Versterkingen nodig voor Algerije C. WILLEMSEN Moeilijkheden voor Turkse regering Twee Duitsers in Amsterdam veroordeeld WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN De algemene verkiezingen Autobus op kraanwagen gereden Kinderpostzegels «Voor het kind - door het kind» Eerste bouwvakarbeiders- vluchtelingen a.s. week in ons land VRIJDAG 14 OCTOBER 1955. 10e Jaargang No. 3585. De sirijd in Noord-Afrika Wilson over waarschu- wingssyteem voor Europa Indonesië Twee doden Eisenhowers toestand Verdovende middelen naar ons land gesmokkeld De Britse positie in de Europese betalingsunie Russische wapens voor Israël Cyprische vrouwi wegens munitiebezit veroordeeld De actie in de kathedraal stad Tayninh Hongaren naar Oostenrijk gevlucht De staking in Modena Havenstaking in Australië Zware regenval eistdoden in Volos KOOPT ER WAT MEER: De slachtoffers in Voor-lndië Ongeregeldheden in Colombo Regeringsveiling buiten landse tarwe Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Opstandelingen hebben Woens dagavond in het Rifgebergte een Franse militaire tankauto in een hinderlaag gelokt en de twee in zittende militairen gedood, zo hebben Franse autoriteiten be kend gemaakt. De overval ge beurde tussen Boured en Tahar Soukh, in het gebied waar Fran se troepen sinds het begin van deze maand met verzetsstrijders slaags zijn. Intussen worden bij afzonder lijke gewelddaden meer Fransen en gezagsgetrouwe Marokkanen gedood dan in de strijd tegen de opstandelingen in het Rif- en Midden-Atlasgebergte. Geduren de de eerste acht dagen van de opstand zijn 21 soldaten en der tien Franse burgers gedood. Ter wijl in dezelfde periode zes Fran sen en 31 Marokkanen het slacht offer van aanslagen werden. De militaire bevelhebbers der gebieden van Fez en Oeidja heb ben Donderdag bekend gemaakt, dat de weg tussen deze twee ste den en alle wegen in het gebied van Oeidja geheel voor het ver keer gesloten zullen zijn. Men meent, dat deze aankondi ging een grote militaire opera tie in dit gebied inluidt. De Franse minister van Bin nenlandse Zaken, Bourges-Mau- noury, heeft Donderdag op een bijeenkomst van de commissie van binnenlandse zaken van de Franse senaat verklaard, dat nog 60.000 man troepen nodig zijn ter versterking van de troepen in het gebied van Constantine (Algerije), wil men de veiligheid in dat gebied kunnen verzeke ren Deze troepen kunnen echter niet geleverd worden door de Franse strijdkrachten in Indo- China doch wellicht zullen troe pen uit Marokko overgebracht kunnen worden, als de toestand daar zich gunstig ontwikkelt. Regeringsverklaring van Ben Ammar. •De Tunesische premier, Tahar Ben Ammar, heeft Donderdag op een plechtigheid in Tunis ver klaard, dat zijn regering de ba sis wil leggen voor een grondwet. Hij wees er op, dat zijn regering slechts een overgangsregering is in afwachting van algemene ver kiezingen, die het land zo spoe dig mogelijk constitutionele afge vaardigden moeten geven. De re gering zal o.m. een wet op het Tunesische staatsburgerschap voorbereiden en op landbouwge bied een hervorming van grond bezit van religieuze instellingen. Salah Ben Joessef rekent afzetting niet. De Tunesische nationalistische leider Ben Joessef, die Woensdag door het bestuur van de „nieuwe grondwetpartij" uit de partij werd gestoten, heeft Donderdag verklaard dit besluit niet te er kennen. Hij beschouwt zich nog als secretaris-generaal van de partij en hij zal zijn politieke ac tie in die hoedanigheid voortzet ten. Ben Joessef, die onlangs uit ballingschap naar Tunis terug keerde, leidt de extremistische vleugel van de nieuwe-grondwets- partij, die gekant is tegen de Frans-Tunesische overeenkomst voor binnenlandse souvereiniteit voor Tunesië. De Amerikaanse minister van Defensie, Charles Wilson, heeft Donderdag verklaard, dat vol gens hem de Westeuropese lan den een verenigd waarschuwings systeem voor luchtaanvallen no dig hebben, gelijkend op dat van de Verenigde Staten en Canada. Hij