«Nieuwe koers» van de Russen nog onduidelijk Het Britse Labourcongres Ministers van defensie van de Navo bijeen Minister Anak Agoeng naar Indonesië teruggekeerd Het wegzuigen van arbeids krachten uit Noord-Nederland Churchill wijst op belang van Brits-Amerikaanse vriendschap De algemene verkiezingen in Indonesië Steekpartij op een Duits schip WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DINSDAG 11 OCTOBER 1955. 10e Jaargang No. 3582. Toespraak van Foster Dulles Beroep op Communistisch-China Zuid-Slavisch vliegtuig verongelukt PAARDEN VOOR DE KOETS DER KONINGIN OP CURAcAO AANGEKOMEN. Verongelukt Canadees vliegtuig gevonden Het herstel van president Eisenhower Slachtoffer overleden Gevechjen op Ceram Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Nè. 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1,— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur- Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. „De Verenigde Staten zullen niet ontwapenen, wanneer zij er niet zeker van zijn, dat andere mogendheden hetzelfde zullen doen", aldus heeft de Ameri kaanse minister van Buitenland se Zaken, John N. Foster Dulles, Maandag te Miami, in de Ameri kaanse staat Florida, in een toe spraak over de Amerikaanse buitenlandse politiek uitgespro ken op een bijeenkomst van het Amerikaanse veteranenlegioen, verklaard. Hij zeide: „De Verenigde Sta ten hebben in eerste en tweede wereldoorlog een machtig mili tair apparaat opgebouwd, en dit na deze oorlogen weer in snel tempo afgebroken. Toen kwam de Koreaanse oor log en wij moesten voor de derde maal een krachtige weermacht scheppen. Doch deze maal zullen wij niet eerder tot ontwapening overgaan, voordat wij er zeker van zijn dat anderen hetzelfde doen. De Sowjet-Unie zelf heeft ons in Korea de les geleerd dat ontwapening, indien deze slechts door één partij wordt uitgevoerd, géén bijdrage tot het bewaren van de vrede vormt". Foster Dulles voorspelde, dat de wereldmening Sowjet-Rusland zou dwingen zijn greep op Oost- Duitsland te verzwakken en her eniging van Duitsland toe te staan. Hij wees in dit verband op de recente bevrijding van Oos tenrijk, welke z.i. tot stand was gekomen omdat de wereldopinie dit nadrukkelijk als een „stap van elementaire rechtvaardig heid" had geëist. De minister meende, dat ook de Oost-Euro- pese staten op dezelfde wijze eens nationale onafhankelijkheid zul len verwerven. „Ook die afhankelijke gebie den, wier bevolking onafhanke lijkheid wenst en die in staat zijn deze te dragen, meoten onafhan kelijk worden, terwijl de minder ontwikkelde gebieden moeten worden geholpen, opdat hun in woners onder betere levensom standigheden komen te leven", vervolgde Foster Dulles. „Deze veranderingen zullen zeker ko men. De vraag is slechts wanneer en door wien". DE „GEEST VAN GENËVE" „De geest van Genève", ont staan door en na de bijeenkomst te Genève, in Juli j.l., van Sow- jet-Russische en Westerse rege ringsleiders, kan géén aanleiding zijn tot een verflauwen van de gevoelens van vaderlandsliefde, discipline en opoffering. De Russen maken thans de in druk vriendschappelijk op te tre den en zich met alle volken ter wereld te willen verstaan. Moge lijk kennen zij een spreekwoord als het onze, dat zegt: „Kunt u hen niet verslaan, sluit u dan bij hen aan". De Russen scheppen als „aansluiters" evenwel nieuwe vraagstukken voor ons en voor henzelf. De volken der communistische staten vertonen in toenemende mate tekenen, dat zij voor hen ook iets van de verdraagzaam heid verwachten, die de Sowjets thans zo overvloedig