Russische nota aan Perzië Kewal zal de Koningin door stroomversnellingen brengen Het Labourcongres in Margate Onrust in Singapore WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN De terugzending van de Duitse gevangenen uit de Sowjet-Unie Montgomery over moderne oorlogsvoering Loon- en prijspolitiek in Duitsland De Sowjet-Unie en de Westelijke voorstellen vooreen atoombureau De «Asahi» over de voor Neder landse ex-(burger) geïnterneerden gevraagde schadevergoeding Zweedse diplomaat Wallenberg in Centraal-Azië? DONDERDAG 13 OCTOBER 1955. 10e Jaargang No. 3584. Voorbereidingen voor vertrek van Ben Joessef naar Frankrijk Faure doet beroep op de jeugd Fraude bij laatste Argen tijnse verkiezingen Staking in Modena Marokko Arrestaties in Klaksvik Finse krijgsgevangenen en burgers naar huis Beperkte bewegings vrijheid voor Peron Het gesprek Eisenhower—Dulles Voorstel tot volksstemming in Zwitserland over ver korting werkweek Herstemming op 5 bureaux in Midden-Java De Amerikaanse hulp aan Cambodja Westduitse minister voor atoomzaken Financiële steun voor Noord-Afrika Oct. Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ly— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De Sowjet-Unie heeft Perzië een nota gezonden, waarin zij zegt dat het toetreden van laatst genoemd land tot het Turks- Xraakse verdedigingsverdrag .on verenigbaar is met het streven, om vrede en veiligheid in de ge bieden van het nabije en Midden- Oosten te verzekeren". De Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken Molotof In Antsirabe op Madagascar zijn Woensdag voorbereidingen getroffen voor het vertrek van de ex-sultan van Marokko, Sidi Mohammed Ben Joessef naar Frankrijk. De beheerder van de bezittin gen van de ex-sultan zal spoedig op Madagascar aankomen. Ben Joessef en zijn gevolg, on der wie zijn zoons Moelai Hassan en Moelai Abdallah, zullen in drie vliegtuigen naar Frankrijk rei zen. Premier Faure van Frankrijk heeft een beroep op de jeugd ge daan naar buiten niet de indruk te wekken van nationale ver deeldheid. Als Frankrijk uit Noord-Afrika zou worden ver dreven, zou het daar voor altijd gedaan zijn met de vrijheid, ge lijkheid en broederschap. De premier zei dit in een brief aan het hoge jeugdcomité voor Frankrijk en de overzeese ge biedsdelen in antwoord op op merkingen van leden van dit comité over het zenden van dienstplichtigen en reservisten naar Noord-Afrika. Het comité is een semi-officieel consultatief orgaan. verklaarde tegenover de Perzi sche zaakgelastigde te Moskou, Entezam, dat het toetreden van Perzië „in strijd zou zijn met de vriendschappelijke Russisch-Per- zische betrekkingen" („zou", daar het nog door de Perzische volks vertegenwoordiging moet worden goedgekeurd). De Perzische premier Hoessein Ala heeft in de Senaat een ont werp ingediend, strekkende tot bekrachtiging van het besluit van Perzië, om toe te treden tot hei Turks-Iraakse verdedigingsver drag. De premier drong er bij de senatoren op aan het ontwerp te aanvaarden, onder meer zeggend „Wij kunnen bij de huidige we reldtoestand niet op ons zelf blij ven staan". Het ontwerp wordt thans in commissie bestudeerd. De Argentijnse politie verza melt op het ogenblik bewijzen, die zullen moeten aantonen dat ex- president Peron in 1952 voor de tweede maal tot president werd verkozen door middel van fraude bij de verkiezingen van de zijde van de toenmalige regering. In kringen op het hoofdkwar tier van politie te Buenos Aires wordt de mening verkondigd dat als de verkiezingen in 1952 op een eerlijke manier zouden zijn gehouden, de radicale oppositie partij vooral buiten de hoofdstad