leslie Koot waren de twee zoons uit een gezin van zes personen. Zij hadden twee zusjes. Proclamatie van de gou verneur der Ned. Antillen De gouverneur der Nederland se Antillen, mr A. A. M. Struy- cken, heeft Maandagochtend de volgende proclamatie tot de be volking der Ned. Antillen ge richt: „Hare Majesteit de Koningin en Z. K. H. Prins Bernhard heb ben zich Zondagavond te San Juan aan boord van Mr. Ms. „De Ruyter" begeven en zijn thans op weg naar de Ned. Antillen. Als kroonprinses heeft Hare Majesteit in 1944 ons land be zocht. Zij komt thans terug als Koningin, hoofd der regering van het koninkrijk en van de drie landen waaruit het is samenge steld. Laten wij daarom allen te zamen Koningin en Prins op waarlijk grootse wijze ontvangen en het bezoek tot een historische gebeurtenis maken, waarop zij en wij trots kunnen zijn. Toont, welke een vreugde er in onze harten leeft, dat zij als onze Landsvrouwe in ons midden ver toeft. Laat de Koningin en de Prins een onvergetelijke indruk van onze schone eilanden en hun hevolking mee naar Nederland kunnen terug nemen. Leve Koningin Juliana. Leve Prins Bernhard." WEDEROM INCIDENT AAN ISRAËLISCHE GRENS. Een Israëlische woordvoerder heeft gezegd, dat Maandag van een Syrische positie het vuur werd geopend op een Israëlische politieboot, die op het meer van Galilea kruiste. Het vuur, aldus de woordvoerder, werd beant woord. De boot leed geen schade. Engels en Duita in de hotels. „In ieder hotel waar wij zijn geweest, is een bureau van „Intourist" gevestigd. De employé's van dat bureau spreken over het algemeen Engels en Duits. Alleen het per soneel van hotels spreekt niets anders dan Russisch." „We moesten van twee-per- soons kamers gebruik maken. Die waren voorzien van stro mend water. Het eten was naar Nederlandse begrippen matig. Niet dat we niet genoeg hebben, maar het was niet zo luxueus als we in Nederland gewend zijn". De heer Van Poppel ver telde, dat de hotels waar het ge zelschap Nederlanders had gelo geerd niet geopend waren voor het Russische publiek. Er logeer den alleen buitenlanders. De inkomens en de prijzen. Het bier was niet zo best. „Volgens de toeristen-koers staan 105 roebel gelijk aan 100 gulden. Maar met 105 roebels kan men in Rusland niet zoveel doen als in Nederland met 100 gulden. Om te beginnen kost 'n flesje bier 7 a 8 roebel. En de kwaliteit ervan is niet zo best. Om een goede indruk te krij gen van de levensstandaard in Rusland moet men niet op de toeristen-koers afgaan," aldus de heer Van Poppel. „Men doet beter de inkomens te bestude ren. Een geschoolde arbeider ver dient in Rusland 800 tot 1200 roebels in de dertig dagen. En een wollen costuum kost 1800 2000 roebels. Voor een meter kamgaren stof betaalt men 395 roebels, een bedrag dat in het ongunstigste geval een heel maandinkomen van een onge schoolde arbeider opslokt. Een ongeschoolde arbeider verdient namelijk 400800 roebels in de dertig dagen. Het gemiddelde inkomen van een arts beloopt 15003000 roebels. Een regis seur verdient er 4000 per maand. Een kg varkensvlees kost de De mensen zijn openhartig. „Voorzover de taalmoeilijkhe den niet iedere uitwisseling van gedachten onmogelijk maken, kan men met de bewoners van de Sowjet-Unie heel goed een gesprek voeren. Alles mag men vragen, en ook aan de kritiek leent men het oor. De antwoor den, die men geeft op een criti- sche vraag zijn zeer openhartig". De heer Janszen vertelde, dat hij had gezien dat een vrouw zware metselarbeid verrichtte. Tegenover een Rus had hij zich daarover critisch uitgelaten. En deze had toen volmondig toege geven, dat de vrouwenarbeid niet tot de meest ideale aspecten van het Russische leven behoort. Maar hij beschouwde dit als een onderdeel van de weg naar een hogere levensstandaard. Het is bovendien noodzakelijk dat een vrouw in Rusland werkt; omdat zij daardoor daadwerkelijk mee werkt het gezinsleven op een behoorlijk peil te houden, aldus de zegsman van de heer Janszen. Er