buiten hun landsgrenzen aan de dag leggen. En wat dit laatste betreft: en kele tot nu toe gesloten deuren staan thans soms gedeeltelijk, en ook wel op een kier, open. Doch niemand weet nog, wat het wer kelijke doel van de Sowjet-Rus- sische „nieuwe koers" is. De leerstellingen der Russische communistische partij houden nadrukkelijk manoeuvres, een tijdelijk samengaan met tegen standers en een terugtocht voor het ogenblik, in. Het is dus nog niet te zeggen, welke richting de Sowjet-Unie uitgaat. Daarom moeten onze plannen rekening houden met tweeërlei mogelijk heden. BEROEP OP DE CHINESE COMMUNISTEN. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken deed een beroep op de Chinese communis ten af te zien van het gebruik van geweld, om nationale doel einden te verwezenlijken. Hij zeide in dit verband, dat één van de grondbeginselen van die Ame- kaanse politiek was, dat militair geweld niet mag worden ge bruikt om nationale doeleinden na te streven. Foster Dulles wees er in dit verband op, dat de Verenigde Staten de macht, die zij bezitten, niet hebben gebruikt voor prompte en uiterst krachtige ver- gedingsmaatregelen, toen zij ern stig door communistisch China werden uitgedaagd, dat vijftien Amerikaanse vliegers, in strijd met de Koreaanse bestandsbepa lingen, gevangen hield.'' Wij hopen, dat de Chinese communisten dit beginsel van het afzien van geweld zullen aanvaarden. Tot nu toe was hun politiek bestaan in hoofdzaak op het zwaard gebaseerd. Zij zijn door een gewelddadige revolutie aan de macht gekomen. Zij vie len Korea binnen, om de strijd krachten der Verenigde Naties te bestrijden. Zij hebben Tibet met geweld gegrepen. Doch wellicht zullen zij thans beginnen in te zien, dat het blijven gebruiken van dit geweld tot een ramp meet leiden", aldus Foster Dul- les. „NEUTRALITEITSPOLI TIEK" VERWORPEN. Dulles verwierp de „neutrali teitspolitiek", die de Sowjet-Unie voor andere landen bepleit en hij verdedigde de politiek der Ver enigde Staten, die met „44 vrije staten belangengemeenschappen ter verzekering der wederzijdse veiligheid hebben aangegaan". „De Sowjet-leiders vinden dat meer een „gevaarlijke ontwikke ling". Zij bepleiten voor ande ren hetgeen zij noemen „afzij digheid". Hiermede bedoelen zij dat elk land de zwakheid moet hebben, die onvermijdelijk ge paard gaat met het op zichzelf blijven staan. Doch de Sowjet-Russische heer sers passen in de practijk voor hun eigen rijk iets heel anders toe, dan zij voor anderen pro pageren. Zij hebben een reusach tig gebied aaneen gesmeed. De Unie van socialistische Sowjet- republieken vormt op zichzelf een staat, waarbinnen vele natio naliteiten leven en die is onder verdeeld in zestien z.g. „repu blieken", waarvan er verschei dene eens onafhankelijke staten waren. Verscheidene andere landen worden, geheel of gedeeltelijk, hetzij door de greep der Russi sche communistische partij, het zij door toedoen van het rode leger, binnen het Sowjet-blok gehouden", aldus Foster Dulles, die vervolgde: „Tenslotte wordt er nauw samengewerkt met communistisch China, dat op zijn beurt verscheidene andere lan den geheel of gedeeltelijk over heerst. Het Sowjet-blok omvat zo doende 900.000.000 menen, die ruim twintig oorspronkelijke na tionale groepen omvatten. De Verenigde Staten geloven niet, dat het heden ten dage in de praktijk mogelijk is neutraal te blijven. Neutraliteit is, enkele uitzonderingsgevallen niet mede- gerekend, thans een verouderd begrip. Afzijdigheid voor de sta ten zou thans hetzelfle zijn als de toestand, die zicH zou