veel meer stemmen zou hebben behaald en dat bovendien'bij een eerlijke telling van de stemmen in de hoofdstad zou zijn gebleken dat de radicale partij de leiding zou hebben gehad. Volgens de officiële uitslagen behaalde de Peronisten 4.745.168 stemmen, tegen de gezamenlijke oppositie partijen 2.725.811 stemmen. Het congres van de Britse La- bourpartij, dat te Margrate in Zuid-Oost-Engeland wordt gehou den, heeft Woensdag een resolu tie 'aangenomen waarin een be roep wordt gedaan op de rege ring om nieuwe initiatieven te nemen voor besprekingen van de grote mogendheden ter vermin dering van de spanning in de we reld en voor afschaffing van atoomwapens door middel van algemene ontwapening onder doelmatig internationaal toezicht. Het congres vroeg voorts toe lating van communist isch-China tot de Verenigde Naties, terug trekking van de nationalistische strijdkrachten van Tsjiang Kai- Sjek van Formosa om de bevol king in staat te stellen zelf over haar toekomst te beslissen, een regeling tussen de Arabische sta ten en Israël op basis van souve- reiniteit en territoriale integri- teit van alle staten in het Mid den-Oosten en hereniging van Duitslahd door onderhandeling. Ook sprak het congres zich uit voor een Brits-Israëlisch defen sieverdrag, in de trant van de overeenkomsten met Irak, Tur kije Pakistan en Perzië. Hugh Gaitskell, die Dinsdag herkozen werd als penningmees ter van de partij, gaf Woensdag middag een uiteenzetting van de beginselen die de partij op het punt van nationalisaties moeten leiden. In antwoord op beschuldigin gen van Bevan zei Gaitskell, dat nationalisatie niet het enige mid del is om een betere maatschap pij op te bouwen. De partij mag zich niet tevreden stellen met 'n automatisch herhalen van de oude strijdleuzen. Gaitskell sprak zich uit voor een program van geleidelijke hervormingen pas send in het Britse democratische stelsel, in tegenstelling tot de eisen van Bevan, die bevestiging wilde van de Marxistische begin selen. Kewal is een Aucaner-neger. Hij kent de weg door de stroom versnellingen van de Boven-Suri- namerivier nog beter dan ande ren hun woonkamer. Zijn bij naam is „de 100-pk-man", waar mee afdoende zijn enorme spier kracht is aangegeven. In stik donkere nacht, waarin men nau welijks een meter zicht heeft, kan „de 100-pk-man" in een corjaal, voortgedreven door een buiten boordmotor nog wel, zijn weg veilig door de stroomversnellin gen vinden. Aan Kewal is een grote eer te beurt gevallen. Hij is uitverkoren de stuurman te zijn van de cor jaal, waarin de Koningin de rim boetocht zal maken bij haar be zoek aan Suriname. Deze tocht wordt gemaakt aan het eind van het droge seizoen. De waterstand in de rivier zal dan laag zijn en de stroomver snellingen worden er des te woester door. De stroomversnel ling wordt veroorzaakt door rots blokken in de rivier, die de door gang van het water belemmeren. Op talrijke plaatsenjaten de rot sen enige kanaaltjes vrij, waar door het water met wild geweld kolkt. De bosnegers weten met inzicht, grote behendigheid en kracht hun weg door dit wilde natuurspel te kiezen. In de cor jaal, die onder de hoede staat van Kewal, zal H. M. zo veilig zijn als in de crème calèche. De grootste versnelling, die Dinsdag is een transport van 167 voormalige Duitse gevange nen, onder wie 51 vrouwen en 3 babies, uit de Sowjet-Unie in het Westduitse repatriëringscentrum in het kamp Friedland aangeko men. Een groep van 27 Duitsers, on der wie drie vrouwen, kwam te Berlijn aan. Het is voor de eerste maal, dat er zich vrouwen onder de terug gezondenen bevinden. Eén van de teruggekeerde vrouwen heeft verslaggevers