zei dit in antwoord op vra gen, die hem werden gesteld, toen hij in Washington aankwam uit Parijs, waar hij de vergadering van ministers van Defensie der Navo-landen heeft bijgewoond. Op de vraag naar commentaar op de rede van veldmaarschalk Montgomery van Woensdag, waarin deze pleitte voor een en kel Westelijk opperbevel voor de gehele wereld en integratie van de Westelijke legers, vloten en luchtmachten, zei Wilson, dat hij deze redevoering nog niet gelezen heeft, doch hij meende, „met alle respect voor Montgomery, dat deze de zaak overdrijft". Volgens tot dusverre verzamel de voorlopige cijfers is de stand in de Indonesische algemene ver kiezingen P.N.I. Masjoemi N.U. P.K.I. 7,5 milioen 7.1 millioen 6.2 millioen 5,8 millioen Deze cijfers tonen aan, dat het verschil tussen de P.N.I. en de Masjoemi voortdurend kleiner woVdt. De cijfers van de N.U. en de P.K.I. stijgen aanzienlijk lang zamer. De P.S.I. blijft in het al gemene percentage vrijwel sta biel. Rekening dient overigens te worden gehouden met de moge lijkheid, dat de voorlopige en te verwachten officiële cijfers van elkaar zullen afwijken. In Turkije is een latente poli tieke crisis tot uitbarsting geko men door het aftreden van Mu- kerrem Sarol als minister van Staat voor Pers en Tourisme. Sarol verklaarde dat hij be noemd was in het toestuur van de democratische partij, die thars aan de macht is, en dat z.i. deze functie niet met het minister schap verenigd Kan worden. Kortgeleden zijn twee oud ministers Fevzi Luftu Karaos- manoglu en Fethi Chelikbash uit het bestuur van de democra tische partij gezet, die als leiders van een groep van dertien demo cratische afgevaardigden een campagne voeren tegen nieuwe wetten, volgens welke dagbladen geen critiek mogen oefenen op regeringspersonen. De twee man nen zijn bezig een nieuwe partij te vormen, die premier Admari Menderes tot een democratischer beleid ten aanzien vein de pers wil torengen. De „rebellen" heb ben reeds een wetsontwerp in de nationale vergadering ingediend, volgens hetwelk dagbladen het recht krijgen de juistheid van hun critiek aan te tonen. Volgens Reu ter hebben de perswetten van de regering er toe geleid, dat de Turkse dagbladen het zwijgen bewaren over het doen en laten van de overheid. De president heeft de afgelo pen nacht uitstekend geslapen. Zijn gezondheidstoestand blijft zich op bevredigende wijze, zon der verwikkelingen, ontwikkelen, aldus hebben de geneesheren van Eisenhower Donderdag bekend gemaakt. President Eisenhower viert heden zijn 65ste verjaardag in 't ziekenhuis te Denver. Hij kreeg een grote verjaardagstaart, ver sierd met Amerikaanse vlaggen, aangeboden. De ruim tweedui zend andere patiënten van het ziekenhuis zullen van deze taart mee kunnen genieten. De Amsterdamse heeft gisterochtend uitspraak doende in een zaak tegen twee Duitsers en een Nederlandse kellner uit Den Haag, die teza men gepoogd hadden een grote partij door de twee Duitsers naar ons land gesmokkelde verdoven de middelen in Amsterdam van rechtbank de hand te doen, tot gevangenis straffen veroordeeld. De 60-jarige Duitser P. S., een inpakker uit Wuppertal, werd de zwaarste straf opgelegd: één jaar en drie maanden met aftrek van voorarrest. Deze Duitser, op 2 f Juli j.l. in een café aan de Wes- termarkt te Amsterdam met de beide andere verdachten op heter daad betrapt en gearresteerd, was de man, die in Duitsland op de een of andere niet opgehelderde wijze de beschikking -had gekre gen over de zeer grote partij ver dovende middelen (opiumtablet ten, ampullen en flessen morfine e.d.) die afkomstig was uit de voorraden van het voormalige Duitse leger. Tegen hem was veertien dagen geleden, evenals tegen de twee andere verdachten, twee jaar gevangenisstraf met aftrek geëist. De rechtbank oe- paalde voorts, dat de in toeslag genomen verdovende middelen zullen worden vernietigd. De 35-jarige Duitse expediteur E. L., eveneens uit Wuppertal. werd een gevangenisstraf van