voordoen, indien elke gemeenschap zou be sluiten de politie op te heffen en het aan de burgers zelf zou wor den overgelaten hun huis met eigen vuurwapenen te verdedi gen", aldus besloot de Ameri kaanse minister van Buitenland se Zaken zijn toespraak. Dr Edith Summerskill heeft als voorzitter van het jaarlijkse La bourcongres te Margate onder meer verklaard, dat de Verenigde Naties belast dienen te worden met de verdeling van alle pro ducten van de atoomenergie. Zij waarschuwde er voor, dat, als de voornaamste „atoommo- gendheden" (Engeland, Amerika en de Sowjet-Unie) een kortzich tige politiek zouden volgen van bevoordeling der eigen economie door de verkoop van atoompro ducten op de wereldmarkt, splijt bare stoffen wel eens in handen van gewetenloze personen zouden kunnen komen. Omdat Groot-Brittannië wel licht de meeste voortgang op het De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, mr Anak Agoeng Gde Agoeng, is gister middag van Schiphol naar Dja karta teruggekeerd. Minister Anak Agoeng heeft in New York een gedeelte van de tiende alge mene vergadering van de Ver enigde Naties bijgewoond en in Duitsland deelgenomen aan een conferentie van Indonesische di plomatieke vertegenwoordigers in Europa. Minister Anak Agoeng, die zeer kort voor het vertrek van het vliegtuig naar Djakarta uit Den Haag op Schiphol aankwam, zeide gisteren geen contact meer te hebben gehad met Nederlandse regeringsvertegenwoordigers. Uit De ministers van Defensie der vijftien Navolanden zijn tezamen met hun stafchefs in Parijs bij eengekomen voor een bespreking van vier dagen over de militaire politiek van het Westen in het licht van de recente ontwikke lingen van de verhouding tussen het Oosten en het Westen. Dit is de eerste conferentie van de ministers van Defensie van de Navo. Er zullen geen beslui ten worden genomen. De gedach- tenuitwisseling heeft onder meer ten doel bij te dragen tot de op stelling van het jaarrapport van de Navo. De Britse generaal sir John Whiteley, voorzitter van de per manente militaire commissie van de Navo, verklaarde op de bij eenkomst, dat het militaire po tentieel van de Sowjet-Unie thans naar verhouding groter is Zoals bekend i«, hebben de Kamers van Koophandel in Nocrd-Nederland gemeenschap pelijk het vraagstuk van het „wegzuigen" van arbeidskrachten uit het Noorden des lands door bedrijven in het Westen, ter hand genomen, nadat al eerder door ieder dezer Kamers afzonderlijk aandacht aan die zaken was be steed. Het gaat hierbij niet om de verplaatsing van permanent werklozen uit de overschotgebie- den naar het Westen, doch uit sluitend om arbeidskrachten, die in de bedrijven in het Noorden werkzaam zijn. De Kamers hebben nu geza menlijk in de drie Noordelijke provincies een nader onderzoek ingesteld. Hieruit bleek, dat er ook in het Noorden een groot tekort aan arbeidskrachten bij het bedrijfsleven bestaat, vooral op het gebied van de geschoolde arbeiders. Er kwam evenwel aan het licht, dat het aantal naar het Westen getrokken arbeidskrach ten, voor zover onttrokken aan de Noordelijke bedrijven, in de loop van 1955 zeer grote afme tingen heeft aangenomen. De indruk bestaat, dat deze mi gratie in verscheidene delen van het gebied in de jaren 1953 en 1954 groter is geweest. Procents- gewijze zo werd vastgesteld, is het vertrek van geschoolde werk nemers wel iets hoger dan dat van geoefenden en ongeschool den. Het werd van belang ge acht, dat de verdere ontwikke ling nauwlettend wordt gadege slagen. Van betekenis kan zijn, dat het bedrijfsleven in het Noorden nog meer