me degedeeld, dat zij het einde heeft gezien van een „dodenrit" in 1945 van Torgau (Duitsland) naar Inta (Siberië), die door 63 van de 2.000 vrouwen die zich aanvankelijk in het transport be vonden, werd overleefd. Een andere vrouw, die vijf jaar in het kamp te Workoeta opge sloten is geweest, zeide, dat bij aankomst in het kamp de toe stand „onbeschrijflijk" was. Zij heeft met 150 vrouwen in een hut moeten wonen, waarin iedere vrouw niet meer ruimte had dan twee planken. Er waren twee la gen slaapplanken boven elkaar. In 1953 werd de toestand beter: bet aantal gevangenen werd kleiner doordat een aantal Rus sinnen werd vrijgelaten en de overigen kregen beddelakens, werkloon en meer zeep. Het merendeel van de Dins dag aangekomen oud-gevange nen, bestaat uit burgers, die na de oorlog door de Russen werden gearresteerd. Een aantal was na de opstand van 17 Juni 1953 ge vat. Volgens vrijgelatenen hebben de Russen een begin gemaakt met het terugtrekken van alle buitenlandse gevangenen uit een groot strafkamp in het gebied van lnta in de noordelijke Oeral genomen zal moeten worden op deze tocht, is de Aloesoebanja. Arbeiders zijn thans bezig om langs deze versnelling een pad aan te leggen. Dit is een voor zorgsmaatregel om nodige risi co's te vermijden. Het zou name lijk kunnen zijn, dat door de lage waterstand de Aloesoebanja zó'n ongebreideld geweld aan de dag zal leggen, dat het verkieslijker is, de vorstin de spattende tocht door het ziedende water te be sparen. Zij zal dan een voettocht van ruim vijf minuten maken over de oever, waarna de corja- len door de versnelling gaan en hun vorstelijke passagiers aan de andere zijde weer aan boord ne men. „De 100-pk-man" kent zijn rivier. Hij weet hoe haar te tem men. Op de rivier leeft hij reeds jaar in jaar uit. Op 29 October zal hij aan de Bigi Oema, de grote vrouwe, zijn rivier laten zien. HET VRAAGSTUK VAN EEN KORTERE WERKTIJD. De Stichting van de Arbeid heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ver zocht de Sociaal-Economische Raad het vraagstuk van een ver korting van de arbeidstijd in stu die te laten nemen en daarom trent een advies uit te brengen. De Stichting van de Arbeid heeft daarbij een aantal facetten aan gegeven, welke mede in deze stu die zouden moeten worden betrok ken. NEDERLANDSE SCHEPEN IN AANVARING OP DE THEEMS. Twee Nederlandse schepen, de 499 ton metende „Trim" en de 708 ton metende „Rijnstroom" zijn Dinsdagavond in de mist op de Theems, ten oosten van Lon den, in aanvaring geweest. De „Trim" liep zware schade aan de boeg op en ligt thans in dok. De „Rijnstroom" heeft zijn reis naar Dagenham voortgezet. De schade die dit laatste schip heeft opge lopen is nog niet bekend. In Singapore hebben gisteren duizenden arbeiders en ambtena ren gedurende tien minuten ge staakt als protest tegen het wets ontwerp inzake de openbare vei ligheid dat in de wetgevende ver gadering wordt behandeld. Naar de mening van de rege ring moeten vele van de bestaan- In de Italiaanse provincie Mo dena is Woensdagochtend een algemene staking uitgebroken, die is georganiseerd uit protest tegen het ontslag van 390 arbei ders door de directie van twee Fiatfabrieken. De Franse minister voor Tune sische en Marokkaanse aangele genheden, Pierre July, heeft Woensdag tegenover journalisten verklaard dat de Franse autori teiten, na overleg met de Spaan se, opdracht hebben gegeven troe pen te legeren langs de gehele grens tussen Frans- en Spaans- Marokko om te verhinderen dat opstandelingen uit de Spaanse zóne zich op Frans gebied bege ven. July verklaarde dit na een ka binetsvergadering in Parijs, waar in