acht maanden met aftrek opge legd, en wel omdat deze man zijn auto beschikbaar had gesteld voor de reis naar Amsterdam. In de auto was een geheime berg plaats aangebracht, waarin de expediteur zelf met als medepas sagier de inpakker naast zich, de verdovende middelen over de grens smokkelde. De rechtbank gelastte de verbeurdverklaring van deze auto. In Amsterdam wachtte de 28- jarige kellner J. D. A. P. uit Den Haag de twee Duitsers op. In het café aan de Westermarkt toesprak hij de verkoop met iemand, die voor de partij enkele duizenden guldens wilde betalen. De Duit sers bleven buiten in de auto wachten, terwijl de kellner als be middelaar heen en weer liep. Ten slotte was de koop gesloten <m nam de kellner het grote pak ver dovende middelen uit de auto mee het café binnen. Op dat moment grepen de rechercheurs, die ge tipt waren, de kellner in de kraag. Deze kellner is thans door de rechtbank een jaar met aftrek van het voorarrest opgelegd. Engeland had in September in de Europese Betalings Unie een netto-tekort van 37.911.071 pond sterling. 75 procent van dit tekort werd in goud betaald terwijl de overige 25 procent aan de be staande schuld werd toegevoegd. Voorts heeft Engeland bijzondere betalingen van tezamen 1.006.071 pond sterling verricht aan leden- Landen teneinde het totale tekort van Engeland te verminderen. Aan Oostenrijk werd 268.571 pond sterling betaald, aan België 267.858 pond sterling, aan Neder land 223.214 pond sterling, aan Zweden 153.214 pond sterling en aan Zwitserland 93.214 pond ster- ling. Als gevolg van deze transacties is de totale Britse schuld aan de Europese Betalings Unie per ein de September gekomen op 117.725.000 pond sterling tegen vorige maand 109.253.214 pond sterling. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenland se Zaken heeft Donderdag in Londen verklaard, dat Engeland geen bevestiging heeft ontvangen van berichten dat communisti sche landen mogelijk van plan zijn aan Israël wapenleveranties aan te bieden. Wij zijn er ons na tuurlijk van 'bewust, dat er vroe ger (tijdens de Palestijnse oorlog in 1948) wapens van achter het „ijzeren gordijn" aan Israël zijn geleverd, doch wij zijn niet in het bezit van bevestiging van deze berichten, zo zei hij. Een 37-jarige Cyprische vrouw van Griekse afkomst, Maria Koundouridou, is te Limassal tot drie jaar gevangenisstraf veroor deeld, omdat zij in het bezit van munitie, afkomstig van Britse voorraden op Cyprus, was aan getroffen. Het was de eerste maal dat een vrouw voor een dergelijk feit werd veroordeeld. Zij hoor de het vonnis onbewogen aan. De zuiveringsactie, die troepen van de politiek-religieuze Cao- Daisecte zijn begonnen in de ka thedraalstad Tayninh, is niet ge richt tegen de 66-jarige „paus" Pham Conh Tac van deze secte, aldus heeft het officiële Zuid- vietnamese persbureau Donder dag bekendgemaakt. De paus en de Cao-disten stemmen in met de noodzakelijke zuiveringsmaat regelen, aldus dit bericht. Woensdag had het persbureau gemeld, dat de troepen onder lei ding van generaal Phoenong in actie waren gekomen tegen de paus en o.m. twee van zijn doch ters hadden gearresteerd, die er van beschuldigd werden onwet tig grote sommen gelds overge maakt te hebben naar Frankrijk. Twee Hongaren zijn er Woens dagavond in geslaagd de Oosten rijkse grens te overschrijden. Een derde Hongaarse vluchteling moesten zij zwaar gewond ach terlaten. Hij werd in het prikkel draad gevangen, nadat een land mijn was ontploft. Toen dit ge beurde richtten de Hongaarse grenswachten zoeklichten op de plaats van de explosie en open den het vuur op de vluchtelin gen. De twee ontsnapten zijn on derwijzers. Zij hebben zich bij de Oostenrijkse politie te Guessing aangemeld en verklaarden, dat hun makker, die zij moesten ach terlaten, aan beide benen zwaar gewond was. Aan het parool tot een alge mene staking, dat Woensdag in Modena (Italië) is uitgegeven door zekere uiterst linkse vak verenigingen naar aanleiding