aandacht be steedt aan de scholingswerk plaats. Maandagmiddag is een twee- motorig vliegutig van de Zpidsla- vische luchtvaartmaatschappij tij dens mist bij Wenen tegen een berg gevlogen en verbrand. Van de 29 inzittenden kwamen er zes om. Er zijn zeventien ge wonden. Het toestel vloog op de lijn BelgradoLonden. Onder de gewonden is een 25- jarige Rotterdammer, wiens naam door het Oostenrijkse pers bureau wordt gegeven als A. Ver meiden. Hij is met nog onbekend letsel in een ziekenhuis opgeno men. Naar A.F.P. vernam, zijn de verwondingen van de heer Ver meiden niet van ernstige aard. dan ooit, aldus een woordvoerder van de Navo. Sir John zei niet van mening te zijn, dat de Sowjet-Unie oor log wenst en dat zij zal pogen een oorlog te voorkomen, zolang het Westen over de afschrikken de middelen beschikt. Analyses hadden echter uitge wezen, dat de Sowjet-Unie zich thans in een periode van „in het oog lopende technische vooruit gang en successen" bevindt en wel in een veel grotere mate dan enkele jaren geleden had kunnen worden voorzien. De recente aankondigingen van de zijde der Sowjet-Unie en an dere landen van het Sowjet-blok van een vermindering der strijd krachten met ongeveer 800.000 man betekent geen beduidende vermindering van de capaciteit der communistische strijdkrach ten. Het aantal Sowjet-divisies blijft 175 en zij zijn zeer ver sterkt waar het de quantiteit der uitrusting betreft. Zij zijn vol gens sir John in betere conditie dan tevoren. Hetzelfde geldt voor de Sow jet-Russische luchtmacht. De luchtparade van 1 Mei heeft ge toond, dat de Sowjet-Unie de vraagstukken van de massapro ductie van jagers en bommen werpers met straalaandrijving en turbine-straalaandrijving over wonnen heeft. Ook bij de marine zijn grote vorderingen gemaakt en de atoomenergie houdt gelijke tred. De Sowjet-Unie heeft thans de beschikking over atoomwa pens en de middelen om deze te gebruiken. Hieraan moet nog toegevoegd worden, zo vervolgt de verklaring, dat het initiatief bij het gebruik van atoomwapens steeds in handen van de Sowjet- Unie zal blijven, daar het Westen nooit als eerste een atoomaanval zal uitvoeren. Admiraal sir George Creasey, bevelhebber van de strijdkrach ten van de Navo in het Kanaal gaf een pessimistisch beeld van de mogelijkheden om de zee wegen open te houden met het naar zijn mening onvoldoende aantal mijnenvegers, dat te zij ner beschikking staat. Griekenland zond zijn perma nente vertegenwoordiger bij de Navo, daar de samenstelling der nieuwe regering nog niet door het parlement is goedgekeurd. De Turkse minister kwam niet op de ochtendvergadering. Een woordvoerder zeide hiervoor geen verklaring te hebben. Het K.N.S.M.-schip ,,Baarn" is op Curagao aangekomen met de paarden die de caleche waarin de Koningin haar intooht in Willem stad zal doen, zullen trekken. De paarden hebben een uitstekende overtocht gehad en leken niet in het minst zenuwachtig of gevoe lig voor de warmte. Zij zijn on dergebracht in speciaal ingerich te stallen in het Waterfort. De voor Curagao bijzonder for se beesten trokken natuurlijk veel bekijks en lokten, heel wat commentaar uit. Hollandse paar den zijn op een enkele uitzon dering na nooit op Curagao geweest. Men kent hier alleen maar de kleine pittige Zuidame- rikaanse paardjes die niet veel meer zijn dan verre neven van de zwarte volbloeds die Zondag door de straten van Curagao trokken. de voorlopige resultaten van de verkiezingen in Indonesië zeide hij geen conclusies te willen trek ken daar de cijfers nog niet defi nitief zijn. Op een