hij o.m. had gezegd dat de mili taire toestand in Marokko aan het verbeteren is. Het Westduitse vakverbond heeft de leider van zijn weten schappelijk instituut, dr. Victor Agartz, voorlopig mét verlof ge stuurd. Tussen Agartz en de lei ding van het vakverbond zijn ernstige meningsverschillen ge rezen over de door de vakbonden te voeren loon- en prijspolitiek. Agartz geldt als uitgesproken vertegenwoordiger van een radi cale koers. Hij is voorstander van een „expansieve loontheorie", volgens welke de lonen zouden moeten worden verhoogd tenein de nieuwe koopkracht te schep pen en daarmee een expansie der industrie te bevorderen. Agartz theorie is vooral door minister De Sowjet-Unie heeft in de po litieke commissie van de Verenig de Naties te kennen gegeven, dat zij in grote lijnen instemt met het Westelijke voorstel tot het begin nen van onderhandelingen om te komen tot oprichting van een in ternationaal bureau voor de ont wikkeling van vreedzaam gebruik van atoomenergie. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Koez- netsof diende een resolutie in, waarin de hoop tot uitdrukking wordt gebracht, dat binnenkort „in het kader van de Verenigde Naties" een dergelijk bureau zal worden opgericht. Hij zeide, dat de Sowjet-Unie met Groot-Brit- tannië en de Verenigde Staten van mening verschilt over de be trekkingen tussen het op te rich ten bureau en de Verenigde Na ties. De Sowjet-Unie wil, dat een dergelijk bureau „rapporten over zijn vorderingen" indient bij de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering. (Vorig jaar stond de Sowjet- Unie op het standpunt, dat een atoombureau verantwoordelijk dient te zijn jegens de Veilig heidsraad, waar de Grote Vijf het vetorecht hebben. De Weste lijke mogendheden hebben voor gesteld een atoombureau op de zelfde wijze met de Verenigde Naties te verbinden als bijvoor beeld het geval is met de wereld gezondheidsorganisatie) Koeznetsof zeide verder, dat indien in verband met de werk zaamheden van een atoombureau een kwestie rijst, waarbij de vei ligheid van een land betrokken is, de noodzakelijke beslissingen door de Veiligheidsraad geno men zullen moeten worden. De Deense criminele recherche heeft Dinsdag te Klaksvik vier personen gearresteerd onder be schuldiging direct te zijn betrok ken geweest bij de ongeregeldhe den in de nacht van 27 op 28 Sep tember j.l. In totaal zijn nu door de Deen se politie te Klaksvik negen per sonen aangehouden. Erhard scherp aangevallen en ook de vakbondlieding is bij de tot dusver gestelde looneisen niet van deze theorie uitgegaan. Veel eer heeft men deze eisen gemo tiveerd met de toegenomen ratio nalisatie der productie en de daarvoor vergrote winstkansen der industrie. Binnen de vakbonden zijn Agartz' zeer dogmatisch socialis tische opvattingen het onderwerp van scherpe critiek geweest. Zij hebben de christelijke vakbond leiders in het geweer gebracht en nieuw voedsel gegeven aan de door een kleine kring nog altijd gevoerde actie voor een afschei ding der christelijke georiënteer de arbeiders van het algemene vakverbond. Het heengaan van dr. Agartz wordt dan ook be schouwd als een teken, dat de vakbonden professor Erhards pogingen om het loon- en prijs niveau stabiel te houden, willen ondersteunen. Veldmaarschalk Montgomery, onderbevelhebber van de Navo in Europa, heeft Woensdag in Lon den verklaard, dat de Westelijke 'defensie-organisatie volslagen on- 1 geschikt is voor moderne oorlog voering. Hij pleitte voor een en kel Westelijk politiek gezag voor de leiding van de wereldstrategie en een opperste militaire autori teit. In een rede voor het Britse ko ninklijke