van het ontslag van 390 arbeiders van de Fiatfabrieken, is slechts zeer gedeeltelijk gehoor gegeven. Alleen bij het stedelijke vervoer en de provinciale spoorwegen is de staking volledig. Een deel van de arbeiders der Fiatfabrieken staakt, doch overigens is het werk in de gehele provincie her vat. In Sydney en Melbourne heb ben Donderdag meer dan 8.000 havenarbeiders het werk neerge legd als protest tegen het feit, dat een hof van arbitrage hun eis voor loonsverhoging in eerste in stantie had afgewezen. Volgens functionarissen van het ministerie van arbeid staat de betrokken vakbond niet achter de staking. Op zestig schepen wordt niet gewerkt. Op de rijksweg Den Haag Utrecht is gistermorgen om streeks halfzes tijdens dikke mist een autobus met studenten van de landbouwhogeschool te Wage- ningen tegen een militaire kraan wagen gebotst, als gevolg waar van twee personen werden ge dood en vijf gewond. De kraan wagen stond, om tot dusver nog niet opgehelderde reden, op de rijbaan van de rijksweg inplaats van op de zich daar bevindende parkeerstroken. De bestuurder van de kraanwagen heeft, naar wordt aangenomen, plotseling uit de mist een autobus uit de richting Den Haag naderbij zien komen. Hij heeft getracht door met de armen te zwaaien de aan dacht van de autotousbestuurder te trekken, maar deze merkte hem te laat op. De militair werd bij de botsing van de autobus met de kraanwa gen gegrepen en gedood. De autobus werd aan de rechterzij flank tot ongeveer halverwege opengereten. Een van de inzitten den liep zodanige verwondingen op, dat hij vrijwel onmiddellijk overleed. Drie passagiers werden zwaar gewond en twee inzitten den liepen lichte verwondingen op. De slachtoffers zijn overge bracht naar het Van Itersonzie- kenhuis te Gouda. Blijkens tot dusverre binnenge komen berichten was de kraan- wagen van de koninklijke lucht macht. De chauffeur van deze wagen was J. V. uit Zeist. De student die om het leven is gekomen is de 20-jarige I. van der V. uit Hoogersmilde (Dr.). Zwaar gewond zijn de 24-jarige H. C. uit Winterswijk en de 22- jarige G. van der S. uit Kibbel veen, gem. Sleen (Dr.). Minder ernstig gewond is de 22-jarige S. M. de H. uit Assen, die inmiddels naar huis is gebracht. De studenten, leden van de Wageningse studentenvereniging „Unitas", hadden een bezoek ge bracht aan de sociëteit van de Delftse studentenhond, om daar, naar men meent te weten, een beeldje weg te halen dat indertijd door de Delftse studentenbond aan „Unitas" was geschonken, maar dat nu weer in Delft is. De Wageningse studenten zijn Woensdagavond in Delft aange komen en gisterochtend vroeg teruggegaan. Het plan was Woensdagavond nog terug te keren, maar men heeft hiervan afgezien omdat er zulk een dikke mist was. In de Griekse stad Volos in Thessalië zijn 23 mensen om het leven gekomen en 15 gewond als gevolg van overstromingen van de Anavros. Deze rivier is door zeer zware regenval buiten haar oevers getreden. Volos is in April j.l. voor 9/10 door een aardbeving verwoest. Vele slachtoffers hadden bij de aardbeving hun huizen verloren. Hun zwakke hutten en tenten werden door het water van de Anavros weggespoeld, toen deze haar dijken doorbrak. Het water stroomde door het centrum van de stad. Anderen verloren het leven, doordat hun huizen instortten. Men vreest, dat er nog meer slachtoffers zijn. Bij de aardbeving van April vonden 8 mensen de dood, meer dan 55.000 werden dakloos. In geheel midden-Griekenland zijn zeer zware regens gevallen. In Athene stortten 20 huizen in, maar er wordt geen melding van slachtoffers gemaakt. do twee-delige overall Duizenden zijn enthousiast over de twee-deligè ^overaT. gemaakt volgens octr. no.4172/ met de vele voordelen o.a. gemakkelijk aan- en uittrekken moderne coupe eenvoudiger wassen Volle garantie, ook op de rits Verkrijgbaar bij: Noordstraat 39 - AXEL KOLONEL PETER TOWNSEND ONTMOET PRINSES MARGARET. Kolonel Peter Townsend is gis teravond naar Clarence House gegaan, waar prinses Margaret en haar moeder wonen. Townsend en de prinses hebben elkaar in bijna 3 jaar niet gezien. Een kleine twee uur later ver trok hij weer. Volgende week Woensdag, 19 October, des ochtends om negen uur, zullen op het station in Ven- lo de eerste vluchtelingen-bouw vakarbeiders aankomen, bestaan de uit 188 personen, die na hun aankomst in Venlo direct zullen worden overgebracht naar de doorgangscentra, die zijn inge richt in de voormalige D.U.W.