vraag, of de voorlopige resultaten daarvan van invloed kunnen zijn op de politiek van de huidige regering zeide hij: Het is logisch, dat het kabinet aanblijft totdat 'n nieuw parlement zal zijn gevormd. Ook over de vooruitzichten van de behandeling van de kwestie NieuwjGuinea in de algemene vergadering van de Ver. Naties wenste de Indonesische minister zich niet uit te laten. Gevraagd of de behandeling in de V.N. zal worden doorkruist door Neder lands-Indonesische besprekingen, daarover zeide hij slechts: „Tus sen Nederland en Indonesië zul len op regeringsniveau bespre kingen worden gevoerd over het gehele complex van vraagstuk ken tussen beide landen en een van deze vraagstukken is Nieuw- Guinea." De minister kon niet medede len wanneer de Indonesische mis sie, waarvan in persberichten sprake is geweest, naar Neder land za'l komen om de conferen tie tussen beide landen voor te bereiden. gebied der atoomenergie heeft gemaakt, aldus mevr. Summer skill, dient het het initiatief te nemen en duidelijk te maken, dat de labour-partij voorstander is van de instelling van een inter nationaal orgaan, onder de Ver- Naties, voor de verdeling van pro ducten der atoomenergie. Het gevaar bestaat, dat de mo gendheden, met inbegrip van Groot-Brittannië, die de beschik king hebben over de H-bom, de voorwaarden van de wereldvrede bepalen. Indien pogingen tot oplossing van internationale vraagstukken worden gedaan, zoals de vredes conferentie over IndoGhina en de atoomconferentie te Genève, dienen uiteindelijk alle overeen komsten binnen het kader van de Verenigde Naties gebracht te worden. Zij betreurde het, dat op de recente atoomconferentie te Ge nève geen concreet plan voor de controle door de Verenigde Naties op het gebruik der atoomenergie tot stand kon komen. Zij zeide onder meer nog, dat de vorderingen van de vervoers techniek vernietigender voor de rassenscheiding zal werken, dan welke factor ook. De ontwikke ling der techniek diende gezien te worden als een „vermenselij king" van de arbeidsvoorwaar den. Zij waarschuwde, dat de hui dige Britse jeugd niet ontvanke lijk is voor het „oude emotionele beroep (op het volk red. A.N.P.) van de labour-partij". Men diende de jeugd op berede neerde wijze te tonen, dat de la bour-partij in staat is een samen leving te vormen voor de mens van iedere leeftijd. Van vele zijden werd aange drongen op het voeren van een „volbloedige socialistische poli tiek", er werd aangedrongen op meer staatscontrole op de indu strie en een „terugkeer naar de eerste beginselen van het socialis me". Een woordvoerder voor een industriëel kiesdistrict in Schot land eiste het overnemen der bank en met inbegrip der crediet banken door de staat en de natio nalisatie zonder compensatie van de sleutelindustrieën. Een resolutie, om een openbaar debat te houden over de vraag waarom labour de laatste alge mene verkiezingen heeft verlo ren, werd verworpen en men be sloot tot een besloten debat. Een verkenningsvliegtuig heeft Zondag ongeveer 640 km ten Noordwesten van Edmonton het wrak gevonden van een viermo torig York-toestel, dat op de terugweg van 't Canadese Noord poolgebied verongelukt is. Het vliegtuig is bijna twee weken lang vermist. Een reddingsvliegtuig, uitge rust met drijvers is op de rivier de Thoa neergestreken en heeft de tweede piloot van het veron gelukte toestel, G. L., die vroe ger gediend heeft bij de Neder landse marine-luchtvaart, gered. De heer L. was ongedeerd. En de enige andere inzittende, de eerste piloot, kapitein Frank Cermak, wiens gezin in Noord-Ierland