militaire instituut ver klaarde hij, dat in geval van een oorlog tussen Oost en West het Westen 't luchtruim en de zeeën zou moeten beheersen en boven dien bezetting van geallieerde gebieden door vijandelijke legers moet verhinderen. De strijdkrachten die voor deze operaties nodig zijn moeten reeds in vredestijd bestaan, aangezien een moderne oorlog met nieuwe wapens zich snel ontwikkelen zal, gepaard gaande aan grote ver nietigingen, waardoor opleiding van de nodige strijdkrachten na het uitbreken van de oorlog, zo als vroeger wel ging, niet meer mogelijk zal zijn. Bovendien moeten de Westelij ke bondgenoten de beschikking hebben over een centraal gezags orgaan voor alle operaties van de luchtmacht in de wereld. Montgomery geloofde, dat de Westelijke landen een enkele po litieke autoriteit moeten instel len, bij voorkeur zetelend in Nrd- Amerika, voor de leiding van de wereldstrategie. De militaire lei ding zou Montgomery in handen van een opperste militaire auto riteit willen zien, die de lucht- operaties in de gehele wereld zou moeten leiden door middel van een enkele organisatie of beter nog, van een speciaal voor dat doel aangewezen bevelheb ber. Het (onafhankelijke) Finse dagblad „Helsingin Sanomat" meldt, dat de zich in de Sowjet- Unie bevindende Finse krijgsge vangenen en burgers naar hun land terug gezonden zullen wor den, wanneer de terugkeer hun ner' Duitse lotgenoten voltooid is. Volgens het blad worden hier voor op het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken en op de am bassade van Finland tc Moskou voorbereidingen getroffen. Het ministerie wilde geen com mentaar op dit bericht geven. Te Buenos Aires is vernomen, dat de Paraguayse regering ex- president Peron heeft medege deeld, dat hij in de plaats Villa- rica, 130 km van de hoofdstad Asuncion, beperkte bewegings vrijheid zal genieten. de anti-communistische noodver ordeningen permanent van kracht worden. De linkse volksactiepartij, die het stakingsparool uitgaf in strijd met de opvattingen van het algemene vakverbond, noemt het wetsontwerp „slecht". Volgens deze partij hebben 80.000 perso nen aan de protestactie deelgeno men. De secretaris van het alge mene vakverbond beschuldigde de volksactiepartij er van, dat zij de arbeiders als politieke „pion nen" gebruikt. Er zullen enige amendementen op het wetsontwerp worden inge diend. Deze beogen o.a. vervan ging van de doodstraf door le venslange gevangenisstraf en het bestraffen van het gooien of be zitten van bommen met zweep slagen. Verwacht wordt, dat pre mier Marchall accoord zal gaan met een amendement, volgens welke niemand op grond van de veiligheidsbepalingen zonder vorm van proces kan worden vastgehouden, zonder dat de mi nisterraad hieraan zijn goedkeu ring heeft gehecht. Premier Marchall veroordeelde later in krachtige bewoordenin- gen het optreden van de volks actiepartij. De wetgevende vergadering aanvaardde het wetsvoorstel ten slotte met negentien tegen vier stemmen. De regering aanvaard de het amendement, waardoor de goedkeuring van de ministerraad wordt vereist voordat iemand zonder vorm van proces kan wor den vastgezet. Rechtsgeoriënteerde democra ten en vooruitstrevenden onthiel den zich van stemming. President Eisenhower heeft 25 minuten met zijn minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dul les, gesproken. In hoofdzaak over een „voorlopig antwoord" op maarschalk Boelganins ont wapeningsvoorstellen. Dulles zei op een persconferen tie, dat de inhoud van de brief aan Boelganin zal worden be kend gemaakt zodra Moskou er kennis van heeft kunnen nemen. De minister verklaarde, dat de president