spelen geen kinderen in de Russische straten. „De mensen kun je de zorgen van het gezicht lezen. Ze zien er grauw uit, vooral in de grote steden. En men ziet in de stra ten geen kinderen spelen", zo be sloot de heer Janszen het relaas van zijn indrukken. Huistoe. Het was buiten al aanmerke lijk donkerder geworden, toen 't gezelschap aanstalten maakte om naar huis te gaan. Nog een laatste handdruk, en: „Tot ziens. Ik hoor nog wel van je. Bedankt voor je gezelschap". MINISTER NEEMT MAAT REGELEN TER BESTRIJDING VAN LERARENTEKORT. In het onlangs gepubliceerde interim-rapport van de commissie voorbereidend hoger- en middel baar onderwijs is een aantal maatregelen voorgesteld ter be strijding van het tekort aan leraren bij het voorbereidend hoger, het middelbaar, het kweekschool- en het middelbaar nijverheidsonderwijs. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft in overeen stemming met de adviezen van de commissie thans enige maat regelen getroffen om daardoor te proberen aan de voortdurend enstiger wordende moeilijkheden zoveel mogelijk het hoofd te kun nen bieden. Onder meer wordt op ruime schaal gelegenheid ge boden studietoelagen te verkrij gen aan hen die een studie gaaa volgen aan 'n universiteit of 'n hogeschool ter verkrijging van 'n diploma, waaraan ook onderwijs bevoegdheid voor de bovenge noemde takken van onderwijs is verbonden. De maatregelen zijn de eerste van een aantal, die ter bestrijding van het lerarentekort zullen wor den getroffen. Zij gaan aan de verdere maatregelen vooraf, om dat zij als gevolg van het feit dat de studie voor het leraarschap jaren vordert pas op langere ter mijn effect zullen sorteren. De 700.000 leden tellende Been- se vakbeweging heeft Maandag een prijzenstop geëist voor Deen se levensmiddelen en tevens ge dreigd van de methode der col lectieve arbeidsovereenkomsten af te zullen stappen. Een en an der is gepubliceerd in „Arbejde- ren", het blad van de vakbewe ging. Als de Deense landbouw geen afspraak op lange termijn wil maken voor de levering van goe deren tegen vastgestelde prijzen op. de binnenlandse markt, dan wil de vakbeweging ook geen tweejaarlijkse afspraken meer maken over de levering van ar beidskracht tegen vastgestelde prijzen, aldus het door genoemd blad vertolkte standpunt. De prijzen op de Deense bin nenlandse markt zijn de laatste tijd gestegen o.a. als gevolg van het omhoog gaan der exportprij zen voor landbouwproducten. De voorzitter van de Deens boerenbond heeft als zijn mening te kennen gegeven dat de eis van de vakbeweging alleen maar in gewilligd kan worden als tegelijk het onkostenbedrag voor de land bouw wordt vastgesteld. Het maand-overzicht voor October van de First National City Bank te New York bevat een beschouwing over „Benelux een proef voor Europese inte gratie". Wat de toekomst van Benelux betrefft wordt opgemerkt, dat ondanks de gemaakte vorderin gen nog veel moet worden ge daan. In de eerste plaats wordt hiervoor gewezen op het ver schil in loonpeil en in de tweede plaats op het landbouw vraag stuk. Voorts is de bank van mening, dat de vorderingen in de rich ting van integratie nadelig zul len worden beïnvloed indien zich een algemene economische inzinking zou voordoen, welke de concurrentie zal verscherpen en de belangen der afzonderlijke sectoren meer op de voorgrond zal doen treden. Doch op grond van de vastberadenheid waarme de het Benelux-ideaal tot dus verre werd nagestreefd wordt het vrijwel zeker geacht, dat de vooruitgang zal aanhouden. Hetgeen de Benelux heeft be reikt heeft volgens de bank een betekenis, welke uitgaat boven de 3 landen zelf. Geheel Europa heeft dit experiment als een proefgeval nauwkeurig gadege slagen. Een falen van Benelux zou ontmoedigende gevolgen hebben voor de pogingen tot het scheppen van een gemeenschap pelijke Europese markt. Tenslotte wordt er nog op ge wezen dat de Benelux één dei- politieke struikelblokken op de weg naar grotere samenwer king heeft vermeden. De Euro peanen aldus de bank brengen over het algemeen in tegratie in verband met een supra nationale autoriteit, wel ke de meeste niet wensen. Bene lux heeft resultaten bereikt zon der het vormen van een derge lijk orgaan, iedere stap voor waarts werd op grond van rechtstreekse onderhandelingen aan de conferentietafel gezet. Het succes is niet afhankelijk geweest van nieuwe vormen van organisatie, doch van ge duld, bekwaamheid en weder zijds begrip. BABY GEBOREN AAN BOORD VAN K.L.M. VLIEGTUIG. Aan boord van het K.L.M.