woont, is omgekomen. De vice-president van de Ver enigde Staten, Nixon, heeft zijn reis naar het Midden-Oosten uit gesteld wegens de ziekte van pre sident Eisenhower. Nixon kan nu in Washington moeilijk worden gemist. Het zal nog wel vier tot vijf weken duren voor president Eisenhower het ziekenhuis zal kunnen verlaten en voor 1 Jan. a.s. zal hij wel niet staat zijn zijn werkzaamheden in Washington te hervatten, aldus heeft dr. White, de hartspecialist uit Bos ton, die president Eisenhower in Denver behandelt, verklaard. Dr. White zei dat nog niemand kan voorspellen of Eisenhower lichamelijk in staat zal zijn zich volgend jaar opnieuw beschik baar te stellen voor het presi dentschap, aangezien het nog te vroeg is om met zekerheid te kunnen zeggen of de president geheel herstellen zal. KONINGIN EN PRINS BLIJVEN ENIGE UREN OP BERMUDA. Koningin Juliana en Prins Bernhard zullen op hun reis naar de West, Zondag a.s. tussen 9 en 10 uur op Bermuda aankomen. Zij zullen enige uren, geheel in formeel, op het eiland verblijven en verwelkomd worden door de waarnemende gouverneur A. G T. Chaplin. Zij zullen gast in zijn huis zijn en in dat van Sir John Cor, „speaker" van het parlement van Bermuda en tevens consul van Nederland. Nadat het koninklijke paar van Bermuda naar San Juan is ge vlogen, zal het zich, zoals is ge meld, in de loop van de dag te Porto Rico inschepen op Hr. Ms. kruiser „De Ruyter", waarmee de tocht naar Curagao zal worden voortgezet. Sir Winston Churchill heeft om een krachtig, moedig en veï- Zondag in een rede, die in New York werd uitgezonden, de Brit ten en Amerikanen gewaar schuwd zich niet van elkaar te laten vervreemden, aangezien dat Zou leiden tot de grootste ramp die de mensheid ooit ge kend heeft. De rede was in Engeland opge nomen voor uitzending op het jaarlijkse diner van „Freedom House" in New York, dat zijn jaarlijkse onderscheiding, een gedenkpenning, aan sir Winston heeft toegekend. Deze onderscheiding werd Zon dag door de Britse ambassadeur in de Ver. Staten, sir Roger Ma- kins, namens de voormalige Britse premier in ontvangst ge nomen. De rede ging over de Brits- Amerikaanse betrekkingen en sir Winston wees op de fouten die zijn gemaakt in de periode tus sen de beide wereldoorlogen. De verbeteringen die in de afgelo pen paar jaar op internationaal gebied zijn bereikt, hebben wij te danken aan de eenheid van de Westelijke wereld en opofferin gen die wij ons hebben getroost De jongste voorlopige tellingen van de algemene verkiezingen in Indonesië hebben de volgende resultaten opgeleverd: P.N.I. 7.3 millioen; Masjoemi 6.7 millioen; N.U. 6.1 millioen; P.K.I. 5.7 millioen; P.S.I.I. 0.4 millioen; P.S.I. 0.2 millioen en Parkindo 0.1 milioen. Herstemmingen Java? in Midden in politieke kringen in Midden- Java beschouwt men de uitslagen van de verkiezingen in dit dis trict voorlopig met reserve. In Zondagmiddag om circa vier uur is aan boord van het Duitse schip „Ilmenau" tussen twee op varenden ruzie ontstaan, waarbij één hunner een mes heeft ge trokken en-daarmee de ander do delijk heeft getroffen. Het slacht offer, een 23-jarige Duitser werd in de linker bovenhelft van de borst getroffen en overleed kort daarna. Het lijk is in beslag ge nomen en door de G.G. en G.D. naar het Wilhelminagasthuis te Amsterdam vervoerd. De dader, een 36-jarige Duitser, is aange houden. De recherche van de rijkspolitie te water stelde een onderzoek in. De „Ilmenau" was Zondag ochtend om half zeven in Am sterdam aangekomen en had lig plaats gekozen in de Minervaha- ven. Het schip