- kampen in Horst-America en Grendsveen. Daar zullen zij door de directeur-generaal voor de ar beidsvoorziening, dr ir D. R. Mansholt namens de regering of ficieel worden welkom geheten. Deze groep van 39 gezinnen is de eerste van de in totaal 250 ge zinnen van vluchtelingen-bouw vakarbeiders, die op grond van een beslissing van de Nederland se regering, in dit voorjaar ge nomen, in ons land zullen worden toegelaten. De nu komende groep omvat 12 Joegoslavische gezinnen, 19 Hon gaarse, 5 Russische, 2 Poolse en 1 staatloos gezin. Zij zullen gedurende 3 maan den in de opvangcentra verblij ven om daar een herscholing te ontvangen, en op de hoogte ge bracht te worden van de toestan den en levensomstandigheden in Nederland. Daarna zullen zij in verscheidene gemeenten in ons land een eigen huis krijgen en in de Nederlandse samenleving wor den opgenomen. In het Noordwestelijk deel van India zijn door de overstromingen minstens 1200 mensen omgeko- kopen. „Koop er wat méér", is dit jaar het motto van het Nederlands comité voor kinderpostzegels, voor zijn kinderpostzegelactie „Voor het kind door het kind", waarvoor vandaag het startsein zal worden gegeven. De actie ligt zoals bekend in handen van de stichting „Voor het kind". Vorig jaar heeft de opbrengst voor het eerst de één millioen gulden overschreden. Zij beliep met name netto 1.200.000. Van 14 en met 19 October gaat schoolgaand Nederland opnieuw op stap voor het verzamelen van bestellingen op zakjes kinderze gels en mapjes prentbriefkaar ten. Meer dan 400.000 leerlingen van 5500 scholen dat zijn 500 scholen meer dan verleden jaar doen aan de actie mee. Zoals bekend heeft de P.T.T. voor de „kinderzegels van dit jaar" een vijftal kinderportretten van enkele meesters uit de f7de eeuw laten reproduceren. De op dracht is uitgevoerd door de heer S. L. Hartz. In het zakje zitten 5 zegels van 2 ct. en 5 zegels van 10 ct. Ze blijven het gehele jaar 1956 geldig. Prijs per zakje 1, De drie mapjes prentbriefkaar ten (a ƒ1,per mapje) bevatten resp. een algemene serie met vijf kinderportretten naar teke ningen van mevrouw mr. Lily EverdijkSmulders, een kinder serie met vijf dierenprenten van mevrouw Rie Kooyman en een Kerst- en Nieuwjaarsserie met vijf kaarten naar ontwerpen van de graficus J. B. Sleper, mevr. A. Siegenbeek van Heukelom, Franz Mettes, Willy Berg en Max Nauta. Voorts zijn er nog bijzondere kaarten per stuk verkrijgbaar. (Deze worden evenwel niet door de schooljeugd verkocht). Hier toe behoren een dubbele Kerst en Nieuwjaarskaart voorstel lende een scheepswerf in Hinde lopen van Max Nauta, een Kerstgroet naar een houtgravure van de heer J. B. Sleper, een op handbedrukt linnen uitgevoerde Kerstgroet van mejuffrouw Cor- ry Erkens uit Utrecht en een vouwkaart „Paleis", ontworpen door mejuffrouw A. Siegenbeek van Heukelom. De officiële verkoop van deze zegels en prentbriefkaarten neemt 14 November een aanvang. Ook dit jaar zijn bij de verkoop de plaatselijke comité's en de amb tenaren van de P.T.T. ingescha keld, die op verscheidene manie ren zullen trachten de kaarten en zegels aan het publiek te ver- Ook ditmaal heeft het bedrijfs leven voor de schoolklassen, die de meeste bestellingen inbren gen, enige te verloten geschenken in het vooruitzicht gesteld. Tot deze geschenken behoren zoals gebruikelijk enkele vacantie- reisjes. De practijk van vorige jaren was dat het hoogste per leerling ingebrachte aantal be stellingen een bestelling is een zakje of mapje zeven a