- vliegtuig „Prinses Marijke" ge zagvoerder Bik, dat met emigran ten uit Jamaica op een speciale vlucht onderweg was van Kings ton op Jamaica naar Londen heeft de Britse mevrouw Forster een uur voor de landing in Mon treal Maandagmorgen vroeg het leven geschonken aan een doch ter, die de naam Audrey heeft gekregen. Moeder en dochter zijn kort na de landing in Mon treal naar het Royal Victoria ziekenhuis overgebracht en ma ken het wel. Vader Forster hoor de het heuglijke nieuws in Lon den. De 49-jarige geleerde Hans Wittmann, die dezer dagen uit Russische gevangenschap terug keerde, heeft meegedeeld, dat hij voor de Russen een geheim wa pen heeft ontworpen, waarbij hij de beschikking had over plannen en microfilms, die via spionnen uit het Westen afkomstig waren. Het geheime wapen betrof de radiocontröle van een onbemande straaljager van het type Mig-15, die, gelanceerd van onder een viermotorige bommenwerper, een atoombom kon afwerpen op een doel op zee. Wittmann verklaarde dat hij één van de vijftig Oostduitse ge leerden was, die door de Russen in 1947 naar de Sowjet-Unie wer den overgebracht, waar zij in een speciaal kamp te Novogorsk, bij Moskou, werden gehuisvest. Elke dag werden zij per autobus uaar de hoofdstad gebracht, waar zij in een nieuw technisch insti tuut aan het genoemde project moesten werken. In naam stond een Russische hoogleraar aan het hoofd van het instituut, doch in werkelijkheid was zijn plaatsver vanger, de zoon van de toenma lige minster van Binnenlandse Zaken, Lawrenti Beria, de baas. Daarom werd het project ook het „Beria-project" genoemd. Tegen het einde van het jaar 1949 waren er vijf modellen van de radiocontröle-apparaten, die ■een afstand van honderd kilome ter konden bestrijken, voltooid. Toen de Duitsers vroegen om naar huis te worden gezonden, werd hun een contract voorge legd, waarin hun volledige vrij heid in de Sowjet-Unie, een flat in Moskou, een goed salaris en andere voordelen werden gebo den, als zij nog vijf jaar wilden blijven. Wittmann was in 1950 gearres teerd en op beschuldiging van spionnage en hulpverlening aan „de internationale bourgoisie" tot 25 jaar gevangenisstraf veroor deeld. Zaterdag kwam het derde gro te transport, bestaande uit 598 man, uit Rusland op het grens station tussen Oost- en West- Duitsland Herleshausen aan. Volgens terugkerende gevange nen bevindt de secretaris van kardinaal Mindszenty, een zekere Tibor Mesaroch, zich in een kamp te Sjoerabainoera in Kazakhstan, waar hij een vonnis van 25 j.aar gevangenisstraf uitzit. Hij zon volgens de Russen zich aan sabo tage en spionnage hebben schul dig gemaakt. Enige gevangenen die Zater dag terugkeerden verklaarden, dat zij op het Oostduitse station Gross-Gurenstedt, bij de grens van West-Duitsland, een Oost duitse politieman hadden afge ranseld, omdat deze met zijn re volver honderden mensen be dreigde, die met de repatriëren- den wilden praten en inlichtin gen over nieuwe transporten en vermistte verwanten inwinnen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond, Minder wind. Wisselend bewolkt met enkele regen- of hagelbuien. Krachtige tot matige wind krimpend van west naar zuidwest. Ongeveer de zelfde middagtemperaturen als gisteren. WOENSDAG 19 OCTOBER. v.m. n:m. Breskens 8.35 3.47 Terneuzen 4.10 422 Hansweert 9 4.50 5.02 Walsoorden 5.00 5ul2 11.18 19.16 12.12 20.04 12.56 20.59

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1