had een lading hout aan boord. Het slachtoffer is de 23-jarige steward W. R. De dader, die in het hoofdbureau van politie te Amsterdam is opgesloten, is de 36-jarige matroos H. H. H. Volgens de politie is de steek partij het gevolg geweest van een kleine ruzie, waarbij plotse ling de gemoederen opgelaaid zijn. De matroos heeft toen m een opwelling zijn mes gegrepen en de steward de dodelijke steek toegebracht zonder de opzet tot doden te hebben gehad, aldus Je politie. sommige groeperingen wordt overwogen een onderzoek aan te vragen naar het verloop van de verkiezingen. In het regentschap Tegal bij voorbeeld zouden ongeveer 60.000 mensen om nog niet opgehelder de redenen hun stem niet hebben uitgebracht. Volgens berichten uit Semarang zouden die groten deels leden van de Masjoemi zijn geweest. Reeds is er op aange drongen op een aantal plaatsen in Midden-Java herstemmingen te houden. In Djakarta is men inmiddels begonnen de officiële uitklagen bekend te maken. Dit gebeurt in een openbare vergadering, waar alle cijfers van elk stembureau worden opgelezen. Deze vergade ring wordt door honderden be langstellenden bijgewoond. In twee bureaux zijn verkeerde bil jetten gebruikt, zodat zij, die daar hun stem hebben uitgebracht, op nieuw moeten stemmen. Ook is bekendgemaakt, dat de Indonesische militairen op 15 October naar de stembus zullen gaan. enigd front te handhaven, zo zei hij. Churchill bracht de oprichting van „Freedom House" in 1941, als een „verdedigingscentrum in de strijd tegen de tirannieke machten" in herinnering en zei, dat bij de verdediging tegen aan vallen „voorkomen beter is dan genezen". Steeds als de Ver. Sta ten en Groot-Brittannië in de huidige eeuw van elkaar ver vreemdden, troffen ons ramper en moesten wij ons nauwer aan eensluiten om ons zelf te redden van de ondergang. Ik geloof dan ook, zo zei sir Winston, in de es sentiële eenheid van de Engels sprekende volken, niet ten koste van andere landen of door het scheppen van een ingewikkelde machinerie, doch als de natuur lijke verwezenlijking van een grote waarheid. „De veiligheid van de wereld hangt er van af". Churchill waarschuwde, dat, als de huidige verbetering van de in- nationale toestand aanhoudt, wel licht opnieuw een neiging kan ontstaan elkaar los te iaten. Niets zou echter gevaarlijker zijn dan dat en het zou zeker vroeg of laat leiden tot een ramp zoals de mensheid nog niet gekend heeft. De Amerikaanse vice-president Richard Nixon, had namens pre sident Eisenhower een telegram met gelukwensen gezonden. PIA verneemt, dat te Haruru op ZuidGeram een gevecht is ge leverd tussen een aantal aanhan gers van de R.M.S. (Republiek Zuid-Molukkenen een peleton van de mobiele brigade. De leden van de mobiele briga de verdreven de R.M.S.-ers, van wie vijf werden gedood. ISRAËLISCHE KLACHT TEGEN EGYPTE Israël heeft er bij de bestands commissie over geklaagd, dat Egypte in strijd met de afspraak niet al zijn troepen uit de gede militariseerde zóne van El Audja heeft teruggetrokken. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Zonnig. Aanvankelijk hier en daar mist. Over het algemeen zonnig weer. Overwegend matige wind tussen oost en zuidoost. Iets lage re temperaturen. WOENSDAG 12 OCTOBER. v.m. n.m. Breskens 11.22 11.25 Terneuzen 11.57 Hansweert 0.37 12.40 Walsoorden 0.47 1250 Oct. 11 6.58 17.59 1.48 15.55 12 7.00 17.57 3.05 16.15 13 7.01 17.55 4.21 16.34 14 7.03 17.53 5.36 16.52 15 7.05 17.50 6.49 17.12 16 7.06 17.48 851 17.35 17 7.08 17.46 9.11 18.03

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1