acht bedroeg. Er komt dit jaar geen radio- luisterwedstrijd. Uit onderwijs kringen bereikte het comité voor kinderpostzegels namelijk her haaldelijk het verzoek bij de ac tie de kans op persoonlijk gewin zoveel mogelijk uit te schakelen. Tehuizen ruim 400 in totaal voor zieke, zwakke en licha melijk gebrekkige kinderen en Te Colombo hebben zich Woens dagavond ongeregeldheden voor gedaan, die begonnen zijn op een communistische bijeenkomst, waar Boeddhistische monniken lastige vragen stelden. Zij wer den hardhandig verwijderd, waar bij zij kleerscheuren opliepen. De monniken vergaderden toen bui ten de vergaderzaal. Later gooi de een menigte stenen en flessen door de ruiten van de zaal en be gon zaken van Indiërs en Mo hammedanen aan te vallen. Men gooide ook met stenen naar bus sen en auto's. Zes mensen wer den gewond. De politie herstelde de rust. Op de communistische verga dering werd gepleit voor gelijk waardigheid van het Tamil (de taal van Zuid-India) en het Sin- galees als nationale taal van Ceylon. De monniken wilden slechts het Singalees als nationa le taal beschouwen. objecten in het belang van de geestelijke en lichamelijke ge zondheid van de Nederlandse jeugd, behorende tot de groep hygiënische kinderbescherming, tehuizen en verenigingen voor verwaarloosde of met verwaarlo zing bedreigde en geestelijk zwakke kinderen en verenigingen voor gezinsvoogdij en patronage ondergebracht in de groep justitiële kinderbescherming profiteren vna de opbrengst van de actie. men, van wie duizend in de Pend sjaab. Zeker 10.000 stuks vee zijn verdronken en een kwart millioen huizen vernield. De helft van de katoenoogst is verloren gegaan. De schade aan te velde staande rijst en mais wordt op 150 mil lioen gulden geschat. Op de postkantoren zullen van 14 November tot en met 13 Ja nuari alleen de kinderpostzegels en de blanco briefkaarten ver krijgbaar zijn. Boekhandelaren zijn hier en daar bereid gevon den prentbriefkaarten te ver kopen. In de gisteren te Rotterdam gehouden 12e regeringsveiling van de resterende buitenlandse tarwevoorraden van het voedsel voorziening import-bureau wer den verkocht: 100 ton hardwinter no. 2 a 25,90, beschikbaar te Zaandam; 350 ton Redwinter no. 2 a 23,75 te Rotterdam en 100 ton Redwinter no. 2 a 23,75 te Amsterdam; 1050 ton Soft White no. 2, waarvan 800 ton a 26, en 250 ton a ƒ26,05 te Rotterdam, 50 ton Soft White no. 2 a 26,25 te Amsterdam, 50 ton Soft White no. 2 a 26,25 te Hillegom en 250 ton Soft White no. 2 a ƒ26,25 te Utrecht; 50 ton Manitoba no. 2 a 29,beschikbaar te Amster dam. K.N.P. NIET OPGEHEVEN ZEGT AFD. NIJMEGEN. In de Woensdagavond gehou den raadsvergadering te Nijme gen heeft drs Troost, secretaris van de afd. Nijmegen van de K.N.P. en lid van de gemeente raad van Nijmegen, de volgende korte politieke verklaring afge legd: „Het door de K.N.P. en de K.V.P. gemeenschappelijk uitge geven communiqué heeft bij ve len de indruk gewekt, dat de K.N.P. opgeheven zou zijn. Dat is echter onjuist. Opheffen van de K.N.P. kan statutair slechts geschieden door de partijraad van de K.N.P. met een meerder heid van 75 der stemmen. De fractie der K.N.P. in deze raad wacht de beslissing af van de par tijraad, die nog niet bijeen is ge weest, en zal zich na deze beslis sing over de door haar te volgen koers nader beraden. Zij zal de raad te zijner tijd van het door haar ingenomen standpunt op de hoogte stellen. medegedeeld door het K.N.M.L te De Bilt, geldig van Vrijdag ochtend tot Vrijdagavond. Zelfde weertype. In de ochtend vooral in het zui den van het land mist. Daarna verspreide opklaringen. Zwakke tot matige zuidwestelijke wi-.d. Over het algemeen weinig veran dering in temperatuur. ZATERDAG 15 OCTOBER. v.m. n.m. Breskens 1.20 1.30 Terneuzen 1.55 2.05 Hansweert 2.35 2.45 Walsoorden 2.45 2.55 Oct. 14 7.03 17.53 5.36 16.52 15 7.05 17.50 6.49 17.12 16 7.06 17.48 8.01 17.35 17 7.08 17.46 9.11 18.03

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1