zijn toespraak tot het Amerikaanse legioen heeft goed gekeurd. Dulles zei daarin, dat er geen algemene vermindering van Amerika's militaire macht zal komen zolang Amerika niet zeker weet dat anderen dezelfde ge dragslijn zullen volgen. Dulles heeft verder nog over een zevental andere onderwerpen met de president gesproken, zo als de komende conferentie te Genève en de Russische activiteit in het Nabije-Oosten. Eisenhowers toestand. President Eisenhower heeft in de nacht van Dinsdag op Woens dag goed geslapen. Zijn gezond heidstoestand blijft zich op be vredigende wijze ontwikkelen, al dus hebben zijn behandelende ge neesheren Woensdag medege deeld. Het Japanse dagblad „Asahi" is beducht, dat de gevraagde schade vergoeding 250 dollar per per soon voor 110.000 voormalige Nederlandse geïnterneerden in het toenmalige Nederlands-Oost- Indië, die onmatig van de Japan se bezetters te lijden hebben ge had, aanleiding zal zijn tot een kettingreactie onder de slachtof fers der Japanse agressie, die, in dien alle eventueel te stellen Aan de Zwitserse regering is verzocht een volksstemming te houden over de vraag tot verla ging van de werkweek in de in dustrie van 48 tot 44 uur met handhaving van het huidige loonniveau. De regering zal een verslag over dit vraagstuk uit brengen en de Zwitserse volks vertegenwoordiging zal hierover eerst nog moeten stemmen voor dat de vraag door middel van een volksstemming kan worden be antwoord. Het Zwitserse verbond van vakverenigingen biedt geen steun aan het plan voor een kortere werkweek in verband met de huidige scherpe concurrentie op de wereldmarkt. Er is een chro nisch tekort aan industrie-arbei ders in Zwitserland en de orders bij de fabrieken stapelen zich op. Een vroegere Duitse krijgsge vangene is Woensdag uit Rus land teruggekeerd met het be richt, dat de Zweedse diplomaat Raoul Wallenberg, die vermoede lijk aan het eind van de tweede wereldoorlog te Boedapest door de Russische troepen werd ge vangen genomen, nog in leven is en zich in 1953 in Centraal-Azië bevond. De Duitse gevangene, Heinz Bornschein, die afkomstig is uit West-Berlijn, verklaarde een Zweedse architect, Artur Tamve- lius, te hebben ontmoet, die be weerde Wallenberg in 1953 in Centraal-Azië te hebben gezien. Bornschein verklaarde dat Tam- velius hem had gezegd: „Als je naar het Westen terugkeert, neem dan alsjeblieft onmiddellijk contact op met de Zweedse rege ring en vertel dan alles wat je weet over Wallenberg". Tamve- lius vertelde hem, dat Wallen berg in Praag was gearresteerd en dat hij zich waarschijnlijk daarheen had begeven toen de Russen Boedapest bezetten, of kort daarna, 'famvelius verklaar de Wallenberg in 1953 in het ge bied van TaiSjet (Centraal-Azië) te hebben ontmoet. Wallenberg zou bij deze ont moeting aan Tamvelius hebben verklaard zich in 1948 en 1949 te Moskou in „eenzame opsluiting" te hebben bevonden. Daarna zou hij, mede in verband met zijn slechte gezondheid, naar Cen traal-Azië zijn gezonden. eisen zouden worden ingewilligd, tot een volledige ineenstorting van de Japanse economie zou lei den. Het blad schrijft in een hoofd artikel, dat Japan bereid is een verzoeningsgezind gebaar te maken als tegenwicht voor Japan se oorlogsmisdaden, doch het legt er de nadruk op dat de Ja panse schatkist reeds zeer aan zienlijke verplichtingen heeft i.v.m. het uitbetalen van schade vergoeding aan alle Zuidoost- aziatische landen. Tenslotte schrijft de „Asahi": „De overwonnen Japanse troepen hebben ook van hun geallieerde overwinnaars te lijden gehad en zij zouden ook schadevergoeding moeten krijgen". Op 10 en 11 October is op 5 stembureaux in Midden-Java, waar de stemmingen ongeldig zijn verklaard, herstemming ge houden. Twee resterende van de in totaal 7 van dergelijke bureaux zijn verzocht de herstemming zo snel mogelijk te houden. In de bureaux te Semarang, Pekalongan, Pemalang, Djeparj en Koedoes is reeds overgestemd Te Wonosari en Bantul, beide in het gebied van Jogja, moet in twee stembureaux nog herstemd worden. De vice-voorzitter van het ver kiezingscomité van Midden-Java, dr Roestamadji, die dit heeft medegedeeld, voegde hieraan toe, dat in deze 7 bureaux meer stem biljetten waren aangetroffen in de stembussen dan er officiëel geregistreerde kiezers waren. Een aantal personen heeft blijkbaar tweemaal gestemd. Dit wordt door de politie thans onderzocht. Ook voldeden in enkele gevallen de leden van de plaatselijke stero- comité's niet aan de eisen. RUSTIG HERFSTWEER, Het K. N. M. I. deelt mede: Het weer in Nederland staat nu al enkele dagen onder invloed van een enorm gebied van hoge luchtdruk, dat zich uitstrekt van. de Azoren tot diep in Rusland. In die delen van het hogedrukge- bied, waar de lucht voldoende vocht bevat, ontstaat des nachts mist. Dit is nu het geval in het grootste deel van Noord-Duits- land, in ons land en in Zuid- en Midden-Engeland. De zon bezit nog voldoende kracht om de mist overdag op te doen lossen, maar in het uiterste noordwesten van Duitsland en in onze noordelijke provincies, waar de mistlaag het dichtst is Leeuwarden meldde om 9 uur Woensdagmorgen een zicht van slechts 20 meter ge lukt dit slechts ten dele. In de gebieden met hardnekki ge mist komt de temperatuur slechts met moeite tot 14 of 15 graden, elders, waar de zon lang- [durig schijnt, stijgt het kwik tot ongeveer 19 graden. Op de Oceaan is de depressie activiteit de laatste dagen klein. Bovendien zien de depressies geen kans tot in onze omgeving door te dringen. Integendeel, het hogedrukgebied boven Europa versterkt zich nog in westelijke richting. In verband hiermede is er nog geen weersverandering in zicht en kan heden op aanhouden van het rustige en droge herfstweer worden gerekend. De internationale commissie van toezicht voor Cambodja, waarin India, Polen en Canada zitting hebben, heeft in een rap port vastgesteld, dat de Ameri- Minister Franz Joseph Strauss is door de bondsregering be noemd tot minister voor Atoom kwesties. Hij is reeds met de in richting van dit nieuwe ministe rie begonnen. Reeds enige weken geleden was bekend geworden, dat Strauss, de jongste minister in Adenauers kabinet, met deze functie zou worden belast. De politieke commissie der Arabische Liga heeft een bedrag van 100.000 Egyptische ponden port vastgesteld, aat ae amen- van iuu.uuu kaanse militaire hulpverlening (ruim één millioen gulden) be- y~m 1 1 t"1 1_ r.nLiLUnnx TT AAI» VinlrXTTOV aan Cambodja, neergelegd in het 16 Mei jl. gesloten Amerikaans- Cambodjaanse verdrag, niet in strijd is met de medio 1954 te Genève gesloten overeenkomst betreffende Indo-China. schikbaar gesteld voor hulpver lening aan de Noord-Afrikaanse nationalisten. Dit besluit moet nog door de Donderdag a.s. vergaderende Liga-raad worden goedgekeurd. medegedeeld door het K.N.M.L te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. RUSTIG WEER. In de ochtend op vele plaatsen mist. Daarna over het algemeen zonnig. Zwakke wind uit weste lijke richtingen. Weinig verande ring in temperatuur. VRIJDAG 14 OCTOBER. Breskens v.m. 0.40 n.m. 12.54 Terneuzen 1.15 1.29 Hansweert 1.55 2.09 Walsoorden 2.05 2.19 13 7.01 17.55 4.21 16.34 14 7.03 17.53 5.36 16.52 15 7.05 17.50 6.49 17.12

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1